1 Hotline onsdag mellem kl Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98"

Transkript

1 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar. Begge møder blev afholdt i en anerkendende og respektfuld tone, hvor humor og alvor gik hånd i hånd. Efter mødet i Beskæftigelsesministeriet, er det aftalt at Inger Støjberg indkalder til et nyt møde, for opsamling på bestyrelsens anti-mobbepakke, og det udleverede idékatalog. For nye læsere er idékataloget vedhæftet her. På mødet med Arbejdstilsynet er det aftalt, at der ved behov viden deles, i forbindelse med etableringen af den mobbe hotline, der skal forankres i Arbejdstilsynet. På mødet i Beskæftigelsesministeriet var følgende: Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Kontorchef Søren Krylhmand Ministersekretær René Andreasen Fuldmægtig Birgitte Schmidt Bertelsen Direktør i Arbejdsskadestyrelsens Anne Lind Madsen Direktør i Arbejdstilsynets Jens Jensen Bestyrelsen i foreningen Formand Gitte Strandgaard Næstformand Niels Kristian Ulsø Kristensen Kasserer Marianne Kasten Eventmanager Bente Schou Sørensen Bestyrelsesmedlem Henning Wagner Bestyrelses formand Gitte Strandgaard fortalte kort om foreningens arbejde og indsatsområder, herunder hotline. Herefter fremlæggelsen af foreningens anti-mobbepakke, med uddybende forklaringer og argumentationer. Inger Støjberg var meget interesseret i at høre om foreningens hotline, og hvorledes bestyrelsen arbejder. Vedrørende hotline bruges der, ved den første kontakt, meget tid på at lytte og spørge ind til begreber og anvendte udsagn. Herefter en afdækning af problemstillinger hele vejen rundt. Fysisk, psykisk, socialt og økonomisk. Er den mobberamte stadig i jobbet, sygemeldt eller ledig? 1

2 Skal der rettes henvendelse til ledelse, kollega, læge, psykolog eller fagforening? Herefter aftales det, hvordan der på bedst mulig vis, kan tages fat om problemerne. Ved alle samtaler spørges ind til behov for bisidder, og personlige samtaler med os. Dette efterkommer vi, så vidt det er muligt. Som afslutning på samtalen, aftales fremtidig kontakt og opfølgning. Vedrørende bestyrelsens arbejde oplyste vi om synlige funktionsbeskrivelser og ansvarsområder. Gitte Strandgaard er formand, talsmand og presseansvarlig. Står for det samlede overblik i forhold til viden, forskning og erfaringsdeling, samt hotline. Niels Kristian Ulsø Kristensen er næstformand, ansvarlig for branding af foreningen, og ansøgninger om fonde og sponsorater. Marianne Kasten er kasserer og styrer vores økonomi. Hun har det samlede overblik i forhold til vores vedtægter. Således at foreningens arbejde kommer til udtryk, i overensstemmelse med disse. Bente Schou Sørensen er eventmanager, hovedansvarlig for at afsøge og holde os orienteret om, hvad der rører sig af arrangementer: fyraftensmøder, konferencer og lignende, hvor bestyrelsen med fordel kunne være deltagende, for videns- og erfaringsdeling. Ligeledes at ud tænke konkrete tiltag, i forhold til udbredelse af foreningens formål og visioner. Henning Wagner er aktiv bestyrelsesmedlem. Fremlæggelse af Anti-mobbepakken. På grund af tidsrammen fra kl.13 til 14, blev anti-mobbepakken fremlagt og de enkelte punkter fik forskellig tid. Her gennemgåes de enkelte forslag og den efterfølgende dialog. PTSD anerkendes som en direkte følgevirkning efter mobning på arbejdspladsen, idet mange mobberamte udvikler denne lidelse. Arbejdsskadestyrelsen anerkender kun enkeltstående og katastrofelignende situationer som faktorer, der kan udløse PTSD. Direktør i Arbejdsskadestyrelsen Anne Lind Madsen kunne oplyse, at PTSD er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen. 2

3 Diagnosen PTSD kan kun stilles, hvis den tilskadekommende har været udsat for exceptionelt truende eller katastrofeagtige belastninger af kortere eller længere varighed. Det vil typisk dreje sig om vold eller trusler om vold. Dette er et lægeligt kriterium, der bygger på WHO`s internationale sygdomsklassifikation, og således ikke et kriterium, som er fastsat eller kan ændres af Arbejdsskadestyrelsen eller Erhvervssygdomsudvalget. Det betyder, at PTSD ikke kan være en følge af mobning på arbejdspladsen, med mindre der f.eks. indgår vold eller trusler om vold i forbindelse med mobningen eller chikanen. Vi henviste til, at der er nationalt og internationalt er forskning der dokumenterer, at mobning på arbejdspladsen kan resultere i udvikling af PTSD. Vi henviste til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynets vejledning D Mobning og seksuel chikane. Samt erhvervspsykolog og forsker Eva Gemzøe Mikkelsen og professor Einar Stålesen. Af sidstnævnte henviser vi til følgende: Mobning i arbejdslivet. Hvad er det, og hvad ved vi om det? Læs artikel her: Anne Lind Madsen oplyste, at der er nogle sager vedrørende mobning, der er blevet anerkendt. Dette er bestyrelsen vidende om, og i denne forbindelse undrer vi os over, at mobberamte der har fået stillet diagnosen PTSD hos læge, psykolog eller psykiatere bliver underkendt. For os virker det tilfældigt, hvem der får sin sag anerkendt. Følgevirkningerne efter mobning på arbejdspladsen anerkendes som en erhvervssygdom, der kan udløse erstatning på lige fod med andre fysiske og psykiske arbejdsskader. På den lange bane vil dette have en forebyggende effekt, fordi virksomhederne i højere grad vil efterleve arbejdsmiljølovens bestemmelser I modsat fald vil der skulle udbetales erstatning fra virksomhedens forsikringsselvskab, og præmien vil stige. Vi fremlage vores synspunkter i forlængelse af debatten, vedrørende PTSD. Følgevirkninger er mangeartede, og her nævnte vi blandet stressreaktion, udvikling af angst, depression og PTSD, forhøjet blodtryk, samt fysiske smerter. For de mobberamte er det ikke erstatningen i kroner og ører der er det væsentlige, men en retfærdiggørelse gennem en anerkendels af deres arbejdsskader. 3

4 Ligeledes gjorde vi opmærksom på, at der er tale om 1,5 til 2% af de der bliver udsat for mobning på arbejdspladsen, der udvikler sygdom, og det er disse der skal have erstatning. Med kildehenvisning til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Vi kom ikke i en nærmere dialog på grund af tiden. Virksomhederne pålægges at etablere en mobbepolitik. Dels for etablering af en kommandovej, og dels for at sikre, at tabuet bliver brudt. Politikkens eksistens og efterlevelse skal dokumenteres, og Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med dette. Igennem de sidste 10 år, har der været meget fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og mobning på arbejdspladserne. Virksomheder har haft mange muligheder for at gribe ind og gøre noget. På baggrund af de stigende problemer med mobning, og store økonomiske og menneskelige konsekvenser til følge, ser vi det som en opgave for regeringen at gribe ind. Arbejdstilsynets direktør Jens Jensen orienterede om tilsynets arbejde, indsats og opgave. At tilsynet i 2011 har været på besøg hos alle landets arbejdspladser, og har stor bevågenhed på det psykiske arbejdsmiljø. Bestyrelsen ser med stor anerkendelse og respekt på Arbejdstilsynets arbejde og indsats. Ligeledes har vi glæde af erfarings- og vidensdeling med tilsynet. I meget af foreningens materiale henvises der netop til Arbejdstilsynet. Vi orienterede om erfaringer fra Norge, hvor der fra politisk hold er klare udmeldinger og iværksat tiltag. Arbejdstilsynet har her en central rolle. Vi foreslog en ekskursion til Norge med deltagelse af de på mødet repræsenteret. Inger Støjberg gav udtryk for, at hun ville kigge nærmere på de erfaringer, der er fra Norge. Der indføres delt bevisbyrde i sager der vedrører voksenmobning, således som det er indført i sager der vedrører sex-chikane. Dette indføres for at få virksomhederne til at tage ansvar for arbejdsmiljøet, som det fremgår af arbejdsmiljøloven. Idet sex-chikane er en underafdeling af mobning, ser vi som en naturlig ting, at der indføres delt bevisbyrde i sager der vedrører voksenmobning. 4

5 På grund af tiden kom vi ikke i debat om emnet. Virksomhederne idømmes bøder, dersom medarbejderne pådrager sig psykiske arbejdsskader. Således som det idømmes, når medarbejderne pådrager sig fysiske arbejdsskader. Jævnfør arbejdsmiljølovens bestemmelser, der pålægger arbejdsgiveren at sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Dette vil have en forebyggende effekt. På grund at tiden kom vi ikke i debat om emnet. Sidst på mødet afleverede vi bestyrelsens idékatalog: Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering, til Inger Støjberg og de øvrige deltagere. Idékataloget indeholder konkrete forslag til handling, som virksomhederne kan blive inspireret af i deres forebyggende arbejde, og etablering af en mobbepolitik. Idekataloget har blandt lagt op til en vidensbank, hvor der samles viden og forskning på området. Ligeledes at denne indeholder oplevelser og erfaringer fra virksomheder, der har etableret en mobbepolitik. Dette som inspiration til andre. Bestyrelsen har allerede fået tilsagn fra to virksomheder der vil samarbejde og videregive deres erfaringer. Idékataloget lægger op til et tre årigt projekt med foreningen og dennes arbejde som omdrejningspunkt. I tæt samarbejde med relevante samarbejds- og sparringspartnere herunder Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet. Vi gav udtryk for ønske om et opfølgende møde på henholdsvis vores anti-mobbepakke og på vores idékatalog. Aftalen blev at Inger Støjberg vil indkalde til et nyt møde i foråret. Afslutningsvis afleverede vi hver især en kuvert til Inger Støjberg, med personlige oplevelser og konsekvenser af mobning på arbejdspladsen. Et godt og konstruktivt møde, hvor mange meninger og synspunkter blev belyst. Videns -og erfaringsdeling med Arbejdstilsynet vedrørende mobbe-hotline. 5

6 Arbejdstilsynet har rettet henvendelse til formand Gitte Strandgaard, for videns -og erfaringsdeling fra foreningens hotline. Mødedeltager: Psykolog Karsten Refsgård Psykolog Tom Hansen Formand Gitte Strandgaard På mødet oplyste Gitte Strandgaard generelt om foreningens arbejde og indsatsområder. Herefter en uddybende orientering om hotline, som det er beskrevet tidligere. Vi havde en længere dialog, om forhold der gør sig gældende, for at skulle etablere en hotline. Herunder medarbejderkompetencer, tavshedspligt, viden om arbejdsmarkedsforhold, og ikke mindst at kunne møde og forstå den mobberamte, eller andre der henvender sig. Vigtigheden af at der bliver lavet en afdækning af problemstillingerne, og der i samarbejde med den mobberamte, bliver lavet konkrete aftaler for handling. Ligeledes at der aftales det videre forløb, med opfølgning, hvis det skulle være nødvendigt. Ligeledes det, at være opmærksom på om den mobberamte har et netværk, fagligt eller personligt, hvor der kan hentes hjælp og støtte. Her tænkes på at have nogle at dele sine oplevelser og frustrationer med. Vigtigheden i, at have nogle enkelte at dele med Generelt bliver folk hurtig trætte af at høre på vanskeligheder og problemer. Så en god ven eller kollega, hvor det aftales, at det er okay at læsse af, er en rigtig god ide. Gitte har mange henvendelser via mail, og det kan anbefales at der i forbindelse med hotline etableres en kontaktmail. Mange mobberamte har det svært, både fysisk og psykisk, og det kan virke uoverskueligt og for smertefuldt at skulle tage direkte kontakt via telefon. Når først isen er brudt, og der er etableret kontakt via mail, er der mere ro på. Der er flere muligheder for den videre kontakt. Gitte har gode erfaringer med at maile et par gange, for så derefter at aftale et tidspunkt for en direkte snak via telefon. Ligeledes hvis det ligger åbent for en samtale, har Gitte taget kontakt ved at ringe op til den mobberamte. Vi drøftede både foreningens hotline, og den hotline der skal forankres i Arbejdstilsynet. Hvilke konkrete muligheder de hver især har, og hvordan vi kunne henvise til hinanden, for på bedst mulig vis at løfte opgaverne. 6

7 Det blev aftalt at Gitte får besked, når Arbejdstilsynets hotline bliver etableret. Ligeledes at der fra begge sider er åbnet op for fremtidig samarbejde, videns- og erfaringsdeling, dersom et behov udvikler sig. Bestyrelsen mødes d. 13 februar, for opsamling på møderne i København og planlægning af den kommende tids arbejde. Der afholdes generalforsamling i april, og vi håber på det bliver i Odense denne gang. Dagsorden udsendes, når vi har det praktiske på plads. Alle er velkomne. På bestyrelsens vegne Gitte Strandgaard Formand. Skulle du have kommentarer eller spørgsmål til dette nyhedsbrev, er du velkommen til at rette henvendelse til Gitte: 7

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Psykiske arbejdsskader

Psykiske arbejdsskader Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Psykiske arbejdsskader Skriftlige oplæg og resumé af høring i Fællessalen, Christiansborg den 23. april 2008 Teknologirådets rapporter 2008/4 1 Høring om

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 Til stede: Bodil Nørgaard, lokalcentrene Vest, Århus, Birthe Bay Johannesen, Jane Lundø Simonsen, Lokalpsykiatrien, mange

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere