Første møde i styregruppen for VestKronik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første møde i styregruppen for VestKronik"

Transkript

1 Første møde i styregruppen for VestKronik Torsdag den 4. april kl Konferencelokalet, Olof Palmes Alle 15, 8200 Århus N Der serveres en let frokost fra klokken 12 og selve mødet begynder kl Dagsorden 1 Velkomst og præsentation 2 Baggrund for styregruppens oprettelse v/ Jens Friis Bak 3 VestKronik: en kort præsentation 4 Gennemgang, diskussion og beslutninger (se nedenfor) a) Organisation b) Teknologi og anvendelse c) Økonomi c) Andet 5 Styregruppens fremtidige aktiviteter v/ Jens Friis Bak 6 Evt. Bilag - Rapport om AmbuFlex, Center for Telemedicin, Region Midtjylland - Rapport om PRO data indsamling til kliniske kvalitetsdatabaser, RKKP - Notat om VestKronik samt VestKronik s udviklingsfaser - Notat om svar-procenter ved PRO data indsamling - Artikel fra BMJ: Nick Blackn: Patient reported outcome measures could help transform healthcare Styregruppens sammensætning Mogens Freil, direktør, Danske Patienter Søren Worsøe Laursen, projektleder, Afd. for Kvalitet og patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Paul Bartels, cheflæge, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program Henrik Bjerregaard Jensen, direktør, MedCom Ivan Lund Pedersen, kundechef, National Sundheds-IT Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundhedsøkonomisk Center, Sundhedsministeriet Signe Vind, konsulent, Danske Regioner Helle Høstrup, specialkonsulent, Vidensforum Telemed. og It-understøttet Patient Empowerment Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet Per Sidenius, ledende overlæge, Neurologisk Afd, AUH Per Ramløv Ivarsen, overlæge, Nyremedicinsk Afdeling, AUH

2 Hans Peder Graversen, cheflæge, Kvalitet og Sundhedsdata, RM Erik Riiskjær, chefkonsulent, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM Britta Ravn, centerleder, Center for Telemedicin, RM Mogens Engsig-Karup, chefstrateg, IT-staben, RM Charlotte Toftgård Nielsen, kontorchef, Sundhedsplanlægning, RM Jens Friis Bak, cheflæge, Hospitalsenheden Vest (formand) Baggrund VestKronik s historie er kort gennemgået i vedlagte notat. Det begyndte som et system til administration af PRO-spørgeskemaer i konkrete forskningsprojekter og er gradvist videre udviklet til et PRO 1 system, som kan beskrives med adjektiverne generisk, digitaliseret, bimodalt, iterativt og integreret. Projektet er startet i 2004 som et én-mandsprojekt, som i 2007 blev tilknyttet Hospitalsenheden Vest (HEV 2 ) og nu omfatter 1 overlæge, 2 ph.d. studerende, 1 projektleder, ½ it-mand og 2 studentermedhjælpere. Der er hen ad vejen tilkommet faste samarbejdspartere ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, AU samt Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Relationen til Region Midtjylland er gradvist blevet styrket og der er blevet etableret samarbejde med patientforeninger, primært med Kræftens Bekæmpelse. På den kliniske side har Vest- Kronik haft et tæt samarbejde med især Hjertemedicinsk Ambulatorium ved HEV, de neurologiske afdelinger i Holstebro og Århus og senest de nyremedicinsk afdelinger i hhv Skejby, Viborg og Holstebro. Adskillige flere er på vej. Vi har længe, i kraft af samarbejdet om PRO-data til de kliniske kvalitets-databaser, haft et nationalt perspektiv, men vi er i tiltagende grad blevet opmærksom på potentialet for en national udbredelse af de muligheder der ligger i den kliniske anvendelse af PRO: AmbuFlex konceptet. Ikke mindst potentialet i muligheden af samtidig at øge behandlingskvaliteten, optimere resurseudnyttelsen og inddrage patienten som den centrale og styrende person. Dertil kommer et oplagt forskningspotentiale. VestKronik er en lille organisation, som let manøvrerer på baggrund af indhøstede erfaringer på en ad-hoc modus. Dette er og har været en markant fordel sammenlignet med andre spillere, som udvikler på det digitale sundhedsområde. Vi betegner os selv som speed-båden, som kan manøvrere hurtigere end supertankerne. Men i takt med at både volumen og ambitioner stiger må en mere langsigtet struktur overvejes, både ift organisation og teknologi. Nedsættelse af styregruppen har afspejlet ad-hoc tilgangen. Som en understregning af dette foreligger der således ikke et kommissorium se dog længere fremme. Jeg har under et vist tidspres opstillet en række punkter, som fokuserer på de brydninger og udfordringer som VestKronik har eller kan imødese i den nærmeste fremtid, sammen med nogle forslag. Udfordringerne er primært af teknisk og organisatorisk art. Jeg ser frem til diskussionen. Herning, den 27. marts 2013 Niels Henrik Hjøllund 1 Patient Reported Outcome eller Patient Rapporterede Oplysninger. Er synonymt med PROM, som er den britiske betegnelse, mens PRO er den amerikanske. 2 Hospitalsenheden Vest omfatter geografisk det oprindelige Ringkøbing Amt 2

3 Status Nedenstående oplæg er problemorienteret ift de udfordringer og ønsker vi står over for. For en mere systematisk oversigt over VestKronik s aktiviteter og perspektiver henvises til tabel i slutningen af dette dokument, bilagene samt informationer på info.vestkronik.dk. Men først en ultrakort status. AmbuFlex er VestKronik s hovedaktivitet og kan opfattes som et konkret bud med relevans til flere aktuelle dagsordner som brugerinddragelse og digitalisering. Den volumenmæssigt største version, AmbuFlex/epilepsi, har været i drift i et år og har håndteret 1250 konsultationer, hvoraf ca halvdelen er foregået uden anden kontakt til patienten end et spørgeskema udfyldt papir eller web. Svar-procenten på det første skema er 93%. Der er nu visiteret 2206 patienter og der nyvisiteres fortsat ca 100 nye patienter hver måned. Nye AmbuFlex er er snart klar til drift på tre andre områder (patienter med søvnforstyrrelser, neuromuskulære lidelser og nyresvigt). Alle disse er planlagt til drift i hele Region Midtjylland og flere er på bedding. Vi oplever stor interesse fra klinikere, hospitaler samt staben i Region Midtjylland, men også nationalt og fra patientorganisationer. Vi mener der er store potentialer for udbredelse, primært pga AmbuFlex høje dækningsgrad, den generiske opbygning og den fleksible udviklingsmodel, hvor AmbuFlex kan tilpasse sig diagnose-specifikke og lokale forhold. Samtidig står det nu klart hvilke kriterier man bør anvende ved udvælgelse af nye patientgrupper for at opnå de ønskede fordele. Region Midtjylland har skrevet AmbuFlex ind i det foreliggende hørings-udkast til Sundhedsplan, hvor der lægges op til udvikling af AmbuFlex til 5 nye patientgrupper om året, hvilet må siges at være ambitiøst. Det nationale perspektiv har indtil nu mest udfoldet sig omkring de kliniske kvalitetsdatabaser, hvor VestKronik står for PRO indsamling blandt alle patienter med prostatacancer, nyrecancer, cancer i spiserør og mavesæk samt hofte- og knæ-alloplastik, de sidstnævnte to som projekt. I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse opstartes nu et nationalt projekt med indsamling af PRO data blandt patienter med lungekræft. Der er endvidere planer om at koble et AmbuFlexmodul på, hvor PRO data også bliver anvendt på patient-niveau. Uanset anvendelse er en høje dækning (svar-procent) alfa og omega. Når det drejer sig om tele-pro 3 viser dokumenteret erfaring at rene web-løsninger giver deltagelsesgrader på 35-50% i de tilfælde hvor patientens deltagelse er frivillig, hvilket oftest reelt er tilfældet ved tele- PRO. Politiske ønsker og markeringer ændrer ikke afgørende på dette forhold. Dette betyder ikke at VestKronik ikke er et digitalt projekt. Tværtimod: vores totale integration mellem papir, web (og SMS) har fra begyndelsen været den digitalt største udfordring og baggrunden for succes. 3 Betegnelse tele-pro refererer til PRO som leveres på afstand, typisk fra patientens hjem.. 3

4 Oplæg til gennemgang, diskussion og beslutning VestKronik s aktiviteter Et bærende element i VestKronik er at anvende fælles digitale teknologi til indsamling af repetitive PRO data i kronisk syge patientgrupper, uanset om formålet er klinisk brug på patientniveau, kvalitets-udvikling eller klinisk forskning. På denne måde kan fordelene ved deling af den generiske teknologi samt stordrift realiseres. e VestKronik s aktiviteter vedrører således systematisk indsamling og brug af PRO til 1. Klinisk brug (AmbuFlex, screening for depression) 2. Kvalitetsudvikling (Kliniske databaser, monitorering) 3. Forskningskohorter med repetitive PRO-målinger De enkelte anvendelser er nærmere beskrevet i bilagene og her beskrives kun elementer, som der findes behov for at diskutere og eventuelt at beslutte om 1a. Klinisk brug: AmbuFlex Efterhånden har målgruppen for AmbuFlex udkrystalliseret sig og vi har udviklet en iterativ model til udvikling og implementering af AmbuFlex er i relevante patientgrupper, hvor viden hos klinikere og patienter udnyttes. Der henvises til bilagene og info.ambuflex.dk. Barrierer for udbredelse af teknologisk og organisatorisk art er beskrevet nedenfor. 1b. Kliniske brug: Screening af patienter for depression Kliniske retningslinjer fordrer at patienter indlagt med AKS 4 skal screenes for depressive symptomer 1 måned efter, men dette sker i praksis ikke. I samarbejde med Medicinsk Afdeling, HEV, screener vi med en automatisk procedure denne patientgruppe, hvor patienten efterfølgende tilskrives med individualiserede anbefalinger pga af de konkrete scores. Det er et lille projekt for os, men metoden er billig og udgør en effektiv måde at opfylde gældende retningslinjer på. 2a. Kvalitetsudvikling: PRO til kliniske databaser Styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har aktuelt besluttet gradvist at udfase driftsstøtte til papir-baseret PRO. I den bimodale 5 model er svarprocenten aktuelt 93% og den må på baggrund af al dokumenteret viden forventes at falde til en selekteret gruppe på 30-50%. De kliniske databaser har endnu ikke haft mulighed for at reagere på denne beslutning, som forventes at møde kritik. Beslutningen berører dog ikke det kommende projekt med repetitiv PRO dataindsamling for alle danske patienter med lungecancer, som VestKronik deltager i og som RKKP finansierer i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som påbegyndes i indeværende år. 2b. Kvalitetsudvikling: Regional PRO monitorering Siden forsommer 2012 har VestKronik i samarbejde med Region Midtjylland fulgt alle patienter indlagt med apopleksi med 3 spørgeskemaer mhp at belyse effekter af en stor omlægning, 4 Akut Koronart Syndrom. Omfatter bl.a. blodprop i kranspulsåren. Der er dokumentation for at behandling af en efterfølgende depression har betydning for den videre overlevelse. 5 I den bimodale model for PRO-dataindsamling integreres de to modi for besvarelse: web og papir-skema i én digital model. 4

5 som netop er gennemført på området. Resultaterne afrapporteres løbende. Der er yderligere planer på området. 3: Forskningskohorter Der 2 ph.d. forløb i gang pba af 2 regionale PRO kohorter (PCI behandlede og apopleksi) og der er planlagt yderligere analyser. Der er ikke planer om at etablere nye kohorter til specifikt forskningsbrug. Fremtidig forskningsaktivitet vil fokusere på klinisk anvendelse, patientinddragelse samt analyser i kohorter oprettet til klinisk brug (se senere). VestKronik er en lille organisation og enkeltstående opgaver med stort volumen vil kunne påvirke drift af f.eks. AmbuFlex. VestKronik bør fokusere på sine kerneområder (1+2). Indtil videre bør andre opgaver kun tages ind efter grundig vurdering. Spørgsmålet om web/papir diskuteres nedenfor. Er VestKronik et passende navn? VestKronik afspejler at det drejer sig om kroniske sygdomme og at udviklingen er foregået og fortsat foregår vest på, nærmere betegnet ved Hospitalsenheden Vest i Herning. Patienter præsenteres dog aldrig for betegnelsen VestKronik. Hvert projekt har sit eget navn, herunder eget domæne på internettet, fx epimidt.dk, apomidt.dk, hjerteliv.dk etc. Såfremt navnet kan være en barriere ift national udbredelse bør navneændring overvejes, men dette vurderes ikke at være tilfældet. Digital teknologi og udvikling Den bimodale model som digital teknologi: fremtiden eller fortiden? En bimodal model kan anses for en teknikalitet, umiddelbart måske endda noget gammeldags, men danner baggrunden for at VestKronik i mange patientgrupper er nået over 90% dækning. VestKronik har siden sin start integreret papir- og web besvarelser i én model, hvor papirskemaet automatisk defineres samtidig med web-skemaet. Skemaer og følgebreve håndteres automatisk med udprint af deltager specifikke skemaer og scanning med automatisk tegngenkendelse (OCR) ved modtagelse. De manuelle opgaver varetages af studentermedhjælpere få timer om ugen. Det er en udbredt opfattelse at så snart alle danskere har internet-adgang og det er tæt på vil og kan vi få borgere og patienter til at anvende denne metode. I de tilfælde hvor det er muligt at lægge pres på borgeren/patienten er det et spørgsmål hvor meget pres man er villig til at lægge. Hvis det er en betingelse for behandling kan man antageligt få næsten alle ikkebevidstløse patienter til at rette ind, såfremt man etisk vil stå på mål for dette. I alle VestKronik s 15 projekter er der imidlertid tale om frivillighed. Vi beder patienten om at deltage og han/hun stemmer med fødderne. Foreliggende randomiserede studier, hvor vi selv 5

6 har gennemført det ene, viser at hvis man sender et brev til en borger og beder denne svare på internettet får man en svar-procent på 30-40% mod cirka det dobbelte når man sender et papirskema og en svar-kuvert. Frafaldet sker med det samme inden de klikker ind, så det er ikke et spørgsmål om hvor tillokkende web-siden er opbygget. Se bilag for detaljer. Når vi taler om frivillig tele-pro må man forholde sig til dette. Vi har taget konsekvensen således at den første henvendelse til patienten altid er med et papir-skema (ellers skal vi sende rykkere til 60% hvilket ikke er rentabelt). Omvendt kan vi med et venligt spørgsmål i papirskemaet få 50-60% af patienterne til at flytte til web-besvarelser, når først de har fået ejerskab til det. Denne procedure er fuldautomatisk og er en væsentlig forklaring på vores høje svar-procenter, hvor patienten ved manglende svar på nettet ved rykkerproceduren automatisk flyttes (midlertidigt) tilbage til papirskema. Ved nær-pro opsamlet fx ved patient-kiosk /PC i ambulatoriet forholder det sig anderledes: her kan man med medvirken af ambulatoriepersonalet få lignende høje svar-procenter. En udbredt misforståelse er at web-besvarelser er gratis. Ved PRO indsamlet vha. computer i ambulatoriet skal man f.eks. budgettere med en support-person. Mht. tele-pro: hovedparten af henvendelser VestKronik får fra patienter skyldes problemer med deres og internet. Det er oftest lokale problemer, som vi ikke kan løse for dem, og resultatet bliver ofte at vi flytter dem til papir-skema. Hvis man baserer et klinisk tele-pro projekt på ren web-løsning skal man endvidere være forberedt på at nedbrud af privates internet forbindelser og skift af adresser er særdeles hyppigt. I disse tilfælde skal man afsætte resurser til at håndtere dette eller acceptere drop-out som et iboende vilkår. En høj svar-procent er en forudsætning for valide resultater og helt afgørende for AmbuFlex kliniske anvendelser, hvor klinikeren ikke behøver at interessere sig for patientens forhold og præferencer til internettet. Det er ønskeligt at hæve andelen af patienter, som svarer via nettet. Der er visse muligheder for at optimere andelen af websvar ved tele-pro i den gruppe, som faktisk er i stand hertil. Om få uger kan AmbuFlex patienten få adgang til at se sin egen oversigt via Nem-ID på sundhed.dk og denne mulighed kan udbredes til alle VestKronik s projekter. Man kunne overveje at tilbyde denne mulighed eksklusivt til patienter som svarer på nettet. Dette er etisk forsvarligt, idet personer, som formår at gå ind på sundhed.dk også vil formå at besvare på nettet. EPJ-adgang En forudsætning for AmbuFlex succes er den brugervenlige integration med MidtEPJ, hvor klinikeren med et enkelt klik bringes til den konkrete patients AmbuFlex-overblik. AmbuFlex i andre regioner samt anvendelse af AmbuFlex i almen praksis er ikke mulig uden. Teknologien for denne én-vejs integration er beskrevet og dokumenteret på nationalt plan og bruges til mange formål i mange systemer. Der er derimod ikke et påtrængende behov for at VestKronik kan eksportere data til det enkelte EPJ-system (se punktet national platform). EPJ-adgang er en forudsætning for udbredelse af AmbuFlex. Der bør arbejdes for at ethvert EPJ-system og læge-praksis system skal have én og kun en patient-specifik PRO-trykknap, 6

7 da det er begrænset hvor mange trykknaps-integrationer et givet EPJ-system kan oprette før det går ud over overskueligheden. VestKronik vil gerne påtage sig en funktion som PROtelefon-central, hvor patienter/hospitalsafdelinger tilknyttet andre projekter automatisk viderestilles til tredje-part vha. web-services 6. National PRO platform For nuværende opbevares alle data på VestKronik s server, hvorfra de kan vises online i EPJ, vises online for patienten via sundhed.dk, transmitteres til tredje-part via web-services eller eksporteres til anvendelse hos rekvirenter, fx RKKP. Med de aktuelle anvendelser af VestKronik medfører denne model få begrænsninger, om end det fx kunne være formålstjenligt at kunne sende data til EPJ mhp. dokumentation. Det forudses at dette vil blive efterspurgt. En udbygning af EPJ-integrationen til også at omfatte dette er hverken ønskeligt eller realistisk, hvis man skulle forestille sig sådan en sådan løsning ift alle EPJ systemer. Ved en fælles national PRO platform kunne VestKronik og andre aflevere data til en fælles platform, hvorfra andre systemer kunne hente data ind. PRO data s generiske natur gør dem velegnet til simple datamodeller, som VestKronik har mange års erfaringer med. VestKronik har medvirket i Fælles Kroniker data initiativet, men der har ikke været gennemført konkrete projekter. Der vil være en bred vifte af potentielle anvendelsesmuligheder herfor, som indbefatter alle PRO anvendelsesområderne: klinik, kvalitetsudvikling, kliniske databaser og forskning. VestKronik indgår gerne aftaler om at stille sin teknologi og adgange til rådighed for tredje-part. Tele-PRO og Telemedicin Tele-PRO, hvor patienten rapporterer på afstand i modsætning til f.eks. via en PC i et ambulatorium kan have anvendelsesmuligheder, som overlapper telemedicin. Patienten kan selv måle simple kliniske variabler som vægt og temperatur, men også en længere række klinisk biokemiske målinger kan foretages med relativt billigt udstyr, aflæses af patienten og indrapporteres som PRO data, endog billigere end med telemedicinsk udstyr, som selv skal transmittere data. På tilsvarende vis er der flere telemedicinske projekter, som også anvender PRO data. Tele-PRO og tele-medicin er komplementære. I visse tilfælde kan både lønsomhed og patientempowerment styrkes ved at lade patienten indberette kliniske målinger som PRO. Også telemedicinske projekter kan med fordel anvende en fælles PRO-platform. Skalérbarhed 6 En web-service er en digital metode som servere anvender til kommunikation med andre servere. 7

8 Pr marts 2013 har VestKronik håndteret skemaer fra deltagere fordelt på 91 forskellige spørgeskemaer. Skalérbarhed kan opdeles i flere elementer. Skalérbarhed ift. nye projekter: Den generiske model betyder at oprettelse af nye projekter, skemaer, spørgsmål, protokoller, patienter og brugere sker hurtigt. VestKronik består aktuelt af 15 projekter, hvor flere består af underprojekter (fx hofte/knæ). VestKronik s kode blev totalt gennemskrevet med henblik på at genbruge al fælles digital teknologi i de enkelte projekter og dette princip er holdt i hævd. Så såre protokol og skemaindhold er fastlagt kan selve projektet oprettes på få timer. Skalérbarheden høj. Skalérbarhed ift. volumen af papirskemaer: Den integrerede håndtering af papirskemaer har været den største udfordring ved udvikling af VestKronik, idet impact af en unødvendig manuel håndtering af hvert papirskema skal multipliceres med antallet skemaer. I øjeblikket håndterer vi selv alle funktioner, hvor studentermedhjælpere står for udskrivning, kuvertering samt scanning og verifikation af felter som OCR 7 -systemet ikke kan aflæse med sikkerhed (håndskrevet tekst). Med hensyn til afkrydsede bokse er vi ved at nå en automatiserings-grad på 100%, mens felter med bogstaver og tal ikke kan nå helt samme niveau. Denne proces er dog maksimalt automatiseret og denne verifikation tager i øjeblikket cirka en halv time ugentligt. Skalérbarhed under den nuværende struktur kan skønnes til 20 gange: (2 studentermedhjælpere på arbejde 4 timer hver aften). På længere sigt kan udprintning, kuvertering og scanning outsources, men ikke OCR og verifikation 8, som er centralt forbundet med kvalitetskontrollen. Skalérbarhed ift. database og trafikload: PRO data leveres og anvendes løbende, og der er relativt få samtidige brugere. Skalérbarheden er meget høj. Skalérbarhed ift. personafhængighed: se nedenfor. Skalérbarheden er sikret på kort og mellemlang sigt, men på længere sigt bør udprint, kuvertering, postmodtagelse og scanning outsources. Der bør ikke ske en væsentlig opskalering før problemet med personafhængighed er løst. Integration med andre systemer i Region Midt VestKronik har fra starten haft online adgang til CPR s webservices, hvilket er nødvendigt ift. anvendelse af opdaterede adresseringsoplysninger og, ikke mindst, for at sikre mod at tilskrive afdøde patienter. Vi har desuden opkobling mod webservices hos Fælles Medicin Kort (vi var de første i Region Midt) og Sundhed.dk. Desuden trykknaps-integreret med MidtEPJ. Det er imidlertid ønskeligt at udvide integrationen på 2 områder: Det er nødvendigt for afdelinger som anvender AmbuFlex at kunne tilgå patientlister over patienter som skal behandles i AmbuFlex, lister som løbende opdateres automatisk af VestKronik. Dette kan ganske simpelt foregå ved også at aktivere tryk-knap integrationen på afdelings-niveau. Desuden vil en adgang til booking-data og patient-administrative data give nye muligheder for at identificere patienter inden når indkaldes samt at automatisere procedurer for identifikation. 7 OCR: Optical Character Recognition. Digital teknologi hvor en spørgeskemasides tekst og afkrydsninger i definerede felter transformeres til data som lages i samme databaser som web-svar. Dette sker i batches. 8 En semi-automatiseret proces, hvor netop de få felter som systemet ikke med sikkerhed kan aflæses automatisk vises for en studentermedhjælper, som angiver det korrekte svar 8

9 Den aktuelle model muliggør anvendelse i Region Midtjylland ift kroniske patienter som går til kontrol i hospitalsambulatorier. En anvendelse i de meget større grupper af kroniske patienter, som (også) kontrolleres i almen praksis forudsætter en form for integration med disse lægepraksissystemer (LPS) - og evt elektroniske omsorgssystemer (EOJ). Trykknap-løsning - også på afdelings-niveau anbefales gennemført i Region Midtjylland og muligheder for on-line adgang til andre databaser undersøges ifm VestKronik s servere flyttes ind i RM s serverpark. Indtil der er etableret integration med LPD er kan kun enkeltstående projekter på dette område gennemføres. Konsolidering og reduktion af personafhængighed VestKronik er over 9 år gradvist udviklet fra et PRO forskningsværktøj til et generisk system med en række forskellige anvendelser. I øjeblikket befinder vi os i fase 2, jvf bilag. Systemet er udviklet af én person, som stadig står for vedligeholdelse og videreudvikling af det grundlæggende system. VestKronik har i dag 2 servere: en web-server placeret hos kommerciel udbyder, som betjener patienter, som besvarer på nettet og en server bag HEV s firewall. Disse servere kommunikerer indbyrdes via web-services. Der er på kort sigt behov for markant at reducere personafhængigheden ved både udvikling og drift. Der er ansøgt om ansættelse af en figur, som kan understøtte disse funktioner og gennemføre en dokumentation af koden samt oprette en ønsket miljø-adskillelse mellem drift og udvikling. På IT-driftsiden er der behov en konsolidering på én server vil medføre en mere driftsikker og skalérbar løsning, og en sådan proces er iværksat, hvor VestKronik samles på én server placeret i Region Midtjylland s serverpark, hvor al administration fortsat kan varetages af VestKronik. Styregruppen støtter disse tiltag. Forskning og forskningsbaseret metode VestKronik har sit udgangspunkt som et værktøj for indsamling af PRO til forskningsbrug og har derfor haft fokus på de basale forskningsmæssige principper som er afgørende for at kunne producere pålidelige resultater (validitet og reliabilitet) samt en høj svar-procent som i sig selv der afgørende for klinisk anvendelse på patientniveau. Der er publiceret 2 metodeartikler vedrørende disse forhold og flere metodeartikler er på vej. Desuden er der foreløbigt publiceret 6 manuskripter, som anvender data indsamlet med VestKronik, som har haft tilknyttet 2 ph.d. forløb og 2 forskningsårs-forløb. Validitet af PRO spørgeskemaer afhænger af både domænet og konteksten for anvendelsen. Anvendelse af PRO til klinisk beslutningsstøtte rejser derfor nogle andre metodemæssige spørgsmål, som kan og bør belyses videnskabeligt. På et tidspunkt kan et PRO-baseret beslutningssystem til klinisk brug blive afkrævet certificering, hvor en nøje beskrivelse af egenskaber og performance er nødvendig. I AmbuFlex projekterne er der et endvidere forsknings- 9

10 behov og -potentiale ift patientinddragelse og brugerinvolvering. Eksempelvis kan PRO data anvendes til opbygning af prognose modeller. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag. Ved PRO-data indsamling til klinisk brug i veldefinerede patientgrupper etableres de facto patient-kohorter på samme måde som med kliniske databaser, og derved åbnes nye muligheder for test af hypoteser og beskrivelse af prognose belyst ved PRO. De metodemæssige udfordringer ved PRO svarer til den generelle epidemiologi, men har herudover specifikke udfordringer relateret til særlige forhold i kliniske populationer samt de 5 overordnede anvendelser. Det forskningsmæssige fokus for PRO knytter sig til de overordnede anvendelser: På diagnosegruppe-niveau: 1 Klinisk forskning (ex: prognose beskrevet ved PRO samt PRO som supplerende outcome), 2 Kvalitetsudvikling (ex: PRO i kliniske databaser). På patient-niveau: 3 Klinisk beslutningsstøtte (AmbuFlex), 4 Individuel prognose-sætning (model baseret prædiktion af funktionsevne og symptombelastning), 5 Patient-inddragelse/selvforvaltning. PRO forskning ift både metode og indhold bør prioriteres. Der bør i tilknytning til VestKronik oprettes et klinisk professorat i klinisk anvendelse af PRO. Økonomi AmbuFlex og lokal afdelingsøkonomi AmbuFlex kan bl.a. anvendes til at fokusere forløbet af ambulante konsultationer til de for patient og kliniker relevante områder, hvorved afdelingen kan opleve en effektiviseringsgevinst. I de implementeringer, hvor AmbuFlex anvendes til visitation af patienter, vil patienter, som kan håndteres i AmbuFlex uden kontakt til patienten ikke udløse nogen DRG. Omvendt vil de patienter som skal have en ambulant kontakt kræve mere tid end gennemsnitligt. Enkelte afdelinger har på denne baggrund faktisk fravalgt at indføre AmbuFlex. En afdeling som indfører AmbuFlex bør ikke stilles økonomisk dårligere. VestKronik s økonomi Hospitalsenheden Vest har dækket hovedparten af VestKronik s udgifter de første år og Vest- Kronik modtager fortsat et driftstilskud fra Hospitalsenheden Vest, som betaler en overlægeløn samt et klinisk lektorat. Region Midtjylland har i en 1½ års periode ydet en delvis dækning af udgifter forbundet med udvikling af 3 regionale AmbuFlex er på det neurologiske område og en ny aftale er under indgåelse. Resten af indtægterne vedrører indtægtsdækket virksomhed, primært indhentning af PRO-data til en række nationale kliniske kvalitetsdatabaser: prostata 10

11 cancer, nyre-cancer, cardia-esofagus-ventrikel cancer, lungecancer samt knæ- og hoftealloplastik. Desuden er der løbende eksterne rekvirenter på projektbasis, som har givet væsentlige indtægter, ligesom vi selv har hjemtaget bevillinger fra ABT-fonden ifm. udvikling af den første AmbuFlex. Vi har undersøgt finansieringsmulighederne i striben af nationale fonde som fokuserer på digital teknologi, men må se i øjnene at de alle som en forudsætter at udviklingen foregår i samarbejde med et privat firma. I vores tilfælde ville det forudsætte at al vores knowhow først skulle foræres væk. Denne ensidighed kan kritiseres og afspejler muligvis samme udokumenterede tro på forestående eksport-eventyr, som da udviklingen af første generation af i EPJsystemer blev søsat omkring årtusindskiftet. Fordelingen af økonomiske byrder bør afspejle de reelle omkostninger i VestKronik, som i dag udgøres af udvikling og implementering af nye AmbuFlex er, mens anden PRO dataindsamling anvender dele af VestKronik s teknologi, som et stykke hen ad vejen er færdigudviklet udviklet. Prisen for drift og opsætning af disse projekter bør derfor sænkes, mens hospitalsejerne bør betale de reelle udgifter ved udvikling, implementering og drift af AmbuFlex er. Ift. VestKronik s udgifter ved afprøvning og udmøntning af nationale perspektiver bør det afklares hvordan den økonomiske dækning kan komme fra nationale midler. Organisation VestKronik er udviklet og fortsat forankret ved Hospitalsenheden Vest (HEV), hvor alle Vest- Kronik s medarbejdere er ansat. Nedsættelse af denne styregruppe er den første formelle struktur for VestKronik. Cheflæge Jens Friis Bak, HEV, er formand for styregruppen og han refererer til koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen. I henhold til beslutning Region Midtjylland s styregruppe for Sundheds IT, 20. december 2012, afventer Region Midtjylland nu at VestKronik s styregruppe behandler spørgsmålet om forankring. VestKronik er derefter dagsordensat på møde i Strategisk Sundhedsledelsesforum i Region Midtjylland ultimo maj. VestKronik er et samlet hele fordi den grundlæggende digitale teknologi og PRO-ekspertise er fælles. VestKronik er patient-nært mens den digitale teknologi er værktøjet. VestKronik bør derfor fortsat være ledelsesmæssigt forankret i klinikken, konkret ved Hospitalsenheden Vest. VestKronik s aktiviteter vil fremover afføde forskellige problemstillinger, som har forskellige organisatoriske tilknytninger: 1 AmbuFlex aktiviteter udført for hospitalsejere, aktuelt for Region Midtjylland 2 Andre aktiviteter for andre rekvirenter, regionalt og nationalt 3 Nationale aktiviteter 11

12 Ad 1: Der etableres en regional organisering som får ansvar for overordnet styring af AmbuFlex er i RM i samarbejde mellem klinikere, administratorer og VestKronik. I dette regi behandles forslag til nye AmbuFlex er samt evalueringer af igangværende. Organiseringen forventes at inddrage Center for Telemedicin, RM, og de nærmere forhold afklares internt i Region Midtjylland i maj I tilfælde af oprettelse af AmbuFlex er udenfor RM lægges op til dannelse af tilsvarende regional organisering i pågældende region. Ad 2: Disse aktiviteter vil være reguleret af kontrakter indgået mellem VestKronik og den pågældende rekvirent. Ad 3: Indfrielse af VestKronik s nationale potentialer er afhængig af en række forhold, både internt ift den videre udvikling og konsolidering af VestKronik og eksternt ift nationale og regionale forhold. Styregruppen for VestKronik påtager sig det overordnede ansvar for dette. 12

13 Characteristics of 15 implementations of a generic PRO system A: Clinical epidemiological research B: PRO for clinical databases C: PRO monitoring for administrative purposes D: PRO for automated cancelling of consultations E: PRO for clinical overview (Ambu- Flex I) F: PRO for screening G: PRO for clinical decision support (AmbuFlex II) Number of projects Invoked elements (see note) Patient groups Recruitment a) Breast cancer b) IHD c) Stroke Hospital registers/clinical databases a) Prostatic cancer b) Renal cancer c) Esophageal cancer d) Lung cancer Clinical databases Primary aim Research Hospital performance evaluation Stroke Hospital registers Hospital performance evaluation Hip & knee replacement Clinic referral Resource optimation Location Regional National Regional National (Selected hospitals) Chronic heart failure Preadmission assessment Clinical decision support Acute Coronary Syndrome Hospital registers Screening for depression a) Epilepsy b) Renal failure c) Sleep disorders Clinic referral Clinical decision support H: Advanced communication ADHD Local Local Regional Local In operation Patients (Mar 2013) Clinic referral Communication (therapists and patient) Questionnaires/patient Unlimited 1 Unlimited Unlimited Response rate primary 81-85% 93% 78% n/a 75% 88% 93% n/a Response rate follow-up 91-99% n/a 96% 97% 82% n/a 99% n/a Element 1: PRO data collection, element 2: PRO based automated decision, element 3: PRO based decision support, element 4: Advanced communication 13

AmbuFlex: Erfaringer med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) på patient- og gruppeniveau

AmbuFlex: Erfaringer med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) på patient- og gruppeniveau Kvalitetskonference 2014; Danske Regioner og Lægeforeningen, København AmbuFlex: Erfaringer med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) på patient- og gruppeniveau Niels Henrik Hjøllund VestKronik Hospitalsenheden

Læs mere

Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger ( Tele-PRO ) i klinikken. Niels Henrik Hjøllund Overlæge, klinisk lektor, ph.d.

Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger ( Tele-PRO ) i klinikken. Niels Henrik Hjøllund Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger ( Tele-PRO ) i klinikken Niels Henrik Hjøllund Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Liv Marit Schougaard Sygeplejerske, Cand.scient.san. Louise Pape Larsen

Læs mere

AmbuFlex: Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken

AmbuFlex: Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken AmbuFlex: Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) i klinikken Niels Henrik Hjøllund Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Opfølgning med spørgeskema i kronisk syge patientgrupper Over lang

Læs mere

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san.

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. AmbuFlex Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. Louise Pape Larsen Ph.d. studerende, sygeplejerske, cand. scient.

Læs mere

AmbuFlex: Klinisk anvendelse af telepro

AmbuFlex: Klinisk anvendelse af telepro AmbuFlex: Klinisk anvendelse af telepro Niels Henrik Hjøllund Professor i anvendt epidemiologi, overlæge, ph.d. AmbuFlex/VestKronik Hospitalsenheden Vest Herning Kendte kurver Vi skal nu og i fremtiden:

Læs mere

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san.

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. AmbuFlex Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. Louise Pape Larsen Ph.d. studerende, sygeplejerske, cand. scient.

Læs mere

Referat fra møde i Styregruppe for udbredelse af AmbuFlex i Region Midtjylland torsdag den 8. maj 2014 i Skejby

Referat fra møde i Styregruppe for udbredelse af AmbuFlex i Region Midtjylland torsdag den 8. maj 2014 i Skejby Regionshuset Aarhus Center for Telemedicin Sundhedsplanlægning Olof Palmes Allé 17 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 2342 6734 Referat fra møde i Styregruppe for udbredelse af AmbuFlex i Region Midtjylland torsdag

Læs mere

PRO i et teknologisk perspektiv

PRO i et teknologisk perspektiv PRO i et teknologisk perspektiv Niels Henrik Hjøllund Professor i anvendt epidemiologi, overlæge, ph.d. AmbuFlex/VestKronik Hospitalsenheden Vest Herning The compelling challenge is not only to deploy

Læs mere

ØNH Symposium Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand. Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang. Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest

ØNH Symposium Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand. Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang. Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest ØNH Symposium 2017 Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest Hvad er PRO(M)? PRO (Patient Reported Outcome (measures) er oplysninger

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Patienten som dokumentalist

Patienten som dokumentalist Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning www.amkherning.dk Patienten som dokumentalist Systematisk brug af patient rapporterede helbreds data Niels Henrik Hjøllund

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

PRO i Danmark. Oplæg for Dialogpanelet. 15. marts Nanna Skovgaard, Sundhedsministeriet. Kontorchef, Center for Sundhedsøkonomi

PRO i Danmark. Oplæg for Dialogpanelet. 15. marts Nanna Skovgaard, Sundhedsministeriet. Kontorchef, Center for Sundhedsøkonomi PRO i Danmark Oplæg for Dialogpanelet 15. marts 2017 Nanna Skovgaard, Sundhedsministeriet Kontorchef, Center for Sundhedsøkonomi Dagsorden Hvad PRO er og hvad PRO kan bruges til Hvad siger patienterne

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

AmbuFlex. Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser

AmbuFlex. Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200

Læs mere

ANALYSE AF PATIENT- RAPPORTEREDE OPLYSNINGER (PRO) Bilag C2 - Håndtering af spørgeskemaer i PRO-forløb

ANALYSE AF PATIENT- RAPPORTEREDE OPLYSNINGER (PRO) Bilag C2 - Håndtering af spørgeskemaer i PRO-forløb ANALYSE AF PATIENT- RAPPORTEREDE OPLYSNINGER (PRO) Bilag C2 - Håndtering af spørgeskemaer i PRO-forløb 2. marts 2015 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

VestKronik: Gennemgang og status november 2014

VestKronik: Gennemgang og status november 2014 VestKronik: Gennemgang og status november 2014 VestKronik er fællesbetegnelsen for et antal projekter som vedrører repetitiv indsamling af PROdata i veldefinerede grupper af kronisk syge patienter. Projekterne

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

PRO-målinger og RKKP

PRO-målinger og RKKP Notat PRO-målinger og RKKP Oversigt over projekter og aktiviteter Anbefaling af fremtidig strategi Databasernes Fællessekretariat, juni 2014, version 1.2 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Status

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på MEDICINSK HEPATO-GASTROENT. AFD. V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Direktører (oversættelse af politiske ambitioner og visioner til drift og udvikling)

Direktører (oversættelse af politiske ambitioner og visioner til drift og udvikling) VÆRDIBASERET STYRING I EN KLINISK HVERDAG - HELENE HEDENSTED, SUNDHEDSØKONOM HVEM STYRER HVAD? Politisk niveau (økonomiaftaler, budgetforlig m.m.) Direktører (oversættelse af politiske ambitioner og visioner

Læs mere

STRATEGI. Center for E-læring. Region Midtjylland. Center for E-læring, Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital

STRATEGI. Center for E-læring. Region Midtjylland. Center for E-læring, Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital STRATEGI Center for E-læring Region Midtjylland 2012-2014 Aarhus Universitetshospital Indledning Center for E-læring i Region Midtjylland () blev oprettet d. 1. oktober 2011 på baggrund af en beslutning

Læs mere

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Ekspertgruppe under RKKP

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

PROM i kliniske kvalitetsdatabas Søren Paaske Johnsen PROM-KONFERENCE 15. MARTS 2016

PROM i kliniske kvalitetsdatabas Søren Paaske Johnsen PROM-KONFERENCE 15. MARTS 2016 PROM i kliniske kvalitetsdatabas Søren Paaske Johnsen PROM-KONFERENCE 15. MARTS 2016 Definition: Klinisk kvalitetsdatabase En klinisk kvalitetsdatabase er et register, der indeholder kvantificerbare indikatorer,

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

ANALYSE AF PATIENT- RAPPORTEREDE OPLYSNINGER (PRO) Bilag A - Forudsætninger for brug af PRO

ANALYSE AF PATIENT- RAPPORTEREDE OPLYSNINGER (PRO) Bilag A - Forudsætninger for brug af PRO ANALYSE AF PATIENT- RAPPORTEREDE OPLYSNINGER (PRO) Bilag A - Forudsætninger for brug af PRO 2. marts 2015 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45 39 25 51

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Hvordan sikres fællesskabets adgang til data opsamlet af kommercielle apps? Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Hvad er Regionernes Kliniske Kvalitets National

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

E-sundhedsbegivenheder 2009

E-sundhedsbegivenheder 2009 De ti vigtigste E-sundhedsbegivenheder 2009 Søren Vingtoft Enhed for Klinisk Kvalitet, Region Hovedstaden E-sundhed hvad er det (1)? E-sundhed omfatter samspillet mellem patienter og udbydere af sundhedstjenester,

Læs mere

Spørgsmål: Spørgsmål vedrørende mængden/nytten af kontrolundersøgelser efter udskrivning fra hospital

Spørgsmål: Spørgsmål vedrørende mængden/nytten af kontrolundersøgelser efter udskrivning fra hospital Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38 66 60 13 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 16025649 Sagsbeh..: knoe, relyse

Læs mere

Notat om AmbuFlex. Behovsstyrede ambulante patientforløb med spørgeskemabaseret klinisk selvmonitorering

Notat om AmbuFlex. Behovsstyrede ambulante patientforløb med spørgeskemabaseret klinisk selvmonitorering Notat om AmbuFlex Behovsstyrede ambulante patientforløb med spørgeskemabaseret klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. Indledning Center for Telemedicin i Region

Læs mere

PRO-data i kræftforløb hvorfor og hvordan? Konkrete erfaringer og resultater fra systematisk anvendelse af PRO-data

PRO-data i kræftforløb hvorfor og hvordan? Konkrete erfaringer og resultater fra systematisk anvendelse af PRO-data PRO-data i kræftforløb hvorfor og hvordan? Konkrete erfaringer og resultater fra systematisk anvendelse af PRO-data 25. oktober 2016 kl. 13.00-14.30 Workshop: Patientrapporterede data hvordan og til hvad

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00,

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Sted: DFS, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, mødelokale D2 DELTAGERE Søren Paaske Johnsen (SPJ), forskningsoverlæge,

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

VestKronik. Integreret anvendelse af patient rapporterede oplysninger for patient, behandler, forsker og samfund. Marts 2013

VestKronik. Integreret anvendelse af patient rapporterede oplysninger for patient, behandler, forsker og samfund. Marts 2013 VestKronik Integreret anvendelse af patient rapporterede oplysninger for patient, behandler, forsker og samfund. Marts 2013 Niels Henrik Hjøllund Hospitalsenheden Vest - 1-1.0 Baggrund Patientrapporterede

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden INDHOLD 1. Kvalitet og patientperspektivet 2. Hvad er Patient Reported Outcome (PRO)? 3. Program PRO: Baggrund, fokus, anvendelse og potentiale 4. Måling og evidens 5. Opsummering 6. Spørgsmål VIBIS Videnscenter

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Perspektiver, udfordringer og eksempler på telemedicin

Perspektiver, udfordringer og eksempler på telemedicin Telemedicin - Perspektiver for almen praksis og patienterne Temadrøftelse d. 25. februar 2016 Program Perspektiver, udfordringer og eksempler på telemedicin v/centerleder Britta Ravn, Center for Telemedicin,

Læs mere

Center for Folkesundhed, MTV og Sundhedstjenesteforskning

Center for Folkesundhed, MTV og Sundhedstjenesteforskning Evaluering af den kliniske anvendelighed af den elektroniske patientjournal Columna umiddelbart efter ibrugtagning af den samlede version på Regionshospitalet Randers og Grenaa i Region Midtjylland -Flemming

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome :

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : HVAD ER PRO(M)? Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : Any report of the status of a patient s health condition that comes directly from the patient, without

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013 RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger Version 5. juni 2013 Der er en stigende efterspørgsel efter kvalitet og online kvalitetsdata i det danske sundhedsvæsen. Efterspørgslen kommer fra klinikere

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

Workshops. Konference 30/11-16 Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin WORKSHOP 1. Tilmeld dig på

Workshops. Konference 30/11-16 Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin WORKSHOP 1. Tilmeld dig på Workshops WORKSHOP 1 1. Digitale dilemmaer: diagnostik og behandling over nettet Når behandling og diagnosticering går digitalt, stiller det nye krav til patienterne og behandlerne. Funktionelle Lidelser,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Værdibaseret styring eksempler på konkrete effektmål, som regionerne

Værdibaseret styring eksempler på konkrete effektmål, som regionerne NOTAT Værdibaseret styring eksempler på konkrete effektmål, som regionerne vil styre efter Regionerne ønsker at udvikle et mere værdibaseret sundhedsvæsen, hvor effekt og værdi for patienten er i fokus.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Transforming Healthcare. [Shared Care] Lisbeth Nielsen lisbeth.nielsen@dk.ibm.com Jørgen B. Svendsen jbsvendsen@dk.ibm.com. deeper

Transforming Healthcare. [Shared Care] Lisbeth Nielsen lisbeth.nielsen@dk.ibm.com Jørgen B. Svendsen jbsvendsen@dk.ibm.com. deeper [Shared Care] Lisbeth Nielsen lisbeth.nielsen@dk.ibm.com Jørgen B. Svendsen jbsvendsen@dk.ibm.com deeper 4 gode spørgsmål? Hvad vil vi med Shared Care? Er Shared Care et sundheds-it projekt? Har Danmark

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA Danske Patienter offentliggjorde i september 2013 indspillet: Patientcentrerede kvalitetsmål. Heri opfordrer Danske Patienter til, at der i Danmark igangsættes et strategisk

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017 Implementeringsplan - En vigtig brik Rikke Bagge Skou, Cand.scient.san.publ. Godkendt i december 2014 Forord I november 2014 påbegyndte arbejdet med at

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil?

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? Teamleder Pernille Moll Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? E-Sundheds observatoriet 12-10-17 Danske Regioners bestyrelse: Vores mål er at opnå de bedst mulige resultater

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Referat. Deltagere: 2. Status på effektvurdering af EPM

Referat. Deltagere: 2. Status på effektvurdering af EPM Referat Emne: Statusmøde vedrørende effektvurdering af EPM samt notatmodul Tid: Onsdag den 30. maj 2007, kl. 10-13 Sted: Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Deltagere: Lisbeth Nielsen, Danske

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere