Pristeori. eller parameterteori STUDIER OMKRING VIRKSOMHEDENS AFSÆTNING AKADEMISK AVHANDLING AV ARNE RASMUSSEN EKON. LIC. KØBENHAVN 1955.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pristeori. eller parameterteori STUDIER OMKRING VIRKSOMHEDENS AFSÆTNING AKADEMISK AVHANDLING AV ARNE RASMUSSEN EKON. LIC. KØBENHAVN 1955."

Transkript

1

2 F '1'1.l'rt-. 1.; Jo -'J,4-~ ~.L;,t..,,_..., _,,v -t.,_..,,4j/c;,,,,,_., ";..~tv - <?rd'c/~. /-h)~.f. 16. Pristeori eller parameterteori STUDIER OMKRING VIRKSOMHEDENS AFSÆTNING AKADEMISK AVHANDLING som med vederborligt tillstånd for vinnande av ekonomie doktorsgrad vid HandelshOgskolan i Stockholm framlågges till offentlig granskning lordagen den 21. maj 1955 kl. 10 i hogskolans aula, Sveavågen 65 AV ARNE RASMUSSEN EKON. LIC. KØBENHAVN 1955 f~\ ~'1 '!C~;.it iff ~ >"._~;;~

3

4

5

6 ARNE RASMUSSEN Pristeori eller parameterteori Studier omkring virksomhedens afsætning

7 Instituttets sekretær, fru INGRID KNuosEN har samvittighedsfuldt arbejdet sig gennem bogens forskellige stadier, ligesom hun har ydet mig værdifuld hjælp ved korrekturlæsningen. For dette arbejde er jeg hende yderst taknemmelig. Til slut vil jeg takk~.min kone, cand. polit KAREN GREDAL for tålmodighed og psykisk/stblte '{inder arbejdets tilblivelse samt for vore mange saglige diskussioner, som har været af stor betydning for bogens fuldendelse. Instituttet for Salgsorganisation og Reklame, 15. marts 1955 ARNE RASMUSSEN. BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KØBENHAVN

8 Indholdsfortegnelse. A. INDLEDNING Side I. Markedsområde og problemstillinger I. Den valgte arbejdsmetode I I 2. Vare- og markedsmæssig afgrænsning Problemstillinger /i1. B. HANDLINGSPARAMETRENE OG DERES SAMMENHÆNG MED DEFINITIONEN AF KONKURRENCE Virksomhedens handlingsparametre i salget og deres litterære behandling 4. Formel definition af virksomhedens handlingsparametre Handlingsparametrene bør behandles jævnsides Afsætningsfunktionens hidtidige behandling Handlingsparametrene bør behandles partielt Udskillelse af distributionsfaktorerne fra handlingsparametrene Empiriske analyser af afsætningsomkostnings-funktionen... III. Konkurrencebegrebets definition ro. Formålet med og kriterierne for definitionen II. Definitionen af begrebet vare eller marked r 2. Definitioner af monopolbegrebet.... a. Marshall b. Brems c. Triffin Opbygning af begrebet konkurrence Er handlingsparametrenes indflydelse på afsætningen symmetrisk?... a. To mulige indvendinger mod konkurrencebegrebet.... b. Pris som substitutionsårsag c. Kvalitet som substitutionsårsag d. Service som substitutionsårsag e. Reklame som substitutionsårsag f. Sammenfatning om handlingsparametrenes indflydelse Konklusion om konkurrencebegrebets opfattelse i mikroøkonomien ~/

9 C. KONSUMENTENHEDEN, TIDEN OG AFSÆTNINGEN Begrebet konsumentenhed 16. Problemstilling Fastlæggelsen af begrebet konsumentenhed Betydningen af begrebet konsumentenhed.... a. Teoretisk analyse b. Udviklingen i forskellige grupper af konsumentenheder i Danmark i årene 1921 til Konsumentenhedsbegrebets praktiske anvendelse... a. Almen forsyningsstatistik b. Forbrugsudviklingen gennem en tidsperiode.... c. Sammenligninger mellem forskellige markeder Sammenfatning V. Varens afsætningsmæssige udviklingsstade 2 1. Problemstilling Teoretisk opbygning af en vares afsætningsmæssige udviklingsstade Forskellen mellem langvarige og kortvarige goder IOO 24. Indvending mod tidens betydning ""..."""." Varens afsætningsmæssige udviklingsstade og antallet af konsumentenheder Empiriske undersøgelser over udviklingen i forbruget af forskellige varer a. Almene betragtninger / b. Udviklingen i radiodækningen i Danmark c. Salget af automater i Danmark d. Udviklingen i telefondækningen i visse dele af Danmark e. Udviklingen i salget af kunstsilkestrømper i Danmark f. Fire amerikanske undersøgelser Sammenfatning..." VI. Varens afsætningsmæssige udviklingsstade og efterspørgselsfunktionen 28. Samspillet mellem de forskellige variabler i afsætningsfunktionen Efterspørgselsdeterminanternes indflydelse på en vares afsætningsmæssige udviklingsstade a. Mætningspunktets højde b. lndtrængningstidens længde Det afsætningsmæssige udviklingsstades indflydelse på efterspørgselsdeterminanternes evne til at påvirke afsætningen a. Almene betragtninger I 48 b. Otto Kleppners reklameteori I 50 c. Indtægtens indflydelse på afsætningen d. Handlingsparametrenes indflydelse på den enkelte virksomheds afsætning lige efter introduktionen e. Handlingsparametrenes indflydelse på den enkelte virksomheds afsætning i løbet af indtrængningstiden

10 f. Handlingsparametrenes indflydelse på den enkelte virksomheds afsætning, når mætningspunktet er nået g. De langvarige konsumgoders problem Sammenfatning "... ".. " " " l 7 l D. PARAMETERTEORI OG VIRKSOMHEDEN I DEN SNÆVRE KONKURRENCE VII. Omformning af visse af virksomhedens partielle ligevægtsbetingelser 32. Kan ligevægtsbetingelserne omformes i realistisk retning? Ligevægtsbetingelsen for prisen l 76 a. Opstilling af teoretisk betingelse..... " ".. ".. "... "... " l 76 b. Opstilling af realistisk betingelse l Empiriske eksempler på anvendelsen af ligevægtsbetingelserne a. Udvikling i detailpriser b. Anvendelsen af faste bruttoavanceprocenter Ligevægtsbetingelsen for reklamen a. Opstilling af teoretisk betingelse l 94 b. Den. teoretiske betingelse er også den realistiske l Ligevægtsbetingelsen for reklamen og en hyppig anvendt reklamebudgetteringsmetode l Kan der opstilles en samtidig betingelse for optimal pris og optimal reklame? Ligevægtsbetingelsen for andre kontinuert variable handlingsparametre 202 a. Opstilling af teoretisk betingelse b. Opstilling af realistisk betingelse Ligevægtsbetingelserne, når virksomheden sælger flere varer a. Opstilling af de tre ligevægtsbetingelser b. Fortolkning af de tre ligevægtsbetingelser Betydningen af varierende, variable enhedsomkostninger Sammenfatning l l VIII. Anvendelsen af handlingsparametrene i konkurrencen - forløbsmodel udformet som en 42. Problemstilling Teorien om den knækkede prisafsætningskurve a. Opstilling af teorien l 5 b. Bedømmelse af teorien l Ligevægtsbetingelserne ved en flerperiodeanalyse Fortolkning: Reaktionshastighedens betydning i de opstillede betingelser Den konkurrenttilpassede afsætningskurves realøkonomiske afhængighed af reaktionshastigheden Handlingsparametrenes forskellige anvendelighed i konkurrencen Sammenfatning: Problemstilling for fremtiden Appendix: Om elasticitetsbegrebet og dets anvendelse Litteraturfortegnelse

11 I

12 A. INDLEDNING I. Markedsområde og problemstillinger. l. Den valgte arbejdsmetode. Enhver teoretisk nyskabelse må foregå på grundlag af den øjeblikkelige ; erkendelses omfang. Set fra et formelt synspunkt kunne det derfor synes påkrævet i hvert enkelt tilfælde at gennemgå den hidtidige1 teori, inden for- 1 fatterens egne synspunkter kommer til orde. Dette grundsynspunkt er formelt rigtigt, men samtidig er det klart, at en sådan fremgangsmåde ikke principielt kan føl ges i alle tilfælde. Et overflødigt ekstraarbejde ville ofte være resultatet. Det synes derfor tilladeligt at indskrænke behandlingen til de dele af teorien, som enten står i umiddelbar tilknytning til den enkelte forfatters personlige ansku~r eller afviger stærkt derfra. Således arbejder man med forudsætningen om, at læserne er fortrolige med den hidtidige litteratur, idet henvisningerne til tidligere forfatteres værker nødvendigvis må begrænses til og koncentreres om de punkter, der forekommer væsentlige for fremstillingen. En sådan forudsætning må kunne tillades, når der ikke netop er tale om at skrive e~ bo_g_ om teoriernes udvikling. qivi,s>man følger ovenstående hovedsynspunkt, bliver resultatet, at man i sill fremstilling hyppigt vil kunne nøjes med at fremstille et forhold, som det er analyseret ~,ioen almindelige teori". Fremgangsmaaden vil være så meget mere berettiget, som en hel del af de problemkredse, der senere skal tages op til debat, må siges at repræsentere, hvad H. Winding Pedersen kalder "... almindeligt - videnskabeligt - fælleseje... " 1 ). En nøje granskning af litteraturens udvikling ville vel nok gøre det muligt at finde 1 ) Jfr. H. Winding Pedersen: Omkostninger og Prispolitik, København 1949, forordet pag. 6. II

13 frem til det oprindelige ophav til et givet synspunkt, men et sådant arbejde synes snarere at falde ind under de økonomiske teoriers historie end at bidrage væsentligt til erkendelsens fremadskriden. For andre dele af teorien gælder imidlertid, at synspunkterne er mere "personlige", idet de så at sige er knyttet til en enkelt forfatters teoretiske modelverden. I sådanne tilfælde vil det være rimeligt at knytte teori og forfatter sammen, hvilket nedenfor er søgt gennemført ved en temmelig udførlig anvendelse af fodnoter. Det vil være rimeligt at anvende et indledende kapitel til at præcisere området for den følgende teoretiske analyse. Dette indebærer dels en fastlæggelse af markedsform og problemkredse, og dels en foreløbig fremhævelse af de punkter, hvor teorien efter forfatterens mening trænger til revision eller eventuelt til komplettering. Et sådant indledende afsnit lider imidlertid under den svaghed, at det rent formelt ikke kan skrives, før selve revisionerne er gennemført. Forudsætningen for en logisk rigtig redegørelse for de punkter, man ønsker at revidere, må være en gennemgang af manglerne ved den hidtidige teori og en sammenligning med de formodede forbedringer. Konsekvensen af dette må igen blive, at en virkelig behandling af de punkter, man ønsker at sætte ind på, faktisk først kan foretages i afhandlingens afsluttende afsnit, og opgaven er derfor logisk og erkendelsesmæssig uløselig. Vo~indledning må derfor i første række få karakter af en opre;mning ~-. af postulater, således at den videre bevisførelse foretages senere, medens oversigten her kan opfattes som en fyldigere "indholdsfortegnelse", hvor læserenl f 9reIØbig må tage forfatterens ord for, at hans problemstillinger er relevante. Af den senere egentlige behandling vil læseren derefter kunne bedømme, om forhåndsomtalen har været misvisende, enterl. ved sin mening om den e_jilcfti.ctlg~ teoris utilstrækkelighed eller ~ed sit forsøg på komplettering. 2. Vare og markedsmæssig afgrænsning. Formålet med det følgende skulle være at analysetelorskelli; aspekter 1 af den markedsform, man kalder den monopolistiske konkurrence. Når begrebet skal fastlægges, kan man ikke gøre bedre end at gå til teoriens fader, Edward H. Chamberlin, som definerer monopolistic competition ved "The differentiation of the produet", og som herom siger: "A general class of produet is differentiated if any significant basis exists for distinguishing the goods ( or services) of one seller from those of another. Such a basis 12

14 may be real or fancied, so long as it is of any importance whatever to buyers, and leads to a preference for one variety of the produet over another." 2 ) J Enhver differentiering af produktet, som giver anledning til præferencer, '/ leder således til markedsformen monopolistisk konkurrence. Og det er her værd at notere sig, at Chamberlin i sin teoretiske modelopbygning lægger en meget vid betydning i begrebet "produkt". Han siger således: "Here the broad sense in which the word "produet" is used must constantly be held in mind. Its "variation" may refer to an alteration in the quality of the produet itself - technical changes, a new design, or better materials; it may mean a new package or container; it may mean more prompt or courteous service, a different way of doing business, or perhaps a different location." 3 ) Sagt med andre ord eksisterer den monopolistiske konkurrence eller det heterogene marked i de tilfælde, da konsumenterne har præferencer for en sælger eller for hans produkter. Og da årsagerne til eksistensen af præferencer er utallige, er det ikke underligt, at Chamberlin må konkludere, at "... it is evident that virtually all produets are differentiated, at least slightly, and that over a wide range of economic activity differentiation is of considerable importance. " 4 ) Det må være tilladeligt at hævde, at vi her rent faktisk står over for den reale verdens markedsform, som vi vil koncentrere interessen om. Allerede nu vil det være på sin plads at gøre opmærksom på den store betydning, som teorierne omkring den monopolistiske konkurrence har haft for afsætningsøkonomien. Hvis man er af den opfattelse, at den afsætningsøkonomiske videnskab ikke kan udvikles uden i nær tilknytning til den "rene" driftsøkonomiske teori, er det også åbenbart, at en sammensmeltning først har kunnet finde sted, efter at teorien om de heterogene markeder er blevet udviklet. Først med denne teori har vi fået inkorporeret de mange forskellige faktorer, som virksomheden kan betjene sig af, når den vil påvirke sin afsætning. Som det senere skal påvises, er det en nødvendighed, a:t afsætningsøkonomien bygges op omkring den monopolistiske konkurrences teori. Man kunne modsætningsvis også slå fast, at den monopolistiske konkurrences teori vil kunne ~værdifulde impulser fra afsætningsøkonomien i form af en konkretisenng. Der bliver således tale om en syntese. 2) Edward H. Chamberlin: The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge, Harvard University Press, 6. udgave 1950, s ) op. cit., p ) op. cit" p. 57.

15 (, I I overensstemmelse med den almindeligt anvendte afsætningsøkonomiske opdeling af varerne efter indkøbsmotiv 5 ) vil interessen i det følgende blive koncentreret omkring konsumentvarerne, hvorved Vi vil for stå varer, der indkøbes for at tilfredsstille de individuelle forbrugeres behov. l' AO ~to. ~ vd Over for disse plejer man at stille producentvarerne, der defineres som. varer, der anskaffes i erhvervsmæssigt øjemed for at videresælges enten i den bestående eller i en bearbejdet form. At det først og fremmest bliver konsumentvaresf~ vi vil beskæftige.os med, følger af, at hetop dette marked vil være præget af den monopolistiske konkurrence. Selvfølgelig vil købere på producentvaremarkedet også have præferencer for denne eller hln vare og sælger, men man kom-. mer ikke udenom, at den ~ntligste faktor ved disse indkøb er det rent forretningsbetonede motiv.. Kuti vanskeligt vil en præference hos en køber på producentvaremarkedet kunne overvinde hans hensyn til det forretningsbetonede ved indkøbet. Præf erencerne vil være betydeligt mindre udtalte på producentvaremarkedet end på konsumentvaremarkedet. Når man derfor vil foretage syntesen mellem afsætningsøkonomien og den monopolistiske konkurrence, vil det være rimeligt i første række at koncentrere opmærksomheden om konsumentvaremarkedet. 3. Problemstillinger. Vi har fastlagt, at den kommende analyse skal opbygges på grundlag af konsumentvarerne, hvilket medfører, at vi kommer til at beskæftige os med virksomheder, der arbejder under den monopolistiske konkurrences vilkår. I det følgende?vi forsøge at udbygge nogle af de foreliggende resultater om en sådan erhvervsvirksomheds afsætningsøkonomiske situation. Det synes en triviel gentagelse, at afsætningens følsomhed over for den enkelte virksomheds foranstaltninger vil være afhængig af, hvorledes mersalgsmulighederne er over for følgende tre forskellige grupper af konsumenter: 1 ) Virksomhedens (hidtidige kunder, 2) konsumenter, som har købt varearten, men et andet mærke (eller hos en anden virksomhed) - og 3) konsumenter, som slet ikke har købt varen tidligere. Hvor selvfølgelig end denne opdeling forekommer, dækker den dog over vigtige problemer ved den enkelte erhvervsvirksomheds muligheder G) Jfr. f. eks. Arne Rasmussen og Max Kjær Hansen: "Afsætningsøkonomi I, Efterspørgselsteori", København 1950, pag. 12 f og afsnit V.

16 for afsætningsforøgelse, og opdelingen vil i et vist omfang blive anvendt som disponeringsgrundlag for det følgende. Den første problemkreds, som skal tages op til behandling, er en afvejning af' hvilke faktorer erhvervsvirksomheden tager i anvendelse i sin salgspolitik. Spørgsmålet bliver, på hvilken mide', handlingsparametrene principielt bør indpas.es i vor mikro-økonomiske teori. Men da den enkelte virksomhed næsten altid vil arbejde i konkurrence med andre fore. tagender, er det nødvendigt samtidig at tage stilling til, på hvilken måde begrebet konkurrence bør defineres i teorien. Indholdet af afsnit B bliver derfor en nøjere analyse af virksomhedens handlingsparametre og af kon- k!j-rrencebegrebet. Derved får man et delvist svar på virksomhedens mersalgsmuligheder til konsumenter, som hidtil har købt et andet mærke end den betragtede virksomheds., /. 1 I hovedafsnit C vil interessen derefter blive koncentreret om mulig \hederne for at sælge til konsumenter, der hidtil ikke har købt varen. Dette potentielle marked vil være af interesse for den enkelte virksomhed og har altid spillet en rolle i de opstillede afsætningsøkonomiske teorier. Det er imidlertid vor opfattelse, at et specielt problem inden for denne problemkreds er af særlig af gørende betydning, men kun er mere.spredt og usystematisk behandlet i den hidtidige teori. Der tænkes her på varens "degree of market acceptance" 6 ), som vi foreløbig kan kalde det. Bag dette begreb skjuler sig varens udbredelse på markedet. Det vil være en hovedtese i det følgende, at dette forhold er væsentligt for den afsætningsmæssige situation på markedet. i I nær tilknytning. til dette begreb står spørgsmålet om, ~vem der er mulige efterspørgere efter den betragtede vare. Når vi diskuterer afsætningsforholdene. på konsumentvaremarkedet, er det klart, at efterspørgselen på en eller anden måde er knyttet til individer. Imidlertid synes det næppe tilladeligt at µndlade at gå nærmere ind på spørgsmålet om, hvem disse individer er, og dette gælder så meget desto mere, når vi vil lægge vægten på udviklingen i varens "degree of market acceptance". Hele denne modelverden bringer på to forskellige punkter spørgsmålet om mulige efter- \ spørgere i forgrunden. For det førs_!!:_~å en sådan modeldannelse opbygges som en forløbsmodel, hvilketbclyder, at interessen, for så vidt angår de. mulige efterspørgere, må koncentreres om udviklingen fra tidsperiode til i tidsperiode. F~det anc!.e.!._ vil hele modelopbygningen om varens stade på y markedet blive fremstillet således, at den principielt omfatter såvel lang- 1 varige som kortvarige goder. Og her støder vi på det forhold, at de 8 ) Jfr. Joel Dean: Managerial Economics, N. Y., 1951, pag )/ i/ I J /

17 mulige efterspørgere ofte må afgrænses på væsensforskellig!jlåde for de to varegrupper. Det er derfor erkendelsesmæssig nødvendigt, når man vil diskutere afsætningsforhold, at analysere muligheden for at sælge til konsumenter, der hidtil ikke har købt varen. Dette vil ske i hovedafsnit C ved opbygningen af begrebet konsumentenheden og n:iodellen varens af sætningsmæssige udviklingsstade. i I sidste hoyedaj'sitlt-_ J:) - er det derefter meningen at opbygge virkto'f!'-he4en(/[gevægtibjfi.jigils_~r de forskellige handlingsparametre. _Her anlægges det synspunkt, at man når frem til en nærmere foistadse- ved at behandle problemfremstillingen i form af elasticiteter. Imidlertid vil dette ikke indebære, at vi går direkte løs på opbygningen af konkurrenceligevægten. Også de rent partielle analyser synes at have interesse, hvorfor gennemgangen indledes med omskrivninger af de partielle ligevægtsbetingelser, hvorefter vi bliver i stand til at indføre visse konkurrentsituationer udtrykt i elasticitetssproget. Her vil tråden blive knyttet til problemet om varens afsætningsmæssige udviklingsstade, således at dennes indflydelse på konkurrentsituationen fremtræder. Da elasticitetsbegrebet spiller en stor rolle i det følgende, dels ved definitionen af konkurrencebegrebet og dels ved opstillingen af ligevægtsbetingelser, er det forekommet væsentligt at gennemgå den anvendte definition på afsætningselasticitet noget nærmere. Dette sker i det tilføjede Appendix, hvor der gøres rede for det anvendte elasticitetsbegreb, og hvor dette endvidere stilles over for andre forfatteres anvendelse af begrebet. Endelig gøres der rede for mulighederne for måling af elasticitetemes størrelse på en given - supponeret eller empirisk fastlagt - afsætningskurve.

18 B. HANDLINGSPARAMETRENE OG DERES SAMMENHÆNG MED DEFINITIONEN AF KONKURRENCE II. Virksomhedens handlingsparametre i salget og deres litterære behandling. 4. l'ormel definition af virksomhedens handlingsparametre. Ved den formelle definition af en handlingsparameter vil vi følge Ragnar Frisch's begrebsbestemmelse 1 ), hvorefter et økonomisk individs[ handlingsparametre er sådanne økonomiske størrelser, hvis, værdii individet./ suverænt kan fastsætte, og som er uafhængige af hinanden. Imidlertid har Brems 2 ) indført et andet aspekt i diskussionen, som nok c:!:-~~tage i betragtning. Udgangspunktet er, at der er to mulige fortolkninger af dette begreb, når også produktet bliver betragtet som handlingsparameter. Vi er nødt til at sondre mellem,;consumers criterias" og "producers criterias", der dækker oveflienholcfsvis konsumenternes og producenternes specifikationer af produktet 3 ), og disse behøver ikke at falde sammen. Ud over Brems' egne eksempler, som er hentet fr~_ autqmobilindustrien, kunne man nævne et forhold som 'stoffers fa~~ægthed. Konsumenten kræver, at et s~ skal være vask~<tgte, men heraf følger, at // teknikeren må tage hensyn til stoffets forarbejdning ved farvningen, den kemiske sammensætning af farverne, etc. Er det overhovedet nødvendigt at sondre? Begrundelsen er, at der ofte 1 ) Ragnar Frisch: "Monopole - Polypole - La Notion de Force dans l'economic", Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1933, pag S) Hans Brems: Produet Equilibrium under Monopolistic Competition, Cambridge Mass" 1951, pag. 18 ff. 3 ) Her, hvor Brems' begre~sdannelse følges, anvendes foreløbig hans brede definition på begrebet: produkt. Se herom nærmere pag. 66 f. f : "r /I. '., 2 17

19 l I I}' //,,,_ på den tekniske side eksisterer en sammenhæng mellem kriterierne, således at en ændring af et enkelt producentkriterium påvirker flere konsumentkriterier. Brems nævner som eksempel, at.~ akselforholdet på en bil ændres, påvirkes samtidig dens maksimale hastighed, benzin-økonomi og stigningsevne. Brems' spørgsmål: "Er det consumers' eller producers' criterias, der skal betragtes som handlingsparametre i modellen?" kræver lidt nærmere omtale. Hans eget svar er, at det må være producers' criterias, fordi de er mere uafhængige af hverandre, og fordi de tekniske og produktionsmæssige afgørelser kun kan træffes med hensyn til producers' criterias. Disse argumenter synes at være af gørende, når man huskei'i definitionen af handlingsparametre. Den af Brems valgte fremgangsmåde synes således at være betryggende. Et problem står dog stadig tilbage: (Selvom) det er klart, at consumers' criterias ved fastlæggelsen af omkostningskurven må "oversættes" til producers' criterias, for at omkostningerne kan beregnes, bliver det (:t spørgsmå~_<;>rn~ uds~ngspl1j1ktet ikke bør tages_p~ efterspørgselssiden: Brems frem- -lirever!j-eto i sine terorier efterspørgselen som bestemt af omkostningerne og den pris, produktet ønskes solgt til, og man kunne derfor ønske sig, at der blev lagt større vægt på consumers' critarias. Synspunktet kan underbygges med citater fra Brems' egen bog. Brems citerer J. R. Davis, vicepræsident for Ford Motor Company 4 ), som udtaler: "A major responsibility of automative research is consumer studies to determine what people want in their cars. Without such research, the Sales Manager is "flying blind". In the new postwar American Market, trends must be followed closely. We can't wait for sales records to indicate public preferences. We must anticipate." I Dette citat af en fremstående forretningsmand viser vel netop, hvorledes ændringer i kvalitet eller salgsindsats må tilrettelægges ud fra efterspørgselshensynet, altså ud fra "cousumers' criterias", og den reaktion, som man påregner fra efterspørgerne på sådanne ændringer. Min indvending mod Brems' resultat går ud på, at han så at sige konkluderer den forkerte' vej rundt, når han under behandlingen af efterspørgselsligningen siger, at vor første opgave i efterspørgselsanalysen er "... the translation of variations of producers' criteria into variations of consumers' criteria... "5) 4 ) op. cit. pag. 47, fodnote 1. 6 ) op. cit., pag

20 Burde vi ikke i konsekvens af efterspørgselssynspunktet sige, at vor første opgave ved behandlingen af omkostningsligningen er at oversætte variationer i "consumers' criterias" til ændringer i "producers' criterias"? Det må også give store erkendelsesmæssige vanskeligheder, når Brems nævner, at "... Whereever in this volume criteria appear as parameters of action... or in the demand equation the word criteria means producers' criteria," 6 ) ligesom det er et vanskeligt udgangspunkt for empiriske analyser af efterspørgselsligningen. Jeg er principielt enig med Brems i, at metodologiske overvejelser må føre til at opfatte "producers' criterias" som handlingsparametrene, men dette forhindrer ikke, at jeg er mere tilbøjelig til at trække "consumers' crietrias" i forgrunden netop i et værk, der understreger efterspørgselens betydning. Med udgangspunkt i ovenstående formelle definition af handlingsparametre og i den monopolistiske konkurrences markedsområde kan vi herefter konkludere, at virksomhedens afsætning vil være bestemt af en række handlingsparametre, hvis antal på det konkrete plan er stort. Man forstår derfor Brems, riår han ved sin opskrivning af virksomhedens afsætnings- 1 funktion bringer den på formen 1 ) : q = q (p, a1 am), hvor q står for virksomhedens afsætning, p for den forlangte pris og a'erne for "the different quality and selling-effort criterias". Denne funktion forudsætter selvfølgelig, at alle andre økonomiske variabler end de med- 1 tagne er konstante, og herunder først og fremmest konkurrente_rnes handl lingsparametre. Det, der imidlertid er værd at lægge mærke til, er a'ernes ' anonyme karakter, som netop er forårsaget af, at de heterogenitetsskabende handlingsparametres antal er uendelig stort. Lad os derfor - til trods for funktionens manglende konkrete udsagn om parametrenes art - have denne rent formelle og teoretiske funktion in mente som udgangspunkt. r I 5. BandliDgspara~~!_l"fJDe b!r b!h~!l_d_l~s_j_&lv_nsid!s: En erhvervsvirksomhed er en økonomisk enhed, der har til formål at videresælge varer eller tjenesteydelser - hvadenten disse sælges i samme 8 ) op. cit., pag ) op. cit" pag. 27. Jfr. også en noget mere konkretiseret - og omfattende - afsætningsfunktion i Arne Rasmussen og Max Kjær Hansen: Afsætningsøkonomi I, Efterspørgselsteori, København 1950, pag. I 7. 19

21 //.. I ' I'.. J t I! \ form, som virksomheden køber dem, eller de bearbejdes på en eller anden i måde - og hvis hensigt er at tjene penge. For at opnå dette salg af varer (hvilket begreb fremover vil blive anvendt som også omfattende tjenesteydelser) må virksomhedens tilbud.modsvare, hvad køberne er interesserede i at aftage. Virksomheden må derfor sørge for at få overensstemmelse mellem det, konsumenterne kræver, og det, virksomheden tilbyder. Dette forekommer formentlig selvfølgeligt, men formålet med at gå helt til bunds i problemerne er at få den mikroøkonomiske teoris forskellige bestanddele i det rigtige plan i forhold til hinanden. Hvis vi på det helt generelle plan gennemtænker virksomhedens muligheder for at få sit tilbud til at stemme bedst muligt med konsumenternes ønsker, vil det være klart, at konsumenternes ønsker og krav til en bestemt vare varierer i mange dimensioner, hvad netop er udgangspunktet for definitionen af monopolistisk konkurrence. Nu er vor viden om de menneskelige behov og den yderligere motivation, som får dem til at handle rent varemæssigt, ikke så forfærdelig stor. Et stort forskningsarbejde ligger foran os, førend vi er nået til et blot nogenlunde anvendeligt resultat. Men det forhindrer os ikke i at besidde en summarisk viden om motivationernes store antal, og om behovenes mangeartede indflydelse på den endelige købsbeslutning. ' Vi kan derfor påstå, at påvirkningsmulighederne er mange. Lad os prøve. at stille dette op over for den gængse udformning af efterspørgsels- eller afsætningsproblemet, som vi kender fra den primitivere mikroøkonomi eller fra makroøkonomien., V dgangspunktet plejer at være, at der skal eksistere to økonomiske J faktorer, for at der kan opstå efterspørgsel, nemlig behov og indtægt. Når man heroverfor stiller varepriserne - hvorefter man først får et mål for indtægtens betydning - skulle man være i stand til at finde frem til, hvorledes konsumenternes efterspørgsel varierer. Det bemærkelsesværdige er imidlertid, at af de tre faktorer, som man bygger sin efterspørgselsteori op over, betragter man kun de to som variabler, nemlig indtægt og pris. Fra den gængse teori kender vi alle prisefterspørgsels- og indtægtsefterspørgselsfunktioner, men behovene er taget som data, d. v. s. som størrelser, der ikke varierer, og som een gang for alle er lagt fast. Vi står imidlertid over for det interessante, at begrebet "behovene" må opfattes som samlingsbetegnelse for størstedelen af de incitamenter og motivationer, som fører til præferenceskabelse. Vi skal nedenfor komme nærmere ind på en omtale af årsagerne til prisens dominerende stilling i efter~ 20

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Velkommen til ØkIntro!

Velkommen til ØkIntro! Velkommen til ØkIntro! 15. November 2004-28. Januar 2005 Lars Peter Østerdal Mail: lars.p.osterdal@econ.ku.dk Tlf: 35 32 35 61 Kontor: Økonomisk Institut, Nørregade 7A, 1. sal. www.econ.ku.dk/lpo Kursushjemmeside:

Læs mere

7 Virksomhedens markedssituation

7 Virksomhedens markedssituation 7 Virksomhedens markedssituation Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Forklare efterspørgselsfunktionen Forklare prisens betydning for efterspørgslen. Priselasticitet/prisfølsomhed

Læs mere

Finansøkonom 2011/13 Global økonomi

Finansøkonom 2011/13 Global økonomi Finansøkonom 2011/13 Global økonomi Opgaver til kapitel 5 Opgave 1 It virksomheden XIP har netop lanceret et nyt banebrydende it ledelsesværktøj til mindre virksomheder. Systemet er modulopbygget omkring

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Det nye Markedskort - gamle data på nye måder

Det nye Markedskort - gamle data på nye måder et nye Markedskort - gamle data på nye måder f professor arsten Stig Poulsen, Jysk nalyseinstitut /S et er i år netop 0 år siden, at Markedskortet blev introduceret af Otto Ottesen, kendt professor i afsætningsøkonomi

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

1 Oligopoler (kapitel 27)

1 Oligopoler (kapitel 27) 1 Oligopoler (kapitel 27) 1. Vi har set på to vigtige markedsformer: (a) Fuldkommen konkurrence. Alle virksomheder pristagere - en rimelig antagelse i situation mange små konkurrenter. (b) Monopol. Kun

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Chapter 3. Modulpakke 3: Egenværdier. 3.1 Indledning

Chapter 3. Modulpakke 3: Egenværdier. 3.1 Indledning Chapter 3 Modulpakke 3: Egenværdier 3.1 Indledning En vektor v har som bekendt både størrelse og retning. Hvis man ganger vektoren fra højre på en kvadratisk matrix A bliver resultatet en ny vektor. Hvis

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi Markedsformer Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 10 Efterspørgsel og afsætning Efterspørgsel dækker et eller flere behov hos en eller flere kundegrupper på et eller flere markeder Afsætning vedrører

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 15 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 14 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 1 behandlede udelukkende en

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 4 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 4 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 3 påpegede mulige gevinster ved

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Kapitel 10 Market Power: Monopoly and Monopsony

Kapitel 10 Market Power: Monopoly and Monopsony Emner Kapitel 10 Market Power: y and Monopsony styrke Årsager til at virks. får monopolstyrke Velfærdseffekter af monopolstyrke Monopsoni Chapter 10 Slide 2 Fuldkommen Konkurrence Fuldkommen konkurrence

Læs mere

Drop generel ligevægts-teori

Drop generel ligevægts-teori Debatseminar om lærebøger og pensum på økonomistudierne Netværk for politisk økonomi Drop generel ligevægts-teori Christian Gormsen Økonom, Cevea Hvad er generel ligevægtsteori? Motivation. Markeder er

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 15 Baggrund: Mankiw & Taylor kapitel 16 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Industriøkonomi Imperfekt konkurrence

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Egenskaber ved Krydsproduktet

Egenskaber ved Krydsproduktet Egenskaber ved Krydsproduktet Frank Nasser 23. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

Bilag I. ~ i ~ Oversigt BILAG II MATEMATISK APPENDIKS. The Prisoner s Dilemma THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS

Bilag I. ~ i ~ Oversigt BILAG II MATEMATISK APPENDIKS. The Prisoner s Dilemma THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS Oversigt BILAG I I THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS I I II BILAG II III GENNEMSIGTIGHEDENS BETYDNING III MATEMATISK APPENDIKS V GENERELT TILBAGEDISKONTERINGSFAKTOREN

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Fagbeskrivelse til Frit Projekt

Fagbeskrivelse til Frit Projekt Fagbeskrivelse til Frit Projekt Arbejdet med projektrapporten, der udarbejdes som afslutning på suppleringsforløbet for markedsførings og finansøkonomer tager udgangspunkt i en erhvervsøkonomisk problemstilling

Læs mere

Mere om differentiabilitet

Mere om differentiabilitet Mere om differentiabilitet En uddybning af side 57 i Spor - Komplekse tal Kompleks funktionsteori er et af de vigtigste emner i matematikken og samtidig et af de smukkeste I bogen har vi primært beskæftiget

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001 RADIO- OG TV-NÆVNET Plesner Svane Grønborg TV 2 Reklame advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 Esplanaden 34 2900 Hellerup 1263 København K København den 29. oktober 2001 Ved brev af 17. juli 2001

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Funktionalligninger. Anders Schack-Nielsen. 25. februar 2007

Funktionalligninger. Anders Schack-Nielsen. 25. februar 2007 Funktionalligninger Anders Schack-Nielsen 5. februar 007 Disse noter er en introduktion til funktionalligninger. En funktionalligning er en ligning (eller et ligningssystem) hvor den ubekendte er en funktion.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Aristoteles Metafysik 2. bog (a) oversat af Chr. Gorm Tortzen

Aristoteles Metafysik 2. bog (a) oversat af Chr. Gorm Tortzen Aristoteles Metafysik 2. bog (a) oversat af Chr. Gorm Tortzen Indledning Denne lille bog (eller fragment af en bog, kaldet Lille alfa ) er en selvstændig introduktionsforelæsning til fysikken, dvs. det

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det?

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Anne Hvenegaard Senior projektleder, Dansk Sundhedsinstitut ah@dsi.dk Mine indledende antagelser/kommentarer! Økonomer ved noget om økonomi

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12)

HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12) HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12) Opgave 1. Vurdér og begrund, hvorvidt følgende udsagn er korrekte: 1.1. En provenuneutral

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund At konstruere et socialt rum Annick Prieur og Lennart Rosenlund Vort sigte Vise hvorledes vi er gået frem, når vi har konstrueret et socialt rum ud fra surveydata fra en dansk by Aalborg efter de samme

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere