VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI"

Transkript

1 VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

2 Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur og stærk global konkurrence. Der er ingen nem genvej til vækst. Det kræver langsigtede, robuste indsatser, hårdt arbejde samt vilje og evne til at se og udnytte de muligheder, der opstår i feltet mellem nutid og fremtid. Samtidig er behovet for stærk politik ledelse og en klar strategisk retning mere udtalt end nogensinde. Vores Fremtid Trekantområdets vækststrategi er derfor på én gang en fokuseret strategi, der målretter vores fælles indsats, og samtidig et stærkt signal om politisk vilje og lederskab: Vi vil sammen skabe ny vækst og udvikling i Trekantområdet i et tæt samarbejde mellem kommunerne og sammen med erhvervslivet, uddannelsesverdenen, organisationerne og borgerne. Ib Kristensen Borgmester, Billund Kenny Bruun Olsen Borgmester, Fredericia Jørn Pedersen Borgmester, Kolding Steen Dahlstrøm Borgmester, Middelfart Egon Fræhr Borgmester, Vejen Arne Sigtenbjerggaard Borgmester, Vejle

3 3 En fælles vækststrategi Vores Fremtid er Trekantområdets fælles vækststrategi og dermed et udtryk for de høje ambitioner, de seks kommuner har for i fællesskab at skabe fornyet vækst og udvikling. Vækststrategien forpligter ikke kun de seks kommuner, men er også en invitation til erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, organisationerne, kulturlivet, borgerne og andre gode kræfter i Trekantområdet. En invitation til at styrke dialogen og samarbejdet, så vi sammen kan fremme vækst og udvikling i Trekantområdet. Vækststrategien er først og fremmest et signal om, at vi vil samarbejde endnu mere om at skabe vækst og udvikling i Trekantområdet. Det betyder, at vi i fremtiden - udover de udvalgte indsatsområder i strategien løbende vil udvikle samarbejdet. Centrale udfordringer Trekantområdet står overfor 5 grundlæggende udfordringer, når det handler om at udnytte områdets styrker og muligheder til at skabe ny vækst i fremtiden. Erhvervslivet skal på linje med resten af Danmark - omstilles til de nye globale konkurrencevilkår. Det er en proces, der er i fuld gang, men som skal accelereres yderligere - ikke mindst for at kunne udnytte de internationale vækstmuligheder. En afgørende faktor i den fortsatte omstilling af erhvervslivet er innovation og entreprenørskab, der skal sikre højere produktivitet og værdiskabelse, omstillingsparathed og strategiske konkurrencefordele. De nye globale konkurrencevilkår og behovet for fortsat innovation øger presset på den enkelte virksomhed. Evnen til at arbejde sammen med andre virksomheder og med det omkringliggende samfund bliver i fremtiden altafgørende for virksomhedernes evne til at skabe vækst. Og samtidig bliver samarbejde mellem erhvervsliv og kommuner afgørende for samfundsmæssig innovation samt udvikling og effektivisering af den offentlige opgavevaretagelse. Menneskelige ressourcer og kompetencer vil fortsat spille en helt central rolle for evnen til at konkurrere og skabe vækst. Det er afgørende, at det generelle uddannelsesniveau løftes. Først og fremmest ved at opkvalificere de lavest uddannede borgere og samtidig tiltrække og fastholde højtuddannede.

4 4 Vores Fremtid Visionen Trekantområdet er Vestdanmarks vigtigste vækstcenter. Vi er en dynamisk og innovativ byregion, der på grundlag af et tæt samarbejde om vækst og erhvervsudvikling står stærkt både nationalt og internationalt. Vi er Danmarks entreprenante centrum præget af landets stærkeste iværksætterkultur samt innovative kommuner, uddannelsessteder og virksomheder. Vi er Danmarksmestre i samarbejde. Både mellem de seks kommuner og mellem virksomhederne men specielt på tværs af skellet mellem den offentlige og den private sektor mellem kommuner, virksomheder, uddannelse og forskning, organisationer og borgere. Trekantområdet er den åbne, grønne storby med en mangfoldighed af tilbud indenfor kultur og idræt, natur og byliv, arbejde og uddannelse. Trekantområdet er Danmarks internationale region med et globalt udsyn og et omfattende samarbejde med udenlandske virksomheder, medarbejdere, regioner og byer. Målsætninger Vestdanmarks vigtigste vækstcenter Den årlige vækstrate i erhvervsindkomsten er den højeste vest for Storebælt Den årlige tilvækst i antallet af arbejdspladser er den højeste vest for Storebælt Danmarks entreprenante centrum Andelen af nye virksomheder og innovative virksomheder er den højeste i Danmark Danmarksmestre i samarbejde Samarbejdet mellem de seks kommuner er organisatorisk forankret med fælles vækststrategi under ledelse af de seks borgmestre Andelen af virksomheder, der deltager i værdiskabende samarbejder, er den højeste i Danmark Den åbne, grønne storby Hovedparten af borgerne i de seks kommuner opfatter Trekantområdet som en funktionel storby Danmarks internationale region Andelen af virksomheder med eksport og med udenlandske innovationspartnere samt andelen af udenlandske specialister er alle blandt de tre højeste i Danmark

5 5 En trekantet strategi Det strategiske fundament Fundamentet i Trekantområdets vækststrategi er tre tværgående principper - og indsatser på tre forskellige niveauer. Tre principper går som en rød tråd gennem hele strategien sammenhæng, samarbejde og synlighed. Disse principper skal sikre, at de konkrete indsatser får den ønskede effekt. De konkrete indsatser skal gennemføres på tre forskellige niveauer. Først de kommunale forudsætninger dvs. erhvervslivets rammevilkår og de grundlæggende velfærdsydelser der er helt nødvendige forudsætninger for at skabe vækst. Det er afgørende, at Trekantområdets fælles indsatser netop bygger videre på de styrkepositioner og vækstmuligheder, der er i den enkelte kommune. Oven på disse følger de permanente indsatsområder, der omfatter de langsigtede indsatser indenfor erhvervs- og byudvikling, uddannelse, kultur og infrastruktur, hvor der allerede er en tradition for samarbejde i Trekantområdet. Og på skuldrene af de grundlæggende forudsætninger og de permanente indsatsområder står de strategiske indsatsområder, der er særlige satsningsområder, hvor Trekantområdet for alvor differentierer sig. Tværgående principper Sammenhæng Fremtidens vækst bliver koncentreret i og omkring storbyer og byregioner. Trekantområdet skal derfor styrkes som sammenhængende byregion. Det indebærer, at Trekantområdet skal være en funktionelt sammenhængende byregion - den åbne, grønne storby med en fælles planstrategi og kommuneplan. Planstrategien vil fremadrettet (fra 2015) have status af en fælles, forpligtende vækststrategi. Sammenhængen i Trekantområdet skal også sikres gennem en fælles organisation. De seks kommuner har allerede etableret foreningen Trekantområdet Danmark, der skal styrkes som en strategisk udviklingsenhed, der kan styre og koordinere implementeringen af vækststrategien i tæt samspil med de seks kommuner. Det indebærer et behov for en klart defineret arbejdsdeling mellem kommunerne og Trekantområdet Danmark. På sigt er et afgørende element i en stærk sammenhængskraft, at der udvikles en fælles identitet i Trekantområdet. Det forudsætter en stærk politisk og organisatorisk sammenhæng samt ikke mindst en oplevelse af, at Trekantområdet hænger funktionelt og kulturelt sammen.

6 Sammenhæng Trekantområdet skal styrkes som sammenhængende byregion med stærk politisk ledelse og klar strategisk retning Strategiske indsatsområder Trekantområdet skal investere fokuseret i tre ambitiøse programmer: Internationalisering, Innovation og Entreprenørskab samt Kulturmetropol. Samarbejde Trekantområdet skal være Danmarksmestre i samarbejde - mellem kommunerne, mellem virksomhederne og på tværs af den offentlige og den private sektor Synlighed Trekantområdets styrker og muligheder skal synliggøres lokalt, regionalt, nationalt og internationalt Synlighed Samarbejde Sammenhæng Strategiske indsatsområder Permanente indsatsområder Kommunale forudsætninger Permanente indsatsområder Trekantområdet skal udvikle langsigtede og vedvarende indsatser indenfor erhvervsog byudvikling, uddannelse og infrastruktur. Kommunale forudsætninger Trekantområdets kommuner skal sikre, at rammevilkår og velfærd er på plads - som nødvendige forudsætninger for vækst. Samarbejde De komplekse udfordringer, fremtiden byder på, fordrer et tæt samarbejde mellem alle relevante aktører for at få det meste ud af Trekantområdets ressourcer. Trekantområdet skal derfor fremme samarbejde på tværs af kommunegrænser og over skellet mellem det offentlige og det private. Det indebærer, at vi skal være Danmarksmestre i samarbejde og udvikle nye og kreative samarbejdsformer, der fremmer vores målsætninger om innovation og entreprenørskab. Der skal etableres nye samarbejdsfora, der er baseret på triple helix-princippet dvs. et tæt samspil mellem kommuner, erhvervsliv og uddannelse/ forskning. Offentligt-private partnerskaber og innovationssamarbejder (OPP og OPI) skal desuden fremmes yderligere. Der skal etableres et tæt samarbejde omkring Trekantområdet Danmark, hvor der sikres en løbende dialog med både byråd og forvaltninger. Samtidig skal det internationale samarbejde med relevante regioner og byer styrkes, med virksomheder, organisationer og borgere som deltagere. Synlighed Trekantområdets styrker og muligheder skal synliggøres både overfor områdets egne borgere og virksomheder og overfor omverdenen. Det indebærer grundlæggende, at Trekantområdets styrker, successer og gode historier skal identificeres og formidles. På det grundlag skal der udvikles en grundfortælling for Trekantområdet, der kan danne grundlag for al fremtidig synliggørelse, kommunikation og markedsføring. Trekantområdet skal synliggøres og markedsføres overfor såvel egne borgere og virksomheder som potentielle nye borgere og virksomheder samt turister. I den forbindelse har det stor betydning at arbejde for udvikling af flere medieplatforme, der dækker Trekantområdet som samlet region. Udover generel synlighed er det afgørende, at politikere, ledere og medarbejdere i de seks kommuner har et stort kendskab og ejerskab til samarbejdet i Trekantområdet.

7 7 Indsatsområder De kommunale forudsætninger De grundlæggende forudsætninger for vækst og udvikling i form af et velfungerende samfund med gode rammevilkår for erhvervslivet skal naturligvis være til stede. Det handler dels om generelle rammevilkår for erhvervslivet i form af sagsbehandling, jordsalg, erhvervsskatter og basal erhvervsservice m.m. Dels om grundlæggende velfærdsydelser i form af daginstitutioner, folkeskoler, jobcentre m.m. Disse kommunale forudsætninger er helt nødvendige for at skabe vækst både nu og i fremtiden. Konkurrencen mellem de større byer og byregioner er imidlertid så skarp, at der kræves mere vidtgående indsatser for at kunne differentiere sig. Det skyldes ikke mindst, at en lang række byer grundlæggende har de samme forudsætninger og det er ganske enkelt begrænset, hvor meget man kan forbedre sig lokalt. For at skille sig ud i konkurrencen er det derfor afgørende at bygge videre på de seks kommuners individuelle styrkepositioner i form af fx design, kultur, uddannelse, innovation, turisme og infrastruktur og samtidig styrke samarbejdet på en række områder. De permanente indsatsområder Trekantområdet skal udvikle langsigtede og vedvarende indsatser indenfor erhvervs- og byudvikling, uddannelse, kultur og infrastruktur. Disse permanente indsatsområder er afgørende for, at Trekantområdet kan konkurrere med andre vækstcentre. Trekantområdets evne til at løfte indsatserne i fællesskab giver samtidig gode muligheder for at differentiere sig fra konkurrenterne. En stor del af indsatserne skal også fremover varetages af de enkelte kommuner. Men det er afgørende for Trekantområdets konkurrenceevne, at indsatserne løses samlet, når det giver mest værdi i form af fx: Større sammenhængskraft i byregionen Større faglighed og kvalitet Kritisk masse bag vigtige indsatser Udnyttelse af stordriftsfordele

8 Erhvervsudvikling Trekantområdet skal tilbyde erhvervslivet optimale rammer for udvikling og vækst. Det gælder både etablering og tiltrækning af nye virksomheder og udvikling af eksisterende virksomheder. Det indebærer, at Vi skal støtte iværksættere, både i etableringsog vækstfasen Vi skal understøtte klyngeudvikling og strategiske partnerskaber Vi skal medvirke til at sikre adgang til kompetent arbejdskraft Vi skal medvirke til at sikre adgang til kompetent kapital Vi skal understøtte professionalisering, leder- og talentudvikling Vi skal understøtte og fremme innovation og entreprenørskab Vi skal understøtte internationalisering og fremme eksport Vi skal tiltrække nye virksomheder med vækstpotentiale Trekantområdet skal tilbyde den bedst mulige erhvervsservice og erhvervsudvikling. De fremtidige erhvervsfremmeindsatser skal derfor organiseres på en sådan måde, at der opnås en optimal balance mellem de enkelte kommuners indsatser og de fælles indsatser i Trekantområdet. Uddannelse og kompetencer Trekantområdet skal højne borgernes kompetencer og uddannelsesniveau for at sikre vækst og velfærd. Det indebærer, at Trekantområdet i fællesskab skal Sikre koordination mellem erhvervslivet og de lokale uddannelsesinstitutioner med det formål at matche erhvervslivets behov for kompetencer og uddannelsernes behov for praktikpladser Tiltrække højtuddannede til Trekantområdet Tiltrække nye videregående uddannelser og understøtte oprettelse af nye uddannelser på de lokale uddannelsesinstitutioner Det er samtidig helt afgørende, at der gøres en særlig indsats for at opkvalificere de dårligst uddannede borgere. Det er derfor en helt grundlæggende opgave for de seks kommuner at sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse samt understøtte, at ufaglærte løbende opkvalificeres, så deres kompetencer matcher de aktuelle behov.

9 9 Byudvikling Trekantområdet skal være en funktionelt sammenhængende by- og kulturregion, der kombinerer en mangfoldighed af lokale muligheder med en stærk koordination og klare fælles satsninger. De seks kommuner skal derfor fortsat udarbejde en fælles kommuneplan og udarbejde sammenhængende kulturstrategier/-aftaler. Trekantområdet skal udvikles som den åbne, grønne storby med en god sammenhæng mellem by, land og vand, der tilsammen tilbyder storbyens oplevelser og funktioner med naturen lige om hjørnet. Trekantområdets største byer skal styrkes som rammer for et alsidigt og kreativ by- og kulturliv og som drivkraft i områdets udvikling. Samtidig skal vi fremme en funktionsdeling, således at vi udnytter stordriftsfordele og undgår uhensigtsmæssig konkurrence. Det indebærer, at Vi skal koordinere og prioritere nye byudviklingsprojekter med stærk attraktivitet af regional betydning Vi skal koordinere kultur- og fritidstilbud og skabe samlede regionale satsninger Vi skal fremme stærke campusmiljøer, der kan medvirke til at skabe et attraktivt byliv Vi skal sikre en infrastruktur, der effektivt binder byerne sammen Vi skal fremme intelligent byudvikling, fx smart cities Vi vil fremme proaktiv byudvikling, hvor vi går i dialog med potentielle investorer, brugere/ borgere m.m. Infrastruktur Trekantområdets centrale beliggenhed skal understøttes af en velfungerende infrastruktur, der giver optimal tilgængelighed og høj mobilitet. Trekantområdet skal have hurtige og hyppige forbindelser til andre vigtige vækstcentre i ind-/ udland. Det indebærer ikke mindst et fælles standsningssted for de hurtige tog mellem landsdelene / de største byer, hurtige og hyppige togforbindelser til Hamburg samt gode forbindelser til Billund Lufthavn. Trekantområdet skal have en robust vej- og baneinfrastruktur, der imødegår trængsel. Det indebærer bl.a. etablering af en parallelforbindelse over Lillebælt samt en Hærvejsmotorvej. Trekantområdet skal tilbyde omkostningseffektive transportydelser for borgere og virksomheder i form af bl.a. konkurrencedygtige havnefaciliteter, effektive kombi-/godsterminaler samt effektivisering af den kollektive trafik.

10 Strategiske indsatsområder Trekantområdet investerer fokuseret i tre strategiske indsatsområder, der har stor betydning for de fremtidige vækstmuligheder: Innovation og entreprenørskab Internationalisering Kulturmetropol De strategiske indsatsområder er fælles satsninger, hvor kommunerne i fællesskab prioriterer at udvikle sammenhængende programmer, der bygger videre på og integrerer eksisterende kommunale indsatser. Innovation og entreprenørskab Trekantområdet skal være Danmarks entreprenante centrum. Det indebærer en massiv satsning for at fremme innovation og entreprenørskab på alle niveauer. Trekantområdet vil Fremme entreprenørskab i uddannelserne Yderligere styrke den stærke iværksætterkultur, vi har og ikke mindst fokusere på at understøtte vækst i startup-virksomheder Forbedre innovationskulturen og skabe gode rammer for open innovation Styrke samspillet mellem uddannelse/forskning og erhvervslivet Styrke innovationen i de seks kommuner Internationalisering Trekantområdet skal være Danmarks internationale region. Det indebærer en klar prioritering af det globale perspektiv i kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt blandt borgerne. Trekantområdet vil Fremme den fortsatte internationalisering af erhvervslivet Styrke tiltrækning af kompetent udenlandsk arbejdskraft Synliggøre Trekantområdet internationalt og selv aktivt søge global inspiration Fremme tiltrækning af internationale investorer og virksomheder Fremme den fortsatte internationalisering af uddannelserne fra folkeskolen til de videregående uddannelser Kulturmetropol Trekantområdet skal udvikle sig fra kulturregion til kulturmetropol og gennem markante kultursatsninger skabe et attraktivt byliv og placere sig på verdenskortet. Trekantområdet vil skabe kultur i verdensklasse. Det indebærer bl.a. at vi udvikler talenter i verdensklasse primært inden for rytmisk musik, musical og design. Vi understøtter samtidig, at Trekantområdet styrker sin position som Nordeuropas musicalhovedstad og vi udnytter Trekantområdets styrker indenfor design og kunsthåndværk til at skabe et internationalt brand i topklasse. Trekantområdet vil gennem massive kulturelle satsninger styrke bylivet og identiteten. Det indebærer bl.a. at vi samler teatrene i Trekantområdet i en landsdelsscene, at vi skaber Danmarks mest markante kulturfestival, der aktivt involverer borgerne i hele Trekantområdet samt at vi understøtter en fælles elitesportssatsning i Trekantområdet.

11 11 Vejen til strategien Vores Fremtid Trekantområdets vækststrategi er ikke opstået ud af den blå luft. Forud for strategien er gået en omfattende proces med det formål at sikre et så højt og aktuelt vidensniveau og et så solidt og bredt ejerskab som muligt. De vigtigste omdrejningspunkter i vækststrategien er: Centrale udfordringer, der er identificeret på baggrund af analyser og dialog Vision og målsætninger, der spiller sammen med de centrale udfordringer og har sit udspring i dialog og interviews Indsatsområder, der følger af de centrale udfordringer og visionen med udgangspunkt i eksisterende viden om, hvad der skaber vækst i byregioner - samt er inspirereret af dialogen. I løbet af efteråret 2012 har der været en tæt dialog med centrale aktører i Trekantområdet. Det gælder ikke mindst kommunerne, hvor der har været dialog med byråd, direktioner og erhvervschefer og godt en tredjedel af byrådsmedlemmerne i de seks kommuner er blevet interviewet. Fremtidens vækst Vækststrategien bygger på det bedst mulige vidensgrundlag. Det indebærer ikke mindst viden om vækstforudsætninger og -præstationer i Trekantområdet samt indsigt i hvilke forhold, der forventes at være afgørende for vækst i fremtiden. Aktuel dansk og international forskning peger her samstemmende på, at fremtidens vækst i endnu højere grad vil blive koncentreret i storbyer og i byregioner. Det er derfor afgørende for de fremtidige vækstmuligheder, at Trekantområdet i endnu højere grad fungerer som en sammenhængende byregion. Forskning peger videre på, at byer og byregioner kan differentiere sig og styrke konkurrenceevnen i forhold til andre byer/byregioner dels gennem stærk politisk ledelse, en samlet strategisk retning og forpligtende samarbejder - dels gennem større, langsigtede og vedvarende satsninger indenfor primært erhvervsudvikling, uddannelse og byudvikling. Samtidig har der været en offentlig debat og dialog om fremtidens vækststrategier på websitet Her har en lang række borgere bidraget med kreative tanker, skæve vinkler og lysende indfald i alt kom der 150 ideer til, hvordan vi kan skabe flere jobs og fremme foretagsomheden i Trekantområdet.

12 Et stærkt udgangspunkt Trekantområdet har en langstrakt tradition for at være et markant vækstcenter i Danmark. I perioder med de højeste vækstrater i landet og altid blandt de tre stærkeste centre. Trekantområdet fungerer dermed også som det økonomiske lokomotiv i Region Syddanmark. Der er flere årsager til Trekantområdets stærke præstationer. Først og fremmest en central placering midt i landet med en funktion som trafikalt knudepunkt. Men også en stærk tradition for politisk samarbejde og ikke mindst vilje til vækst og erhvervsudvikling. Det har samlet skabt et meget positivt billede af Trekantområdet som et dynamisk og potent erhvervsområde et stærkt brand der i sig selv har været med til at forstærke tiltrækningskraften og den positive udvikling. Trekantområdet har en stærk industriel tradition og har flere industriarbejdspladser end i København, Århus og Odense tilsammen. Samtidig er iværksætterkulturen i området en af landets stærkeste, og der er skabt spændende design- og innovationsmiljøer. Trekantområdet har samtidig en række endnu uudnyttede muligheder, der ikke mindst er knyttet til områdets potentiale som sammenhængende byregion. De seks kommuner Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle har til sammen indbyggere. Opfatter man derfor Trekantområdet som én by, er kun København større i Danmark. Nye udfordringer Sammenfaldende med overgangen til nye globale lavkonjunkturer i 2008 har Trekantområdet oplevet nye udfordringer. På linje med andre danske og europæiske byer og byregioner har Trekantområdet oplevet markant lavere vækstrater. Men ikke nok med det Trekantområdet har siden 2008 klaret sig relativt dårligere end de største danske byer. Den øgede globale konkurrence kombineret med tendensen til koncentration af den fremtidige vækst i større byer og byregioner er således en væsentlig trussel for Trekantområdet. Det skyldes ikke mindst, at erhvervsstrukturen er præget af den stærke industrielle tradition. Det indebærer, at uddannelsesniveauet er relativt lavt, og at der er relativt få virksomheder i vækstbrancher som fx medico/biotek og cleantech. Dertil kommer, at innovationskulturen i virksomhederne generelt er svag, samt at der er et for begrænset fokus på internationalisering.

13 Trekantområdet Danmark Kolding Åpark Kolding KOLDING ÅPARK 1, 2.TV DK-6000 KOLDING

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere