Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)"

Transkript

1 Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning til s sikkerhedsorganisation 5. Samarbejdsudvalgsmøder 5.1. Mødefrekvens 5.2. Indkaldelse 5.3. Dagsorden 5.4. Tilrettelæggelse 5.5. Mødereferat 6. Ændring og Ophør

2 1 Baggrund Som et led i den generelle organisationsudvikling i har direktionen og medarbejderne, gennem deres valgte repræsentanter i fagudvalgene, besluttet at etablere et samarbejdsudvalg (herefter kaldet SU). Udvalgets arbejde starter pr. xx.xx.xxxx. SU er et dialogforum, hvor alle emner af generel interesse for.s medarbejdere og ledelse fordomsfrit kan tages op. Vægten lægges på fremadrettede emner, der har betydning for.s videre udvikling. SU arbejder i overensstemmelse med..s værdigrundlag, der stiller krav om, at vi i alle henseender optræder redeligt og troværdigt med tillid til og respekt for hinanden. 2 Samarbejdsudvalgets formål SU har som formål at sikre: et forum hvor alle emner kan drøftes åbent og fordomsfrit et forum hvor dialogen og arbejdet sker i overensstemmelse med..s værdigrundlag og ledelsesprincipper den nødvendige og tilstrækkelige informationsudveksling mellem.s ledelse og medarbejdere, udover den daglige informationsudveksling. SU kan i særlige tilfælde aftale at behandle informationer fortroligt. 3 Samarbejdsudvalgets sammensætning SU er sammensat af X medlemmer - heraf lige mange ledelses- og medarbejderrepræsentanter Tillidsrepræsentanter og suppleanter fra akademikerklubben/virksomhedsgruppen og andre klubber for andre forbund er fødte medlemmer af SU. Der kan tillige vælges en repræsentant for personalegrupper, der ikke er repræsenteret af grupperne/klubberne. Det tilstræbes at udvalgets sammensætning bliver så repræsentativt som muligt. Direktøren er formand for SU og udpeger de øvrige ledelsesrepræsentanter. SU s næstformand vælges blandt og af medarbejderrepræsentanterne i udvalget. Medlemmerne udpeges for 2 år af gangen. SU udpeger selv sin sekretær, som ikke behøver at være medlem af samarbejdsudvalget.

3 Arbejdet i SU er højt prioriteret og skal respekteres på lige vilkår med andre arbejdsopgaver. Medlemmerne af SU er omfattet af samme beskyttelsesregler som en tillidsrepræsentant, hvilket betyder, at afskedigelse af medlemmer af SU skal begrundes i tvingende årsager. 4 Samarbejdsudvalgets opgaver SU har til opgave at fremme samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere gennem o drøftelse af emner af generel interesse forelagt af medarbejderne eller ledelsen herunder drøftelser forud for implementering af ændringer o gensidig orientering om forhold af generel karakter, der vedrører medarbejdere og ledelse i... o udvikling og fremme af informationsformer, der har til formål at sikre, at den enkelte medarbejder bliver orienteret Beslutningskompetencen i ligger i den daglige ledelse. SU kan nedsætte såvel faste som ad hoc arbejdsudvalg til at behandle og fremkomme med løsningsforslag vedr. specifikke problemstillinger. Udvalg sammensættes af relevante repræsentanter for medarbejdere og ledelse. For hvert enkelt udvalg fastlægges en rapporteringsprocedure. 4.1 Dagligt samarbejde Direktionen og medarbejderne er enige om at praktisere "den åbne dørs politik", dvs. altid at være lydhøre over for henvendelser om aktuelle forhold, en af parterne finder det væsentligt at orientere om. Herunder på et tidligt tidspunkt gensidigt at orientere hinanden om emner indenfor løn- og ansættelsesforhold, således at der i aktuelle tilfælde kan reageres hensigtsmæssigt. Mindre ændringer på løn- og ansættelsesområdet kan drøftes skriftligt uden for de ordinære møder. I særlige situationer kan der indkaldes til ekstraordinært møde jvf. punkt 5.1 Mødefrekvens. 4.2 Grænsedragning til..s sikkerhedsrepræsentation I forhold til..s sikkerhedsorganisation er der på visse områder sammenfaldende interesser f.eks. det psykiske arbejdsmiljø. I aktuelle tilfælde skal formanden for SU kontakte s sikkerhedsleder, alternativt formanden for sikkerhedsudvalget for at aftale, i hvilket forum det aktuelle emne skal behandles inden eventuel drøftelse.

4 5 Samarbejdsudvalgsmøder Til sikring af SUs formål afholdes jævnligt møder. Enhver medarbejder i.. har ret til at få rejst spørgsmål i SU forudsat, at spørgsmålet er af generel karakter og interesse. Det påhviler SUs formand og næstformand, at afklare om evt. spørgsmål er af generel karakter og interesse og kræver behandling på et møde i SU. Forhold, der ønskes drøftet i SU, skal tages op på så tidligt et tidspunkt, at der reelt er tale om en åben diskussion og meningsudveksling. 5.1 Mødefrekvens SU mødes ordinært 4 gange om året. SU mødes ekstraordinært ved: konstatering af større ændringer i.s økonomiske situation. forventede større ændringer i beskæftigelsessituationen. større generelle emner, der fordrer afklaring inden næste ordinære møde efter ønske fra direktionens repræsentanter eller et flertal af medarbejderrepræsentanter i SU. 5.2 Indkaldelse SUs formand indkalder til møder. Indkaldelse til ordinære møder skal ske umiddelbart efter fastlæggelse af mødedato. Indkaldelse til ekstraordinære møder skal ske hurtigst muligt efter opstået behov. 5.3 Dagsorden SUs formand og næstformand udarbejder dagsorden for møderne på grundlag af sidste møde og evt. indkomne punkter. Udkast til dagsorden udsendes til mødedeltagerne senest 14 dage før mødet. Evt. ændringer / tilføjelser fremsendes til formanden inden en uge før mødet. Sammen med dagsordenen skal følgende skriftlige materiale udsendes: Information om bl.a. den økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation (direktionen) Oplæg til drøftelse fra direktionen og medarbejdere, herunder orientering fra udvalg Evt. andet relevant skriftligt materiale Det skriftlige materiale skal fremsendes til SUs formand tidsnok til at blive udsendt sammen med dagsorden. Dagsorden for SU-møderne er: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde inkl. status på aktionspunkter 2. Generel drøftelse af aktuelt emne/tema 3. Orientering fra nedsatte arbejdsudvalg

5 4. Orientering fra direktionens, herunder spørgsmål og kommentarer 5. Generel orientering fra medarbejderne 6. Øvrige dagsordens punkter 7. Eventuelt 8. Næste møde 5.4 Tilrettelæggelse SUs møder tilrettelægges således, at hovedvægten lægges på et aktuelt emne/ emner, svarende til ca. halvdelen af mødets længde. Den resterende del af mødet anvendes primært til informationsudveksling. Mødets varighed tilstræbes at være maks. 3 timer. 5.5 Mødereferat Sekretæren udarbejder udkast til referat fra SU-møderne efter følgende retningslinier: o Udkast til mødereferat skal foreligge senest 1 uge efter mødet o Kommentarer til mødereferatet skal indgives senest 1 uge efter modtagelse af udkast o Endeligt referat skal udsendes senest 1 uge efter kommentering, dvs. senest 3 uger efter mødet. o Referatet offentliggøres gennem s informationskanal til medarbejderne. 6 Ændring og ophør Vedtægterne for SU kan tages op til drøftelse, når ledelsen eller medarbejderne ønsker det. Aftalen kan opsiges af direktionen, eller medarbejderrepræsentanter, der repræsenterer et flertal af medarbejderne med 6 månedernes varsel til den Det påhviler parterne inden 14 dage efter opsigelsen, at påbegynde forhandlinger med henblik på at sikre et nyt forum for dialog mellem ledelsen og medarbejder. Ovennævnte "Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i." er tiltrådt i d. xx.xx.xxxx af:

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere