Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen."

Transkript

1 Møde den: 13 november 2013 kl ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT Deltagere: Pia Bramming, Lars Geer Hammershøj, Per Fibæk Laursen, Merete Wiberg, Malou Juelskjær, Mariella Schmidt, Stine Harrekilde og Søren V. Kirk. Tilforordnede: Thorkil M. Lund og Kristine Kirk Mørk Gæst: Sissel Johansen Afbud: Michéle Licht, Birgitte Dam 1. Godkendelse af dagsorden og referat I referatet fra sidste møde ændres formuleringen af punkt 11a. (Ny uddannelse) til Der er påbegyndt ny akkrediteringsproces for Bacheloruddannelsen i almen pædagogik. Punkt 20 omkring instruktorer blev udsat på sidste møde. Punktet er ikke kommet med på dagsordenen til dette møde og udsættes derfor til næste møde. 2. Meddelelser Set i lyset af den netop overståede prisuddeling sættes der en drøftelse på dagsordenen til næste møde af hvilke priser, der ønskes fremover og hvornår i studiet de skal uddeles. Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Nyt fra årgangene: 2011: Pia Bramming kontakter David Reimar mhp. at afklare, hvordan holdundervisningen på valgfaget Kvantitativ Metode varetages i hhv. Aarhus og Emdrup. Der tilbydes kun vejledning til ordinær eksamen ikke til forskudte eksamener. Der kan bevilliges vejledning til syge-/omprøven, hvis den studerende kan fremvise lægeerklæring. Iflg. Uddannelsesjuridisk service skal der altid stilles nye spørgsmål til omprøven. 2012: Der er observeret lavt fremmøde til undervisningen. Det aftales, at Pia Bramming formulerer rammer for koordineringsaktiviteter for semestrene, der indeholder Modul 3-4 og Pia indkalder modulkoordinatorer, holdundervisere og repræsentanter for UFU til et formafklarende møde, hvor rammerne defineres endeligt, inden formuleringen af undervisningsplanerne påbegyndes. Thorkild M. Lund inviteres med til mødet. Hvis mødet bliver en succes, skal proceduren med et formafklarende møde være en fast procedure.

2 Side 2/5 3. Uddannelsens beskrivelse (bilag 3) ved Merete UFU er enige om, at det er en god ide at teste 3.g.eres opfattelse af teksten på ug. Der er ikke ressourcer i uddannelsesledelsen til at foretage en sådan undersøgelse. Pia Bramming undersøger mulighederne for at overdrage opgaven til kommunikationsafdelingen. 4. Ny UFU-organisering (bilag 4) De to UFU under Uddannelsesvidenskab skal lægges sammen til et stort udvalg repræsenteret ved seks studerende og seks VIP er. Det igangværende valg blandt de studerende tager højde for denne ændring. Frem til sommerferien køres der dog som nu med en ligelig fordeling af VIP er og studerende. Pia Bramming afklarer med Søren V. Kirk, hvordan vi sikrer os en ligelig fordeling af studenterrepræsentanter fra Emdrup og Aarhus samt fra KA og BA. Pia Bramming undersøger også, hvornår der er valg til VIP erne. 5. Studieordningsrevision (kl ) a. Gæst, Sissel Johansen UFU ikke kan træffe afgørelse om at ændre eksamensdatoer, men UFU kan komme med indstillinger og indlede en forhandlingsproces med Sissel Johansen evt. via Kristine Kirk Mørk. UFU ser gerne, at de studerende kan aflevere opgaver løbende hen over semesteret (især på semestre med tre moduler), men det giver administrative udfordringer. Kristine Kirk Mørk afklarer problematikken med sit bagland og vender tilbage. Det aftales, at Sissel Johansen gennemgår oversigten over væsentlige datoer på Modul 3-5 og ser på, om det kan planlægges anderledes. Det er en udfordring, at et modul højst må vare 14 uger. Sissel Johansen melder tilbage til Pia Bramming og Thorkil M. Lund. Kristine Kirk Mørk afklarer om ugen med påskeferien tæller som en undervisningsuge. Sissel Johansen orienterer om Fremdriftsreformen, der træder i kraft 1. juli 2013 og bl.a. vil medføre øget fokus på omprøver og merit. Der er ingen øvre grænser for, hvor meget den studerende må få merit for, så længe der er fortaget en faglig vurdering. UFU tager orienteringen til efterretning. Sissel Johansen orienterer også om, at adgangskrav, titel og væsentlige indholdsændringer vil medføre, at en uddannelse skal ny-akkrediteres, hvorimod en række mindre ændringer kun fordrer en ny studieordning. Hvis der udformes en ny studieordning, vil det være i orden at bytte om på Modul 2 og 6 (Sissel Johansen undersøger dog om Modul 2s placering i førsteårsprøven har afgørende betydning for en flytning). Det er også i orden at ændre eksamensformen i modul 6 uden nyakkreditering.

3 Side 3/5 Det er ikke muligt uden videre at ændre adgangskravet og tilføje matematik på B-niveau pga. af Bacheloradgangsbekendtgørelsen. Hvis der ønskes ændret niveau, skal Ministeriet søges om det. Der skal i ansøgningen argumenteres for, at Uddannelsesvidenskab er tættere beslægtet med de uddannelser, der allerede har adgangskrav med matematik på B-niveau end de, der ikke har det. Det vil dog ikke blive stillet krav om ny-akkreditering. Der er udfordringer ift. eksamensformen på enkelte moduler, og disse kan ændres i en ny studieordning, således at syge-/omprøven på Modul 3 får en anden form end den ordinære prøve, så der ikke skal uddeles eksamensspøgsmål midt i juli. Det er i orden, at Modul 5 indeholder to opgaver med tidsfrist i samme termin, da opgaverne afleveres i forlængelse af hinanden og ikke forskudt. Pia Bramming skal kontakte koordinatoren for Modul 5 og drøfte omprøveformen. Det skal drøftes på næste UFU-møde, om de studerende laver mere til færre ECTS på Modul 6 end f.eks. Modul 8. UFU vil også drøfte Sissels Johansens forslag om at ændre eksamen på Modul 11 til aktiv undervisningsdeltagelse med bestået/ikke bestået. Den nye studieordning kan tidligst gælde fra 1. september Det skal aftales, hvornår UFU indstiller til en ny studieordning. Skal den gælde fra 2014 eller 2015? UFU er tidligt ude med et godt forslag til en ny studieordning. 6. Godkendelse af undervisningsplaner F14 (planer + bilag 6a, 6b og 6c) Kristine Kirk Mørk afklarer hurtigst muligt, hvem der står for lokalebookning. Der uddeles et notat omkring retningslinjer for undervisningsplanernes indhold. Det aftales at tilpasse undervisningsplanerne efter notatets ordlyd. Især lægges der vægt på, at eksamensdatoer ikke skal fremgå af undervisningsplanerne (der skal henvises til Bb), hvorimod datoer for løbende afleveringer skal fremgå af undervisningsplanerne. Pia tager sit notat med UFU s kommentarer til undervisningsplanernes indhold med til modulkoordinatorerne, så undervisningsplanerne kan blive rettet til. Følgende kommentarer til modulerne omhandler rent administrative aspekter. a. Modul 3 b. Modul 4 c. Modul 5 UFU forhandler med Studiecenteret omkring længden på modulet. d. Modul 8

4 Side 4/5 e. Modul 9 Der mangler en undervisningsplan for Aarhus. Der afventes ansættelse af ny modulkoordinator. 7. Evt. f. Modul 10 Set i lyset af flere udfordringer med modulet, aftales det, at Pia Bramming afklarer med Lars Geer Hammershøj, hvordan de studerendes oplevede modulet sidste år. UFU ønsker, at modulet skal være mere refleksivt. g. Modul 11 UFU foreslår at søge dispensation til at ændre eksamensformen ved vintereksamen 2013/2014 til en rent skriftlig frem for en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen. Kristine Kirk Mørk afklarer, hvordan opgaven løses rent administrativt og melder tilbage til Pia Bramming. h. Modul 12 Næste møde i dette forum holdes den 18. december kl

5 Overskrift Begrundelse Cirkatid 1. Godkendelse af dagsorden og referat 5 minutter 2. Meddelelser - Velkommen til vores nye teamkoordinator - Nyt fra årgangene - Velkommen til Kristina Kirk Mørk - Nyt fra årgangene o 2010 o 2011 o 2012 o minutter 3. Uddannelsens beskrivelse (bilag 3) Mail fra Merete Wiberg ang. uddannelsens beskrivelse 15 minutter 4. Ny UFU-organisering (bilag 4) Om det nye UFU og planerne frem til sommeren minutter 5. Studieordningsrevision Sissel Johansen kommer fra kl NB! I bedes venligst orientere jer i studieordningen og finde eventuelle rettelser/fejl. 6. Godkendelse af undervisningsplaner Læseplan (se bilag 5c for uddybning af roller i forbindelse med læsningen af planerne): 45 minutter To timer Modul Første læser Anden læser Modul 3 Merete Wiberg Michélle Licht Modul 4 Søren Vernegren Kirk Lars Geer Hammershøj Modul 5 Lars Geer Hammershøj Marielle Schmidt Modul 8 Per Fibæk Laursen Søren Vernegren Kirk Modul 9 Michélle Licht Per Fibæk Laursen Modul 10 Malou Juelskjær Stine Harrekilde Modul 11 Stine Harrekilde Merete Wiberg Modul 12 Mariella Schmidt Malou Juelskjær 7. Evt. 15 minutter

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN Dette notat giver et overblik over fremdriftsreformen, dens konsekvenser og giver nogle råd til, hvordan man kan arbejde med den. Notatet består af følgende dele: Den politiske

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Referat godkendt den 8. februar 2013

Referat godkendt den 8. februar 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 57 Side 256-263 RDA/BKK Referat godkendt den 8. februar 2013 Referat

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere