6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40)"

Transkript

1 Referatet følger efter dagsordenen Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen (kl ) 2. Orientering fra Gudenåkomitéen v./ Jørgen Jørgensen (kl ) Der orienteres om Gudenåkomitéens drøftelser og beslutninger vedr. sejladsområdet, herunder bl.a. vedtægter og forretningsordenen for Brugerrådet for Sejlads 3. Bekendtgørelse nr. 416 af v./ Jørgen Jørgensen (kl ) På sidste møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen oplystes det, at en revision af den nuværende sejladsbekendtgørelse var forventet. Der gives en opdatering om emnet. 4. Sejladsstatistik 2014 v./ Majbrit Kjeldahl Lassen (kl ) 5. Sejladskontrol 2015 v./ Majbritt Kjeldahl Lassen (kl ) 6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl ) 7. Kanosejlads på strækningen Tørring Kloster Mølle v./ Majbritt K. Lassen (kl ) Kommunerne påtænker, at begrænsningen på 3 dages sejlads for gæstesejlads forlænges til 5 dage. Brugerrådets bemærkninger efterspørges 8. Ny hjemmeside v./ Majbritt Kjeldahl Lassen (kl ) Brugervenlig hjemmeside henvendt til de sejlende i Gudenåsystemet. 9. Prispolitikken for gæstesejlende på Gudenåens sydligste strækning i relation til reelle omkostninger v./ Jens Szabo (kl ) 10. Vandski i Gudenåsystemet v./ Jens Szabo (kl ) Inspirationskilde: Vejle Fjord, kabeldreven vandskibane 11. Slusetiderne i Silkeborg weekendåbent i efterårssæsonen? v./ Jens Szabo (kl ) 12. Indrapportering af timesejladsdata Majbrit Kjeldahl Lassen (kl ) Gruppen af kommunale embedsmænd tilknyttet sejladsområdet anbefaler, at kanoudlejernes indberetning af timesejladsdata indstilles fra og med denne sejladssæson. Brugerrådets bemærkninger efterspørges 13. Eventuelt v. / Jørgen Jørgensen (kl ) s sekretariat

2 Tilmeldte til mødet Jørgen Jørgensen Morten Fischer Jørgensen Hanne Wind-Larsen Christian Overgaard Christensen Maibritt Langfeldt Sørensen Bo Karlshøj Riis Christian Bruun Bundesen Knud Erik Hesselbjerg Jens Szabo Bo Vestergaard Jan Mindedahl* Jeppe Bo Nielsen Lars Johan Jensen Leif Olesen Leo Nielsen Jan Karnøe Keld Grosen Jensen Peter Just Willi Dupont Majbritt Kjeldahl Lassen Organisation Randers Kommune Favrskov Kommune Silkeborg Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Naturstyrelsen Dansk Forening for Rosport Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen Turisterhvervet Mossø Lodsejerforening Mossø Lodsejerforening Motorbådsklubberne Danmarks sportsfiskerforbund Midt- og Vestjyllands politi Dansk Ornitologisk Forening Friluftsrådet Gudenåkomitéens sekretariat Fraværende/ikke tilmeldt Lars Møller Peter Nyegaard Jensen Olaf Møller Ole Lund Svendsen Organisation Skanderborg Kommune Dansk Kano og Kajak forbund Danmarks Naturfredningsforening DGI *i stedet for Karsten Christiansen På mødet deltager også ledelsespraktikant Betina D. Dalbro fra Børn og Ungeforvaltningen s sekretariat

3 Ad 1: Velkomst. Chef for Gudenåkomitéens sekretariat og formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, Jørgen Jørgensen bød velkommen. På mødet deltog ledelsespraktikant Betina D. Dalbro fra Børn og Ungeforvaltningen. Ad 2: Orientering fra Gudenåkomitéen Jørgen Jørgensen orienterede fra Gudenåkomitéens møder. Siden sidste møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har der været afholdt 2 møder i Gudenåkomitéen (hhv. 5. december 2015 og 6. marts 2015) - læs referaterne på Der blev diskuteret følgende emner af relevans for sejladsområdet: Orientering om vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Gudenåkomitéen blev præsenteret for vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. I den forbindelse blev der orienteret om kanoudlejernes ønske om dobbeltrepræsentation i Brugerrådet. Gudenåkomitéen vurderede at Gudenåkomitéen og ikke Sekretariatet skulle sammensætte brugerrådet ud fra de indkomne ansøgninger. Med den ændring indstillede Gudenåkomitéen, at forslag til nye vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen godkendes i de respektive byråd. Mere om godkendelsesprocessen til næste Brugerrådsmøde. Scenarier for finansiering af sejladsområdet. Indtægterne for kanokoncessioner og motorbådsregistreringer skal dække den kommunale administration af sejladsområdet (eksempelvis sejladskontrollerne se hvilke forpligtigelser og rettigheder kommunerne har i henhold til sejladsbekendtgørelsen i referatet fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015). Gudenåkomitéen drøftede spørgsmålet og besluttede at der som udgangspunkt ikke ændres på finansieringen af sejladsområdet. Det blev dog besluttet, at Gudenåkomitéens Sekretariat i dialog med Hedensted kommune skulle undersøge mulighederne for en harmonisering af priserne for gæstesejlads i Gudenåsystemet. Gudenåkomitéens formandskab og sekretariatet placering. Silkeborg kommune har tilbudt fra 2016 at være fast sekretariatskommune for Gudenåkomiteéns Sekretariat, således at Sekretariatet ikke længere skal flytte kommune hvert andet år. Derudover vil Gudenåkomitéen fremover konstituere sig selv og funktionsperioden vil følge den kommunale valgperiode. Ændringen træder i kraft i Da dette er midt i en valgperiode, vil første funktionsperiode dog kun være 2 årig. GudenåSamarbejdet. GudenåSamarbejdet (bestående af kommunerne, VisitGudenaa, OplevGudenaa og LAG) arbejder sammen om at realiserer visionen for Gudenålandet. I 2015 fortsætter GudenåSamarbejdet i sin nuværende form. I 2015 tages der beslutning om, hvordan GudenåSamarbejdet skal organiseres fra 2016 og frem flere modeller herunder selskabsdannelse drøftes i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger og af Borgemestrene s sekretariat

4 GudenåSamarbejdet har lavet en GudenåHelhedsplan, som Gudenåkomitéen efter en ekstern kvalificering har sendt til Byrådene til godkendelse. Dette kan medvirke til en forankring af GudenåSamarbejdet i kommunerne. 2. generations vandplaner. Gudenåkomitéen og de 6 kommuner der tilsammen med Gudenåkomitéens medlemskommuner udgør vandoplandet til Gudenåen, laver et fælles høringssvar til 2. generations vandplaner, hvori Tangeværket også gerne skal omtales. Tangeværkets vandindvendingstilladelse, givet af Viborg kommune, er blevet påklaget til Natur og Miljøklagenævnet hvilket medfører, at den påkrævede tilladelse for vandløbstilladelsen ikke kan gives før klagesagen er afgjort. Ad 3: Bekendtgørelse nr. 416 af Jørgen Jørgensen orienterede om bekendtgørelse nr. 416 af Den ikke erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen reguleres af bekendtgørelse nr. 416 af På møde i Brugerrådet for sejlads på Gudenåen 11. november 2014 oplyste Gudenåkomiteéns Sekretariat, at Gudenåkomitéens Sekretariat har været i dialog med Naturstyrelsen om en snarlig og hurtig revision af sejladsbekendtgørelsen pga. uhensigtsmæssigheder. Hvorvidt en revision var mulig var der ikke truffet beslutning om da Brugerrådsmødets møde blev afholdt 11.november 2014, men det er der nu. Naturstyrelsen har åbnet op for en revision. Vi forventer at modtage Naturstyrelsens første udkast snarest den foreløbige melding er efter lige påske. Uhensigtsmæssighederne består i, at de paragraffer, der definerer, hvem der lovligt kan sejle i Gudenåsystemet, efter revisionen i 2013 fejlagtigt ikke længere omtaler alle de grupper, som kunne sejle der lovligt før. Der vil være yderligere oplysninger om sejladsbekendtgørelsen på næste Brugerrådsmøde (12. november 2015). Ad 4: Sejladsstatistik 2014 Majbritt Kjeldahl Lassen præsenterede de data, som Sekretariatets tilknyttede IT medarbejder har udtrukket fra indrapporteringssystemet. Systemet mangler indberetninger for Handikano (nu dit friluftliv) og for Danhostel Skanderborg. Der blev fremvist data om hvilke strækninger, der blev besejlet og hvor lang tid udlejningsfartøjerne var på vandet (=kanodage). Data indikerede, at der ikke var sket en udvikling i hvilke strækninger, der blev passeret for Gudenåens sydlige del og den del af Gudenåsystemet som hedder Nørreåen. Derimod så det ud til, at der er sket en lille stigning i antallet af passager i den nordligere del af Gudenåen. Data viste også, at der var en nedadgående s sekretariat

5 trend mht. strækningspassage på Gudenåens sydlige del og en opadgående trend på Gudenåens nordlige del (Nørråen undtaget). Data afspejlede generelt, at jo længere opstrøms på Gudenåen en udlejer kan starte en udlejningssejlads, desto længere er folk gennemsnitligt på vandet. For en del af udlejerne ser det ud som om, at der er et lille fald i hvor lang tid folk gennemsnitligt er på vandet, hvis man ser på tallene fra 2013 til 2014 begge år var gode sejladssår med massere af solskin. Samme billede gjorde sig gældende for summen ad kanodage for de enkelte udlejere stor set alle udlejere havde indrapporteret færre kanodage i 2014 end i Der var derimod ikke nogen trend i hovedtotalen over kanodage fra , da data ikke kan renses for påvirkning af vind og vejr og trends inden for turisme. Data over fordelingen af kanodage på strækninger viste, at der på Gudenåens sydlige strækning var der i årene fra et årligt fald i andelen af kanodage, intet billede var tydeligt for Søhøjlandet, mens en stigning på den nordligste del af Gudenåens strækning efter 2012 kunne iagttages. Dette falder sammen med udbuddet af langturskoncessioner på Gudenåen. Ad 5: Sejladskontrol 2015 Majbritt Kjeldahl Lassen orienterede om den kommende sejladskontrol. En del af de kontroller, der udføres i Gudenåsystemet sker i samarbejde mellem Politiet og kommunerne langs Gudenåen. For at koordinere og ensrette indsatsen på tværs af kommunerne og de 3 politikredse, Gudenåen gennemløber, afholdtes der i lighed med sidste år et møde i starten af Igen havde Gudenåkomitéens Sekretariat inden mødet med Politiet kontaktet i alt 21 roklubber, bådelaug, kajak og motorbåds- og sejlklubber langs Gudenåens vande for at bede om input og ønsker til sejladskontrollen. Der indkom kun et enkelt forslag, og det blev medtaget til mødet, hvor det sammen med ønskerne fremsat af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og sammen med inputtet fra Brugerrådet bliver de inkorporeret i den del af sejladskontrollen 2015, der involverer Politiet. Kontrollen i sejladssæson 2014 var, som det blev fortalt på Brugerrådsmødet 11. november 2014 på højde med sejladskontrollen i Antallet af bødeforlæg var højere i 2014 end 2013 (hhv. 72 og 19), hvilket viser, at der fortsat er noget at komme efter. Kontrolindsatsen i den kommende sejladssæson 2015 bliver derfor af mindst samme omfang som de 2 foregående år. Man vil forsøge at efterkomme Brugerrådets ønsker om at stå på isætningssteder i weekenddage her kommer der typiske gæstemotorbåde, og ofte er påpeget at være ansvarlig for en betydelig del af de gener som opleves i systemet), ligesom steder, der tidligere ikke er blevet kontrolleret, vil blive kontrolleret. Der blev atter opfordret til, at der tages fotos af fartsyndere man kan derefter anmelde dem via politiets mailadresse (findes på f.eks. for Midt- og Vestjylland: Vær dog opmærksom på, at man vil blive bedt om at møde op i retten for at redegøre for sin anmeldelse. Her er enten s sekretariat

6 viden om både og hastigheder (f.eks. hvis man selv er sejler) eller fotodokumentation vigtig. Det er også stadigt muligt at ringe på 114, hvorefter Vagtcentralen vil prioritere, hvad der skal gøres ved anmeldelsen. Fokus for sejladskontrol 2015 er fortsat bådregistrering, hastighed og ikke mindst sikkerhed - sikkerhed kommer også til at fylde i den pressemeddelelse, som Sekretariatet udsender omkring 1. maj, og det gør det pga. Brugerrådets diskussion om netop sikkerhed til søs med udgangspunkt i drukneulykken i sommers og fordi mange af de bødeforlæg, der blev givet i 2014 blev givet for manglende sikkerhedsvest. Pressemeddelelsen planlægges bl.a. til komme til at indeholde at indeholde - Redningsveste (eksempler som: det uhensigtsmæssige i at låse redningsvest inde, at gemme dem ved motoren (da motorbrande udvikles hurtigt) sejlads på søerne i hårdt vejr uden redningsvest, ect. - hastighed (hækbølger) og almindelig omtanke - bådregistrering (bøden for mangelfuld registrering hæves fra 500kr til 1000 kr.) Hvorvidt sejladskontrollerne i 2016 kommer til at stå mål med tidligere år afhænger af den kommende selskabsdannelse i Brand og Redning som det er nu, koster det ikke kommunerne noget at låne fartøjer i forbindelse med sejladskontrol. Men betaling for brug af fartøjer efter selskabsdannelse må anses som realistisk. Sekretariatet undersøger sagen nærmere. Jens Szabo (Dansk Forening for Rosport) opfordrede igen til anvendelse af en lokalt produceret sikkerhedsfolder, idét man oplevede fart som et væsentligt større problem end sejladskontrollerne kunne dokumentere (især området omkring Julsø opleves som plaget af ofte daglige fartsyndere). Sikkerhedsfolderen kunne bevidstgøre gæster på Gudenåen om problematikken bedre end den af Sekretariatets producerede generelle motorbådsfolder. Jens Szabo vil hellere informere om problematikken end at sørge for fotodokumentation af problematikken sidstnævnte kræver også et godt fotografiapparat. Der blev opfordret til en fælles indsats om formidlingsmaterialet og at frivillige blev inddraget. Keld Grosen Jensen (Politiet) anderkendte, at der nogle steder er fartproblemer å Gudenåen, men at problemet kan opleves større end det er, da en fartsynder er meget synlig. Politiet har en fornemmelse af en god selvjustits i motorbådsklubberne, men opfordrer til, at fartovertrædelser indrapporteres for på den måde at blive synliggjort. Peter Just (DOF) fremførte, at fartproblemet bedst håndterer via registrering af bådene og påskønnede fokus på manglende bådregistrering. Ved bådregistrering kan fartsynderne identificeres. Sekretariatet lovede at se på mulighederne for et samarbejde s sekretariat

7 Ad 6) Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud Bo Vestergaard (Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen) efterspurgte sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud inddragelse af kanoudlejerenes erfaringer fra sidste udbud og anbefalinger til det kommende udbud ønskes. Jørgen Jørgensen redegjorde kort for Sekretariatets forventninger. De indledende drøftelser med udbudsjurist er påbegyndt. Sekretariatet vil klarlægge hvordan det, indenfor rammerne af udbudslovgivningen, er muligt at inddrage kommende tilbudsgivere i en erfaringsudveksling inden udbuddet. Jan Mindedahl (Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen) gjorde opmærksom på, at tilladelser fra kommunerne kun vanskeligt kan indhentes i sommerferieperioden og at dette skal indtænkes i det kommende udbud. Bo Vestergaard efterlyste et mindre komplekst udbudsmateriale. Ad 7: Kanosejlads på strækningen Tørring Kloster Mølle Punktet omhandler den del af sejladsen på strækning mlm Tørring og Klostermølle, der forgår i gæstekanoer. Et gæstemærke varer pt. 3 dage. Hvis et gæstekort til strækningen mlm Tørring og Klostermølle varede f.eks. 5 dage, kunne turisterne gøre flere og/eller længere ophold på campingpladser og teltpladser undervejs i Horsens og Hedensted kommuner, og evt. få tid til at udforske Vestbirksøerne. For selv om det kun tager max 3 dage at sejle strækningen igennem, kunne man som turist måske have lyst til at forlænge sin ferie i området et par dage. Det skal naturligvis sikres, at et gæstekort ikke kan bruges mere end én gang, hvis varigheden øges. Det skal udstedes til en enkelt sejlads i det givne tidsrum til en bestemt person på en bestemt strækning. Majbritt Kjeldahl Lassen efterspurgte Brugerrådets kommentarer til kommunernes overvejelse om at sætte varigheden op til 5 dage. Jørgen Jørgensen gjorde opmærksom på, at forslaget er et forsøg på at smidiggøre et stramt regelsæt. Brugerrådet var enige om, at et gæstemærke godt kunne vare i 5 dage fremadrettet. Jan Karnøe (Danmarks Sportsfiskerforbund) fremførte, at det ville kunne være godt for området rent turistmæssigt, hvis folk blev lidt længere. Jan Mindedahl gjorde opmærksom på, at man fra Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåens side ikke kunne tillade tvivlsom kanoudlejning, men at dette problem nok ikke afhang af, om gæstemærket varer 3 eller 5 dage. Willy Dupont efterlyste, at man kunne trække gæstemærkatet til kanosejlads online via Gudenåkomitéens sejladshjemmeside. For selv om der eksisterer en online bestillingsmulighed på Tørring Teltplads hjemmeside, så skal man efter bestilling vente på at få fremsendt gæstemærket. Man kan ikke som ved motorbådene får minut til minut betjening s sekretariat

8 Jeppe Bo Nielsen (Turisterhvervet) fremsatte ønsket om en Gudenå app, så man på turen kunne orientere sig. Også af sikkerhedsmæssige årsager. Jan Mindedahl bakkede op om forslaget med gjorde opmærksom på, at en app ikke kunne stå alene ved batterimangel stod et kort stærkt. Jørgen Jørgensen oplyste, at udviklingen af en app med fordel kunne placeres i et fremtidigt GudenåSamarbejde. Lars Johan Jensen (Mossø Lodsejerforening) vil fremover oplyse om gæstesejlads på Mossø, idet man oplevede, at folk ikke var klar over at Mossø eller for den sags skyld Skanderborg Sø hører med til Gudenåsystemet Ad 8: Ny hjemmeside Gudenåkomitéen har fået en ny sejladshjemmeside den hedder sejlads på Gudenåen og afløser de to hjemmesider baad.gudsam.dk og kano.gudsam.dk. Selv om den faktisk er færdig, er den er ikke gået live endnu. Dette sker efter påske erfaringsmæssigt er der mange på vandet i påsken og i tilfælde af at skiftet fra den hjemmeside til den anden hjemmeside skulle drille, har Sekretariatet vurderet, at det bedst kan ske efter påske. På den nye hjemmeside side er borgeren sat i fokus. Det gælder også turisterne. Ud fra en analyse af hvilke nationaliteter, der kommer og sejler som turister, lanceres siden på engelsk og på tysk. Brugervenlighed er i højsædet på den nye hjemmeside. Det giver brugerne en bedre oplevelse og designet er lavet som det er for at få folk så selvhjulpne så muligt. Mange af brugerne af hjemmesiden er i den alder, hvor der er god tid til at sejle - en brugergruppe, der ikke nødvendigvis er hjemmevant med internettet. Det er vigtigt at få folk det rigtige sted hen på hjemmesiden, og det sørger sidens tydelige knapper for. Hjemmesiden har en stor footer - sidefod. Den er opbygget på en måde, så folk nemt kan finde det, der har brug for af information både kortmateriale, svar på de oftest stillede spørgsmål dels kontaktinformationer, så de kan få personlig hjælp, hvis de gerne vil have det. Som noget nyt er der ikke længere to hjemmesider, men i stedet én side, der forener den gamle kanoside og den gamle motorbådsside der er altså kun én indgang til sejlads på Gudenåen nu. Der er også sket en del på kanodelen. Der er en indgang til de professionelle (hvor de indberetter deres sejlads), til de forhåbentligt kommende professionelle (hvor de kan læse om hvordan man får kanokoncessioner, hvis de ikke ved, at det kan de finde på Gudenåkomitéens hjemmeside) og som noget helt nyt også en dedikeret indgang til kanoturisterne. Gudenåkomitéens Sekretariatet skal/kan ikke tilbyde en turistservice, men henviser i stedet tydeligt til dem der kan (VisitGudenaa og OplevGudenaa). Og så fortælles der udover om regler og andet nyttigt om, at man skal leje sin kano hos en godkendt udlejer, og der er henvisning til hvem de kanoudlejere er, der har s sekretariat

9 koncessioner og links til deres hjemmesider. Hele kanodelen har fået et markant løft og det er blevet langt nemmere at finde information om kanosejlads og kanoudlejning nu end det var før. Ad 9: Prispolitikken for gæstesejlende på Gudenåens sydligste strækning i relation til reelle omkostninger Jens Szabo rejste problematikken omkring prisen for et gæsteadgangstegn til kano og kajaksejlads på Gudenåens sydligste strækning. Hvis man løser gæstemærke til kano og kajaksejlads på strækningen mlm Tørring og Klostermølle gælder det i 3 dage og koster 125 kr. Jens Szabo efterlyste et regnskab fra Tørring Teltplads der viser, at det koster 125 kr. at administrere et gæstemærke, idét sejladsbekendtgørelsen kun tillader opkrævning af gebyr for administration af sejladsområdet. Der samles op herpå til næste møde. Ad 10: Slusetiderne i Silkeborg weekendåbent i efterårssæsonen? Jens Szabo spurgte ind til ændrede åbningstider for slusen i Silkeborg. Behovet er måske større i forbindelse med skolernes efterårsferie end det er i hverdagene i september måned. Sejlads uden for åbningstid sker efter aftale og medfører 200 kr. i gebyr ud over de 25 kr. Herunder følger de nuværende åbningstider samt priser for sluseåbning: Slusen Åbningstid Pris pr. fartøj April ,- kr. Maj ,- kr. Juni ,- kr. Juli ,- kr. August ,- kr. September ,- kr. Silkeborg kommune har været i dialog med forpagteren af Slusekiosken, der ikke har interesse i at sidde til rådighed i oktober måned. Jens Szabo påpegede at man brugerne behov er vigtigere end forpagterens behov, og at ændrede åbningstider kunne indskrives i en fremtidig kontrakt med forpagter. Maibritt Langfeldt Sørensen, Silkeborg Kommune undersøger sagen og vender tilbage med svar herpå på næste Brugerrådsmøde s sekretariat

10 Ad 11: Vandski i Gudenåsystemet Dette spørgsmål har været diskuteret i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen på møde 12. november På bagrund af en borgerhenvendelse, blev Brugerrådet adspurgt om de kunne pege på en mulig placering af et område til hurtigsejlads. Der skulle tages hensyn til såvel natur som de bløde trafikanter. Brugerrådet var dengang splittet i spørgsmålet og noget område kunne derfor ikke peges på. Jens Szabo rejste spørgsmålet igen på dette møde og foreslog Silkeborg kommune at overveje Silkeborg Langsø (tæt ved motorvejsbroen). Ad 12: Indrapportering af timesejladsdata Alle kanoudlejere skal indberette ethvert lejemål uanset om det er timesejlads eller langturssejlads på Gudenåkomitéens sejladshjemmeside. Indberetningen af timesejlads har været til debat i gruppen af kommunale embedsmænd tilknyttet sejladsområdet, og de anbefaler, at man på indeværende møde indhenter kommentarer til et forslag om, at der fra og med denne sæson ikke indberettes timesejlads. Baggrunden herfor er: 1) at data er hidtil ikke anvendt til specifikke formål. 2) at timesejlads, hvor man starter og stopper sammen sted (lokal belastning), primært forekommer på søerne hvor sejladsbelastningen fra timesejlads er minimal i sammenligning med den øvrige sejlads. 3) det er administrativt tungt for kanoudlejer og myndighed at håndtere. Brugerrådet havde ingen indvendinger med, at indrapporteringen af timesejlads ophører, hvorfor Sekretariatet går videre med denne idé. Ad: 13: Eventuelt Majbrit Kjeldahl Lassen oplyste, at som følge af dels den nye hjemmeside og ændrede bødetakster, laves en ny motorbådsfolder forventes klar omkring 1. maj 2015 Kanofolderen anno 2015 lå klar til Brugerrådsmødet. Kanoudlejerne, der deltog på Brugerrådsmødet fik efter mødet udleveret det antal kanofoldere, de skal bruge til deres langturssejladser. Kanofolderne står for de andre kanoudlejere klar til afhentning på Viborg Rådhus efter aftale. Kanoudlejerne vil få tilsendt elektronisk version til brug på deres hjemmeside. Hvis der er interesse i version, hvor kortet er delt på flere sider, kan Sekretariatet kontaktes, ligesom en engelsk version af folderen vil kunne fremsendes til online brug. Kanofolderen er en informationsfolder, der henvender sig til alle sejlende uanset om de kommer i egen, lånt eller lejet kano. Kommunerne bruger den til at oplyse om reglerne for Sejlads på Gudenåen, som de ifølge s sekretariat

11 sejladsbekendtgørelsen er forpligtet til. For at tydeliggøre, at der er tale om en informationsfolder, er der i forhold til tidligere fjernet turist-ikoner så som museer - i stedet er der tilføjet QR koder. Knud Erik Hesselbjerg (NST) oplyste, at en bog ved navn Gudenåguiden er på vej i gratis eksemplarer (forventet release 21. april 2015), og at denne publikation supplerer kanofolderen godt. Opfølgning på problematikken vedr. Randers motorbådsklub: Formanden har lovet Randers kommune, at kun både, der er registreret med et bådnummer kommer i vandet fra og med denne sejladssæson. Kommunen vil følge op herpå. Lars Johan Jensen påpegede, at der var problem med vandstanden i Mossø og efterspurgte, at kommunerne sørgede for en mere klimatilpasset Gudenå. Brinkerne og humus var på vej i søen. Kotemålet var højere vinter end sommer den modsatte situation ønskes. Sekretariatet tager dette med til Gudenåkomitéen. Knud Erik Hesselbjerg oplyste, at Gudenåkommunerne i øjeblikket var i gang med en revision af vandløbsregulativerne, hvor kotemålet indgår. Jørgen Jørgensen gjorde opmærksom på, at revision af regulativet er en lang administrativ proces. Lars Johan Jensen rettede en tak til Skanderborg Kommune for at have skåret grøde. Jan Karno gjorde opmærksom på, at ændret grødeskæring påvirker hele Gudenåsystemet. Leo Nielsen (motorbådsklubberne) ønskede på baggrund af diskussion i motorbådsklubberne om redningsveste vs. svømmeveste at få oplyst, om opdriftskravet som gennemgået på Brugerrådsmødet 11. november 2014 kun gjaldt udlejningsfartøjer eller også galt personligt ejede motorbåde. Motorbådsklubberne så gerne er stramning, således, at kravet for motorbåde var redningsvest. Leo Nielsen henviste i den forbindelse til gældende bekendtgørelse nr. 848 af 14/10/1992 (Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fratøjer) her er der angivet redningsvest eller svømmevest. Sekretariatet har efter Brugerrådsmødet kontaktet Søfartsstyrelsen og Søsportens sikkerhedsråd og er blevet oplyst, at bekendtgørelse nr. 848 af 14/10/1992 er gældende således at forstå, at det er op til den fritidssejlende selv at bestemme, om der bæres svømmevest eller redningsvest. Det blev ligeledes oplyst, at det står lokale klubber frit for at bede medlemmerne om at benytte redningsvest i stedet for svømmevest men myndighederne vil ved kontrol godtage begge vest typer. Bo Vestergaard gentog ønsket om dobbeltrepræsentation i Brugerrådet idét kanoforeningen er eneste interessent, der har økonomiske interesser i Gudenåen. Jan Mindedahl fremførte, at det meste af materialet på et Brugerrådsmøde omhandler kanosejllads, og at 2 sæt ører derfor var ønskeligt. Jørgen Jørgensen oplyste, at processen med godkendelse var sat i gang, og påpegede, at Brugerrådet ikke er et beslutningsdygtigt, men et rådgivende organ. Alle skal her have lige mulighed for at kunne blive hørt. Dette skævvrides, hvis nogle af medlemmerne har dobbeltrepræsentation s sekretariat

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 30. april 2014 kl. 15.00 17.00,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status

Læs mere

5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres

5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres 12. november 2013 kl. 15.00 17.00, Byrådssalen,. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Ann Ammitzbo (kl. 15.00 15:05) Velkommen til Majbritt Kjeldahl Lassen, der erstatter Maibritt Langfeldt Sørensen

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk Møde i Brugerrådet torsdag d. 4. december 2008 Sted: Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34 REFERAT: Medlem Repræsenteres pt. ved Mail Tilstede: Motorbåds- og sejlklubber Leo Nielsen, Leo.nielsen@c.dk

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 6. marts 2015 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale Multisalen Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 16. marts 2015 Dagsorden:

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Generel del: Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 5. december 2014 kl. 09.00 15.00 Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Mødelokale Vinkælderen Der blev serveret morgenkaffe og let julefrokost 12. december

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE 25-05-2011 Deltagere: Se bilag nedenfor. Referat i henhold til dagsorden: 1. Velkomst Frederik

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 26. september 2014 Dagsorden:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng.

Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng. Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng. Deltagere: PEJ, EH, TM, VJ, SF, MR, CF, BH og LN Afbud fra: SG, HJ Indledning: Det

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Orla Spenner, og.spenner@talnet.dk Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013.

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013. Brøndby, den 17. maj 2013 Journalnummer 1424-13-kkc REFERAT Internationalt Udvalg Møde mandag d. 13. maj 2013 Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen, Henrik La

Læs mere

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 CVR 29 98 46 03 politik@gefion.dk www.gefion.dk Tid Torsdag den 23.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT 16. december 2014 PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT Dato: 10/12 2014 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning. Deltagere: 9 Leif Jeberg, Michael Støvring Pedersen,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere