Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014"

Transkript

1 Lars Brodersen 17. november 2014 AAU - HR Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, Fredrik Bajers Vej 7F, lokale F3-42 Tid: kl. 13:00 til 15:00 0. Godkendelse af dagsorden 1a. Arbejdsmiljøpolitik (30 minutter) Bilag 1 "Udkast til arbejdsmiljøpolitik for Aalborg Universitet" Debat over udkastet til arbejdsmiljøpolitik bl.a. med de spørgsmål, som er skrevet ind i dokumentet. Det indstilles, at HAMiU vedtager udkastet til arbejdsmiljøpolitik med forbehold for de justeringer, som måtte fremkomme på grundlag af HAMiU's debat. 1b. Politik for arbejdsmiljøet i AAU's værksteder og laboratorier (PAVL) (3 minutter) Orientering. Skrivegruppen har ikke udarbejdet et udkast til politik. Arbejdet pågår. 2. APV (45 minutter). Bilag 2 "Skitser til en plan for AAU's APV ". AAU står foran en ny APV-cyklus, og spørgsmålet er derfor, hvilke ambitioner der skal gælde for den nye APV-cyklus, hvad vi vil opnå, og hvordan formen skal være. På baggrund af HAMi- U's debat går HR-afdelingen efterfølgende i gang med at lægge planer. Det indstilles, at HAMiU beslutter, at variant c i bilag 2 er den principelle model, der arbejdes efter, med forbehold for de justeringer, som måtte fremkomme på grundlag af HAMiU's debat. 3. Hvilken form & indhold skal et hel-/halvdagsmøde for AAU's AMO have? (15 minutter) Ifølge HAMiU's kommissorium og forretningsorden vil/skal HAMiU stå for et årligt møde for hele AAU's arbejdsmiljøorganisation. Spørgsmålet er derfor, hvornår det skal være, og hvad det skal indeholde. 4. Rygepolitik (10 minutter) Tekniske Forvaltning v. Espen Holk har bedt om, at HAMiU drøfter status på AAU's rygepolitik. Anledningen er det praktiske arbejde omkring rygefaciliteter (askebægre mv.). Hvis den nuværende rygepolitik skal strammes, bliver næste trin "røgfri matrikler" jf. den nuværende rygepolitik: "HAMiU vil fremadrettet arbejde for at gøre universitetets matrikler røgfrie." 5. Orientering om arbejdsmiljøsektionen (10 minutter) Kort orientering fra HR-chef Kjeld Lanng.

2 6. Mødekadence og næste møde i HAMiU? (5 minutter) Hvor ofte skal HAMiU mødes? Næste møde? Forslag: marts 2015 af hensyn til APV-processen. 7. Eventuelt

3 Lars Brodersen AAU's nye arbejdsmiljøpolitik november 2014 AAU-HR U D K A S T Bilag 1 til HAMiU's møde d. 26. november 2014 Dokumentindholdet er fremkommet ved: Dokumentindholdet er fremkommet ved, at jeg har læst de udfyldte skabeloner og præsentationerne fra HAMiU's møde d. 9. oktober 2014 og uddraget fællesmængden. Jeg har bestræbt mig på at opbygge indholdet så loyalt som overhovedet muligt i forhold til udsagnene på mødet d. 9. oktober dog med nødvendige formuleringstilpasninger mv. for at få et helstøbt og læsbart dokument. Jeg har valgt et andet sprogbrug end en "kancellistilsinspireret" for at højne nærværs- og relevansfølelsen hos læseren. Spørgsmål til drøftelsen i HAMiU: (1) Dokumentet er vel en politik, som rektor/hamiu udstikker, fordi dokumentet beskriver ambitionsniveau, fremfor en aftale mellem ledelse og medarbejdere, som måske er mere relevant for retningslinjer, reglementer o.l.? (2) Vi skal huske at opsige den nuværende arbejdsmiljøpolitik (aftale 1.27 af 27. oktober 2010), som er en aftale underskrevet af HSU-formanden, HSU-næstformanden og HAMiU-formanden. (3) Hvilken tidsbegrænsning skal gælde for politikken? Jeg vil foreslå to eller tre år. En tidsbegrænsning vil formodentlig fremme opfattelsen af et levende dokument. (4) Mangler der mål (målelige mål) for arbejdsmiljøarbejdet? Fx reduktion af sygefraværet med x% over 5 år. (5) Hvordan formidles arbejdsmiljøpolitikken, så vi dels opnår den ønskede effekt, dels ikke bare ender med endnu et dokument i AAU-håndbogen?

4 Lars Brodersen AAU's nye arbejdsmiljøpolitik november 2014 AAU-HR U D K A S T Aalborg Universitets arbejdsmiljøpolitik 2014 Arbejdsmiljøarbejdet på AAU skal prioriteres højt, fordi arbejdet for et godt arbejdsmiljø er en gennemgående værdi i alt, hvad vi foretager os, og fordi vi skal kunne skabe de betingelser i arbejdsmiljøet, på hvilke ledelsen og medarbejderne i gensidigt forpligtende samarbejde trives, yder bedst og dermed sikrer universitetet sund økonomi, udvikling og et godt omdømme. Arbejdsmiljøarbejdet inkluderer alle aspekterne af arbejdsmiljøet; arbejdsmiljøorganisation, psyko-socialt, fysisk og kemisk-biologisk. Ved at arbejde samlet på alle arbejdsmiljøaspekterne får vi en den ønskede arbejdsmiljøkvalitet, hvor medarbejderne skal trives for at kunne udføre kerneydelsen på et højt fagligt og professionelt niveau. Det skal være meningsfuldt, at vi er her, det skal være en god følelse at gå på arbejde. Arbejdsmiljøkvaliteten har også betydning for Aalborg Universitets image udadtil. Vi vil vise, at vi er en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøarbejdet prioriteres højt. Arbejdsmiljøkvaliteten skal også være så god, at de studerende, vi sender ud herfra, indirekte lærer at mestre godt arbejdsmiljøarbejde. Vi ønsker troværdighed og klarhed om rammerne for arbejdet. Vi ønsker transparens i processer herunder rum for åben dialog og konstruktiv kritik hele vejen op og ned i organisationen. Arbejdsmiljøet skal skabe tryghed og udstråle retfærdighed bl.a. opnået gennem åbenhed. Der skal fx være åbenhed om, at forskningen foregår i et konkurrencemiljø. Arbejdsmiljøarbejdet er vedvarende kulturarbejde som primært et ledelsesansvar men med konstruktiv støtte fra medarbejderne, så det bliver en fælles opgave. På den ene side skal arbejdsmiljøarbejdet ikke ses, fordi arbejdsmiljøarbejdet er midt i den almindelige hverdag. På den anden side skal synligheden være høj. Nærmeste leder skal være tilgængelig, når der er arbejdsmiljøproblemer. Lederen og arbejdsmiljøgruppen er de synlige kanaler for arbejdsmiljøarbejdet. Det gode arbejdsmiljøarbejde kommer til udtryk gennem den daglige adfærd; det er i dagligdagen det gælder og tæller, fx gennem systematisk afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler, hvor medarbejderne har pligt til at bidrage, ved at man hjælper en kollega, der er i knibe, og ved at laboratorierunderinger, kontorrunderinger, ledelsesrunderinger m.fl. foregår synligt. Vi skal opleve i dagligdagen, at arbejdsmiljøarbejdet skaber positiv forandring. Det daglige, vedvarende arbejdsmiljøarbejde skal også bidrage til fællesskabsfølelsen af, at "vi er et AAU". AAU's arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal være professionel, arbejde struktureret og agere kreativt med frirum for de lokale enheder. AMO skal både arbejde forebyggende og håndtere konkrete arbejdsmiljøproblemer. På AAU-niveau ønskes HSU og HAMiU holdt adskilt. På fakultetsniveau ønskes der arbejdet for sammenlagte samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. På institutniveau vælger man selv, om AMiU og SU skal fungere separat eller sammenlagt. For at støtte AMO-transparensen og - systematikken afholdes fælles, samtidige valg af arbejdsmiljørepræsentanter for hele AAU, og i tilknytning hertil fastlægges medarbejderrepræsentationen i HAMiU og FAMiU. Kommentar [LB1]: Skulle dette begreb evt. omskrives eller præciseres? Kommentar [LB2]: Semantisk er det uklart., hvad der egentlig menes. Sætningsbetydningen afhænger af forståelsen af begrebet retfærdighed. Er det lighedsidealet eller efter-fortjeneste-idealet, der i denne sammenhæng henvises til med retfærdighed? Måske der menes, at især VIP'erne i kerneydelsen er udpræget konkurrenceudsatte ("efter fortjeneste"), men at der samtidig, som en slags buffer, skal være (social?) tryghed gennem lighed i gruppen. Hvis det er det, der menes, rejser følgende spørgsmål sig: hvilke mekanismer benytter vi for at pejle medarbejderen ind på skalaen mellem "efter fortjeneste" og "lighedstryghed". Kommentar [LB3]: Alle hovedområder eller kun fakulteter?

5 Lars Brodersen AAU's nye arbejdsmiljøpolitik november 2014 AAU-HR U D K A S T AMO skal være synlig, så medarbejderne ved, hvor de kan henvende sig med arbejdsmiljøproblemer, både for at få løst konkrete problemer men også for at få igangsat forebyggelse. AAU opretter og vedligeholder en professionel og central arbejdsmiljøsektion, som kan støtte hele AMO med bl.a. uddannelse i arbejdsmiljøarbejdet, rådgivning og vejledning i best practise, rådgivning og vejledning i regler, love mv. på arbejdsmiljøområdet, vedligeholdelse og servicering af AMO, relationen til arbejdstilsynet mv. AMO s kompetencer skal være synlige bl.a. gennem en systematisk uddannelsesplan. Der skal være uddannelse af både arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsledere og de ledere, som i kraft af deres stilling som fx sektionsleder de-facto udfører arbejdsmiljøarbejde, i alle aspekter af arbejdsmiljøarbejdet. Uddannelsesforløbene suppleres med vidensdeling i hverdagen udført gennem årlige, obligatoriske arbejdsmiljøsparring (audit) mellem institutter parvis og med arbejdsmiljøansvarlige ledere.

6 Lars Brodersen AAU's nye arbejdsmiljøpolitik november 2014 AAU-HR U D K A S T En sidste bemærkning til udkastet: Jeg har bevidst udeladt nedenstående, gennemgående ytring fra HAMiU's møde d. 9. oktober 2014, fordi jeg anser den for snarere at være et emne for fx et lederudviklingsprogram end for en arbejdsmiljøpolitik. Udtrykkes der ikke "blot" en grundlæggende forventning, som enhver medarbejder kan have til sin leder? Medarbejderen skal opleve, at der sker noget, når ledelsen beslutter. Medarbejderen skal opleve, at beslutninger fører til handling, og at der følges op på sagen, så der kommer en afslutning, der hænger sammen med beslutningen.

7 Lars Brodersen & Kjeld Lanng 17. november 2014 AAU - HR Skitser til en plan for AAU's APV Bilag 2 til HAMiU's debat d. 26. november 2014 Baggrund Det igangværende APV-projekt for Aalborg Universitet udløber i midten af Derfor skal der lægges en plan for, hvad AAU så gør derfra mht. APV. Proces indtil nu mht. APV'en Der har været afholdt tre evaluerings- og forventningsmøder i oktober 2014 og november 2014 som indledende optakt til APV ; et møde i koordineringsrådet for arbejdsmiljøgrupperne i Campus København, et møde for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og organisationsudpegede SU-medlemmer samt et møde for de arbejdsmiljøansvarlige ledere. Dertil kommer HRafdelingens erfaring gennem de forgangne år med APV'er på AAU. Det efterfølgende i dette dokument bygger på en kondensering af fællesmængden fra disse møder og HR's erfaring. På APV-forventningsmøderne mv. blev spørgeskema ønsket som et gennemgående værktøj, men omvendt heller ikke som alenestående værktøj. Man ønsker flere værktøjer og højere grad af interaktion, dvs. hyppigere og jævnlig involvering af arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Man ønsker også en APV-proces, hvor der sker noget jævnt hen over hele APV-perioden i modsætning til de tidligere APV-projekter, som har haft for meget karakter af en enkeltstående stor begivenhed med udsendelsen af det centrale spørgeskema. Tre mulighedsskitser til det kommende APV-arbejde fra 2015 (a) Sikring af størst mulig sammenlignelighed med APV'en Vi gentager det store, centrale spørgeskema, som det foreligger. - Vi gentager stort set processen, som den forløb. - HR udvikler som en del af APV-arbejdet fortsat på uddannelsesprogrammer, workshops og støtte. - Risiko for at APV'en bliver en automat-reaktion. - Forsat risiko for, at APV'en bliver et HR-projekt frem for en APV-proces med lokalt ejerskab i enhederne. - Det er vanskelig at sikre det fremadrettede perspektiv, viser erfaringen fra APV Vi opnår høj grad af sammenlignelighed med forrige APV. - Ensartethed for hele AAU.

8 (b) Fortsat vægt på at det centrale element i AAU's APV er et eller flere store centrale spørgeskemaer - Vi bibeholder i grove træk formen i APV'en Indholdet justeres. - Der kan benyttes spørgeskemaer fra NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) i en anerkendelse af, at NFA måske besidder den ypperste viden om arbejdsmiljø i Danmark. - Der kan udarbejdes spørgeskemaer af medarbejdere hhv. arbejdsmiljørepræsentanter ved AAU. - HR udvikler som en del af APV-arbejdet fortsat på uddannelsesprogrammer, workshops og støtte. - Risiko for at APV'en bliver en automat-reaktion. - Der er risiko for, at APV'en bliver et HR-projekt frem for en APV-proces med lokalt ejerskab i enhederne. - Vi kan opnå højere grad af sammenlignelighed med det øvrige danske arbejdsmarked. - Ensartethed for hele AAU. (c) APV med strategisk betydning og fokus på lokal proces og ejerskab - Vi vil fokusere på APV'ens strategiske betydning, hvorfor APV-arbejdets form & indhold i højere grad skal være fremadrettet fremfor bagudskuende. - Vi undersøger hensigtsmæssigheden ved metodemæssigt at adskille de fysiske og kemiskbiologiske APV'er og fra den psykosociale-trivsels-undersøgelse. - Vi bygger på en hypotese om, at den lokale AMO faktisk godt ved, hvordan tilstanden er i det psyko-sociale arbejdsmiljø, og derfor kan APV'en drejes, så der fokuseres fremadrettet, strategisk. - Trivselsmålinger gennemføres i AAU-standardiseret form som "indikerende" statusmåling og talerør for alle medarbejdere. Trivselsmålingen spørger fremadrettet med færre spørgsmål og har som første side arbejdsmiljøpolitikken, hvorefter der stilles spørgsmål i stil med "med udgangspunkt i, hvordan du har det, hvad skal der så ske fremadrettet?". Outputtet tilgår enhedernes AMO og behandles primært der i den årlige arbejdsmiljødrøftelse inkl. handlingsplaner og dokumentation. - Trivselsmålingerne gennemføres ikke samtidigt for hele AAU, men forud for den enkelt enheds årlige arbejdsmiljødrøftelse for at sikre aktuelt input og for at sikre, at medarbejderne ikke oplever lange pauser i APV-processen. - Vi håber at opnå en afdramatisering af APV-sagen ved at gøre den mere praktisk-lokalt orienteret med lokalt ejerskab. - HR kan med fordel assistere med de årlige, obligatoriske arbejdsmiljødrøftelser for at sikre en vis grad af ensartethed for hele AAU eventuelt i en form af en partnermodel, hvor der fast er knyttet en HR-konsulent til hver enhed til støtte for hele det lokale APV-arbejde. - HR udvikler som en del af APV-arbejdet fortsat på uddannelsesprogrammer og workshops. - Identifikation af konkrete enkeltstående problemer og tilhørende løsning, som fx fysiske fejl og mangler, chikane mv., hører til i en anden sammenhæng (fx MUS, chefens daglige omgang med medarbejderen, arbejdsmiljøgruppernes og andre tillidsvalgtes daglige omgang med kollegerne m.fl.), fordi det kræver handling her og nu. Det skal ikke vente på et APV-spørgeskema, som kommer hvert tredje år.

9 - APV'en for det fysiske arbejdsmiljø og for det kemisk-biologiske arbejdsmiljø kan måske med fordel fortsat baseres på et stort, centralt spørgeskema eller måske omformes i stil med ovenstående for det psyko-sociale arbejdsmiljø. I tilfælde af et stort, centralt spørgeskema skal der sikres bedre procedurer for databehandlingen (jf. problemerne omkring handlingsplansmodulet). - Ved at satse på lokalt ejerskab af med lokal-strategisk APV-arbejde reducerer vi (måske) muligheden for dels at sammenligne med det øvrige danske arbejdsmarked dels at sammenligne med forrige AAU-APV, idet sammenligningsgrundlaget bliver de forkortede trivselsmålingsspørgeskemaer og evt. ditto for det fysiske og kemisk-biologiske. - Denne model c forudsætter en velfungerende lokal AMO, eller, i fald den ikke er helt så velfungerende, at den skal fintunes samtidig med APV-arbejdet. I modsat fald er risikoen, at kernen i APV-processen falder til jorden.

10 Supplerende information om de formelle krav til en APV (uddrag fra de to kilder Arbejdstilsynets vejledning og AT's bekendtgørelse) (min markering med gult) I arbejdsmiljølovgivningen er der krav til APV en, som virksomheden altid skal overholde: APV en skal være skriftlig. APV en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den. APV-processen består normalt af de fem faser, som er beskrevet i afsnit 4. Den enkelte virksomhed må selv vælge de metoder og redskaber, som den vurderer, vil virke bedst. Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen. Når en virksomhed skal gennemføre en APV, skal arbejdsmiljøorganisationen (AMO) inddrages i hele processen. Det gælder både planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV en. Arbejdsgiveren kan selv vælge, efter hvilken metode en arbejdspladsvurdering skal udarbejdes. Ved den valgte metode skal det dog sikres, at vurderingen indeholder følgende elementer: Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder om der er arbejdsmiljøproblemer samt problemernes art og omfang. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, herunder problemernes art, alvor og omfang, samt årsagerne til problemerne for at kunne igangsætte de nødvendige løsninger. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. Af planen skal fremgå, i hvilken rækkefølge og i hvilken takt de konstaterede problemer skal løses. Retningslinjer for hvordan der skal følges op på handlingsplanen, herunder hvem der har ansvaret for gennemførelse af planen, samt hvornår og hvordan der skal føres tilsyn og kontrol med de iværksatte foranstaltninger, herunder om igangsatte løsninger er fyldestgørende, og om handlingsplanen skal revideres m.v. Der er ikke krav til, hvordan virksomheden skal kortlægge arbejdsmiljøforholdene, men det kan fx ske ved: Interviews med medarbejderne Rundbordssamtaler Trivselsundersøgelser Spørgeskemaer, fx elektroniske Brug af tjeklister fra Arbejdstilsynet (www.at.dk) Brug af materiale fra branchearbejdsmiljørådene (www.bar-web.dk). Hvis identifikationen og kortlægningen viser, at der er arbejdsmiljøproblemer, skal virksomheden beskrive disse og vurdere, hvordan de kan løses. Når virksomheden skal beskrive løsningerne, skal den være opmærksom på, at løsningerne kan forebygge, at problemet opstår igen at løsningerne bliver rettet mod kilden til problemet at arbejdet kan tilpasses til medarbejderne på en mere hensigtsmæssig måde

11 at det, der er farligt eller belastende, kan udskiftes med noget, der er ufarligt/ ikke belastende eller mindre farligt/belastende at løsningerne beskytter så mange som muligt at medarbejderne bliver uddannet og instrueret, som de skal. Derfor skal sygefravær inddrages i virksomhedens APV. Det er ikke selve sygefraværet, der skal tages stilling til, men virksomheden skal vurdere, om der eventuelt er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til det samlede sygefravær. Der stilles ikke krav til, hvordan virksomheden inddrager sygefraværet i APV-processen. Virksomheden kan derfor selv vælge den eller de måder, som passer bedst til virksomheden. Virksomheden kan fx bruge en statistik, undersøgelser eller anden viden om sygefraværet til at få et billede af sygefraværet, fx hvordan det fordeler sig om det stiger eller falder om der er afdelinger eller jobfunktioner med særlig højt eller lavt sygefravær Sådan et overblik kan være et godt grundlag for at vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der skal ændres for at forebygge sygefravær. Handlingsplanen skal indeholde en prioritering af de konstaterede problemer, i hvilken rækkefølge de skal løses, hvornår det skal ske, og hvem der er ansvarlig for, at det sker. Virksomheden skal revidere sin APV, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på. Men kun hvis det har betydning for arbejdsmiljøet. APV en skal under alle omstændigheder revideres mindst hvert tredje år.

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer AAU's APV for 2012 2015 HR orienterer APV'ens fem faser 0 Afklare og forberede 4 Følge op, konkludere APV 1 Kortlægge 3 Prioritere og handle 2 Beskrive og vurdere APV'ens fem faser SU / AMiU samarbejdsudvalg

Læs mere

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 ET FOREBYGGENDE VÆRKTØJ Arbejdspladsvurderingen (APV en) er et forebyggende værktøj, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og

Læs mere

AAU's APV-arbejde fra 2015 og frem. arbejdsmiljøsektionen orienterer på vegne af HAMiU

AAU's APV-arbejde fra 2015 og frem. arbejdsmiljøsektionen orienterer på vegne af HAMiU AAU's fra 2015 og frem arbejdsmiljøsektionen orienterer på vegne af HAMiU AAU's fra 2015-og-frem skal være præget af: - AAU's arbejdsmiljøpolitik som fælles værdigrundlag - afdramatisering og ikke et stort

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

AAU's APV-arbejde fra 2015 og frem. arbejdsmiljøsektionen orienterer på vegne af HAMiU

AAU's APV-arbejde fra 2015 og frem. arbejdsmiljøsektionen orienterer på vegne af HAMiU AAU's fra 2015 og frem arbejdsmiljøsektionen orienterer på vegne af HAMiU AAU's fra 2015-og-frem skal være præget af: - AAU's arbejdsmiljøpolitik som fælles værdigrundlag - afdramatisering og ikke et stort

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Opgaveportefølje AAU's arbejdsmiljøsektion (AMS)

Opgaveportefølje AAU's arbejdsmiljøsektion (AMS) Lars Brodersen - HR/AMS opgaveportefølje for AAU's arbejdsmiljøsektion 22. juli 2015 Opgaveportefølje AAU's arbejdsmiljøsektion (AMS) Strategiske kerneopgaver (i prioriteret rækkefølge) Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00

Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00 Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, F3-42 Tilstedeværende: Per Michael Johansen, Kjeld Lanng, Lars Brodersen, Thorkild Ærø (pr. video), Henriette

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. Workshop 2

AAU's APV for 2012 2015. Workshop 2 AAU's APV for 2012 2015 Workshop 2 AAU's APV 2012-2015 HR-afdelingen 28. september 2012 Workshop 2 - Præsentation af APV-rapporten og den kvalitative rapport - Psykisk arbejdsmiljø og procesværktøjer -

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV guide. Indhold. Indledning

APV guide. Indhold. Indledning APV guide Indhold Indledning... 1 De formelle krav til APV... 2 Forskellige arbejdsmiljøforhold og problemer hos forskellige faggrupper... 2 Sygefravær som en del af APV... 2 Arbejdsgiveransvar... 3 Hvordan

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

ad 2. Retningslinjer for arbejdsmiljø i værksteder og laboratorier (RAVL)

ad 2. Retningslinjer for arbejdsmiljø i værksteder og laboratorier (RAVL) Referat fra HAMiU-møde mandag d. 19. september 2016 Tilstedeværende: Per Michael Johansen, Louise Danielsen, Mogens Juul Møller, Trond Beldo Klausen, Henriette Giese, Annette Lorentsen, Peter Nielsen,

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

HR-afdelingens APV-team 30. maj 2012 Godkendt af Direktionen den 7. maj 2012 og HSU den 30. maj 2012

HR-afdelingens APV-team 30. maj 2012 Godkendt af Direktionen den 7. maj 2012 og HSU den 30. maj 2012 AAU s APV 2012-2015 Fælles arbejdspladsvurdering og trivselsproces 2012-2015 Disposition Baggrund Formål Mål Faser og indhold Formidling Projektorganisation Projektets konkrete aktiviteter Understøttelse

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut

Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut Dokument dato: 15-03-2013 Dokumentansvarlig: LPP Senest revideret: 22-03-2013 Senest revideret af: Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut Baggrund Pr. 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftale mellem

Læs mere

Indkaldelse til møde i Administrationens Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg

Indkaldelse til møde i Administrationens Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg Administrationens Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (ASA) Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Bettina Thomsen Telefon: 9940 9728 Email: bt@adm.aau.dk Dato:

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Dagsorden HAMiU-møde d. 10. juni 2014 kl. 13:00 til 16:00

Dagsorden HAMiU-møde d. 10. juni 2014 kl. 13:00 til 16:00 Hovedarbejdsmiljøudvalget Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler: Lars Brodersen / Kjeld Lanng Dato: 28-05-2014 Dagsorden HAMiU-møde d. 10. juni 2014 kl. 13:00 til 16:00 Sted: "Det store

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017 STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN Arbejdsmiljødagene 2017 Lidt om mig Lidt om Jer Hvem er her i dag håndsoprækning: Arbejdsmiljørepræsentanter? Arbejdsmiljøledere? Hele arbejdsmiljøgruppen?

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Den gode APV-proces. Arbejdsmiljøsektionen (AMS)

Den gode APV-proces. Arbejdsmiljøsektionen (AMS) Den gode APV-proces Arbejdsmiljøsektionen (AMS) Dagens program 1. AAU's APV-masterplan; gennemgang heraf v. AMS 20 min - den samlede proces - vejledningen til rundering - vejledningen til arbejdsmiljødrøftelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Referat fra HAMiU-møde tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 13:00 til 15:00

Referat fra HAMiU-møde tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 13:00 til 15:00 Referat fra HAMiU-møde tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 13:00 til 15:00 Tilstedeværende: Per Michael Johansen, Lars Brodersen, Mogens Juul Møller, Henrik H. Søndergaard, Ole Busck, Karina Boller Jensen, Antonino

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Information Lokal APV-proces i UCL 2014. Udarbejdet af HR og Kommunikation

Information Lokal APV-proces i UCL 2014. Udarbejdet af HR og Kommunikation Information Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Der skal jf. arbejdsmiljøloven gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hvert

Læs mere

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 Udarbejdelse af skemaet forudsætter gennemførelse af en @lt-i-alt undersøgelse, som er til fri afbenyttelse på www.kl.dk/alt. Undersøgelsen kan igangsættes af lederen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering vurdering Denne DCUM-vejledning beskriver undervisningsmiljøvurderingen, UMV. en beskriver, hvad en undervisningsmiljøvurdering er, og hvorfor arbejdet med undervisningsmiljøet er vigtigt. Den giver indblik

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere