Første møde i styregruppen for VestKronik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første møde i styregruppen for VestKronik"

Transkript

1 Første møde i styregruppen for VestKronik Torsdag den 4. april kl Konferencelokalet, Olof Palmes Alle 15, 8200 Århus N Der serveres en let frokost fra klokken 12 og selve mødet begynder kl Dagsorden 1 Velkomst og præsentation 2 Baggrund for styregruppens oprettelse v/ Jens Friis Bak 3 VestKronik: en kort præsentation 4 Gennemgang, diskussion og beslutninger (se nedenfor) a) Organisation b) Teknologi og anvendelse c) Økonomi c) Andet 5 Styregruppens fremtidige aktiviteter v/ Jens Friis Bak 6 Evt. Bilag - Rapport om AmbuFlex, Center for Telemedicin, Region Midtjylland - Rapport om PRO data indsamling til kliniske kvalitetsdatabaser, RKKP - Notat om VestKronik samt VestKronik s udviklingsfaser - Notat om svar-procenter ved PRO data indsamling - Artikel fra BMJ: Nick Blackn: Patient reported outcome measures could help transform healthcare Styregruppens sammensætning Mogens Freil, direktør, Danske Patienter Søren Worsøe Laursen, projektleder, Afd. for Kvalitet og patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Paul Bartels, cheflæge, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program Henrik Bjerregaard Jensen, direktør, MedCom Ivan Lund Pedersen, kundechef, National Sundheds-IT Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundhedsøkonomisk Center, Sundhedsministeriet Signe Vind, konsulent, Danske Regioner Helle Høstrup, specialkonsulent, Vidensforum Telemed. og It-understøttet Patient Empowerment Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet Per Sidenius, ledende overlæge, Neurologisk Afd, AUH Per Ramløv Ivarsen, overlæge, Nyremedicinsk Afdeling, AUH

2 Hans Peder Graversen, cheflæge, Kvalitet og Sundhedsdata, RM Erik Riiskjær, chefkonsulent, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM Britta Ravn, centerleder, Center for Telemedicin, RM Mogens Engsig-Karup, chefstrateg, IT-staben, RM Charlotte Toftgård Nielsen, kontorchef, Sundhedsplanlægning, RM Jens Friis Bak, cheflæge, Hospitalsenheden Vest (formand) Baggrund VestKronik s historie er kort gennemgået i vedlagte notat. Det begyndte som et system til administration af PRO-spørgeskemaer i konkrete forskningsprojekter og er gradvist videre udviklet til et PRO 1 system, som kan beskrives med adjektiverne generisk, digitaliseret, bimodalt, iterativt og integreret. Projektet er startet i 2004 som et én-mandsprojekt, som i 2007 blev tilknyttet Hospitalsenheden Vest (HEV 2 ) og nu omfatter 1 overlæge, 2 ph.d. studerende, 1 projektleder, ½ it-mand og 2 studentermedhjælpere. Der er hen ad vejen tilkommet faste samarbejdspartere ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, AU samt Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Relationen til Region Midtjylland er gradvist blevet styrket og der er blevet etableret samarbejde med patientforeninger, primært med Kræftens Bekæmpelse. På den kliniske side har Vest- Kronik haft et tæt samarbejde med især Hjertemedicinsk Ambulatorium ved HEV, de neurologiske afdelinger i Holstebro og Århus og senest de nyremedicinsk afdelinger i hhv Skejby, Viborg og Holstebro. Adskillige flere er på vej. Vi har længe, i kraft af samarbejdet om PRO-data til de kliniske kvalitets-databaser, haft et nationalt perspektiv, men vi er i tiltagende grad blevet opmærksom på potentialet for en national udbredelse af de muligheder der ligger i den kliniske anvendelse af PRO: AmbuFlex konceptet. Ikke mindst potentialet i muligheden af samtidig at øge behandlingskvaliteten, optimere resurseudnyttelsen og inddrage patienten som den centrale og styrende person. Dertil kommer et oplagt forskningspotentiale. VestKronik er en lille organisation, som let manøvrerer på baggrund af indhøstede erfaringer på en ad-hoc modus. Dette er og har været en markant fordel sammenlignet med andre spillere, som udvikler på det digitale sundhedsområde. Vi betegner os selv som speed-båden, som kan manøvrere hurtigere end supertankerne. Men i takt med at både volumen og ambitioner stiger må en mere langsigtet struktur overvejes, både ift organisation og teknologi. Nedsættelse af styregruppen har afspejlet ad-hoc tilgangen. Som en understregning af dette foreligger der således ikke et kommissorium se dog længere fremme. Jeg har under et vist tidspres opstillet en række punkter, som fokuserer på de brydninger og udfordringer som VestKronik har eller kan imødese i den nærmeste fremtid, sammen med nogle forslag. Udfordringerne er primært af teknisk og organisatorisk art. Jeg ser frem til diskussionen. Herning, den 27. marts 2013 Niels Henrik Hjøllund 1 Patient Reported Outcome eller Patient Rapporterede Oplysninger. Er synonymt med PROM, som er den britiske betegnelse, mens PRO er den amerikanske. 2 Hospitalsenheden Vest omfatter geografisk det oprindelige Ringkøbing Amt 2

3 Status Nedenstående oplæg er problemorienteret ift de udfordringer og ønsker vi står over for. For en mere systematisk oversigt over VestKronik s aktiviteter og perspektiver henvises til tabel i slutningen af dette dokument, bilagene samt informationer på info.vestkronik.dk. Men først en ultrakort status. AmbuFlex er VestKronik s hovedaktivitet og kan opfattes som et konkret bud med relevans til flere aktuelle dagsordner som brugerinddragelse og digitalisering. Den volumenmæssigt største version, AmbuFlex/epilepsi, har været i drift i et år og har håndteret 1250 konsultationer, hvoraf ca halvdelen er foregået uden anden kontakt til patienten end et spørgeskema udfyldt papir eller web. Svar-procenten på det første skema er 93%. Der er nu visiteret 2206 patienter og der nyvisiteres fortsat ca 100 nye patienter hver måned. Nye AmbuFlex er er snart klar til drift på tre andre områder (patienter med søvnforstyrrelser, neuromuskulære lidelser og nyresvigt). Alle disse er planlagt til drift i hele Region Midtjylland og flere er på bedding. Vi oplever stor interesse fra klinikere, hospitaler samt staben i Region Midtjylland, men også nationalt og fra patientorganisationer. Vi mener der er store potentialer for udbredelse, primært pga AmbuFlex høje dækningsgrad, den generiske opbygning og den fleksible udviklingsmodel, hvor AmbuFlex kan tilpasse sig diagnose-specifikke og lokale forhold. Samtidig står det nu klart hvilke kriterier man bør anvende ved udvælgelse af nye patientgrupper for at opnå de ønskede fordele. Region Midtjylland har skrevet AmbuFlex ind i det foreliggende hørings-udkast til Sundhedsplan, hvor der lægges op til udvikling af AmbuFlex til 5 nye patientgrupper om året, hvilet må siges at være ambitiøst. Det nationale perspektiv har indtil nu mest udfoldet sig omkring de kliniske kvalitetsdatabaser, hvor VestKronik står for PRO indsamling blandt alle patienter med prostatacancer, nyrecancer, cancer i spiserør og mavesæk samt hofte- og knæ-alloplastik, de sidstnævnte to som projekt. I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse opstartes nu et nationalt projekt med indsamling af PRO data blandt patienter med lungekræft. Der er endvidere planer om at koble et AmbuFlexmodul på, hvor PRO data også bliver anvendt på patient-niveau. Uanset anvendelse er en høje dækning (svar-procent) alfa og omega. Når det drejer sig om tele-pro 3 viser dokumenteret erfaring at rene web-løsninger giver deltagelsesgrader på 35-50% i de tilfælde hvor patientens deltagelse er frivillig, hvilket oftest reelt er tilfældet ved tele- PRO. Politiske ønsker og markeringer ændrer ikke afgørende på dette forhold. Dette betyder ikke at VestKronik ikke er et digitalt projekt. Tværtimod: vores totale integration mellem papir, web (og SMS) har fra begyndelsen været den digitalt største udfordring og baggrunden for succes. 3 Betegnelse tele-pro refererer til PRO som leveres på afstand, typisk fra patientens hjem.. 3

4 Oplæg til gennemgang, diskussion og beslutning VestKronik s aktiviteter Et bærende element i VestKronik er at anvende fælles digitale teknologi til indsamling af repetitive PRO data i kronisk syge patientgrupper, uanset om formålet er klinisk brug på patientniveau, kvalitets-udvikling eller klinisk forskning. På denne måde kan fordelene ved deling af den generiske teknologi samt stordrift realiseres. e VestKronik s aktiviteter vedrører således systematisk indsamling og brug af PRO til 1. Klinisk brug (AmbuFlex, screening for depression) 2. Kvalitetsudvikling (Kliniske databaser, monitorering) 3. Forskningskohorter med repetitive PRO-målinger De enkelte anvendelser er nærmere beskrevet i bilagene og her beskrives kun elementer, som der findes behov for at diskutere og eventuelt at beslutte om 1a. Klinisk brug: AmbuFlex Efterhånden har målgruppen for AmbuFlex udkrystalliseret sig og vi har udviklet en iterativ model til udvikling og implementering af AmbuFlex er i relevante patientgrupper, hvor viden hos klinikere og patienter udnyttes. Der henvises til bilagene og info.ambuflex.dk. Barrierer for udbredelse af teknologisk og organisatorisk art er beskrevet nedenfor. 1b. Kliniske brug: Screening af patienter for depression Kliniske retningslinjer fordrer at patienter indlagt med AKS 4 skal screenes for depressive symptomer 1 måned efter, men dette sker i praksis ikke. I samarbejde med Medicinsk Afdeling, HEV, screener vi med en automatisk procedure denne patientgruppe, hvor patienten efterfølgende tilskrives med individualiserede anbefalinger pga af de konkrete scores. Det er et lille projekt for os, men metoden er billig og udgør en effektiv måde at opfylde gældende retningslinjer på. 2a. Kvalitetsudvikling: PRO til kliniske databaser Styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har aktuelt besluttet gradvist at udfase driftsstøtte til papir-baseret PRO. I den bimodale 5 model er svarprocenten aktuelt 93% og den må på baggrund af al dokumenteret viden forventes at falde til en selekteret gruppe på 30-50%. De kliniske databaser har endnu ikke haft mulighed for at reagere på denne beslutning, som forventes at møde kritik. Beslutningen berører dog ikke det kommende projekt med repetitiv PRO dataindsamling for alle danske patienter med lungecancer, som VestKronik deltager i og som RKKP finansierer i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som påbegyndes i indeværende år. 2b. Kvalitetsudvikling: Regional PRO monitorering Siden forsommer 2012 har VestKronik i samarbejde med Region Midtjylland fulgt alle patienter indlagt med apopleksi med 3 spørgeskemaer mhp at belyse effekter af en stor omlægning, 4 Akut Koronart Syndrom. Omfatter bl.a. blodprop i kranspulsåren. Der er dokumentation for at behandling af en efterfølgende depression har betydning for den videre overlevelse. 5 I den bimodale model for PRO-dataindsamling integreres de to modi for besvarelse: web og papir-skema i én digital model. 4

5 som netop er gennemført på området. Resultaterne afrapporteres løbende. Der er yderligere planer på området. 3: Forskningskohorter Der 2 ph.d. forløb i gang pba af 2 regionale PRO kohorter (PCI behandlede og apopleksi) og der er planlagt yderligere analyser. Der er ikke planer om at etablere nye kohorter til specifikt forskningsbrug. Fremtidig forskningsaktivitet vil fokusere på klinisk anvendelse, patientinddragelse samt analyser i kohorter oprettet til klinisk brug (se senere). VestKronik er en lille organisation og enkeltstående opgaver med stort volumen vil kunne påvirke drift af f.eks. AmbuFlex. VestKronik bør fokusere på sine kerneområder (1+2). Indtil videre bør andre opgaver kun tages ind efter grundig vurdering. Spørgsmålet om web/papir diskuteres nedenfor. Er VestKronik et passende navn? VestKronik afspejler at det drejer sig om kroniske sygdomme og at udviklingen er foregået og fortsat foregår vest på, nærmere betegnet ved Hospitalsenheden Vest i Herning. Patienter præsenteres dog aldrig for betegnelsen VestKronik. Hvert projekt har sit eget navn, herunder eget domæne på internettet, fx epimidt.dk, apomidt.dk, hjerteliv.dk etc. Såfremt navnet kan være en barriere ift national udbredelse bør navneændring overvejes, men dette vurderes ikke at være tilfældet. Digital teknologi og udvikling Den bimodale model som digital teknologi: fremtiden eller fortiden? En bimodal model kan anses for en teknikalitet, umiddelbart måske endda noget gammeldags, men danner baggrunden for at VestKronik i mange patientgrupper er nået over 90% dækning. VestKronik har siden sin start integreret papir- og web besvarelser i én model, hvor papirskemaet automatisk defineres samtidig med web-skemaet. Skemaer og følgebreve håndteres automatisk med udprint af deltager specifikke skemaer og scanning med automatisk tegngenkendelse (OCR) ved modtagelse. De manuelle opgaver varetages af studentermedhjælpere få timer om ugen. Det er en udbredt opfattelse at så snart alle danskere har internet-adgang og det er tæt på vil og kan vi få borgere og patienter til at anvende denne metode. I de tilfælde hvor det er muligt at lægge pres på borgeren/patienten er det et spørgsmål hvor meget pres man er villig til at lægge. Hvis det er en betingelse for behandling kan man antageligt få næsten alle ikkebevidstløse patienter til at rette ind, såfremt man etisk vil stå på mål for dette. I alle VestKronik s 15 projekter er der imidlertid tale om frivillighed. Vi beder patienten om at deltage og han/hun stemmer med fødderne. Foreliggende randomiserede studier, hvor vi selv 5

6 har gennemført det ene, viser at hvis man sender et brev til en borger og beder denne svare på internettet får man en svar-procent på 30-40% mod cirka det dobbelte når man sender et papirskema og en svar-kuvert. Frafaldet sker med det samme inden de klikker ind, så det er ikke et spørgsmål om hvor tillokkende web-siden er opbygget. Se bilag for detaljer. Når vi taler om frivillig tele-pro må man forholde sig til dette. Vi har taget konsekvensen således at den første henvendelse til patienten altid er med et papir-skema (ellers skal vi sende rykkere til 60% hvilket ikke er rentabelt). Omvendt kan vi med et venligt spørgsmål i papirskemaet få 50-60% af patienterne til at flytte til web-besvarelser, når først de har fået ejerskab til det. Denne procedure er fuldautomatisk og er en væsentlig forklaring på vores høje svar-procenter, hvor patienten ved manglende svar på nettet ved rykkerproceduren automatisk flyttes (midlertidigt) tilbage til papirskema. Ved nær-pro opsamlet fx ved patient-kiosk /PC i ambulatoriet forholder det sig anderledes: her kan man med medvirken af ambulatoriepersonalet få lignende høje svar-procenter. En udbredt misforståelse er at web-besvarelser er gratis. Ved PRO indsamlet vha. computer i ambulatoriet skal man f.eks. budgettere med en support-person. Mht. tele-pro: hovedparten af henvendelser VestKronik får fra patienter skyldes problemer med deres og internet. Det er oftest lokale problemer, som vi ikke kan løse for dem, og resultatet bliver ofte at vi flytter dem til papir-skema. Hvis man baserer et klinisk tele-pro projekt på ren web-løsning skal man endvidere være forberedt på at nedbrud af privates internet forbindelser og skift af adresser er særdeles hyppigt. I disse tilfælde skal man afsætte resurser til at håndtere dette eller acceptere drop-out som et iboende vilkår. En høj svar-procent er en forudsætning for valide resultater og helt afgørende for AmbuFlex kliniske anvendelser, hvor klinikeren ikke behøver at interessere sig for patientens forhold og præferencer til internettet. Det er ønskeligt at hæve andelen af patienter, som svarer via nettet. Der er visse muligheder for at optimere andelen af websvar ved tele-pro i den gruppe, som faktisk er i stand hertil. Om få uger kan AmbuFlex patienten få adgang til at se sin egen oversigt via Nem-ID på sundhed.dk og denne mulighed kan udbredes til alle VestKronik s projekter. Man kunne overveje at tilbyde denne mulighed eksklusivt til patienter som svarer på nettet. Dette er etisk forsvarligt, idet personer, som formår at gå ind på sundhed.dk også vil formå at besvare på nettet. EPJ-adgang En forudsætning for AmbuFlex succes er den brugervenlige integration med MidtEPJ, hvor klinikeren med et enkelt klik bringes til den konkrete patients AmbuFlex-overblik. AmbuFlex i andre regioner samt anvendelse af AmbuFlex i almen praksis er ikke mulig uden. Teknologien for denne én-vejs integration er beskrevet og dokumenteret på nationalt plan og bruges til mange formål i mange systemer. Der er derimod ikke et påtrængende behov for at VestKronik kan eksportere data til det enkelte EPJ-system (se punktet national platform). EPJ-adgang er en forudsætning for udbredelse af AmbuFlex. Der bør arbejdes for at ethvert EPJ-system og læge-praksis system skal have én og kun en patient-specifik PRO-trykknap, 6

7 da det er begrænset hvor mange trykknaps-integrationer et givet EPJ-system kan oprette før det går ud over overskueligheden. VestKronik vil gerne påtage sig en funktion som PROtelefon-central, hvor patienter/hospitalsafdelinger tilknyttet andre projekter automatisk viderestilles til tredje-part vha. web-services 6. National PRO platform For nuværende opbevares alle data på VestKronik s server, hvorfra de kan vises online i EPJ, vises online for patienten via sundhed.dk, transmitteres til tredje-part via web-services eller eksporteres til anvendelse hos rekvirenter, fx RKKP. Med de aktuelle anvendelser af VestKronik medfører denne model få begrænsninger, om end det fx kunne være formålstjenligt at kunne sende data til EPJ mhp. dokumentation. Det forudses at dette vil blive efterspurgt. En udbygning af EPJ-integrationen til også at omfatte dette er hverken ønskeligt eller realistisk, hvis man skulle forestille sig sådan en sådan løsning ift alle EPJ systemer. Ved en fælles national PRO platform kunne VestKronik og andre aflevere data til en fælles platform, hvorfra andre systemer kunne hente data ind. PRO data s generiske natur gør dem velegnet til simple datamodeller, som VestKronik har mange års erfaringer med. VestKronik har medvirket i Fælles Kroniker data initiativet, men der har ikke været gennemført konkrete projekter. Der vil være en bred vifte af potentielle anvendelsesmuligheder herfor, som indbefatter alle PRO anvendelsesområderne: klinik, kvalitetsudvikling, kliniske databaser og forskning. VestKronik indgår gerne aftaler om at stille sin teknologi og adgange til rådighed for tredje-part. Tele-PRO og Telemedicin Tele-PRO, hvor patienten rapporterer på afstand i modsætning til f.eks. via en PC i et ambulatorium kan have anvendelsesmuligheder, som overlapper telemedicin. Patienten kan selv måle simple kliniske variabler som vægt og temperatur, men også en længere række klinisk biokemiske målinger kan foretages med relativt billigt udstyr, aflæses af patienten og indrapporteres som PRO data, endog billigere end med telemedicinsk udstyr, som selv skal transmittere data. På tilsvarende vis er der flere telemedicinske projekter, som også anvender PRO data. Tele-PRO og tele-medicin er komplementære. I visse tilfælde kan både lønsomhed og patientempowerment styrkes ved at lade patienten indberette kliniske målinger som PRO. Også telemedicinske projekter kan med fordel anvende en fælles PRO-platform. Skalérbarhed 6 En web-service er en digital metode som servere anvender til kommunikation med andre servere. 7

8 Pr marts 2013 har VestKronik håndteret skemaer fra deltagere fordelt på 91 forskellige spørgeskemaer. Skalérbarhed kan opdeles i flere elementer. Skalérbarhed ift. nye projekter: Den generiske model betyder at oprettelse af nye projekter, skemaer, spørgsmål, protokoller, patienter og brugere sker hurtigt. VestKronik består aktuelt af 15 projekter, hvor flere består af underprojekter (fx hofte/knæ). VestKronik s kode blev totalt gennemskrevet med henblik på at genbruge al fælles digital teknologi i de enkelte projekter og dette princip er holdt i hævd. Så såre protokol og skemaindhold er fastlagt kan selve projektet oprettes på få timer. Skalérbarheden høj. Skalérbarhed ift. volumen af papirskemaer: Den integrerede håndtering af papirskemaer har været den største udfordring ved udvikling af VestKronik, idet impact af en unødvendig manuel håndtering af hvert papirskema skal multipliceres med antallet skemaer. I øjeblikket håndterer vi selv alle funktioner, hvor studentermedhjælpere står for udskrivning, kuvertering samt scanning og verifikation af felter som OCR 7 -systemet ikke kan aflæse med sikkerhed (håndskrevet tekst). Med hensyn til afkrydsede bokse er vi ved at nå en automatiserings-grad på 100%, mens felter med bogstaver og tal ikke kan nå helt samme niveau. Denne proces er dog maksimalt automatiseret og denne verifikation tager i øjeblikket cirka en halv time ugentligt. Skalérbarhed under den nuværende struktur kan skønnes til 20 gange: (2 studentermedhjælpere på arbejde 4 timer hver aften). På længere sigt kan udprintning, kuvertering og scanning outsources, men ikke OCR og verifikation 8, som er centralt forbundet med kvalitetskontrollen. Skalérbarhed ift. database og trafikload: PRO data leveres og anvendes løbende, og der er relativt få samtidige brugere. Skalérbarheden er meget høj. Skalérbarhed ift. personafhængighed: se nedenfor. Skalérbarheden er sikret på kort og mellemlang sigt, men på længere sigt bør udprint, kuvertering, postmodtagelse og scanning outsources. Der bør ikke ske en væsentlig opskalering før problemet med personafhængighed er løst. Integration med andre systemer i Region Midt VestKronik har fra starten haft online adgang til CPR s webservices, hvilket er nødvendigt ift. anvendelse af opdaterede adresseringsoplysninger og, ikke mindst, for at sikre mod at tilskrive afdøde patienter. Vi har desuden opkobling mod webservices hos Fælles Medicin Kort (vi var de første i Region Midt) og Sundhed.dk. Desuden trykknaps-integreret med MidtEPJ. Det er imidlertid ønskeligt at udvide integrationen på 2 områder: Det er nødvendigt for afdelinger som anvender AmbuFlex at kunne tilgå patientlister over patienter som skal behandles i AmbuFlex, lister som løbende opdateres automatisk af VestKronik. Dette kan ganske simpelt foregå ved også at aktivere tryk-knap integrationen på afdelings-niveau. Desuden vil en adgang til booking-data og patient-administrative data give nye muligheder for at identificere patienter inden når indkaldes samt at automatisere procedurer for identifikation. 7 OCR: Optical Character Recognition. Digital teknologi hvor en spørgeskemasides tekst og afkrydsninger i definerede felter transformeres til data som lages i samme databaser som web-svar. Dette sker i batches. 8 En semi-automatiseret proces, hvor netop de få felter som systemet ikke med sikkerhed kan aflæses automatisk vises for en studentermedhjælper, som angiver det korrekte svar 8

9 Den aktuelle model muliggør anvendelse i Region Midtjylland ift kroniske patienter som går til kontrol i hospitalsambulatorier. En anvendelse i de meget større grupper af kroniske patienter, som (også) kontrolleres i almen praksis forudsætter en form for integration med disse lægepraksissystemer (LPS) - og evt elektroniske omsorgssystemer (EOJ). Trykknap-løsning - også på afdelings-niveau anbefales gennemført i Region Midtjylland og muligheder for on-line adgang til andre databaser undersøges ifm VestKronik s servere flyttes ind i RM s serverpark. Indtil der er etableret integration med LPD er kan kun enkeltstående projekter på dette område gennemføres. Konsolidering og reduktion af personafhængighed VestKronik er over 9 år gradvist udviklet fra et PRO forskningsværktøj til et generisk system med en række forskellige anvendelser. I øjeblikket befinder vi os i fase 2, jvf bilag. Systemet er udviklet af én person, som stadig står for vedligeholdelse og videreudvikling af det grundlæggende system. VestKronik har i dag 2 servere: en web-server placeret hos kommerciel udbyder, som betjener patienter, som besvarer på nettet og en server bag HEV s firewall. Disse servere kommunikerer indbyrdes via web-services. Der er på kort sigt behov for markant at reducere personafhængigheden ved både udvikling og drift. Der er ansøgt om ansættelse af en figur, som kan understøtte disse funktioner og gennemføre en dokumentation af koden samt oprette en ønsket miljø-adskillelse mellem drift og udvikling. På IT-driftsiden er der behov en konsolidering på én server vil medføre en mere driftsikker og skalérbar løsning, og en sådan proces er iværksat, hvor VestKronik samles på én server placeret i Region Midtjylland s serverpark, hvor al administration fortsat kan varetages af VestKronik. Styregruppen støtter disse tiltag. Forskning og forskningsbaseret metode VestKronik har sit udgangspunkt som et værktøj for indsamling af PRO til forskningsbrug og har derfor haft fokus på de basale forskningsmæssige principper som er afgørende for at kunne producere pålidelige resultater (validitet og reliabilitet) samt en høj svar-procent som i sig selv der afgørende for klinisk anvendelse på patientniveau. Der er publiceret 2 metodeartikler vedrørende disse forhold og flere metodeartikler er på vej. Desuden er der foreløbigt publiceret 6 manuskripter, som anvender data indsamlet med VestKronik, som har haft tilknyttet 2 ph.d. forløb og 2 forskningsårs-forløb. Validitet af PRO spørgeskemaer afhænger af både domænet og konteksten for anvendelsen. Anvendelse af PRO til klinisk beslutningsstøtte rejser derfor nogle andre metodemæssige spørgsmål, som kan og bør belyses videnskabeligt. På et tidspunkt kan et PRO-baseret beslutningssystem til klinisk brug blive afkrævet certificering, hvor en nøje beskrivelse af egenskaber og performance er nødvendig. I AmbuFlex projekterne er der et endvidere forsknings- 9

10 behov og -potentiale ift patientinddragelse og brugerinvolvering. Eksempelvis kan PRO data anvendes til opbygning af prognose modeller. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag. Ved PRO-data indsamling til klinisk brug i veldefinerede patientgrupper etableres de facto patient-kohorter på samme måde som med kliniske databaser, og derved åbnes nye muligheder for test af hypoteser og beskrivelse af prognose belyst ved PRO. De metodemæssige udfordringer ved PRO svarer til den generelle epidemiologi, men har herudover specifikke udfordringer relateret til særlige forhold i kliniske populationer samt de 5 overordnede anvendelser. Det forskningsmæssige fokus for PRO knytter sig til de overordnede anvendelser: På diagnosegruppe-niveau: 1 Klinisk forskning (ex: prognose beskrevet ved PRO samt PRO som supplerende outcome), 2 Kvalitetsudvikling (ex: PRO i kliniske databaser). På patient-niveau: 3 Klinisk beslutningsstøtte (AmbuFlex), 4 Individuel prognose-sætning (model baseret prædiktion af funktionsevne og symptombelastning), 5 Patient-inddragelse/selvforvaltning. PRO forskning ift både metode og indhold bør prioriteres. Der bør i tilknytning til VestKronik oprettes et klinisk professorat i klinisk anvendelse af PRO. Økonomi AmbuFlex og lokal afdelingsøkonomi AmbuFlex kan bl.a. anvendes til at fokusere forløbet af ambulante konsultationer til de for patient og kliniker relevante områder, hvorved afdelingen kan opleve en effektiviseringsgevinst. I de implementeringer, hvor AmbuFlex anvendes til visitation af patienter, vil patienter, som kan håndteres i AmbuFlex uden kontakt til patienten ikke udløse nogen DRG. Omvendt vil de patienter som skal have en ambulant kontakt kræve mere tid end gennemsnitligt. Enkelte afdelinger har på denne baggrund faktisk fravalgt at indføre AmbuFlex. En afdeling som indfører AmbuFlex bør ikke stilles økonomisk dårligere. VestKronik s økonomi Hospitalsenheden Vest har dækket hovedparten af VestKronik s udgifter de første år og Vest- Kronik modtager fortsat et driftstilskud fra Hospitalsenheden Vest, som betaler en overlægeløn samt et klinisk lektorat. Region Midtjylland har i en 1½ års periode ydet en delvis dækning af udgifter forbundet med udvikling af 3 regionale AmbuFlex er på det neurologiske område og en ny aftale er under indgåelse. Resten af indtægterne vedrører indtægtsdækket virksomhed, primært indhentning af PRO-data til en række nationale kliniske kvalitetsdatabaser: prostata 10

11 cancer, nyre-cancer, cardia-esofagus-ventrikel cancer, lungecancer samt knæ- og hoftealloplastik. Desuden er der løbende eksterne rekvirenter på projektbasis, som har givet væsentlige indtægter, ligesom vi selv har hjemtaget bevillinger fra ABT-fonden ifm. udvikling af den første AmbuFlex. Vi har undersøgt finansieringsmulighederne i striben af nationale fonde som fokuserer på digital teknologi, men må se i øjnene at de alle som en forudsætter at udviklingen foregår i samarbejde med et privat firma. I vores tilfælde ville det forudsætte at al vores knowhow først skulle foræres væk. Denne ensidighed kan kritiseres og afspejler muligvis samme udokumenterede tro på forestående eksport-eventyr, som da udviklingen af første generation af i EPJsystemer blev søsat omkring årtusindskiftet. Fordelingen af økonomiske byrder bør afspejle de reelle omkostninger i VestKronik, som i dag udgøres af udvikling og implementering af nye AmbuFlex er, mens anden PRO dataindsamling anvender dele af VestKronik s teknologi, som et stykke hen ad vejen er færdigudviklet udviklet. Prisen for drift og opsætning af disse projekter bør derfor sænkes, mens hospitalsejerne bør betale de reelle udgifter ved udvikling, implementering og drift af AmbuFlex er. Ift. VestKronik s udgifter ved afprøvning og udmøntning af nationale perspektiver bør det afklares hvordan den økonomiske dækning kan komme fra nationale midler. Organisation VestKronik er udviklet og fortsat forankret ved Hospitalsenheden Vest (HEV), hvor alle Vest- Kronik s medarbejdere er ansat. Nedsættelse af denne styregruppe er den første formelle struktur for VestKronik. Cheflæge Jens Friis Bak, HEV, er formand for styregruppen og han refererer til koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen. I henhold til beslutning Region Midtjylland s styregruppe for Sundheds IT, 20. december 2012, afventer Region Midtjylland nu at VestKronik s styregruppe behandler spørgsmålet om forankring. VestKronik er derefter dagsordensat på møde i Strategisk Sundhedsledelsesforum i Region Midtjylland ultimo maj. VestKronik er et samlet hele fordi den grundlæggende digitale teknologi og PRO-ekspertise er fælles. VestKronik er patient-nært mens den digitale teknologi er værktøjet. VestKronik bør derfor fortsat være ledelsesmæssigt forankret i klinikken, konkret ved Hospitalsenheden Vest. VestKronik s aktiviteter vil fremover afføde forskellige problemstillinger, som har forskellige organisatoriske tilknytninger: 1 AmbuFlex aktiviteter udført for hospitalsejere, aktuelt for Region Midtjylland 2 Andre aktiviteter for andre rekvirenter, regionalt og nationalt 3 Nationale aktiviteter 11

12 Ad 1: Der etableres en regional organisering som får ansvar for overordnet styring af AmbuFlex er i RM i samarbejde mellem klinikere, administratorer og VestKronik. I dette regi behandles forslag til nye AmbuFlex er samt evalueringer af igangværende. Organiseringen forventes at inddrage Center for Telemedicin, RM, og de nærmere forhold afklares internt i Region Midtjylland i maj I tilfælde af oprettelse af AmbuFlex er udenfor RM lægges op til dannelse af tilsvarende regional organisering i pågældende region. Ad 2: Disse aktiviteter vil være reguleret af kontrakter indgået mellem VestKronik og den pågældende rekvirent. Ad 3: Indfrielse af VestKronik s nationale potentialer er afhængig af en række forhold, både internt ift den videre udvikling og konsolidering af VestKronik og eksternt ift nationale og regionale forhold. Styregruppen for VestKronik påtager sig det overordnede ansvar for dette. 12

13 Characteristics of 15 implementations of a generic PRO system A: Clinical epidemiological research B: PRO for clinical databases C: PRO monitoring for administrative purposes D: PRO for automated cancelling of consultations E: PRO for clinical overview (Ambu- Flex I) F: PRO for screening G: PRO for clinical decision support (AmbuFlex II) Number of projects Invoked elements (see note) Patient groups Recruitment a) Breast cancer b) IHD c) Stroke Hospital registers/clinical databases a) Prostatic cancer b) Renal cancer c) Esophageal cancer d) Lung cancer Clinical databases Primary aim Research Hospital performance evaluation Stroke Hospital registers Hospital performance evaluation Hip & knee replacement Clinic referral Resource optimation Location Regional National Regional National (Selected hospitals) Chronic heart failure Preadmission assessment Clinical decision support Acute Coronary Syndrome Hospital registers Screening for depression a) Epilepsy b) Renal failure c) Sleep disorders Clinic referral Clinical decision support H: Advanced communication ADHD Local Local Regional Local In operation Patients (Mar 2013) Clinic referral Communication (therapists and patient) Questionnaires/patient Unlimited 1 Unlimited Unlimited Response rate primary 81-85% 93% 78% n/a 75% 88% 93% n/a Response rate follow-up 91-99% n/a 96% 97% 82% n/a 99% n/a Element 1: PRO data collection, element 2: PRO based automated decision, element 3: PRO based decision support, element 4: Advanced communication 13

AmbuFlex. Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser

AmbuFlex. Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200

Læs mere

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Ekspertgruppe under RKKP

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA Danske Patienter offentliggjorde i september 2013 indspillet: Patientcentrerede kvalitetsmål. Heri opfordrer Danske Patienter til, at der i Danmark igangsættes et strategisk

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL Patientrapporterede oplysninger (PRO) er både relevante og effektive mål for kvalitet i sundhedsvæsenet. Derfor bør de indgå i vurderingen af sundhedsvæsenets

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

IT-udbud: forudsætninger og projektplan

IT-udbud: forudsætninger og projektplan IT-udbud: forudsætninger og projektplan Per Hostrup Nielsen Overlæge, Afd. T, AUH Skejby National Databasedag 2.april 2014 Problemet 40 50 Kliniske Kvalitets Databaser Teknisk diversitet Semantisk

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

RKKP-handleplan; A=aflevering; M=milepæl, DFS=Fællessekretariatet; KC=kompetencecentrene

RKKP-handleplan; A=aflevering; M=milepæl, DFS=Fællessekretariatet; KC=kompetencecentrene RKKP-handleplan; =aflevering; M=milepæl, =Fællessekretariatet; =kompetencecentrene. Konsolidering/drift nsvarlig 1. Årsrapportering 1.1 Fuldt opdateret tidsplan 1.2. lle rapporter inden for 6/9 måneder

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment

Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment Høringssvar bedes sendt til helle.hoestrup@regionh.dk senest d. 20. april 2011. Udfyldt af: Lotte Fonnesbæk og Elisabeth

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland.

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Forfatter:Anders Hoffgaard Knowentia Consult Kolding 01.10.2008 Vers. 1.0 1 Indholdsfortegnelse Status på

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne.

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Behandlingen af ansøgninger om støtte fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere