Pkt : Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/formanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. 10.05: Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/formanden"

Transkript

1 Referat 10. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 25. september 2014 kl Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ewa Sørensen ES Flemming Præstegaard FP Klaus Keller KK Ole Jespersen OJ Rene Nielsen RN Morten Abildgaard MAB (ref.) Ikke til stede: Mikael Møller MM DAGSORDEN PBJ bød velkommen. Idet KK var nødsaget til at forlade mødet kl , blev dagsordenen omprioriteret, således at punkt og punkt blev behandlet efter punkt Pkt : Godkendelse af referat 8 og 9 Følgende mødereferater blev underskrevet: - Mødereferat 8 / Ordinært bestyrelsesmøde (28. august 2014) - Mødereferat 9 / Temamøde (10. september 2014) Pkt : LUKKET punkt Pkt : Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/formanden Det pålægges bestyrelsen, evt. i samarbejde med Energi Viborg A/S, at arbejde aktivt for udvikling af samarbejdet med andre fjernvarmedistributører og værker i Viborg Kommune, for ved udvikling af fælles løsninger at optimere økonomi og service i bl.a. administration, energirådgivning og teknisk support Bilag 5 Organisationsmodeller opdateret Bilag 6 Liste over aktiviteter som evt. kan medføre skattepligt På baggrund af Bilag 6, som indeholder en opsamling på hvilke opgaver VF har løst for eller i samarbejde med andre værker i 2013 og 2014 konstaterede PBJ, at VF skal kontakte sin revisor med henblik på at få revisors vurdering af skattepligt eller ej. 1/6

2 Såfremt revisor vurderer, at der er tale om skattepligt, ønskes hans anbefaling af, hvornår VF anmelder skattepligt og fra hvilket tidspunkt. PBJ pointerede, at vedtægterne i Viborg Fjernvarme muliggør samarbejde med andre værker og at sikring af overholdelse af lovgivningen er et bestyrelsesanliggende. Bestyrelsen var enige om at MAB tager kontakt til revisor og får udarbejdet en anbefaling fra revisor. Pkt Siden sidst v/direktøren: Bilag 1 Siden sidst MAB gennemgik udvalgte emner i Siden sidst, herunder: Status Strategisk energiplanlægning: - MAB orienterede om at statusmødet vedr. den strategiske energiplan er blevet udsat til den 21. oktober. Bestyrelsen opfordres til at tilmelde sig hos MAB med frist den 10. oktober. Status på Outsourcing af vagtordning: - VF har dokumenteret listen over hændelser med tilhørende handlingsbeskrivelser og gennemgået den internt. - I lyset af de igangværende drøftelser vedr. samarbejder med andre værker har MAB dog valgt at sætte outsourcingen i bero, indtil det er afklaret om vagtordningen kan bringes i spil i den sammenhæng. Status på energibesparelser: - MAB orienterede om, at VF til dato i 2014 ikke har valgt at købe energibesparelser eksternt med henblik på at leve op til sin årsforpligtelse. - VF er i gang med at analysere og planlægge, hvordan VF kan gennemføre aktiviteter i eget forsyningsområde og kvantificere energibesparelsen herved med henblik på at reducere det eksterne køb mest muligt. Potentialet ved at udnytte overskudsvarme forventes således at kunne bidrage betydeligt ift. de samlede energisparekrav. Bestyrelsen bliver forelagt en indstilling på bestyrelsesmødet i november på hvordan VF ønsker at løse opgaven. - MAB og Tom Diget har afholdt møde med Dansk Fjernvarme vedr. energispareordningen generelt og har i den forbindelse fremsendt VF s indspil til tilpasningen af ordningen ved næste forhandlingsrunde mellem Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen. - OJ spurgte ind til status på konvertering af Gymnastikhøjskolen til fjernvarme. MAB forklarede, at der ikke var nyt på nuværende tidspunkt, men lovede en opdatering på næste bestyrelsesmøde. Status på arbejdsmiljø: - MAB orienterede om, at VF planlægger at sætte fokus på samarbejde internt såvel som eksternt mhp. at forberede medarbejderne på de spørgsmål og situationer, som naturligt vil komme i takt med at VF opsøger og udvikler samarbejder med andre aktører på varmeforsyningsområdet. - Arrangementet forventes afholdt i november. 2/6

3 Pkt : Status Økonomi v/direktøren: Generel gennemgang af materialet. Bilag 2 Likviditetsoversigt Bilag 3 Budgetopfølgning August 2014 (ÅTD) Bilag 4 Restanceliste (Udleveres på mødet) Vedr. økonomioversigten: MAB gennemgik økonomioversigten. MAB gennemgik månedsrapporten og besvarede enkelte afklarende spørgsmål. August har i modsætningen til de øvrige måneder i 2014 været lidt koldere end normalt. Grundet det generelt mildere år, er der brugt mindre el til pumperne ift at flytte varmen rundt i ledningsnettet. Der er brugt flere omkostninger til advokat end normalt, hvilket er begrundet i den afklarende sagsbehandling op til generalforsamlingen dels ift. geotermi-projektet og dels ift. til det på generalforsamlingen opstillede forslag. Resultatet udviser en samlet overdækning primært grundet at det har været varmere end et normalt år og at raterne er opkrævet iht. et normalt år. Vedr. likviditetsoversigten: Resultatudviklingen til dato medfører en højere overskudslikviditet end forventet, hvilket også kommer til udtryk i likviditetsprognosen for året. MAB orienterede i forlængelse heraf om den igangværende dialog mellem Danske Bank, RD og VF. MAB og VF s økonomichef Johannes H. Jensen arbejder på forskellige likviditetsscenarier, der optimerer VF s muligheder for fremtidig rateplacering og samtidig løser udfordringen med at finansiere de fortsatte anlægsinvesteringer uden periodisk træk på en kassekredit. VF har den 22. september 2014 modtaget et lånetilsagn på 30 mio. kr. fra Danske Bank. Tilsagnet udløber ved årsskiftet. Grundet den forventede store overdækning i 2014 vil en låneoptagelse på nuværende tidspunkt imidlertid medføre en betydelig overskudslikviditet med yderst begrænset forrentning på indeståendet. Scenarierne tager derfor udgangspunkt i, at rateplaceringen i 2014 fastholdes i 2015 og at evt. låneoptagelse sker i løbet af 2015 i forventning om, at VF leverer et 0-resultat i 2015 og dermed ikke ligger ind med en unormal overskudslikviditet på samme måde, som VF forventes at gøre ved udgangen af Bestyrelsen vil blive forelagt en status på arbejdet på det næste ordinære bestyrelsesmøde og i øvrigt få forelagt de konkrete scenarier og løsningsmuligheder til beslutning og godkendelse, når det foreligger i starten af /6

4 VF forventer med udgangspunkt i den nuværende likviditetsprognose et træk på ca. 2 mio. kr. i perioden fra 20. december 2014 til og med 11. januar Danske Bank er, har i forlængelse af tidligere tilkendegivelser, indstillet på at give en midlertidig trækningsret og det er aftalt, at Danske Bank udarbejder og fremsender et sådant tilsagn på i alt 10 mio. kr. og som dermed også imødekommer det tilfælde, at resten af året måtte bliver koldere end forventet. Vedr. restancelisten: Omfanget af restancelisten er meget begrænset og der er fokus på alle udestående fordringer enkeltvis. Pkt : Status på planlægningen af møde mellem bestyrelsen i Viborg Fjernvarme og bestyrelsen i Bjerringbro Varmeværk med henblik på afdækning af samarbejdsmuligheder v/direktøren Bilag 7 udkast til dagsorden Bestyrelsen godkendte udkastet til dagsorden og anmodede MAB om at komme med et forslag til mødetidspunkt. PBJ bad om, at MAB udarbejdede en konkret liste over samarbejdsopgaver, som VF kan lægge på bordet på mødet. MAB orienterede i den forbindelse om arbejdet i fokusgrp 8 i regi af den kommunale strategiske energiplan og at gruppen har udarbejdet et inspirationskatalog. MAB lovede i forlængelse heraf at fremsende inspirationskataloget til bestyrelsen og understrege de opgaver, som MAB umiddelbart finder naturlige at bringe op. Pkt : Status på afdækning af mulighederne for Transmission- varme fra Århus v/direktøren Emnet afventer mødet med Energi Viborgs formandskab den 29. september, hvorefter bestyrelsen drøfter og beslutter det videre forløb. Pkt Drøftelse af fremtidig anvendelse af advokatbistand ift. Opgaver, kompetence, geografi og honorar v/formanden PBJ orienterede om, at han havde modtaget kopi af fakturaerne fra Kromann Reumert for PBJ gengav herefter den gældende bestyrelsesbeslutning, hvor Kromann Reumert er valgt til juridiske opgaver, hvor lokale interesser kan gøre det nødvendigt at sikre objektiviteten eller hvor det er nødvendigt med specialistviden på et givent område. Til øvrige juridiske opgaver anvendes det lokale advokatfirma Leoni Advokater. Bestyrelsen valgte at fastholde den nuværende beslutning ind til videre og bad samtidig MAB om at forhandle en prisaftale med Kromann Reumert. 4/6

5 Pkt : Status på implementering af ny Hjemmeside samt generelt nyt kommunikativt udtryk v/direktøren - Herunder fastlæggelse af indhold i de kommende Lune Nyheder. MAB gennemgik den vedlagte disposition. PBJ opfordrede bestyrelsen til at komme med input til supplerende indhold og at MAB på den baggrund for udarbejdet et udkast til kommentering. FP foreslog et indlæg omkring den gode historie eks. Omkring familien der har taget rådet om sommerluk til sig og sparet penge. PBJ foreslog, at Viborg fjernvarme listede de tjenester, som VF kan tilbyde, herunder indregulering af gulvvarme, termografering mv. MAB var enig i at VF skal liste sine serviceydelser men pointerede samtidig, at VF ikke står til rådighed med energirådgivning til samtlige forbrugere baseret på egen organisation, da bemandingen ikke er dimensioneret hertil. De energispareindsatser VF proaktivt adresserer, er de 300 dårligste afkølere hver måned samt større energispareprojekter, som understøtter indberetning af energispareindsatser samt de projekter som hører under projekt virkningsgrad og involverer slutkunder. Udarbejdelsen af den ny hjemmesider og tiltag ift logoskifte kører efter planen og VF vil være klar til at lancere ifm. udsendelse af lune nyheder i uge 43. Punkt 10.10: LUKKET punkt Pkt Meddelelser til pressen v/formanden Afventer mødet med Energi Viborg den 29. september samt udkast til Lune Nyheder 5/6

6 Pkt : Evt. Intet at berette. Mødet blev afsluttet Planlagte bestyrelsesmøder: Torsdag den 27. november 2014 Torsdag den 22. januar 2015 Torsdag den 26. marts 2015 Torsdag den 23. april 2015 (Ordinær generalforsamling) Torsdag den 28. maj 2015 Torsdag den 27. august 2015 Torsdag den 24. september 2015 Torsdag den 26. november 2015 Øvrige møder: Fredag den 10. oktober 2014 (Orientering fra Dansk Fjernvarme) Onsdag den 3. december 2014 julefrokost for bestyrelsen PBJ/MAB Per B. Jørgensen Flemming Præstegaard Klaus Keller Ewa H. Sørensen Rene Nielsen Ole Jespersen Mikael Møller 6/6

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 NEMT TRYGT BILLIGT

ÅRSBERETNING 2014 NEMT TRYGT BILLIGT ÅRSBERETNING 214 NEMT TRYGT BILLIGT SÅDAN GIK 214 Velkommen til generalforsamling 215 Varme- og regnskabsår 214 er gået, og Viborg Fjernvarmes bestyrelse og ledelse ser tilbage på et begivenhedsrigt år.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere