Pristeori. eller parameterteori STUDIER OMKRING VIRKSOMHEDENS AFSÆTNING AKADEMISK AVHANDLING AV ARNE RASMUSSEN EKON. LIC. KØBENHAVN 1955.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pristeori. eller parameterteori STUDIER OMKRING VIRKSOMHEDENS AFSÆTNING AKADEMISK AVHANDLING AV ARNE RASMUSSEN EKON. LIC. KØBENHAVN 1955."

Transkript

1

2 F '1'1.l'rt-. 1.; Jo -'J,4-~ ~.L;,t..,,_..., _,,v -t.,_..,,4j/c;,,,,,_., ";..~tv - <?rd'c/~. /-h)~.f. 16. Pristeori eller parameterteori STUDIER OMKRING VIRKSOMHEDENS AFSÆTNING AKADEMISK AVHANDLING som med vederborligt tillstånd for vinnande av ekonomie doktorsgrad vid HandelshOgskolan i Stockholm framlågges till offentlig granskning lordagen den 21. maj 1955 kl. 10 i hogskolans aula, Sveavågen 65 AV ARNE RASMUSSEN EKON. LIC. KØBENHAVN 1955 f~\ ~'1 '!C~;.it iff ~ >"._~;;~

3

4

5

6 ARNE RASMUSSEN Pristeori eller parameterteori Studier omkring virksomhedens afsætning

7 Instituttets sekretær, fru INGRID KNuosEN har samvittighedsfuldt arbejdet sig gennem bogens forskellige stadier, ligesom hun har ydet mig værdifuld hjælp ved korrekturlæsningen. For dette arbejde er jeg hende yderst taknemmelig. Til slut vil jeg takk~.min kone, cand. polit KAREN GREDAL for tålmodighed og psykisk/stblte '{inder arbejdets tilblivelse samt for vore mange saglige diskussioner, som har været af stor betydning for bogens fuldendelse. Instituttet for Salgsorganisation og Reklame, 15. marts 1955 ARNE RASMUSSEN. BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S KØBENHAVN

8 Indholdsfortegnelse. A. INDLEDNING Side I. Markedsområde og problemstillinger I. Den valgte arbejdsmetode I I 2. Vare- og markedsmæssig afgrænsning Problemstillinger /i1. B. HANDLINGSPARAMETRENE OG DERES SAMMENHÆNG MED DEFINITIONEN AF KONKURRENCE Virksomhedens handlingsparametre i salget og deres litterære behandling 4. Formel definition af virksomhedens handlingsparametre Handlingsparametrene bør behandles jævnsides Afsætningsfunktionens hidtidige behandling Handlingsparametrene bør behandles partielt Udskillelse af distributionsfaktorerne fra handlingsparametrene Empiriske analyser af afsætningsomkostnings-funktionen... III. Konkurrencebegrebets definition ro. Formålet med og kriterierne for definitionen II. Definitionen af begrebet vare eller marked r 2. Definitioner af monopolbegrebet.... a. Marshall b. Brems c. Triffin Opbygning af begrebet konkurrence Er handlingsparametrenes indflydelse på afsætningen symmetrisk?... a. To mulige indvendinger mod konkurrencebegrebet.... b. Pris som substitutionsårsag c. Kvalitet som substitutionsårsag d. Service som substitutionsårsag e. Reklame som substitutionsårsag f. Sammenfatning om handlingsparametrenes indflydelse Konklusion om konkurrencebegrebets opfattelse i mikroøkonomien ~/

9 C. KONSUMENTENHEDEN, TIDEN OG AFSÆTNINGEN Begrebet konsumentenhed 16. Problemstilling Fastlæggelsen af begrebet konsumentenhed Betydningen af begrebet konsumentenhed.... a. Teoretisk analyse b. Udviklingen i forskellige grupper af konsumentenheder i Danmark i årene 1921 til Konsumentenhedsbegrebets praktiske anvendelse... a. Almen forsyningsstatistik b. Forbrugsudviklingen gennem en tidsperiode.... c. Sammenligninger mellem forskellige markeder Sammenfatning V. Varens afsætningsmæssige udviklingsstade 2 1. Problemstilling Teoretisk opbygning af en vares afsætningsmæssige udviklingsstade Forskellen mellem langvarige og kortvarige goder IOO 24. Indvending mod tidens betydning ""..."""." Varens afsætningsmæssige udviklingsstade og antallet af konsumentenheder Empiriske undersøgelser over udviklingen i forbruget af forskellige varer a. Almene betragtninger / b. Udviklingen i radiodækningen i Danmark c. Salget af automater i Danmark d. Udviklingen i telefondækningen i visse dele af Danmark e. Udviklingen i salget af kunstsilkestrømper i Danmark f. Fire amerikanske undersøgelser Sammenfatning..." VI. Varens afsætningsmæssige udviklingsstade og efterspørgselsfunktionen 28. Samspillet mellem de forskellige variabler i afsætningsfunktionen Efterspørgselsdeterminanternes indflydelse på en vares afsætningsmæssige udviklingsstade a. Mætningspunktets højde b. lndtrængningstidens længde Det afsætningsmæssige udviklingsstades indflydelse på efterspørgselsdeterminanternes evne til at påvirke afsætningen a. Almene betragtninger I 48 b. Otto Kleppners reklameteori I 50 c. Indtægtens indflydelse på afsætningen d. Handlingsparametrenes indflydelse på den enkelte virksomheds afsætning lige efter introduktionen e. Handlingsparametrenes indflydelse på den enkelte virksomheds afsætning i løbet af indtrængningstiden

10 f. Handlingsparametrenes indflydelse på den enkelte virksomheds afsætning, når mætningspunktet er nået g. De langvarige konsumgoders problem Sammenfatning "... ".. " " " l 7 l D. PARAMETERTEORI OG VIRKSOMHEDEN I DEN SNÆVRE KONKURRENCE VII. Omformning af visse af virksomhedens partielle ligevægtsbetingelser 32. Kan ligevægtsbetingelserne omformes i realistisk retning? Ligevægtsbetingelsen for prisen l 76 a. Opstilling af teoretisk betingelse..... " ".. ".. "... "... " l 76 b. Opstilling af realistisk betingelse l Empiriske eksempler på anvendelsen af ligevægtsbetingelserne a. Udvikling i detailpriser b. Anvendelsen af faste bruttoavanceprocenter Ligevægtsbetingelsen for reklamen a. Opstilling af teoretisk betingelse l 94 b. Den. teoretiske betingelse er også den realistiske l Ligevægtsbetingelsen for reklamen og en hyppig anvendt reklamebudgetteringsmetode l Kan der opstilles en samtidig betingelse for optimal pris og optimal reklame? Ligevægtsbetingelsen for andre kontinuert variable handlingsparametre 202 a. Opstilling af teoretisk betingelse b. Opstilling af realistisk betingelse Ligevægtsbetingelserne, når virksomheden sælger flere varer a. Opstilling af de tre ligevægtsbetingelser b. Fortolkning af de tre ligevægtsbetingelser Betydningen af varierende, variable enhedsomkostninger Sammenfatning l l VIII. Anvendelsen af handlingsparametrene i konkurrencen - forløbsmodel udformet som en 42. Problemstilling Teorien om den knækkede prisafsætningskurve a. Opstilling af teorien l 5 b. Bedømmelse af teorien l Ligevægtsbetingelserne ved en flerperiodeanalyse Fortolkning: Reaktionshastighedens betydning i de opstillede betingelser Den konkurrenttilpassede afsætningskurves realøkonomiske afhængighed af reaktionshastigheden Handlingsparametrenes forskellige anvendelighed i konkurrencen Sammenfatning: Problemstilling for fremtiden Appendix: Om elasticitetsbegrebet og dets anvendelse Litteraturfortegnelse

11 I

12 A. INDLEDNING I. Markedsområde og problemstillinger. l. Den valgte arbejdsmetode. Enhver teoretisk nyskabelse må foregå på grundlag af den øjeblikkelige ; erkendelses omfang. Set fra et formelt synspunkt kunne det derfor synes påkrævet i hvert enkelt tilfælde at gennemgå den hidtidige1 teori, inden for- 1 fatterens egne synspunkter kommer til orde. Dette grundsynspunkt er formelt rigtigt, men samtidig er det klart, at en sådan fremgangsmåde ikke principielt kan føl ges i alle tilfælde. Et overflødigt ekstraarbejde ville ofte være resultatet. Det synes derfor tilladeligt at indskrænke behandlingen til de dele af teorien, som enten står i umiddelbar tilknytning til den enkelte forfatters personlige ansku~r eller afviger stærkt derfra. Således arbejder man med forudsætningen om, at læserne er fortrolige med den hidtidige litteratur, idet henvisningerne til tidligere forfatteres værker nødvendigvis må begrænses til og koncentreres om de punkter, der forekommer væsentlige for fremstillingen. En sådan forudsætning må kunne tillades, når der ikke netop er tale om at skrive e~ bo_g_ om teoriernes udvikling. qivi,s>man følger ovenstående hovedsynspunkt, bliver resultatet, at man i sill fremstilling hyppigt vil kunne nøjes med at fremstille et forhold, som det er analyseret ~,ioen almindelige teori". Fremgangsmaaden vil være så meget mere berettiget, som en hel del af de problemkredse, der senere skal tages op til debat, må siges at repræsentere, hvad H. Winding Pedersen kalder "... almindeligt - videnskabeligt - fælleseje... " 1 ). En nøje granskning af litteraturens udvikling ville vel nok gøre det muligt at finde 1 ) Jfr. H. Winding Pedersen: Omkostninger og Prispolitik, København 1949, forordet pag. 6. II

13 frem til det oprindelige ophav til et givet synspunkt, men et sådant arbejde synes snarere at falde ind under de økonomiske teoriers historie end at bidrage væsentligt til erkendelsens fremadskriden. For andre dele af teorien gælder imidlertid, at synspunkterne er mere "personlige", idet de så at sige er knyttet til en enkelt forfatters teoretiske modelverden. I sådanne tilfælde vil det være rimeligt at knytte teori og forfatter sammen, hvilket nedenfor er søgt gennemført ved en temmelig udførlig anvendelse af fodnoter. Det vil være rimeligt at anvende et indledende kapitel til at præcisere området for den følgende teoretiske analyse. Dette indebærer dels en fastlæggelse af markedsform og problemkredse, og dels en foreløbig fremhævelse af de punkter, hvor teorien efter forfatterens mening trænger til revision eller eventuelt til komplettering. Et sådant indledende afsnit lider imidlertid under den svaghed, at det rent formelt ikke kan skrives, før selve revisionerne er gennemført. Forudsætningen for en logisk rigtig redegørelse for de punkter, man ønsker at revidere, må være en gennemgang af manglerne ved den hidtidige teori og en sammenligning med de formodede forbedringer. Konsekvensen af dette må igen blive, at en virkelig behandling af de punkter, man ønsker at sætte ind på, faktisk først kan foretages i afhandlingens afsluttende afsnit, og opgaven er derfor logisk og erkendelsesmæssig uløselig. Vo~indledning må derfor i første række få karakter af en opre;mning ~-. af postulater, således at den videre bevisførelse foretages senere, medens oversigten her kan opfattes som en fyldigere "indholdsfortegnelse", hvor læserenl f 9reIØbig må tage forfatterens ord for, at hans problemstillinger er relevante. Af den senere egentlige behandling vil læseren derefter kunne bedømme, om forhåndsomtalen har været misvisende, enterl. ved sin mening om den e_jilcfti.ctlg~ teoris utilstrækkelighed eller ~ed sit forsøg på komplettering. 2. Vare og markedsmæssig afgrænsning. Formålet med det følgende skulle være at analysetelorskelli; aspekter 1 af den markedsform, man kalder den monopolistiske konkurrence. Når begrebet skal fastlægges, kan man ikke gøre bedre end at gå til teoriens fader, Edward H. Chamberlin, som definerer monopolistic competition ved "The differentiation of the produet", og som herom siger: "A general class of produet is differentiated if any significant basis exists for distinguishing the goods ( or services) of one seller from those of another. Such a basis 12

14 may be real or fancied, so long as it is of any importance whatever to buyers, and leads to a preference for one variety of the produet over another." 2 ) J Enhver differentiering af produktet, som giver anledning til præferencer, '/ leder således til markedsformen monopolistisk konkurrence. Og det er her værd at notere sig, at Chamberlin i sin teoretiske modelopbygning lægger en meget vid betydning i begrebet "produkt". Han siger således: "Here the broad sense in which the word "produet" is used must constantly be held in mind. Its "variation" may refer to an alteration in the quality of the produet itself - technical changes, a new design, or better materials; it may mean a new package or container; it may mean more prompt or courteous service, a different way of doing business, or perhaps a different location." 3 ) Sagt med andre ord eksisterer den monopolistiske konkurrence eller det heterogene marked i de tilfælde, da konsumenterne har præferencer for en sælger eller for hans produkter. Og da årsagerne til eksistensen af præferencer er utallige, er det ikke underligt, at Chamberlin må konkludere, at "... it is evident that virtually all produets are differentiated, at least slightly, and that over a wide range of economic activity differentiation is of considerable importance. " 4 ) Det må være tilladeligt at hævde, at vi her rent faktisk står over for den reale verdens markedsform, som vi vil koncentrere interessen om. Allerede nu vil det være på sin plads at gøre opmærksom på den store betydning, som teorierne omkring den monopolistiske konkurrence har haft for afsætningsøkonomien. Hvis man er af den opfattelse, at den afsætningsøkonomiske videnskab ikke kan udvikles uden i nær tilknytning til den "rene" driftsøkonomiske teori, er det også åbenbart, at en sammensmeltning først har kunnet finde sted, efter at teorien om de heterogene markeder er blevet udviklet. Først med denne teori har vi fået inkorporeret de mange forskellige faktorer, som virksomheden kan betjene sig af, når den vil påvirke sin afsætning. Som det senere skal påvises, er det en nødvendighed, a:t afsætningsøkonomien bygges op omkring den monopolistiske konkurrences teori. Man kunne modsætningsvis også slå fast, at den monopolistiske konkurrences teori vil kunne ~værdifulde impulser fra afsætningsøkonomien i form af en konkretisenng. Der bliver således tale om en syntese. 2) Edward H. Chamberlin: The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge, Harvard University Press, 6. udgave 1950, s ) op. cit., p ) op. cit" p. 57.

15 (, I I overensstemmelse med den almindeligt anvendte afsætningsøkonomiske opdeling af varerne efter indkøbsmotiv 5 ) vil interessen i det følgende blive koncentreret omkring konsumentvarerne, hvorved Vi vil for stå varer, der indkøbes for at tilfredsstille de individuelle forbrugeres behov. l' AO ~to. ~ vd Over for disse plejer man at stille producentvarerne, der defineres som. varer, der anskaffes i erhvervsmæssigt øjemed for at videresælges enten i den bestående eller i en bearbejdet form. At det først og fremmest bliver konsumentvaresf~ vi vil beskæftige.os med, følger af, at hetop dette marked vil være præget af den monopolistiske konkurrence. Selvfølgelig vil købere på producentvaremarkedet også have præferencer for denne eller hln vare og sælger, men man kom-. mer ikke udenom, at den ~ntligste faktor ved disse indkøb er det rent forretningsbetonede motiv.. Kuti vanskeligt vil en præference hos en køber på producentvaremarkedet kunne overvinde hans hensyn til det forretningsbetonede ved indkøbet. Præf erencerne vil være betydeligt mindre udtalte på producentvaremarkedet end på konsumentvaremarkedet. Når man derfor vil foretage syntesen mellem afsætningsøkonomien og den monopolistiske konkurrence, vil det være rimeligt i første række at koncentrere opmærksomheden om konsumentvaremarkedet. 3. Problemstillinger. Vi har fastlagt, at den kommende analyse skal opbygges på grundlag af konsumentvarerne, hvilket medfører, at vi kommer til at beskæftige os med virksomheder, der arbejder under den monopolistiske konkurrences vilkår. I det følgende?vi forsøge at udbygge nogle af de foreliggende resultater om en sådan erhvervsvirksomheds afsætningsøkonomiske situation. Det synes en triviel gentagelse, at afsætningens følsomhed over for den enkelte virksomheds foranstaltninger vil være afhængig af, hvorledes mersalgsmulighederne er over for følgende tre forskellige grupper af konsumenter: 1 ) Virksomhedens (hidtidige kunder, 2) konsumenter, som har købt varearten, men et andet mærke (eller hos en anden virksomhed) - og 3) konsumenter, som slet ikke har købt varen tidligere. Hvor selvfølgelig end denne opdeling forekommer, dækker den dog over vigtige problemer ved den enkelte erhvervsvirksomheds muligheder G) Jfr. f. eks. Arne Rasmussen og Max Kjær Hansen: "Afsætningsøkonomi I, Efterspørgselsteori", København 1950, pag. 12 f og afsnit V.

16 for afsætningsforøgelse, og opdelingen vil i et vist omfang blive anvendt som disponeringsgrundlag for det følgende. Den første problemkreds, som skal tages op til behandling, er en afvejning af' hvilke faktorer erhvervsvirksomheden tager i anvendelse i sin salgspolitik. Spørgsmålet bliver, på hvilken mide', handlingsparametrene principielt bør indpas.es i vor mikro-økonomiske teori. Men da den enkelte virksomhed næsten altid vil arbejde i konkurrence med andre fore. tagender, er det nødvendigt samtidig at tage stilling til, på hvilken måde begrebet konkurrence bør defineres i teorien. Indholdet af afsnit B bliver derfor en nøjere analyse af virksomhedens handlingsparametre og af kon- k!j-rrencebegrebet. Derved får man et delvist svar på virksomhedens mersalgsmuligheder til konsumenter, som hidtil har købt et andet mærke end den betragtede virksomheds., /. 1 I hovedafsnit C vil interessen derefter blive koncentreret om mulig \hederne for at sælge til konsumenter, der hidtil ikke har købt varen. Dette potentielle marked vil være af interesse for den enkelte virksomhed og har altid spillet en rolle i de opstillede afsætningsøkonomiske teorier. Det er imidlertid vor opfattelse, at et specielt problem inden for denne problemkreds er af særlig af gørende betydning, men kun er mere.spredt og usystematisk behandlet i den hidtidige teori. Der tænkes her på varens "degree of market acceptance" 6 ), som vi foreløbig kan kalde det. Bag dette begreb skjuler sig varens udbredelse på markedet. Det vil være en hovedtese i det følgende, at dette forhold er væsentligt for den afsætningsmæssige situation på markedet. i I nær tilknytning. til dette begreb står spørgsmålet om, ~vem der er mulige efterspørgere efter den betragtede vare. Når vi diskuterer afsætningsforholdene. på konsumentvaremarkedet, er det klart, at efterspørgselen på en eller anden måde er knyttet til individer. Imidlertid synes det næppe tilladeligt at µndlade at gå nærmere ind på spørgsmålet om, hvem disse individer er, og dette gælder så meget desto mere, når vi vil lægge vægten på udviklingen i varens "degree of market acceptance". Hele denne modelverden bringer på to forskellige punkter spørgsmålet om mulige efter- \ spørgere i forgrunden. For det førs_!!:_~å en sådan modeldannelse opbygges som en forløbsmodel, hvilketbclyder, at interessen, for så vidt angår de. mulige efterspørgere, må koncentreres om udviklingen fra tidsperiode til i tidsperiode. F~det anc!.e.!._ vil hele modelopbygningen om varens stade på y markedet blive fremstillet således, at den principielt omfatter såvel lang- 1 varige som kortvarige goder. Og her støder vi på det forhold, at de 8 ) Jfr. Joel Dean: Managerial Economics, N. Y., 1951, pag )/ i/ I J /

17 mulige efterspørgere ofte må afgrænses på væsensforskellig!jlåde for de to varegrupper. Det er derfor erkendelsesmæssig nødvendigt, når man vil diskutere afsætningsforhold, at analysere muligheden for at sælge til konsumenter, der hidtil ikke har købt varen. Dette vil ske i hovedafsnit C ved opbygningen af begrebet konsumentenheden og n:iodellen varens af sætningsmæssige udviklingsstade. i I sidste hoyedaj'sitlt-_ J:) - er det derefter meningen at opbygge virkto'f!'-he4en(/[gevægtibjfi.jigils_~r de forskellige handlingsparametre. _Her anlægges det synspunkt, at man når frem til en nærmere foistadse- ved at behandle problemfremstillingen i form af elasticiteter. Imidlertid vil dette ikke indebære, at vi går direkte løs på opbygningen af konkurrenceligevægten. Også de rent partielle analyser synes at have interesse, hvorfor gennemgangen indledes med omskrivninger af de partielle ligevægtsbetingelser, hvorefter vi bliver i stand til at indføre visse konkurrentsituationer udtrykt i elasticitetssproget. Her vil tråden blive knyttet til problemet om varens afsætningsmæssige udviklingsstade, således at dennes indflydelse på konkurrentsituationen fremtræder. Da elasticitetsbegrebet spiller en stor rolle i det følgende, dels ved definitionen af konkurrencebegrebet og dels ved opstillingen af ligevægtsbetingelser, er det forekommet væsentligt at gennemgå den anvendte definition på afsætningselasticitet noget nærmere. Dette sker i det tilføjede Appendix, hvor der gøres rede for det anvendte elasticitetsbegreb, og hvor dette endvidere stilles over for andre forfatteres anvendelse af begrebet. Endelig gøres der rede for mulighederne for måling af elasticitetemes størrelse på en given - supponeret eller empirisk fastlagt - afsætningskurve.

18 B. HANDLINGSPARAMETRENE OG DERES SAMMENHÆNG MED DEFINITIONEN AF KONKURRENCE II. Virksomhedens handlingsparametre i salget og deres litterære behandling. 4. l'ormel definition af virksomhedens handlingsparametre. Ved den formelle definition af en handlingsparameter vil vi følge Ragnar Frisch's begrebsbestemmelse 1 ), hvorefter et økonomisk individs[ handlingsparametre er sådanne økonomiske størrelser, hvis, værdii individet./ suverænt kan fastsætte, og som er uafhængige af hinanden. Imidlertid har Brems 2 ) indført et andet aspekt i diskussionen, som nok c:!:-~~tage i betragtning. Udgangspunktet er, at der er to mulige fortolkninger af dette begreb, når også produktet bliver betragtet som handlingsparameter. Vi er nødt til at sondre mellem,;consumers criterias" og "producers criterias", der dækker oveflienholcfsvis konsumenternes og producenternes specifikationer af produktet 3 ), og disse behøver ikke at falde sammen. Ud over Brems' egne eksempler, som er hentet fr~_ autqmobilindustrien, kunne man nævne et forhold som 'stoffers fa~~ægthed. Konsumenten kræver, at et s~ skal være vask~<tgte, men heraf følger, at // teknikeren må tage hensyn til stoffets forarbejdning ved farvningen, den kemiske sammensætning af farverne, etc. Er det overhovedet nødvendigt at sondre? Begrundelsen er, at der ofte 1 ) Ragnar Frisch: "Monopole - Polypole - La Notion de Force dans l'economic", Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1933, pag S) Hans Brems: Produet Equilibrium under Monopolistic Competition, Cambridge Mass" 1951, pag. 18 ff. 3 ) Her, hvor Brems' begre~sdannelse følges, anvendes foreløbig hans brede definition på begrebet: produkt. Se herom nærmere pag. 66 f. f : "r /I. '., 2 17

19 l I I}' //,,,_ på den tekniske side eksisterer en sammenhæng mellem kriterierne, således at en ændring af et enkelt producentkriterium påvirker flere konsumentkriterier. Brems nævner som eksempel, at.~ akselforholdet på en bil ændres, påvirkes samtidig dens maksimale hastighed, benzin-økonomi og stigningsevne. Brems' spørgsmål: "Er det consumers' eller producers' criterias, der skal betragtes som handlingsparametre i modellen?" kræver lidt nærmere omtale. Hans eget svar er, at det må være producers' criterias, fordi de er mere uafhængige af hverandre, og fordi de tekniske og produktionsmæssige afgørelser kun kan træffes med hensyn til producers' criterias. Disse argumenter synes at være af gørende, når man huskei'i definitionen af handlingsparametre. Den af Brems valgte fremgangsmåde synes således at være betryggende. Et problem står dog stadig tilbage: (Selvom) det er klart, at consumers' criterias ved fastlæggelsen af omkostningskurven må "oversættes" til producers' criterias, for at omkostningerne kan beregnes, bliver det (:t spørgsmå~_<;>rn~ uds~ngspl1j1ktet ikke bør tages_p~ efterspørgselssiden: Brems frem- -lirever!j-eto i sine terorier efterspørgselen som bestemt af omkostningerne og den pris, produktet ønskes solgt til, og man kunne derfor ønske sig, at der blev lagt større vægt på consumers' critarias. Synspunktet kan underbygges med citater fra Brems' egen bog. Brems citerer J. R. Davis, vicepræsident for Ford Motor Company 4 ), som udtaler: "A major responsibility of automative research is consumer studies to determine what people want in their cars. Without such research, the Sales Manager is "flying blind". In the new postwar American Market, trends must be followed closely. We can't wait for sales records to indicate public preferences. We must anticipate." I Dette citat af en fremstående forretningsmand viser vel netop, hvorledes ændringer i kvalitet eller salgsindsats må tilrettelægges ud fra efterspørgselshensynet, altså ud fra "cousumers' criterias", og den reaktion, som man påregner fra efterspørgerne på sådanne ændringer. Min indvending mod Brems' resultat går ud på, at han så at sige konkluderer den forkerte' vej rundt, når han under behandlingen af efterspørgselsligningen siger, at vor første opgave i efterspørgselsanalysen er "... the translation of variations of producers' criteria into variations of consumers' criteria... "5) 4 ) op. cit. pag. 47, fodnote 1. 6 ) op. cit., pag

20 Burde vi ikke i konsekvens af efterspørgselssynspunktet sige, at vor første opgave ved behandlingen af omkostningsligningen er at oversætte variationer i "consumers' criterias" til ændringer i "producers' criterias"? Det må også give store erkendelsesmæssige vanskeligheder, når Brems nævner, at "... Whereever in this volume criteria appear as parameters of action... or in the demand equation the word criteria means producers' criteria," 6 ) ligesom det er et vanskeligt udgangspunkt for empiriske analyser af efterspørgselsligningen. Jeg er principielt enig med Brems i, at metodologiske overvejelser må føre til at opfatte "producers' criterias" som handlingsparametrene, men dette forhindrer ikke, at jeg er mere tilbøjelig til at trække "consumers' crietrias" i forgrunden netop i et værk, der understreger efterspørgselens betydning. Med udgangspunkt i ovenstående formelle definition af handlingsparametre og i den monopolistiske konkurrences markedsområde kan vi herefter konkludere, at virksomhedens afsætning vil være bestemt af en række handlingsparametre, hvis antal på det konkrete plan er stort. Man forstår derfor Brems, riår han ved sin opskrivning af virksomhedens afsætnings- 1 funktion bringer den på formen 1 ) : q = q (p, a1 am), hvor q står for virksomhedens afsætning, p for den forlangte pris og a'erne for "the different quality and selling-effort criterias". Denne funktion forudsætter selvfølgelig, at alle andre økonomiske variabler end de med- 1 tagne er konstante, og herunder først og fremmest konkurrente_rnes handl lingsparametre. Det, der imidlertid er værd at lægge mærke til, er a'ernes ' anonyme karakter, som netop er forårsaget af, at de heterogenitetsskabende handlingsparametres antal er uendelig stort. Lad os derfor - til trods for funktionens manglende konkrete udsagn om parametrenes art - have denne rent formelle og teoretiske funktion in mente som udgangspunkt. r I 5. BandliDgspara~~!_l"fJDe b!r b!h~!l_d_l~s_j_&lv_nsid!s: En erhvervsvirksomhed er en økonomisk enhed, der har til formål at videresælge varer eller tjenesteydelser - hvadenten disse sælges i samme 8 ) op. cit., pag ) op. cit" pag. 27. Jfr. også en noget mere konkretiseret - og omfattende - afsætningsfunktion i Arne Rasmussen og Max Kjær Hansen: Afsætningsøkonomi I, Efterspørgselsteori, København 1950, pag. I 7. 19

21 //.. I ' I'.. J t I! \ form, som virksomheden køber dem, eller de bearbejdes på en eller anden i måde - og hvis hensigt er at tjene penge. For at opnå dette salg af varer (hvilket begreb fremover vil blive anvendt som også omfattende tjenesteydelser) må virksomhedens tilbud.modsvare, hvad køberne er interesserede i at aftage. Virksomheden må derfor sørge for at få overensstemmelse mellem det, konsumenterne kræver, og det, virksomheden tilbyder. Dette forekommer formentlig selvfølgeligt, men formålet med at gå helt til bunds i problemerne er at få den mikroøkonomiske teoris forskellige bestanddele i det rigtige plan i forhold til hinanden. Hvis vi på det helt generelle plan gennemtænker virksomhedens muligheder for at få sit tilbud til at stemme bedst muligt med konsumenternes ønsker, vil det være klart, at konsumenternes ønsker og krav til en bestemt vare varierer i mange dimensioner, hvad netop er udgangspunktet for definitionen af monopolistisk konkurrence. Nu er vor viden om de menneskelige behov og den yderligere motivation, som får dem til at handle rent varemæssigt, ikke så forfærdelig stor. Et stort forskningsarbejde ligger foran os, førend vi er nået til et blot nogenlunde anvendeligt resultat. Men det forhindrer os ikke i at besidde en summarisk viden om motivationernes store antal, og om behovenes mangeartede indflydelse på den endelige købsbeslutning. ' Vi kan derfor påstå, at påvirkningsmulighederne er mange. Lad os prøve. at stille dette op over for den gængse udformning af efterspørgsels- eller afsætningsproblemet, som vi kender fra den primitivere mikroøkonomi eller fra makroøkonomien., V dgangspunktet plejer at være, at der skal eksistere to økonomiske J faktorer, for at der kan opstå efterspørgsel, nemlig behov og indtægt. Når man heroverfor stiller varepriserne - hvorefter man først får et mål for indtægtens betydning - skulle man være i stand til at finde frem til, hvorledes konsumenternes efterspørgsel varierer. Det bemærkelsesværdige er imidlertid, at af de tre faktorer, som man bygger sin efterspørgselsteori op over, betragter man kun de to som variabler, nemlig indtægt og pris. Fra den gængse teori kender vi alle prisefterspørgsels- og indtægtsefterspørgselsfunktioner, men behovene er taget som data, d. v. s. som størrelser, der ikke varierer, og som een gang for alle er lagt fast. Vi står imidlertid over for det interessante, at begrebet "behovene" må opfattes som samlingsbetegnelse for størstedelen af de incitamenter og motivationer, som fører til præferenceskabelse. Vi skal nedenfor komme nærmere ind på en omtale af årsagerne til prisens dominerende stilling i efter~ 20

1 Oligopoler (kapitel 27)

1 Oligopoler (kapitel 27) 1 Oligopoler (kapitel 27) 1. Vi har set på to vigtige markedsformer: (a) Fuldkommen konkurrence. Alle virksomheder pristagere - en rimelig antagelse i situation mange små konkurrenter. (b) Monopol. Kun

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13 Driftsøkonomiseminar Efterår 2004 Side 1 af 18 Titelblad Dato: Efterår 2004 Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Dock Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal.

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. Tre slags gennemsnit Allan C. Malmberg Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. For mange skoleelever indgår

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Markedsformer i et teoretisk og praktisk perspektiv # Et caseeksempel 1 o r s i d e n Mål for de næste 60 minutter I får nu en Lille smagsprøve på

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Læsning og skrivning i matematik. Hvordan og hvorfor?

Læsning og skrivning i matematik. Hvordan og hvorfor? Læsning og skrivning i matematik Hvordan og hvorfor? Læsning og skrivning i matematik Lidt historik Det matematiske sprog Multimodale sider Er der redskaber, som kan hjælpe? Hvilke udfordringer har eleverne

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb.

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi Helena Skyt Nielsen Viden (skelne, genkende, gengive) Forståelse (demonstrere, forklare med egne ord, fortolke) Anvendelse (afprøve, bruge) Analyse (se system/struktur,

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU 1 Hvorfor en ny karakterskala? Baggrund Væk fra undtagelseskarakteren 13 Færre trin omkring middelkarakteren (7,8,9) Væk fra pr. automatik

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere