METAMODERNA. Dette dokument udgives af tænketanken METAMODERNA og er ikke ALTERNATIVETS officielle politik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METAMODERNA. Dette dokument udgives af tænketanken METAMODERNA og er ikke ALTERNATIVETS officielle politik."

Transkript

1 En Alternativ Økonomisk politik Et økonomisk system som tager udgangspunkt i menneskers virkelige behov og forstærker væksten i samfundets kreative og innovative motor Diskussionsunderlag for videreudvikling af ALTERNATIVETS økonomiske politik. Dette dokument udgives af tænketanken METAMODERNA og er ikke ALTERNATIVETS officielle politik. METAMODERNA

2 Forklaring - hvad handler dette dokument om? Dette er en revolutionær tekst. Men den er ikke marxistisk. Den er ikke libertariansk. Den handler om hvordan vi udkonkurrerer og udskifter det kapitalistiske system. Ved du, hvordan man gør? Her er vores bud. Det er et konkret, realistisk bud på fremtidens radikalt anderledes økonomiske system. Hvis du var statsminister eller du måske er en hvordan skulle du styre Danmarks økonomiske politik? Hvilken samtidsanalyse skulle du gå ud fra? Hvilke grundlæggende principper skulle du bruge i dit arbejde? Og hvordan skulle du investere i opbyggelsen af fremtidens økonomi? Vi giver her vores svar på disse spørgsmål. Først fortæller vi om de store forvandlinger som udfolder sig gennem globaliseringen, miljøforandringerne, de mange pågående teknologiske revolutioner og problemerne i det finansielle system. Derefter opstiller vi seks centrale perspektiver og analyseredskaber, som alle er nødvendige for at navigere i vores tid og for at kunne forme en effektfuld økonomisk politik på langt sigt. Her kan den kreative økonomi nævnes. Den kreative økonomi udgør i dag en voksende del af vores nuværende økonomi, og alt tyder på at den kommer til at få en dominerende rolle i løbet af dette århundrede. Denne har kapaciteten til at udkonkurrere den kapitalistiske industriøkonomi, eftersom den følger en helt anden form for økonomisk logik. Denne mekanisme og mere af stor vigtighed for fremtidens politik vil vi redegøre for her. Et andet perspektiv er det som kaldes for lykkens økonomi, som bl.a. kan bruges som redskab til at måle de reelle effekter af vores økonomiske aktiviteter gennem undersøgelsen af, hvordan vi kan prioriterer menneskers tid og opmærksomhed for at opnå de resultater som virkelige betyder noget, nemlig menneskelig trivsel på en social og miljømæssig bæredygtig måde. Till sidst præsenterer vi elve politisk forslag for skabelsen af et nyt økonomisk system som bygger på de seks perspektiver. Denne tekst indeholder idéer og forslag der går langt udover alle nuværende eksisterende partiers og bevægelsers politik. Forslag som tager konsekvensen af at fremtidens samfund fungerer i forhold til helt andre spilleregler end gårsdagens. God læsning!

3 Indhold... 4 Den nye økonomiske virkelighed... 4 Perspektiv 1: Ingen game denial!... 6 Heller ingen bad guys!... 8 Perspektiv 2: Arbejdets rationalitet... 8 Perspektiv 3: Den kreative økonomi dimensioner af den kreative økonomi: Kulturelt kapital og gode formålsdrevne netværk Et konkret eksempel fra hverdagen At udkonkurrere kapitalismen Perspektiv 4: Lykkens økonomi Enkle lykkeøkonomiske ræsonnementer Avancerede lykkeøkonomiske ræsonnementer Perspektiv 5: Vækstkritikken Perspektiv 6: Det mangedimensionelle klassesamfund Syv klasser, den nye klasseanalyse Det nye klasse-repræsentantskab: Prekariatet og den nye kreative klasse Lighedens fire dimensioner Konkrete planer: Et nyt økonomisk system Forslag 1: Et vækstbegreb, som udkonkurrerer BNP Forslag 2: Nye juridiske firmaformer

4 Forslag 3: Basisindkomst Forslag 4: Omlægning af beskatning fra arbejde til ressourcer og ejendom Den ultimative velfærdsstat, den ultimative markedsøkonomi Forslag 5: Ressourcebeskatning Forslag 6: Fjerde sektor eksperimentalzoner Forslag 7: Grøn statslig investeringsbank Forslag 8: Reformer for flere valutaer Forslag 9: Green-Lab Forslag 10: Mod en åben digital økonomi Forslag 11: Forskning i BINK-alderen Afslutning: En ny helhed

5 Verdens økonomiske tilstand er midt i en dramatisk transformation som kommer til at forandre hele måden vi indretter vores samfund på. Indledningsvis vil vi præsentere fire afgørende faktorer for denne forandring og kort forklare hvordan de påvirker økonomien. Den nye økonomiske virkelighed 1) Teknologi og globalisering: Tidligere udviklingslande er ved at overtage det meste af industriproduktionen. Dette skaber både muligheder og udfordringer for tidligere industrilande som Danmark. F.eks. har vi privilegiet at en større mængde kreativt, teknologisk og videnskabeligt arbejde, af høj værdi globalt set, kan udføres i Danmark og udbydes på et voksende verdensmarked. På den anden side risikerer vi at personer uden de rette kompetencer marginaliseres i den nye økonomi. Samtidigt med at industriarbejdet flytter til udlandet er teknologien også i gang med at afskaffe et voksende antal jobs. Man har regnet ud at ca. 1/3 af alle jobs i Finland, en økonomi som ligner den danske, kunne afskaffes med den nuværende teknologi. I USA drejer det sig om ca. halvdelen. 1 Det som gør at mange jobs stadig findes beror på den kroniske mangel på ingeniører og it-udviklere til at implementere den eksisterende teknologi. Så når vi taler om vigtigheden af de tekniske og naturvidenskabelige erhverv handler det altså om at der er stor efterspørgsel efter personer som kan afskaffe andres job. Ikke sagt at vi ikke bør satse på teknologien, men på lang sigt løses arbejdsløsheden ikke ved at satse på disse erhverv. Da den teknologiske udvikling er eksponentiel, kan vi forvente at flere jobs forsvinder i fremtiden. Det drejer sig ikke blot om manuelle industrijobs og ufaglærte servicejobs, men også om faglærte og højtspecialiserede jobs. Populært sagt kan man sige at arbejdet er ved at afskaffes, i hvert fald en stor del af det vi opfatter som arbejde i dag. Dette åbner op for store muligheder; fra et industrisamfund hvor alle er afhængige af lønarbejde, til et samfund med stor frihed fra arbejdets nødvendighed. Men omstillingen kommer uden tvivl at blive smertefuld. Spørgsmålet er hvordan vi håndterer udviklingen bedst, og undervejs formår at tilbyde mennesker en meningsfuld tilværelse. 2) Miljø og klima: En anden faktor som er vigtig at indregne, og som kan have dramatiske og uforudsete konsekvenser, er at de miljømæssige begrænsninger fremover kommer til at have en tydeligere påvirkning på økonomien. Resursemangel og klimaforandringer kommer til at i større grad påvirke de økonomiske forudsætninger og kan i værste fald stå i vejen for videreudviklingen af samfundet. Eftersom vores nuværende økonomiske tankegang og modeller endnu ikke inkluderer disse aspekter, kan vi forvente os et stort antal uforudsete konsekvenser og negative effekter. På den anden side skaber det store muligheder for de 1 4

6 økonomier som aktivt satser på grønne teknologier der formår at håndtere de miljømæssige udfordringer; man taler om så kaldte first mover advantages. 2 3) Finanssystemet og den stigende ulighed: I en tid hvor globaliseringen accelerer bliver den finansielle sektor meget stor i forhold til resten af økonomien. Dette medfører at den finansielle sektor bruger uhensigtsmæssigt mange resurser og at der skabes økonomiske magtfoldhold som underminerer lighed, stabilitet, bæredygtighed og demokrati. Det finansielle system får en magtposition der gør at resten af vores økonomiske aktiviteter i alt for høj grad underordnes finanssystemets logik. Da det finansielle system har til opgave at håndtere fordelingen af penge, tid, ressourcer og risikohåndtering, gennem markedsmæssige mekanismer, bliver hvert enkelt lands økonomi i alt højere grad afhængigt af at kunne opvise økonomisk vækst. En anden konsekvens af dette er at de aktører som kontrollerer det finansielle system, dvs. banker, investmentaktører og finansvirksomheder, får en yderst central rolle i verdensøkonomien som de kan udnytte til at få deres eget kapital at vokse hurtigere end resten af økonomien. Forenklet kan det siges at disse aktører bruger sine centrale positioner i verdensøkonomiens netværk til at udmanøvrere resten af verden, lidt som i et kasino. Denne tendens forstærkes af at relativt få aktører opnår de centrale positioner og ejerskabet indenfor de mest centrale globale industrier. 3 Økonomien vokser som et globalt, skalafrit netværk: 4 Forenklet sagt beskriver modellen om skalafrie netværk at de som allerede har en central position i systemet, kan bruge denne til at øge sin centralitet yderligere på andres bekostning dvs., har du mange penge kan du bruge dem til at få flere. Thomas Piketty har i Kapitalen i det 21. århundrede konstateret at den globale top 1% af befolkningen bliver stadigt rigere og rigere, mens resten af befolkningen halter efter. Endnu mere markant bliver denne tendens når man studerer top 0,01%. Dette kan ses som en trussel mod vores demokrati, ikke kun i økonomisk mening, men også politisk, eftersom denne lille gruppe får en urimelig stor indflydelse på hvilke prioriteringer samfundet skal foretage. Europa er i krise og vi kan forvente et øget antal kriser frem til at vi i dybden har forvandlet den måde vores økonomi fungerer på. Dette hænger også sammen med at de finansielle

7 systemer er byggede på en måde der gør at centrale aktører, som f.eks. banker, kan skabe penge og udnytte sin position i det økonomiske netværk, mens vores nationale, politiske økonomier bærer det meste af risikoen. Vi kan desværre forvente os en global økonomisk udvikling med større følsomhed overfor kriser. Deraf behøver vi mere social og økonomisk bæredygtighed og modstandskraft, hvilket indebærer at vores økonomiske aktiviteter bør nærme sig menneskers virkelige behov. Vi behøver altså en konkretere økonomi for at skabe resiliens og stabilitet. Det bør dog nævnes at vi ikke har egentlige økonomiske problemer i hverken Danmark eller det meste af Vesteuropa. Problemet er ikke at økonomien er for lille, men derimod at rigdommene ikke fordeles på en hensigtsmæssig måde, og at mekaniseringen og globaliseringen får jobs til at forsvinde og medfører at mennesker ikke har noget meningsfuldt at tage sig til. Dette er i højere grad et socialt problem, end et, i streng mening, økonomisk. Vi vil i det følgende præsentere nogle perspektiver, som kan gøre det muligt at navigere i den nye økonomiske situation, samt transformere økonomien i en mere social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig retning. Perspektiv 1: Ingen game denial! Dette er helt grundlæggende for hvordan resten af vores tanker skal læses. Det drejer sig om at være realistisk. Ikke én ting af det vi skriver bør forstås som blotte ønsker, gode intentioner eller utopiske idealer. Vi indtager to positioner samtidigt: At verden har store muligheder, men også store begrænsninger når det gælder hvad der er socialt og politisk muligt i den givne situation. Det er et videnskabeligt, analytisk og empirisk spørgsmål hvad der er muligt, og hvad der ikke er. I denne tekst præsenterer vi kun det vi anser være pragmatisk brugbare analyser, perspektiver og principper, ud fra bestræbelsen på at undgå enhver fornægtelse af spillets regler som vi her har valgt at med det engelske udtryk kalde for game denial. Game denial er et begreb vi anvender når man ignorerer eller ønsker bort visse ubehagelige sociale sandheder vedrørende menneskelige relationer, og i sine handlingsforslag udgår fra det blotte ønske om at verden og menneskene fungerede på en anden måde. At fornægte de sociale spilleregler, som vores nuværende relationer mellem hinanden bygger på, handler om at se gennem fingre med at der findes nogle usagte vilkår, sociale kontrakter om man vil, for hvordan vi realistisk set kan forholde os til hinanden i samfundet, dvs. for hvad vi i et givent tilfælde kan kræve af hinanden, og for hvad vi i øjeblikket kan forvente andre mennesker vil gå med på. F.eks. er det game denial at forvente at vi kan få alle til at blive vegetarer i morgen, at mennesker vil gå ned i løn og op i arbejdstid for at give flere penge til fattige lande, eller at vi i dagens globale virkelighed kan brandbeskatte virksomheder uden at de flytter sine aktiviteter ud af landet. Det er game denial at tro at alle sociale hierarkier forsvinder, bare ved at lade som om vi alle er lige, at tro at vi kan fjerne alle magtspil os mennesker imellem, og at det er muligt 6

8 at sørge for at alle altid får det de vil have. Såkaldte alt til alle argument er altid tegn på game denial og en manglende realistisk analyse af de rådende spilleregler og magtforhold, som findes i alle sociale sammenhænge, selv de mest intime. De sociale spilleregler kan forandres sådan at de bliver mere retfærdige og har blidere konsekvenser for mennesker når de taber i hverdagens sociale spil. Men der vil altid findes et spil og nogle regler som styrer det, og det har altid negative konsekvenser når vi ignorerer reglerne og ikke vil kendes ved spillet. Alle kan ikke få alt. Alle kan ikke (og vil ikke) være venner med alle. Vi lever i en verden med begrænsede resurser, og mennesker vil altid stræbe efter ting andre har. Vi kan ikke alle blive gift med den samme, eller få det samme job. Få kan blive rockstjerner. Idéen om kunne vi ikke bare være venner allesammen leder i sig selv ikke til noget, medmindre man går ind og undersøger de realistiske forudsætninger for hvordan menneskers venskaber og andre relationer kan udvikles og forbedres, på den enkeltes egne vilkår. Et af de mest markante eksempler på game denial var kommunismen som opbyggede et økonomisk system der gik ud fra at alle mennesker var solidariske og lige, og lod som om at menneskers relationer ikke var præget af konkurrence og magtspil. Det viste sig dog vanskeligt at planøkonomisere frem, samt påtvinge samfundet en politisk korrekthed om, at vi alle skal være solidariske, og så tro på at vi faktisk er det. I stedet bør man udvikle vilkårene for at en reel solidaritet kan blomstre, på baggrund af de rådende præmisser og forhold ved et givent tilfælde. På højrefløjen er der dog også game denial i form af idéer som f.eks. at det er forældrenes ansvar, og så tro på at det ændrer ved visse forældres evne at leve op til det pågældende ansvar, eller at mene at kriminelle bare skal tage sig sammen og opføre sig ordentligt og så tro at det gør en forskel. Game denial er ofte ubevidst. Derfor er det vigtigt at man tjekker sig selv, om ens analyse udgår fra en reel, nøgtern observation af hvordan verden faktisk er, eller om den bærer præg af ens ønsker om hvordan den burde være. Man bliver nødt til at kende spillereglerne, også selvom man synes de er forkerte, og til vis del spille med for at kunne ændre dem. Ellers taber man undervejs og mister derved evnen til at ændre tingenes tilstand. Det er vigtigt at vi har en realistisk analyse når der træffes politiske beslutninger, også selvom verdens reelle tilstand er både uretfærdig og umoralsk, og selvom ens beslutninger uden tvivl vil have dårlige konsekvenser for visse. Det er umuligt at træffe beslutninger som ikke på en eller anden måde er dårlige for noget eller nogen. Dette er dog ikke det samme som at acceptere at livet er uretfærdigt, og at det så bare gælder om at spille med efter de spilleregler som nu engang er rådende. Dette leder til game acceptance, hvilket er lige så uhensigtsmæssigt som game denial. Realisme og idealisme bør gå hånd i hånd. Jo større realisme, desto bedre forudsætninger for idealisme. Det vi behøver er en forandring af spillereglerne, dvs. game change. At inkludere realismen betyder helt enkelt at udgå fra en god analyse. 7

9 Heller ingen bad guys! En anden form for game denial er at lade følelser af indignation og vrede påvirke ens analyse. At skylde skylden på nogen derude som forårsager alt det onde, som f.eks. kapitalister, indvandrere, patriarkatet, terrorister, Illuminati eller andre, er altid et tegn på at man er ude på et sidespor. Det handler ikke så meget om moral, om nogen rent faktisk er umoralsk eller ikke, men om at alle bad guys fortællinger er dårlige analyser som ikke formår at komme nærmere hvordan verden egentlig fungerer og hvordan vi løser dets problemer. Ofte løser man ikke problemerne ved at fjerne the bad guys da de er strukturelt funderede og andre aktører dermed blot overtager deres plads. Alle konspirationsteorier har som udgangspunkt at nogle fordærvede enkeltindivider forårsager noget ondt. Konklusionen bliver dernæst at fjerner vi de onde, fjerner vi problemet. Dette kan føles trygt når man har svært ved at forholde sig til at det er abstrakte strukturer og ofte banal ondskab som er skyld i problemerne. Men i og med de fleste bad guys fortællinger ikke når ind til problemernes kerne, kan man som udgangspunkt gå ud fra at alle sådanne analyser grundlæggende er fejlbehæftede. At stille sig i en moralsk overlegen position er ikke det samme som at man formår at løse problemet. Indignation og skurkefortællinger leder ikke frem til løsninger, realistiske analyser gør. Perspektiv 2: Arbejdets rationalitet Politikken og samfundet bør optimere ikke bare mængden udført arbejde, ej heller mængden kapital, og ej heller produktionsvolumen, men derimod kvaliteten af det udførte arbejdets effekter på menneskers liv, samt hvordan dette kan gå til på en bæredygtig måde. Eftersom ingen aktiv politik er blevet ført ud fra en bevidst arbejdskritik befinder vi os stadig i et paradigme som kan kaldes for arbejdssamfundet. Vi taler om at folk skal i job, men ikke hvad de konkret skal gøre. Økonomien skal vokse, men vi taler ikke om hvad vi helt konkret skal have mere af. Ved i større udstrækning at stille spørgsmål ved arbejdets rationalitet, dvs. hvad formålet med arbejdet er (udover at tjene penge), om det udføres på den rigtige måde, og om vi udfører det af ret anledning, kan vi komme nærmere et svar på hvilket af det udførte arbejde som gør nytte, og hvilket som ikke gør. Det er ikke åbenbart hvad som kendetegner et rationelt arbejde, men politikken bør baseres en dybdegående og demokratisk diskussion om hvad som er rationelt, altså hvad vi ønsker at arbejdet skal opnå og på hvilken måde. Kort sagt, hvad som er arbejdets rationale. Der findes åbenlyse eksempler på irrationelt arbejde som er svære at argumentere imod: Krig, mafiavirksomhed, smugleri, narkotika osv. Men der findes også eksempler på lovlige aktiviteter hvis økonomiske rationalitet der bør stilles spørgsmål ved, f.eks. telemarketing, reklamer, produktionen af alkohol og tobak, og usunde industrifremstillede fødevarer. 8

10 Arbejdets rationalitet bør ses som noget der kan optimeres for samfundet som helhed. Den gennemsnitlige virksomhed kan være mere eller mindre rationel, både ud fra hvad der produceres og på hvilken måde det sker. Et godt eksempel findes i New Economics Foundations rapport om social value hvor det vises at et britisk pund investeret i en børnehavepædagog giver 7,5-9 gange pengene tilbage i værdi for samfundet og et pund investeret i en marketingschef skaber sociale omkostninger på 10 pund. 5 Man taler ofte om såkaldte market failures, dvs. når markedets regler skaber uforudsete og åbenlyst skadelige konsekvenser. I samme vending bør vi i større udtrækning blive i stand til at sætte spørgsmålstegn ved kapitalens logik. Kapitalismens primære funktion er ikke, som mange tror, at gennem fri konkurrence skabe de bedste og billigste services og produkter til vores alles bedste. Det som kendetegner kapitalismen er muligheden for at udnytte ubalancer i forholdet mellem udbud og efterspørgsel, og dermed opnå profit for den som har den stærkeste position i dette styrkeforhold. Fokusset på kapital som middel og mål i sig selv er det som giver kapitalismen dets status som isme. Målet er altså ikke menneskelig lykke og udvikling, men derimod at kapitalen skal vokse. Men at gå ind og med regler og love og forsøge at ændre markedsreglerne, og de strukturer hvori de fungerer, er ikke nok. Vi bør også udvikle kulturen og skabe bedre forudsætninger for den personlige udvikling hos de mennesker som agerer i økonomien. At stille spørgsmål ved arbejdets rationalitet er at være arbejdskritisk. At være arbejdskritisk betyder ikke at man anser arbejde som dårligt i sig selv, men simpelthen dét at man kultiverer et kritisk forhold til arbejdets rolle i samfundet. Arbejdskritikken går ud på at diskutere og måle arbejdets rationalitet ud fra forskellige kriterier som bæredygtighed, menneskelig udvikling, trivsel osv. Arbejdskritikken udfordrer dermed også den stærke, måske lidt hellige, stilling, som arbejdet har i protestantiske samfund og i vores tid. Arbejdskritikken undersøger de virkelige sociale konsekvenser af arbejdssamfundet. Det er i dette sammenhæng vigtigt at skabe forudsætninger for at mennesker skal kunne have en positiv identitet og selvværd, også i perioder hvor de ikke arbejder. Perspektiv 3: Den kreative økonomi Den kreative økonomi er et nyt stadie i samfundets udvikling på samme måde som overgangen fra landbrugs- til industrisamfundet var. Det er en omstilling som handler om at inkludere og overskride industri-kapitalismen; at udkonkurrere kapitalismen på dens egne vilkår. Den kreative økonomi er ikke en sektor, men en forvandling af arbejdets (produktion og distribution) og konsumtionens logik. Det er en forandring som gradvist overfører resurser (tid, opmærksomhed og kapital) fra den kapitalistiske til den kreative økonomi. 5 9

11 Det findes 12 samfundsmæssige forudsætninger for en sådan transformation. Den kreative økonomi bliver mulig gennem udvikling indenfor disse 12 områder. Det er politikkens og samfundets rolle at aktivt og bevidst med eksplicitte planer og mål støtte og forstærke hver eneste af disse udviklingsdimensioner. Disse 12 dimensioner bør sammen ses som en helhed. De kan påvirke og forstærke hinanden på komplekse og uforudsete måder. Og fremfor alt: Det er mønstret i disse 12 dimensioner som sammen skaber den dynamik der her kaldes for den kreative økonomi. 12 dimensioner af den kreative økonomi: 1) En øget samfundsforståelse. Fordi det som virkelig giver økonomisk merværdi for samfundet er entreprenørskab som løser svære samfundsproblemer, og derfor bygger på en forståelse for samfundet som går udover almindelig handelsskoleforretningssans. 2) Grundtryghed. Fordi når genuin kreativitet skal blomstre er det vigtigt at mennesker oplever en materiel grundtryghed, sådan at de ikke tvinges til at bruge deres tid og opmærksomhed på at bekymre sig om deres egen velfærd, og i stedet kan bruge den på at udvikle kreative løsninger for samfundet. 3) Postmaterialisme/kulturel progressivitet (world value survey 6 ). Fordi drivkraften i den kreative økonomi er mennesker som forstår sig på de seneste kulturelle udtryk og tendenser, samt besidder en dybfølt bekymring om verdens tilstand og vilje til at forandre den i en bedre retning. Gammeldags borgerlige værdier har svært ved at håndtere tidens store problemer eftersom det kræver nye progressive indsigter som går udover egennytten. 4) Stabile og gode venskaber med indhold. Fordi den kreative økonomis kerne baserer sig på relationer mellem mennesker og møder, hvor forskellige kompetencer kan kombineres, og hvor kvaliteten af det kreative arbejde er proportionelt med kvaliteten af disse relationer. Gode venskaber er karakteriseret af bl.a.: o Ikke-prestige, ikke-konkurrence o Gensidig tillid o Fælles forståelsesrammer o Fælles projekter og målsætninger o Se vores eget eksempel herunder 5) Bredde i kontaktnetværket, mange venner. Fordi ikke blot kvaliteten af den enkeltes relationer, men også kvantiteten er vigtig for den kreative økonomi. Gennem mange relationer åbnes nye døre for flere forskellige projekter, og det at mange forskellige kompetencer møder hinanden gør at helt nye potentialer bliver mulige. 6) Gode mødepladser. Fordi skabelsen af flere fysiske pladser hvor mennesker kan møde hinanden over indholdsfulde aktiviteter kan bidrage til bedre arbejdsrammer for vidensdeling, kontaktnetværk og nystartede projekter

12 7) Emotionel/social og kollektiv intelligens. Fordi mange af de udfordringer vi står overfor kun kan løses af mennesker med høj emotionel og social intelligens som formår at samarbejde, dele viden med hinanden, samt sætte sig ind i andre mennesker psykosociale problemstillinger. 8) Mangfoldighed af specifikke kompetencer. Fordi mennesker som har udviklet mere specifikke kompetencer bedre kan finde måder at samarbejde på hvor hvert enkelt individ kan gøre noget som de andre ikke kan. En forudsætning for dette er selvfølgelig uddannelse, men også at man har gode netværk og kendskab til hvordan unikke begavelser kan bidrage; f.eks. er programmører og ingeniører sammen med designers og sociologer en kraftfuld kombination. 9) Enkelt at starte og drive nye virksomheder. Fordi nyetablerede firmaer på mindre skala ofte er de som formår at løse hidtil uløste samfundsproblemer. Det er ydermere her mange af fremtidens arbejdspladser er at finde. 10) Informationsteknologi. Fordi den kreative økonomi grundlæggende er drevet af den informationsteknologiske revolution. Her er det ikke kapitel og ejerskab af maskiner der er mest afgørende, men snarere kompetencer, viden, samfundsforståelse, entreprenørskab, fantasi/innovationer, netværk og gode/mangfoldige relationer som kan omsættes i digitale løsninger. 11) Symbolbaseret økonomi. Fordi den kreative økonomi i alt højere grad drejer Videnskab sig om at skabe symbolbaserede værdier, og fordi det er her den største vækst kan findes. Nye afgørende symboler får stor økonomisk vægt gennem kombinationen af videnskab, kunst/kultur og software. Det er fordi Software Kultur den mest afgørende produktion er ikke-materiel at den kreative økonomi muliggøres. Den kreative økonomis kerne 12) Bedre rammer for 4. sektors-virksomheder. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at skabe bedre rammer for de mange hybridvirksomheder. Dette kan gøres gennem at etablere den fjerde sektor som en officiel del af samfundet der fungerer på egne vilkår. Forskellige institutioner og nye juridiske virksomhedsformer er vigtige elementer for en sådan etablering. Kulturelt kapital og gode formålsdrevne netværk Samfund som det danske kan bruge kunst og kultur for at opnå en højere status på de globale markeder og til at fremme innovation og personlig udvikling hos befolkningen. Kunst og kultur samspiller med de andre dele af den kreative økonomi for at skabe vækst af høj kvalitet, mere bæredygtig konsumtion, mere kritisk sans og selvstændige borgere og medarbejdere og netværk som simpelthen er rigere på idéer og kreative impulser. Kunsten og kulturen spiller nemlig en afgørende rolle, både som produkt, og som en måde at stimulere den symbolbaserede økonomi. Økonomien som helhed kan have mere eller mindre kulturelt kapital. Gennem at udvikle vores kunstneriske sans og følsomhed overfor de seneste samfundstendenser øger vi evnen til at skabe fælles forståelse, stemninger og udtryk som mennesker i andre lande efterspørger. Det findes en reel kulturel udvikling når mennesker bliver bedre til på mangfoldige måder at udtrykke sig, reflektere over samfundet og 11

13 skabe nye symboler. Konsumtion af kulturelle tjenester og produkter er ikke kun mere bæredygtigt, men også en meget stærk motor i den kreative økonomi. Det er noget der styrker vores lands økonomiske, sociale og politiske position i verden i endnu højere grad end under industrialderen. Den symbolbaserede økonomi er kulturel, hvilket er en helt afgørende indsigt for at den kreative økonomis motor skal fungere. Kunst, design og formgivning er hårde, økonomiske fakta. Vi bør ikke undervurdere vigtigheden af stærke og formålsdrevne netværk med højt kulturelt kapital, for det er i og omkring noder i disse netværk at nye projekter skabes som formår at håndtere mange samfundsspørgsmål mere direkte end de traditionelle virksomheder er i stand til. Et konkret eksempel fra hverdagen Lad os give et konkret eksempel på den kreative økonomis motor fra vores eget liv (Emil Ejner Friis og Daniel Görtz): I løbet af en almindelig dag der Daniel kommer hjem til Emil snakkes der fra morgen til aften om hvordan verden og samfundet kan forandres. Vi taler om konkrete projekter og strategier, men prøver også at filosofisk forstå virkeligheden. Vi læser bøger og artikler om de emner vi synes har størst relevans og fortæller hinanden om nye indsigter. Vi skriver idéer ned og laver planer for hvordan disse idéer kan blive til virkelighed. I netværket af venner og allierede findes der akademikere og forskere fra mange forskellige områder, forretningsfolk, coacher, designers, filosoffer, forfattere, programmører, mødeledere, yoga- og meditationsinstruktører, journalister, læger, lærere, politikere, rige og etablerede filantroper, NGO-ledere, og mange generelt begavede og dannede personer, ofte med interesse for samfundet og bæredygtighed. De fleste bor tæt på os, men netværket udstrækker sig til hele Sverige, Skandinavien, USA, Tyskland, Schweiz og New Zealand. Vi holder kontakt med mange personer på en venskabelig måde, uden at nødvendigvis have specifikke grunde til kontakten i hvert øjeblik. Hvad alle har til fælles er at de er venlige, kompetente mennesker som gerne vil skabe en bedre verden. Vi bruger disse kontakter, inspirerer dem til at følge deres visioner, støtter dem på de måder vi kan, og sætter dem i kontakt med hinanden i forhold til konkrete projekter: En tænketank, selvudviklingsworkshops, et progressivt IT-firma, et politisk projekt, forskning, politiske dialoger, bogskriveri, med videre. I alle disse sammenhænge kan personer også fortælle om sine egne personlige udfordringer og udvikling. I f.eks. IT-firmaet har vi fået personer til partners, som kan tjene mange flere penge på det ordinere arbejdsmarked, men i stedet bruger deres tid på at udvikle demokratiske softwareredskaber og en ny progressiv arbejdskultur. I vores projekt Initiativ Samutveckling har vi fået konsulenter, der professionelt ellers tager tusindvis af kroner i timen for sine tjenester, men som gratis bruger tid på at forbedre samtaleklimaet i samfundet. Vi har fået mange flere idéer og kendskab til forskellige områder og dele af samfundet gennem vores venner, og de har muliggjort at vi kan deltage i områder hvor vi ellers ikke kunne være med. Selv føler vi os ikke begrænsede af vores positioner på arbejdsmarkedet og vores formelle titler og jobs (historiker og sociolog). Hvad som kendetegner mange af disse relationer er at der ikke findes nogen skarp opdeling mellem professionelle, venskabsmæssige og medborgerlige bånd. Ved at nogenlunde samme ideologi og mål for samfundet deles, og relationerne kendetegnes af dybe venskabelige 12

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 6 Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Indholdsfortegnelse Resume 2 10 opsummerende konklusioner

Læs mere

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for.

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for. Indholdsfortegnelse Forord 2 Reflektioner 4 Executive summary 6 Kapitel 1 Baggrund 18 Kapitel 2 Den nye danske samfundsmodel 23 1. Vision og mål for Danmark 30 2. De danske værdier 32 3. Erhvervslivet

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775

Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775 Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775 KOGNITIV KAPITALISME 1 INDHOLD Intermezzo At spænde for ben det perfekte en samtale mellem Jørgen Leth og Sverre Raffnsøe 80 Tre interviews Visionen om et Pollensamfund

Læs mere

ungdomsforskning Ensomhed og mobning

ungdomsforskning Ensomhed og mobning k Ensomhed og, mobning Det kan være nemmere og mere acceptabelt for en 19-årig at indrømme et stofmisbrug [...], end at tale om, at han er ensom. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 //

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Marginaliserede og udstødte. - Hverdagsliv og velfærd. Januar 2002. Mette Marie Juul CASA

Marginaliserede og udstødte. - Hverdagsliv og velfærd. Januar 2002. Mette Marie Juul CASA Marginaliserede og udstødte - Hverdagsliv og velfærd Januar 2002 Mette Marie Juul CASA CASA Marginaliserede og udstødte - Hverdagsliv og velfærd Januar 2001 Mette Marie Juul Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metode... 6 Introduktion... 6 Underspørgsmål... 6 Teoretikere...7 Interviews... 8 Statistik...10 Grønland... 11 Historie...

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

EN BÆREDYGTIG FREMTID

EN BÆREDYGTIG FREMTID EN BÆREDYGTIG FREMTID Tania Ellis Mads Øvlisen Niels Due Jensen Mads Krage Forfatter FN Global Compact Grundfos Max Havelaar Søren Hvilshøj Anne Skare Nielsen Claus Stig Pedersen Henrik Wenzel Grontmij

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet.

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet. Indhold: Kapitel 1. Begreber og analysemodeller (side 1-3) Kapitel 2. Hvem er danskerne? (side 3-7) Kapitel 3. Velfærd og fordeling (side 7-12) Kapitel 4. Menneskerettigheder og retssystemet (side 12-14)

Læs mere

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23 Resumé og konklusioner...2 Kap. 1: Fra Holisme til Atomisme...7 1.1 90ernes tidsånd: Holismen...7 1.2 Tidsånden efter årtusindskiftet: Atomismen...11 Kap. 2: Den nye fremskridtstro...12 2.1 Ind i det nye

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere