Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune"

Transkript

1 Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks Viborg Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune TV/MIDTVEST bragte den 18. oktober 2011 en udsendelse om støtte til Viborg FF A/S. Udskrift fra udsendelsen kan ses på TV/MIDTVEST s hjemmeside 1. Det fremgik af udsendelsen, at Viborg Kommune i 2010 havde solgt rettighederne til kommunens stadionnavn til Viborg FF A/S for kr. om året. Viborg FF A/S havde efterfølgende tilbudt Energi Viborg A/S at købe rettighederne til stadionnavn et for en million kr. om året i 3 år, men Energi Viborg A/S havde takket nej hertil. Denne beslutning havde et flertal i Viborg Byråd efterfølgende ændret. Statsforvaltningen anmodede på baggrund af udsendelsen Viborg Byråd om en udtalelse. Resumé Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at den mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S i 2010 indgåede aftale om brugsretten af navnet på Viborg St a- dion ikke er udtryk for markedsprisen og dermed er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v A a b e n r a a J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : P A L J A C D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : T e l e f o n t i d e r f i n d e s p å w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k / t e l e f o n Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den beslutning, som et flertal i Byrådet i Viborg Kommune traf på mødet den 12. oktober 2011 ikke har været lovlig. Ved mødet besluttede byrådet at bemyndige borgmesteren til på en ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S den 13. oktober 2011 at godkende det af Viborg FF A/S fremsatte tilbud af 9. september 2011 om salg af markedsf ø- ring ved at måtte benytte stadionnavnet med finansiering indenfor de muligheder, der er anført i dagsordensteksten til best yrelsesmødet i Energi Viborg A/S den 21. septe m- ber

2 Det ligger uden for Statsforvaltningens kompetence at fo r- holde sig til den endelige kontrakt, som Energi Viborg A/S har indgået med Viborg FF A/S om navneretten til V i- borg Stadion, da Energi Viborg A/S er et aktieselskab o m- fattet af aktieselskabsloven. Det ligger ligeledes uden for Statsforvaltningens komp e- tence at forholde sig til eventuelle problemstillinger o m- kring prisfastsættelsen for el og varme som følge af den mellem Viborg FF A/S og Energi Viborg A/S indgåede ko n- trakt til navneretten til Viborg Stadion, idet dette spørgsmål henhører under Energitilsynets kompetence, jf. elforsyningslovens 78. Statsforvaltningen har derfor videresendt sagen til Energ i- tilsynet med henblik på tilsynets nærmere vurdering af, om der er grundlag for på eget initiativ at tage sagen op, jf. 3 i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 163 af 26. februar 2000 om Ene rgitilsynets opgaver. Statsforvaltningen beklager den meget lange sagsbehan d- lingstid. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Viborg Kommune er ejer af Viborg Stadion. Efter oplæg fra Viborg FF A/S traf Viborg Byråd den 1. september 2010 beslutning om, at Vi bor g F F A/S få r mulighed for i en 5 -års p eri od e at indgå a ft ale med en spon sor /vi rk somh ed om at anvende sp onsoren s/virks omhed ens navn på stadion i sted et for d et nuv ærende navn Vibor g St adion, idet ord et Vibor g fo rt sat skal indgå i stad ionnavnet. H er fo r bet aler Vibo rg FF A/S kr. årli gt til Vibo rg K ommune. Herefter rettede Viborg FF A/S henvendelse til Energi Viborg A/S om køb af stadionnavnet til en samlet pris på 3,25 millioner kr. + moms for perioden 1. oktober 2011 til 31. december I et notat udarbejdet af den administrerende direktør for Energi Viborg A/S den 14. september 2011 fremgår følgende: N ota t v e drøren de de ø kon omiske påvirkninger i Ener gi Viborgs da t terselska ber ved ev t. køb a f stadi onnavnet a f VFF. Baggrund: Energi Vibo rg har p.t. en marked s fø ringsa ft ale med VFF på k r pr. år. De rud ove r har VFF t ilbud t Energi Vibo rg muligh ed en for at k ø- be ret t igh ed en t il stad ionnavnet fo r en samlet pris på kr. 3,25 S I D E 2

3 mio. for p eri od en fra d e n 1. okt ob er 2011 t il d en 31. d ece m- ber Energi Vibor gs be styrel se har t idlige re g od kendt, a t d er i anvendes kr t i l mark ed s fø rin g, h eri in d regnet d en nuværende mark ed s fø rin g sa ft ale m ed VFF på kr Køb a f stadionnavnet vil såled es kræve en væsentlig fo rø g else a f d e saml ed e mark ed s fø rings omkostninger i 2012 og d e e ft e r- fø l g ende 3 år. Denne o mkostning s kal ford eles på Energi V i- bor gs datters elska ber. Påvirkning af de enkel te dattersels ka bers øk onomiske situ a- tion ved en f orøg els e af marke dsførings om kos tningerne: Det fo rudsættes, at forø gelsen på kr fo r indevære n- d e år og d er e ft er kr. 1 mio. for d e e ft er fø lgende 3 år bet ales kvart alsvi s. Grund et d et sene t id spunkt på året vurd eres d et hensigt s- mæssigt at d e kr fo r indeværende å r bet ales d irekt e a f Ener gi Vibo rg s for vent ed e ove rskud. Det t e vurd ere s muligt, idet forv entninge rne t il årsre sultatet i Energi Vi bor g pr. 31. juli er et o ver skud på ca , hvil ket e r st ø rre end d et oprindeli g budget t ered e. For d e komm ende 3 år s kal udgi ft en indregn es i følgende d a t- t ersel skaber som øget administ rationsbet al ing t i l Ener gi V i- bor g : En er gi Vibor g Eln et, En er gi Vi bo rg Fo rsynin g, En er gi V i- bor g Kra ft varm e og Energ i Vibo rg Gadel ys. Ford elin gen a f udgi ft en mellem d e enkelte d atter selskabe r vi l blive fa stlagt i fo rbindelse m ed budget lægningen for Det kan o plyses, at d et er lov givningsmæssi gt fastlagt, at d er ikke må anvendes p enge t il marked s fø rin g fra selska bern e Energi Vib org Vand og En ergi Vibor g Sp ildevand. Konse kven sern e v ed en ø get administrationsb e t aling bliver føl g ende: - Energi Vi bo rg Eln et ; vil k omme t il at frem stå d årliger e i fo rhold t il benchmarki ngen på om rådet, og vil d e r- med blive ned sat yd erligere i indtægt srammen, d.v.s. d en bet aling, s om må opkræve s hos vores kunder. Det vil sige, at s elskabet på v irke s a f såvel stigende a d m i- nistrationsbidrag samt re d ukt ion i indtægt en. - Energi Vi bo rg F or synin g ; vil få et red ucer et overskud, d a der kun t jenes et mindre beløb på den solgt e e l. P r. 31. juli 2011 fo rventes å ret s ove rs kud at blive ca. kr Energi Vi bo rg Kra ft varm e ; vi l få en større admini str a- t ionsbet alin g t il Energi Vibor g. Net o p administration s- bet alingen t il En erg i Vi b org e r et om råde, s om d e fire fj ernva rmed istributøre r h ar meg et fo kus på. - Energi Vi bo rg Gadelys; her pågå r forhandlinge r med Vibor g Kommun e om krin g fo rlængel se a f a ft alen, o g d et er i d en fo rbindelse t ilbudt Viborg Kommune, at vi kan red ucere deres bet al ing med kr. 1,8 mi o. om å ret i fo rhold t il d en nu værende k ontrakt, d o g m od en 5 åri g kontrakt fo rlængelse. I b ere gningern e e r fo rudsat, at selskabet, så fr emt Vibo r g Kommune si ger ja t ak t il kont rakt fo rlæng elsen, vil kunne få et væsent li gt mi n- d re årligt ove r s kud. En ø get administrationsu d gi ft vil naturligvis red u cere d et ø konomiske result at i selska bet negat ivt. End vid e- S I D E 3

4 re vil en senere udlicitering a f gadelys op gaven t il et andet selska b b et yd e, at d er ikke vil være muligh e d fo r at opnå et overs kud, og d ermed vil d et heller ikk e være muligt at bet ale administrationsom ko stninge r t il Energi Vibor g, hvi lket så bet yd e r at d e samled e nuværen d e o g fr emtidige administrationsomkostninger, som d ækkes a f gadelyssel skabet, skal d ækkes a f d e ø vrige d atte r- selskabe r. Med ba ggrund i oven stående kan d et konstatere s, at en ekstra udgi ft vil påvirke vore s d atterselskabe r. Over ord n et set vu rd e- res d et d og, at Energi V ibor g k oncern en vil kunne bære d e n ekstra omkostning ikke mindst på grund a f d e t i ltag, s om e r fo ret aget fo r at red ucer e udgi ft ern e inden fo r o rg anisationen. Do g v il d en samled e ø k o nomisk e b elastning på d e ø vrige d a t- t ersel skaber stige bet yd e ligt, så fr emt gadelys opg aven i fre m- t iden ikke kan løses a f En ergi Vibor g. Den 21. september 2011 behandlede bestyrelsen for Energi Viborg A/S spørgsmålet om køb af navneretten til Viborg Stadion. Af dagsordensteksten fremgår følgende: S om d et er frem gået a f formandens mail d en 10. s ept ember 2011, har Vi bo rg Kommu ne o g VFF d rø ft et muligh ed en fo r, at Energi Vibor g kø be r stadionnavnet af V FF, o g bet aler i alt 3,25 mi o. k r. ove r en ko ntrakt peri od e fra 1. okt o ber 2011 t i l 31. decem ber Baggrunden fo r ov enstående er, at VFF har igan g sat et s pa r- rep ro gram på 3 mio. kr. på grund af mangl ende g entegnin g a f spon sorater. S parr epr og r ammet skal sikr e, at VFF kommer i balance, m en VFF har b ru g for 2,5 mio. kr. t il d ækning a f akut likviditet smangel. I forh old t il Vibor g K ommune kan opl ys es, at B orgm estere n ø nsker sa gen b ehandlet af d et samled e byråd i fo rbindelse med d et ord inære b yrådsmøde d en 21. sept embe r E ft er byrådsmødet er d et nødvendigt, at d er a fholdes en ek strao r- d inær general fo rsamling, hvor by rådet s a fgø r el se o fficielt ove rd rage s til Energi Vi b org. For Energi Viborg kan o plys es fø lgende i fo rbind else med en eventuel fo rø g else a f marked s fø rin gsa ft alen til V FF : Energi Vibor g har pt. en marked s fø ringsa ft ale med VFF på k r pr. år. Det fo rudsættes, at forø gelsen på kr fo r indevære n- d e år og d er e ft er kr. 1 mio. for d e e ft er fø lgende 3 år bet ales kvart alsvi s. P engen e skal findes h os d atters elskaberne i Ene r- gi Vibor g. Fo r indeværen d e år for eslås d o g, at d e kr plus omkostninger t il ski lte, anslå et t il kr og pr o f i- lering, anslået t il kr t ages d ire kt e a f d e t for vented e ove rskud i Energi Vibor g. D et kan o plys es, at pr juli 2011 fo rv entes årsr esultatet at blive på ca. kr For d e komm ende 3 år s kal udgi ft en indregn es i følgende d a t- t ersel skaber som ø get a d ministrationsbet aling: E lnet, F or s y- ning, Kra ft varm e og Gadelys. I Vand o g S pildevand er d et lo v- givningsmæssi gt besluttet, at d er ikke må anvendes p enge t il marked s fø ring. Konsek ve nsern e for d e enkelte s el skabe r bliver fø l g ende: - Elnet ; vil k omme t il at fremstå d årliger e i forh ol d t il benchmarkin gen på om rådet, o g vil d ermed bli ve nedsat yd erligere i indtægtsrammen, d.v.s. d en bet aling S I D E 4

5 som må op kræve s h os v ore s kunder. Det vil sige, at selskabet påvirkes a f såvel stigende administrationsb i- d rag som red ukt ion i indtægt en. - For synin g ; vil få et r ed uceret ov ers kud, d a d er ku n t j e- nes et mindre beløb på den sol gt e el. Pr. 31. ju li 2011 fo rv entes året s ove rs kud at blive ca. kr Kra ft varme; vi l få en stø rre administrationsb et aling t il Energi Vi bor g. Net op administrationsbet alinge n t il Energi Vibor g e r et områ d e, som v or es fi re d ist ri butører ha r meget fo kus på. - Gadelys ; her på går forha ndlinger med Viborg Kom m une omkrin g forlæn gelse a f a ft alen, o g d et er i d en fo rbind else t ilbudt Viborg K om mune, at vi kan r ed ucere d e- res b et aling med kr. 1,8 mio. om året i fo rhold t il d en nuværende k on t rakt, d o g mod en 5 årig k ontrak t forlængelse. I b er egnin ge rn e e r fo rudsat, at vi, s å fremt Vibor g K ommune siger ja t ak t il kontra kt forlæ ngel sen, vil kunne få et årligt o v ers kud i selskabet på ca. k r Årsa gen t il, at d er i fr e mtiden ø nskes et ove rsk ud i selskabet, er, at d er altid vil kunne være variationer i resultatet, såvel negativt som po sitivt, så d e kr s kal se s som en ø konomi sk bu ffe r mod at komme ud med et under skud i selskabet. En ø ge t a d- ministrationsudgi ft vil d er fo r naturligvis r ed ucer e d en ø konom iske bu ffer i s elskabet n egativt. Endvider e vil en senere udlicitering a f gadelysop gaven t il et andet selskab bet yd e, at d e r i kke vil være muligh ed for at opnå et ø konomi sk o ver s kud, o g d ermed vil d et heller ikke væ re muligt at bet ale ad ministrationsomkostni n- ger t il En er gi Viborg, h vilket b et yd er at d e sa mled e nuværende og fr emtidige administrationsomko stninger, som d ækkes a f gadel yss elska bet, skal d ækkes a f d e ø vrige datters elskabe r. Med baggrund i oven stående kan d et k onstatere s, at en e kstra udgi ft vil påvirke vore s d atterselskabe r. O ver ord n et set vurd e- res d et d og, at Energi V ibor g k oncern en vil kunne bære d e n ekstra omkostning ikke mindst på grund a f d e t i ltag, s om e r fo ret aget fo r at red ucer e udgi ft ern e inden fo r o rg anisationen. Do g vil d en saml ed e bel astning på d e ø vrige d attersel skaber stige, så fremt vi ikke kan beholde gadelys op gaven i fr emtiden. Med hensyn t il d et lov gi vningsmæssi ge på om råd et kan opl y- ses, at vore s advokat [..] i d et t idliger e n ot at ved rø rende spon sorat t il jul eb e lysni ngen i Vi bor g Kommun e, har op lyst fø l g ende: S om til fældet er med sp o nsor ater ell er r ek lameudgi fter indeh o l- der den energi - o g f or syn i ngs r etslig e lo vgi vning ikke b est emme l- se r, der dire kte er til hinder fo r tildel ing af st øtte. Idet der er tale om ege ntlig støtte, og i kk e en g ensid ig be b yrd e n- de s pon so ra ftal e, er d et vo re s v urdering, at d enne o mkostn ing i k- ke er indregningsb er ettiget e fter hvil e -i -si g -s el v pr incippet i hver k en energi - e lle r f o rs y ningsl ov gi vningen. D et modsatte vi l a n- tagel igt v æ re tilf æld et, h v is Energ i Vi bo rg modtag er en modyde l- se i fo rm af re kl ame ell er g oodwill. På den b agg rund e r det v o re s konklu sion, at Energi V ibo rg A/S i k- ke k an anvende midle r hid rø rende f ra de underl iggen de datter se l- sk ab er til at st øtte jul eb el ysn ing. Ener gi Vi bo rg A/S har dermed Ik ke hjemmel ti l at yde øk onomi sk støtte til hand els stand sf o r- eningen s jul eb el ysn ing. S I D E 5

6 Hvis Energi Vi bo rg A/S al l ige ve l be slutter at yde d e n på gæld ende øk onomisk e st øtte til h andelsstand sf or eningen, e r det vor e s vu rdering, at dett e vi l medfø r e øk onomisk e k onsek ven s er f or Vi bo rg Kommune i form af kra v om modregnin g i det stat sli ge blo ktilskud. For at an vende Ener gi V iborg s midler til s pon so rat er er d et derf o r et k ra v, at Energi Vi bo rg modtage r modyd el se r i fo r m af r e klam e- væ rdi. Ud fra ov enstående e r d et såled es d en umiddelbare vurd erin g, at Energi Vibo rg kan ø g e marked s fø rin gsa ft alen t il VFF under fo rudsætning a f, at Energi Vibor g mod t ager en mod yd else i f.eks. r et t en t il stadionnavnet, så fr emt værd ien a f d enne mo d- svare r mark ed s fø rin gsa ft ale n. Udover sel ve b et alingen t il marked s fø rin gsa ft alen vil d enne med fø re nogle engan gsomk ostninger og n ogl e løbende pro fil e- rings omkostninger, så fr e mt Energi Vibor g s kal ha ve fuldt væ r- d i af a ft alen. Ved rø rende engan gs omk o stningern e vil d et være nødvendigt at opsætte s kilte i pa ssen d e om fan g på stadion, såled es d et fr emgår t yd eli gt at d et er Ener gi Vibor g, d er har stadion na v- net. Omkostnin gen t il d et t e forv en t es p.t. at udgø re ca. kr En nærmere kla rlægning er dog nødvendig. Ved rø rende d e løbende p ro fil erin gs omkostninge r kan d er her være t ale om ek stra adga ngsbill et t er t il hjemm eka mpene, e k s- t ra adgangsk ort t il erh verv sklu bben, a fholdelse a f særlige net værksa rrangementer fo r kunder og samarb e jd spart ner e. Omkostningen t il d e t t e kan vari ere s, m en kan s kø nsmæssigt sæt t es til kr pr. sæson. [ ] De rudove r kan o plys es, a t bestyr elsen t idlige re ha r g od kendt, at d er i 2012 anvendes kr t il marked s føring. Det t e beløb indeholder såled e s og så d en nuværende m arked s fø ring t il VFF på kr Af beslutningen for dagsordenspunktet fremgår blandt andet: F ormanden går ind for s ags frem stillingen, idet det fo rudsæ t- t es, at løsningen er lovl ig. FA og GH fø l ger eje r ens ø nske r. NH, AC, samt IJ ønsker følgende fø rt til re fe rat : På baggrund af not at fra selskabet s advokat lægge r NH, AC og IJ t il grund, at marked s fø ringsa ft al en med VFF ku n lovligt kan indgås, så fremt værd ien a f m od yd elsen fra VFF mod svare r dat t erselskabern es udgi ft ved indgåelse a f marked s fø rin gsa f- t alen på i alt kr Det er NH, AC samt IJ s vurd erin g, at hverk en E nergi Vibor g Gadelys A/S (som fo r estår d ri ft og ved ligeholdelse a f gadelys - og t ra fi ksi gnalanlæg i Vibor g K ommune) eller E nergi Vibor g Kra ft varme A/S ( som pri mært a fsætter s elskabet s varmepr o- d ukt ion t il 4 varm ed istribut ø rer i V ibo rg o g Overl und) ved e n sådan marked s fø rin gsa ft ale vil kunne opnå noge n merindtj e- ning, hvorfo r udgi ft en t i l marked s fø ringsa ft alen ikke l ovli gt kan bela stes diss e to sel skabe r. Energit il synet har v ed d en nyligt fo r et agne benc h marking p å- lagt Energi Vibor g Elnet A/S et e ffe kt ivi se ri ngsk rav på k r. i Selskabet har endnu ikke be sluttet, hvorl ed es d et t e e ffe kt iviseringsk rav s kal o p fyldes, hvor fo r NH, AC samt IJ ikk e finder d et ø konomisk fo rsvarligt på nuvære n- S I D E 6

7 d e t idspunkt at pålægge d et t e selskab en merudgift t il en s å- d an marked s fø ring. Energi Vibor g F ors yning A/S, hvi s hov ed akt ivitet er salg a f elekt ricitet, v ille muligvi s kunne o pnå en marked s fø rin gsmæ s- sig ge vinst v ed indgåelse a f en sådan mark ed s fø ringsa ft al e, men senest e budget o p fø l g ning pr. 30 / lev ner ikk e ø k o- nomisk råderum t il, at d et t e selskab pålæ gg es e n marked s f ø- ringsudgi ft a f den omtalt e størrel se. Over ord net s et finder NH, AC samt IJ det util fr ed ss t illende, s å- fr emt prov enuet fra den nyligt ov erståed e a fsk ed igelse sru nde i Energi V ibo rg konc ernen skal anvend es t il at d ække et l i kvid i- t et sunderskud i VFF fr e m for at si kr e en ø kon o misk r e ntabel d ri ft i Energi Vi bo rg konc ernen. Sagen s endes t il bo rgm e steren med k opi a f oven s t ående sag s- fr emstilling, idet bo rgm e steren op fo rd res t il at indkalde t il en ekstra ord inær g eneral fo rsamling, så fremt Vi bo r g Kommune som eje r ønsk er at tilsidesætte NH, AC samt IJ s beslutning. Den 12. oktober 2011 behandlede Viborg Byråd under sag nr. 241 på den lu kkede dagsorden punktet Tilbud Salg af Viborg Stadion-navnet til Energi Viborg A/S. Af refer a- tet fremgår bl.a. følgende: [ ] Indstilling Bor gmester en indstiller, at Byrådet b emyndige r b or gmesteren t il på en eks t rao r- d inær general for samling i Ener gi Vi bor g A/S d e n 13. okt o ber 2011 at god ke nde ovennævnte a f VFF A/S fr emsatte t ilbud a f 9. se pt embe r 2011 om salg a f ma r- keds fø rin g v ed at måt t e benytte stadionnavnet med f i- nansierin g inden for d e mulighed er, d er er an ført i d agsord ensteksten t il be s t yrelsesmø d et i Energi Vi bor g A/S den 21. sept embe r (j f. bilag nr. 2 ). Indstillingen blev godkendt, idet 17 byrådsmedlemmer stemte for, 9 stemte imod og 2 stemte hverken for eller imod indstillingen. 5 byrådsmedlemmer ønskede dog tilf ø- jet, at de støtter indstillingen, idet d et eft er d et oplyst e fo rudsættes, at vi ikke som by rådsmedlemmer kan gø r es ansvarlige i fo r- hold t il, at vi t idligere har solgt r et t ighed e rne t il VFF for k r., o g idet d et e ft er d et oplyste foru d sættes se l- skabs ret li gt kor re kt at bem yndige b orgm esteren i nden for lo v- givningen. og 3 byrådsmedlemmer ønskede ført til protokols: at d e stemmer im od b emyndigelsen t il b or gmesteren m ed henvisnin g t il, at V FF A/S fø r d en sk ri ft l ige henvendelse t il Energi Vibor g A/S havd e t ilbudt Viborg Kommu ne at ind gå d en omhandled e marked s fø ri ngsa ft al e med Energi Vi bor g A/S t il k r. årligt samt med henvisning t il NH s, IJ s og AC s bemærknin g i r e feratet fra b estyr elsesmødet i E nergi Vibor g A/S den 21. sept embe r På baggrund af det ovenfor næv nte indslag i TV/MIDTVEST den 18. oktober 2011 anmodede Statsfo r- S I D E 7

8 valtningen den 20. oktober 2011 Viborg Byråd om en u dtalelse. I brev af 5. marts 2012 afgav Viborg Byråd følgende udt a- lelse: St atsforvaltnin gen Midtjylland har i brev a f 20. o kt ob er 2011 ret t et henvend els e t il Vibor g Kommune i anled ning a f en u d- sendelse i T V/Midt -Vest d en 18. o kt o ber 2011 o m støtte t il Vibor g FF. Med henvendelsen e r ved lagt en udsk ri ft (art ikel ) m/ved hæ ft et billed - og lyd fil fra o vennævnte udsendelse l T V/Midt-Vest, d er navnli g omhandler Energi Viborg A /S' kø b a f navner et t en t il Vibor g St adion i marked s fø ri ngsmæssi gt øjemed i pe riod en 1. okt o ber decem ber På foranled ning a f Vi bo r g Kommune har St atsfor valtningen i brev a f 19. d ecem ber præciseret, hvad d et er, St atsfo r- valtningen ønsk er opl yst i relation til ov ennævnte art ikel. Henvendelse rne fra St atsforvaltnin gen a f 20. o k t ober og 19. d ecember 2011 syn es hereft er at indeholde anmod ning om : dels en udtalelse v ed rø re nde Viborg Byråds be slutning på mødet d en 1. s ept ember 2010 ved rø rende salg t il Vibo r g FF A /S a f navn er et t en til Vibor g St adion (j f. bilag nr. 1 ), dels b emærknin ge r t il, hvorvidt Vibo rg K ommune har handlet sagligt i fo rbind else m ed, at et fl ert al i Byrådet på mødet d en 12. o kt ob e r 2011 beslutted e, at En ergi V i- bor g A /S skull e kø be n avneret t en t il Viborg St adion t il marked s fø rings fo rmål, dels o plysnin g om, hv orv id t Byråd et har pålagt de 5 b y- rådsmed lemmer, d er e ft e r indstilling fra Byrå d et er udpeget t il sel skabet s b estyr else på Ener gi Vibor gs genera l- forsamling, at stemme fo r kø bet a f navn er et t en t il Vibo rg St adion. For så vidt angår Vibo rg Kommunes sal g i af navneret t e n t il Vibor g St adion t il Vi bor g FF A /S bl ev d er t aget udgang s- punkt i en udt alelse a f 30. januar 2009 fra St atsforvaltningen Nord jylland ved rø r ende a ft ale m ellem Aalbor g K ommune og AaB A /S om b rug sr etten til navn på A al bo rg Stadion samt S k y- bo ks e i Gig antium - jf. bilag n r. 2. Ved fa stsættelsen a f d et årlige b eløb på k r. for bru g s- ret t en a f navnet på Vib or g St ad ion - i fo rhold t il det årlige b e- løb på kr. fo r b rugs ret t en a f navnet på Aalbo rg St a- d ion - er bl.a. indgå et fø l gende vu rd eringer : 1. l Aalbor g-sa gen indgår - ud over b rugs ret t en t il n avnet på Aal bo rg St adion - o gs å anvendelse a f l okal e fac ilit e- t er (S kyb ok se ) på stadion. l Vibor g- sagen e r d er kun t ale om brugs ret t en til n avnet på Vibor g St adion. 2. Aalbo rg e r en stor by m ed et b et yd eligt størr e s po nso r- pot entiale end Vibo rg. 3. AaB spill er i superli ga en, med ens Vi bor g FF kun s piller i 1. d ivisi on (i sæson e n 2010/2011, d a navn ere t- t ighed sa ft alen bl ev indgå et, lå Vi bo rg F F ov en i kø bet i bunden a f 1. d ivisi on med stor fare fo r ned ry knin g t il 2. d ivisi on - hvilken fare var ove rhængende li ge i ndtil sæsona fslutningen i fo rs o mmeren 2011 ). S I D E 8

9 4. Ved anvendelsen a f b rugsret t en t il Vibor g St adion skal ord et Vi bo rg fo rt sat in d gå i stadion -navnet - h v ilket, alt andet lige, e r en b eg rænsning i muligh ed en for at udnytte brugsr et t en t il s t adion -navnet. En sådan na v- nemæssig be grænsning s es ikke at være en bet in gelse fo r udnyttelsen a f b rugsret t en t il navnet på Aalbor g St adion. 5. Aalbo rg -a ft alen s løbet id er 10 år mod kun 5 år for V i- bor g-a ft al en. Ad 2-5: Disse omstændighed er vurd er ed es - alt andet lige - at bevi rke, at d er t il mark ed s fø rin gs fo rmål var bet yd eligt fler e og størr e muligh ed er for at sælge bru gsr et t en t il navnet på Aalbo rg St adion til en højere pri s, end det var til fældet for så vidt angår salg a f brugsr et t en til navnet på Vi bo rg St adion. Med henvi sning t il d e un d er p kt. 1-5 an fø rt e argu menter fandt Vibor g B yråd, at en årli g bet aling på k r. v ar d en rigt i- ge marked sp ris fo r ove r d ragelse a f ret t en t il a nvendelse a f navnet på Vibor g St adion til Vibor g FF. Byrådet skø nned e i d en fo rbindelse, at Vibo rg F F - alt and et lige - havd e bed r e mulighed end and re på marked et (herunder Vibor g K ommune) fo r at reali ser e en indtægt bl andt selsk a- bet s sp onsor er v ed videresalg a f stadion -navnet, i d et d et ne t- op va r Vibor g FF's fod b oldmæssige a kt ivi t et e r/resultater på stadion, d er kunn e gø r e s t adion -navnet salgba rt som marked s- fø ring semne. For så vidt angår Vibor g FF's e ft er fø lgende udnyttelse a f r e t- t en t il at sælge bru gsr e t t en t il navnet på Vibor g St adion t il marked s fø rings fo rmål be mærkes fø lgende: E ft er ca. 1 års sal gsb estræbelse r fr emsendte Viborg F F d en 9. sept em ber 2011 et t ilbud t il Energ i Vibor g A / S om, at ener g i- selskabet kan anvende s t adionnavnet mod en b e t aling på 1 mio. k r. ek skl. moms pr. år i p eri od en 1. okt obe r 2011 t il 31. d ecember 2014 (31/4 år) - ell er i alt 3,25 mio. eks kl. moms (bila g nr. 3 ). Bestyrel sen fo r En erg i Vi bor g A / S b ehandled e på sit møde d en 21. s ept ember 2011 hen vendelsen fra Vibor g FF. Et t il sagen ved lagt not at af 14. s ept embe r 2011 ved rø rende d e ø konom i- ske påvirkninger i Energi Vibor gs datters elskab v e d evt. kø b a f stadionnavnet a f Vibor g F F frem går a f bilag n r. 4. Sags fr emstilling t il be styrel sesmødet o g re fe rat fra bestyre l- sesmødet kan se s s om henholdsvis bila g nr. 5 og b ilag nr. 6. Som d et ses, fr emgå r bl andt and e t fø lgende a f r e feratet : S a- gen vid er es endes til b or g mesteren med k op i af ov en ståend e s ag s- frem stil ling, idet b orgmesteren o pf ord re s til at indkald e til e n ekstrao rdinær g eneral fo rs amling, s åfr emt Vi bo rg K ommune s om ejer ønske r at til sidesætt e Nina Hygum, A llan Cliff ord Chri stensen samt Inger Jak ob sen s be slutning. Det b emærk es fo r god or d ens skyld, at Vibor g Kommune eje r hele akt iekapitalen i Energi Vibo rg A / S, o g at 5 med lemmer a f selskabet s b estyr else e r general fo rsamlingsudpeged e e ft e r indstilling fra Vibo rg Byr åd, med ens d e 3 ø vrige bestyrelse s- med lemmer er med arb ejd erval gt e. S I D E 9

10 T il bestyrelsesmødet d en 21. se pt embe r 2011 havd e 2 me d- lemmer m eldt a fbud - d e ls et g eneral for samlings v algt med lem og dels et med arb ejd er valgt med lem. På for espø r gs el fra St atsfo rvaltningen kan d et opl yses, at B y- rådet ikke har pålagt d e 5 byrådsmed lemmer - d er på Energi Vibor gs gen eral fo rsamlin g e ft e r indstilling fra By rådet er u d- peg et t il bestyrel sen fo r Energi Vi bor g A /S - at stemme fo r kø bet a f navneret t en til V ibor g St adion. De 5 by rådsmed lemmer var inden be styr else smødet gjort b e- kendt med, at d e politiske part i ers gru ppe fo rmæ nd havd e g i- vet b or gmesteren t ilsagn om at bemyndige bo rgm e steren t il at indgå d en omhand led e marked s fø ringsa ft ale, så fr emt d er ikke i Ener gi Vibor gs bes t y rel se kunn e et abl er es et fl er t al her for. E ft er ov ennævnte behan d ling på Energi Vi bo rgs bestyr else s- møde d en 21. sept ember 2011 blev sagen for elagt Byrådet på d et s mød e d en 12. okt ob er 2011 (sa g 241) med indstilling fra bor gmester en om, At Byrådet b emynd ige r b or g mester en t il på en ekstra o r- d inær general fo rsamling i Energi Vibor g A/S d en 13. okt o ber 2011 at g od ken d e ovennævnte a f V F F A/S fr emsatte t ilbud af 9. s ept ember 2011 om salg af marked s fø ring v ed at måtte benytte stadionnavnet med finansiering inden for d e mulighed e r, d er er a n- fø rt i d ags ord ensteksten t il bestyrelsesmødet i En ergi Vibor g A /S d en 21. s ept ember (j f. bilag nr. 4). Bor gmester ens indstillin g bl ev god k endt, idet 17 a f Byrådet s med lemmer stemte for i ndstillingen, med ens 9 stemte imod og 2 hver ken stemte fo r eller imod. 3 a f Byrådet s med lemmer deltog s om fraværende ikke i By rådet s behandling a f sa gen. T o prot o koltil fø rsl er fre mgår a f d en som bilag n r. 7 ved lagt e udskri ft fra By rådet s b e slutningsp rot o kol fra mødet d en 12. okt o ber Baggrunden for by rådsfl e rt allet s be slutning på mø d et d en 12. okt o ber 2011 er en vurd ering a f, at En erg i Vibor g A / S v ed at udnytte stadionnavnet t il marked s fø ring a f s elska bet vil kunn e få flere el - kunder og der med en højer e indtjening. Det bemærkes navnli g i d en forbindelse, at d et i kke e r usæ d- vanligt, at større energi fors ynings sel skaber - ikk e mindst på d et frie el -marked - søger at hverv e nye kunder bl.a. via ma r- ked s fø rin g genn em kø b a f ret t en t il at anvende n avne på fo d- boldstad ions. Det fr em går såled es a f d en som bilag nr. 8 v ed lagt e art ike l- samling i J yllands Posten d en 28. d ecember (Erhverv s- sekt i onens side 6 o g 7), at bl.a. 4 a f d e 12 superl iga -stadions i Danmark har taget navn eft er elselska ber. Det fr emgå r endvider e a f en a f d isse a rt ikler, at if ølg e P rom o- vator, der e r l andets æld st e s pon so rbu re au, ko ster et stadionnavn i su pe rl iga en typi sk mell e m ½ og 10 mio. kr. om år e t. l en anden af art iklerne oplys er administrerend e d irekt ø r i brancheo rganisationen Dansk Energi, Lars Aa ga ard, at det handler om sund f or retnin gsmæss ig fo rnuft, n år el s elskab er br u- ger milli oner på f. e ks. at købe n avn et på et fodbold st adion. S I D E 10

11 Med henbli k på fastsættelse a f marked sp risen for Energi V i- bor g s kø b t il marked s fø rings fo rm ål a f navn eret t en t il Vibor g St adion er d e r bl ev et r e t t et henvendelse t il en r ække energ i- fo rsynin gs selskaber fo r o m muligt at få o plyst pr isen fo r se l- skabe rnes kø b a f r et t en t il at måtte benytte d e re spe kt ive st a- d ionnavne. Ingen a f d iss e henvendel ser har bå ret fru gt, idet d e pågælde n- d e energ i for sy nin gss elsk aber ikke har ø nsket at oplys e, hvor meget de har bet alt fo r købet a f stadion -navn e. Den eneste indikation, d er har kunnet frem ska ffe s på et p ri s- niveau fo r kø bet a f et stadionnavn, findes i e n art ikel på Odense Boldklubs h jemm eside ( Nyt fra OB /3. m aj 2010). Det fr emgår a f d enne a rt ikel, d er ved lægg es s om bilag nr. 9, at Energi sel skabet T RE -FOR p r. 1. juli ha r kø bt navn e- ret t ighed ern e t il Odense St adion i en 5 års p eri od e fo r et tocifr et mill ionbel øb - h vil ket vil s ige mindst 2 mio. k r. p r. år og muli gvis endnu højer e, j f. ov ennævnte art ikel i J yllands - Posten. Det bemærkes herudove r, at Vibo rg F F i indeværende sæson (2011/2012 ) p.t. li gg er nr. 4 i 1. d ivisi on (ud a f i alt 14 hold), hvorv ed Vibor g F F 's nuværende fod boldmæssige re sult ater og god e placering i d ivisionen - og s om fø l g e hera f b et y- d eligt fle re t ils kuere t il V ibor g F F - kampen e i d enne sæson end i sæson en 2010 / har t il fø rt stadion -navnet en væsen t- ligt større værd i som marked s fø ringsemne, siden Vibo rg Kommune i 2010 s ol gt e n av neret t en til stadion til Vibor g FF. På ov en fø rt e grundlag fin d er et flert al a f By rådet, at d en in d- gåed e a ft al e mell em Ener gi Vibor g o g Vibor g F F o m Energi V i- bor g's kø b a f Vibo rg St adion -navnet t il marked s førings fo rmål er en kommerciel særd el es fo rnu ft i g d isp osition, d er aller ed e på k ort er e sigt fo rv entes at være en god invester i ng, idet d er især via d e a f Energi Viborg fo ret agn e re klame m æssige t iltag på stadion forv entes hve r vet bet yd eli gt flere el-kun d er. I brev af 20. december 2012 anmodede Statsforvaltningen Viborg Byråd om en supplerende udtalelse, idet vi særligt bad Byrådet om at forholde sig til følgende: - En be grundet r ed egø r else fo r, at marked sp risen for navn er e t- t en t il Vibor g St adion i d en givn e p eri od e steg fra kr. t il kr., h enset t il, at Viborg F F sluttede sæsonen 2009/2010 på en 7. pla d s i 1. d ivision o g slutted e sæsonen 2010/2011 på en 11. pl ads i 1. d ivision, o g pr. 12. o kt ob er 2011 havd e spill et 9 ka mpe i 2011 /2012 sæ son en, hvora f 3 var vundet, 2 var tabt og 4 spi llet ua fg j ort. - Vibor g K ommune be grun d er blandt andet marked sprisen m ed fo rø ged e t ilsku ert al. Vi b org Byråd anmod es om at oplyse t i l- skuert al fo r Vibor g FF A/S hjemmekampe fo r d e seneste t r e sæsoner. Samtidig anmodes d et oplyst hvor man ge a f Vibor g FF A/S h jemm ekampe d er har været t v -tran smittered e samt fra h vilken tv-kanal. - Vibor g Byråd anmod es o m at oplyse, hvilke gevin ster byrådet fo rv ented e at Energi Viborg samt s elskabet s d attersel skaber ville opnå v ed kø b a f navneret t en. S I D E 11

12 - Vibor g Byråd anmod es op lyse, på hvil ket grundlag byrådet t ra f beslut ning om at t ilsid esæt t e d en d aglige og ansv arlige led e l- ses vurd erin ge r i den hen seende. - Vibor g By råd anmod es om at oplyse om d er p å nuværende t idspunkt er konstateret ge vinster ved marked s føringsa ft al en. Er d et ikk e t il fældet anmod es Vibor g B yråd opl ys e, om d e r e r grundlag fo r at fo rv ente at gevin sterne s ener e viser sig. B yr å- d et anmod es i givet fal d red egø re for grundlaget fo r d enne vurd ering. I brev af 27. maj 2013 udtalte Viborg Byråd bl.a. følge n- de: Red eg ørelse for u dvikli ngen i markedsprisen på navneret t en til Vi borg Sta dion I forh old t il Vibor g K ommunes sal g a f na vner et t en t il Vi bo r g FF A /S t il en p ris på kr. kan om g rundlaget for d enn e prisfastsættelse henvi se s t il Byrådet s red egø r else her fo r i t i d- lige re bre v a f 5. mart s til St atsforvaltningen. Suppl erende bemærke s a t d et er Vibor g B yråds o p fattelse, at navneret t en t il et komm unalt ejet stadion er et akt iv, s om kommunerne gen er elt se t selv ha r vanskeli gt v ed at a fhænde t il andre end den klub, s om har brugsret t en til stadion. Denne omstændighed spiller na t urligvis o gså ind på pr isd annelsen ved kommuners salg a f n avneret t en. Fra pra ksis ved rø rende o verd ragelse a f navn er et t en i andre 1. d ivisionsklu bb er kan h en vises t il, at Fr ed ericia Kommune t i l- synelad ende foræred e ( 0 kr.) FC Fred e ricia ret t en t il at d isp o- nere ov er stadionnavnet j f. bilag n r. 1. I Vejl e e jes stadion a f Fonden V ejle St adion. I forbindel s e med at Byrådet i Vejl e på sit møde den 28. a pri l (sa g n r. 141) god k endte, at Vej le St adion f remove r s kulle bære navn et J ok ri Park er d et o plyst, at fod klubben V B Sp ort A/S bet aler et årligt ved erla g på fo r at kunne d ispon ere ove r st a- d ionnavnet. Som t idlige re bes kr evet i bre v a f 5. mart s 2012 s kø nned e V i- bor g Byråd ved ove rd rage lsen a f navneret t en, at Vibor g FF A/S havd e en bed r e muligh ed for at r ealise re en ind t ægt ved vid e- resal g a f stadionnavnet. Be grundelsen e r, at d et e r Vibor g F F A/S' fod b oldmæssige a k- t ivitet er/re sultater på stadion, samt d en good will d er i ø vrigt må siges at knytte sig Vibor g FF A / S, d er med fø re r d en værd i- fo rø gel se, som gø r stadionnavnet t il et kommercielt set int e- ressant marked s fø ringspr od ukt. Med andre ord er d et Viborg By råds vurd ering, at e ft ers pø rg s- len e ft er navn er et t en t il et stadion generelt set e r be grænset, når d et t e udbyd es af e n kommune, men s e ft er spø rgs len o g S I D E 12

13 d ermed værd ien forø g es væsentligt, nå r navnere t t en udbyd es af den fod b oldklub, s om benytter stadion. l forhold t il pri s fastsættelsen på 1 mi ll. k r. fo r s t adionnavnet skal d et fremhæve s, at Energi Vibor g A/S i forb indelse med indgåelse a f d en endeli g e samarbe jd sa ft ale s om underskr ev et d en 14. okt obe r udover navn er et t en - også fik en rækk e særskilte yd el ser a f ikke uvæsentlig mark ed s fø ringsmæssig værd i, h erunder adgang t il re klamerin g p å 100 met er d iod e- bande samt eks pon erin g på stor skærm. At et p risniveau på 1 mil l. kr. i ø vri gt ikke k an anses fo r usædvanligt for navn er et t en t il et stadion und erstøttes af a r- t ikel fra V ejl e Amts F olkeblad, d er ved hæ ft e s s om bilag nr. 2. Af art ikl en frem går d els, at d er oprindeli gt blev bet alt 3 mio. kr. fo r stadionnavnet i Vejle på et t idspunkt, hvor Vejle spil l e- d e i superliga en. l samme art ikel citere s sp ort søkonom T roel s Troelsen fra Copenhagen Busin ess School fo r, at prisniveauet fo r en 1. d ivisionsklub li gg er % laver e end d e anfø rt e 3 mio. kr. Tilskuerta l samt tv - transmission fra Vibor g FFs hjemm eka m- pe T ilskuert al fo r TV-transmittered e VFF h jemmekampe kampe (g ennemsnit ) 2009/ / / / Samtlige t v -transmissi on er i d e anfø rt e sæson er er sket på T V2 Sport, idet bemærkes at kanalen i fo r bindelse med et d elvist eje rski ft e a f kan alen pr. 1. januar 2013 har ski ft et navn til TV 3 Spo rt 1. Det b emærk es endvider e, at d er op rindeligt var pro gramsat tv-transmissi on a f 5 hjemmekampe i indevære nde sæson. Kampen mellem Vibor g F F og V ejl e, d er s kulle have været spi l- let d en 24. mart s 2013 med samtidig t v -transmission, blev imidlert id udskudt pga. vej ret, o g bl ev e ft er fø lgende alligev el ikke tv t ransmitter et. Gev instp ot en tiale t v ed E nergi Vi borg A/ S' k ø b af navneret ten Som b esk rev et i By rådet s brev a f 5. mart s 2012 fandt et fle r- t al i Byrådet, at kø bet af stadionnavnet var en kommerciel se t fo rnu ft i g disp osition fo r Energi Vibo rg A/S. Som b eg rundelse h er fo r kan d els henvi ses t il, d en unikke m u- lighed a ft alen gav for på d et generell e plan at reklamer e fo r / brande En er gi Vi bo rg A /S, o g d els - navnli g en forh å b- S I D E 13

14 ning om at d e d atterselskabe r under Energi Vi b org A/S, d e r ope re rer på mark ed et i konku rr ence med andre ener giselsk a- ber (En er gi Vi bor g F ors y ning A/S og Ener gi V ibo r g Elnet A /S ), på sigt vill e kunn e o pnå en forø g et mark ed sandel ell er s o m minimum fastholde deres markedsandele i et konkurrencepræget mark ed. Viborg Byråds bes l utning Den omstændighed at et flert al i be styr elsen i E nergi Vi bo rg A/S i kk e ø nsk ed e at indgå a ft al e med Energi Vi bor g A /S om kø b a f stadionnavnet, mens et flert al i Vibo rg By rå d skø nned e, at d er var t ale om en kommerciel s et fornu ft ig d isposition, kan t ages s om udtryk fo r fors kell ige vurd erin ge r a f, hvil ken marked s fø rings strategi E nergi Vibor g A/S s kulle benytte si g a f. Gev inster v ed Energi Vi borgs indgå els e af marke dsføringsa f- tale På op fo rd rin g fra St atsfo rvaltningen ha r Vibor g B yråd indhe n- t et en udtalelse fra En er g i Vibo rg A / S, d er har opl yst fø l gende a f bet yd ning i fo rhold til d et t e spø rgsmål : T il besvarelsen a f Vibo r g Kommunes henvendelse oplys er b e- styrel sen fo r En er gi Vibor g A/S fø l gende: Det kan k onstater es, at Energi Vi bo rg F or syning A / S i 2011 havd e kunder o g i Salget a f en er gi er gået ned fra M Wh i 2011 til MWh i På baggrund a f En er gi Vi bor g A / S' o plysnin g må d et kon stat e- res, at d er ikk e akt uelt k an fremlægge s e gentlig d okumentat i- on fo r akt uell e eller fre mtidige ø konomi sk e g evi nster v ed d en indgåed e marked s fø ringsaft ale. Afslutnings vis s kal d og bemærk es, at d et samlede ener gi fo r- brug i Danmark o gså e r faldet i period en 2011 t il Det t e fo rhold kan såled es mul igvis fo rkla re en d el a f ned gangen i salget a f ener gi. I brev af 13. juni 2013 anmodede Statsforvaltningen yde r- ligere Viborg Byråd om, at mod t age ko pi a f Energi V ibo rg A/S udtalel se t il Viborg Kommune samt kopi a f d en a f Energi Vibor g A/S og Vibo rg F F A/S indgåed e samarbe j d skontrakt a f 14. okt o ber 2011 o g eventuell e andre samarb ejd sa ft aler indgået mellem Energi V i- bor g A/ S og Vi bo rg FF A/S. St atsfo rvaltningen anmod er videre om o plysnin g o m, hvor stor en d el a f Energi Vibo rg A/S ov ers kud, o g hvor s t or en d el a f selskabet s ma rked s fø rin g sbudge t, d er går t il d en samarbe jd s- S I D E 14

15 a ft ale En er gi Vi bor g A/S har indgået m ed Viborg F F A/S d e n 14. okt obe r St atsfo rvaltningen skr ev d en 20. d ecember t il Viborg Kommune: Vibor g F F t ilbø d i 2011 Vibor g K ommune, at En er gi Vibor g kunne kø b e navneret t en for kr. Vibor g K ommune har i br evet a f 27. maj 2013 an ført fø lgend e herom til statsforvaltningen : Vibor g Byråd bemærk er, at VFF A/S forinden indgåelse a f a ft alen med Energi Vi bo r g A/S bl ev indgået fo ret o g fo rsk e l- lige løse s onderinger a f mulighed ern e, men By rådet kan i k- ke be kræ ft e, at d er skulle have forel igget et konkret t ilbud fra Vi bo rg FF A/S med det nævnte indhold. St atsfo rvaltningens oplysning stammer fra re fe ra t fra lu kket d agsord en for Vi bo rg Byr åds mød e d en 12. okt o be r 2011, hvo r t re by rådsmed lemmer ønsked e fø lgende fø rt til pr ot ok ols: stemmer imod b em yndigelsen t il bo rgm est eren m ed henvisnin g t il, at VFF A/S fø r d en sk ri ft li ge h enve ndelse t il Energi Vibor g A/S havd e t ilbudt Vibor g Kommune at indgå d en omhandled e marked s fø rin gsa ft al e med Energi Vibor g A/S til kr. årligt St atsfo rvaltningen anmoder kommunen om at kommentere det te. I brev af 27. september 2013 fastholdt Viborg Byråd, at byrådet ikke havde modtaget et tilbud fra Viborg FF A/S om at Energi Viborg A/S kunne købe navneretten for kr. Byrådet fremsendte endvidere kopi af de me l- lem Energi Viborg A/S og Viborg FF A/S indgåede sama r- bejdsaftaler mv. Endelig henviste byrådet til Energi Viborg A/S referat fra bestyrelsesmødet den 22. august 2013 vedrørende spørgsmålet om, hvor stor en del af Energi V i- borg A/S overskud og markedsføringsbudget, der går til den mellem Energi Viborg A/S og Viborg FF A/S den 14. oktober 2011 indgåede samarbejdsaftale. Af dette referat fremgår det, at Ener gi Vibor g A/S' o v er skud i 2011 var på t.k r. og i 2012 på t.kr., sa mt at Energi Vibo rg s marked s fø rin g s- budget udgjord e kr. 720 t.k r. i 2011 og kr t.k r. i Det kan oplyse s, at d e fakt iske om kostnin ge r udgj ord e t.k r. i De væsentli gste a f vigelser i forh old t il d et bu d- get t er ed e beløb var kr. t il kø b a f stadionnavn samt kr. som en gangsudgi ft t il skiltnin g på b ygninger o g S I D E 15

16 lysmaster, fr emstillin g a f reklam ebannere på stadion o g i vip - lounge samt pr og rammeri ng a f diod ebander. l 2012 udgj ord e d e samlede omkostninger t.kr. Oprind e- ligt var d er budget t er et med 575 t.kr. t il marked s fø rin g, altså en ned gang i fo rhold t il budget t et for 2011, men d et t e belø b blev i d et endel ige budget for 2012 fo rhøjet t il t.kr. i t ilknytning til indgåelse a f a ft al en med Vibor g F.F. A/S. Ved rø rende a ft al en a f 1 4. o kt ob er 2011 kan o pl yses, at o m- kostnin gen dækk es på fø l gende måde: - Bet aling a f d en fø r ste fa kt ura i 2011 på k r blev bet alt a f Ener gi Vi bo rg A/S - De r udlod d es årligt k r fra En er gi Vibor g E l- net A/S til En er gi Vibor g A/S. - De r bet al es årli gt kr fra Energi Vi bo rg F ors y- ning A/S t il Energ i Vibo r g A/S s om ekstra administr a- t ionsbidrag. Fra og med d en 1. januar 2012 og t il udlø b af a ft a len a fholdes omko stningen t il oven stående a ft ale sål ed es a f hhv. En er gi V i- bor g Elnet A /S og Ener gi Vibor g Fo rsynin g A / S. Ved rø rende a ft alen a f 1 7. au gust 2011, samt af 24. august kan oplyse s, at d isse udgi ft er a fholdes v ia Ener gi Vibor g A /S' marked s fø rings budget. I Viborg FF A/S vedtægter er der bl.a. fastsat følgende: [ ] 3.1. Selskabet s formål e r at d rive pr o fes sion el fod bold og a n- d re sp ort sli ge akt ivitet er samt herm ed be slægt ed e akt ivitet er, herunder handel, s er vice og inve sterin g, d er naturligt kan f o- ret age s i fo renin g med profes sion el idræt. [ ] 6.3. Da gs ord en fo r d en ord inære general fo rsamli ng skal o m- fatte: [ ] 3. Beslutnin g om anvendelse a f o ver skud eller d ækning a f t ab i henhold til den god kendte års rapp ort. [ ]. Det fremgår af DBU s hjemmeside 2, at Viborg FF sluttede sæsonen 2010/2011 på en 11. plads. Pr. 1. oktober 2011 havde Viborg FF A/S spillet 8 kampe i 2011/2012 sæs o- nen, heraf var to vundet, to tabt og fire spillet uafgjort. Det gennemsnitlige antal tilskuere til en kamp i 2011/2012 sæsonen er fo r superligaen tilskuere og for 1. division tilskuere 3. Tallene er fundet på DBU s officielle statistiker, dansk fodbold.com og kan ses ansk fod b old.com /t abel.php? seasonid=2012 S I D E 16

17 på det i note 4 angivne link. Der er gennemsnitligt tilskuere til Viborg FF A/S hjemmekampe i sæsonen 2012/ Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes st y- relse 5. Det tilsyn, som Statsforvaltningen fø rer, er et retligt ti l- syn. Det indebærer bl.a., at det falder uden for Statsfo r- valtningens kompetence at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet udøves indenfor de rammer, som lovgivningen sætter. Sagen har givet Statsforvaltningen anledning til at vurd e- re følgende forhold: 1. Viborg Byråds beslutning af 1. september 2010 om salg til Viborg FF A/S af navneretten til Viborg St a- dion. 2. Viborg Byråds beslutning af 12. oktober 2011 om at bemyndige bo rgm esteren t il på en ek stra ord in ær g enera l- fo rsamling i Energi Vi bo r g A /S d en 13. o kt ob er at go d- kende ovennævnte a f V F F A /S fr emsatte t ilbud af 9. se pt e m- ber 2011 om salg a f marked s fø rin g ved at måtte benytte st a- d ionnavnet med finansi e ring inden fo r d e muli gh ed er, d er e r an fø rt i d agsord enstek sten t il be styr else smødet i Ener gi V i- bor g A/ S den 21. sept ember Den af Energi Viborg A/S indgåede aftale med V i- borg FF A/S om køb af navneretten til Viborg Stad i- on for 3,25 mio. kr. for perioden 1. oktober 2011 til 31. december Ad 1: I lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklam e- ring for andre er der i 1-3 fastsat følgende: 1. Denne l ov gælder for k ommuner s o g re gion e rs anvende l- se a f fast ej endom og løsøre t il bru g fo r re klamering fo r a n- d re, med mindre andet er bestemt i anden l ovgi vnin g. 2. Kommunalbestyrel s er o g r egi onsråd kan anvende fa st ejendom og løsøre t il b r ug for re klamering fo r an d re, så fremt reklam erin gen e r i ov ere nsstemmelse med marke d s fø ringsl o- ven og anden l ovgi vning. 4 Tallene hentet på følgende link: 5 Lo vb ek endtgø relse n r a f 19. fe b ruar S I D E 17

18 3. Kommunalb est yr els er og re gi onsråd skal o pkræv e ma r- ked spri s fo r yd elser om fa t t et af 2. En kommune kan således anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Der skal dog betales markedspris til kommunen for den ydelse, der stilles til rådighed. I lov om eliteidræt 6 er der i 7 fastsat følgende: 7. Kommuner kan yd e ø konomisk støtte t il eliteidræt, me d- med mindre der er tale om eg entlig erhverv svirks o mhed. I lovbemærkningerne til lov om elit eidræt (2003/1 LSF 136) var der i forhold til 7 bl.a. anført følgende: En kommunes o g amtsk ommunes adgang t il at yd e støtte t il eliteidræt er i d ag re gul eret a f d e uskr evne g ru ndsætninger om kommuners op gavev aret agel se (d e såkaldte kommuna l- fuldmagt sre gler). Et ke r neområde fo r k ommuner s o g amt s- kommuners varet agel se a f o pgaver e ft er kommun al fuldmagt s- regl ern e e r k ommunens og amtskommunens t ilbu d af fr itid s- akt ivitet er for b e fol kni ngen, herunder idrætsområdet. En kommune eller amtsk ommune må e ft e r gældende re gler imi d- lert id ikke yd e ø kon omisk støtte t il egentlig erhvervs virks o m- hed, lig es om en kommun e eller amt sk ommune ikk e ud en sæ r- lig hjemm el må genn em føre foranstaltninger, d er begun stige r enkeltper son er. Med henbli k på at præcisere r et stilstand en og udvide komm u- ners og amtskommuners adgang t il at yd e støtte til eliteidræt er d er med for slaget t ilvej ebra gt en udtry kk elig lovhjemmel t il, at en kommune ell er amtskommune kan yd e støtte til elit e- idræt. Kommuner og amtskommuner kan d og fo rt sat ikk e yd e støtte t il eg entlig erh ver v svirksomh ed, d vs. a kt ivitet er d e r u d- ø ves med fort j eneste fo r ø je ( j f. i ø vri gt Indenrigsministeriet s red egø r else a f 17. se pt e mber 2001 t il Fol ket inget om komm u- nernes en gagement i pro fessi onel fod bold kapitel 4.1.1). Bestemm elsen give r muli ghed fo r både at yd e d irekt e t ilskud t il d en enkelte idrætsudøver o g fo r at yd e indirekt e støtte i fo rm a f f.eks. op fø rel se o g d ri ft a f facilitet er t il b r ug fo r elit e- idrætsudø vere. Bestemm elsen indebærer, at kommunerne lig e- led es vil kunn e s t ø t t e almindelige idrætsfor enin ger, d e r b e- skæ ft i ge r sig m ed eliteidræt, og anden eliteidræt svirksomh ed også i d e t il fælde, hvor for eningen /virks omhed e n har ansat lønned e t rænere og /eller spiller e, med mindre akt ivitet en u d- ø ves med fort jeneste fo r ø je. 6 L ovb ek endtgø relse nr a f 30. november med senere æ n- d ringer ; nu lov be kendtgø relse nr a f 25. s ep t ember S I D E 18

19 I forbindelse med besvarelsen af et spørgsmål (spørgsmål nr. 3) vedrørende lovforslagets 7 (som senere blev ve d- taget) anførte Kulturministeren bl.a. følgende: Det frem går a f b emærk ningern e t il lov fo r slaget, at en ko m- mune eller amtskommun e e ft er d e gældend e re gler i kk e må yd e ø konomi sk støtte t il eg entlig erhverv svi rks o mhed. Denne a fg rænsning er fo r så vi d t angår støtt e t il eliteidræt ø nsket opr et holdt med lov fo rsla g et. Det fr em går såled es a f bemærknin ge rne t il lov forsla get, a t kommuner o g amtskomm uner i kk e med l ov fo rsla g et s 7 gi ves hjemmel t il at yd e støtte t il akt ivitet e r, d er udøves med fo r- tjeneste fo r ø j e. De r er fo r så vidt angår a fg rænsningen a f, hvornår en akt ivitet udøves med fo rt jen este fo r ø je, henvist t il Indenrigsministeriet s r e d egø relse a f t il Folket inget om k ommunern es en gage ment i p ro fe ssi onel fod b old kapitel De d ér angivne ret ningslinier for, hvornå r fod boldakt iv i- t et er kan anses at være udøvet med fort jen este for ø je, finder t ilsvarende anvendelse p å andre idrætsakt ivitet er. Det fø l ge r såled es a f d et i red egø relsen an fø rt e bl.a., at d er ved vurd eringen a f, om e n idrætsklubs akt ivitet er udøves med fo rt jen este fo r ø je, må t ages udgangspun kt i, o m klubbens fo rmål e r at opnå fo rt jen este. I d en fo rbindelse m å d er blandt andet lægges vægt på, hvilket fo rmål der er an givet i klubb ens ved t ægt er eller en ev entuel akt ionær - o ver ensko mst. Det er principielt ikk e a fgø rende, i h vilket o rganisat orisk r egi d e p å- gældende akt ivitet er varetages. I d e t il fælde, hvor akt ivitet e r- ne varet age s i a kt ie- ell e r anpart s selskabs fo rm, må d et imi d- lert id på baggrund a f a k t ieselskabsl ov ens 1 og anpart sse l- skabsl ov ens 1 forudsættes, at akt ivitet ern e udøves med fo r- t jeneste fo r ø j e, med min d re f.ek s. s elska bet s v ed t ægt er ell er en akt ionæro ve renskomst indehol d er bestemm else r om udby t- t ebe grænsning. Det e r s åled es en b et ingelse for at anse, at akt ivitet ern e ikk e udøves med fort j eneste fo r ø je, at selskabet ikke ha r nogen t ilskyndel se t il at t jene p enge, hvil ket vil være op fyldt, hvis s elskabet s udbyttebet aling h ø jst s varer t il a l- mindelig lånefo rr entning a f den indskudte kapital. En kommune kan således med hjemmel i eliteidrætslovens 7 yde støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om en erhvervsvirksomhed. Ved vurderingen af om en idrætsklub foretager akti viteter med fortjeneste for øje, kan der tages udgangspunkt i de formål, der er angivet i klubbens vedtægter eller en eve n- tuel aktionæroverenskomst. Det er som udgangspunkt ikke afgørende, i hvilket organ i- satorisk regi de pågældende aktiviteter varetages, men der må dog være en formodning for, at aktiviteter, der v a- retages af et aktieselskab udøves med fortjeneste for øje S I D E 19

20 (jf. her aktieselskabslovens 1), medmindre der er en u d- byttebegrænsning i vedtægten eller eventuelt i en akti o- næroverenskomst. Viborg FF A/S er et aktieselskab, og der er ikke fastsat udbyttebegrænsning i vedtægten for selskabet. Viborg FF A/S må derfor anses for erhvervsdrivende og reglerne i el i- teidrætsloven finder derfor ikke anvendelse i forhold til selskabet. En kommune har på et ulovbestemt grundlag mulighed for at varetage visse opgaver uden direkte lovhjemmel de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Opgaverne er bl.a. afgrænset af det såkaldte almennyttekriterium. Dette kr i- terium indebærer, at en kommune, som udgangspunkt, kun kan varetage opgaver, som kommer alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune ikke vil kunne varetage en opgave, der udelukkende eller primært er begrundet i varetagelse af en individuel interesse hos en enkelt erhvervsvirksomhed, herunder en professionel fodboldklub. Et af de områder, der traditionelt er anset for at falde i n- denfor den gruppe af opgaver, som kommunerne lovligt kan varetage uden lovhjemmel, er tilbud om fri tidsaktivi teter indenfor bl.a. idræts- og kulturområdet. Efter reglerne om kommunernes opgavevaretagelse uden direkte lovhjemmel er det endvidere anset for lovligt, at en kommune tilvejebringer, udvider og driver sportsanlæg med henblik på at medvirke t il at fremme idrætten og ti l- godese almenhedens interesse i at kunne overvære under holdende sportskampe. En yderligere kommunal interesse i dette forhold kan være, at en kommunes opførelse af et sportsanlæg kan have et turistfremmende formål. I redegørelse fra Indenrigsministeriet af 17. september 2001 er det på side 3 bl.a. anført: En k ommune vil såled es med hjemmel i kommun al fuld magt s- regl ern e kunn e t ilveje bri nge eller udvide samt d rive et fo d- boldstadion og stille anl ægget t il rådighed fo r p ro fe ssi onell e fod b oldklubb er med hen blik på at med virke t il at fr emme idrætten og t ilgod es e almenhed ens inter ess e i at kunne ov e r- være spo rt sligt underhol d ende fod b oldkampe. De t er d o g en bet ingelse, at k ommunen s a ft aler med d en p ro fe s sionell e fo d- boldklub indgås på mar ked svil kår, idet en ko mmune som nævnt ikke uden lovhjem mel må yd e ø konomi sk st ø t t e t il vir k- somhed er, der drives med henblik på at opnå fo rt j eneste. S I D E 20

Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K. Advokatfirmaets j.nr. 12-40144

Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K. Advokatfirmaets j.nr. 12-40144 Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K 10-07- 2 0 1 2 B Y F O R N Y E L S E S N Æ V N E T Advokatfirmaets j.nr. 12-40144 Ved brev af 3. oktober 2011, har Advokatfirmaet

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg 17-02- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 16-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Statsforvaltningen Midtjylland rejste den 12. december 2011

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Statsforvaltningens brev til en borger 04-07- 2 0 1 4 T i l s y n e t Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 27-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Den 22. marts 2011 skrev A til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører

Læs mere

DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R

DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R B e re t n i n g 1. J U L I 2001-30. J U N I 2004 O m s l a g :

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann

Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann 2 9-0 4-2 0 0 9 Deres j.nr.: 750794 Rungsted Havn forhåndsudtalelse vedr. forslag til end e- lig løsning På et

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010.

Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010. Fastsættelse af byggesagsgebyrer 3 0-0 9-2 0 1 0 Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Fredensborg Kommunes fastsættelse af byggesagsgebyrer for perioden 2009

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Postboks 121 2750 Ballerup Giro no. 9 02 02 25. væ re redakti on en i h ænde se nest den 1. november, notitser dog 1. december.

Postboks 121 2750 Ballerup Giro no. 9 02 02 25. væ re redakti on en i h ænde se nest den 1. november, notitser dog 1. december. SVAM PE er et medlemsblad for foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formå l er at udbrede kend skab et til sva mpe, såvel videnska beligt som praktisk med hen syn til deres anvendelse som fød emiddel.

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en journalist 19-1 1-2014 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt T i l s y n e t Struer Dagblad har den 26. marts 2014 meddelt Struer Kommune, at kommunens afgørelse af

Læs mere

Værgens ABC. Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks 850 0900 København C

Værgens ABC. Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks 850 0900 København C 10.10. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Værgens ABC Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks 850 0900 København C Indholdsfortegnelse Indledning... 8 Adresseændring....10

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

... .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN. Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C. Vedr. Gaderummet

... .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN. Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C. Vedr. Gaderummet .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN... Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C 01 07 2009 Vedr. Gaderummet De har i brev af 19. juni 2008 på vegne af Gaderummets brugere klaget til Statsforvaltningen

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere