Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00"

Transkript

1 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen og Dorthe Jende, Henrik Aarup Kristensen, Jes Lunde, Leif Serup, Jane Hvas, Hans Ole Steffensen, Jens Nørgaard, Henrik Leth, Søren Kjær, Charlotte Buhl Houmøller, Benjamin Holst, Ann K. Liljenberg og Hilde Elisabeth Thun Holst/ref Afbud Jane Hvas, Søren Kjær Sagsnr./Dok.nr / Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat fra møde 6. oktober Godkendt 3. Kompetenceafklaring De seneste møder i såvel DAS som i SOCDIR har vist sig ikke at være så hensigtsmæssige som ønsket. Der har derfor været en drøftelse i FU i forhold til at finde den rigtige balance både i forhold til mødernes indhold men også antallet af møder. FU var enige om, at regionen skal deltage på lige linje med kommunerne i de sager, der vedrører driftsherreindmeldinger og koordinering af tilbud. Drøftelser af den overordnede strategi for kommunerne som myndighed og det fælleskommunale samarbejde generelt har hjemme i socialdirektørkredsen. FU foreslår blandt andet, at der på møderne tages en runde om sager, den enkelte direktør gerne vil have drøftet, orienteret om e.l. FU var desuden enige om, at forpligte hinanden på at tage sager op i kredsen fra KL s socialudvalgsdagsordner, når der er interessante sager på I forhold til mødefrekvens drøftede FU muligheden for, at en fremtidig model kan være, at FU indkalder regionen til drøftelser i FU, således at DAS ikke skal samles så ofte. Formand for FU, Jan Nielsen indleder punktet Socialdirektørkredsen bedes drøfte og beslutte at kun de sager hvor driftsherrerne har en interesse, og hvor det er tale om koordinering af tilbud bliver drøftet i DAS at møderne i socialdirektørkredsen kvalificeres ved, at drøfte de overordnede strategier for det fælleskommunale samarbejde og at kommunerne drøfter andre anliggende som myndighed Sekretariatet for Rammeaftaler Danmarksgade Aalborg

2 at FU indkalder regionen til drøftelser, og at møderne i DAS nedjusteres til ca. 4 møder i året, mødefrekvensen i SOCDIR fastholdes. erne blev tiltrådt dog blev det præciseret, at FU ikke havde et generelt mandat til at indgå aftaler med Regionen, men kunne udstyres med mandat i konkrete situationer. Der afholdes fremadrettet 4 årlige møder i DAS og 6 årlige møder i Socialdirektørkredsen. FU indkalder regionen til drøftelser ved behov for, at sikre koordinering og samarbejde med regionen. Endelig var det enighed om, at møderne i kredsen også kan anvendes til drøftelse af temaer ud over rammeaftaleområdet. 4. Evaluering af sekretariatet Kommunaldirektørerne fra hhv. Frederikshavn og Rebild kommuner har fået til opdrag at udarbejde et forslag til kommissorium for evalueringen. Kommissoriet vil blive drøftet / godkendt på KDK s møde den 6. januar. Der er endnu ikke udarbejdet et første udkast til kommissorium, men det er muligt at det bliver en model, hvor de to kommunaldirektører skal forestå selve evalueringen. På indholdssiden vil evalueringen udmønte KKR s beslutning om: AT der primo 2012 skal gennemføres en evaluering af sekretariatet for rammeaftaler med henblik på at vurdere sekretariatets organisering, opgaver, bemanding m. m. Benjamin Holst, KKR indleder punktet Socialdirektørkredsen bedes at tage orienteringen til efterretning Socialdirektørerne tager orienteringen til efterretning og afventer kommissoriet fra kommunaldirektørerne. 5. Ændring i visitationer til under 15 timer / uge Hjørring kommune har bedt, om en drøftelse og evt. fælles stillingstagen til, om der ved ændringer af visitation til et niveau under 15 timer/uge skal opkræves refusion 3 år bagud eller ikke. Punktet kræver enighed i direktørgruppen. For at evt. udeståender for 2008 ikke skal blive forældet bedes I om, at lave en opgørelses over forventede tilgodehavender og forventede udgifter ved mødet. Leif Serup indleder punktet Socialdirektørkredsen bedes drøfte og beslutte hvordan ændringer af visitation under 15 timer/ uge skal håndteres i forhold til udeståender som følge af dette Leif udarbejder et udkast til en aftale der præciserer og afgrænser i hvilke tilfælde, der ikke sker tilbageregulering. Jurist Jytte Terkildsen vil kunne kontaktes til sparring. 6. Status på møder politiske og administrative dialogmøder I henhold til rammeaftalens årshjul er det besluttet, at sekretariat for rammeaftaler skal tilbyde kommunernes politiske og eller administrative medarbejdere et dialogmøde for at kvalificere samarbejde om rammeaftalen. 2/5

3 Politiske dialogmøder Sekretariatet har deltaget ved udvalgsmøder i Mariagerfjord, Thisted og Brønderslev kommuner (dialogmøde med Rebild, Aalborg og Vesthimemrland er planlagt i december og januar), Forvaltningsledelserne har også deltaget ved møderne. Formålet med møderne har været todelt, idet det både har været et ønske fra kommunerne om en redegørelse af det nye koncept, en orientering om organisering og sekretariatets funktion, samt sekretariatets ønske om en dialog. Sekretariatet havde i forbindelse med møderne forberedt følgende spørgsmål til drøftelse / dialog: Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede socialområde Hvordan sikrer vi de bedste rammer for et samarbejde Hvilke behov oplever I, at skal løses i et samspil med andre kommuner? Hvad skal være vores fælles vision for samarbejdet mellem de nordjyske kommuner smat med regionen? Sekretariatet har fået positive tilbagemeldinger på møderne og at politikerne fik noget ud af den information som blev givet. Dialogens karakter har været lidt varierende, men generelt har politikerne givet udtryk for, at det i den geografiske region fortsat er et behov for et samarbejde på tværs af kommunegrænserne, særligt indenfor de meget specialiserede områder og her blev blandt andet hjerneskadeområdet nævnt. Politikerne udtrykte også behovet for, et mere forpligtende samarbejde, med f.eks. økonomiske bindingselementer. Nogle politikere fortalte, at mødet havde givet et større ejerskab til både opgaven men også sekretariatet. Endelig gav flere politikere også udtryk for ønske om, at næste års rammeaftale skal have et øget fokus på faglighed og kvalitet. Dialogmøder med forvaltningerne Sekretariatet har afholdt møde med Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg kommuner. Formålet med møderne har primært været at kvalificere kommunernes tilbagemeldinger i forhold til ønsker og behov samt hvilke områder næste års rammeaftale skal have et særligt fokus på. Udover dette har sekretariatet også kommet med en generel orientering om såvel proces som organisering af arbejdet med rammeaftalen. Tilbagemeldingerne fra disse møder har også været positive, og generelt har tilbagemeldingerne været, ønske om åbenhed i dialogen / tillid kommunerne i mellem, sikkerhed for forsyning / drift og et mere forpligtende samarbejde. Endelig er tilbagemeldingen til sekretariatet også, at det er behov for fleksibilitet og individuelt tilrettelagte løsninger i de tilbud som er omfattet af rammeaftalen eller fremadrettet bliver omfattet. Sekretariat for rammeaftaler, Hilde E. Thun Holst indleder punktet Socialdirektørkredsen bedes tage statusorienteringen til efterretning. Hilde orienterede fra dialogmøderne med kommunerne: Den største udfordring i forhold til de politiske dialogmøder har været at få afstemt forventningerne til møderne. Sekretariatet har for hvert møde drøftet med repræsentanter for den enkelte kommune, hvilke behov, dialogmødet skal imødekomme. I takt med at der blev gjort erfaringer med møderne har formen ændret sig fra at være præget af meget information til at indeholde mere dialog. Der er kommet gode tilbagemeldinger fra kommunerne omkring møderne både ift. møderne på politisk niveau og møderne på forvaltningsniveau. De tilstedeværende direktører var tillige positive i forhold til møderne. Der var enighed om, at besøg fra sekretariatets side var et tilbud, der skal videreføres i rammeaftale Dagsorden til Den Administrative Styregruppe Se selvstændig udsendt dagsorden Styringsaftalen: I forhold til styringsaftalen ligger ikke så meget materiale endnu. Styringsaftalen skal først endelig besluttes i oktober. Styringsgruppen har behov for at etablere et større overblik, inden der produceres konkrete oplæg. 3/5

4 Gruppen omkring etiske retningslinjer har afholdt et møde siden dagsordenen kom ud. Udkast til spilleregler Det udsendte oplæg om spilleregler i forhold til kommunale overtagelser af regionale tilbud blev drøftet. I oplægget er der lagt op til at der er tale om en administrativ tilkendegivelse af overvejelser om overtagelse. Der var enighed om at slette denne formulering og erstatte den med, at der meldes ind om overvejelser om overtagelse i forbindelse med indmeldingerne til udviklingsstrategien. Det tilføjes i oplægget, at det administrative niveau tidligt orienterer Socialdirektørkredsen om eventuelle overvejelser om overtagelse af tilbud (early warning). Mariagerfjord Kommune ønsker ikke at det skal være en så fast binding i forhold til, at det skal foreligge en politisk principbeslutning inden indhentning af materiale i regionen. De øvrige kommuner tilslutter sig modellen. Jens orienterede om, at Mariagerfjord Kommune har indgået en samarbejdsaftale med regionen, hvor kommunen tilkendegiver, at de ikke vil overtage de 3 store institutioner, beliggende i Mariagerfjord Kommune. Der er mulighed for 6 måneders opsigelse af aftalen. Aftalen sendes med referatet ud til orientering. Jan Nielsen orienterede om regionens aftale med Århus Kommune, hvor kommunen tilkendegiver at de vil bruge Sødisbakke som hovedleverandør på det område. Aftalen sendes ligeledes med referatet ud. Langsigtet strategi for samarbejde/bindingselementer Der var enighed om at arbejde videre med en langsigtet strategi for samarbejde. Sekretariatet udarbejder kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med temaet. Opfølgning på kategoriseringsproblematikken Der var ligeledes enighed om at arbejde videre med en kvalificering af kategoriseringen i forhold til, hvilke tilbud, der skal være omfattet af styringsaftalen. Specialiseringselementet tænkes ind i en fremtidig kategoriseringsmodel. Mulighed for revision af tilbud, pladsantal og takster to gange årligt for tilbud omfattet af Rammeaftalen Reglerne omkring Servicelovens 129 stk. 1 vedr. flytning blev drøftet i forlængelse af, at der har været oplevelser bl.a. i Aalborg Kommune, ÆHF, der efterlader tvivl om kommunerne er opmærksomme på reglerne om flytning. Det blev præciseret, at det kræver en nævnsafgørelse at flytte (og hjemtage) borgere fra 108 tilbud samt 108-lignende tilbud varige tilbud. En positiv nævnsafgørelse kræver, at de 5 kriterier, som er nævnt i notatet, er opfyldt. Sagerne falder ofte på, at borgeren skal være til fare for sig selv i botilbuddet for at kunne flyttes. I de tilfælde, hvor det kan påvises, at man ikke længere kan tilgodese en borgers behov i det tilbud vedkommende er i, kan der blive tale om at kunne flytte en borger. Men dette kræver stadig en nævnsafgørelse. Hvis en borger skal flyttes over i et andet tilbud kræves en nævnsafgørelse med mindre tilbuddet bliver nedlagt. Handlekommunen har da forpligtigelse til at revurdere sagen. Hvis man ønsker at flytte borgere fra et fungerende tilbud, så skal den omkring nævnet. Handlekommunen skal træffe beslutningen om, hvad der skal ske med borgeren. Det blev konstateret, at Servicelovens 129 giver anledning til revurdering af nogle af afsnittene i styringsaftalen, bl.a. den 3 måneders frist, der er angivet i forbindelse med retningslinjer for tillægsydelser, hvoraf det fremgår, at man herefter kan hjemtage borgeren. Mulighed for revision af tilbud, pladsantal og takster to gange årligt Charlotte argumenterede for ønsket om at få mulighed for at revidere takster, tilbud og pladsantal to gange om året. 4/5

5 Forslaget blev ikke godkendt af socialdirektørkredsen. Input til udviklingsstrategien Der var kommentarer til følgende: Hjerneskadeområdet På baggrund af afslag på ansøgning, hvor ministeriet tilkendegiver, at midlerne kan opnås, hvis der arbejdes tværkommunalt blev det foreslået, at der arbejdes på et fælles projekt. Socialdirektørkredsen tilkendegav, at de er positive overfor et tværkommunalt samarbejde om ansøgning om midler på hjerneskadeområdet, men direktørerne ønsker at have mulighed for en nærmere overvejelse inden der træffes endelig beslutning. Jan sender Aalborg kommunes ansøgning med referatet ud. Orientering fra FB vedr. specialbørnehjem Der er behov for en samlet fremstilling af problematikken omkring Danahus og specialbørnehjemmene. Socialdirektørerne beder Aalborg Kommune og Regionen udarbejde en samlet fremstilling af sagen samt en vurdering af konsekvenserne. Charlotte orienterede om, at det er planlagt et bilateralt møde mellem regionen og FB. Sagen belyses, drøftes og besluttes herefter i Den Administrative Styregruppe. Særskilt opkrævning af kørsel i forhold til børneområdet Socialdirektørerne ønsker, at Styringsgruppen ser på spørgsmålet om reglerne på børne- og voksenområdet skal harmoniseres? 5/5

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere