D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10."

Transkript

1 D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra og det ordinære møde starter kl Mødet forventes afsluttet ca. kl Den 9. april 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/25

2 Indhold Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Velkommen Mundtlig status på arbejdet med ny digital strategi Status på arbejdet med Brugerportalen, med fokus på rammearkitektur og standarder Analyse af datadeling på socialområdet Forvaltningsmodeller Arkitekturrapport for ydelsesrefusion Arkitekturrapport: ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Arkitekturrapport BBR Arkitekturrapport DAR Aktiviteter i netværket af kommunale it-arkitekter Datafællesskab Mundtlig status på tidsplan for støttesystemerne Mod en Grundfortælling for Støttesystemerne Eventuelt

3 1. Velkommen Henrik Brix og Ghita Thiesen 3

4 2. Mundtlig status på arbejdet med ny digital strategi Pia Færch og Pia Hansen 4

5 3. Status på arbejdet med Brugerportalen, med fokus på rammearkitektur og standa r- der Kit Roesen Baggrund: Brugerportalinitiativet skal give alle elever, forældre, lærere og skoleledere en samlet digital adgang til lokale it-systemer. De forskellige løsningskomponenter i brugerportalinitiativet for folkeskolen skal bindes sammen igennem en fælles rammearkitektur med tilhørende standarder og infrastruktur. I januar 2015 blev det besluttet i KL s bestyrelse, at opfordre kommunerne til fælles anskaffelse af samarbejdsplatform og dashboards samt at udarbejde fælles kravmateriale til at understøtte kommunernes lokale anskaffelse af læringsplatforme. Der er blevet nedsat et fælleskommunalt program, der skal bidrage til kommunernes anskaffelsesproces. Brugerportalinitiativet har tidligere været drøftet i arkitekturrådet på møderne hhv. 8. maj og 10. september Indstilling: Det indstilles, at Arkitekturrådet: Drøfter og kommer med input til referencearkitekturen for brugerportalinitiativet, der sendes i høring fra den 22. april Giver input i form af gode råd til, hvordan kommunerne skal håndtere det mulige dilemma mellem program- og arkitekturvisioner og de tilbud om konkrete produkter i suite-løsninger, som bliver tilbudt af leverandører på markedet i øjeblikket. Sagsfremstilling: Siden årsskiftet har en fællesoffentlig arbejdsgruppe med deltagelse af medlemmer fra bl.a. KL og Styrelsen for It- og Læring (STIL), arbejdet på at identificere og udarbejde standarder for snitfladerne imellem brugerportalinitiativets forskellige løsningskomponenter. Standardiseringsgruppen leverer rammearkitektur for læring og undervisning i grundskolen, som er det forretningsdomæne, der skal digitalt understøttes af brugerportalinitiativet. Leverancerne består i: - En overordnet begrebsmodel, der samtidig identificerer områdets Rammearkitektur-byggeblokke, bl.a.: o Mål og progression (Tilstand) 5

6 o Læringsforløb og Læringsressource (Indsats) o Organisation (og sammenhæng med Uni-Login) o Elevplan - En række informationsmodeller, der beskriver byggeblokkene og deres forretningsmæssige anvendelse i brugerportalinitiativet. Byggeblokkene udgør standarderne for det informationsindhold, der skal udveksles i brugerportalinitiativet. - For udvalgte integrationer, som fx tilbageførsel af resultater fra et læremiddel til en læringsplatform, bliver der givet anbefalinger om anvendelse af konkrete internationale standarder. Sideløbende er der i det fælleskommunale program for brugerportalinitiativet udarbejdet et udkast til en referencearkitektur, der skal understøtte anskaffelserne lokalt i kommunerne af læringsplatforme og den fælleskommunale anskaffelse af samarbejdsplatform og dashboards. Høringsversionen af referencearkitekturen beskriver, hvordan leverancerne fra standardiseringsgruppens arbejde bringes i spil i forhold til anskaffelserne, og bliver dermed en anvisning på anvendelse af rammearkitektur og standarder i brugerportalinitiativet. Derudover forholder den sig også aktivt til anvendelse af de fælleskommunale arkitekturprincipper, beskriver systemlandskabet og fordeling af funktionalitet og tager hul på det vigtige emne omkring sikkerhed. Referencearkitekturen er i høring til den 20. maj 2015 og forventes vedtaget i styregruppen for det fælleskommunale program inden sommerferien. Sideløbende med at det fælleskommunale og fællesoffentlige program arbejder på at komme med anbefalinger om fælles arkitekturkrav og egentlige standarder og anbefalinger, oplever kommunerne i øjeblikket, at der er større leverandører på markedet, som tilbyder dem sammenhængende suiteløsninger, der markedsføres i forhold til at kunne afløfte kommunernes forpligtigelser i forhold til brugerportalinitiativet. Her kan kommunerne opleve at stå i et krydspres imellem fælles visioner og krav på den ene side og umiddelbare løsninger her og nu på den anden. Det indstilles derfor til Arkitekturrådet at bidrage med input i form af gode råd til, hvordan kommunerne kan tage stilling til den type af tilbud og markedsføring i lyset af kommende fælles løsninger. Bilag: Bilag 1: Referencearkitektur for brugerportalsinitiativet. Bilag 1.1: Eksempel til inspiration Bilag 1.2: Udkast til model for læringsobjekt 6

7 4. Analyse af datadeling på socialområdet Peter Petersen og Michal Ingvald Sørensen Baggrund Øget deling af data vurderes at indeholde perspektiver for at borgere, i højere grad oplever en samlet offentlig sektor, der tilbyder en mere helhedsorienteret og sammenhængende indsats på tværs af offentlige myndigheder og skel. Hvor borgere i mindre grad skal indrapportere samme information til mange forvaltninger og myndigheder, og medarbejderen oplever at itsystemerne kan understøtte mere effektive og smidige arbejdsgange. Der er derfor et stor behov for at skabe bedre forudsætninger for datadeling. Staten 1, Danske Regioner og KL er blevet enige om at arbejde for at styrke forudsætningerne for øget deling af data på socialområdet, og har derfor indgået et samarbejde om initiativ 4.4a Kortlægning af konkrete databehov på sagsbehandlerniveau i socialsektoren. Digitaliseringsstyrelsen har i den forbindelse bestilt kontoret for Arbejdsgange og It-arkitektur, KL til at foretage en nærmere analyse af, hvordan man med rammearkitekturen og de igangværende digitaliseringsinitiativer kan skabe bedre forudsætninger for datadeling på den korte og lange bane samt hvilke løsningselementer, gevinster og forandringer der skal til for at kunne forankre løsningerne og dermed realisere gevinsterne. Resultaterne fra analysen overdrages parallelt til Deloitte, der på baggrund af KL s løsningselementer og identificerede gevinster beregner konkrete besparelser til ØA16. På arkitekturrådets møde gives en kort orienterende status på de foreløbige analyseresultater som analysen peger i retning af og som vil være forudsætningsbærende for, at socialområdet opnår en sammenhængende, helhedsorienteret såvel som resultatbaseret indsats i fremtiden. Indstilling Det indstilles, at Arkitekturrådet drøfter og kommer med input til: Hvordan udvalgte løsningselementer fra rammearkitekturen forankres bedst muligt i kommunerne fremover? Hvordan kommunerne komme videre med øget datadeling på socialområdet? Herunder hvilke konkrete forandringer (organisatoriske såvel som tekniske) kommunerne kan igangsætte, allerede nu, for at 1 Fra Staten er både Digitaliseringsstyrelsen og Socialstyrelsen med i projektgruppen. 7

8 skabe bedre forudsætninger for datadeling på socialområdet fremadrettet? Sagsfremstilling Initiativ 4.4a Kortlægning af konkrete databehov på sagsbehandlerniveau i socialsektoren er igangsat i regi af den Fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd. Initiativet tager afsæt i Service Lovens 50 den børnefaglige undersøgelse samt 85 tildeling af socialpædagogisk bistand (herefter 50 og 85). Som led i at undersøge datadelingsbehovet i sagsbehandlingen på socialområdet, har Deloitte udarbejdet en foranalyse i foråret Analysen indikerede, at der kan realiseres kvalitative og kvantitative gevinster ved øget datadeling mellem kommunale forvaltninger når der udarbejdes hhv. 50 eller 85. Særligt fandt Deloitte konkrete databehov, som kan forbedre effektiviteten og servicen for borgeren. Foranalysen viste desuden, at der er en række udfordringer forbundet med øget datadeling både af juridisk og teknisk karakter. Herunder skal de juridiske forudsætninger for øget datadeling afklares, og de tekniske løsningsscenarier skal beskrives, så de i større omfang tager højde for igangværende digitaliseringsinitiativer og den fælleskommunale rammearkitektur. På baggrund af foranalysens resultater har Staten, Danske Regioner og KL derfor igangsat et videre arbejde for at kortlægge de juridiske og tekniske forudsætninger. Resultaterne heraf forventes at danne grundlag for økonomiforhandlingerne 2016 om operationalisering af initiativets målsætning. Parterne har indgået en samarbejdsaftale, hvor Digitaliseringsstyrelsen kortlægger de juridiske forudsætninger, mens KL har til opgave, at validere og kvalificere databehovene fra foranalysen samt afdækker tekniske forudsætninger for øget datadeling. Resultaterne fra KL s analyse er funderet på 2 workshops med 10 kommuner hvor bl.a. behovet for at understøtte tværfaglige fora og netværk som borgerens egne ressourcer blev nævnt. Tværfaglig dialog, samarbejde og perspektiver mellem flere forskellige fagpersoner og mere åbenhed for, at inddrage borgeren til at håndtere, formidle og give samtykke til deling af egne data (tilstandsoplysninger) vil være en del af løsningsscenariet, der udfoldes nærmere på dagen. 8

9 5. Forvaltningsmodeller Søren Kromann, KOMBIT Baggrund Den fælleskommunale Serviceplatform er i drift, og godt 30 kommuner anvender den allerede til at trække forretningskritiske person- og virksomhedsdata. Og omkring årsskiftet idriftsættes de fælleskommunale støttesystemer. Det stiller væsentlig øgede krav til KOMBITs evne til at forvalte komplekse infrastruktur-løsninger, hvor fejl og utilsigtede ændringer kan påvirke et stort antal kommunale anvender-systemer. Indstilling Det indstilles, at It-arkitekturrådet tager den mundtlige orientering til efterretning. Sagsfremstilling Der gives en mundtlig orientering på mødet. Bilag: Bilag 2: Præsentation om Forvaltningsmodeller. 9

10 6. Arkitekturrapport for ydelsesrefusion Morten Hass og Erling Hansen, KOMBIT Baggrund Hermed fremlægges foreløbige arkitekturovervejelser for Ydelsesrefusion til drøftelse i Kommunernes It-Arkitekturråd. Indstilling Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: - drøfter, om Ydelsesrefusion med den skitserede arkitektur på relevant vis baseres på og bidrager til at udbygge rammearkitekturen - giver kommentarer og opmærksomhedspunkter for det videre arbejde med projektet og dets arkitektur Sagsfremstilling Denne arkitekturrapport illustrerer det arkitekturoverblik, som projekt Ydelsesrefusion forventer at lægge til grund for færdiggørelse af ProjektInitieringsDokument (PID) for projektet, dvs. for afslutningen af Analyse og Plan-fasen og påbegyndelse af Krav og Kontrakt-fasen, herunder kravspecificering. Da PID skal indeholde omfang, tid og økonomi på alle projektets aktiviteter, er det afgørende, at alle arkitektur-elementer er identificeret, sådan at de kan blive estimeret som en del af PID. Det er derfor kritisk for projektet at få kommunernes og Arkitekturrådets kommentarer og forslag til arkitekturrapporten, sådan at projektets overblik over arkitekturen kan være komplet som forudsætning for PID. Jævnfør KOMBITs projektmetoder, der bygger på Prince II, bliver PID og dermed Arkitekturoverblikket opdateret projektet igennem. Beskrivelserne i Arkitekturrapporten kan derfor ikke opfattes som endelige beskrivelser af arkitekturen, men de vil blive opdateret, forventet jf. tidsplan bagerst i arkitekturrapporten. Før projektet kan gå i udbud, skal alle aftaler med omgivende it-løsninger samt infrastruktur-dele, som den nye løsning skal trække på, være på plads. Angivelserne af, at projektet påtænker at bruge fx eindkomst eller services på Serviceplatformen eller i Støttesystemerne, skal derfor opfattes som hensigter, indtil disse projekter eller myndigheder har givet endeligt forpligtende tilsagn om, at dette kan lade sig gøre iht. projektets tidsplan. Da lovforslaget omkring reformen pt. ikke er vedtaget, og at den følgende be- 10

11 kendtgørelse om it-understøttelsen derfor ikke foreligger, kan der også herfra komme ændringer til arkitekturen. Rapporten belyser baggrunden herunder lovgrundlaget for løsningen, arbejdsgange, brugen af rammearkitekturens arkitekturprincipper, anvendelsen af rammearkitekturens fælles forretningsservice og støttesystemer, brugen af andre services, samt anvendelsen af offentlige standarder, itinfrastruktur og it-sikkerhed. Særligt væsentlige arkitekturtemaer, som kommunerne og Arkitekturrådet evt. kan fokusere på i rapporten, vil være: Brug af eindkomst som indberetningskanal udbygning af myndighedernes eksisterende indberetning hertil Etablering af en fællesoffentlig Ydelsesklassifikation (standard) som forudsætning for projektet Udstilling af data til kommunerne, så de kan følge op på reformen i beskæftigelsesindsatsen En arkitektur for selve Ydelsesrefusion-løsningen, så løsningen kan bruges til refusioner og medfinansieringer udenfor reformen Bilag: Bilag 3: Arkitekturrapport for Ydelsesrefusion. Bilag 4: Opsamling på høringssvar til Arkitekturrapport for Ydelsesrefusion. 11

12 7. Arkitekturrapport: ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Sanne Mi Poulsen og Sten Mogensen, KOMBIT Som led i rapporteringen af arkitekturen i Ejendomsskatte- og ejendomsbidragsløsningen, er der udarbejdet en arkitekturrapport. Rapporten beskriver forskellige aspekter fra forretningsgange til teknik. Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: Rapportens omfang og indhold er dækkende Ejendomsskatte- og ejendomsbidragsløsningens brug af rammearkitekturen er sund. Sagsfremstilling Arkitekturrapporten er projektets formidling til arkitekturrådet af, hvordan Ejendomsskatte- og ejendomsbidragsløsningens arkitektur er specificeret. Rapporten belyser således baggrunden for løsningen, arbejdsgange, brugen af rammearkitekturens arkitekturprincipper, anvendelsen af rammearkitekturens fælles forretningsservice og støttesystemer, brugen af andre services, samt anvendelsen af offentlige standarder, it-infrastruktur og it-sikkerhed. Bilag: Bilag 5: Arkitekturrapport for Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Bilag 6: Opsamling på høringssvar til Arkitekturrapport for Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. 12

13 8. Arkitekturrapport BBR Henrik Grønbæk Kristensen, KOMBIT Som led i rapporteringen af arkitekturen i BBR, er der udarbejdet en arkitekturrapport. Rapporten beskriver forskellige aspekter fra forretningsgange til teknik. Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: Rapportens omfang og indhold er dækkende BBR s brug af rammearkitekturen er sund. Sagsfremstilling Arkitekturrapporten er projektets formidling til arkitekturrådet af, hvordan BBR s arkitektur er specificeret. Rapporten belyser således baggrunden for løsningen, arbejdsgange, brugen af rammearkitekturens arkitekturprincipper, anvendelsen af rammearkitekturens fælles forretningsservice og støttesystemer, brugen af andre services, samt anvendelsen af offentlige standarder, it-infrastruktur og it-sikkerhed. Bilag: Bilag 7: Arkitekturrapport for BBR. Bilag 8: Opsamling på høringssvar til Arkitekturrapport for BBR. 13

14 9. Arkitekturrapport DAR Henrik Grønbæk Kristensen, KOMBIT Som led i rapporteringen af arkitekturen i DAR, er der udarbejdet en arkitekturrapport. Rapporten beskriver forskellige aspekter fra forretningsgange til teknik. Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: Rapportens omfang og indhold er dækkende DAR s brug af rammearkitekturen er sund. Sagsfremstilling Arkitekturrapporten er projektets formidling til arkitekturrådet af, hvordan DAR s arkitektur er specificeret. Rapporten belyser således baggrunden for løsningen, arbejdsgange, brugen af rammearkitekturens arkitekturprincipper, anvendelsen af rammearkitekturens fælles forretningsservice og støttesystemer, brugen af andre services, samt anvendelsen af offentlige standarder, it-infrastruktur og it-sikkerhed. Bilag: Bilag 9: Arkitekturrapport for DAR. Bilag 10: Opsamling på høringssvar til Arkitekturrapport for DAR. 14

15 10. Aktiviteter i netværket af kommunale it-arkitekter Natascha Hoffmann Müller Baggrund Netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter er en vigtig del af organiseringen af den fælleskommunale it-arkitekturstyring. Netværket skal sikre en bred kommunal involvering i it-arkitekturstyringen, ligesom der har været fokus på at sikre forankring af it-arkitekturstyring lokalt. I den kommende strategiperiode er der lagt op til et endnu større fokus på itarkitekturstyring, herunder udbredelse af rammearkitekturen og fokus på lokale kompetencer. Der er derfor behov for at drøfte, hvordan netværket fremadrettet skal spille en rolle, herunder mulighederne for en højere grad af aktiv involvering af medlemmerne. Indstilling Det indstilles, at Kommunernes It-Arkitekturråd tager orientering om arbejdet med planlægning af fremtidige aktiviteter til efterretning, og giver input til det videre arbejde med netværket. Sagsfremstilling I marts 2015 er der gennemført en undersøgelse blandt netværkets medlemmer om deres motivation for at deltage, og ønsker til aktiviteter m.v. På den baggrund bliver der i øjeblikket lagt en plan for, hvordan netværket skal drives fremadrettet, ligesom der gennemføres et konkret netværksarrangement i juni Resultatet af undersøgelsen viste, at der er en stor interesse for deltagelse, hvis man som medlem føler, at man får direkte indflydelse på det fælles arbejde med it-arkitekturstyring og rammearkitekturen. Derudover er der også en stor andel, som vægter det højt, at indholdet i tilbuddet har en aktualitet og relevans i forhold til det arbejde de sidder med i kommunen på dét specifikke tidspunkt, hvor tilbuddet står. Arbejdsgrupper i forbindelse med høringer og andre initiativer i regi af digitaliseringsstrategien Vi har brug for at sikre os, at netværket bliver brugt som en værdifuld ressource i forbindelse med f.eks. høringer. I spørgeskemaundersøgelsen viser det sig, at en stor andel vægter deltagelse i høringer højt, men paradokset består i, at høringsdeltagelsen på nuværende tidspunkt er lav. For at tiltrække medlemmernes deltagelse i høringer, er det derfor nødvendigt at skabe en incitamentsstruktur, hvor der er fokus på, hvad medlemmerne får ud af, at deltage aktivt i f.eks. høringer. 15

16 Når vi spørger medlemmerne, hvad deres forventninger er til netværket, er der en stor andel som viser interesse for, at deltage i arbejdsgrupper. Derfor kunne man eventuelt opkvalificere antal høringssvar, ved at nedsætte nogle arbejdsgrupper blandt medlemmerne, som mødes i forbindelse med en høring, og udarbejder høringssvar, som It-Arkitekturrådet vil have stor gavn af, at modtage. Derudover kan arbejdsgrupperne bruges i andre sammenhænge, i regi af initiativerne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser en interesse for web seminarer ( webinar ), hvorfor man kunne overveje, at overbringe den viden og de resultater, som er skabt i arbejdsgrupperne, ved hjælp af dette værktøj. På den måde, tænker vi i nogle nye baner i forhold til at dele viden i netværket, og skabe dialog på en ny måde Løbende dialog og videns udveksling Det er vigtigt, at få afklaret hvordan vi får skabt et dialogforum, hvor medlemmerne finder værdi i at deltage. Det kan være relevant, at man udforsker andre dialogplatforme end dem vi benytter i dag (mail, dialogportalen mv.). I spørgeskemaundersøgelsen, bliver yammer nævnt som alternativ/supplement til dialogportalen. Facilitering Det er selvfølgelig nødvendigt, at der lægges en plan for, hvilke ressourcer det kræver at drive netværket, og hvordan og af hvem det skal faciliteres. Det er vurderet, at det først kan lade sig gøre, at estimere nødvendige ressourcer, når der er lagt en plan og en vurdering af hvad og hvor meget vi skal kunne tilbyde netværket. Temadag den 10. juni 2015 Programmet til temadagen er vedlagt som bilag. Programmet er sammensat på baggrund af resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen, hvor det gennemgående resultat tegner et billede af, at medlemmerne efterspørger håndtag at dreje på i forhold til rammearkitekturen. Vi har derfor sammensat et program, som har fokus på lokal forankring af rammearkitekturen. Der vil blandt andet være oplæg som koncentrerer sig om it-anskaffelser fra specifikation til anskaffelse, med inddragelse af kommunale cases. Programmet vil endvidere bidrage med værktøjer og viden indenfor fælleskommunale løsninger til at sikre en bred kommunal it-arkitekturstyring. Årlig temadag På baggrund af ovenstående, og resultatet af spørgeskemaundersøgelsen foreslås det, at der årligt planlægges en stor temadag som baserer sig på, 16

17 hvad medlemmer af netværket efterspørger af viden. Denne dag skal tiltrække og oplyse medlemmer på et operationelt niveau, som motiverer dem til at gå hjem og arbejde videre. Bilag: Bilag 11: Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Bilag 12: Program for temadagen den 10. juni

18 11. Datafællesskab Mette Holm Simonsen, KOMBIT Indstilling Det indstilles, at It-Arkitekturrådet tager den mundtlige status til efterretning for Datafællesskabet og Serviceplatformen. Sagsfremstilling Kommunernes Datafælleskab har fortsat god fremdrift ift. arbejdet med de fælleskommunale snitflader og samarbejdet med de øvrige offentlige myndigheder fungerer igen udmærket. Rammeaftalerne med de kommercielle leverandører på ERP, Jobcenter og ESDH-området vil blive underskrevet i løbet af de næste par måneder eneste udestående er, at leverandørerne afventer specifikationerne på Støttesystemerne, således at de har indblik i opgavens omfang. Men der er positive tilkendegivelser hele vejen rundt. Milepælene for de enkelte integrationer har rykket sig noget grundet forsinkelse på STS tekniske specifikationer samt de overordnede afklaringer omkring synkronisering mellem KMD Sag og Indekserne. Serviceplatformen vil på mødet præsentere status på at få udviklet den rette infrastruktur og de beskrevne snitflader - til monopolbruddet. Dertil vil der blive afgivet status på serviceplatformens eksterne strategiske målsætning at få samtlige 98 kommuner til at anvende de eksisterende services 18

19 12. Mundtlig status på tidsplan for støttesystemerne Michael Strand, KOMBIT 19

20 13. Mod en Grundfortælling for Støttesystemerne Henrik Kirkeskov og Lars Rosenberg Nielsen, KOMBIT Baggrund KOMBIT og KL arbejder på udviklingen af en såkaldt Grundfortælling for Støttesystemerne. Grundfortællingen er et kommunikationsprodukt, der har kommunernes ledelsesniveau som målgruppe, det vil sige direktioner og chefgrupper. Grundfortællingen har som ambition at formidle værdien ved Støttesystemerne set i et forretningsmæssigt perspektiv. Samtidig er Grundfortællingen tænkt som en løftestang for digitaliseringschefernes arbejde med at sætte Støttesystemer og Rammearkitektur på dagsordenen i kommunerne. Grundfortællingen har to formål. For det første skal den sikre, at digitaliseringschefen har de nødvendige ressourcer til at implementere Støttesystemerne i forbindelse med Monopolbrudsprojektet. For det andet, skal den være en hjælp til at gøre den konkrete implementering af støttesystemerne til en anledning til at overveje kommunens bredere strategi og ambitionsniveau for it-arkitekturstyring, Indstilling Arbejdet med Grundfortællingen er under udvikling, og forventes færdig, som en PowerPoint præsentation med tilhørende manuskript, i løbet af maj måned. Allerede nu ønsker Arbejdsgruppen for Grundfortællingen at fremlægge sit foreløbige arbejde for it-arkitekturrådet. Med afsæt i en præsentation af arbejdsgruppens arbejde, ønsker vi input til og dialog om Grundfortællingen lykkedes med sit formål og budskaber. Dialogen kan tage afsæt i følgende spørgsmål: Adresserer Grundfortællingen de reelle udfordringer for målgruppen i relation til implementeringen af Støttesystemerne i kommunerne? Benytter Grundfortællingen de rigtige budskaber og den rigtige form i forhold til målgruppens behov? Sagsfremstilling Historien om Monopolbrudsprojektet er kendt i kommunerne. Om ikke i alle detaljer, så for 25% besparelsen og for de potentielle effektiviseringsge- 20

21 vinster, der er ved at implementere fagsystemerne KY, KSD og SAPA. Men, Monopolbrudsprojektet er også historien om implementering af 8 fysiske arkitekturkomponenter, baseret på Rammearkitekturen, der skal implementeres i alle 98 kommuner. Monopolbrudsprojektet er derfor også en anledning til, at kommunerne tager et aktivt valg i forhold til, hvordan de vil udnytte de muligheder Støttesystemerne giver for kommunernes arbejde med at digitalisere deres forretning. Støttesystemerne har en kommunikationsmæssig udfordring både som projekt og som elementer i udbredelsen af den fælleskommunale rammearkitektur. Det er vores oplevelse, at kommunernes kendskab til Støttesystemerne i mange tilfælde er begrænset til alene at se dem som rene forudsætningssystemer for KY, KSD og SAPA. Langt færre ser Støttesystemerne som systemer, der rummer potentialet til at slanke den kommunale systemportefølje eller som systemer, der kan effektivisere og/eller løfte kvaliteten af den kommunale opgaveløsning. Mange digitaliseringschefer ønsker at sætte Støttesystemer og Rammearkitektur på dagsordenen i deres kommuner, men oplever, at det er vanskeligt at få taletid, da italesættelsen ofte grunder i tekniske argumenter på bekostning af de forretningsmæssige perspektiver ved udbredelsen af Støttesystemer og Rammearkitektur i den kommunale forretning. Samtidig vanskeliggøres denne diskussion af KOMBITs beslutning om, at Støttesystemerne først kan anvendes til kommunernes øvrige systemportefølje efter Monopolbrudsprojektet. Det vil sige, tidligst ultimo Konsekvensen kan derfor meget vel blive, at: Arbejdet med at støttesystemerne prioriteres lavt på grund af manglende gode grunde En mangelfuld implementering af Støttesystemerne kan få uoverskuelige konsekvenser, eksempelvis at kommunen ikke kan udbetale kontanthjælp i forbindelse med idriftsættelsen af KY Støttesystemerne ikke bliver andet end forudsætningssystemer for KY, KSD og SAPA, og at det fulde potentiale ved at arbejde med STS, som komponenter i rammearkitekturen, ikke bliver udnyttet, eksempelvis ved forretningsudvikling, ved nyanskaffelser af itløsninger eller ved udbud af kommunens eksisterende systemportefølje Formålet med Grundfortællingen De kommunale digitaliseringschefer, programledere mv. efterspørger et materiale, der gør dem i stand til at formidle de forretningsmæssige gevin- 21

22 ster ved at prioritere arbejdet med Støttesystemerne i kommunerne. Derfor en Grundfortælling for Støttesystemerne. Med Grundfortællingen ønsker KOMBIT/KL, at sikre en konsistent og fremadrettet kommunikation omkring Støttesystemerne. Ambitionen for Grundfortællingen er, at den skal: Støtte digitaliseringschefen med at sikre de nødvendige ressourcer og opbakning til at implementere Støttesystemerne i forbindelse med Monopolbrudsprojektet Give et klart billede af de forretningsmæssige gevinster ved at arbejde med Støttesystemerne, eksempelvis for en Jobcenterchef, en Børne- og Ungechef eller en Økonomidirektør Give en let forståelig og ikke-teknisk beskrivelse af Støttesystemernes formål og funktionalitet Fortælle om lanceringsplanen for Støttesystemerne og hvorfor de frem til 2017 er forbeholdt KY, KSD og SAPA Opleves som nødvendig og motiverende, uafhængigt af den enkelte kommunes digitale modenhed, ambitioner eller erfaringer med rammearkitektur Være handlingsanvisende vise forskellige muligheder og veje til at udnytte potentialerne i Støttesystemerne, både på kort og langt sigt Støtte digitaliseringschefen i at få besluttet hvilket ambitionsniveau kommunen har for anvendelsen af Støttesystemerne. Eksempler på ambitionsniveauer kunne være: A. Sikker drift KY, KSD og SAPA skal virke B. Fuldt udbytte og gevinster ved ét støttesystem, eksempelvis ved at gøre Organisation til kommunens Organisationssystem C. Foregangskommunen, der arbejder med den brede arkitekturstyring, og som går nye veje i udviklingen af forretningen ved hjælp af Den Fælleskommunale Rammearkitektur Budskaber i Grundfortællingen Budskaberne i Grundfortællingen vil være: Kom i gang nu der er ingen vej udenom Vælg ambitionsniveau - det vigtigste er ikke hvilket niveau kommunen vælger, men at den enkelte kommune bevidst tager stilling til hvordan og i hvilket omfang Støttesystemerne og rammearkitektur 22

23 skal bane vejen for en effektivisering af opgaveløsningen i den enkelte kommune Udnyt ventetiden hvad kan en kommune gøre frem til støttesystemernes frigørelse fra Monopolbrudsprojektet Tag aktivt stilling i forbindelse med løbende it-arkitekturstyring, udbud og anskaffelser Støttesystemer og Rammearkitektur er den rigtige vej - men det er en investering, som skal gøres nu, og effekterne kommer først på den lange bane Målgrupper for Grundfortællingen Grundfortællingen er i første omgang bygget op omkring en PowerPoint præsentation med tilhørende uddybende manuskript til taler, men fortællingen vil med fordel også kunne præsenteres som en video. Målgruppen for Grundfortællingen er det kommunale ledelseslag, med særligt fokus på direktør- og chefgruppe. Det er denne aktørgruppe, der kan høste de langsigtede gevinster ved udbredelsen af Støttesystemerne, men som også skal levere den nødvendige ledelsesopbakning til at prioritere arbejdet med Støttesystemer og Den Fælleskommunale Rammearkitektur. Afsenderen af budskaberne i Grundfortællingen kan være flere, men i første omgang er det KOMBIT, KL og de kommunale digitaliseringschefer. I KOMBIT vil det være de kommuneansvarlige, som oftest står svagt i forhold til at kommunikere tankerne og gevinsterne ved Støttesystemerne i dialogen med kommunerne. Men i princippet kan afsenderen være alle i KOMBIT, som har en formidlingsopgave i forhold til kommunerne. Tilsvarende gælder for KL. Endelig er Grundfortællingen tænkt som en løftestang for digitaliseringschefens eget arbejde med at sætte Støttesystemer og Rammearkitektur på dagsordenen i sin kommune. Proces for lancering og kommunikation af grundfortællingen Grundfortællingen forventes, som nævnt, færdig i løbet af maj, hvorefter den skal godkendes i styregruppen for Støttesystemerne. Vi forestiller os herefter følgende proces: Test/prøve-lancering for digitaliseringschefer i en række udvalgte kommuner Grundfortællingen lanceres internt i KOMBIT og KL 23

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015 Sted: Comwell Middelfart Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

R EFERAT R e f e r a t af 14. møde i K o m m u- n e r nes It-Arkitekturråd

R EFERAT R e f e r a t af 14. møde i K o m m u- n e r nes It-Arkitekturråd R EFERAT R e f e r a t af 14. møde i K o m m u- n e r nes It-Arkitekturråd Den 4. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00440 Dok.ID: 2024389 Mødet blev afholdt den 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10 N OTAT Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt d. 25. februar 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S. Lokale S-10 Den 25. februar 2015 Sags ID: SAG-2015-00439

Læs mere

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Status pt. for arkitektur og standarder Fællesoffentlig standardiseringsgruppe

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login Eksterne digitale læremidler Kommunens læringsplatform

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Denne vejledning er en af flere på KL s webside om Gevinstrealisering. Klik ind på og find flere. Vejledningen er udarbejdet for KL af Devoteam. Version Dato Hvad er der sket 0.5

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i den senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Introduktion Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Gitte Stoltenberg (KL) 7/10 2015 Park-Inn, København Eksterne digitale læremidler Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login (bla.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD, DEN 6. SEPTEMBER 2016 BRUGERPORTALSINITIATIVET SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI Kommunernes it-arkitekturråd, den 6. september 2016 v/ Kit Roesen Anskaffelse af læringsplatforme

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Arkitekturrapport:

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN> Arkitekturrapport: Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Følgegruppemøde REFERAT. Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014. Deltagere:

Følgegruppemøde REFERAT. Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014. Deltagere: REFERAT Følgegruppemøde Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014 Deltagere: Anders Tandrup, Fredensborg Kommune Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013

Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 NOTAT Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 (Bilag til dagsordenspunkt 12: Strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen og kommunikationsstrategi for arkitekturrådet) Introduktion...

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

D a gsorden. Dagsorden til 11. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes 10. september 2014 i: KL-Huset.

D a gsorden. Dagsorden til 11. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes 10. september 2014 i: KL-Huset. D a gsorden Dagsorden til 11. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet afholdes 10. september 2014 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S. Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra kl. 09.30

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 5. oktober 2015 Devoteam Vision og formål for foreningen Vision: at digitaliseringen i medlemskommunerne skaber større værdi i den enkelte kommune,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd R e f e r a t Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet blev afholdt den 8. maj 2014, på Schæffergården, Gentofte Den 6. juni 2014 Sags ID: SAG-2013-07860 Dok.ID: 1867765 Fremmøde...

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund Kommunedage januar 2016 Kommunernes Ydelsessystem E&E Byg og Miljø Lidt om vores rejse Udbudsplan for

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

RISIKOANALYSE AF DEN FÆLLES KOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR. Det fælles kommunale arkitekturråd, 11.november, 2011

RISIKOANALYSE AF DEN FÆLLES KOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR. Det fælles kommunale arkitekturråd, 11.november, 2011 RISIKOANALYSE AF DEN FÆLLES KOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR Det fælles kommunale arkitekturråd, 11.november, 2011 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y INDHOLD Baggrund for risikoanalysen

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Noter til slides i Grundfortællingen for Støttesystemerne

Noter til slides i Grundfortællingen for Støttesystemerne Bilag 9 Speakers notes Pkt. 11: Grundfortælling om støttesystemer Noter til slides i Grundfortællingen for Støttesystemerne Speakers noter er også inkluderet under hver slide i selve præsentationen. Men

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Referat af 19. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet blev afholdt den 6. september 2016 i: Indhold

Referat af 19. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet blev afholdt den 6. september 2016 i: Indhold BILAG Referat af 19. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet blev afholdt den 6. september 2016 i: KOMBIT, mødelokale Avernakø Halfdansgade 10. Indhold Side 1 af 14 Indhold... 1 Deltagere...

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. - Chefkonsulent Flemming Engstrøm

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. - Chefkonsulent Flemming Engstrøm KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET - Chefkonsulent Flemming Engstrøm Hvornår starter implementeringen i kommunen? Den er i gang! Forberedende aktiviteter på alle projekter Forberedelse af monopolbruddet

Læs mere