Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Konstituerende møde Dagsorden"

Transkript

1 Konstituerende møde Dagsorden 13. december kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af, at betingelserne for eventuelt indkaldte stedfortræderes deltagelse i mødet er til stede Valg af borgmester Valg af 1. og 2. viceborgmester Valg af medlemmer til økonomiudvalg, stående udvalg, andre udvalg, kommissioner og hverv med videre Beslutning om fastsættelse af udvalgsvederlag til byrådets medlemmer Bemyndigelse til at underskrive dokumenter Fastsættelse af byrådets mødeplan Underskrifter... 25

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagsansvarlig: dr00557 Sagsbehandler: hn Beslutning Side 1

4 2. Godkendelse af, at betingelserne for eventuelt indkaldte stedfortræderes deltagelse i mødet er til stede Sagsnr.: Sagsansvarlig: Sagsbehandler: dr00367 kdr Sagens formål Byrådet skal i henhold til 15, stk. 4, i den kommunale styrelseslov træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, hvorved forstås: om der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar Sagsbeskrivelse Til det konstituerende møde kan der, jfr. 15, stk. 1, i den kommunale styrelseslov kræves indkaldt stedfortræder til at deltage i det konstituerende møde, når et medlem på grund af sin helbredstilstand eller et forfald af anden grund er forhindret i at deltage i mødet. 15, stk. 1, er sålydende: Når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet. Til det konstituerede møde, jf. 6, eller 2. behandling af forslaget til årsbudget, jf. 38, stk. 2, kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved et medlems forfald af anden grund. Er der ikke et på den pågældende kandidatliste valgt medlem, som er i stand til at kræve stedfortræderen indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig indkaldt. Oplysning om eventuelle foretagne indkaldelser af stedfortrædere til mødet i dag samt medlemmernes forfaldsgrund foreligger ved mødets start. Beslutning Side 2

5 3. Valg af borgmester Sagsnr.: Sagsansvarlig: dr00367 Sagsbehandler: kdr Sagens formål Valg af borgmester for byrådets funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Sagsbeskrivelse Byrådet skal i henhold til den kommunale styrelseslov, 6, stk. 2, på det konstituerende møde vælge en formand (borgmester) blandt sine medlemmer. Valget sker efter reglerne i 24, stk. 1, som et flertalsvalg. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Beslutning Side 3

6 4. Valg af 1. og 2. viceborgmester Sagsnr.: Sagsansvarlig: dr00367 Sagsbehandler: kdr Sagens formål Valg af en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester for byrådets funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Sagsbeskrivelse Byrådet skal i henhold til den kommunale styrelseslov, 6, stk. 5, og som fastsat i styrelsesvedtægten, vælge en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester blandt sine medlemmer. Valget ledes af den nyvalgte borgmester. Valget foretages under ét som forholdstalsvalg, jfr. 24, stk. 3, i den kommunale styrelseslov. Det indebærer, at byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt at ville stemme sammen ved det pågældende valg, hvorefter der sker beregning af i hvilken rækkefølge de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Valggruppen ved nedenstående forslag udgør byrådets 31 medlemmer. Forslag: Som 1. viceborgmester vælges Frank Borch-Olsen Som 2. viceborgmester vælges Hanne Bæk Olsen Beslutning Side 4

7 5. Valg af medlemmer til økonomiudvalg, stående udvalg, andre udvalg, kommissioner og hverv med videre Sagsnr.: Sagsansvarlig: Sagsbehandler: dr00367 kdr Sagens formål Valg af medlemmer til økonomiudvalg og stående udvalg, jf. styrelsesvedtægten, samt til andre udvalg, kommissioner og hverv med videre. Sagsbeskrivelse Byrådet skal udpege medlemmer til økonomiudvalget og stående udvalg, jf. styrelsesvedtægten, samt til andre udvalg, kommissioner og hverv med videre på det konstituerende møde, jf. den kommunale styrelseslov 17. Det siddende byråd 2. behandler i mødet 16. december 2013 forslag til ændringer i styrelsesvedtægten fra 1. januar Nedenstående udpegninger til Økonomiudvalg og stående udvalg sker i overensstemmelse med disse ændringer, hvorfor der tages forbehold for endelig godkendelse af vedtægtsændringerne. Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig. Det indebærer, at byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt at ville stemme sammen ved det pågældende valg, hvorefter der sker beregning af, i hvilken rækkefølge de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Valggruppen ved nedenstående udpegninger udgør byrådets 31 medlemmer. I forbindelse med byrådets udpegning af medlemmer til diverse udvalg, kommissioner, råd, nævn, bestyrelser og lignende kan der opstå ønske om at bestemme, hvordan den udpegede skal varetage kommunens interesser i forbindelse med hvervet. Dette kan lade sig gøre i de tilfælde, hvor kommunen har instruktionsbeføjelse i forhold til det udpegede medlem. Som udgangspunkt besidder byrådet en instruktionsbeføjelse over for det udpegede medlem. Men der findes undtagelser til denne hovedregel f.eks. i forhold til medlemmer af aktie- og anpartsselskabsbestyrelser samt i tilfælde hvor byrådet har udpeget medlemmet på baggrund af dennes faglige kvalifikationer (sagkundskab) eller ud fra et ønske om at sikre lokalkendskab. De enkelte poster foreslås besat således: 1. Økonomi- og Erhvervsudvalg Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af byrådets øvrige medlemmer Side 5

8 Borgmesteren, formand Poul Dahl Hanne Bæk Olsen Søren Kristensen Karina Due Frank Borch-Olsen Hans Okholm Stående udvalg: 2. Plan-, Miljø- og Klimaudvalg Udvalget består af 7 medlemmer af byrådet Jarl Gorridsen Teresa Jørgensen Anders Kaysen Lars Faarup Casper Mouritsen Leif Lund Johan Brødsgaard 3. Vej- og Trafikudvalg Udvalget består af 7 medlemmer af byrådet Frank Borch-Olsen Gitte Willumsen Leif Bæk Erling Prang Lars Faarup Harry E. Madsen Hans Okholm 4. Kultur, Fritids- og Idrætsudvalg Udvalget består af 7 medlemmer af byrådet Gitte Willumsen Mads Frandsen Peter Nyegaard Jensen Ivan Greve Rune Dreier Kristensen Svend Thue Damgaard Leif Lund 5. Børne- og Ungeudvalg Udvalget består af 7 medlemmer af byrådet Søren Kristensen Helga Sandorf Jacobsen Svend Thue Damgaard Harry E. Madsen Side 6

9 Jørgen Madsen Mia Schmidt Elin Sonne 6. Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Udvalget består af 5 medlemmer af byrådet Elin Sonne Helga Sandorf Jacobsen Hans-Jørgen Hørning Søren Kristensen Ivan Greve 7. Ældre- og Handicapudvalg Udvalget består af 7 medlemmer af byrådet Karina Due Teresa Jørgensen Hans-Jørgen Hørning Lars Munksø Rune Dreier Kristensen Lene Fruelund Mia Schmidt 8. Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget består af 5 medlemmer af byrådet Hanne Bæk Olsen Peter Nyegaard Jensen Erling Prang Jørgen Madsen Morten Høgh Kommissioner: 9. Beredskabskommission Beredskabskommissionen består af 7 medlemmer. Borgmesteren og politidirektøren er fødte medlemmer og derudover udpeger byrådet 4 medlemmer samt 1 repræsentant for de frivillige udpeget af byrådet efter indstilling fra Beredskabs-Forbundet. Borgmesteren, født medlem Poul Dahl Lars Munksø Lars Faarup Karina Due Sag om udpegning af 1 repræsentant for de frivillige efter indstilling fra Beredskabs- Forbundet forelægges på byrådets første møde i Ekspropriationskommissionen for Jylland, kommunal liste til Side 7

10 Byrådet udpeger 1 person til den kommunale liste Bent Bräuner 11. Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland, kommunal liste til Byrådet udpeger 1 person til den kommunale liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Søren Goldmann 12. Taksationskommissionen for Randers, kommunal liste til Byrådet udpeger 2 personer til den kommunale liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Søren Slott Kjeld Aagaard Kjærulff 13. Overtaksationskommissionen for Århus og Holstebro, kommunal liste til Byrådet udpeger 1 person til den kommunale liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Ole Kyed Lovbestemte udvalg, bestyrelser og hverv: 14. Beboerklagenævn Beboerklagenævnet skal bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden er udpeget af Statsforvaltningen for perioden 1. juli juni De 2 andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og de større lejerforeninger i kommunen. De 2 medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Derudover skal der af byrådet vælges en person, som er sagkyndig med sociale forhold. Denne person tiltræder nævnet uden stemmeret i sager om lejernes brug af det lejede. Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne efter samme regler. Der bliver annonceret efter indstilling af medlemmer fra de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger til forelæggelse i byrådets første møde i Som sagkyndig med sociale forhold: Ingrid W. Andersen Suppleant: Maj-Britt Vejby Olesen 15. Bevillingsnævnet Bevillingsnævnet består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer. Side 8

11 Sammenlægningsudvalget har i mødet 13. november 2006 godkendt nedsættelse af et bevillingsnævn bestående af politidirektøren, borgmesteren og 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra HORESTA og 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra 3F. Borgmesteren, født medlem Der skal således ikke ske udpegning. Sag om udpegning af 2 repræsentanter efter indstilling fra HORESTA og 3F forelægges på byrådets første møde i Børn og unge-udvalget I henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter byrådet et børn og unge-udvalg, der skal træffe afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. 74 i lov om social service. Byrådet vælger blandt dets medlemmer 2 medlemmer og 2 suppleanter til udvalget (medlemmer af Børne- og Ungeudvalget kan ikke vælges til medlemmer eller suppleanter). Erling Prang Suppleant: Hanne Bæk Olsen Karina Due Suppleant: Harry E. Madsen 17. Den Kreative skole, bestyrelsen for Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af byrådet. Er det medlem, der bliver udpeget, ikke medlem af byrådet underlægges vedkommende byrådets instruktionsbeføjelse. Kurt Brunk Hansen 18. Fredningsnævnet Byrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til nævnet (ved behandling af sager vedrørende arealer i Silkeborg Kommune). Søren Goldmann Suppleant: Hans Okholm 19. Fritidsrådet I henhold til lovbekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) skal der nedsættes et eller flere udvalg. Byrådet vedtog i mødet 27. februar 2012 at nedsætte et fritidsråd på 10 medlemmer. Heraf udpeger byrådet 2 byrådsmedlemmer efter forslag fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Forslag: Udpegningen af de 2 byrådsmedlemmer delegeres til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 20. Grundlisteudvalget I henhold til lov om rettens pleje og bekendtgørelse om grundlister skal der inden for hver kommune nedsættes et grundlisteudvalg på 5 medlemmer. Byrådet vælger 5 Side 9

12 medlemmer til udvalget. Linda Lyngsøe Lars Faarup Leif Lund Lene Fruelund Mia Schmidt 21. Handicaprådet Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af byrådet, heraf et antal af dets medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand. Der skal udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Byrådet vedtog i mødet 25. januar 2010, at rådet sammensættes med 10 repræsentanter, heraf 5 medlemmer udpeget af byrådet. Af byrådets 5 medlemmer udpeges 3 medlemmer blandt byrådets medlemmer samt 2 blandt ledere fra de kommunale udfører/institutioner. Karina Due Suppleant: Leif Lund Lene Fruelund Suppleant: Rune Dreier Kristensen Mia Schmidt Suppleant: Frank Borch-Olsen Sag om udpegning af repræsentanter efter indstilling Danske Handicaporganisationer samt byrådets 2 ledere fra de kommunale udfører/institutioner forelægges på byrådets første møde i Hegnsynet I henhold til lov om hegn nedsættes for hver kommune et hegnsyn bestående af 3 medlemmer. Byrådet udpeger den ene til formand. Der skal udpeges suppleant for hvert medlem. Mindst 1 medlem skal være plantningskyndigt, og i kommuner med bymæssig bebyggelse på 1000 indbyggere eller derover, skal tillige 1 medlem være bygningskyndigt. Arne Lund Suppleant: Erling Prang Bent Jensen Suppleant: Bent Helmer Nielsen Søren Slott Suppleant: Poul Dahl 23. Huslejenævnet Huslejenævnet skal bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden er udpeget af Statsforvaltningen for perioden 1. juli juni Side 10

13 De 2 andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De 2 medlemmer skal være kendt med huslejeforhold. Derudover skal der af byrådet vælges en person, som er sagkyndig med sociale forhold. Denne person tiltræder nævnet uden stemmeret i sager om lejernes brug af det lejede. Der vælges 1 suppleant for hvert af medlemmerne efter samme regler. Der bliver annonceret efter indstilling af medlemmer fra de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger til forelæggelse i byrådets første møde i Som sagkyndig med sociale forhold: Ingrid W. Andersen Suppleant: Maj-Britt Vejby Olesen 24. Integrationsrådet Integrationsrådet skal bestå af mindst 7 medlemmer. Sammenlægningsudvalget vedtog i mødet 13. november 2006 at oprette et integrationsråd på 13 medlemmer. Heraf skal 3 medlemmer udpeges af byrådet blandt dets medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Børne- og Ungeudvalget. For hvert medlem vælges en suppleant. Forslag: De 3 byrådsmedlemmer og suppleanter udpeges blandt medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Børne- og Ungeudvalget: Helga Sandorf Jacobsen Suppleant: Leif Lund Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: Hans-Jørgen Hørning Suppleant: Helga Sandorf Jacobsen Arbejdsmarkedsudvalget: Jørgen Madsen Suppleant: Erling Prang 25. Kredsråd vedrørende politiets virksomhed I hver politikreds nedsættes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Borgmesteren er født medlem af kredsrådet. Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt byrådets medlemmer. Borgmesteren, født medlem Suppleant: Frank Borch-Olsen 26. Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) Borgmesteren er formand for rådet. Formandens suppleant er viceborgmesteren. Derudover skal kommunen udpege en række medlemmer efter indstilling fra DA, LO, FTF, AC m.v. Borgmesteren, født medlem Side 11

14 Suppleant for borgmesteren: 1. viceborgmester Forslag: Arbejdsmarkedsudvalget bemyndiges til at foretage udpegning af de øvrige medlemmer, som skal udpeges efter indstilling. 27. Lysbro Uddannelsescenter, bestyrelsen for Byrådet nedsætter, jf. lov om specialundervisning, en bestyrelsen for undervisningsinstitutionen. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf udpeger byrådet 2 medlemmer samt 2 suppleanter. Linda Lyngsøe Suppleant: Britta Bang Lene Fruelund Suppleant: Jørgen Madsen 28. Mark- og Vejfredsudvalget I henhold til lov om mark- og vejfred udpeger byrådet 3 vurderingsmænd. Et af medlemmerne udpeges til formand. Kommunen kan beslutte, at Hegnsynet varetager Mark- og Vejfredsudvalgets opgaver. Forslag: Hegnsynet varetager som hidtil Mark- og Vejfredsudvalgets opgaver. 29. Midttrafik, repræsentantskabet for Byrådene i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuners byråd. Der kan evt. udpeges suppleant. Frank Borch-Olsen Suppleant: Hans Okholm 30. Ungdomsskolebestyrelsen Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 11 medlemmer. Byrådet vedtog i mødet den 20. december 2010 at godkende en styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes Ungdomsskole. Ifølge vedtægten består ungdomsskolebestyrelsen af 11 repræsentanter, heraf 2 repræsentanter for byrådet. 2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges af og blandt byrådets medlemmer. Gitte Willumsen Suppleant: Helga Sandorf Jacobsen Lars Faarup Suppleant: Johan Brødsgaard Sag om udpegning af øvrige repræsentanter efter forslag forelægges på byrådets første møde i Valgbestyrelse for Folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning Valgbestyrelsen består af 5 medlemmer af byrådet. For hvert medlem udpeges en suppleant. Borgmesteren er formand for valgbestyrelserne. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelserne. Side 12

15 Borgmesteren, formand Suppleant: Teresa Jørgensen Frank Borch-Olsen, næstformand Suppleant: Mia Schmidt Hanne Bæk Olsen Suppleant: Erling Prang Karina Due Suppleant: Leif Lund Søren Kristensen Suppleant: Ivan Greve 32. Valgbestyrelse for Kommunale valg Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højest 7 medlemmer af byrådet. Der udpeges stedfortrædere for hvert medlem. Valgbestyrelsen har hidtil bestået af 5 medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges blandt byrådets medlemmer. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Borgmesteren, formand Suppleant: Teresa Jørgensen Frank Borch-Olsen, næstformand Suppleant: Mia Schmidt Hanne Bæk Olsen Suppleant: Erling Prang Karina Due Suppleant: Leif Lund Søren Kristensen Suppleant: Ivan Greve Andre udvalg og bestyrelser: 33. AFT 2005 (tidligere Tarco), generalforsamling AFT 2005 er under afvikling, men der kan fortsat blive truffet beslutninger af betydning for udlodningen til de deltagende kommuner, når afviklingen bliver gennemført. Alle aktionærer har ret til at deltage på generalforsamlingen. Forslag: Vej- og Trafikudvalget udpeger en repræsentant til at give møde på generalforsamlingen 34. Aqua Ferskvandsakvarium, den selvejende institution, bestyrelsen for Byrådet vælger 3 medlemmer til bestyrelsen. Teresa Jørgensen Hanne Bæk Olsen Frank Borch-Olsen 35. Brugerråd for Naturstyrelsen Midtjylland (tidligere Fjeldborg statsskovdistrikt) Silkeborg Kommune har som udvalgt kommune hidtil udpeget 1 medlem til rådet. Side 13

16 Frank Borch-Olsen 36. Brugerråd for Naturstyrelsen Søhøjlandet (tidligere Silkeborg Statsskovdistrikt) Silkeborg Kommune har som udvalgt kommune hidtil udpeget 1 medlem til rådet. Ole Olesen 37. Central Danmark Midtjyllands EU-kontor, generalforsamling Byrådet vælger en repræsentant til at give møde på generalforsamlingen. Rune Dreier Kristensen 38. Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat, bestyrelsen for Legatet bestyres af den til enhver tid siddende bestyrelse for Elisabeth Methe Lundings Uddannelsesfond & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond. Se under Elisabeth Methe Lundings Uddannelsesfond & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond. 39. Ejendomsfonden Museum Jorn i Centrum, bestyrelsen for Borgmesteren, født medlem Der skal således ikke foretages udpegning. 40. Elisabeth Methe Lundings Uddannelsesfond & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond, bestyrelsen for Byrådet vælger 2 medlemmer til bestyrelsen. Linda Lyngsøe Naja Kjær Poulsen 41. erhvervsilkeborg, fond, bestyrelsen for Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udgøres af den til enhver tid værende bestyrelse i Foreningen for erhvervsilkeborg. Borgmesteren, født medlem Der skal således ikke foretages udpegning. 42. erhvervsilkeborg, foreningen, repræsentantskabet for I repræsentantskabet er Silkeborg Kommune repræsenteret ved borgmesteren, 2 medlemmer af byrådet, ordførende direktør og udviklingschef. Borgmesteren, født medlem Hanne Bæk Olsen Frank Borch-Olsen 43. erhvervsilkeborg, foreningen, bestyrelsen for I foreningens bestyrelse er Silkeborg Kommune repræsenteret ved borgmesteren og ordførende direktør. Side 14

17 Borgmesteren, født medlem Der skal således ikke foretages udpegning. 44. Fabrikant B. Søndergaard og hustrus Mindelegat, legatbestyrelse for Legatbestyrelsen består af 3 medlemmer, heraf den til enhver tid værende borgmester i Silkeborg Kommune og et medlem af et af Silkeborg Byråd nedsat stående udvalg med ansvar for sundhed, handicappede og/eller sociale opgaver. Borgmesteren, født medlem Lars Munksø 45. Ferskvandscentret, den selvejende institution, bestyrelsen for Byrådet udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen. Teresa Jørgensen Hanne Bæk Olsen Frank Borch-Olsen 46. Fonden Musik- og Teaterhus, bestyrelsen for Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. Steen Vindum Jørn Würtz 47. Fonden Turisme-Silkeborg, bestyrelsen for Byrådet udpeger 1 person til bestyrelsen. Hans Okholm 48. Foreningen TurismeSilkeborg Byrådet udpeger 1 medlem. Derudover er borgmesteren født medlem. Borgmesteren, født medlem Hans Okholm 49. FOTdanmark, forening, repræsentantskabet for Byrådet udpeger en repræsentant til repræsentantskabet samt eventuelt en suppleant. Direktionen anbefaler, at der udpeges en administrativ medarbejder efter forslag fra Direktionen. Forslag: Jakob Harding Kirkegaard, sektionsleder i Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling 50. Fælleslegatet for værdige trængende i Silkeborg Kommune, bestyrelsen for Legatet bestyres af det stående udvalg, som Silkeborg Byråd udpeger til det. Forslag: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 51. Gudenåkomité, samarbejdsorgan for kommuner i Gudenåsystemets opland Komiteen består af et byrådsmedlem fra hver af følgende 7 kommuner: Favrskov, Side 15

18 Hedensted, Horsens, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Viborg. For hvert medlem udpeges en suppleant. Jarl Gorridsen Suppleant: Johan Brødsgaard 52. Hjejlen ApS, generalforsamling Byrådet vælger 1 repræsentant til at give møde på generalforsamlingen. Anders Kaysen 53. HMN Naturgas I/S, repræsentantskabet for Der udpeges 3 repræsentanter og 3 personlige stedfortrædere til selskabets repræsentantskab. De udpegede personer skal være byrådsmedlemmer. Morten Høgh Suppleant: Kjeld Aagaard Kjærulff Lars Faarup Suppleant: Ivan Greve Hans Okholm Suppleant: Elin Sonne 54. Karup Lufthavn a.m.b.a., bestyrelsen for Byrådet udpeges 1 medlem til bestyrelsen. Borgmesteren 55. Kunstcentret Silkeborg Bad, bestyrelsen for Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. Martin Jakobsen Ivan Greve 56. Købmand Robet Jones og Hustru Adelaida Jones Mindelegat, legatbestyrelse Legatet ledes af en bestyrelse bestående af det stående udvalg, som Silkeborg Byråd udpeger hertil, suppleret af den til enhver tid værende sognepræst for Silkeborg Sogn. Forslag: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 57. Leverandørforeningen af 1990 Amba (L90), repræsentantskabet for Hver andelshaver vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet fra byrådet og vælger samtidig én suppleant for hvert medlem til repræsentantskabet også fra byrådet. Leif Bæk Suppleant: Jarl Gorridsen Søren Kristensen Suppleant: Svend Thue Damgaard 58. Midttrafik - letbanen Østjylland, politisk følgegruppe Samarbejdet er organiseret med en politisk følgegruppe med en repræsentant for hver af de deltagende parter: Århus, Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Side 16

19 Odder og Silkeborg kommuner samt Region Midtjylland Frank Borch-Olsen 59. Museum Jorn, Silkeborg, bestyrelsen for Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. Teresa Jørgensen Jørgen Thyde 60. Museum Silkeborg, bestyrelsen for Byrådet udpeger 2 medlemmer af byrådet blandt medlemmerne af kommunens Kultur, Fritids- og Idrætsudvalg. Forslag: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anmodes om at indstille 2 medlemmer til byrådet 61. Rødegaards Uddelingsfond, bestyrelsen for Byrådet udpeges 3 medlemmer til bestyrelsen. Gitte Willumsen Bente Rands Mortensen Rune Dreier Kristensen 62. Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe (LAG), forening, bestyrelsen for Byrådet udpeges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen. Ivan Greve Suppleant: Erik Markvad Jørgensen 63. Silkeborg Forsyning A/S, generalforsamling Byrådet vælger repræsentant(er) til at give møde på generalforsamlingen. Borgmesteren Jann Hansen, ordførende direktør 64. Silkeborg Gymnasium, bestyrelsen for 1 medlem udpeges i princippet af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Praksis er, at byrådet i beliggenhedskommunen udpeger medlemmet til bestyrelsen. Teresa Jørgensen 65. Silkeborg Handelsskole, bestyrelsen for Byrådet udpeges 1 medlem til bestyrelsen. Rune Dreier Kristensen 66. Silkeborg Produktionshøjskole, bestyrelsen for Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. Forslag: Arbejdsmarkedsudvalget og Silkeborg Kommunes Ungdomsvejledning anmodes Side 17

20 om at indstille hver 1 person til hvervet. Sag om udpegning af de 2 medlemmer forelægges på byrådets første møde i Silkeborg Sportscenter, den selvejende institution, bestyrelsen for Byrådet udpeger 1 medlem blandt dets medlemmer til bestyrelsen. Peter Nyegaard Jensen 68. Silkeborg Tekniske Skole, den selvejende institution, bestyrelsen for Byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Søren Kristensen 69. Social- og sundhedsskolen i Silkeborg, bestyrelsen for Byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Hans-Jørgen Hørning 70. Sprogcenter Midt, bestyrelsen for Byrådet kan udpege 1 medlem til bestyrelsen. Jørgen Madsen 71. Th Langs HF og VUC, bestyrelsen for 1 medlem udpeges i princippet af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Praksis er, at byrådet i beliggenhedskommunen udpeger medlemmet til bestyrelsen. Søren Kristensen 72. TV-Midt-Vest, repræsentantskabet Byrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet. Harry E. Madsen 73. TV2 Østjylland, repræsentantskabet Byrådet udpeger 2 medlemmer til repræsentantskabet. Leif Lund Hanne Bæk Olsen Kommunale foreninger: 74. Kommunernes Landsforening (KL), delegeret møde Det tilkommer Silkeborg Byråd at vælge 12 delegerede. Steen Vindum Suppleant: Leif Bæk Jarl Gorridsen Suppleant: Mads Frandsen Side 18

21 Gitte Willumsen Suppleant: Teresa Jørgensen Poul Dahl Suppleant: Hans-Jørgen Hørning Hanne Bæk Olsen Suppleant: Lars Faarup Søren Kristensen Suppleant: Rune Dreier Kristensen Erling Prang Suppleant: Casper Mouritsen Karina Due Suppleant: Leif Lund Lene Fruelund Suppleant: Jørgen Madsen Frank Borch-Olsen Suppleant: Mia Schmidt Hans Okholm Suppleant: Elin Sonne Morten Høgh Suppleant: Helga Sandorf Jacobsen 75. Kommunernes Landsforening (KL), repræsentantskabet Repræsentantskabet består af borgmestrene i KL s medlemskommuner samt en stedfortræder for borgmesteren. Borgmesteren, født medlem Suppleant: 1. viceborgmester 76. Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland (KKR) Borgmestrene fra KL s medlemskommuner i hver region er medlem af kommunekontaktrådet. Når en borgmester har forfald, deltager vedkommende viceborgmester i det pågældende møde i kommunekontaktrådet. Borgmesteren, født medlem Suppleant: 1. viceborgmester 77. Kontaktudvalg, Region Midtjylland Kontaktudvalget består af regionsrådets formand og borgmestrene for kommunerne i regionen. Borgmesteren, født medlem Der skal således ikke ske udpegning. Indstillinger: 78. Hjemmeværnets Distriktsudvalg Midt- og Vesttjylland Der indstilles 1 medlem pr. kommune til distriktsudvalget. Poul Dahl 79. Skatteankenævn Midtøstjylland Side 19

22 Silkeborg Kommune har fået tildelt 2 pladser til Skatteankenævn Midtøstjylland. Staten foretager udpegningen. Kommunen skal indstille 2 kandidater og 2 personlige suppleanter. Leif Bæk Suppleant: Morten Høgh Svend Kristensen Suppleant: Mogens Lyngsdal 80. Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland Silkeborg Kommune har fået tildelt 1 plads til Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland. Der skal indstilles 1 kandidat og 1 personlig suppleant. Torben Iversen Suppleant: Erik Ahlman Beslutning Side 20

23 6. Beslutning om fastsættelse af udvalgsvederlag til byrådets medlemmer Sagsnr.: Sagsansvarlig: Sagsbehandler: dr00367 kdr Sagens formål Byrådet kan træffe beslutning om at yde udvalgsvederlag til byrådets medlemmer af økonomiudvalg, stående udvalg, børn og unge-udvalg samt udvalg nedsat i henhold til den kommunale styrelseslovs 17, stk. 4 (Nærdemokratiudvalget). Byrådet skal i givet fald træffe beslutning om fordeling af udvalgsvederlagene mellem de nævnte udvalg. Sagsbeskrivelse Byrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af byrådet for medlemskab af økonomiudvalg, stående udvalg og til særlige udvalg, jfr. henholdsvis 16, stk. 2 og 17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov samt til de medlemmer, der efter 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er udpeget af byrådet til børn og unge-udvalget. De nærmere regler om udvalgsvederlag er fastsat i vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv). Byrådet kan endvidere i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om formandsvederlag til formændene for stående udvalg og udvalg nedsat efter særlig beslutning ( 17, stk. 4 udvalg). Summen af de årlige udvalgsvederlag og formandsvederlag kan højst udgøre 330 % af borgmesterens vederlag (kommuner med indbyggere fra ). Formandsvederlagene, som fastsat i styrelsesvedtægten, udgør i alt 180 %. Summen af udvalgsvederlagene kan herefter højst udgøre 150 % af borgmesterens vederlag. Byrådet træffer beslutning om fordelingen af udvalgsvederlagene. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Det beløb, der herefter er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af byrådet blandt dets medlemmer. Der ses bort fra udvalgets formand, hvis denne modtager vederlag som formand. Der foreslås fastsat følgende udvalgsvederlag i procent af borgmesterens vederlag: Økonomi- og Erhvervsudvalget 27,2 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 18,3 Vej- og Trafikudvalget 18,3 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 18,3 Børne- og Ungeudvalget 18,3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 12,2 Ældre- og handicapudvalget 18,3 Arbejdsmarkedsudvalget 12,2 Børn og Unge-udvalget 0,8 Side 21

Byrådet Konstituerende møde Beslutningsprotokol

Byrådet Konstituerende møde Beslutningsprotokol Konstituerende møde Beslutningsprotokol 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Mandag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold Udpeges af Byrådet på det konstituerende møde: Økonomiudvalget, de stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget Hjemmel Antal der skal vælges af Byrådet Heraf byrådsmedlemmer Bemærkninger Vederlag Økonomiudvalget

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen KONSTITUERENDE MØDE REFERAT Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen Mødet hævet kl. Sagsnr. 1. Valg af medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalg 1

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde indstille medlemmer til på Udvalg, råd, Ikke Økonomiudvalget 4. 5. Anders G. Christensen 6. Nikolaj Per Schøler 7. Kurt

Læs mere

Obligatorisk(O)/valgfrit( V)

Obligatorisk(O)/valgfrit( V) AIF-hallernes Fond- Auninghallerne 1 V Fremgår ikke af vedtægter Allingåbro Idrætshal 1 O V Allingåbro Varmeværk 1 O V Aqua Djurs 5 13.647 kr. O V 5 Auning Varmeværk 1 O V Beredskabskommissionen 2 - herudover

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Indtræden af stedfortræder 2 ØK Valg af borgmester 3 ØK Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af Borgmester 3 2. Valg af 1. og 2. viceborgmester 4 3. Fastsættelse af vederlag

Læs mere

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Dagsorden 02-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens sammensætning 2014-2017 Valg af borgmester

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Oversigt over politisk udpegede medlemmer af bestyrelser, råd, nævn m.m Udpeget på det konstituerende møde

Oversigt over politisk udpegede medlemmer af bestyrelser, råd, nævn m.m Udpeget på det konstituerende møde Udpeget på det konstituerende møde Borgmester 1. viceborgmester 2. viceborgmester Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Udvalg,, næst Børne- og Kulturudvalget Udvalg,, næst Det Sociale Udvalg Udvalg Henning

Læs mere

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv.

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. 9. november 2014 Gule markeringer = DF repræsentation Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. Børn- og Ungeudvalg Formand Steffen Rasmussen (A) med stedfortræder Jens Erik Kistrup (V) med stedfortræder

Læs mere

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V)

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V) Råd, nævn eller kommission Beredskabskommissionen Børne- og Ungeudvalget C4 Foreningen s repræsentantskab C4 Videncenter Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Udpeget Vakant Susanne Due Kristensen (A), formand

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 18.35 Pkt. Tekst Side 1 Valg af borgmester 1 2 Valg af 1. viceborgmester 1 3 Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed:

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: REFERAT Byrådet Konstituering Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: 18.00-18.25 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 Valg af borgmester 2 Valg af 1. og

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 1 TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2006, KL. 20.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 7. december 2006 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

Byrådets konstituering. Dagsorden

Byrådets konstituering. Dagsorden Byrådets konstituering Dagsorden Dato: 1 december 2013 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19:00 Mikael Klitgaard (V) Martin Bech (V) Claus Kongsgaard (V) Lasse Riisgaard (V) Lone Birkmose

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 20. December 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 8. Januar 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Knud B. Christoffersen (A) Bevillingsnævn Tina Tving Stauning (A)

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 6. November 2017 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Dagsorden Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 1 Valg af borgmester 1 2 Valg af 1. viceborgmester 2 3 Valg af

Læs mere

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

Dagsorden - Konstituerende møde

Dagsorden - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 3. marts 2015 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V. HJEMMEL

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Konstituerende byrådsmøde, Hjørring Rådhus, Springvandspladsen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v.

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. Fortegnelse over udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 Indholdsfortegnelse: Kommissioner m.v.... 4 Bevillingsnævnet... 4 Børn og unge-udvalget... 4 Hjemmeværnets

Læs mere

Bilag til byrådets møde den 26. oktober 2015 Politik for repræsentationer.

Bilag til byrådets møde den 26. oktober 2015 Politik for repræsentationer. Bilag til byrådets møde den 26. oktober 2015 Politik for repræsentationer. Hverv Krav om byrådsmedlemskab Ikke krav om byrådsmedlemskab Bakkegården - selvejende Den blå Paraply - selvejende Ejendomsfonden

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Dagsorden. Byrådet Konstituerende møde Torsdag den 07. december 2017 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Dagsorden. Byrådet Konstituerende møde Torsdag den 07. december 2017 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende Dagsorden Byrådet 2018 Konstituerende møde Torsdag den 07. december 2017 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17.

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17. Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 17.20 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17)

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) 1) Er en konstitueringsaftale bindende? Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Stående udvalg med 5 medlemmer ,12 kr. årligt i 2017 til hvert af 4 medlemmer, der ikke er formand

Stående udvalg med 5 medlemmer ,12 kr. årligt i 2017 til hvert af 4 medlemmer, der ikke er formand 1 Borgmester 1 medlem. 26 øvrige byrådsmedlemmer Tillige formand for Økonomiet af 91.487 kr. årligt i 2017. Herudover 14.155 kr. årligt i 2017 som tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år 1.003.793

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Byrådet :00 Byrådssalen. Afbud fra: Søren Kristensen (A) og Anders Kaysen. (V)

Byrådet :00 Byrådssalen. Afbud fra: Søren Kristensen (A) og Anders Kaysen. (V) Byrådet Beslutningsprotokol 08-02-2016 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Søren Kristensen (A) og Anders Kaysen. (V) Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen.

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. Der forelå afbud fra Milton Graff Pedersen. 1. stedfortræder for gruppe A Ömer Kuscu var

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. december 2013 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Konstituerende møde 051217 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Mødelokale Havet på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

KONSTITUERINGSAFTALE Horsens Kommune

KONSTITUERINGSAFTALE Horsens Kommune 29.11.13 KONSTITUERINGSAFTALE 2014-2017 Horsens Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre og Liberal Alliance. I forlængelse

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 1. Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Vedtægten er udarbejdet i henhold til

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 22. september 2016 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 27. juni 2014 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V. HJEMMEL

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal

Læs mere

KL s love ISBN 87-7848-874-5

KL s love ISBN 87-7848-874-5 KL 2006 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Omslagsdesign: Per Dalager Jensen Grafisk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneinformation A/S

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen Dagsorden til ekstraordinært møde til Byrådet Onsdag den 21-12-2016, kl. 18:00 i Byrådssalen Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Byrådet består af: Parti: A - Socialdemokratiet

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V.

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. KL SEPTEMBER 2017 UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. JURA OG EU Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 8 Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Midtjysk Turisme

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Midtjysk Turisme Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Midtjysk Turisme 1 Navn og hjemsted Fondens navn er MIDTJYSK TURISME Fondens hjemsted er XXXX Kommune 2 Stifter Region Midtjylland 3 Formål Fondens formål er aktivt

Læs mere