Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Byplanudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Mødelokale D

2 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget :00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning3 2 (Åben) Opslag om Greater Copenhagen4 3 (Åben) Tillæg 1 til lokalplan 218 for Egebjerg Plejehjem Endelig vedtagelse6 4 (Åben) Lokalplan 362 for Vangede Kirke Endelig vedtagelse6 5 (Åben) Lokalplan 354 for Ordrupgaard Offentlig høring 8 6 (Åben) Forslag til lokalplan 355, for et område i Charlottenlund Skov (Det tidligere Danmarks Akvarium) Bemyndigelse10 7 (Åben) Forslag til lokalplan 375 for Baunegårdsvej 73 Bemyndigelse 12 8 (Åben) Forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 Bemyndigelse 14 9 (Åben) Ordrupvej nr 4, 2 tv og nr 6, 2 th Sammenlægning af lejligheder15 10 (Åben) Blidahpark 9, 2 th og 11, 2 tv Sammenlægning af lejligheder17 11 (Åben) Skovbakkevej 18 Nedrivning af bevaringsværdig ejendom18 12 (Åben) Frændevej 25A Sammenlægning af 4 lejligheder til 2 lejligheder (Åben) Vilvordevej 110 Ordrupgaard Etablering af solpaneler på taget af den bevaringsværdige tilbygning til Ordrupgaard21 14 (Åben) Strandvejen , Aurehøjvej 1-5, 5A og 5B, Margrethevej 4-6 Opførelse af ny tagetage og nedrivning af erhvervsareal22 15 (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra forvaltningen24 16 (Lukket) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlememrne 25 Side 2

3 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning Sags ID: EMN Resumé Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af valgperioden, det vil sige inden udgangen af 2015, offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen Strategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens visioner, indsatsområder, mål og delmål for hele den kommunale virksomhed samt en oplysning om kommuneplanen på denne baggrund skal revideres helt, delvist eller som en temarevision Strategien for kommuneplanlægningen vil være en del af Gentofte-Plan 2016 Det skal drøftes og besluttes, hvilke emner, der skal have særlig fokus i strategi for kommuneplanlægningen Kommunalbestyrelsen skal efter planloven inden udgangen af den første halvdel ef en valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen Den vedtagne strategi skal sendes i høring i minimum 8 uger, hvilket vil ske ved årsskiftet Efter høringsfasen skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om de modtagne henvendelser giver anledning til at foretage ændringer i den vedtagne strategi Det er en forudsætning for en eventuel revision af kommuneplanen, at denne proces er gennemført Strategien for kommuneplanlægningen skal efter planloven indeholde: 1 Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen 2 En politisk vurdering af udviklingen, herunder en redegørelse for kommunens udviklingsmuligheder og planlægningsbehov som baggrund for opstillingen af visioner og mål for fremtiden 3 Strategien i form af visioner og mål samt indsatsområder 4 Revisionsniveauet af kommuneplanen, idet der kan vælges mellem en fuldstændig revision, delvis revision eller en genvedtagelse af den nuværende kommuneplan for en fornyet 4-årig periode Kommuneplanlægningen er i Gentofte en integreret del af processen for Gentofte-Plan Formålet hermed er at samordne kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer De ovennævnte 4 punkter indarbejdes således i den samlede Gentofte-Plan, og strategien for kommuneplanlægningen bliver en del af Gentofte-Plan 2016 På Byplanudvalgets møde den 7 maj 2015, pkt 1, drøftedes Fremtidens Gentofte med henblik på en efterfølgende drøftelse af strategi for kommuneplanlægningen Plan og Byg foreslår, at følgende emner får særlig fokus i den kommende kommuneplanlægning: Borgerinddragelse Grøn struktur Bydelsplaner Side 3

4 Kulturarv Byens rum bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik Trafikale udfordringer Detailhandel Klimaforandringer og bæredygtig udvikling Emnerne er overordnet beskrevet i det tilknyttede bilag Borgerinddragelse er nyt som udpeget fokusemne, mens der for de øvrige er tale om opdatering i forhold til det, der allerede indgår i Kommuneplan 2013 På baggrund af Byplanudvalgets drøftelse og beslutning udarbejdes det endelige forslag til strategi for kommuneplanlægningen med henblik på forelæggelse for udvalget på mødet i august Plan og Byg vil på mødet i august anbefale, at det med strategien for kommuneplanlægningen vedtages, at der foretages en fuld revision af kommuneplanen Herved lægges der op til, at man i høringen kan komme med forslag og bemærkninger til hele kommuneplanen Det betyder, at Kommunalbestyrelsen efterfølgende i et kommende forslag til Kommuneplan 2017 kan foretage de ændringer i kommuneplanen, som Kommunalbestyrelsen til den tid finder nødvendigt Planlægningsforudsætningerne er del af det, som efter planloven skal være en del af strategien for kommuneplanlægningen De udgøres af en række fortegnelser og statistikker, som vil blive opdateret helt frem til vedtagelsen af Gentofte-Plan 2016 Det tilknyttede bilag er status pt På Byplanudvalgets møde i august forelægges en opdateret udgave Til Byplanudvalget: At drøfte og beslutte hvilke emner, der skal have særlig fokus i strategi for kommuneplanlægningen 1 Planlægningsforudsætninger 2016 ( EMN ) 2 Kommuneplanstrategi 2015 ( EMN ) 2 (Åben) Opslag om Greater Copenhagen Sags ID: EMN Side 4

5 Resumé KKR Hovedstaden har besluttet at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser at indarbejde et fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision Der skal tages stilling til, om Gentofte Kommune vil følge denne anbefaling KKR Hovedstaden besluttede på deres møde den 23 februar 2015 at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser at indarbejde et fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision Formålet med det fælles opslag er at understøtte, at alle kommuner tænker sig ind i den fælles vækstdagsorden, herunder: At skabe et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme for det videre regionale samarbejde At øge bevidstheden om den lokale byudviklings betydning for den regionale udvikling og omvendt om den regionale udviklings betydning for den lokale udvikling At fremme fokus på den funktionelle region med udgangspunkt i den fælles vision for regionen, som kan sætte retningen for det videre arbejde med lokal og regional udvikling At danne udgangspunkt for en fælles markedsføring af regionen i international sammenhæng Det fælles opslag er udarbejdet i regi af Greater Copenhagen Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark Formålet er at samarbejde om at fremme væksten i området Det er Plan og Bygs vurdering, at det fælles opslag om Greater Copenhagen passer fint til Gentofte Kommunes intentioner i forhold til det regionale samarbejde og derfor kan indarbejdes i den kommende kommuneplan Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At det fælles opslag om Greater Copenhagen indarbejdes i kommuneplanen ved den kommende kommuneplanrevision 1 Fælles opslag om Greater Copenhagen ( EMN ) Side 5

6 3 (Åben) Tillæg 1 til lokalplan 218 for Egebjerg Plejehjem Endelig vedtagelse Sags ID: EMN Resumé Forslag til lokalplan 2181 tillæg 1 til lokalplan 218 for Egebjerg Plejehjem har været udsendt i offentlig høring Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 23 februar 2015, pkt 4, med 18 stemmer for og 1 stemme (Ø) imod, at sende forslag til lokalplan 2181 i offentlig høring Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: etablering af klubværelser ikke er en tidssvarende boligform og der i forslaget, som sendes til høring, ikke tages højde for henholdsvis bebyggelsesprocenten og hvad Drosselbo i øvrigt anvendes til Lokalplanen har karakter af et tillæg til den gældende lokalplan og har til formål at udvide anvendelsesbestemmelsen, således at det er muligt at indrette et mindre antal boliger i den øverste etage af bygningen beliggende Stolpegårdsvej 24 Drosselbo Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 4 marts til den 29 april 2015 Der er ikke modtaget høringssvar På baggrund af høringens resultat foreslås det, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At lokalplan 2181 tillæg 1 til lokalplan218 for Egebjerg Plejehjem vedtages endeligt 1 Lokalplanforslag 2181 ( EMN ) 4 (Åben) Lokalplan 362 for Vangede Kirke Endelig vedtagelse Side 6

7 Sags ID: EMN Resumé Forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke har været udsendt i offentlig høring Der skal tages stilling til om, lokalplanen skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer På møde den 16 juni 2014, pkt 3, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at udsende forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke i offentlig høring samt at afholde borgermøde i høringsperioden Lokalplanforslaget har til formål at sikre udvidelsesmulighed for kirkens administrative funktioner og mødelokaler Samtidig fastlægges bevaringsbestemmelser på kirkeskibe og sognegård med det formål, at bevare kirken som opført - uden senere tilbygninger på kirkeskibene Lokalplanforslaget indeholder også en mulighed for et magelæg mellem kirken og naboen Vangede Bygade 139, som i givet fald vil kunne afgive areal, hvis kirken måtte få behov herfor Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 25 juni 27 august 2014 og der har været afholdt borgermøde den 12 august 2014 I høringsperioden er modtaget 3 høringssvar Helsingør Stiftsøvrighed nedlagde veto mod lokalplanforslaget, som man finder i strid med den kirkelige lovgivning Det er navnlig bevaringsbestemmelsen, der giver Kommunalbestyrelsens kompetence til at tillade/nægte ændringer i bebyggelsens ydre fremtræden, der giver anledning til betænkelighed Når en statslig myndighed har nedlagt veto kan lokalplanen ikke vedtages endeligt før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer Ejerne af Vangede Bygade 139 har gjort indsigelse mod det i lokalplanforslaget muliggjorte magelæg Denne indsigelse bakkes op af Vangede Kirkes Menighedsråd Plan og Byg og Jura finder, at den lovgivning som Stiftsøvrigheden henviser til i alt væsentligt regulerer ansvarsfordelingen indenfor kirkens egne institutioner i forbindelse med byggearbejder på folkekirkens bygninger Forholdet til offentligheden reguleres af Kommunalbestyrelsen ved planloven og Plan og Byg henviser til en række lignende lokalplaner i andre dele af landet Menighedsrådet ved Vangede Kirke vil gerne videre med et byggeri indenfor lokalplanens rammer Plan og Byg har derfor været i dialog med Stiftet om hvilke ændringer der i givet fald kan begrunde en ophævelse af vetoet Side 7

8 Ved eventuelle fremtidige byggeønsker, eller ønsker om ændringer på kirkens ydre, skal Vangede Kirkes Menighedsråd, i henhold til lov om folkekirkens bygninger, indhente rådgivning fra eksperter herunder Den kongelige Bygningsinspektør På den baggrund finder Plan og Byg, at Stiftsøvrigheden vil kunne imødekommes ved at udtage bevaringsbestemmelserne for kirkebygninger og træer af lokalplanen Det betyder, at Menighedsråd, Provsti og Stiftsøvrighed også fremover vil have ansvaret for kirkebygningernes ydre fremtræden, herunder tillige de bevaringsværdige træer Lokalplanen fastlægger forsat, at der kun kan bygges nyt indenfor det fastlagte byggefelt og ikke på kirkeskibene, som oprindeligt ansøgt Helsingør Stiftsøvrighed har oplyst, at man på det grundlag er sindet at ophæve det nedlagte veto Lokalplanen vil først få retsvirkning når vetoet er ophævet Hverken ejerne af Vangede Bygade 139 eller Vangede Menighedsråd har behov for det i lokalplanforslaget muliggjorte magelæg Det foreslås derfor, at de 2 høringssvar imødekommes ved at bestemmelserne tages ud af lokalplanen og kortbilaget samtidig rettes Der henvises i øvrigt til det bilagte høringsnotat med forslag til ændringer Ændringerne er imødekommelse af indsigelser i høringsperioden og de ændrer ikke på planens fysiske konsekvenser i forhold til lokalplanområdets naboer Lokalplanen kan derfor vedtages uden supplerende høringer Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At lokalplan 362 for Vangede Kirke vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer 1 Høringssvar ( EMN ) 2 Høringsnotat ( EMN ) 5 (Åben) Lokalplan 354 for Ordrupgaard Offentlig høring Sags ID: EMN Resumé Side 8

9 Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 354 for Ordrupgaard, som muliggør en udvidelse af Ordrupgaard i form af en nedsænket bygning på knap 1700 m 2 placeret nord for det eksisterende bygningskompleks Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal sendes i offentlig høring Byplanudvalget har på mødet den 19 november 2012, pkt 4, ensstemmigt bemyndiget Plan og Byg til at udarbejde et lokalplanforslag for Ordrupgaard, som vil muliggøre udvidelse af museets udstillingsfaciliteter Ordrupgaard Museum har i sommeren 2012 gennemført en indbudt arkitektkonkurrence med henblik på at tilvejebringe magasiner og udstillingsrum til den franske samling Det har været en forudsætning, at udbygningen finder sted under terræn Museets besøgstal er ca besøgende om året Det forventes, at udbygningen vil give anledning til en øget publikumtilstrømning det første år på ca 40 pct Herefter forventes forøgelsen at dale til ca 10 pct årligt Vinderprojektet, Himmelhaven, er udført af Snøhetta arkitekter A/S, der placerer den knap 1700 m 2 store udbygning nord for det eksisterende bygningskompleks Den foreslåede udbygning er placeret på et overvejende grusbelagt område og overlapper kun lidt fredskovsareal i sit nordvestlige hjørne Beliggende mellem den nye og den gamle fløj vurderes udbygningen kun i meget begrænset omfang at berøre museets omgivelser Projektet er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan 285 for Ordrupgaard og Kratvænget 15, vedtaget februar 2007 Selvom bebyggelsesprocenten på 7 vil kunne respekteres efter opførelse af det vindende projekt vurderede Plan og Byg, at projektet ikke var i overensstemmelse med intentionen i lokalplan 285 Den lave bebyggelsesprocent indikerer at området i lokalplanen betragtes som udbygget, og at det samlede bygningskompleks er bevaringsværdigt Såfremt der bygges 1700 m 2 etageareal under terræn, blev det derfor anbefalet, at tilvejebringe en ny lokalplan som erstatning for lokalplan 285 I den forbindelse skulle der redegøres for den nødvendige udvidelse af parkeringsmulighederne Der er blevet afholdt 2 indledende borgermøder - det første den 16 september 2014 og det andet den 17 marts 2015 Ved det første møde blev udvidelsesprojektet præsenteret, og i den forbindelse blev den nødvendige udvidelse af parkeringsmulighederne drøftet Ved det andet møde blev en trafikredegørelse udarbejdet af Ordrupgaard præsenteret Redegørelsen beskrev en udvidelse og forbedring af parkeringsfaciliteter samt den fremtidige planlægningsproces for at virkeliggøre dette Antallet af parkeringspladser på egen grund øges med 60 og de eksisterende parkeringspladser reorganiseres således, at der bliver 54 primære og opmarkerede parkeringspladser, 5 handikappladser samt 71 sekundære parkeringspladser Ved realisering af lokalplanens bestemmelser vil der i alt være disponible 125 parkeringspladser på egen grund Side 9

10 Ordrupgaard Museum har desuden underskrevet en ny aftale med Galopbanen vedr anvendelse af parkeringspladser ved Galopbanen, således at der fra 1 maj 2015 er yderligere 275 ekstra disponible parkeringspladser for museets besøgende Udvidelsen af udstillingsfaciliteter ved realisering af Himmelhaven vurderes at have en begrænset effekt på områdets miljø Den forventede trafikforøgelse til og fra museet er begrænset til få datoer på årsbasis I trafikredegørelsen udarbejdet af museet anføres det, at det kun er forekommet 2-3 gang om året i forbindelse med fernisering af de særlige udstillinger Udvidelse af parkeringsfaciliteterne vurderes at have en positiv påvirkning på trafik og parkering i området De miljømæssige konsekvenser af lokalplanen vurderes at have uvæsentlige konsekvenser for områdets miljø lokalt såvel som regionalt Der er på denne baggrund ikke fundet anledning til at gennemføre en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1 At forslag til lokalplan 354 for Ordrupgaard vedtages og udsendes i offentlig høring 2 At der afholdes borgermøde i høringsperioden 1 Lokalplan 354 for Ordrupgaard Forslag ( EMN ) 6 (Åben) Forslag til lokalplan 355, for et område i Charlottenlund Skov (Det tidligere Danmarks Akvarium) Bemyndigelse Sags ID: EMN Resumé Gentofte Kommune har modtaget et prospekt fra ejerne af Kavalergården 1, det tidligere Danmarks Akvarium Ejerne, der repræsenteres af firmaet NPV, ønsker at anvende bygningen til en række forskellige funktioner, herunder kulturelle aktiviteter i form af et kulturhus, publikumsorienteret service i form af Fitnesscenter med wellnessafdeling, cafeer og restauranter Derudover ønsker ejerne også at anvende bygningen til liberalt erhverv og serviceapartments Der skal tages stilling til, om der skal udarbejdes lokalplan, samt i givet fald hvilke rammer, der skal fastlægges for projektet Side 10

11 Akvariebygningen ligger i Charlottenlund Skov, som er i kommuneplanen er udlagt til rekreativt område (3 F6) Området er ejet af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Akvariebygningen er solgt efter offentligt udbud, og den nye ejer har lejet den del af grunden, hvorpå bygningen ligger En del af parken er omfattet af en arealfredning, og Akvariebygningen ligger inden for arealfredningen En stor del af Charlottenlund Skov er fredskov Akvariebygningen er i Kommuneplan 2013 udpeget som bevaringsværdig, med værdien 3, og er en del af Bymiljø nr 7 i atlas over bygninger og bymiljøer Derudover er bygningen beliggende ud til et af de historiske vejforløb, der går i en akse fra Jægersborg Allé, gennem parken og ud til Charlottenlund Fort og kysten Den oprindelige Akvariebygning er opført i 1939 i funktionalistisk stil Sidenhen er der sket en række udvidelser, efterhånden som der blev behov for yderligere plads, i henholdsvis 50érne, 70érne og i starten af 90érne Den fremtidige anvendelse af bygningen samt prospektet blev præsenteret af NPV og deres arkitekt på et borgermøde i marts måned, hvor der blandt borgerne var en stor bevågenhed omkring bygningens anvendelse til kulturelle formål For at kunne udnytte bygningen til de nye funktioner, har ejer planer om en større ombygning og en udvidelse af etagearealet I dag er det samlede etageareal på ca 3600 m 2, hvor det efter ombygningen vil være ca 4900 m 2 Projektet forudsætter både en større ombygning, og derudover er de nye funktioner ikke alle en fortsættelse af den eksisterende lovlige anvendelse Endelig har områdets anvendelse offentlighedens interesse Samlet set er det Plan og Bygs vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en planproces, hvis projektet ønskes fremmet Efter Plan og Bygs vurdering vil en lokalplan, der muliggør den ønskede anvendelse, kunne udarbejdes inden for kommuneplanens rammer for områdets anvendelse Bygningen ligger dog i et rekreativt område, som har mange forskellige brugere, og det er Plan og Bygs vurdering, at ønsket om indretning af serviceapartments i Akvariebygningen ikke umiddelbart er foreneligt hermed, idet der kan opstå en interesse- og miljøkonflikt i forhold til brugerne af parken og lejerne i disse serviceapartments Det er Plan og Bygs anbefaling, at en lokalplan ikke skal muliggøre serviceapartments Det anbefales, at der i lokalplanen fastlægges omfang og placering af de kulturelle funktioner Især tårnet og indgangspartiet på Akvariebygningen, har altid været bebyggelsens karakteristika, og er også der hvor de bærende bevaringsværdier findes Det vurderes derfor, at der kun er plads til få Side 11

12 og mindre ændringer i de ydre forhold i det arkitektoniske formsprog lige netop der Hvorimod den øvrige del af bebyggelsen bedre kan bære en ændring af facaderne Til Byplanudvalget: 1 At Plan og Byg bemyndiges til at udarbejde et lokalplanforslag med en afgrænsning som illustreret på kortbilag 1 2 At anvendelsen i forhold til Akvariebygningen fastlægges til kulturelle aktiviteter, publikumsorienteret service samt liberalt erhverv, hvor mindst 20 % af bygningsarealet skal anvendes til kulturelle aktiviteter, hvis placering skal fastlægges i lokalplanen 3 At der ikke gives mulighed for at etablere serviceapartments i lokalplanområdet 4 At der i lokalplanforslaget fastlægges rammer, i samarbejde med øvrige myndigheder, for en udvidelse og en ombygning af Akvariebygningen, med respekt for den eksisterende bygning og konteksten 1 1 afgrænsning ( EMN ) 2 Danmarks Akvarium nye tegninger_a ( EMN ) 3 Prospekt tidligere Danmarks Akvarium, 1 version_a4 ( EMN ) 7 (Åben) Forslag til lokalplan 375 for Baunegårdsvej 73 Bemyndigelse Sags ID: EMN Resumé Der ansøges om, at anvendelsen af ejendommen Baunegårdsvej 73 ændres fra erhvervsformål til boligformål Det skal drøftes og besluttes, om der skal igangsættes en planproces med henblik på ændret anvendelse af området Cura Capital har i samarbejde med Lærernes Pensionskasse udarbejdet et idéoplæg til indretning af 21 rækkehuse på en ejendom, der hidtil har været anvendt til erhvervsformål Side 12

13 Ejendommen har et grundareal på 6315 m² De eksisterende erhvervsbygninger har et samlet etageareal på 2634 m² Den nuværende bebyggelsesprocent er således ca 42 Der regnes i oplægget med, at der indrettes 21 rækkehuse med et samlet etageareal på 2651 m², hvilket vil give en bebyggelsesprocent stort set svarende til den nuværende Der regnes med et friareal på 3664 m², svarende til 58 Det anføres, at der etableres 29 parkeringspladser Ejendommen, der ikke er omfattet af lokalplan, er i Kommuneplan 2013 i rammerne for lokalplanlægning udlagt til erhvervsområde, kontor og serviceerhverv (1E5) med en maksimal bebyggelsesprocent på 40, maksimalt etageantal på 2 og en maksimal bygningshøjde på 9 m Projektet forudsætter udarbejdelse af lokalplan med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2013 En ændring af kommuneplanen kan kun gennemføres efter en forudgående indkaldelse af forslag og ideer til områdets planlægning (Planlovens 23c) Ejendommen er til alle sider omkranset af boligområder og en ændring fra erhverv til boliger vil ikke have væsentlig strukturel betydning, da området blot udgøres af denne ene ejendom En ændring vil dog betyde, at der ikke længere vil være denne lokaliseringsmulighed for virksomheder med tilhørende arbejdspladser De lokale miljømæssige konsekvenser vil være beskedne, idet trafikken til en rækkehusbebyggelse normalt vil være af mindre omfang end til erhverv Efter Plan og Bygs vurderinger er den eksisterende bebyggelse med sine 1½ etager i rødt murværk og teglbeklædte tage i høj grad tilpasset det omgivende villakvarter, hvilket ændringen til boliger ikke vil ændre på De 29 parkeringspladser til de 21 rækkehuse svarer dog ikke til de 2 pladser pr bolig, der er angivet i kommuneplanens ramme for tæt/lavt boligbyggeri Der ses ikke at være en særlig begrundelse for at fravige parkeringsnormen i dette tilfælde, bortset fra at der med det samme antal boliger vil skulle etableres parkering på ejendommens parklignende grønne arealer Til Byplanudvalget: At drøfte og beslutte om der skal igangsættes en planproces med henblik på ændret anvendelse af området Side 13

14 1 Ansøgning ( EMN ) 8 (Åben) Forslag til lokalplan 376 for Hellerupvej 49 Bemyndigelse Sags ID: EMN Resumé Der ansøges om, at anvendelsen af ejendommen Hellerupvej 49 ændres fra erhvervsformål til boligformål Det skal drøftes og besluttes, om der skal igangsættes en planproces, der muliggør det foreslåede projekt Agenda Property har på vegne af PFA Ejendomme fremsendt en principiel forespørgsel om muligheden for, at plangrundlaget for ejendommen Hellerupvej 49 ændres fra erhvervsformål til boligformål med henblik på ombygning til ca 34 lejligheder Den vinkelformede, 4 etages erhvervsbebyggelse er opført i 1995 med en bebyggelsesprocent på 90 Bebyggelsen er udlejet til Egmont Magasiner på et lejemål opsagt primo 2016 Der forudsættes i ansøgningen, at bebyggelsens omfang vil være uændret På den sydvestvendte bagside opsættes opholdsaltaner, og der ændres arkitektonisk på den karakteristiske durchsicht i bebyggelsens hjørne Der indrettes 51 parkeringspladser svarende til 1½ plads pr bolig, og der indrettes opholdsarealer svarende til 70 pct af etagearealet Ejendommen er omfattet af lokalplan 119 fra 1994, som fastlægger ejendommens anvendelse til erhvervsformål administration I Kommuneplan 2013 udgør ejendommen enkeltområde 1 E4 fastlagt til erhvervsformål svarende til lokalplanens Gennemførelse af det ansøgte forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan med tilhørende ændring af kommuneplanen Forinden skal der indhentes forslag og ideer til kommuneplanen jf planlovens 23c Ændring af ejendommens anvendelse fra erhverv til boliger har ikke væsentlig strukturel betydning, da erhvervsområdet blot udgøres af denne ene ejendom En ændring vil dog betyde, at der ikke længere vil være denne lokaliseringsmulighed for virksomheder med tilhørende arbejdspladser Side 14

15 Der er ikke lokale miljømæssige konsekvenser Antallet af parkeringspladser på grunden reduceres til fordel for opholdsarealer og trafikken til boligerne vil have et mindre omfang end til erhverv Opholdsaltaner på bebyggelsens sydvestvendte facader vil kunne berøre 3 villaer beliggende syd for Afstanden fra altanerne vil dog være m og villaernes primære opholdsarealer er beliggende afskærmet fra eventuelt indblik Da bebyggelsen er opført efter 1970 er dens bevaringskarakter ikke vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneatlas Der er imidlertid tale om et tidstypisk kontorhus, som i arkitektonisk henseende vil være tilstrækkelig robust til at kunne omfatte de udvendige bygningsændringer, der vil være en forudsætning for den ønskede indretning med boliger Til Byplanudvalget: At drøfte og beslutte, om der skal igangsættes en planproces, der muliggør det foreslåede projekt 1 Ansøgning - prospekt ( EMN ) 2 Underskrevet fuldmagt pr d pdf ( EMN ) 9 (Åben) Ordrupvej nr 4, 2 tv og nr 6, 2 th Sammenlægning af lejligheder Sags ID: EMN Resumé Ejere af lejligheden Ordrupvej 4, 2 tv har den 31 marts 2015 samt senere fremsendte fuldmagt fra Ordrupvej 6, 2 th, ansøgt om principiel tilladelse til at sammenlægge ovenstående beboelseslejligheder Side 15

16 Lejlighederne har et areal på hhv 82 og 76 m² Lejligheden vil få et samlet bruttoareal på 158 m² og er beliggende i etageboligbebyggelse med 3 etager og består af 4 bygninger Ansøgningen er begrundet i ønsket om at kunne blive boende i ejendommen samt et ønske om en større lejlighed Ejendommen har et matrikelareal på 7879 m 2, og indeholder i dag 83 beboelseslejligheder i størrelsesordenen 64 m 2 til 170 m² De fleste har et areal på ca 80 m² Det ansøgte kræver kommunens tilladelse i henhold til boligreguleringslovens 46 Den 9 oktober 2014, pkt 5 vedtog Byplanudvalget at tillade sammenlægning af 2 lejligheder med et samlet areal på 208 m 2 på Ejgårds Tværvej 4, 4 tv og th Irene Lütken (A) stemte imod D 7 marts 2013, pkt 6, vedtog Byplanudvalget at tillade sammenlægning af 2 lejligheder med et samlet areal på i alt 175 m 2 på Tranegårdsvej 72 Irene Lütken (A) og Marie Louise Gjern Bistrup (uden for parti) stemte imod D 4 april 2013, pkt 8, vedtog Byplanudvalget at tillade sammenlægning af 2 beboelseslejligheder på Jensløvsvej 1A, 2 th og 2 tv med et samlet areal på 170 m 2 Irene Lütken (A) stemte imod Marie Louise Gjern Bistrup (uden for parti) undlod at stemme Den ansøgte nedlæggelse af boligenheder kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse jf Boligreguleringslovens 46 Det vurderes at de 2 lejligheder, der ønskes sammenlagt, hver især er af en tidssvarende størrelse, men at en sammenlægning vil kunne medføre en (beskeden) lettelse i tætheden i området Plan og Byg har medtaget i vurderingen, at den sammenlagte lejlighed ikke vil være usædvanlig stor for bebyggelsen i øvrigt Til Byplanudvalget: At den ansøgte sammenlægning tillades 1 Ordrupvej 4 ( EMN ) Side 16

17 10 (Åben) Blidahpark 9, 2 th og 11, 2 tv Sammenlægning af lejligheder Sags ID: EMN Resumé Thomas Fleron søger som ejer af Blidahpark 9, 2 th og 11, 2 tv om tilladelse til at lægge lejlighederne sammen Thomas Fleron har med ansøgning af 30 april 2015 søgt om sammenlægning af lejlighederne til ét lejemål I henhold til BBR er de to lejligheder på henholdsvis 78 m 2 og 76 m 2, og vil i forbindelse med en sammenlægning få et samlet areal på 154 m 2 Boligblokken Blidahpark 7-11 har, ifølge BBR, 1424 m 2 bolig fordelt på 18 boliger, et bebygget areal på 474 m 2 og et grundareal på 2014 m 2 Blidahpark bebyggelsen består af 20 boligblokke i 3 etager udlagt på et parklignende areal Lejlighederne har en størrelse på mellem 70 m² og 142 m² Den 7 marts 2013, pkt 6, vedtog Byplanudvalget at tillade sammenlægning af 2 lejligheder med et samlet areal på i alt 175 m 2 på Tranegårdsvej 72 Irene Lütken (A) og Marie Louise Gjern Bistrup (uden for parti) stemte imod Den 4 april 2013, pkt 8, vedtog Byplanudvalget at tillade sammenlægning af 2 beboelseslejligheder på Jensløvsvej 1A, 2 th og 2 tv med et samlet areal på 170 m 2 Irene Lütken (A) stemte imod Marie Louise Gjern Bistrup (udenfor parti) undlod at stemme Den 9 oktober 2014, pkt 5, vedtog Byplanudvalget at tillade sammenlægning af 2 beboelseslejligheder på Ejgårds Tværvej 4, 4 th og tv med et samlet areal på 208 m 2 Irene Lütken (A) stemte imod Den 6 januar 2015, pkt 4, vedtog et Byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af 2 beboelseslejligheder på Gentoftegade 32, 1 th og 1 tv med et samlet areal på 205 m 2 Forvaltningen har i 2008 meddelt tilladelse til at sammenlægge Blidahpark 22, st th og 1 th til én lejlighed med et samlet areal på 110 m 2, og i 2010 meddelt tilladelse til at sammenlægge lejlighederne Blidahpark 15, 2 th og 2 tv til én lejlighed med et samlet areal på 142 m 2 En sammenlægning vil kunne medføre en (beskeden) lettelse i tætheden i området Den ansøgte nedlæggelse af boligenhed kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse jf Boligreguleringslovens 46 Blidahpark var på opførelsestidspunktet banebrydende i dansk etageboligbyggeri Boligblokkene beliggende i parklandskabet gav lys og luft til lejlighederne, og lejlighedsindretningerne var moderne og velindrettede, designet til den moderne familie anno 1930-erne Som kulturhistorisk dokumentation er de oprindelige lejlighedsplaner en del af bevaringsværdien for Blidahpark Der har ikke været praksis for at tillægge lejlighedsindretningen vægt i forbindelse med tidligere byggesager i bebyggelsen Side 17

18 Bygning 7-11 er i dag indrettet med boliger på mellem 76 m 2 og 82 m 2, og en sammenlægning vil gøre boligen til den største af sin slags Det vurderes, at de 2 lejligheder, der ønskes sammenlagt, hver især er anvendelige boliger af en tidssvarende størrelse Samtidig vurderes det, at en sammenlægning vil kunne medføre en (beskeden) lettelse i tætheden i området Til Byplanudvalget: At den ansøgte sammenlægning tillades 1 Blidah Park Hoveddokument for ansøgningen ( EMN ) 2 Blidah Park Skråfoto ( EMN ) 3 Blidah Park Plantegning ( EMN ) 4 Blidah park Kortbilag ( EMN ) 11 (Åben) Skovbakkevej 18 Nedrivning af bevaringsværdig ejendom Sags ID: EMN Resumé Advokat Grit Naqvi ansøger, på vegne af ejer, om tilladelse til at nedrive enfamiliehuset beliggende Skovbakkevej 18 Huset beliggende på ovenstående adresse er udpeget i lokalplan 229 som bevaringsværdig, og er i SAVE-registranten tildelt en bevaringsværdi på 4 Ansøger begrunder nedrivningen med at bebyggelsen er utidssvarende som bolig på grund af størrelsen på 81 m² og ringe rumhøjde, samt en dårlig vedligeholdsmæssig stand Der er fremsendt en tilstandsrapport med flere K3-mangler Rumhøjden er over 2,3 m og svarer derfor til mindstekravet i Bygningsreglementet Byplanudvalget har indenfor de senere år behandlet følgende bevaringsværdige huse i kategori 4: Niels Steensens Vej 8 På Byplanudvalgets møde den 6 januar 2015 (punkt 5) blev det vedtaget at give afslag på nedrivning Louise Feilberg Levy (V) undlod at stemme Poul V Jensen (I) stemte imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen I Kommunalbestyrelsen blev det den 26 januar 2015 (punkt 12) vedtaget at give afslag på nedrivning 2 stemte imod (I og Ø) Side 18

19 Jægersvinget 15 På Byplanudvalgets møde den 1 marts 2012 (punkt 8) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning Skovvej 49 På Byplanudvalgets møde den 15 august 2013 (punkt 18) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning Bindesbøllsvej 15 På Byplanudvalgets møde den 6 oktober 2009 (punkt 6) blev det enstemmigt vedtaget at meddele tilladelse til at nedrive bygningen på betingelse af, at bygningskroppen, proportionerne og placeringen på grunden af det nye hus skal være identisk med det eksisterende hus Strandvejen 307A På Bygningsudvalgets møde den 26 januar 2015 (punkt 5) blev det enstemmigt vedtaget, at give tilladelse til nedrivning af beboelsesbygningen på grund af dårlig vedligeholdelsesstand under forudsætning af, at der opføres en identisk ny beboelsesbygning med samme placering og udformning Dyrehavevej 30 Sagen var på Byplanudvalgets møde den 9 april 2015, samt efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde den 27 april 2015 (punkt 16) hvor det blev det enstemmigt vedtaget at meddele tilladelse til at nedrive bygningen Bygningen var tildelt en for høj bevaringsværdi i SAVEregistranten, og blev i forbindelse med sagsbehandlingen vurderet til at have bevaringsværdien 6 Det er Plan og Bygs vurdering at boligens størrelse ikke kan begrunde en nedrivning, da udpegningen som bevaringsværdig ikke umuliggør en tilbygning Ligeledes er det vurderet, at rumhøjden vil kunne godkendes i beboelsesrum i henhold til eksisterende krav i bygningsreglementet Plan og Byg vurderer desuden, at bygningen trænger til vedligeholdelse, men at tilstanden kan sikres gennem en normal renovering af de aktuelle bygningsdele Til Byplanudvalget: At der meddeles afslag på ansøgning om nedrivning af bygningen 1 Skovbakkevej 18 ( EMN ) 2 Skovbakkevej - Ansøgningen om nedrivningstilladelse ( EMN ) 3 Skovbakkevej - Vedr forsikringsforhold ( EMN ) 4 Skovbakkevej - Tilstandsrapport ( EMN ) 5 Skovbakken - Kortbilag ( EMN ) 6 Skovbakkevej - Skråfoto ( EMN ) 12 (Åben) Frændevej 25A Sammenlægning af 4 lejligheder til 2 lejligheder Sags ID: EMN Side 19

20 Resumé Michael Lichtenberg fra Lichtenberg Living, søger på vegne af ejer Olsen Ejendomme A/S om sammenlægning af 4 lejligheder til 2 lejligheder Ansøger har med ansøgning 17 april 2015 søgt om ombygning af ejendommen, således at de nuværende 4 lejligheder vil blive til 2 lejligheder på henholdsvis 161m² og 171m² Ejendommen ændrer ikke udseende, og adgang til de nye lejligheder vil blive via det eksisterende indgangsparti Begge lejligheder vil få adgang i stuetagen, og blive i 2 etager med intern trappe Ejendommen, som har et grundareal på 1787m², har en bebyggelsesprocent på 18,6 Den 7 marts 2013, pkt 6, vedtog Byplanudvalget at tillade sammenlægning af 2 lejligheder med et samlet areal på ialt 175 m 2 på Tranegårdsvej 72 Irene Lütken (A) og Marie Louise Gjern Bistrup (uden for parti) stemte imod Den 4 april 2013, pkt 8, vedtog Byplanudvalget at tillade sammenlægning af 2 beboelseslejligheder på Jensløvsvej 1A, 2 th og 2 tv, med et samlet areal på 170 m 2 Irene Lütken (A) stemte imod Marie Louise Gjern Bistrup (udenfor parti) undlod at stemme Den 9 oktober 2014, pkt 5, vedtog Byplanudvalget at tillade sammenlægning af 2 beboelseslejligheder på Ejgårds Tværvej 4, 4 th og tv, med et samlet areal på 208 m 2 Irene Lütken (A) stemte imod Den 6 januar 2015, pkt 4, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af 2 beboelseslejligheder på Gentoftegade 32, 1 th og 1 tv, med et samlet areal på 205 m 2 Den ansøgte nedlæggelse af boligenhed kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse jf Boligreguleringslovens 46 Ejendommen er placeret midt i et kvarter med villamæssig bebyggelse, og boligstørrelsen vil ikke udskille sig væsentligt Samtidig vil en reduktion af boligantal begrænse behovet for parkeringspladser, som fremadrettet vil kunne ske på egen grund, og en sammenlægning vil kunne medføre en (beskeden) lettelse i tætheden i området Til Byplanudvalget: At der meddeles tilladelse til det ansøgte 1 Frændevej bilag ( EMN ) Side 20

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Marianne Zangenberg, Bente Frimodt-Møller,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 09-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 09-04-2015 17:00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere