Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet"

Transkript

1 Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale (henv. i informationen) Tilstede: : Lene Nielsen LN KKR Marianne Notholm MN KKR Vera Larsen VL KKR Tove Pank TP Regionen, psykiatri Lisbeth Hørslev Rasmussen JA Regionen, somatik Mette Martins MM Private leverandører Hanne Christensen HC FOA Lene Berendt LB FOA Annette Press AP FOA Jens Nielsen JN FOA Jan Jensen JJ FOA Alex Pedersen ALP Elevrepræsentant Ina Thomsen IT SOSU Nord, lærerrepr. (EUD) Birgitte Rysgaard Larsen BRL SOSU Nord, lærerrepr. (VEU) Anja Jørgensen AJ SOSU Nord, direktør Lene Kvist LK SOSU Nord, vicedirektør Mette Thoft Mikkelsen MTM SOSU Nord, uddannelseschef Distribueret til oplægsholdere: Helle Mørch Laulund HML SOSU Nord, uddannelseschef Charlotte Laubek CL Aalborg Kommune Jette Christine Svenningsen JCS SOSU Nord, underviser Sara Marie Jensen SJ Udviklingskonsulent Referent: Lene Kvist LK SOSU Nord, vicedirektør Afbud: Jan Jensen JJ FOA Aalborg Anja Jørgensen AJ SOSU Nord, direktør Jytte Aaen (Lisbeth Hørslev Ramussen mødt) Mette Martins Jens Nielsen Birgitte Rysgaard JA JN Region Nordjylland Dagsorden: Dagsorden: Side 1 af 11

2 1. Godkendelse af dagsorden 2. Fornyet godkendelse af forretningsorden v. Lene Kvist 3. Præsentation af Triage FMK Standard for dokumentation i Care oplæg ved udviklingssygeplejerske Charlotte Laubek, Aalborg Kommune 4. Hvad er fup eller fakta i forhold til de opgaver man som social og sundhedshjælper elev må løse i praktikken? V. Hanne Christensen på vegne af FOA 5. Nyt om EUD- reformen, v. Lene Kvist og Mette Thoft Mikkelsen 6. Forslag til temaer i udviklingsredegørelsen 2016 til PASS, v. Lene Kvist 7. Oplæg til udbudspolitik 2015, v. Helle Laulund 8. Drejebog for Skills v. underviser Jette Svenningsen 9. Mødeplan og årshjul Orientering til udvalget 11. Eventuelt Dagsorden: Godkendelse af dagsorden Der blev stillet spørgsmål ved om punkt 4 er et emne for LUU. Derudover blev det problematiseret, at der allerede er en række punkter i kø til næste møde. Dagsordenen godkendt Fornyet godkendelse af forretningsorden v. Lene Kvist Sagsfremstilling: Udvalget har tidligere fået udsendt forretningsordenen som blev godkendt på udvalgets møde d. 4. september Desværre har det vist sig, at der er en fejl i antallet af udpegede fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerside, idet der er udpeget 6 repræsentanter fra arbejdsgiverside, men kun 5 repræsentanter fra arbejdstagerside. Jf. Lov om erhvervsuddannelser 40, stk. 2 skal arbejdsgivere og arbejdstagere være ligeligt repræsenteret. Udvalget bedes drøfte forslag til løsning af problematikken. Referat Side 2 af 11

3 Forretningsordenen opretholdes som den er, men der er p.t. en vakance fra de faglige organisationer og Mette Martins er ikke længere ansat i Kærkommen. Øvrige faglige organsisationer, der kan have medlemmer indenfor uddannelsens fagområde har meddelt, at de ikke ønsker at besætte pladsen. og FOA arbejder på at få besat pladsen. Skolen sætter gang i udpegning af ny repræsentant for de private arbejdsgivere. Bilag 2.1: Endelig forretningsorden godkendt Præsentation af Triage FMK Standard for dokumentation i Care oplæg ved udviklingssygeplejerske Charlotte Laubek, Aalborg Kommune På udvalgets sidste møde belv det foreslået at drøfte en case med henblik på udvikling af uddannelserne. Udviklingssygeplejerske Charlotte Laubek vil give et kort oplæg som introduktion og lægge op til en efterfølgende drøftelse af relevans for læringselementerne samt undervisningen på trin 1, 2 og efteruddannelsesområdet. Til drøftelse Udvalget ønsker at drøfte hvordan Triage- og TOBS/TOKS-modellen kan indarbejdes i undervisningen på social- og sundhedsuddannelserne både trin 1 og 2, så elever styrkes i deres systematik omkring dokumentation og videregivelse af oplysninger omkring borgen/patienten. Udvalget og skolen er enige om, at det er vigtigt at eleverne også i undervisningen arbejder med de forskellige modeller, som der anvendes i praksis. Skolen sikrer at emnerne indgår i udviklingen af nye lokale uddannelsesplaner i foråret Bilag: Charlottes præsentation vedlægges referatet Hvad er fup eller fakta i forhold til de opgaver man som social og sundhedshjælper elev må løse i praktikken? V. Hanne Christensen på vegne af FOA Sagsfremstilling: Fra praktiksteder/vejleder forlyder det at social og sundhedshjælper elever ikke må arbejde med følgende opgaver: - Medicinhåndtering - Medicinsk creme - Støtte strømper - Øjendrypning m.v. Side 3 af 11

4 Social og sundhedshjælper elever skal tage udgangspunkt i det raske menneske, men raske borgere er ikke bevilliget hjemmehjælp eller plejehjemsplads. Hvis man ser på UddannelsesGuiden på Undervisningsministeriets hjemmeside så står følgende tekst: Undervisningen indeholder to trin så du kan afslutte som SSH eller SSA. På skolen bliver du bl.a. undervist i at udføre sygepleje-og omsorgsopgaver, men også i hvilke ting du kan lave sammen med de ældre. Vores egen hjemmeside på SOSU Nord skriver: Social- og sundhedshjælperuddannelsen giver eleven forudsætningerne for, at arbejde med elementære sygeplejeopgaver, omsorgsopgaver, aktivering af ældre samt praktisk og personlig hjælp til daglig livsførelse. Vi hører fra vejlederne og praktik stederne at der er stor uenighed om hvad social og sundhedshjælper elever må udføre af opgaver når de er i praktik, og vi ønsker en drøftelse i LUU i forhold til om vi som udvalg har overset noget i vores arbejde. Til drøftelse Det er vigtigt i alle kommuner, at eleverne skal kunne nå praktikmålene for uddannelsen, men det varierer fra kommune til kommune i hvilken grad grundlæggende sygeplejeopgaver er delegeret til social- og sundhedshjælpere/-elever. Problematikken kædes ofte sammen med de til stadighed vedvarende rygter om, at social- og sundhedshjælperuddannelsen udfases. LUU påpeger vigitgheden af at alle parter formidler budskabet om, at der fortsat er opgaver til social- og sundhedshjælperne i praksis, selvom kommunerne i øget grad efterspørger social- og sundhedsassistenter. Samtidig er det vigtigt tydeligt at italesætte, at social- og sundhedshjælperuddannelsen er den primære adgangsvej til social- og sundhedsassitentuddannelsen, og dermed har sin berettigelse uanset at der i øjeblikket sker en forskydning i antallet af socialog sundhedshjælpere og assistenter i kommunerne.. Samtidig skal skolen sikre at eleverne på social- og sundhedshjælperuddannelsen som en del af praktikforberedelsen gøres tydeligt opmærksom på, at der er forskelle på opgavedelegation på de enkelte arbejdspladser/kommuner på området. Side 4 af 11

5 Det er samtidig vigtigt at sikre information til ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen om hvordan man formulering af en god ansøgning om elevplads. Bilag: Ingen Nyt om EUD- reformen, v. Lene Kvist og Mette Thoft Mikkelsen Sagsfremstilling: D. 1. august 2015 træder reformen af erhvervsuddannelserne i kraft. Reformen medfører markante ændringer i adgangen til og opbygning af uddannelserne, og vil kræve en række udviklingsarbejder frem mod iværksættelse. Det lokale uddannelsesudvalg vil løbende blive orienteret om processen, og involveret i relevante dele af arbejdet. På mødet vil der blive orienteret om - Tidsplan, styre- og arbejdsgrupper i arbejdet med udvikling af de lokale læreplaner (LUP) - Foreløbige planer for introduktions- og vejledningsforløb målrettet SOSU Nords uddannelser - Udbudsplan for grundforløb 1 og 2 - Nyt fra PASS og Undervisningsministeriet - Nyt om den kombinerede ungdomsuddannelse Derudover vil være mulighed for gensidig orientering mellem parterne. Det indstilles at det lokale uddannelsesudvalg drøfter planerne, og tager orienteringen til efterretning. Lene Kvist gennemgik regelkomplekset og itdsplanerne for implementering såvidt, som de kan defineres på nuværende tidspunkt. Oplæg kan genfindes på https://prezi.com/naltdi_kojfi/implementeringsproces-eud-reform- 2015/ De forventedeudbudsplanerne for grundforløb 1 og 2 (GF 1 og GF 2) blev udleveret på mødet til orientering. SOSU Nord udbyder i alt 2 fagretninger på GF 1: Pædagogik og sundhed, som udbydes på alle afdelinger/satelitter og Velfærd og teknologi, som udbydes På Sporet i Aalborg. GF 2 målrettet social- og sundhedsuddannelserne udbydes ligeledes på alle afdelinger og Side 5 af 11

6 satelitter i lighed med GF 2 målrettet pædagogisk assistent. GF 2 bliver med reformen obligatiorisk for en betydelig større gruppe end nuværende. Ansvaret for rekruttering af elever til hovedforløbet overgår pr. 1. januar 2016 fuldt ud til arbejdsgiver. Der har henover sommeren været nedsat en arbejdsgruppe på SOSU-området i forhold til den nuværende arbejdsproces, og herfra er forslaget at gruppen arbejder videre i forhold til reformændringerne, og suppleres med repræsentanter fra arbejdsgiverside på det pædagogiske område samt regionen. Tove Pank sørger for at der sker udpegning fra regionen og melder repræsentant ind til Lene Kvist senest 19/12. Øvrige repræsentanter fra kommunernes SOSU-område bliver Vera Larsen Mariagerfjord Kommune. Karen Bisgaard Jammerbugt Kommune og Jane Christensen Aalborg Kommune. Første møde i arbejdsgruppen vedrørende optag er 13/ kl Der afventes lige nu udkast til uddannelsesbekendtgørelse fra PASS, samt definition af standardmeritforløb for over 25 årige ansøgere, så skolen har et grundlag for at opstarte udviklingen af nye lokale uddannelsesplaner (LUP). Mette Thoft Mikkelsen gennemgik kort den planlagte proces for udviklingsarbejdet, herunder styre- og arbejdsgrupper m.v. LUU bedes udpege 1-2 repræsentanter til styregruppen for LUP-arbejdet. Interesserede kan melde ind til Lene Kvist senest d. 12/ Der vil snarest herefter blive indkaldt til første styregruppemøde. LUU opfordrede til at der i forbindelse med LUP-arbejdet på niveau 3 bliver en konference-/temadag, hvor undervisere kan komme i dialog med praksis, Bilag: Oversigt over forventede udbud af grundforløb blev udleveret på mødet Forslag til temaer i udviklingsredegørelsen 2016 til PASS, v. Lene Kvist Det faglige udvalg PASS skal hvert år indsende en udviklingsredegørelse til Undervisningsministeriet om udviklingstendenser på det pædagogiske område, som kan medføre behov for ændringer i indholdet i den pædagogiske assistentuddannelse. Side 6 af 11

7 Ultimo året formulerer PASS hvilke temaer og spørgsmål, man finder det relevant at de lokale uddannelsesudvalg forholder sig til i det kommende års udviklingsredegørelse, og på dialogmøde d. 17. juni d.å. opfordrede PASS v. Ursula Dybmose til, at de lokale uddannelsesudvalg indsendte forslag til temaer til PASS. Til orientering kan det oplyses, at PASS I forhold til den sidste udviklingsredegørelse stillede følgende spørgsmpl til de lokale uddannelsesudvalg: a) Hvad er erfaringerne med modellen (projektopgave) for afsluttende prøve på den pædagogiske assistentuddannelse b) Hvordan er LUU inddraget i udvikling af den afsluttende prøve? c) Hvilke valgfri specialefag har været gennemført af pædagogisk assistentelever i 2012 og 2013? d) PASS er meget optaget af brug af simulation i undervisningen og vil gerne høre, om udbyderne anvender simulation, og i hvilket omfang LUU har været inddraget i overvejelserne om denne anvendelse. Der vil blive et kort gruppearbejde på møde med henblik på at formulere input til spørgsmål og temaer i udviklingsredegørelsen i Udviklingsredegørelsens temaer bør forholde sig til udviklingen i sygehusvæsenet, hvor den stigende specialisering og omlægning til øget ambulant behandling udfordrer social- og sundhedsassistenternes kompetencer og arbejdsområder. Dertil kommer udviklingen af next practise og udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og perspektiverne i rehabilitering som afsæt for kommunernes praksis. Opgaveglidningen på sundhedsområdet og håndteringen af flere komplekse sygeplejeopgaver i kommunerne stiller øgede komptencekrav. Evt. indtænke tværfaglighed før monofaglighed i uddannelserne Udviklingsredegørelsen bør også omfatte en evaluering af social- og sundhedsuddannelsen i forhold til bekendtgørelsesændringen 1. januar Skal alle nødvendigvis det samme på social- og sundhedsassistentuddannelsen uden af give køb på autorisationsmuligheden? Kan der gives mulighed for mere fleksible Side 7 af 11

8 praktikforløb, evt. punktpraktikker, og er der grundlag for at tænke uddannelsen mere specialiseret fremfor generalistuddannelse? Vigtigt at fastholde fokus på muligheden for autorisation. Bilag: Ingen Oplæg til udbudspolitik 2015, v. Helle Laulund Sagsfremstilling: SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes årligt i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet og skal godkendes af skolens bestyrelse. Udbudspolitikken forholder sig til følgende: Geografien for skolens udbud Forventninger til aktivitetsudvikling Prioritering af den bevillingsramme (EVE-budgetramme), som skolen modtager fra Ministeriet for Børn og Undervisning i forhold til forskellige indsatsområder Hvordan skolen vil opfange arbejdsmarkedets behov for efteruddannelse Hvordan skolen vil markedsføre sine tilbud Efter en nedgang i 2014 forventer SOSU Nord stigende aktivitet på AMU i 2015 og fortsat høj aktivitet på GVU. Undervisningsministeriet har fra 2013 stillet skærpede krav om udbud på AMUområdet. Det betyder at skolen er forpligtiget til at programsætte og markedsføre samtlige AMU-uddannelser, som vi har godkendelse til, én gang årligt. Undtagelser er forløb, som kræver særligt specialudstyr, eller kompetencer eller forløb, som vi ved, at andre skoler udbyder. Der er derfor indgået koordineringsaftaler med øvrige SOSU-skoler, som betyder at samtlige AMU-kernemål i skolernes FKBere udbydes én gang årligt på landsplan. Denne koordinering fortsætter 2014 og bliver i Nordjylland yderligere blive suppleret af en koordinering af udbud på tværs af de to VEU-centre. Det indstilles, at det lokale uddannelsesudvalg drøfter oplægget til udbudspolitik med henblik på indstilling om endelig godkendelse i SOSU Nords bestyrelse. Side 8 af 11

9 Udbudspolitikken indstilles til godkendelse. Bilag: Bilag 7.1: Oplæg til SOSU Nords udbudspolitik for Drejebog for Skills v. underviser Jette Svenningsen SOSU Nord deltager aktivt DM i Skills, og på basis af de sidste års erfaringer er der udarbejdet oplæg til en drejebog, der dels viser de organisatoriske rammer for Skills, dels skitserer de planlagte aktiviteter for kommende skole- og regionsmesterskaber og eventuelt danmarksmesterskaber - i SOSU for år 2015/2016. Udvalget efterspurgte på forrige møde drejebogen med henblik på drøftelse og godkendelse. Underviser Jette Svenningsen, der SOSU Nords tovholder og indgår i den regionale arbejdsgruppe gennemgår kort drejebogen på mødet. Det indstilles at oplægget drøftes og godkendes. Udgår på grund af tidspres. Bilag: 9.1: Oplæg til drejebog DM i Skills SOSU Nord Mødeplan og årshjul 2015 Udvalget bedes aftale mødedatoer for 2015, samt drøfte emner og temaer for udvalgets møder. Forslag til mødedatoer: 9. februar (temadag/workshop), 16. april, 8. juni (ekstramøde p.g.a. LUP-godkendelse), 17. september, 26. november Side 9 af 11

10 Til beslutning i udvalget. Derudover bedes udvalget udpege 1 2 repræsentanter til arbejdsgruppe i forhold til temadag/workshop i februar, og komme med evt. yderligere input til temadrøftelser.. Datoer godkendt, mødernes form og indhold og arbejdet i udvalget temasættes på næste møde, dog etableres ekstra møde i januar. Der udsendes doodle i forhold til det ekstra møde i januar. Forslag til øvrige temaer: Procedurer for godkendelse af nye praktiksteder hvor langt kan vi gå i afsøgningen af virksomhedens forhold, og hvordan forholder LUU sig, hvis det opleves at praktikstedet ikke fungerer? Hvordan samarbejder vi om optag? Workshop i februar kan med fordel samtænkes med LUP-arbejdet. Bilag 10.1: Forslag til årshjul Orientering til udvalget: a. Tal der taler, v. udviklingskonsulent Sara Marie Jensen b. Ansøgning om udbud af den kombinerede ungdomsuddannelse / etablering af forløb indenfor temaet Børn, unge og ældre c. Udbudsplaner 2015 for Kompetence Udvikling for social- og sundhedsassistenter (KUA), v. Helle Laulund Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Tal der taler oplæg er vedlagt referatet: Eventuelt Herunder forslag til punkter til næste møde. Foreløbig er følgende punkter noteret: 1. Orientering om handleplan for øget gennemførsel til Undervisningsministeriet, v. Lene Kvist og Sara Marie Jensen Side 10 af 11

11 2. Dansk & kultur undervisning til elever med anden etnisk oprindelse, v. Hanne Christensen på vegne af FOA. 3. Fremlæggelse og godkendelse af udkast til udviklingsredegørelser til PASS, v. Mette Thoft Mikkelsen 4. Oplæg om udvidet læring / talentarbejde på SOSU Nord 5. Fremlæggelse og godkendelse af udkast til udviklingsredegørelse til EPOS, v. Helle Laulund 6. Henvendelse vedrørende bevistekst på AMU-kursusbeviser, v. Helle Laulund 7. Drejebog for etablering af praktik i udlandet, udviklingskonsulent Vibeke Holch Henriksen 8. Orientering Kvartalsstatistik 1. kvartal Taget til efterretning. Anette Press melder afbud til mødet 9. februar. Udenfor dagsorden: Mødet efterfølges af mulighed for en rundvisning På Sporet. Side 11 af 11

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 2. juni 2014 kl. 8.30 12.00 Sted Frederikshavns Rådhus, Rådhus Alle 100, Frederikshavn, mødelokale 1.64 Distribueret

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014

Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014 Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014 Deltagere: Bente Bruun Jørgensen, Birgitte Christensen, Pia Søndergaard Rahn, Connie Geisler, Gitte Kloster, Lene Mackenhauer og Agnethe Haahr

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Bestyrelsesmøde Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Sted: Distribueret til: Afbud: Referent: På Sporet 8, Aalborg S-1.046 Lars Bo Breddam, selvsupplerende, formand Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere