Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding."

Transkript

1 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark / MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den , kl Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Deltagere: Belinda Toft, Jasper Juhl Holm, Lis Jensen (fra kl. 15), Morten Topholm (ref.), Thomas Bertelsen, Helle Bruun, Peter Kromann, Rikke Kruse, Lau Rosborg, Mark Vissing, Brian Errebo-Jensen Afbud: Helene Benfeldt, Esther Skovhus, Tobias Kaarsbo (suppleant Mark Vissing deltager i stedet). Dagsorden O. Valg af referent Morten er referent. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra den Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde. Der har ikke været indsigelser til referatet. Mark kunne nævne, at der kun deltog 2 fysioterapeutstuderende i Innoventarrangement v. UC Lillebælt. Brian følger op ift. det skuffende lave antal studerende. Regionsbestyrelsen havde bevilliget kr. til arrangementet. Vedr. pkt Fælles sundhedskartelmøde tirsdag den i Odense er på plads, og Brian opfordrer alle til at deltage, især TR. Det er et godt program og en god anledning til at møde de øvrige sundhedskarteldeltagere. Ellers ingen kommentarer referatet underskrives. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 1

2 3. Sager til beslutning 3.1 Repræsentantskabsvalg 2014 RB havde v. mødet den en første drøftelse af, hvem der opstiller som repræsentanter. RB skal beslutte og aflevere en liste over, hvem der ønsker at blive valgt ind i repræsentantskabet. Der skal vælges 7 repræsentanter, samt 2 suppleanter. I henhold til lovenes 16 skal regionsbestyrelsen senest 15. maj 2014 aflevere en liste til Danske Fysioterapeuters sekretariat over de af regionsbestyrelsens medlemmer, som er kandidater til repræsentantskabsvalget. De nuværende repræsentanter fungerer, indtil det nyvalgte repræsentantskab begynder sin funktionstid den1. juli Repræsentantskabsvalg afholdes hvert andet år for samtlige repræsentanter og suppleanter. Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted. Bemærk: Der skal afholdes ordinært regionsbestyrelsesmøde snarest efter modtagelsen af indkaldelsen til ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøder, jf. vedtægterne 7, stk.5, c. Dvs. dette møde afholdes i forbindelse med vores seminar den november. Brian informerer om repræsentantskabet, og dettes ramme. Til repræsentantskabet opstiller følgende: Jasper Juhl Holm, Morten Topholm, Belinda Toft, Lau Rosborg, Peter Kromann, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Lis Jensen. Thomas Bertelsen overvejer fortsat. 3.2 Møde vedr. Tillidsreformen den 12.5 i Region Syddanmark. Mødet afholdes i Kolding (se tidligere udsendt materiale fra den 11.3) Hvem deltager fra Regionsbestyrelsen, udover Bej? Mødet den 12.5 kolliderer med et aftalt medlemsmøde (fagstafet) samme dag, kl v. Varde Fysioterapi. Vi må på vores kommende RB-møde den 22.4 aftale, hvordan vi fordeler os i RB. Det er vigtigt, at der altid er en fra regionsbestyrelsen tilstede v. medlemsmøder. Rikke og Helle deltager i mødet i Varde den Margrethe Vestager kommer sammen med øvrige politikere til Region Syddanmark vedr. tillidsreformen. Rikke og Morten rejste problemet ift. at tillidsreformen er tveægget. Morten var bekymret for, om tillidsreformen blev opfattet som at kvalitetsudviklingen og indsamlingen skulle tilbagerulles, omvendt nævnte Rikke, at man er ved at dokumentere sig ihjel på sygehusene. Man blev enig om at der skal dokumenteres fremadrettet, men også at dokumentation skal give mening. 3.3 DHL-stafetten/ Esbjergstafetten Præsentation af planlægning vedr. regionsbestyrelsens tilbud til medlemmerne om at kunne løbe DHL-stafet i Odense den 13.8 eller Esbjergstafetten den Se opslag på fysio.dk/ region Syddanmark. (Planlægningsbilag vedhæftet) 2

3 3.4 Ny dato for RB-møde den 15.9 Pga. et fælles møde ml. uddannelsesudvalgene og bestyrelsen for UC Syddanmark, som er blevet aftalt til den 15.9 forsøges RB-møde flyttet til en anden dato Ny dato bliver d. 18/9, kl v. Kokholm. Desuden blev det besluttet at flytte RB-mødet d. 3/6 til onsdag d. 11/6,kl v. Kokholm. Der har været en forespørgsel fra Danske Fysioterapeuter v. Ann Sofie Orth om deltagelse ved vores septembermøde. Kære Regionsformænd Som nævnt på hovedbestyrelsesmødet forleden vil vedtægtsudvalget meget gerne have mulighed for at tage snakken med de valget repræsentanter om forslaget til nye vedtægter. Vi forestiller os derfor følgende: - jeg deltager på et regionsbestyrelsesmøde eller i forlængelse af et til en seance på ca to timer - seancen har til formål at gennemgå hovedbestyrelsens forslag og få afklaret evt spørgsmål - det skal foregå i august, september eller starten af oktober - valgte repræsentanter der bor eller arbejder i jeres region bliver også inviteret Det er tanken, at hovedbestyrelsen tager stilling til vedtægtsforslaget inden sommerferien, så det, der kommer rundt, er hovedbestyrelsens forslag. Særligt interessante emner vil sandsynligvis være bl.a. studerendes stemmeret og udløbsdato på politikere. Derfor vil jeg meget gerne høre fra jer, så vi kan få datosat møderne. Ann-Sofie vil gerne deltage i et kombineret RB-møde og et efterfølgende fyraftensmøde for alle medlemmer om repræsentantskabsmødet. På dagsordenen vil være sundhedspolitik, forskningspolitik, akademisering, optag ved fysioterapeutuddannelserne, ledighed, Sundhedspolitik og ydernummersystemet. Vi udvælger emnerne på junimødet. 4. Sager til drøftelse 4.1 Møderunde med politikere og embedsmænd i region og kommuner Brian informerer om, at der fortsat laves aftaler om politiske møder (vedhæftet bilag sendt fra Brian med diverse politikermøder inden sommerferien). 4.2 Forsikringsselskabernes styring af patientforløb for de mange patienter i praksis, der kommer via en sundhedsforsikring (emnet er på dagsordenen efter anmodning fra RB-medlem Jasper Juhl Holm) Der er to problemstillinger: 1) en vedr. begrænsningen i antal behandlinger som kræver en patient løbende kan argumentere for sin sag 2) en anden om de vilkår der bydes de praktiserende, særligt ift. meget sen betaling, her særligt Nordic Netcare, der først afregner efter 3 mdr., eller når forløbet er afsluttet. Det er jo et nationalt problem, men nu tager vi en regional drøftelse. 3

4 Vedr. diverse forsikringsselskaber, der i praksis har lavet nogle aftaler, som betyder at man som praktiserende fysioterapeut først får sine udeståender efter flere måneder. Derudover skal patienten ansøge om flere behandlinger pr. ex 5 behandlinger, hvorefter patienten får bevilliget flere behandlinger herefter. Jasper oplever at de mere verbalt svage patienter opgiver at få deres ret, og stopper derfor behandlingen. Derudover virker det ikke hensigtsmæssigt at patienterne som det første valg får operationsvurdering. Nordic Netcare (NN) er det selskab som udskyder tilbagebetaling. NN har tidligere villet diktere behandlingen, men dette har Danske Fysioterapeuter haft dialog med dem om, således at denne praksis er ændret. Alle sundhedsforsikringsordningerne er opmærksomme på sygesikringstilskud, og vil derudover gerne have at deres patienter behandles hurtigt. Det kan pga. overenskomster ikke lade sig gøre, da patienter med henvisning skal tages i den rækkefølge de modtages. Lau ser det som et naturlig udvikling i samfundet, at forsikringsselskaberne har fokus på udgiftsniveau. Derudover har det skabt en problemstilling for lejerne med forsinket betaling. Der er nogle forsikringsselskaber der laver aftaler med enkelte klinikker uden sygesikringstilskuddet. Det er den såkaldte cure for money -model, dvs. man får en pose penge og så skal man behandle patienten for den ramme. Morten stiller sig lidt skeptisk overfor begrebet, cure for money. Hvornår kan det defineres at patienterne er helbredt? Belinda mener, at der er en dialog med forsikringsselskaberne, at det skal opfattes mere afklarende. Er der tale om vedligeholdende behandling gælder ordninger ikke. Morten foreslår at man går i dialog med forsikringsselskaberne om en ramme, for at få en ordning om et loft, antal behandlinger mv., som ex. Følger rammerne for et forløbsprogram. Brian mener at man bør skele til Holland, hvor man kan hente en masse erfaringer fra. Den hollandske fysioterapeutforening har lavet aftale med forsikringsselskaber, som indebærer en certificering af de fysioterapeuter som indgår i aftalen. Til gengæld er der tale om en forholdsvis høj afregning, idet forsikringsselskaberne er garanteret en høj og ensartet kvalitet fra de fysioterapeuter, som har tilsluttet sig aftalen. Lau havde et konkret forslag, om at forsikringsselskabernes vilkår var sat op på en hjemmeside, hvor man let kan orientere sig i aftaler og vilkår. Jasper ser gerne en certificeringsmulighed for alle fysioterapeuter, så man kan dokumentere og garantere en høj kvalitet i praksis. Sundhedsautorisationsloven fordrer, ifølge Brian til, at man uanset om det er sygesikringsregi, eller forsikringsselskabsregi, at man altid er fysioterapeut, og skal leve op til sin autorisation. Med de mange nye ordninger stiller det fysioterapeuter over for flere udfordringer, hvor der er en snitflade imellem de aftaler som indgås. 4

5 4.3 Vedr. god interkollegial adfærd fra kiropraktorerne vedr. forskning mv. Opstartende vedr. forskning fra Erik Petersen i hofteskole, hvor forskningen bliver kaldt kiropraktisk manipulation. Vi finder det lidt problematisk, at man tillægger en behandlingsform en bestemt prædikat, som signalerer at kun kiropraktorer kan udføre behandlingen, eller at fysioterapeuter ikke kan anvende den evidens, som Erik så dygtigt har udarbejdet. Vi vil rette henvendelse til sekretariatet vedr. denne problemstilling, og se om vi den vej igennem kan få en dialog på landsplan med Kiropraktorforeningen. 5. Sager til orientering 5.1 Orientering fra formanden, herunder: - Nyt fra hovedbestyrelsen Vedhæftet dagsordenen er Bej s mødekalender for marts og april måned. Desuden et lille notat om aktiviteter og møder. Øvrig orientering - Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer Onsdag d.23/4 er der en inspirationsdag for kandidater v. SDU i Odense (målgruppen er alle kandidatgrupper). Hensigten er at vise et signal om, at Danske Fysioterapeuter gerne vil gøre en indsats for gruppen, og at vi varetager deres interesser. Det er også interessant at vide, hvad den første gruppe uddannede Cand. Scient. Fys. beskæftiger sig med. Brian orienterede om de udfordringer som fremtidens arbejdsmarked byder på, også for denne gruppe og for ex. ph.d. området. Onsdag d. 23/4 er der et ekstraordinært HB møde i Danske Fysioterapeut pga. overvejelserne om en kommende fusion ml. Sundhedskartellet og KTO. I HB er der en drøftelse af praksisområdet. Drøftelsen vedrører ikke kun ydernummersystemet og praksisnedsættelse, men også tegn på forringede vilkår i praksissektoren, som kræver en opmærksomhed på arbejds-, løn og uddannelsesvilkår. 21/5 forventes overenskomst på praksisområdet at være færdige. Der er et skifte i politikerstaben i regional/kommunal regi pr Der tages en runde ud på arbejdspladserne vedr. de offentlige overenskomster. Det bliver den 30.4 v. Kolding Kommune og Esbjerg Kommune. Den 12.5 v. Haderslev Kommune og OUH. Brian og en lønkonsulent deltager. Møderne er planlagt med den lokale tillidsrepræsentant. 6. Nyt til hjemmesiden - Der ligges reklame på hjemmesiden vedr. DHL stafet og Esbjergstafetten 5

6 - Hvem der opstiller til repræsentantskabet fra regionsbestyrelsen. Efterfølgende bliver der mulighed for at kandidaterne kan præsentere sig på hjemmesiden ud fra et antal stillede spørgsmål - Orientering om debat om forsikringsselskabers rolle i praksissektoren 7. Punkter til kommende møder i Besøg af direktør Jette Frederiksen, Danske Fysioterapeuter vedr. rigets tilstand. Desuden en præsentation af arbejdet frem mod repræsentantskabet Jette deltager fra kl Sidste planlægning af DHL-stafet og Esbjergstafetten - Repræsentanskab 2014; herunder valg, RB-møde den 18.9, plan for vores behandling af repræsentantskabsemner - Medlemsmøder i efteråret Opfølgning på møde med faglige selskaber den Her deltog Rikke, Lis og Belinda. - Opfølgning på møde den 19.5 vedr. psykiatriområdet. Her deltager Esther og Brian. Den 18.9 deltager Ann Sofie Orth fra kl. 15 og frem. Vi skal også beslutte om vi vil udvide RBmødet den 18.9, således at medlemmer indbydes fx fra kl Eventuelt Intet. Mødet slut kl

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. HBM/25/11/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere