Første møde i styregruppen for VestKronik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første møde i styregruppen for VestKronik"

Transkript

1 Første møde i styregruppen for VestKronik Torsdag den 4. april kl Konferencelokalet, Olof Palmes Alle 15, 8200 Århus N Der serveres en let frokost fra klokken 12 og selve mødet begynder kl Dagsorden 1 Velkomst og præsentation 2 Baggrund for styregruppens oprettelse v/ Jens Friis Bak 3 VestKronik: en kort præsentation 4 Gennemgang, diskussion og beslutninger (se nedenfor) a) Organisation b) Teknologi og anvendelse c) Økonomi c) Andet 5 Styregruppens fremtidige aktiviteter v/ Jens Friis Bak 6 Evt. Bilag - Rapport om AmbuFlex, Center for Telemedicin, Region Midtjylland - Rapport om PRO data indsamling til kliniske kvalitetsdatabaser, RKKP - Notat om VestKronik samt VestKronik s udviklingsfaser - Notat om svar-procenter ved PRO data indsamling - Artikel fra BMJ: Nick Blackn: Patient reported outcome measures could help transform healthcare Styregruppens sammensætning Mogens Freil, direktør, Danske Patienter Søren Worsøe Laursen, projektleder, Afd. for Kvalitet og patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Paul Bartels, cheflæge, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program Henrik Bjerregaard Jensen, direktør, MedCom Ivan Lund Pedersen, kundechef, National Sundheds-IT Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundhedsøkonomisk Center, Sundhedsministeriet Signe Vind, konsulent, Danske Regioner Helle Høstrup, specialkonsulent, Vidensforum Telemed. og It-understøttet Patient Empowerment Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet Per Sidenius, ledende overlæge, Neurologisk Afd, AUH Per Ramløv Ivarsen, overlæge, Nyremedicinsk Afdeling, AUH

2 Hans Peder Graversen, cheflæge, Kvalitet og Sundhedsdata, RM Erik Riiskjær, chefkonsulent, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM Britta Ravn, centerleder, Center for Telemedicin, RM Mogens Engsig-Karup, chefstrateg, IT-staben, RM Charlotte Toftgård Nielsen, kontorchef, Sundhedsplanlægning, RM Jens Friis Bak, cheflæge, Hospitalsenheden Vest (formand) Baggrund VestKronik s historie er kort gennemgået i vedlagte notat. Det begyndte som et system til administration af PRO-spørgeskemaer i konkrete forskningsprojekter og er gradvist videre udviklet til et PRO 1 system, som kan beskrives med adjektiverne generisk, digitaliseret, bimodalt, iterativt og integreret. Projektet er startet i 2004 som et én-mandsprojekt, som i 2007 blev tilknyttet Hospitalsenheden Vest (HEV 2 ) og nu omfatter 1 overlæge, 2 ph.d. studerende, 1 projektleder, ½ it-mand og 2 studentermedhjælpere. Der er hen ad vejen tilkommet faste samarbejdspartere ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, AU samt Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Relationen til Region Midtjylland er gradvist blevet styrket og der er blevet etableret samarbejde med patientforeninger, primært med Kræftens Bekæmpelse. På den kliniske side har Vest- Kronik haft et tæt samarbejde med især Hjertemedicinsk Ambulatorium ved HEV, de neurologiske afdelinger i Holstebro og Århus og senest de nyremedicinsk afdelinger i hhv Skejby, Viborg og Holstebro. Adskillige flere er på vej. Vi har længe, i kraft af samarbejdet om PRO-data til de kliniske kvalitets-databaser, haft et nationalt perspektiv, men vi er i tiltagende grad blevet opmærksom på potentialet for en national udbredelse af de muligheder der ligger i den kliniske anvendelse af PRO: AmbuFlex konceptet. Ikke mindst potentialet i muligheden af samtidig at øge behandlingskvaliteten, optimere resurseudnyttelsen og inddrage patienten som den centrale og styrende person. Dertil kommer et oplagt forskningspotentiale. VestKronik er en lille organisation, som let manøvrerer på baggrund af indhøstede erfaringer på en ad-hoc modus. Dette er og har været en markant fordel sammenlignet med andre spillere, som udvikler på det digitale sundhedsområde. Vi betegner os selv som speed-båden, som kan manøvrere hurtigere end supertankerne. Men i takt med at både volumen og ambitioner stiger må en mere langsigtet struktur overvejes, både ift organisation og teknologi. Nedsættelse af styregruppen har afspejlet ad-hoc tilgangen. Som en understregning af dette foreligger der således ikke et kommissorium se dog længere fremme. Jeg har under et vist tidspres opstillet en række punkter, som fokuserer på de brydninger og udfordringer som VestKronik har eller kan imødese i den nærmeste fremtid, sammen med nogle forslag. Udfordringerne er primært af teknisk og organisatorisk art. Jeg ser frem til diskussionen. Herning, den 27. marts 2013 Niels Henrik Hjøllund 1 Patient Reported Outcome eller Patient Rapporterede Oplysninger. Er synonymt med PROM, som er den britiske betegnelse, mens PRO er den amerikanske. 2 Hospitalsenheden Vest omfatter geografisk det oprindelige Ringkøbing Amt 2

3 Status Nedenstående oplæg er problemorienteret ift de udfordringer og ønsker vi står over for. For en mere systematisk oversigt over VestKronik s aktiviteter og perspektiver henvises til tabel i slutningen af dette dokument, bilagene samt informationer på info.vestkronik.dk. Men først en ultrakort status. AmbuFlex er VestKronik s hovedaktivitet og kan opfattes som et konkret bud med relevans til flere aktuelle dagsordner som brugerinddragelse og digitalisering. Den volumenmæssigt største version, AmbuFlex/epilepsi, har været i drift i et år og har håndteret 1250 konsultationer, hvoraf ca halvdelen er foregået uden anden kontakt til patienten end et spørgeskema udfyldt papir eller web. Svar-procenten på det første skema er 93%. Der er nu visiteret 2206 patienter og der nyvisiteres fortsat ca 100 nye patienter hver måned. Nye AmbuFlex er er snart klar til drift på tre andre områder (patienter med søvnforstyrrelser, neuromuskulære lidelser og nyresvigt). Alle disse er planlagt til drift i hele Region Midtjylland og flere er på bedding. Vi oplever stor interesse fra klinikere, hospitaler samt staben i Region Midtjylland, men også nationalt og fra patientorganisationer. Vi mener der er store potentialer for udbredelse, primært pga AmbuFlex høje dækningsgrad, den generiske opbygning og den fleksible udviklingsmodel, hvor AmbuFlex kan tilpasse sig diagnose-specifikke og lokale forhold. Samtidig står det nu klart hvilke kriterier man bør anvende ved udvælgelse af nye patientgrupper for at opnå de ønskede fordele. Region Midtjylland har skrevet AmbuFlex ind i det foreliggende hørings-udkast til Sundhedsplan, hvor der lægges op til udvikling af AmbuFlex til 5 nye patientgrupper om året, hvilet må siges at være ambitiøst. Det nationale perspektiv har indtil nu mest udfoldet sig omkring de kliniske kvalitetsdatabaser, hvor VestKronik står for PRO indsamling blandt alle patienter med prostatacancer, nyrecancer, cancer i spiserør og mavesæk samt hofte- og knæ-alloplastik, de sidstnævnte to som projekt. I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse opstartes nu et nationalt projekt med indsamling af PRO data blandt patienter med lungekræft. Der er endvidere planer om at koble et AmbuFlexmodul på, hvor PRO data også bliver anvendt på patient-niveau. Uanset anvendelse er en høje dækning (svar-procent) alfa og omega. Når det drejer sig om tele-pro 3 viser dokumenteret erfaring at rene web-løsninger giver deltagelsesgrader på 35-50% i de tilfælde hvor patientens deltagelse er frivillig, hvilket oftest reelt er tilfældet ved tele- PRO. Politiske ønsker og markeringer ændrer ikke afgørende på dette forhold. Dette betyder ikke at VestKronik ikke er et digitalt projekt. Tværtimod: vores totale integration mellem papir, web (og SMS) har fra begyndelsen været den digitalt største udfordring og baggrunden for succes. 3 Betegnelse tele-pro refererer til PRO som leveres på afstand, typisk fra patientens hjem.. 3

4 Oplæg til gennemgang, diskussion og beslutning VestKronik s aktiviteter Et bærende element i VestKronik er at anvende fælles digitale teknologi til indsamling af repetitive PRO data i kronisk syge patientgrupper, uanset om formålet er klinisk brug på patientniveau, kvalitets-udvikling eller klinisk forskning. På denne måde kan fordelene ved deling af den generiske teknologi samt stordrift realiseres. e VestKronik s aktiviteter vedrører således systematisk indsamling og brug af PRO til 1. Klinisk brug (AmbuFlex, screening for depression) 2. Kvalitetsudvikling (Kliniske databaser, monitorering) 3. Forskningskohorter med repetitive PRO-målinger De enkelte anvendelser er nærmere beskrevet i bilagene og her beskrives kun elementer, som der findes behov for at diskutere og eventuelt at beslutte om 1a. Klinisk brug: AmbuFlex Efterhånden har målgruppen for AmbuFlex udkrystalliseret sig og vi har udviklet en iterativ model til udvikling og implementering af AmbuFlex er i relevante patientgrupper, hvor viden hos klinikere og patienter udnyttes. Der henvises til bilagene og info.ambuflex.dk. Barrierer for udbredelse af teknologisk og organisatorisk art er beskrevet nedenfor. 1b. Kliniske brug: Screening af patienter for depression Kliniske retningslinjer fordrer at patienter indlagt med AKS 4 skal screenes for depressive symptomer 1 måned efter, men dette sker i praksis ikke. I samarbejde med Medicinsk Afdeling, HEV, screener vi med en automatisk procedure denne patientgruppe, hvor patienten efterfølgende tilskrives med individualiserede anbefalinger pga af de konkrete scores. Det er et lille projekt for os, men metoden er billig og udgør en effektiv måde at opfylde gældende retningslinjer på. 2a. Kvalitetsudvikling: PRO til kliniske databaser Styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har aktuelt besluttet gradvist at udfase driftsstøtte til papir-baseret PRO. I den bimodale 5 model er svarprocenten aktuelt 93% og den må på baggrund af al dokumenteret viden forventes at falde til en selekteret gruppe på 30-50%. De kliniske databaser har endnu ikke haft mulighed for at reagere på denne beslutning, som forventes at møde kritik. Beslutningen berører dog ikke det kommende projekt med repetitiv PRO dataindsamling for alle danske patienter med lungecancer, som VestKronik deltager i og som RKKP finansierer i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som påbegyndes i indeværende år. 2b. Kvalitetsudvikling: Regional PRO monitorering Siden forsommer 2012 har VestKronik i samarbejde med Region Midtjylland fulgt alle patienter indlagt med apopleksi med 3 spørgeskemaer mhp at belyse effekter af en stor omlægning, 4 Akut Koronart Syndrom. Omfatter bl.a. blodprop i kranspulsåren. Der er dokumentation for at behandling af en efterfølgende depression har betydning for den videre overlevelse. 5 I den bimodale model for PRO-dataindsamling integreres de to modi for besvarelse: web og papir-skema i én digital model. 4

5 som netop er gennemført på området. Resultaterne afrapporteres løbende. Der er yderligere planer på området. 3: Forskningskohorter Der 2 ph.d. forløb i gang pba af 2 regionale PRO kohorter (PCI behandlede og apopleksi) og der er planlagt yderligere analyser. Der er ikke planer om at etablere nye kohorter til specifikt forskningsbrug. Fremtidig forskningsaktivitet vil fokusere på klinisk anvendelse, patientinddragelse samt analyser i kohorter oprettet til klinisk brug (se senere). VestKronik er en lille organisation og enkeltstående opgaver med stort volumen vil kunne påvirke drift af f.eks. AmbuFlex. VestKronik bør fokusere på sine kerneområder (1+2). Indtil videre bør andre opgaver kun tages ind efter grundig vurdering. Spørgsmålet om web/papir diskuteres nedenfor. Er VestKronik et passende navn? VestKronik afspejler at det drejer sig om kroniske sygdomme og at udviklingen er foregået og fortsat foregår vest på, nærmere betegnet ved Hospitalsenheden Vest i Herning. Patienter præsenteres dog aldrig for betegnelsen VestKronik. Hvert projekt har sit eget navn, herunder eget domæne på internettet, fx epimidt.dk, apomidt.dk, hjerteliv.dk etc. Såfremt navnet kan være en barriere ift national udbredelse bør navneændring overvejes, men dette vurderes ikke at være tilfældet. Digital teknologi og udvikling Den bimodale model som digital teknologi: fremtiden eller fortiden? En bimodal model kan anses for en teknikalitet, umiddelbart måske endda noget gammeldags, men danner baggrunden for at VestKronik i mange patientgrupper er nået over 90% dækning. VestKronik har siden sin start integreret papir- og web besvarelser i én model, hvor papirskemaet automatisk defineres samtidig med web-skemaet. Skemaer og følgebreve håndteres automatisk med udprint af deltager specifikke skemaer og scanning med automatisk tegngenkendelse (OCR) ved modtagelse. De manuelle opgaver varetages af studentermedhjælpere få timer om ugen. Det er en udbredt opfattelse at så snart alle danskere har internet-adgang og det er tæt på vil og kan vi få borgere og patienter til at anvende denne metode. I de tilfælde hvor det er muligt at lægge pres på borgeren/patienten er det et spørgsmål hvor meget pres man er villig til at lægge. Hvis det er en betingelse for behandling kan man antageligt få næsten alle ikkebevidstløse patienter til at rette ind, såfremt man etisk vil stå på mål for dette. I alle VestKronik s 15 projekter er der imidlertid tale om frivillighed. Vi beder patienten om at deltage og han/hun stemmer med fødderne. Foreliggende randomiserede studier, hvor vi selv 5

6 har gennemført det ene, viser at hvis man sender et brev til en borger og beder denne svare på internettet får man en svar-procent på 30-40% mod cirka det dobbelte når man sender et papirskema og en svar-kuvert. Frafaldet sker med det samme inden de klikker ind, så det er ikke et spørgsmål om hvor tillokkende web-siden er opbygget. Se bilag for detaljer. Når vi taler om frivillig tele-pro må man forholde sig til dette. Vi har taget konsekvensen således at den første henvendelse til patienten altid er med et papir-skema (ellers skal vi sende rykkere til 60% hvilket ikke er rentabelt). Omvendt kan vi med et venligt spørgsmål i papirskemaet få 50-60% af patienterne til at flytte til web-besvarelser, når først de har fået ejerskab til det. Denne procedure er fuldautomatisk og er en væsentlig forklaring på vores høje svar-procenter, hvor patienten ved manglende svar på nettet ved rykkerproceduren automatisk flyttes (midlertidigt) tilbage til papirskema. Ved nær-pro opsamlet fx ved patient-kiosk /PC i ambulatoriet forholder det sig anderledes: her kan man med medvirken af ambulatoriepersonalet få lignende høje svar-procenter. En udbredt misforståelse er at web-besvarelser er gratis. Ved PRO indsamlet vha. computer i ambulatoriet skal man f.eks. budgettere med en support-person. Mht. tele-pro: hovedparten af henvendelser VestKronik får fra patienter skyldes problemer med deres og internet. Det er oftest lokale problemer, som vi ikke kan løse for dem, og resultatet bliver ofte at vi flytter dem til papir-skema. Hvis man baserer et klinisk tele-pro projekt på ren web-løsning skal man endvidere være forberedt på at nedbrud af privates internet forbindelser og skift af adresser er særdeles hyppigt. I disse tilfælde skal man afsætte resurser til at håndtere dette eller acceptere drop-out som et iboende vilkår. En høj svar-procent er en forudsætning for valide resultater og helt afgørende for AmbuFlex kliniske anvendelser, hvor klinikeren ikke behøver at interessere sig for patientens forhold og præferencer til internettet. Det er ønskeligt at hæve andelen af patienter, som svarer via nettet. Der er visse muligheder for at optimere andelen af websvar ved tele-pro i den gruppe, som faktisk er i stand hertil. Om få uger kan AmbuFlex patienten få adgang til at se sin egen oversigt via Nem-ID på sundhed.dk og denne mulighed kan udbredes til alle VestKronik s projekter. Man kunne overveje at tilbyde denne mulighed eksklusivt til patienter som svarer på nettet. Dette er etisk forsvarligt, idet personer, som formår at gå ind på sundhed.dk også vil formå at besvare på nettet. EPJ-adgang En forudsætning for AmbuFlex succes er den brugervenlige integration med MidtEPJ, hvor klinikeren med et enkelt klik bringes til den konkrete patients AmbuFlex-overblik. AmbuFlex i andre regioner samt anvendelse af AmbuFlex i almen praksis er ikke mulig uden. Teknologien for denne én-vejs integration er beskrevet og dokumenteret på nationalt plan og bruges til mange formål i mange systemer. Der er derimod ikke et påtrængende behov for at VestKronik kan eksportere data til det enkelte EPJ-system (se punktet national platform). EPJ-adgang er en forudsætning for udbredelse af AmbuFlex. Der bør arbejdes for at ethvert EPJ-system og læge-praksis system skal have én og kun en patient-specifik PRO-trykknap, 6

7 da det er begrænset hvor mange trykknaps-integrationer et givet EPJ-system kan oprette før det går ud over overskueligheden. VestKronik vil gerne påtage sig en funktion som PROtelefon-central, hvor patienter/hospitalsafdelinger tilknyttet andre projekter automatisk viderestilles til tredje-part vha. web-services 6. National PRO platform For nuværende opbevares alle data på VestKronik s server, hvorfra de kan vises online i EPJ, vises online for patienten via sundhed.dk, transmitteres til tredje-part via web-services eller eksporteres til anvendelse hos rekvirenter, fx RKKP. Med de aktuelle anvendelser af VestKronik medfører denne model få begrænsninger, om end det fx kunne være formålstjenligt at kunne sende data til EPJ mhp. dokumentation. Det forudses at dette vil blive efterspurgt. En udbygning af EPJ-integrationen til også at omfatte dette er hverken ønskeligt eller realistisk, hvis man skulle forestille sig sådan en sådan løsning ift alle EPJ systemer. Ved en fælles national PRO platform kunne VestKronik og andre aflevere data til en fælles platform, hvorfra andre systemer kunne hente data ind. PRO data s generiske natur gør dem velegnet til simple datamodeller, som VestKronik har mange års erfaringer med. VestKronik har medvirket i Fælles Kroniker data initiativet, men der har ikke været gennemført konkrete projekter. Der vil være en bred vifte af potentielle anvendelsesmuligheder herfor, som indbefatter alle PRO anvendelsesområderne: klinik, kvalitetsudvikling, kliniske databaser og forskning. VestKronik indgår gerne aftaler om at stille sin teknologi og adgange til rådighed for tredje-part. Tele-PRO og Telemedicin Tele-PRO, hvor patienten rapporterer på afstand i modsætning til f.eks. via en PC i et ambulatorium kan have anvendelsesmuligheder, som overlapper telemedicin. Patienten kan selv måle simple kliniske variabler som vægt og temperatur, men også en længere række klinisk biokemiske målinger kan foretages med relativt billigt udstyr, aflæses af patienten og indrapporteres som PRO data, endog billigere end med telemedicinsk udstyr, som selv skal transmittere data. På tilsvarende vis er der flere telemedicinske projekter, som også anvender PRO data. Tele-PRO og tele-medicin er komplementære. I visse tilfælde kan både lønsomhed og patientempowerment styrkes ved at lade patienten indberette kliniske målinger som PRO. Også telemedicinske projekter kan med fordel anvende en fælles PRO-platform. Skalérbarhed 6 En web-service er en digital metode som servere anvender til kommunikation med andre servere. 7

8 Pr marts 2013 har VestKronik håndteret skemaer fra deltagere fordelt på 91 forskellige spørgeskemaer. Skalérbarhed kan opdeles i flere elementer. Skalérbarhed ift. nye projekter: Den generiske model betyder at oprettelse af nye projekter, skemaer, spørgsmål, protokoller, patienter og brugere sker hurtigt. VestKronik består aktuelt af 15 projekter, hvor flere består af underprojekter (fx hofte/knæ). VestKronik s kode blev totalt gennemskrevet med henblik på at genbruge al fælles digital teknologi i de enkelte projekter og dette princip er holdt i hævd. Så såre protokol og skemaindhold er fastlagt kan selve projektet oprettes på få timer. Skalérbarheden høj. Skalérbarhed ift. volumen af papirskemaer: Den integrerede håndtering af papirskemaer har været den største udfordring ved udvikling af VestKronik, idet impact af en unødvendig manuel håndtering af hvert papirskema skal multipliceres med antallet skemaer. I øjeblikket håndterer vi selv alle funktioner, hvor studentermedhjælpere står for udskrivning, kuvertering samt scanning og verifikation af felter som OCR 7 -systemet ikke kan aflæse med sikkerhed (håndskrevet tekst). Med hensyn til afkrydsede bokse er vi ved at nå en automatiserings-grad på 100%, mens felter med bogstaver og tal ikke kan nå helt samme niveau. Denne proces er dog maksimalt automatiseret og denne verifikation tager i øjeblikket cirka en halv time ugentligt. Skalérbarhed under den nuværende struktur kan skønnes til 20 gange: (2 studentermedhjælpere på arbejde 4 timer hver aften). På længere sigt kan udprintning, kuvertering og scanning outsources, men ikke OCR og verifikation 8, som er centralt forbundet med kvalitetskontrollen. Skalérbarhed ift. database og trafikload: PRO data leveres og anvendes løbende, og der er relativt få samtidige brugere. Skalérbarheden er meget høj. Skalérbarhed ift. personafhængighed: se nedenfor. Skalérbarheden er sikret på kort og mellemlang sigt, men på længere sigt bør udprint, kuvertering, postmodtagelse og scanning outsources. Der bør ikke ske en væsentlig opskalering før problemet med personafhængighed er løst. Integration med andre systemer i Region Midt VestKronik har fra starten haft online adgang til CPR s webservices, hvilket er nødvendigt ift. anvendelse af opdaterede adresseringsoplysninger og, ikke mindst, for at sikre mod at tilskrive afdøde patienter. Vi har desuden opkobling mod webservices hos Fælles Medicin Kort (vi var de første i Region Midt) og Sundhed.dk. Desuden trykknaps-integreret med MidtEPJ. Det er imidlertid ønskeligt at udvide integrationen på 2 områder: Det er nødvendigt for afdelinger som anvender AmbuFlex at kunne tilgå patientlister over patienter som skal behandles i AmbuFlex, lister som løbende opdateres automatisk af VestKronik. Dette kan ganske simpelt foregå ved også at aktivere tryk-knap integrationen på afdelings-niveau. Desuden vil en adgang til booking-data og patient-administrative data give nye muligheder for at identificere patienter inden når indkaldes samt at automatisere procedurer for identifikation. 7 OCR: Optical Character Recognition. Digital teknologi hvor en spørgeskemasides tekst og afkrydsninger i definerede felter transformeres til data som lages i samme databaser som web-svar. Dette sker i batches. 8 En semi-automatiseret proces, hvor netop de få felter som systemet ikke med sikkerhed kan aflæses automatisk vises for en studentermedhjælper, som angiver det korrekte svar 8

9 Den aktuelle model muliggør anvendelse i Region Midtjylland ift kroniske patienter som går til kontrol i hospitalsambulatorier. En anvendelse i de meget større grupper af kroniske patienter, som (også) kontrolleres i almen praksis forudsætter en form for integration med disse lægepraksissystemer (LPS) - og evt elektroniske omsorgssystemer (EOJ). Trykknap-løsning - også på afdelings-niveau anbefales gennemført i Region Midtjylland og muligheder for on-line adgang til andre databaser undersøges ifm VestKronik s servere flyttes ind i RM s serverpark. Indtil der er etableret integration med LPD er kan kun enkeltstående projekter på dette område gennemføres. Konsolidering og reduktion af personafhængighed VestKronik er over 9 år gradvist udviklet fra et PRO forskningsværktøj til et generisk system med en række forskellige anvendelser. I øjeblikket befinder vi os i fase 2, jvf bilag. Systemet er udviklet af én person, som stadig står for vedligeholdelse og videreudvikling af det grundlæggende system. VestKronik har i dag 2 servere: en web-server placeret hos kommerciel udbyder, som betjener patienter, som besvarer på nettet og en server bag HEV s firewall. Disse servere kommunikerer indbyrdes via web-services. Der er på kort sigt behov for markant at reducere personafhængigheden ved både udvikling og drift. Der er ansøgt om ansættelse af en figur, som kan understøtte disse funktioner og gennemføre en dokumentation af koden samt oprette en ønsket miljø-adskillelse mellem drift og udvikling. På IT-driftsiden er der behov en konsolidering på én server vil medføre en mere driftsikker og skalérbar løsning, og en sådan proces er iværksat, hvor VestKronik samles på én server placeret i Region Midtjylland s serverpark, hvor al administration fortsat kan varetages af VestKronik. Styregruppen støtter disse tiltag. Forskning og forskningsbaseret metode VestKronik har sit udgangspunkt som et værktøj for indsamling af PRO til forskningsbrug og har derfor haft fokus på de basale forskningsmæssige principper som er afgørende for at kunne producere pålidelige resultater (validitet og reliabilitet) samt en høj svar-procent som i sig selv der afgørende for klinisk anvendelse på patientniveau. Der er publiceret 2 metodeartikler vedrørende disse forhold og flere metodeartikler er på vej. Desuden er der foreløbigt publiceret 6 manuskripter, som anvender data indsamlet med VestKronik, som har haft tilknyttet 2 ph.d. forløb og 2 forskningsårs-forløb. Validitet af PRO spørgeskemaer afhænger af både domænet og konteksten for anvendelsen. Anvendelse af PRO til klinisk beslutningsstøtte rejser derfor nogle andre metodemæssige spørgsmål, som kan og bør belyses videnskabeligt. På et tidspunkt kan et PRO-baseret beslutningssystem til klinisk brug blive afkrævet certificering, hvor en nøje beskrivelse af egenskaber og performance er nødvendig. I AmbuFlex projekterne er der et endvidere forsknings- 9

10 behov og -potentiale ift patientinddragelse og brugerinvolvering. Eksempelvis kan PRO data anvendes til opbygning af prognose modeller. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag. Ved PRO-data indsamling til klinisk brug i veldefinerede patientgrupper etableres de facto patient-kohorter på samme måde som med kliniske databaser, og derved åbnes nye muligheder for test af hypoteser og beskrivelse af prognose belyst ved PRO. De metodemæssige udfordringer ved PRO svarer til den generelle epidemiologi, men har herudover specifikke udfordringer relateret til særlige forhold i kliniske populationer samt de 5 overordnede anvendelser. Det forskningsmæssige fokus for PRO knytter sig til de overordnede anvendelser: På diagnosegruppe-niveau: 1 Klinisk forskning (ex: prognose beskrevet ved PRO samt PRO som supplerende outcome), 2 Kvalitetsudvikling (ex: PRO i kliniske databaser). På patient-niveau: 3 Klinisk beslutningsstøtte (AmbuFlex), 4 Individuel prognose-sætning (model baseret prædiktion af funktionsevne og symptombelastning), 5 Patient-inddragelse/selvforvaltning. PRO forskning ift både metode og indhold bør prioriteres. Der bør i tilknytning til VestKronik oprettes et klinisk professorat i klinisk anvendelse af PRO. Økonomi AmbuFlex og lokal afdelingsøkonomi AmbuFlex kan bl.a. anvendes til at fokusere forløbet af ambulante konsultationer til de for patient og kliniker relevante områder, hvorved afdelingen kan opleve en effektiviseringsgevinst. I de implementeringer, hvor AmbuFlex anvendes til visitation af patienter, vil patienter, som kan håndteres i AmbuFlex uden kontakt til patienten ikke udløse nogen DRG. Omvendt vil de patienter som skal have en ambulant kontakt kræve mere tid end gennemsnitligt. Enkelte afdelinger har på denne baggrund faktisk fravalgt at indføre AmbuFlex. En afdeling som indfører AmbuFlex bør ikke stilles økonomisk dårligere. VestKronik s økonomi Hospitalsenheden Vest har dækket hovedparten af VestKronik s udgifter de første år og Vest- Kronik modtager fortsat et driftstilskud fra Hospitalsenheden Vest, som betaler en overlægeløn samt et klinisk lektorat. Region Midtjylland har i en 1½ års periode ydet en delvis dækning af udgifter forbundet med udvikling af 3 regionale AmbuFlex er på det neurologiske område og en ny aftale er under indgåelse. Resten af indtægterne vedrører indtægtsdækket virksomhed, primært indhentning af PRO-data til en række nationale kliniske kvalitetsdatabaser: prostata 10

11 cancer, nyre-cancer, cardia-esofagus-ventrikel cancer, lungecancer samt knæ- og hoftealloplastik. Desuden er der løbende eksterne rekvirenter på projektbasis, som har givet væsentlige indtægter, ligesom vi selv har hjemtaget bevillinger fra ABT-fonden ifm. udvikling af den første AmbuFlex. Vi har undersøgt finansieringsmulighederne i striben af nationale fonde som fokuserer på digital teknologi, men må se i øjnene at de alle som en forudsætter at udviklingen foregår i samarbejde med et privat firma. I vores tilfælde ville det forudsætte at al vores knowhow først skulle foræres væk. Denne ensidighed kan kritiseres og afspejler muligvis samme udokumenterede tro på forestående eksport-eventyr, som da udviklingen af første generation af i EPJsystemer blev søsat omkring årtusindskiftet. Fordelingen af økonomiske byrder bør afspejle de reelle omkostninger i VestKronik, som i dag udgøres af udvikling og implementering af nye AmbuFlex er, mens anden PRO dataindsamling anvender dele af VestKronik s teknologi, som et stykke hen ad vejen er færdigudviklet udviklet. Prisen for drift og opsætning af disse projekter bør derfor sænkes, mens hospitalsejerne bør betale de reelle udgifter ved udvikling, implementering og drift af AmbuFlex er. Ift. VestKronik s udgifter ved afprøvning og udmøntning af nationale perspektiver bør det afklares hvordan den økonomiske dækning kan komme fra nationale midler. Organisation VestKronik er udviklet og fortsat forankret ved Hospitalsenheden Vest (HEV), hvor alle Vest- Kronik s medarbejdere er ansat. Nedsættelse af denne styregruppe er den første formelle struktur for VestKronik. Cheflæge Jens Friis Bak, HEV, er formand for styregruppen og han refererer til koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen. I henhold til beslutning Region Midtjylland s styregruppe for Sundheds IT, 20. december 2012, afventer Region Midtjylland nu at VestKronik s styregruppe behandler spørgsmålet om forankring. VestKronik er derefter dagsordensat på møde i Strategisk Sundhedsledelsesforum i Region Midtjylland ultimo maj. VestKronik er et samlet hele fordi den grundlæggende digitale teknologi og PRO-ekspertise er fælles. VestKronik er patient-nært mens den digitale teknologi er værktøjet. VestKronik bør derfor fortsat være ledelsesmæssigt forankret i klinikken, konkret ved Hospitalsenheden Vest. VestKronik s aktiviteter vil fremover afføde forskellige problemstillinger, som har forskellige organisatoriske tilknytninger: 1 AmbuFlex aktiviteter udført for hospitalsejere, aktuelt for Region Midtjylland 2 Andre aktiviteter for andre rekvirenter, regionalt og nationalt 3 Nationale aktiviteter 11

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

AmbuFlex. Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering. Evalueringsrapport Version 1.0

AmbuFlex. Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering. Evalueringsrapport Version 1.0 AmbuFlex Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering Evalueringsrapport Version 1.0 Læsevejledning: Læs primært dette dokument samt bilag 7 August 2010 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet Statusrapport 2005 EPJ-Observatoriet MEDIQ Aalborg Universitet EPJ-Observatoriet Statusrapport 2005 Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr EPJ-Observatoriet

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering Redaktion: Finn Børlum Kristensen og Helga Sigmund Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER 2004 Udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Sekretariatet for Referenceprogrammer,

Læs mere

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og status... 5 Databasens formål... 5 Udvikling i tilslutning

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere