Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region"

Transkript

1 Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl til (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere: Kommunaldirektørerne i den midtjyske region eller deres suppleanter, regionsdirektøren, KKR sekretariatet samt sekretariatet for netværket. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referatet fra møde fredag 23. maj 2014 Bilag 1. Referat fra møde i kd-net fredag 23. maj Det fælles kontaktcenter v. Lene Hartig Danielsen og Tonni Olesen Orientering om status på etape to af det fælles kontaktcenter, der blev igangsat på baggrund af aftale på møde i KD-Net 6. december 2013, jf. referat fra møde i KD-Net 6. december På baggrund af orienteringen drøftes også mulige perspektiver for nye initiativer i regi af det fælles kontaktcenter. 4. Regional Vækst- og Udviklingsstrategi, VUS v. Niels Erik Kjærgaard og Bo Johansen Orientering om processen vedrørende kommunernes inddragelse i arbejdet med VUS en. Kommunerne er inviterede til senest 8. september 2014 at indsende input om deres egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling til KKR sekretariatet, jf. bilag 2. På baggrund af de indsendte bidrag drøfter KKR hvilke udfordringer og temaer, kommunerne ønsker, at VUS skal omhandle. Bilag 2. De 19 midtjyske kommuner drøfter regional vækst og udvikling, KKR 23. juni 2014 Bilag 3. Den regionale vækst og udviklingsstrategi, KKR 23. juni Psykiatriområdet v. Jesper Thyrring Møller og Lasse Jacobsen Orientering om status på KKR s Målsætning 4 vedr. psykiatriområdet. KKR har i forbindelse med arbejdet omkring det nære sundhedsvæsen udarbejdet fire sundhedspolitiske målsætninger i Den fjerde KKR målsætning lyder: Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge indenfor voksen-psykiatri. KKR Midtjylland har i deres målsætning 4 besluttet, at der skal skabes en mere tværgående og sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet ved at udbygge samarbejdet 15. maj 2014 / KD Net / Inger Nehm / / M

2 mellem behandlingspsykiatrien, almenpraktiserende læger og den kommunale socialpsykiatri samt andre kommunale områder (f.eks. ældreplejen). Med ovenstående målsætning som udgangspunkt valgte de KKR og Region Midtjylland i regi af Rammeaftale 2015 socialpsykiatrien som et særligt fokus- og udviklingsområde. KOSU, DASSOS og Region Midtjylland har derfor sammensat en styregruppe, der er i gang med arbejdet. KKR skal 12. september 2014 drøfte fokuspunkter samt pejling i forhold til et forpligtende fælleskommunalt rammepapir, der skal beskrive den fælles ramme, som kommunerne arbejder inden for. Bilag 4. Sammenhængende psykiatri, kommissorium 27. juni 2014 Bilag 5. Procespapir, Styregruppe vedr. rammepapir på psykiatriområdet, 03. juli Sundhedsområdet v. Lasse Jacobsen 6.1. Medtech Innovation Center, MTIC Orientering om oplæg til et fælles regionalt samarbejde om sundhedsinnovation som Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA UC og kommunerne i fællesskab har udarbejdet på baggrund af, at bevillingen for MTIC udløber med udgangen af Arbejdsgruppens opgave, jf. referat fra møde i KD-Net 23. maj 2014, var at arbejde på en løsning for videreførsel af centeret, således at de kompetencer, der er opbygget siden 2009 ikke forsvinder. Drøftelserne i arbejdsgruppen har dog gjort det klart, at hvis parterne skal få bedst udbytte af et samarbejde om sundhedsinnovation, er der behov for mere og andet end blot en videreførsel af MTIC. Oplægget er udarbejdet til brug for kommunerne i forbindelse med endelig stillingtagen til samarbejdet. Bilag 6. Midtjysk partnerskab om sundhedsinnovation, arbejdsgruppen, august KOSU Orientering om øvrige emner i regi af KOSU, herunder status på sundhedsaftalen, praksisplanen for almen praksis og medfinansieringsanalysen. Bilag 7. Skriftlig orientering fra KOSU, 14. august 2014 Bilag 8. udvikling i kommunal medfinansiering , 12. juni Det specialiserede socialområde v. Jesper Thyrring Møller 7.1. Styringsaftalen for 2015 Drøftelse af, hvordan takstudviklingen skal følges i 2015, idet KKRs formandskab, der har undersøgt muligheden for at opnå enighed om et mål for takst-/udgiftsudviklingen, må konstatere, at der ikke kan opnås enighed omkring et mål for takst-/udgiftsudviklingen i 2015, jf. møde i KKR 12. juni 2014, hvor det blev besluttet: 15. maj 2014 / KD Net / Inger Nehm / / M

3 at der i Styringsaftalen fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling. Det indstilles desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster. KKRs formandskab bemyndiges til, inden for kort tid, at undersøge muligheden for at opnå enighed om et mål for takst/udgiftsudviklingen. Formanden foreslår, at DASSOS anmodes om at følge takst-/udgiftsudviklingen med henblik på at kunne afrapportere til KD-Net og KKR DASSOS Orientering om øvrige emner i regi af DASSOS. 8. Infrastruktur v. Niels Aalund Præsentation af det materiale, der skal danne grundlag for drøftelsen om infrastrukturprioriteringer på mødet mellem Kontaktudvalget og folketingsmedlemmer 25. august Bilag 9. Oversigt over status på projekter, revideret august 2014 Bilag 10. Skematisk oversigt over projekter, A3, revideret august LIFE programmet v. Lisbeth Binderup Drøftelse af mulighederne for et fælles regionalt projekt under LIFE programmet. Hvis der er interesse for et fælles regionalt projekt, foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe med relevante fagpersoner, der skal udarbejde forslag til mulige fælles projekter, som præsenteres for KD-Net på mødet 31. oktober Bilag 11. LIFE-integrerede projekter, CDEU august Nyt fra regionen v. Bo Johansen 11. Eventuelt 15. maj 2014 / KD Net / Inger Nehm / / M

4 Anden del af mødet (uden regionsdirektøren) 12. Opfølgning på første del af mødet 13. Redningsberedskaber v. Jesper Kaas Schmidt Orientering om status på arbejdet med det oplæg om fremtidig organisering af beredskabet i Midtjylland, KKR har bedt KD-Net udarbejde. Bilag 12. Referat fra møde i arbejdsgruppen om redningsberedskaber i den midtjyske region, 13. august Regionale møder v. Jesper Kaas Schmidt Møde i Kontaktudvalget 25. august Møde i KKR Midtjylland Orientering om de foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland 12. september Bilag 13. Sagsoversigt til møde i KKR Midtjylland 12. september Opfølgning på møde i KKR Midtjylland 12. juni 2014 Link til referat fra møde i KKR Midtjylland 12. juni Udpegelser v. Jesper Kaas Schmidt Udpegning til VIA UCs uddannelsesudvalg Der skal udpeges repræsentanter til en række uddannelsesudvalg under VIA UC. Der mangler forsat medlemmer til en række udvalg. Forslag til medlemmer kan meddeles Inger Nehm, Bilag 14. udpegning til VIAs uddannelsesudvalg , KD-Net, august maj 2014 / KD Net / Inger Nehm / / M

5 15.2. Udpegning til ELENA EU energispareprojektet Randers Kommune har anmodet om at blive repræsenteret i styregruppen for det fælles ELENA projekt, som EU har bevilget ca. 17 mio. kr., jf. referat fra møde i KD-Net 23. maj Styregruppen for Det Midtjyske ELENA nu kaldet CeDEPI består af Carsten Kronborg, Region Midtjylland formand Henrik Brask Pedersen, Region Midtjylland Martin Petersen, Ringkøbing-Skjern Kommune (og ny programleder fra 1/8) Arne Gynther, Syddjurs Kommune Per Christensen, Viborg Kommune Jacob Philipsen, Herning Kommune Styregruppen foreslår, at Rune Asmussen, Randers Kommune indtræder i styregruppen. 16. Budget 2014 v. Jesper Kaas Schmidt Drøftelse af revideret budget for 2014 for koordinering af de fælleskommunale aktiviteter under KKR med henblik på godkendelse. KOSU har anmodet om kr. til udarbejdelse af et debatoplæg om det nære sundhedsvæsen. Bilag 15. Budget 2014, KD-Net sekretariatet 13. august Mødeplan for 2015 Drøftelse af forslag til mødeplan for 2015 Bilag 16. Forslag til mødeplan for Næste møde v. Jesper Kaas Schmidt Næste møde i kommunaldirektørnetværket er fredag 31. oktober Mødet afholdes i medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Dagsordenen til mødet fremsendes senest 24. oktober Seminar 2014: Torsdag 11. december fredag 12. december Eventuelt 15. maj 2014 / KD Net / Inger Nehm / / M

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 15. marts 2013, fra kl. 9.30 til 13.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse torsdag den 18. september 2014 kl. 13.00 startende med frokost kl. 12.00 hos Danske Havne, Weidekampsgade 10 i København Mødelokale 2-1 2, 2. sal Indholdsfortegnelse

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere