b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering."

Transkript

1 Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens Lise aflagde beretning se bilag 1. beretning 4. Beretninger i øvrigt a. Børne- og ungdomsarbejdet Beretningen blev godkendt Søster aflagde beretning og startede med at takke alle børn, forældre og bedsteforældre for en god sæson trods startvanskeligheder med skiftende lokaler. Der har været 6-8 par på hold 1 og 8-10 par på hold 2. De er rigtig dygtige. God eftermiddag i december med dans, luciaøvning, julepyntklipning, kaffe mm. God julefest og flot opvisning. På gensyn til september de nye datoer ligger allerede på hjemmesiden ( ). Beretningen blev godkendt b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Regionens arbejde kendes ikke, der har været indkaldt til et par enkelte møder & en generalforsamling med meget korte varsler, men der er ikke kommet referater efterfølgende. Der blev spurgt om regionerne skulle aflægge beretning på årsmødet de plejer at ligge i årsmødematerialet, der kan rekvireres individuelt fra landsforeningens sekretariat. Regionen har så vidt vides kørt på meget lavt blus det sidste års tid c. Landsarbejdet Kjeld aflagde beretning. Vi har ikke deltaget på årsmødet 2008 da det faldt sammen med vores egen opvisningslegestue. Der står lidt i sidste nr. af Trin og Toner, Regnskaber & budget blev godkendt, den tidligere formand er blevet æresmedlem, der mangler en B&U udvalgsformand, der skal stadig sælges julekalendre, tilskuddet til Barnlek ændres ikke, der var et inspirerende indlæg om seniordans under årsmødet. Referat fra årsmødet vil komme i næste nr. af Trin og Toner og ligger allerede nu på Der blev spurgt til hvad der er sket ift. opsigelsen af associeringsaftalen med Danske Sportsdansere og vores videre tilknytning til DIF. Der har været et møde med DIF efter årsmødet, men resultatet af dette kendes ikke endnu. Som nævnt ovenfor kan beretningerne rekvireres på sekretariatet. d. Dragtarbejdet Kjeld: der har ikke været nedsat et aktivt dragtudvalg, men vi har stadig udlejning af børnedragter, i år er det dog sket efter afslutning af regnskabet. Betaling af dragtleje går til vedligehold af dragterne.

2 Den sidste søndag eftermiddag før opvisningen var der stor aktivitet i depotrummet med at finde dragter der kunne passe. e. Øvrige udvalg Kjeld: der har været et selvbestaltet udvalg der har arrangeret Herlev OL med Jette som primus motor. Det blev en rigtig festlig eftermiddag/aften. Det selvbestaltede festudvalg nedlægger sig selv da der ikke længere er overskud til dette arbejde det opfordres til at der bliver nedsat et nyt udvalg / vælges nye medlemmer til festudvalget (under evt.) 5. regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent REGNSKAB: Der har været færre kontingentindbetalinger pga. faldende medlemstal. Mindre tilskud fra kommunen mindre indtægt fra øl og vand, mindre indtægter fra legestuer (excl. lønudgifter), øvrige udgifter = betaling for hjemmeside. 30 voksne 20 børn 26 passive 5 æresmedlemmer= 81 (forrige sæson = 92) 2 legestuer mindre i årets regnskab, da opvisningen 2007 var med i regnskabet 2006/07 mens opvisning 2008 først kommer med i 2008/09 (men er stort set udgiftneutral), derudover er der sløjfet en legestue. Der har ikke været udgifter til årsmøde i år pga. manglende deltagelse BUDGET: Udgift til landsmødedeltagelse mangler i budgettet, er ca. 2000,- det indstilles til at pengene til denne udgift findes andetsteds i budgettet. KONTINGENT: Diskussion vedr. opdeling af kontingent i træning & forening der fastsættes derfor kun ét samlet kontingent for hver medlemstype Forslag (uændret kontingent) Voksne 1000 Unge Familiehold 1 eller for 1 barn 480 for 2 børn Familiehold 1 OG for 1 barn 510 for 2 børn Voksne på familiehold 200 (NY TYPE) Passive 200

3 Begrundelse for betaling for voksne på familiehold: de deltager i festerne den udgift har ellers været dækket af de øvrige medlemmer; beløbet svarer til et passivt medlemskab, men oven i det får man træning ifm. familieholdstræningen. Der blev stillet spørgsmål ved om det skulle være husstandsmedlemskab eller evt. lavere pris da det kan variere hvor mange voksne der er pr. barn i en sæson (forskellige forældre hver gang/bedsteforældreafløsning) Prisen pr. time for børn hhv. voksne blev diskuteret Lønudgiften skal dækkes men af hvor mange? der er flere dansere på voksenholdet end der er børn på familieholdet. Det koster pt. 35,- pr. time for børn (1 barn og 1 voksen) 35,- for to timer for voksne Der var mange argumenter for hvordan betalingen skal fordeles: Hvem skal dække lønudgifterne? de der kommer på holdet eller de der kommer på et andet hold? eller de passive? De voksne er der for børnenes skyld er det der vi skal hente pengene? Medlemstypen voksne på familiehold blev oprettet for at skabe større tilknytning til foreningen. men det er op til generalforamlignen at vedtage om der skal opkræves kontingent for denne medlemstype Forslag: 500,- for det første barn, 250,- for hvert efterfølgende søskende eller barn med adressefællesskab ingen ekstrabetaling for de voksne på familiehold. Hvert barn kan danse på et eller begge familiehold som man har lyst. Voksne 1000,- Unge ,- Familiehold 1 og/eller 2 500,- for det første barn, 250,- for hvert efterfølgende søskende eller barn med adressefællesskab Passive 200,- Det opfordres til at voksne på familiehold der ikke i øvrigt er medlem betaler passivt kontingent. (vedtaget) Peters forslag vedrører kontingent, så bør det ikke behandles under Kontingent?

4 I vedtægterne står der angivet minimums medlemstyper dvs. vi kan godt indføre andre medlemstyper. Peters forslag se nedenfor Resultatet af diskussionen blev: 200,- i 4 rater pr. sæson for medlemmer på SU/lærlingeløn 6. Valg a. Formanden Lise er på valg og modtager genvalg Valgt! b. Kassereren Nina er ikke på valg c. Bestyrelsesmedlem Kjeld er på valg og modtager genvalg Valgt d. Bestyrelsesmedlem Søster er ikke på valg e. Bestyrelsesmedlem Eva er ikke på valg f. Bestyrelsessupplemant Kim er på valg og modtager genvalg Valgt g. Revisor Brian er ikke på valg h. Revisor Lau er på valg og modtager genvalg Lise siger, at Lau gerne vil. Lau valgt! i. Revisorsuppleant Anne-Mette er på valg og modtager genvalg Skriftlig bekræftelse foreligger for at AM vil modtage genvalg Valgt. 7. Indkomne forslag a. Forslag fra Bestyrelsen Oprindeligt forslag: Voksne der danser på familiehold, der ikke på anden måde er medlem af foreningen, betaler kr. 200,- b. Forslag fra Peter Bodin Forslaget trækkes da denne medlemsgruppe allerede er angivet i vedtægterne og kontingentet fastlægges under pkt. 5 Oprindeligt forslag: 1. Nye dansere der ønsker at prøve folkedans kan danse gratis 1 sæson i Herlev Folkedanserforening 2. Studerende, uanset alder, der er på SU, skal som aktive dansere betale hvad der svarer til ½ passivt medlemskab pr. sæson. Der skal forevises studiekort 3. Unge under uddannelse, som er på lærlingeløn, skal som aktive dansere betale hvad der svarer til ½ passivt medlemskab pr. sæson. Der skal forevises optagelsesbevis for uddannelsen 4. Alle kan få lov at deltage ½ sæson og kun betale for ½ sæson 5. For at deltage i opvisningslegestue skal man have fulgt undervisningen til opvisningsprogrammet Begrundelse: Det kan se ud som om vi forærer det hele væk. Hvad så med dem som betaler fuld pris det er jo uretfærdigt? Ovenstående vil tiltrække unge tvivlere og ikke belaste foreningens regnskab her og nu. Sagen er bare, at vi etablerede dansere bliver og der kommer ingen nye til. Vi må åbne døren på vid gab overfor nye det kan give mange nye fremtidige indtægter Der var en lang og livlig debat om dette emne, hovedtrækkene er angivet nedenfor.

5 Ændringsforslag: Ad. 1. Dokumentation for mangel på tidligere medlemskab af DF/DFS indhentes fra DF/DFS der bør betales landsdforeningskontingent Ad.4. Kjeld: godt forslag hvis man ved det på forhånd, men det skal ikke være sådan at man får pengene tilbage hvis man pludselig ikke vil mere. Ad. 5. Kun for at deltage i opvisningen ikke i selve legestuen, og kun som udgangspunkt for ikke at risikere at stå og mangle et par Evt. slet dette punkt. Kommentarer Forslag fra Frederik om hvad der skal til for at få de unge med: opstartskontingent på 200,- og f.eks. 150,- hver 2. måned sv.t. 650 for en sæson (for stud. på SU eller lærlingeløn). Man skal også passe på det ikke bliver for gratis for så gider de unge ikke Maria: synes det er for dyrt fordi hun går til så meget andet, men synes generelt ikke det er dyrt. Kunne man evt. dele op i rater for de unge, så man ikke skal betale så meget på en gang. Evt. Inkl. gratis til legestue inkl. i prisen for (SU/Lærlinge løn) det gør de i gymnastikforeningen. Rater er vigtigere end reduceret pris 100,- om måneden er 2 øl i byen, det har de fleste råd til også på SU. Det at binde sig til 1 gang om ugen er et prioriteringsspørgsmål. 100,- om måneden er 200 billigere end voksenkontingent. Lise har snakket med nogle unge de vil ikke binde sig til en fast aften om ugen. Måske hvis der var en klippekortsordning kunne man komme engang imellem. Christina: ½ sæson det har været praktiseret, da Christina kom tilbage fra Oslo efter jul. Anette: De unge vil gerne betale det er dejligt :o) Vedr. ½ sæson: det skal formuleres tydeligt hvad ½ sæson er er det 4 mdr. eller hver 2. gang? Peter: Forslaget er ikke for at tjene penge det er for at trække unge til, og især de der ikke har så mange penge og måske netop derfor har brug for at komme ud. Kjeld mht. klippekortsordning det kan komme til at give store huller hvis folk kan komme og gå som de har lyst til. Ligeledes med ½ sæson hvis man er ny og starter efter jul når alt det grundlæggende er på plads. Anette: Vi skal lytte efter de unge der siger at rater er vigtige og at det skal være baseret på SU/lærlingeløn studiekort er ikke garanti for det. Hvad reklame er der egentlig gjort for os? åben fredag aften lyder som en god ting vi er for usynlige.

6 Jette vi er ikke i en situation hvor vi kan sige til folk at de skal vente til sæsonstart fordi vi er kommet forbi tringennemgangen Peter: medlemstallene er faldene og vi skal gøre noget for at ændre det. Måske skulle man på regionsplan slå sig sammen om en reklame så man kan se at det er mange der danser mange steder istf. en lille forening et enkelt sted. så kan man dele udgiften, men kontingentsatserne skal stå der. En blanding af Frederiks og Marias forslag kunne være godt -. Ikke for mange rater aht. opkrævning. Turid: Vi skal have de unge ind så de kan finde ud af at de er nødt til at omprioritere 2 øl til dansekontingent. Gratis til legestue mod en modydelse f.eks. kaffebæring, oprydning, borddæknign el. lign. Maria: Herlevfestival kunne vi evt. lave en ung opvisning / workshop / andet? Ratebetaling kunne fremme evnen til at betale og dermed mindske rykkerarbejdet. Opstartsrabat: 1. gang gratis / med til legestue / er en lige så god intro som så meget andet. og så kan man betale 100 pr måned. Noget for noget ifm. legestuer er rigtig god ide : o) men det skal ikke være borddækning - det skal være ifm. legestuen, gerne oprydning. Kjeld: vi har altid praktiseret at september måned er gratis, det er april også, så man kan altid hive folk med i september uden udgift. Det samme vil også kunne lade sig gøre i løbet af sæsonen. Man bliver ikke opkrævet for en prøvegang eller to Mht. Herlevfestivalen har vi tidligere haft uheldige placeringer f.eks. opvisning samtidig med høj rockmusik. en opvisning koster foreningen løn til leder/musik både til træning og opvisning, og det har igennem tiden ikke fået nye medlemmer som følge af Herlev festival deltagelse, så den udgift der har været har ikke modsvaret det vi har fået ud af det især ikke når der er røde tal på regnskabet. Open Friday Night i Herlevhallen en gang om måneden med workshops hvor man kan prøve forskellige idrætsgrene kunne vi deltage der? Det kræver ekstra indsats det andet er noget man kan gøre uden ekstra indsats. Niels: Ballerup har haft reklame i gratisavis opfordring til best. om at undersøge Opsummering: 1) gratismedlemmer 1. år eller 1 måned? 2&3) Lærlinge/SU ordning med rater? skal det være sv.t. unge medlemmer? eller lidt mere? hvordan håndteres ratebetaling uden for meget ekstraarbejde for kassereren

7 4) ½ års medlemskab aftales på forkant. 5) opvisnings-klausul nødvendig? Nyt pkt. 6) gratis til legestue mod hjælp til det praktiske for SU/lærlingeløns modtagere Mange forslag til reklameaktiviteter skoler, ældretilbud, Open Friday Night, Herlev festival, fællesreklame i regionen, men det koster Evt. nedsætte udvalg Peter frafalder forslaget, men opfordrer til at bestyrelsen arbejder videre med sagen. Jette foreslår at der nedsættes to udvalg: 1) ungdomskontingent udvalg 2) reklameaktivitetsudvalg. A) Generalforsamlingen skal fastsætte kontingenterne så evt. indkalde til ekstraordinær generalforsamling der fastsætter kontingenterne snart, efter hurtigt bestyrelsesarbejde. B) Forslag: 200,- i 4 rater pr. sæson for medlemmer på SU/lærlingeløn Forslag B vedtages med overvældende flertal, men bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med kontingent for SU/lærlingeløn hhv. reklameaktiviteter. 8. Eventuelt Fest/aktivitets-udvalg (efterårslegestue, julefest, forårsfest, afslutningslegestue legestuer og julefest klarer bestyrelsen) Christina Møller Maria Møller Morten Lyngholm Preuss. Afsluttende bem. fra formanden Deltagere: 23 pers. & 12 fuldmagter Reklameaktivitetsudvalg Peter Bodin Ungdomskontingentudvalg Maria Møller men med knap tid Christina Møller Øvrige medlemmer opfordres til at melde sig henv. til bestyrelsen eller udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsen finder derudover medlemmer blandt sig til disse udvalg Lise takker generalforsamling for en god og saglig diskussion der har givet bestyrelsen noget at arbejde videre med. Tak til Tom for godt ordstyrerskab. Tak til Turid som sidder der og ser så sød ud og skriver løs.

8 Regnskab Herlev Folkedanserforening Budget den BUDGET BUDGET INDTÆGTER: /2007 Kontingent, aktive , , , ,00 Kontingent, passive 6.000, , , ,00 Kontingent, familiehold 5.000, , , ,00 Herlev Kommune, tilskud 6.000, , , ,98 Udlejning af musikanlæg 1.500,00 500, , ,00 Udlejning af dragter 300, ,00 Julekalendere 3.000, , , ,00 Øl og vand 2.500, , , ,40 Renter & gebyrer Andre indtægter Fester og Legestuer ex. Løn , , ,25 INDTÆGTER I ALT: , , , ,63 BUDGET BUDGET UDGIFTER: /2007 Bank gebyrer 300,00 299,00 350,00 328,00 Leder og Musik , , , ,00 Kontingent Landsforeningen DF 6.500, , , ,00 Gaver 1.500, , , ,50 Udstyr ,00 542,75 Øl og vand Kontorartikler 1.000,00 662, , ,75 Annoncer 500,00 307,40 800,00 799,20 Øvrige udgifter - 411,25-140,00 Fester og legestuer inkl. løn 6.000, Arrangementer 2.000, , ,00 Dragtdepositum tilbagebetalt Øreafrunding (0,50) UDGIFTER I ALT: , , , ,70 OVERSKUD / UNDERSKUD - (413,55) 1.350,00 (1.339,07)

9

10 Bilag 1

11 Beretning Da vi sidste år holdt generalforsamling så alt lyst ud. Vi var i Dybet og havde rigtig god plads. Især familieholdene nød godt af den gode plads. Men det gode varede ikke så længe. Allerede før skoleferien var i gang fik vi besked om at flytte fra lokalerne i det Dybet. Ungdomsskolen Elverhøj måtte ikke være i deres lokaler pga. giftudslip fra undergrunden. Ungdomsskolen var i fuld gang med at indrette sig, da vi fik telefonopringning fra handikapperne om at komme ned og se, hvad der var gang i. Efter er møde med Ole Kristensen på Rådhuset blev vi og handikapperne lovet, at kommunen byggede 3 pavilloner til begge foreninger, men vores depotrum fik vi lov at beholde i første omgang. Vores køleskab, borde og stole blev straks flyttet til den gamle lille pavillon. Der havde været skybrud i Herlev i løbet af sommeren, så de ny pavilloner var ikke stillet på endnu, da familieholdene skulle starte, men vi fik lov at begynde at danse i den gamle skydebane under Herlev Hallerne. Voksenholdet dansede som de forrige år i Lindehøjskolens scenesal. Men lige inden efterårsferien ringede Ole Kristensen, at nu skulle vi komme og se hvordan de nye lokaler var blevet. Søster, Ove, Niels og jeg blev meget overraskede over de nye lokaler. Så tirsdag i efterårsferien kom flyttemændene (på Kommunens Regning) og flyttede alle skabe og reoler fra de gamle lokaler. Nu kunne familieholdene begynde at danse om søndagene i de nye fine lokaler. Så var alle glade. Voksenholdet dansede på Lindehøj, men desværre var vi kun 2 allerhøjest 3 kvadriller, og derfor besluttede vi at flytte til Det ny Dybet efter jul. Der er dejlig plads også til lidt hygge efter dans. Men så lige før skolernes påskeferie ringede Ole Kristensen fra Kommunen igen og bad om et møde på Elverhøjen skole. Søster, Niels og jeg troppede op. Ungdomsklubben havde brug for mere plads. Så de skulle bruge vores depotlokale. Vi skulle så flytte vores ting og sager. Skolen stillede en bid af en af gangene til vores rådighed. Der skulle sættes en skillevæg og dør op. Kommunen ville betale for opbygning af nye sokler til skabene der efterhånden ikke tåler flere flytninger og også flytning. Der bliver lidt at gå for at hente ting og sager. Så da vi kom herned forrige mandag var vores ting flyttede. Stolene stod her, men vi kunne ikke komme til vores ting, da låsene ikke var stillet om til vores nøgler, men det er blevet bragt i orden i dag. Så nu går der forhåbentlig igen et stykke tid, før vi igen bliver flyttet. Det var så lidt om flytningerne. Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder + et med Hjemstavnsdanserne, Frederiksberg, der ville spørge om vi kunne holde fælles opvisning hos os. Vi blev enige om fordelingen af opgaver og udgifter og en stor fælles generalprøve den 30. marts på Hammergård. Det blev en meget fin opvisning. Men først blev vi meget forskrækkede, da vi kom lørdag kl. 12 for at dække op. Der var Sjællandsmesterskaber i svømning på skolen. Alle borde var i brug til fortæring og næsten alle stole. Men svømmeklubben var meget samarbejdsvillig, så vi fik dækket de sidste borde da kl. var 18. Det blev en meget god aften. Vi var rigtig mange, både til opvisningen og også til legestuen. Hvis det skulle gå så galt, at vi ikke må være her, eller så godt at vi bliver for mange til at danse her, har jeg sikret at vi har scenesalen på Lindehøj om mandagen.

12 Vi havde en legestue på Hammergård i efteråret. Den var desværre ikke ret godt besøgt, men danselysten var som sædvanlig stor. En del af de voksne mødtes her torsdag aften før og fremstillede de fine juledekorationer til julefesten. Efter endt arbejde hyggede vi os med æbleskiver, gløgg og kaffe. Julefesten blev godt besøgt, og vi havde en rigtig fornøjelig aften. I januar, nærmere på foreningens fødselsdag den 26. havde festudvalget arrangeret Olympiske Lege. Der blev konkurreret på livet løs. Alle gjorde en stor indsats. Vi havde en god aften. Og så blev det tid til afslutningen, som jeg allerede har omtalt. Desværre har voksenholdet haft et stort frafald af dansere, som skyldes mange forskellige ting, sygdom, manglende overskud og mange andre mere eller mindre gode undskyldninger. Vi kan kun ønske og håbe, at vi snart er ved at være helt nede i bunden, med hensyn til hvad der er moderne at gå til om vinteren. Jeg kan tilføje, at os, der har danset i vinter, har haft fornøjelige mandag-aftener. Herlev Kommune har lavet et nyt tiltag, for de små og mindre kendte foreninger. Jeg blev ringet op af Mathilda der står for det. De skulle bruge et indslag med dans og interview. Det blev en mandag aften her. Alle kan gå på nettet og se hvad der kom ud af det. Nu må vi så håbe, at der er mange, der til efteråret går ind på siden og får lyst til at danse sammen med os. Jeg vil så benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år og også tak til alle, der har hjulpet til ved vores arrangementer. Vi er nødt til at kunne regne med jer, når vi skal lave noget ud over det sædvanlige her i foreningen. Så er der kun et sidste, men meget stort ønske for fremtiden: At vi igen bliver så mange dansere, at vi ikke kan være her, hverken mandag eller søndag. Lise

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet.

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. 1. Valg af Dirigent Best. foreslår Tom valgt Takker for valget 2. Valg af Referent Best. foreslår Turid - valgt Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Herlev Folkedanserforening

Herlev Folkedanserforening Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 20.00 1. Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere