Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Konstituerende møde Dagsorden"

Transkript

1 Konstituerende møde Dagsorden 13. december kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af, at betingelserne for eventuelt indkaldte stedfortræderes deltagelse i mødet er til stede Valg af borgmester Valg af 1. og 2. viceborgmester Valg af medlemmer til økonomiudvalg, stående udvalg, andre udvalg, kommissioner og hverv med videre Beslutning om fastsættelse af udvalgsvederlag til byrådets medlemmer Bemyndigelse til at underskrive dokumenter Fastsættelse af byrådets mødeplan Underskrifter... 25

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagsansvarlig: dr00557 Sagsbehandler: hn Beslutning Side 1

4 2. Godkendelse af, at betingelserne for eventuelt indkaldte stedfortræderes deltagelse i mødet er til stede Sagsnr.: Sagsansvarlig: Sagsbehandler: dr00367 kdr Sagens formål Byrådet skal i henhold til 15, stk. 4, i den kommunale styrelseslov træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, hvorved forstås: om der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar Sagsbeskrivelse Til det konstituerende møde kan der, jfr. 15, stk. 1, i den kommunale styrelseslov kræves indkaldt stedfortræder til at deltage i det konstituerende møde, når et medlem på grund af sin helbredstilstand eller et forfald af anden grund er forhindret i at deltage i mødet. 15, stk. 1, er sålydende: Når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet. Til det konstituerede møde, jf. 6, eller 2. behandling af forslaget til årsbudget, jf. 38, stk. 2, kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved et medlems forfald af anden grund. Er der ikke et på den pågældende kandidatliste valgt medlem, som er i stand til at kræve stedfortræderen indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig indkaldt. Oplysning om eventuelle foretagne indkaldelser af stedfortrædere til mødet i dag samt medlemmernes forfaldsgrund foreligger ved mødets start. Beslutning Side 2

5 3. Valg af borgmester Sagsnr.: Sagsansvarlig: dr00367 Sagsbehandler: kdr Sagens formål Valg af borgmester for byrådets funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Sagsbeskrivelse Byrådet skal i henhold til den kommunale styrelseslov, 6, stk. 2, på det konstituerende møde vælge en formand (borgmester) blandt sine medlemmer. Valget sker efter reglerne i 24, stk. 1, som et flertalsvalg. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Beslutning Side 3

6 4. Valg af 1. og 2. viceborgmester Sagsnr.: Sagsansvarlig: dr00367 Sagsbehandler: kdr Sagens formål Valg af en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester for byrådets funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Sagsbeskrivelse Byrådet skal i henhold til den kommunale styrelseslov, 6, stk. 5, og som fastsat i styrelsesvedtægten, vælge en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester blandt sine medlemmer. Valget ledes af den nyvalgte borgmester. Valget foretages under ét som forholdstalsvalg, jfr. 24, stk. 3, i den kommunale styrelseslov. Det indebærer, at byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt at ville stemme sammen ved det pågældende valg, hvorefter der sker beregning af i hvilken rækkefølge de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Valggruppen ved nedenstående forslag udgør byrådets 31 medlemmer. Forslag: Som 1. viceborgmester vælges Frank Borch-Olsen Som 2. viceborgmester vælges Hanne Bæk Olsen Beslutning Side 4

7 5. Valg af medlemmer til økonomiudvalg, stående udvalg, andre udvalg, kommissioner og hverv med videre Sagsnr.: Sagsansvarlig: Sagsbehandler: dr00367 kdr Sagens formål Valg af medlemmer til økonomiudvalg og stående udvalg, jf. styrelsesvedtægten, samt til andre udvalg, kommissioner og hverv med videre. Sagsbeskrivelse Byrådet skal udpege medlemmer til økonomiudvalget og stående udvalg, jf. styrelsesvedtægten, samt til andre udvalg, kommissioner og hverv med videre på det konstituerende møde, jf. den kommunale styrelseslov 17. Det siddende byråd 2. behandler i mødet 16. december 2013 forslag til ændringer i styrelsesvedtægten fra 1. januar Nedenstående udpegninger til Økonomiudvalg og stående udvalg sker i overensstemmelse med disse ændringer, hvorfor der tages forbehold for endelig godkendelse af vedtægtsændringerne. Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig. Det indebærer, at byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt at ville stemme sammen ved det pågældende valg, hvorefter der sker beregning af, i hvilken rækkefølge de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Valggruppen ved nedenstående udpegninger udgør byrådets 31 medlemmer. I forbindelse med byrådets udpegning af medlemmer til diverse udvalg, kommissioner, råd, nævn, bestyrelser og lignende kan der opstå ønske om at bestemme, hvordan den udpegede skal varetage kommunens interesser i forbindelse med hvervet. Dette kan lade sig gøre i de tilfælde, hvor kommunen har instruktionsbeføjelse i forhold til det udpegede medlem. Som udgangspunkt besidder byrådet en instruktionsbeføjelse over for det udpegede medlem. Men der findes undtagelser til denne hovedregel f.eks. i forhold til medlemmer af aktie- og anpartsselskabsbestyrelser samt i tilfælde hvor byrådet har udpeget medlemmet på baggrund af dennes faglige kvalifikationer (sagkundskab) eller ud fra et ønske om at sikre lokalkendskab. De enkelte poster foreslås besat således: 1. Økonomi- og Erhvervsudvalg Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af byrådets øvrige medlemmer Side 5

8 Borgmesteren, formand Poul Dahl Hanne Bæk Olsen Søren Kristensen Karina Due Frank Borch-Olsen Hans Okholm Stående udvalg: 2. Plan-, Miljø- og Klimaudvalg Udvalget består af 7 medlemmer af byrådet Jarl Gorridsen Teresa Jørgensen Anders Kaysen Lars Faarup Casper Mouritsen Leif Lund Johan Brødsgaard 3. Vej- og Trafikudvalg Udvalget består af 7 medlemmer af byrådet Frank Borch-Olsen Gitte Willumsen Leif Bæk Erling Prang Lars Faarup Harry E. Madsen Hans Okholm 4. Kultur, Fritids- og Idrætsudvalg Udvalget består af 7 medlemmer af byrådet Gitte Willumsen Mads Frandsen Peter Nyegaard Jensen Ivan Greve Rune Dreier Kristensen Svend Thue Damgaard Leif Lund 5. Børne- og Ungeudvalg Udvalget består af 7 medlemmer af byrådet Søren Kristensen Helga Sandorf Jacobsen Svend Thue Damgaard Harry E. Madsen Side 6

9 Jørgen Madsen Mia Schmidt Elin Sonne 6. Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Udvalget består af 5 medlemmer af byrådet Elin Sonne Helga Sandorf Jacobsen Hans-Jørgen Hørning Søren Kristensen Ivan Greve 7. Ældre- og Handicapudvalg Udvalget består af 7 medlemmer af byrådet Karina Due Teresa Jørgensen Hans-Jørgen Hørning Lars Munksø Rune Dreier Kristensen Lene Fruelund Mia Schmidt 8. Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget består af 5 medlemmer af byrådet Hanne Bæk Olsen Peter Nyegaard Jensen Erling Prang Jørgen Madsen Morten Høgh Kommissioner: 9. Beredskabskommission Beredskabskommissionen består af 7 medlemmer. Borgmesteren og politidirektøren er fødte medlemmer og derudover udpeger byrådet 4 medlemmer samt 1 repræsentant for de frivillige udpeget af byrådet efter indstilling fra Beredskabs-Forbundet. Borgmesteren, født medlem Poul Dahl Lars Munksø Lars Faarup Karina Due Sag om udpegning af 1 repræsentant for de frivillige efter indstilling fra Beredskabs- Forbundet forelægges på byrådets første møde i Ekspropriationskommissionen for Jylland, kommunal liste til Side 7

10 Byrådet udpeger 1 person til den kommunale liste Bent Bräuner 11. Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland, kommunal liste til Byrådet udpeger 1 person til den kommunale liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Søren Goldmann 12. Taksationskommissionen for Randers, kommunal liste til Byrådet udpeger 2 personer til den kommunale liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Søren Slott Kjeld Aagaard Kjærulff 13. Overtaksationskommissionen for Århus og Holstebro, kommunal liste til Byrådet udpeger 1 person til den kommunale liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Ole Kyed Lovbestemte udvalg, bestyrelser og hverv: 14. Beboerklagenævn Beboerklagenævnet skal bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden er udpeget af Statsforvaltningen for perioden 1. juli juni De 2 andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og de større lejerforeninger i kommunen. De 2 medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Derudover skal der af byrådet vælges en person, som er sagkyndig med sociale forhold. Denne person tiltræder nævnet uden stemmeret i sager om lejernes brug af det lejede. Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne efter samme regler. Der bliver annonceret efter indstilling af medlemmer fra de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger til forelæggelse i byrådets første møde i Som sagkyndig med sociale forhold: Ingrid W. Andersen Suppleant: Maj-Britt Vejby Olesen 15. Bevillingsnævnet Bevillingsnævnet består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer. Side 8

11 Sammenlægningsudvalget har i mødet 13. november 2006 godkendt nedsættelse af et bevillingsnævn bestående af politidirektøren, borgmesteren og 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra HORESTA og 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra 3F. Borgmesteren, født medlem Der skal således ikke ske udpegning. Sag om udpegning af 2 repræsentanter efter indstilling fra HORESTA og 3F forelægges på byrådets første møde i Børn og unge-udvalget I henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter byrådet et børn og unge-udvalg, der skal træffe afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. 74 i lov om social service. Byrådet vælger blandt dets medlemmer 2 medlemmer og 2 suppleanter til udvalget (medlemmer af Børne- og Ungeudvalget kan ikke vælges til medlemmer eller suppleanter). Erling Prang Suppleant: Hanne Bæk Olsen Karina Due Suppleant: Harry E. Madsen 17. Den Kreative skole, bestyrelsen for Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af byrådet. Er det medlem, der bliver udpeget, ikke medlem af byrådet underlægges vedkommende byrådets instruktionsbeføjelse. Kurt Brunk Hansen 18. Fredningsnævnet Byrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til nævnet (ved behandling af sager vedrørende arealer i Silkeborg Kommune). Søren Goldmann Suppleant: Hans Okholm 19. Fritidsrådet I henhold til lovbekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) skal der nedsættes et eller flere udvalg. Byrådet vedtog i mødet 27. februar 2012 at nedsætte et fritidsråd på 10 medlemmer. Heraf udpeger byrådet 2 byrådsmedlemmer efter forslag fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Forslag: Udpegningen af de 2 byrådsmedlemmer delegeres til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 20. Grundlisteudvalget I henhold til lov om rettens pleje og bekendtgørelse om grundlister skal der inden for hver kommune nedsættes et grundlisteudvalg på 5 medlemmer. Byrådet vælger 5 Side 9

12 medlemmer til udvalget. Linda Lyngsøe Lars Faarup Leif Lund Lene Fruelund Mia Schmidt 21. Handicaprådet Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af byrådet, heraf et antal af dets medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand. Der skal udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Byrådet vedtog i mødet 25. januar 2010, at rådet sammensættes med 10 repræsentanter, heraf 5 medlemmer udpeget af byrådet. Af byrådets 5 medlemmer udpeges 3 medlemmer blandt byrådets medlemmer samt 2 blandt ledere fra de kommunale udfører/institutioner. Karina Due Suppleant: Leif Lund Lene Fruelund Suppleant: Rune Dreier Kristensen Mia Schmidt Suppleant: Frank Borch-Olsen Sag om udpegning af repræsentanter efter indstilling Danske Handicaporganisationer samt byrådets 2 ledere fra de kommunale udfører/institutioner forelægges på byrådets første møde i Hegnsynet I henhold til lov om hegn nedsættes for hver kommune et hegnsyn bestående af 3 medlemmer. Byrådet udpeger den ene til formand. Der skal udpeges suppleant for hvert medlem. Mindst 1 medlem skal være plantningskyndigt, og i kommuner med bymæssig bebyggelse på 1000 indbyggere eller derover, skal tillige 1 medlem være bygningskyndigt. Arne Lund Suppleant: Erling Prang Bent Jensen Suppleant: Bent Helmer Nielsen Søren Slott Suppleant: Poul Dahl 23. Huslejenævnet Huslejenævnet skal bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden er udpeget af Statsforvaltningen for perioden 1. juli juni Side 10

13 De 2 andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De 2 medlemmer skal være kendt med huslejeforhold. Derudover skal der af byrådet vælges en person, som er sagkyndig med sociale forhold. Denne person tiltræder nævnet uden stemmeret i sager om lejernes brug af det lejede. Der vælges 1 suppleant for hvert af medlemmerne efter samme regler. Der bliver annonceret efter indstilling af medlemmer fra de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger til forelæggelse i byrådets første møde i Som sagkyndig med sociale forhold: Ingrid W. Andersen Suppleant: Maj-Britt Vejby Olesen 24. Integrationsrådet Integrationsrådet skal bestå af mindst 7 medlemmer. Sammenlægningsudvalget vedtog i mødet 13. november 2006 at oprette et integrationsråd på 13 medlemmer. Heraf skal 3 medlemmer udpeges af byrådet blandt dets medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Børne- og Ungeudvalget. For hvert medlem vælges en suppleant. Forslag: De 3 byrådsmedlemmer og suppleanter udpeges blandt medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Børne- og Ungeudvalget: Helga Sandorf Jacobsen Suppleant: Leif Lund Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: Hans-Jørgen Hørning Suppleant: Helga Sandorf Jacobsen Arbejdsmarkedsudvalget: Jørgen Madsen Suppleant: Erling Prang 25. Kredsråd vedrørende politiets virksomhed I hver politikreds nedsættes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Borgmesteren er født medlem af kredsrådet. Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt byrådets medlemmer. Borgmesteren, født medlem Suppleant: Frank Borch-Olsen 26. Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) Borgmesteren er formand for rådet. Formandens suppleant er viceborgmesteren. Derudover skal kommunen udpege en række medlemmer efter indstilling fra DA, LO, FTF, AC m.v. Borgmesteren, født medlem Side 11

14 Suppleant for borgmesteren: 1. viceborgmester Forslag: Arbejdsmarkedsudvalget bemyndiges til at foretage udpegning af de øvrige medlemmer, som skal udpeges efter indstilling. 27. Lysbro Uddannelsescenter, bestyrelsen for Byrådet nedsætter, jf. lov om specialundervisning, en bestyrelsen for undervisningsinstitutionen. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf udpeger byrådet 2 medlemmer samt 2 suppleanter. Linda Lyngsøe Suppleant: Britta Bang Lene Fruelund Suppleant: Jørgen Madsen 28. Mark- og Vejfredsudvalget I henhold til lov om mark- og vejfred udpeger byrådet 3 vurderingsmænd. Et af medlemmerne udpeges til formand. Kommunen kan beslutte, at Hegnsynet varetager Mark- og Vejfredsudvalgets opgaver. Forslag: Hegnsynet varetager som hidtil Mark- og Vejfredsudvalgets opgaver. 29. Midttrafik, repræsentantskabet for Byrådene i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuners byråd. Der kan evt. udpeges suppleant. Frank Borch-Olsen Suppleant: Hans Okholm 30. Ungdomsskolebestyrelsen Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 11 medlemmer. Byrådet vedtog i mødet den 20. december 2010 at godkende en styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes Ungdomsskole. Ifølge vedtægten består ungdomsskolebestyrelsen af 11 repræsentanter, heraf 2 repræsentanter for byrådet. 2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges af og blandt byrådets medlemmer. Gitte Willumsen Suppleant: Helga Sandorf Jacobsen Lars Faarup Suppleant: Johan Brødsgaard Sag om udpegning af øvrige repræsentanter efter forslag forelægges på byrådets første møde i Valgbestyrelse for Folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning Valgbestyrelsen består af 5 medlemmer af byrådet. For hvert medlem udpeges en suppleant. Borgmesteren er formand for valgbestyrelserne. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelserne. Side 12

15 Borgmesteren, formand Suppleant: Teresa Jørgensen Frank Borch-Olsen, næstformand Suppleant: Mia Schmidt Hanne Bæk Olsen Suppleant: Erling Prang Karina Due Suppleant: Leif Lund Søren Kristensen Suppleant: Ivan Greve 32. Valgbestyrelse for Kommunale valg Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højest 7 medlemmer af byrådet. Der udpeges stedfortrædere for hvert medlem. Valgbestyrelsen har hidtil bestået af 5 medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges blandt byrådets medlemmer. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Borgmesteren, formand Suppleant: Teresa Jørgensen Frank Borch-Olsen, næstformand Suppleant: Mia Schmidt Hanne Bæk Olsen Suppleant: Erling Prang Karina Due Suppleant: Leif Lund Søren Kristensen Suppleant: Ivan Greve Andre udvalg og bestyrelser: 33. AFT 2005 (tidligere Tarco), generalforsamling AFT 2005 er under afvikling, men der kan fortsat blive truffet beslutninger af betydning for udlodningen til de deltagende kommuner, når afviklingen bliver gennemført. Alle aktionærer har ret til at deltage på generalforsamlingen. Forslag: Vej- og Trafikudvalget udpeger en repræsentant til at give møde på generalforsamlingen 34. Aqua Ferskvandsakvarium, den selvejende institution, bestyrelsen for Byrådet vælger 3 medlemmer til bestyrelsen. Teresa Jørgensen Hanne Bæk Olsen Frank Borch-Olsen 35. Brugerråd for Naturstyrelsen Midtjylland (tidligere Fjeldborg statsskovdistrikt) Silkeborg Kommune har som udvalgt kommune hidtil udpeget 1 medlem til rådet. Side 13

16 Frank Borch-Olsen 36. Brugerråd for Naturstyrelsen Søhøjlandet (tidligere Silkeborg Statsskovdistrikt) Silkeborg Kommune har som udvalgt kommune hidtil udpeget 1 medlem til rådet. Ole Olesen 37. Central Danmark Midtjyllands EU-kontor, generalforsamling Byrådet vælger en repræsentant til at give møde på generalforsamlingen. Rune Dreier Kristensen 38. Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat, bestyrelsen for Legatet bestyres af den til enhver tid siddende bestyrelse for Elisabeth Methe Lundings Uddannelsesfond & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond. Se under Elisabeth Methe Lundings Uddannelsesfond & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond. 39. Ejendomsfonden Museum Jorn i Centrum, bestyrelsen for Borgmesteren, født medlem Der skal således ikke foretages udpegning. 40. Elisabeth Methe Lundings Uddannelsesfond & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond, bestyrelsen for Byrådet vælger 2 medlemmer til bestyrelsen. Linda Lyngsøe Naja Kjær Poulsen 41. erhvervsilkeborg, fond, bestyrelsen for Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udgøres af den til enhver tid værende bestyrelse i Foreningen for erhvervsilkeborg. Borgmesteren, født medlem Der skal således ikke foretages udpegning. 42. erhvervsilkeborg, foreningen, repræsentantskabet for I repræsentantskabet er Silkeborg Kommune repræsenteret ved borgmesteren, 2 medlemmer af byrådet, ordførende direktør og udviklingschef. Borgmesteren, født medlem Hanne Bæk Olsen Frank Borch-Olsen 43. erhvervsilkeborg, foreningen, bestyrelsen for I foreningens bestyrelse er Silkeborg Kommune repræsenteret ved borgmesteren og ordførende direktør. Side 14

17 Borgmesteren, født medlem Der skal således ikke foretages udpegning. 44. Fabrikant B. Søndergaard og hustrus Mindelegat, legatbestyrelse for Legatbestyrelsen består af 3 medlemmer, heraf den til enhver tid værende borgmester i Silkeborg Kommune og et medlem af et af Silkeborg Byråd nedsat stående udvalg med ansvar for sundhed, handicappede og/eller sociale opgaver. Borgmesteren, født medlem Lars Munksø 45. Ferskvandscentret, den selvejende institution, bestyrelsen for Byrådet udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen. Teresa Jørgensen Hanne Bæk Olsen Frank Borch-Olsen 46. Fonden Musik- og Teaterhus, bestyrelsen for Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. Steen Vindum Jørn Würtz 47. Fonden Turisme-Silkeborg, bestyrelsen for Byrådet udpeger 1 person til bestyrelsen. Hans Okholm 48. Foreningen TurismeSilkeborg Byrådet udpeger 1 medlem. Derudover er borgmesteren født medlem. Borgmesteren, født medlem Hans Okholm 49. FOTdanmark, forening, repræsentantskabet for Byrådet udpeger en repræsentant til repræsentantskabet samt eventuelt en suppleant. Direktionen anbefaler, at der udpeges en administrativ medarbejder efter forslag fra Direktionen. Forslag: Jakob Harding Kirkegaard, sektionsleder i Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling 50. Fælleslegatet for værdige trængende i Silkeborg Kommune, bestyrelsen for Legatet bestyres af det stående udvalg, som Silkeborg Byråd udpeger til det. Forslag: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 51. Gudenåkomité, samarbejdsorgan for kommuner i Gudenåsystemets opland Komiteen består af et byrådsmedlem fra hver af følgende 7 kommuner: Favrskov, Side 15

18 Hedensted, Horsens, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Viborg. For hvert medlem udpeges en suppleant. Jarl Gorridsen Suppleant: Johan Brødsgaard 52. Hjejlen ApS, generalforsamling Byrådet vælger 1 repræsentant til at give møde på generalforsamlingen. Anders Kaysen 53. HMN Naturgas I/S, repræsentantskabet for Der udpeges 3 repræsentanter og 3 personlige stedfortrædere til selskabets repræsentantskab. De udpegede personer skal være byrådsmedlemmer. Morten Høgh Suppleant: Kjeld Aagaard Kjærulff Lars Faarup Suppleant: Ivan Greve Hans Okholm Suppleant: Elin Sonne 54. Karup Lufthavn a.m.b.a., bestyrelsen for Byrådet udpeges 1 medlem til bestyrelsen. Borgmesteren 55. Kunstcentret Silkeborg Bad, bestyrelsen for Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. Martin Jakobsen Ivan Greve 56. Købmand Robet Jones og Hustru Adelaida Jones Mindelegat, legatbestyrelse Legatet ledes af en bestyrelse bestående af det stående udvalg, som Silkeborg Byråd udpeger hertil, suppleret af den til enhver tid værende sognepræst for Silkeborg Sogn. Forslag: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 57. Leverandørforeningen af 1990 Amba (L90), repræsentantskabet for Hver andelshaver vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet fra byrådet og vælger samtidig én suppleant for hvert medlem til repræsentantskabet også fra byrådet. Leif Bæk Suppleant: Jarl Gorridsen Søren Kristensen Suppleant: Svend Thue Damgaard 58. Midttrafik - letbanen Østjylland, politisk følgegruppe Samarbejdet er organiseret med en politisk følgegruppe med en repræsentant for hver af de deltagende parter: Århus, Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Side 16

19 Odder og Silkeborg kommuner samt Region Midtjylland Frank Borch-Olsen 59. Museum Jorn, Silkeborg, bestyrelsen for Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. Teresa Jørgensen Jørgen Thyde 60. Museum Silkeborg, bestyrelsen for Byrådet udpeger 2 medlemmer af byrådet blandt medlemmerne af kommunens Kultur, Fritids- og Idrætsudvalg. Forslag: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anmodes om at indstille 2 medlemmer til byrådet 61. Rødegaards Uddelingsfond, bestyrelsen for Byrådet udpeges 3 medlemmer til bestyrelsen. Gitte Willumsen Bente Rands Mortensen Rune Dreier Kristensen 62. Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe (LAG), forening, bestyrelsen for Byrådet udpeges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen. Ivan Greve Suppleant: Erik Markvad Jørgensen 63. Silkeborg Forsyning A/S, generalforsamling Byrådet vælger repræsentant(er) til at give møde på generalforsamlingen. Borgmesteren Jann Hansen, ordførende direktør 64. Silkeborg Gymnasium, bestyrelsen for 1 medlem udpeges i princippet af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Praksis er, at byrådet i beliggenhedskommunen udpeger medlemmet til bestyrelsen. Teresa Jørgensen 65. Silkeborg Handelsskole, bestyrelsen for Byrådet udpeges 1 medlem til bestyrelsen. Rune Dreier Kristensen 66. Silkeborg Produktionshøjskole, bestyrelsen for Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. Forslag: Arbejdsmarkedsudvalget og Silkeborg Kommunes Ungdomsvejledning anmodes Side 17

20 om at indstille hver 1 person til hvervet. Sag om udpegning af de 2 medlemmer forelægges på byrådets første møde i Silkeborg Sportscenter, den selvejende institution, bestyrelsen for Byrådet udpeger 1 medlem blandt dets medlemmer til bestyrelsen. Peter Nyegaard Jensen 68. Silkeborg Tekniske Skole, den selvejende institution, bestyrelsen for Byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Søren Kristensen 69. Social- og sundhedsskolen i Silkeborg, bestyrelsen for Byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Hans-Jørgen Hørning 70. Sprogcenter Midt, bestyrelsen for Byrådet kan udpege 1 medlem til bestyrelsen. Jørgen Madsen 71. Th Langs HF og VUC, bestyrelsen for 1 medlem udpeges i princippet af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Praksis er, at byrådet i beliggenhedskommunen udpeger medlemmet til bestyrelsen. Søren Kristensen 72. TV-Midt-Vest, repræsentantskabet Byrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet. Harry E. Madsen 73. TV2 Østjylland, repræsentantskabet Byrådet udpeger 2 medlemmer til repræsentantskabet. Leif Lund Hanne Bæk Olsen Kommunale foreninger: 74. Kommunernes Landsforening (KL), delegeret møde Det tilkommer Silkeborg Byråd at vælge 12 delegerede. Steen Vindum Suppleant: Leif Bæk Jarl Gorridsen Suppleant: Mads Frandsen Side 18

21 Gitte Willumsen Suppleant: Teresa Jørgensen Poul Dahl Suppleant: Hans-Jørgen Hørning Hanne Bæk Olsen Suppleant: Lars Faarup Søren Kristensen Suppleant: Rune Dreier Kristensen Erling Prang Suppleant: Casper Mouritsen Karina Due Suppleant: Leif Lund Lene Fruelund Suppleant: Jørgen Madsen Frank Borch-Olsen Suppleant: Mia Schmidt Hans Okholm Suppleant: Elin Sonne Morten Høgh Suppleant: Helga Sandorf Jacobsen 75. Kommunernes Landsforening (KL), repræsentantskabet Repræsentantskabet består af borgmestrene i KL s medlemskommuner samt en stedfortræder for borgmesteren. Borgmesteren, født medlem Suppleant: 1. viceborgmester 76. Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland (KKR) Borgmestrene fra KL s medlemskommuner i hver region er medlem af kommunekontaktrådet. Når en borgmester har forfald, deltager vedkommende viceborgmester i det pågældende møde i kommunekontaktrådet. Borgmesteren, født medlem Suppleant: 1. viceborgmester 77. Kontaktudvalg, Region Midtjylland Kontaktudvalget består af regionsrådets formand og borgmestrene for kommunerne i regionen. Borgmesteren, født medlem Der skal således ikke ske udpegning. Indstillinger: 78. Hjemmeværnets Distriktsudvalg Midt- og Vesttjylland Der indstilles 1 medlem pr. kommune til distriktsudvalget. Poul Dahl 79. Skatteankenævn Midtøstjylland Side 19

22 Silkeborg Kommune har fået tildelt 2 pladser til Skatteankenævn Midtøstjylland. Staten foretager udpegningen. Kommunen skal indstille 2 kandidater og 2 personlige suppleanter. Leif Bæk Suppleant: Morten Høgh Svend Kristensen Suppleant: Mogens Lyngsdal 80. Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland Silkeborg Kommune har fået tildelt 1 plads til Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland. Der skal indstilles 1 kandidat og 1 personlig suppleant. Torben Iversen Suppleant: Erik Ahlman Beslutning Side 20

23 6. Beslutning om fastsættelse af udvalgsvederlag til byrådets medlemmer Sagsnr.: Sagsansvarlig: Sagsbehandler: dr00367 kdr Sagens formål Byrådet kan træffe beslutning om at yde udvalgsvederlag til byrådets medlemmer af økonomiudvalg, stående udvalg, børn og unge-udvalg samt udvalg nedsat i henhold til den kommunale styrelseslovs 17, stk. 4 (Nærdemokratiudvalget). Byrådet skal i givet fald træffe beslutning om fordeling af udvalgsvederlagene mellem de nævnte udvalg. Sagsbeskrivelse Byrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af byrådet for medlemskab af økonomiudvalg, stående udvalg og til særlige udvalg, jfr. henholdsvis 16, stk. 2 og 17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov samt til de medlemmer, der efter 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er udpeget af byrådet til børn og unge-udvalget. De nærmere regler om udvalgsvederlag er fastsat i vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv). Byrådet kan endvidere i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om formandsvederlag til formændene for stående udvalg og udvalg nedsat efter særlig beslutning ( 17, stk. 4 udvalg). Summen af de årlige udvalgsvederlag og formandsvederlag kan højst udgøre 330 % af borgmesterens vederlag (kommuner med indbyggere fra ). Formandsvederlagene, som fastsat i styrelsesvedtægten, udgør i alt 180 %. Summen af udvalgsvederlagene kan herefter højst udgøre 150 % af borgmesterens vederlag. Byrådet træffer beslutning om fordelingen af udvalgsvederlagene. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Det beløb, der herefter er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af byrådet blandt dets medlemmer. Der ses bort fra udvalgets formand, hvis denne modtager vederlag som formand. Der foreslås fastsat følgende udvalgsvederlag i procent af borgmesterens vederlag: Økonomi- og Erhvervsudvalget 27,2 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 18,3 Vej- og Trafikudvalget 18,3 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 18,3 Børne- og Ungeudvalget 18,3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 12,2 Ældre- og handicapudvalget 18,3 Arbejdsmarkedsudvalget 12,2 Børn og Unge-udvalget 0,8 Side 21

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 1. Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer

Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer 24.08.2012 Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer 1. Viceborgmester Vederlag: 10% af borgmesterens løn 1. Økonomiudvalget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram...2 Staben Organisation og Personale...3 Staben Ejendomme...4 Økonomi- og IT-staben...5 Teknik- og Miljøafdelingen...6 Sundheds- og Omsorgsafdelingen...7 Handicap-

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Egebjerg Kommune Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde I henhold til 6 i Lov om Kommunernes Styrelse indkalder jeg hermed til konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Mandag, den 10. december 2001 kl. 17.00

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Konstituerende møde Der er indkaldt til konstituerende møde efter aftale med Frede Jensen, som er det medlem, der har siddet længst tid i Kommunalbestyrelsen. Jf. Styrelsesloven skal længst siddende politiker

Læs mere

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL. 18.00 RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere