6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40)"

Transkript

1 Referatet følger efter dagsordenen Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen (kl ) 2. Orientering fra Gudenåkomitéen v./ Jørgen Jørgensen (kl ) Der orienteres om Gudenåkomitéens drøftelser og beslutninger vedr. sejladsområdet, herunder bl.a. vedtægter og forretningsordenen for Brugerrådet for Sejlads 3. Bekendtgørelse nr. 416 af v./ Jørgen Jørgensen (kl ) På sidste møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen oplystes det, at en revision af den nuværende sejladsbekendtgørelse var forventet. Der gives en opdatering om emnet. 4. Sejladsstatistik 2014 v./ Majbrit Kjeldahl Lassen (kl ) 5. Sejladskontrol 2015 v./ Majbritt Kjeldahl Lassen (kl ) 6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl ) 7. Kanosejlads på strækningen Tørring Kloster Mølle v./ Majbritt K. Lassen (kl ) Kommunerne påtænker, at begrænsningen på 3 dages sejlads for gæstesejlads forlænges til 5 dage. Brugerrådets bemærkninger efterspørges 8. Ny hjemmeside v./ Majbritt Kjeldahl Lassen (kl ) Brugervenlig hjemmeside henvendt til de sejlende i Gudenåsystemet. 9. Prispolitikken for gæstesejlende på Gudenåens sydligste strækning i relation til reelle omkostninger v./ Jens Szabo (kl ) 10. Vandski i Gudenåsystemet v./ Jens Szabo (kl ) Inspirationskilde: Vejle Fjord, kabeldreven vandskibane 11. Slusetiderne i Silkeborg weekendåbent i efterårssæsonen? v./ Jens Szabo (kl ) 12. Indrapportering af timesejladsdata Majbrit Kjeldahl Lassen (kl ) Gruppen af kommunale embedsmænd tilknyttet sejladsområdet anbefaler, at kanoudlejernes indberetning af timesejladsdata indstilles fra og med denne sejladssæson. Brugerrådets bemærkninger efterspørges 13. Eventuelt v. / Jørgen Jørgensen (kl ) s sekretariat

2 Tilmeldte til mødet Jørgen Jørgensen Morten Fischer Jørgensen Hanne Wind-Larsen Christian Overgaard Christensen Maibritt Langfeldt Sørensen Bo Karlshøj Riis Christian Bruun Bundesen Knud Erik Hesselbjerg Jens Szabo Bo Vestergaard Jan Mindedahl* Jeppe Bo Nielsen Lars Johan Jensen Leif Olesen Leo Nielsen Jan Karnøe Keld Grosen Jensen Peter Just Willi Dupont Majbritt Kjeldahl Lassen Organisation Randers Kommune Favrskov Kommune Silkeborg Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Naturstyrelsen Dansk Forening for Rosport Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen Turisterhvervet Mossø Lodsejerforening Mossø Lodsejerforening Motorbådsklubberne Danmarks sportsfiskerforbund Midt- og Vestjyllands politi Dansk Ornitologisk Forening Friluftsrådet Gudenåkomitéens sekretariat Fraværende/ikke tilmeldt Lars Møller Peter Nyegaard Jensen Olaf Møller Ole Lund Svendsen Organisation Skanderborg Kommune Dansk Kano og Kajak forbund Danmarks Naturfredningsforening DGI *i stedet for Karsten Christiansen På mødet deltager også ledelsespraktikant Betina D. Dalbro fra Børn og Ungeforvaltningen s sekretariat

3 Ad 1: Velkomst. Chef for Gudenåkomitéens sekretariat og formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, Jørgen Jørgensen bød velkommen. På mødet deltog ledelsespraktikant Betina D. Dalbro fra Børn og Ungeforvaltningen. Ad 2: Orientering fra Gudenåkomitéen Jørgen Jørgensen orienterede fra Gudenåkomitéens møder. Siden sidste møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har der været afholdt 2 møder i Gudenåkomitéen (hhv. 5. december 2015 og 6. marts 2015) - læs referaterne på Der blev diskuteret følgende emner af relevans for sejladsområdet: Orientering om vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Gudenåkomitéen blev præsenteret for vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. I den forbindelse blev der orienteret om kanoudlejernes ønske om dobbeltrepræsentation i Brugerrådet. Gudenåkomitéen vurderede at Gudenåkomitéen og ikke Sekretariatet skulle sammensætte brugerrådet ud fra de indkomne ansøgninger. Med den ændring indstillede Gudenåkomitéen, at forslag til nye vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen godkendes i de respektive byråd. Mere om godkendelsesprocessen til næste Brugerrådsmøde. Scenarier for finansiering af sejladsområdet. Indtægterne for kanokoncessioner og motorbådsregistreringer skal dække den kommunale administration af sejladsområdet (eksempelvis sejladskontrollerne se hvilke forpligtigelser og rettigheder kommunerne har i henhold til sejladsbekendtgørelsen i referatet fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015). Gudenåkomitéen drøftede spørgsmålet og besluttede at der som udgangspunkt ikke ændres på finansieringen af sejladsområdet. Det blev dog besluttet, at Gudenåkomitéens Sekretariat i dialog med Hedensted kommune skulle undersøge mulighederne for en harmonisering af priserne for gæstesejlads i Gudenåsystemet. Gudenåkomitéens formandskab og sekretariatet placering. Silkeborg kommune har tilbudt fra 2016 at være fast sekretariatskommune for Gudenåkomiteéns Sekretariat, således at Sekretariatet ikke længere skal flytte kommune hvert andet år. Derudover vil Gudenåkomitéen fremover konstituere sig selv og funktionsperioden vil følge den kommunale valgperiode. Ændringen træder i kraft i Da dette er midt i en valgperiode, vil første funktionsperiode dog kun være 2 årig. GudenåSamarbejdet. GudenåSamarbejdet (bestående af kommunerne, VisitGudenaa, OplevGudenaa og LAG) arbejder sammen om at realiserer visionen for Gudenålandet. I 2015 fortsætter GudenåSamarbejdet i sin nuværende form. I 2015 tages der beslutning om, hvordan GudenåSamarbejdet skal organiseres fra 2016 og frem flere modeller herunder selskabsdannelse drøftes i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger og af Borgemestrene s sekretariat

4 GudenåSamarbejdet har lavet en GudenåHelhedsplan, som Gudenåkomitéen efter en ekstern kvalificering har sendt til Byrådene til godkendelse. Dette kan medvirke til en forankring af GudenåSamarbejdet i kommunerne. 2. generations vandplaner. Gudenåkomitéen og de 6 kommuner der tilsammen med Gudenåkomitéens medlemskommuner udgør vandoplandet til Gudenåen, laver et fælles høringssvar til 2. generations vandplaner, hvori Tangeværket også gerne skal omtales. Tangeværkets vandindvendingstilladelse, givet af Viborg kommune, er blevet påklaget til Natur og Miljøklagenævnet hvilket medfører, at den påkrævede tilladelse for vandløbstilladelsen ikke kan gives før klagesagen er afgjort. Ad 3: Bekendtgørelse nr. 416 af Jørgen Jørgensen orienterede om bekendtgørelse nr. 416 af Den ikke erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen reguleres af bekendtgørelse nr. 416 af På møde i Brugerrådet for sejlads på Gudenåen 11. november 2014 oplyste Gudenåkomiteéns Sekretariat, at Gudenåkomitéens Sekretariat har været i dialog med Naturstyrelsen om en snarlig og hurtig revision af sejladsbekendtgørelsen pga. uhensigtsmæssigheder. Hvorvidt en revision var mulig var der ikke truffet beslutning om da Brugerrådsmødets møde blev afholdt 11.november 2014, men det er der nu. Naturstyrelsen har åbnet op for en revision. Vi forventer at modtage Naturstyrelsens første udkast snarest den foreløbige melding er efter lige påske. Uhensigtsmæssighederne består i, at de paragraffer, der definerer, hvem der lovligt kan sejle i Gudenåsystemet, efter revisionen i 2013 fejlagtigt ikke længere omtaler alle de grupper, som kunne sejle der lovligt før. Der vil være yderligere oplysninger om sejladsbekendtgørelsen på næste Brugerrådsmøde (12. november 2015). Ad 4: Sejladsstatistik 2014 Majbritt Kjeldahl Lassen præsenterede de data, som Sekretariatets tilknyttede IT medarbejder har udtrukket fra indrapporteringssystemet. Systemet mangler indberetninger for Handikano (nu dit friluftliv) og for Danhostel Skanderborg. Der blev fremvist data om hvilke strækninger, der blev besejlet og hvor lang tid udlejningsfartøjerne var på vandet (=kanodage). Data indikerede, at der ikke var sket en udvikling i hvilke strækninger, der blev passeret for Gudenåens sydlige del og den del af Gudenåsystemet som hedder Nørreåen. Derimod så det ud til, at der er sket en lille stigning i antallet af passager i den nordligere del af Gudenåen. Data viste også, at der var en nedadgående s sekretariat

5 trend mht. strækningspassage på Gudenåens sydlige del og en opadgående trend på Gudenåens nordlige del (Nørråen undtaget). Data afspejlede generelt, at jo længere opstrøms på Gudenåen en udlejer kan starte en udlejningssejlads, desto længere er folk gennemsnitligt på vandet. For en del af udlejerne ser det ud som om, at der er et lille fald i hvor lang tid folk gennemsnitligt er på vandet, hvis man ser på tallene fra 2013 til 2014 begge år var gode sejladssår med massere af solskin. Samme billede gjorde sig gældende for summen ad kanodage for de enkelte udlejere stor set alle udlejere havde indrapporteret færre kanodage i 2014 end i Der var derimod ikke nogen trend i hovedtotalen over kanodage fra , da data ikke kan renses for påvirkning af vind og vejr og trends inden for turisme. Data over fordelingen af kanodage på strækninger viste, at der på Gudenåens sydlige strækning var der i årene fra et årligt fald i andelen af kanodage, intet billede var tydeligt for Søhøjlandet, mens en stigning på den nordligste del af Gudenåens strækning efter 2012 kunne iagttages. Dette falder sammen med udbuddet af langturskoncessioner på Gudenåen. Ad 5: Sejladskontrol 2015 Majbritt Kjeldahl Lassen orienterede om den kommende sejladskontrol. En del af de kontroller, der udføres i Gudenåsystemet sker i samarbejde mellem Politiet og kommunerne langs Gudenåen. For at koordinere og ensrette indsatsen på tværs af kommunerne og de 3 politikredse, Gudenåen gennemløber, afholdtes der i lighed med sidste år et møde i starten af Igen havde Gudenåkomitéens Sekretariat inden mødet med Politiet kontaktet i alt 21 roklubber, bådelaug, kajak og motorbåds- og sejlklubber langs Gudenåens vande for at bede om input og ønsker til sejladskontrollen. Der indkom kun et enkelt forslag, og det blev medtaget til mødet, hvor det sammen med ønskerne fremsat af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og sammen med inputtet fra Brugerrådet bliver de inkorporeret i den del af sejladskontrollen 2015, der involverer Politiet. Kontrollen i sejladssæson 2014 var, som det blev fortalt på Brugerrådsmødet 11. november 2014 på højde med sejladskontrollen i Antallet af bødeforlæg var højere i 2014 end 2013 (hhv. 72 og 19), hvilket viser, at der fortsat er noget at komme efter. Kontrolindsatsen i den kommende sejladssæson 2015 bliver derfor af mindst samme omfang som de 2 foregående år. Man vil forsøge at efterkomme Brugerrådets ønsker om at stå på isætningssteder i weekenddage her kommer der typiske gæstemotorbåde, og ofte er påpeget at være ansvarlig for en betydelig del af de gener som opleves i systemet), ligesom steder, der tidligere ikke er blevet kontrolleret, vil blive kontrolleret. Der blev atter opfordret til, at der tages fotos af fartsyndere man kan derefter anmelde dem via politiets mailadresse (findes på f.eks. for Midt- og Vestjylland: Vær dog opmærksom på, at man vil blive bedt om at møde op i retten for at redegøre for sin anmeldelse. Her er enten s sekretariat

6 viden om både og hastigheder (f.eks. hvis man selv er sejler) eller fotodokumentation vigtig. Det er også stadigt muligt at ringe på 114, hvorefter Vagtcentralen vil prioritere, hvad der skal gøres ved anmeldelsen. Fokus for sejladskontrol 2015 er fortsat bådregistrering, hastighed og ikke mindst sikkerhed - sikkerhed kommer også til at fylde i den pressemeddelelse, som Sekretariatet udsender omkring 1. maj, og det gør det pga. Brugerrådets diskussion om netop sikkerhed til søs med udgangspunkt i drukneulykken i sommers og fordi mange af de bødeforlæg, der blev givet i 2014 blev givet for manglende sikkerhedsvest. Pressemeddelelsen planlægges bl.a. til komme til at indeholde at indeholde - Redningsveste (eksempler som: det uhensigtsmæssige i at låse redningsvest inde, at gemme dem ved motoren (da motorbrande udvikles hurtigt) sejlads på søerne i hårdt vejr uden redningsvest, ect. - hastighed (hækbølger) og almindelig omtanke - bådregistrering (bøden for mangelfuld registrering hæves fra 500kr til 1000 kr.) Hvorvidt sejladskontrollerne i 2016 kommer til at stå mål med tidligere år afhænger af den kommende selskabsdannelse i Brand og Redning som det er nu, koster det ikke kommunerne noget at låne fartøjer i forbindelse med sejladskontrol. Men betaling for brug af fartøjer efter selskabsdannelse må anses som realistisk. Sekretariatet undersøger sagen nærmere. Jens Szabo (Dansk Forening for Rosport) opfordrede igen til anvendelse af en lokalt produceret sikkerhedsfolder, idét man oplevede fart som et væsentligt større problem end sejladskontrollerne kunne dokumentere (især området omkring Julsø opleves som plaget af ofte daglige fartsyndere). Sikkerhedsfolderen kunne bevidstgøre gæster på Gudenåen om problematikken bedre end den af Sekretariatets producerede generelle motorbådsfolder. Jens Szabo vil hellere informere om problematikken end at sørge for fotodokumentation af problematikken sidstnævnte kræver også et godt fotografiapparat. Der blev opfordret til en fælles indsats om formidlingsmaterialet og at frivillige blev inddraget. Keld Grosen Jensen (Politiet) anderkendte, at der nogle steder er fartproblemer å Gudenåen, men at problemet kan opleves større end det er, da en fartsynder er meget synlig. Politiet har en fornemmelse af en god selvjustits i motorbådsklubberne, men opfordrer til, at fartovertrædelser indrapporteres for på den måde at blive synliggjort. Peter Just (DOF) fremførte, at fartproblemet bedst håndterer via registrering af bådene og påskønnede fokus på manglende bådregistrering. Ved bådregistrering kan fartsynderne identificeres. Sekretariatet lovede at se på mulighederne for et samarbejde s sekretariat

7 Ad 6) Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud Bo Vestergaard (Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen) efterspurgte sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud inddragelse af kanoudlejerenes erfaringer fra sidste udbud og anbefalinger til det kommende udbud ønskes. Jørgen Jørgensen redegjorde kort for Sekretariatets forventninger. De indledende drøftelser med udbudsjurist er påbegyndt. Sekretariatet vil klarlægge hvordan det, indenfor rammerne af udbudslovgivningen, er muligt at inddrage kommende tilbudsgivere i en erfaringsudveksling inden udbuddet. Jan Mindedahl (Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen) gjorde opmærksom på, at tilladelser fra kommunerne kun vanskeligt kan indhentes i sommerferieperioden og at dette skal indtænkes i det kommende udbud. Bo Vestergaard efterlyste et mindre komplekst udbudsmateriale. Ad 7: Kanosejlads på strækningen Tørring Kloster Mølle Punktet omhandler den del af sejladsen på strækning mlm Tørring og Klostermølle, der forgår i gæstekanoer. Et gæstemærke varer pt. 3 dage. Hvis et gæstekort til strækningen mlm Tørring og Klostermølle varede f.eks. 5 dage, kunne turisterne gøre flere og/eller længere ophold på campingpladser og teltpladser undervejs i Horsens og Hedensted kommuner, og evt. få tid til at udforske Vestbirksøerne. For selv om det kun tager max 3 dage at sejle strækningen igennem, kunne man som turist måske have lyst til at forlænge sin ferie i området et par dage. Det skal naturligvis sikres, at et gæstekort ikke kan bruges mere end én gang, hvis varigheden øges. Det skal udstedes til en enkelt sejlads i det givne tidsrum til en bestemt person på en bestemt strækning. Majbritt Kjeldahl Lassen efterspurgte Brugerrådets kommentarer til kommunernes overvejelse om at sætte varigheden op til 5 dage. Jørgen Jørgensen gjorde opmærksom på, at forslaget er et forsøg på at smidiggøre et stramt regelsæt. Brugerrådet var enige om, at et gæstemærke godt kunne vare i 5 dage fremadrettet. Jan Karnøe (Danmarks Sportsfiskerforbund) fremførte, at det ville kunne være godt for området rent turistmæssigt, hvis folk blev lidt længere. Jan Mindedahl gjorde opmærksom på, at man fra Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåens side ikke kunne tillade tvivlsom kanoudlejning, men at dette problem nok ikke afhang af, om gæstemærket varer 3 eller 5 dage. Willy Dupont efterlyste, at man kunne trække gæstemærkatet til kanosejlads online via Gudenåkomitéens sejladshjemmeside. For selv om der eksisterer en online bestillingsmulighed på Tørring Teltplads hjemmeside, så skal man efter bestilling vente på at få fremsendt gæstemærket. Man kan ikke som ved motorbådene får minut til minut betjening s sekretariat

8 Jeppe Bo Nielsen (Turisterhvervet) fremsatte ønsket om en Gudenå app, så man på turen kunne orientere sig. Også af sikkerhedsmæssige årsager. Jan Mindedahl bakkede op om forslaget med gjorde opmærksom på, at en app ikke kunne stå alene ved batterimangel stod et kort stærkt. Jørgen Jørgensen oplyste, at udviklingen af en app med fordel kunne placeres i et fremtidigt GudenåSamarbejde. Lars Johan Jensen (Mossø Lodsejerforening) vil fremover oplyse om gæstesejlads på Mossø, idet man oplevede, at folk ikke var klar over at Mossø eller for den sags skyld Skanderborg Sø hører med til Gudenåsystemet Ad 8: Ny hjemmeside Gudenåkomitéen har fået en ny sejladshjemmeside den hedder sejlads på Gudenåen og afløser de to hjemmesider baad.gudsam.dk og kano.gudsam.dk. Selv om den faktisk er færdig, er den er ikke gået live endnu. Dette sker efter påske erfaringsmæssigt er der mange på vandet i påsken og i tilfælde af at skiftet fra den hjemmeside til den anden hjemmeside skulle drille, har Sekretariatet vurderet, at det bedst kan ske efter påske. På den nye hjemmeside side er borgeren sat i fokus. Det gælder også turisterne. Ud fra en analyse af hvilke nationaliteter, der kommer og sejler som turister, lanceres siden på engelsk og på tysk. Brugervenlighed er i højsædet på den nye hjemmeside. Det giver brugerne en bedre oplevelse og designet er lavet som det er for at få folk så selvhjulpne så muligt. Mange af brugerne af hjemmesiden er i den alder, hvor der er god tid til at sejle - en brugergruppe, der ikke nødvendigvis er hjemmevant med internettet. Det er vigtigt at få folk det rigtige sted hen på hjemmesiden, og det sørger sidens tydelige knapper for. Hjemmesiden har en stor footer - sidefod. Den er opbygget på en måde, så folk nemt kan finde det, der har brug for af information både kortmateriale, svar på de oftest stillede spørgsmål dels kontaktinformationer, så de kan få personlig hjælp, hvis de gerne vil have det. Som noget nyt er der ikke længere to hjemmesider, men i stedet én side, der forener den gamle kanoside og den gamle motorbådsside der er altså kun én indgang til sejlads på Gudenåen nu. Der er også sket en del på kanodelen. Der er en indgang til de professionelle (hvor de indberetter deres sejlads), til de forhåbentligt kommende professionelle (hvor de kan læse om hvordan man får kanokoncessioner, hvis de ikke ved, at det kan de finde på Gudenåkomitéens hjemmeside) og som noget helt nyt også en dedikeret indgang til kanoturisterne. Gudenåkomitéens Sekretariatet skal/kan ikke tilbyde en turistservice, men henviser i stedet tydeligt til dem der kan (VisitGudenaa og OplevGudenaa). Og så fortælles der udover om regler og andet nyttigt om, at man skal leje sin kano hos en godkendt udlejer, og der er henvisning til hvem de kanoudlejere er, der har s sekretariat

9 koncessioner og links til deres hjemmesider. Hele kanodelen har fået et markant løft og det er blevet langt nemmere at finde information om kanosejlads og kanoudlejning nu end det var før. Ad 9: Prispolitikken for gæstesejlende på Gudenåens sydligste strækning i relation til reelle omkostninger Jens Szabo rejste problematikken omkring prisen for et gæsteadgangstegn til kano og kajaksejlads på Gudenåens sydligste strækning. Hvis man løser gæstemærke til kano og kajaksejlads på strækningen mlm Tørring og Klostermølle gælder det i 3 dage og koster 125 kr. Jens Szabo efterlyste et regnskab fra Tørring Teltplads der viser, at det koster 125 kr. at administrere et gæstemærke, idét sejladsbekendtgørelsen kun tillader opkrævning af gebyr for administration af sejladsområdet. Der samles op herpå til næste møde. Ad 10: Slusetiderne i Silkeborg weekendåbent i efterårssæsonen? Jens Szabo spurgte ind til ændrede åbningstider for slusen i Silkeborg. Behovet er måske større i forbindelse med skolernes efterårsferie end det er i hverdagene i september måned. Sejlads uden for åbningstid sker efter aftale og medfører 200 kr. i gebyr ud over de 25 kr. Herunder følger de nuværende åbningstider samt priser for sluseåbning: Slusen Åbningstid Pris pr. fartøj April ,- kr. Maj ,- kr. Juni ,- kr. Juli ,- kr. August ,- kr. September ,- kr. Silkeborg kommune har været i dialog med forpagteren af Slusekiosken, der ikke har interesse i at sidde til rådighed i oktober måned. Jens Szabo påpegede at man brugerne behov er vigtigere end forpagterens behov, og at ændrede åbningstider kunne indskrives i en fremtidig kontrakt med forpagter. Maibritt Langfeldt Sørensen, Silkeborg Kommune undersøger sagen og vender tilbage med svar herpå på næste Brugerrådsmøde s sekretariat

10 Ad 11: Vandski i Gudenåsystemet Dette spørgsmål har været diskuteret i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen på møde 12. november På bagrund af en borgerhenvendelse, blev Brugerrådet adspurgt om de kunne pege på en mulig placering af et område til hurtigsejlads. Der skulle tages hensyn til såvel natur som de bløde trafikanter. Brugerrådet var dengang splittet i spørgsmålet og noget område kunne derfor ikke peges på. Jens Szabo rejste spørgsmålet igen på dette møde og foreslog Silkeborg kommune at overveje Silkeborg Langsø (tæt ved motorvejsbroen). Ad 12: Indrapportering af timesejladsdata Alle kanoudlejere skal indberette ethvert lejemål uanset om det er timesejlads eller langturssejlads på Gudenåkomitéens sejladshjemmeside. Indberetningen af timesejlads har været til debat i gruppen af kommunale embedsmænd tilknyttet sejladsområdet, og de anbefaler, at man på indeværende møde indhenter kommentarer til et forslag om, at der fra og med denne sæson ikke indberettes timesejlads. Baggrunden herfor er: 1) at data er hidtil ikke anvendt til specifikke formål. 2) at timesejlads, hvor man starter og stopper sammen sted (lokal belastning), primært forekommer på søerne hvor sejladsbelastningen fra timesejlads er minimal i sammenligning med den øvrige sejlads. 3) det er administrativt tungt for kanoudlejer og myndighed at håndtere. Brugerrådet havde ingen indvendinger med, at indrapporteringen af timesejlads ophører, hvorfor Sekretariatet går videre med denne idé. Ad: 13: Eventuelt Majbrit Kjeldahl Lassen oplyste, at som følge af dels den nye hjemmeside og ændrede bødetakster, laves en ny motorbådsfolder forventes klar omkring 1. maj 2015 Kanofolderen anno 2015 lå klar til Brugerrådsmødet. Kanoudlejerne, der deltog på Brugerrådsmødet fik efter mødet udleveret det antal kanofoldere, de skal bruge til deres langturssejladser. Kanofolderne står for de andre kanoudlejere klar til afhentning på Viborg Rådhus efter aftale. Kanoudlejerne vil få tilsendt elektronisk version til brug på deres hjemmeside. Hvis der er interesse i version, hvor kortet er delt på flere sider, kan Sekretariatet kontaktes, ligesom en engelsk version af folderen vil kunne fremsendes til online brug. Kanofolderen er en informationsfolder, der henvender sig til alle sejlende uanset om de kommer i egen, lånt eller lejet kano. Kommunerne bruger den til at oplyse om reglerne for Sejlads på Gudenåen, som de ifølge s sekretariat

11 sejladsbekendtgørelsen er forpligtet til. For at tydeliggøre, at der er tale om en informationsfolder, er der i forhold til tidligere fjernet turist-ikoner så som museer - i stedet er der tilføjet QR koder. Knud Erik Hesselbjerg (NST) oplyste, at en bog ved navn Gudenåguiden er på vej i gratis eksemplarer (forventet release 21. april 2015), og at denne publikation supplerer kanofolderen godt. Opfølgning på problematikken vedr. Randers motorbådsklub: Formanden har lovet Randers kommune, at kun både, der er registreret med et bådnummer kommer i vandet fra og med denne sejladssæson. Kommunen vil følge op herpå. Lars Johan Jensen påpegede, at der var problem med vandstanden i Mossø og efterspurgte, at kommunerne sørgede for en mere klimatilpasset Gudenå. Brinkerne og humus var på vej i søen. Kotemålet var højere vinter end sommer den modsatte situation ønskes. Sekretariatet tager dette med til Gudenåkomitéen. Knud Erik Hesselbjerg oplyste, at Gudenåkommunerne i øjeblikket var i gang med en revision af vandløbsregulativerne, hvor kotemålet indgår. Jørgen Jørgensen gjorde opmærksom på, at revision af regulativet er en lang administrativ proces. Lars Johan Jensen rettede en tak til Skanderborg Kommune for at have skåret grøde. Jan Karno gjorde opmærksom på, at ændret grødeskæring påvirker hele Gudenåsystemet. Leo Nielsen (motorbådsklubberne) ønskede på baggrund af diskussion i motorbådsklubberne om redningsveste vs. svømmeveste at få oplyst, om opdriftskravet som gennemgået på Brugerrådsmødet 11. november 2014 kun gjaldt udlejningsfartøjer eller også galt personligt ejede motorbåde. Motorbådsklubberne så gerne er stramning, således, at kravet for motorbåde var redningsvest. Leo Nielsen henviste i den forbindelse til gældende bekendtgørelse nr. 848 af 14/10/1992 (Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fratøjer) her er der angivet redningsvest eller svømmevest. Sekretariatet har efter Brugerrådsmødet kontaktet Søfartsstyrelsen og Søsportens sikkerhedsråd og er blevet oplyst, at bekendtgørelse nr. 848 af 14/10/1992 er gældende således at forstå, at det er op til den fritidssejlende selv at bestemme, om der bæres svømmevest eller redningsvest. Det blev ligeledes oplyst, at det står lokale klubber frit for at bede medlemmerne om at benytte redningsvest i stedet for svømmevest men myndighederne vil ved kontrol godtage begge vest typer. Bo Vestergaard gentog ønsket om dobbeltrepræsentation i Brugerrådet idét kanoforeningen er eneste interessent, der har økonomiske interesser i Gudenåen. Jan Mindedahl fremførte, at det meste af materialet på et Brugerrådsmøde omhandler kanosejllads, og at 2 sæt ører derfor var ønskeligt. Jørgen Jørgensen oplyste, at processen med godkendelse var sat i gang, og påpegede, at Brugerrådet ikke er et beslutningsdygtigt, men et rådgivende organ. Alle skal her have lige mulighed for at kunne blive hørt. Dette skævvrides, hvis nogle af medlemmerne har dobbeltrepræsentation s sekretariat

5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres

5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres 12. november 2013 kl. 15.00 17.00, Byrådssalen,. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Ann Ammitzbo (kl. 15.00 15:05) Velkommen til Majbritt Kjeldahl Lassen, der erstatter Maibritt Langfeldt Sørensen

Læs mere

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 30. april 2014 kl. 15.00 17.00,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status

Læs mere

Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 11. november 2014, kl. 15.00 17.00 Mødelokale Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. 20. november 2014 Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk Møde i Brugerrådet torsdag d. 4. december 2008 Sted: Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34 REFERAT: Medlem Repræsenteres pt. ved Mail Tilstede: Motorbåds- og sejlklubber Leo Nielsen, Leo.nielsen@c.dk

Læs mere

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet 1 Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet I medfør af 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. xxx af xx.xx.2016 om

Læs mere

Referat af møde i Brugerrådet for sejlads afholdt den 31. august 2010

Referat af møde i Brugerrådet for sejlads afholdt den 31. august 2010 Deltagere: - Hans Brok-Brandi (Skanderborg Kommune) - Lars Møller (Skanderborg Kommune) - Steen Thomsen (Horsens Kommune) - Bodil Deen (Silkeborg Kommune) - Hanne Wind-Larsen (Randers Kommune), - Christian

Læs mere

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Den 5. oktober 2010 Til medlemmer af Gudenåkomitéen Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Mødet blev afholdt på Fladbro Kro. Deltagere: Se bilag 1. Velkomst og præsentation af deltagerne

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen Danhostel Skanderborg Kindlersvej 9 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 8-5-2013 Sagsnr.: 13/20583

Læs mere

3. Bekendtgørelse nr. 416 af v./ Jørgen Jørgensen (kl ) Opdatering på revisionen af den nuværende sejladsbekendtgørelse

3. Bekendtgørelse nr. 416 af v./ Jørgen Jørgensen (kl ) Opdatering på revisionen af den nuværende sejladsbekendtgørelse - Referatet er at finde efter dagsordenen Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.00 15.05) Velkommen til Morten Horsfeldt Jespersen (Silkeborg kommune), der erstatter Jørgen Jørgensen som formand

Læs mere

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer på Skanderborgsøerne og Tåning Å

Tilladelse til udlejning af kanoer på Skanderborgsøerne og Tåning Å Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg Dato: 02-07-2014 Sagsnr.: 13/20577 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur Og Miljø Knudsvej 34 8680

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen Trust Camping v. Lars Nielsen Sørkelvej 12 8882 Fårvang Sendt pr. mail til info@trustcamping.dk 7. april 2014 Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen Silkeborg Kommune meddeler

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Baggrund På Gudenåkomitéens møde, blev det besluttet, at Sekretariatet til indeværende møde skulle undersøger hvorvidt en godkendelsesmodel

Læs mere

For strækning 1 er fastsat, at hver koncession giver ret til 12 starter. For strækning 2 er der ikke begrænsning på antal starter.

For strækning 1 er fastsat, at hver koncession giver ret til 12 starter. For strækning 2 er der ikke begrænsning på antal starter. Silkeborg Kajak og Cykeludlejning v. Summit Aps Åhave allé 7 8600 Silkeborg Att.: Per Kristensen 11. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer til sejlads på Gudenåen Silkeborg Kommune meddeler hermed

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Referatet for mødet begynder på side 3 Dagsorden for mødet kan ses herunder

Referatet for mødet begynder på side 3 Dagsorden for mødet kan ses herunder Referat fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 28. april 2016, kl. 15.00 17.00 Mødelokale C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1, 8600 Silkeborg. 9. maj 2016 Referatet for mødet begynder på side 3 Dagsorden

Læs mere

Langturskoncessioner til udlejning af fartøjer på Gudenåen

Langturskoncessioner til udlejning af fartøjer på Gudenåen Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Jeppe Bo Nielsen Enghavevej 7 8850 Bjerringbro naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Langturskoncessioner til udlejning af fartøjer

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer på Gudenåen

Tilladelse til udlejning af kanoer på Gudenåen Terassen Camping v/mike og Vivi Noble Himmelbjergvej 9a 8600 Silkeborg 8. april 2013 Tilladelse til udlejning af kanoer på Gudenåen Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale M5 Der vil blive serveret en let frokostanretning 18. september 2015

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Referatet starter på side 3 Dagsorden

Referatet starter på side 3 Dagsorden Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 10. november 2016, kl. 15.00 17.00 Mødelokale C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1, 8600 Silkeborg. 21. november 2016 Referatet starter på side 3 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer på Gudenåsystemet ved Ry. Udlejningen sker fra havnen i Ry. Ansvarlig for udlejningsvirksomheden er Henry Thomsen.

Tilladelse til udlejning af kanoer på Gudenåsystemet ved Ry. Udlejningen sker fra havnen i Ry. Ansvarlig for udlejningsvirksomheden er Henry Thomsen. Solbaaden V. Henry Thomsen Grete Løchtes Gade 5, lejl. 37, 8000 Aarhus C Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur Og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 10-5-2013

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen Ry Kanofart Kyhnsvej 20 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 8-5-2013 Sagsnr.: 13/9571 Sagsbehandler: Lars

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Tidsbegrænset lovliggørende tilladelse og dispensation til andet fartøj

Tidsbegrænset lovliggørende tilladelse og dispensation til andet fartøj Herluf Eugen Jensen Lilleøvej 46 8600 Silkeborg 19. januar 2015 Tidsbegrænset lovliggørende tilladelse og dispensation til andet fartøj Silkeborg Kommune har behandlet din ansøgning af 4. november 2014

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 6. marts 2015 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale Multisalen Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 16. marts 2015 Dagsorden:

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. LakeFishing Denmark ApS H.G.Junkers Vej 23 8600 Silkeborg Att.: Franz Bodum 16. september 2015 Ændring af tilladelse til timeudlejning af motorjoller på Gudenåen Lake Fishing har den 14. september anmodet

Læs mere

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen!

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Gudenåkomitéen 1 Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Brochuren vil hjælpe dig med at skabe et overblik over de informationer og faciliteter, som gør sejladsen i Gudenåsystemet til en god oplevelse for

Læs mere

Tilladelse til sejlads i Stryget ved Havnen i Silkeborg ved Tour de Gudenå

Tilladelse til sejlads i Stryget ved Havnen i Silkeborg ved Tour de Gudenå Tour de Gudenå Att. Peter Nyegaard E-mail: peter.nyegaard@kano-kajak.dk 5. juli 2016 EMN-2016-04874 Tilladelse til sejlads i Stryget ved Havnen i Silkeborg ved Tour de Gudenå Silkeborg Kommune giver hermed

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Rettelser i forhold til det originale materiale er markeret med grøn skrift Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Tidsplan 24. maj 2012 Annoncering af koncessionsaftalen

Læs mere

Fig. 1: Kort over Gudenåen. Vandløbsstrækningen hvor sejladsen vil foregår, er markeret med rødt.

Fig. 1: Kort over Gudenåen. Vandløbsstrækningen hvor sejladsen vil foregår, er markeret med rødt. Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Att.: Carsten Monsrud Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Pos Fav Tek Sko 838 Tlf. favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Tilladelse til sejlads i Stryget og Remstrup Å i Silkeborg ved Danmarks Største Vejfest

Tilladelse til sejlads i Stryget og Remstrup Å i Silkeborg ved Danmarks Største Vejfest Silkeborg Musik og Kultur Events c/o Stæhr og Zähringer Gøteborgvej 34 8600 Silkeborg E-mail: oliver@caozpromotion.com Kontor: Hovedgårdsvej 5, 8600 Silkeborg 28. juli 2016 EMN-2016-05318 Tilladelse til

Læs mere

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen!

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Gudenåkomitéen 1 Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Brochuren vil hjælpe dig med at skabe et overblik over de informationer og regler, som gør sejladsen i Gudenåsystemet til en god oplevelse for dig,

Læs mere

Fartøjsudlejerens hovedisætningsted er Aagade 31, 7160 Tørring og udlejningssejladsen kan ske i hele Gudenåsystemet fra Tørring til Randers.

Fartøjsudlejerens hovedisætningsted er Aagade 31, 7160 Tørring og udlejningssejladsen kan ske i hele Gudenåsystemet fra Tørring til Randers. Tørring Kanoudlejning & Kanofart Aagade 31 7160 Tørring Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Christian Bruun Bundesen Dir: +4579755669 Mob: +4524493937 e-mail: Christian.B.Bundesen @Hedensted.dk Sagsnr.

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers BEK nr 111 af 26/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 749 af 21/06/2007 Lovgivning som forskriften

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013 19. marts 2013 Sagsbehandler: BMM NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 13. marts 2013 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, vicepolitidirektør

Læs mere

Udlejningen sker fra Møllehøjvej 4, 8752 Østbirk og sejladsen sker på Naldal Sø og Vestbirk Sø.

Udlejningen sker fra Møllehøjvej 4, 8752 Østbirk og sejladsen sker på Naldal Sø og Vestbirk Sø. Vestbirk Camping ApS att.: Peter Norge Møllehøjvej 4 8752 Østbirk info@vestbirk.dk Teknik og Miljø Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 naturogmiljoe@horsens.dk www.horsenskom.dk

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 3. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 12.06.2014 Varighed:

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Den 10. januar 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Velkommen i kano, kajak og robåd på Gudenåsystemet!

Velkommen i kano, kajak og robåd på Gudenåsystemet! Gudenåsystemet Illustration: Snigne Design kano, kajak og robåd Gudenåkomitéen Velkommen i kano, kajak og robåd på Gudenåsystemet! Denne informationsfolder er udgivet af Gudenåkomitéen (www.gudenaakomiteen.dk),

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Jura J.nr. NST-400-00068 Ref. peran Den 16. oktober 2013 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om udnyttelse

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 5. juni 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 1. Velkomst v/ Charlotte Green 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Fartøjsudlejerens hovedisætningssted er Bolundvej 4, 8740 Brædstrup. Udlejningssejladsen kan ske i hele Gudenåsystemet fra Tørring til Randers.

Fartøjsudlejerens hovedisætningssted er Bolundvej 4, 8740 Brædstrup. Udlejningssejladsen kan ske i hele Gudenåsystemet fra Tørring til Randers. Gudenå Camping Brædstrup I/S v. Helle Levring og Ole Vinther Bolundvej 4, Brestenbro 8740 Brædstrup info@gudenaacamping.dk Teknik og Miljø Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 naturogmiljoe@horsens.dk

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat. Komitestyrelsesmøde d. 1. april 2016 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.

Referat. Komitestyrelsesmøde d. 1. april 2016 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Referat Komitestyrelsesmøde d. 1. april 2016 kl 11.00-15.00 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Deltagere: Fmd. Poul Erik Kandrup (PEK), næstfmd. Knud Jepsen (KJ), Gudrun Aspel (GA), Lars Petersen,

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Referat af møde i Jersey Avlsforum

Referat af møde i Jersey Avlsforum Referat af møde i Jersey Avlsforum Tid: Torsdag d. 5. maj 2011 Sted: Mødeleder: Referent: Til stede: Bygholm Landbrugsskole, Horsens Anders Levring Regitze Reinhold Jersey Avlsforum, Svenske repræsentanter,

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. februar 2016

Lovtidende A Udgivet den 27. februar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 27. februar 2016 24. februar 2016. Nr. 148. Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) I

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Gudenåsystemet. kano, kajak og robåd. Gudenåkomitéen. Printvenlig version A4. Illustrationer: Theis Andersen tv., Snigne Design forside

Gudenåsystemet. kano, kajak og robåd. Gudenåkomitéen. Printvenlig version A4. Illustrationer: Theis Andersen tv., Snigne Design forside Gudenåsystemet Illustrationer: Theis Andersen tv., Snigne Design forside kano, kajak og robåd Gudenåkomitéen Printvenlig version A4 Velkommen i kano, kajak og robåd på Gudenåen! Folderen vil hjælpe dig

Læs mere

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Onsdag den 9. november 2016 kl. 16-17 På havnekontoret i Nykøbing Sj. Dagsorden: Referat: Deltagere 1 Godkendelse af dagsorden Frede Damsø (formand), Øyvind Kristoffersen,

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Til stede: sagsbehandler

Til stede: sagsbehandler Katrine Foss-Pedersen Den 10.03.2011 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Den 2. marts 2011 kl. 15.00 Lokale 2 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Tidsplan 24. maj 2012 Annoncering af koncessionsaftalen 4. juni 2012 Frist for spørgsmål til spørgemødet 8. juni 2012 Spørgemøde

Læs mere

Ry Kanofart - v/bo Vestergaard Kyhnsvej Ry. Ry Kanofart. Tilladelse til udlejningssejlads på Gudenåsystemet,

Ry Kanofart - v/bo Vestergaard Kyhnsvej Ry. Ry Kanofart. Tilladelse til udlejningssejlads på Gudenåsystemet, Ry Kanofart - v/bo Vestergaard Kyhnsvej 20 8680 Ry Ry Kanofart. Tilladelse til udlejningssejlads på Gudenåsystemet, 2017-2020 Skanderborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udlejning af fartøjer på

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Det Grønne Råd i Skanderborg Kommune Møde torsdag den 19. marts 2009 fra kl. 15 til kl. 17.30 Efter kl. 17.30 drøftelse af enkelt sager mv.

Det Grønne Råd i Skanderborg Kommune Møde torsdag den 19. marts 2009 fra kl. 15 til kl. 17.30 Efter kl. 17.30 drøftelse af enkelt sager mv. Det Grønne Råd i Skanderborg Kommune Møde torsdag den 19. marts 2009 fra kl. 15 til kl. 17.30 Efter kl. 17.30 drøftelse af enkelt sager mv. Mødet afholdes i Ry i det store møderum (den gamle byrådssal)

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris Regulativtillæg for sejlads på det offentlige vandløb Skjern Å Rørbæk Sø - Borris Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Grundlaget for tillægsregulativet... 3 Ændringer i sejladsbestemmelserne

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2016-2021

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2016-2021 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2016-2021 Generel del Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Fraværende: Afbud: Jørgen Hammer, Erling Aabye Dam, Benny Schou,, Jens S Koefoed, Jørgen KLeener

Fraværende: Afbud: Jørgen Hammer, Erling Aabye Dam, Benny Schou,, Jens S Koefoed, Jørgen KLeener Bornholms Forsynings Brugerråd 05.2.2014 1 REFERAT. Brugerrådsmøde nr. 22 Den 05. februar 2014 kl. 9-11 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. René Nordin Bloch( Formand) Jens S. Koefoed Per Martlev Hansen

Læs mere