Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012"

Transkript

1 Den 21. nov Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012 Sted: Nordkraft, Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg Tilmeldt 35 foreninger med 64 repræsentanter. 1. Velkomst: Formand Bodil Juhl Nielsen (BJN) bød velkommen med en tak til informationsleder Inge Krogh Larsen (IKL), Visit Aalborg, for lån af lokaler og afholdelse af dette års repræsentantskabsmøde. Bestyrelsens medlemmer blev herefter præsenteret: Bodil Juhl Nielsen, formand Jørn Kreissl Kristensen, sekretær Jonni Jacobsen, kasserer Niels Erik Nielsen Erik Ziegler 2. Turisme i vores område: IKL udtrykte glæde ved at være blevet kontaktet af Bodil Juhl Nielsen med henblik på planlægning af dette møde og oplyste, at hun straks havde tilbudt at lade Visit Aalborg afholde arrangementet, idet hun som daglig leder af turistkontoret i Hals længe havde haft ønske om at skabe en tættere kontakt til fritidsgrundejerforeningerne i Hals Hou området. IKL gennemgik herefter Aalborg kommunes turistplaner, som havde skiftet navn fra Den milde kyst til arbejdstitlen Aalborg kyst, idet Aalborg navnet rent markedsføringsmæssigt viser sig at være mere effektivt end østkysten. Blandt turister viser det sig, at Aalborg figurerer som nummer to efter København, som de mest kendte turistbyer i Danmark. IKL oplyste, at turistplanen har som vision og mission at have familien i højsæde med fokus på familievenlige strandområder. Turistplanens strategi implementeres i 2 tempi. Den første del af strategien (perioden ) kaldes konsolidering og basisudvikling. Her skal der arbejdes med en række forhold, som bare skal være på plads for at kunne være på markedet. Den moderne turist kræver, at de basale forhold er i orden; at de lever op til den kræsne og berejste gæsts krav og ønsker. I denne fase er der fokus på øget samarbejde, kvalitetsoplevelser og i øvrigt alle elementer i turismens værdikæde. Den anden del af strategien handler mere om udvikling af området. Det betyder ikke, at der ikke kan ske udvikling fra Der er bare ikke særligt fokus på udvikling i denne periode. Med mindre, at det er udvikling af basisprodukterne. I denne anden fase er der fokus på økonomisk, miljømæssig og

2 kulturel bæredygtig udvikling. Bæredygtighed handler om at få balance mellem økonomi - at nogen skal tjene penge, så der skabes arbejdspladser og udvikling, miljø at det skal ske i balance med miljøet, så mennesker og dyr fortsat kan trives i området, og kultur - at menneskene skal kunne leve med turismeudviklingen uden alvorlige kulturelle forandringer. IKL oplyste, at der er nedsat en indsatsgruppe til hjælp i det videre arbejde og opfordrede interesserede til at deltage. IKL efterlyste ideer og opfordrede alle til at kontakte hende med forslag. Mødedeltagerne tog denne opfordring op med følgende forslag: - Ønske om offentlig toiletbygning i Hou by syd. - Opsætning af skilte med teksten hunde i snor suppleret med hundeposer/skraldespande - Ajourføring og fornyelse af infoskilte med blå flag. - Opfordring til kunne få tilladelse til at sætte påbudt hastighedsskilte på sidevejene til Strandvejen. - Vejen ved Lagunen Campingpladsen er blevet lukket. Bør genåbnes. - Bedre synliggørelse af Nordsøstien. IKL orienterede herefter om et igangværende 3 årigt projekt - Fremtidens feriehus, hvor fokus sættes på lejerne, ligesom man i eget regi udgiver en ejer folder med energioptimerings råd, samt en lejer folder med råd om, hvad lejerne efterlyser. IKL fortalte, at der er registeret 678 sommerhuse i Egense, 146 i Skellet og 4038 i Hou Hals området, hvoraf kun ca. 700 er udlejet. Sommerhusudlejningen er generelt meget stor i Aalborg kommune i forhold til resten af landsdelen. IKL afsluttede orienteringen med, at reklamere for en ny ro og kajak klub, som er på vej i Hals - et søsportcenter ved Svalestedet ved jollehavnen. 3. Rundvisning på Nordkraft Daglig leder af Nordkraft, Finn Taul, oplyste følgende fakta om Nordkraft: areal m2 på 13 etager, anlægspris 450 mio. kr. med 32 institutioner og ca. 50% kommunalt ejerskab. Finn Taul gav herefter en spændende rundvisning i bygning med indblik i husets forskelligartede kulturelle aktiviteter. En bygning med liv. 4. Nyt fra formanden: BJN oplyste, at bestyrelsen efter generalforsamlingen havde afholdt to bestyrelsesmøder 12. juni og 18. september Bestyrelsen også skulle have deltaget i Aalborg kommunes orienteringsmøde i aften om kloakering af delområde 2 i Hals Skole. BJN beklagede, at der var sket et uheldigt sammenfald mellem disse mødedatoer, som det ikke havde været muligt at ændre. Korrespondance: Perioden januar juni Brevveksling med Fritidshusejernes Landsforening om striden om ophavsretten til foreningens sommerhus bomærke. 19. maj Henvendelse fra grundejerforeningen Kongeparken vedrørende tømning af septiktanke i sommerhusområder hvert 2. år til en pris af 500,- kr. Der var medsendt sammenlignende kommune (Vesthimmerland). 31. maj 2012 kontakt il Vesthimmerlands kommune, Erik Thor, om fakta oplysninger. Sammenslutningen har sendt forespørgslen videre til Aalborg kommune.

3 15. August vedrørende de 10 veje på Teknik og Miljøforvaltningens dagsorden. 4. september Henvendelse fra journalist vedr. interview omkring kloakering. 2 x Modtaget kopi af indsigelse mod kloakering, sendt til Aalborg kommune, begge fra IKKE medlemmer. 30. oktober 2012: 3 grundejerforeninger ønskede sammenslutningens deltagelse i et møde vedr. anmodning til Aalborg kommune om opkøb af skovareal, som BJN senere deltog i. Bestyrelsens fokusområder: 1. Spildevandsplanen kloakering 2. Mobildækning i området bredbånd 3. Turisme 4. Derudover stadig fokus på de 10 veje. Spildevandsplanen/kloakering: Sammenslutningen er tilbagevendende opmærksom på de ændringsforslag til spildevandsplanen som løbende fremkommer. I store træk handler det om at udtage delområder. Delområde 1 er i gang og tidsplanen for tilslutning, senest 31. december 2013, er ikke ændret. Aalborg kommune afholder d.d. orienteringsmøde vedr. delområde 2. (fra Bisnap til Kattegat). Der har været en annoncering på Aalborg kommunes hjemmeside samt i Hals avis. Derudover er der sendt individuel invitation ud til alle grundejere. Der var nogle postale problemer, således at en gruppe af grundejere i første omgang ikke modtog brevet. Der stilles intet krav til offenbtlig annoncering i dagbladene. 31. maj 2012 besluttede Aalborg kommune at ekspropriere areal til pumpestation og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i sommerhusområdet ved Vestvej, delområde1. Mobildækning Bredbånd: Til repræsentantskabsmødet i 2011 gav Jørn en detaljeret og oplysende gennemgang af forhold omkring mobildækning. Sammenslutningen har indgivet et høringssvar til den danske Telestyrelse vedr. strategi for frekvensanvendelser i Danmark. (26. oktober 24. november 2011) Formålet med en strategi på området er, at den eksplosive udvikling i brugen af mobile datatjenester tilgodeses. Politisk/Dansk Folkeparti (24. oktober 2012) har fokuseret på det dilemma, der er mellem, at det offentlige har en målsætning om at al henvendelse skal ske digitalt fra 2015, og samtidig lader løsningerne ligge ved, at det alene er markedskræfterne, der skal sørge for tidssvarende internethastigheder.

4 Turisme: Fokus på emnet sker i dag via Visit Aalborg gennemgang i aften. De 10 veje: Teknik- og Miljøudvalget havde d. 15. august 2012 et punkt på vedrørende opsigelse af private fællesvej i den tidligere Hals kommune - vedligehold af de 10 veje. (Mikkelmark, Rasmus Jenses vej, Vestvej, Kongestien, Søndergade, Kongevejen, Mælkevejen, Torndalstrand, Møllevej og Torndalsvej). Sammenslutningen kontaktede Teknik- og Miljøforvaltningen inden mødet og repeterede den aftale, der var indgået i marts 2012, hvor kommunen forpligtede sig til at afholde et konstruktivt møde med Sammenslutningen om håndtering af evt. opsigelse af vedligehold. Af beslutningsreferatet fremgår, at der skal afholdes et møde med grundejerforeningernes fællesrepræsentant. Dette møde afventes fortsat. Den nye genbrugsplads i Gandrup: BJN oplyste, at hun ikke har kunnet nye informationer om genbrugspladsen. Orienteringspunkt. Forbrugeroplysning. Ulsted-Ålbæk vandværk vil indføre selvaflæsning fra oktober Der vil senere blive sendt information ud. Entreprenører henvender sig vedrørende kloakeringsmarkedet. Der vil blive etableret åbne skurvogn m.m i det kommende forår. 5. Eventuelt: Fra salen blev spurgt til: - Det drastiske medlemsfald i Sammenslutningen. BJN oplyste, at det skyldes, at grundejerforeningen Mikkelmark har udmeldt sig med sine 403 medlemmer. Antallet af foreninger i Sammenslutningen er opretholdt ved, at en ny forening, Strandvænget, er blevet medlem. - Fremtidig vedligeholdelse af de 10 veje kombineret med manglende mulighed for tvangsmedlemsskab af en grundejerforening blev drøftet. Bestyrelsen oplyste, at det i følge privatvejsloven er brugerne af vejen og ikke grundejerforeningerne, der kan pålægges bidrag til vejvedligeholdelse, og at man i tilfælde af tvist omkring fordelingen af disse udgifter, kan anmode kommunen om at afholde et vejsyn for fastlæggelse af en vedligeholdelsesudgifterne. Der var bred enighed om, at Aalborg kommune kunne risikere at komme på en uoverskuelig opgave i forbindelse med afholdelse af eventuelle vejsynsforretninger på de 10 veje, hvor adskillige områder herunder kommunen (i almenhedens interesse) ville blive bidragspligtige.

5 - Det blev oplyst, at indtil sagen om de 10 veje har fundet en politisk afgørelse, vedligeholder kommunen vejene som de kommunale grusveje ved skrabning 2 gange om året. - Opfordring til Aalborg kommune om at fjerne ulovligt opsatte reklameskilte langs vejene. IKL oplyste, at Aalborg kommune har fokus på dette omkring Strandvejen. - Oplysning om, at Trekanten og Savannen nu er tilkoblet fiberbredbånd, idet de har skaffet min. 40% tilslutning. - Opfordring til at ligge referatet fra Aalborg Kommunes kloakmøde i aften ind på Sammenslutningens hjemmeside. BJN afsluttede mødet med at takke de fremmødte for deres deltagelse og ønskede alle en god vinter.

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Den 3. april 2012 Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Indkomne forslag til mødet den 24. august 2013 i Ubby Forsamlingshus.

Indkomne forslag til mødet den 24. august 2013 i Ubby Forsamlingshus. Kalundborg kommune Landliggerudvalget. Indkomne forslag til mødet den 24. august 2013 i Ubby Forsamlingshus. Deltager ved mødet: Fra område 5 Røsnæs. Børge Jakobsen, Erik Ebdrup, Helge Ytterdal. Fra område

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk

www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk 2015 www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk 2 Hvordan kommunikerer moderne mennesker: Sammenslutningens bestyrelse har igen valgt at bruge det skriftlige medie som budskabsbringer til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2015. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond.

13:00 16:00 De sorte Huse, Agger. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2015. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for såvel forening som vejfond. REFERAT Emne : Dato : Generalforsamling 31. maj 2014 Klokken : Sted : 13:00 16:00 De sorte Huse, Agger Referent : Referatdato : Michael Bank 2. juni 2014 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere