FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense"

Transkript

1 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Hans Bjergegaard, Assens Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart Bestyrelsesmedlem Per Jespersen, Nyborg Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen, Odense Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard, Ærø Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark Repræsentantskabsmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Repræsentantskabsmedlem Jesper Hempler, Kerteminde Repræsentantskabsmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland Direktør Carsten Hyldborg Jensen Sekretariatschef Ingrid Dissing Planchef Søren Junker Side 1 af 13

2 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 DAGSORDEN Sager til beslutning: Årsregnskab Takstsamarbejde med DSB... 6 Sager til drøftelse: FynBus tilslutning til Rejsekortet Studietur for bestyrelsen Sager til orientering: Eventuelt Meddelelser Introduktion for bestyrelsen Side 2 af 13

3 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Sager til beslutning: 1. Årsregnskab Resumé: FynBus regnskab for for busdriften viser et ejerbidrag på 346,8 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. FynBus passagerindtægter udgør 230,3 mio. kr. svarende til en merindtægt på 4,8 mio. kr., som er begrundet i en passagerstigning på 3,5 %. Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør 61,7 mio. kr. og anlægsudgifterne er realiseret til 1,5 mio. kr. I forhold til rammen blev der forbrugt 1,3 mio. kr. mindre, som bruges til afvikling af tidligere års merforbrug. Tidligere års merforbrug er dermed vendt til en akkumuleret opsparing på 0,3 mio. kr. Ejerkredsens udgifter til Flexkørsel udgør 68,2 mio. kr. Det svarer til en merudgift på 3,3 mio. kr. eller 5,1 % og kan henføres til den øgede aktivitet. Administrationsudgifterne til Flexkørsel udviser et merforbrug på 6,5 mio. kr. som kan henføres til det øgede aktivitetsniveau i form af øgede lønog it-udgifter. Hertil kommer ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af anden kørsel i 2014 for Odense Kommune. Sagsfremstilling: FynBus aflægger regnskab for. FynBus to væsentligste forretningsområder udgøres af Busdriften inkl. Odense Bybusser og Flexkørsel. Nedenfor er hovedtallene for de to hovedområder gennemgået. Busdriften Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften udgør 346,8 mio. kr. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1. Mio. kr. (Årets priser) Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 Forskel B og R Indtægter -227,5-225,5-230,3 4,8 Bruttoudgifter 495,8 508,7 514,0-5,3 Busdrift netto 268,3 283,2 283,7-0,5 Opkrævede 61,5 63,8 63,1 0,7 Fællesudgifter Ejerbidrag 329,8 347,0 346,8-0,2 Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Passagerindtægter FynBus passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter. I rejste 18,1 mio. passagerer med FynBus. Det er en stigning i forhold til 2012 på 0,6 mio. passagerer eller 3,5 %. Side 3 af 13

4 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Passagerindtægterne udgør 230,3 mio. kr. Det svarer til en merindtægt på 4,8 mio. kr. Merindtægten kan henføres til den gode passagerudvikling. Bruttoudgifter Der blev indkøbt køreplantimer. Det er timer eller 0,2 % mere end budgetteret. Der har været indsat 316 driftsbusser. Det svarer til budgettet. Bruttoudgifterne til busdriften udgør herefter 514,0 mio. kr. Det er en merudgift på 5,3 mio. kr. eller 1 %. Merudgifterne kan væsentligst henføres til: 6,4 mio. kr. til kontraktkørsel jf. det stigende kørselsomfang. Heraf udgør merudgifterne til indeksering af entreprenørkontrakterne 0,5 mio. kr. -2,0 mio. kr. til incitamentskontrakter i Region Syddanmark og Odense Kommune, idet den udbetalte bonus ikke fuldt ud har udnyttet den afsatte ramme. 0,8 mio. kr. i merudgift til telekørsel som følge af aktivitetsstigningen. Fællesudgifter Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter. Fællesudgifterne til opkrævning består af rammen for ordinære fællesudgifter på 61,7 mio. kr. og realiserede udgifter til anlægsinvesteringer på 1,5 mio. kr. I alt opkræves 63,2 mio. kr. Det er en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør for 61,7 mio. kr. FynBus budget for er fastlagt til 59,8 mio. kr. Udgifterne blev 60,4 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 0,6 mio. kr. eller 1,0 %. I forhold til rammen på 61,7 mio. kr. er der således tale om en opsparing på 1,3 mio. kr. FynBus havde i 2009 og 2010 et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til rammen. Merudgiften afvikles gennem et mindreforbrug i de efterfølgende år. I 2011 og 2012 blev der afviklet 2,5 mio. kr., hvorefter beløbet til afvikling udgjorde 1,0 mio. kr. Efter afviklingen i 2012 med 2,0 mio. kr. udgør restbeløbet til fremtidig afvikling herefter 1,0 mio. kr. Mindreforbruget i på 1,3 mio. kr. betyder, at der er akkumuleret en opsparing på 0,3 mio. kr. Anlægsbudgettet er på 2,2 mio. kr. Udgiften blev 1,5 mio. kr. Mindreudgiften på 0,7 mio. kr. kan i al væsentlighed henføres til, at projektet Redesign af PBS, som var budgetteret til 0,5 mio. kr., er ændret og udskudt til 2014, og at projekt Fremtidens stoppesteder, som var budgetteret til 0,4 mio. kr., ikke blev gennemført i. Flexkørsel Ejerkredsens udgifter til Flexkørsel udgør 68,2 mio. kr. Det svarer til en merudgift på 3,3 mio. kr. eller 5,1 %. Hovedtal for Flexkørsel fremgår af tabel 2. Side 4 af 13

5 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Tabel 2: Hovedtal Flexkørsel Mio. kr Forskel B (Årets priser) og R Indtægter -6,4-6,4-6,3-0,1 Entreprenørudgifter 48,5 54,8 51,5 3,3 Flex udgifter netto 42,1 48,4 45,3 3,2 Fællesudgifter 24,3 16,5 23,0-6,5 Ejerbidrag 66,3 64,9 68,2-3,3 Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettoudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus regnskab. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Odense og Nyborg har de største merudgifter med 3,7 mio. kr. og 1,6 mio. kr. Nordfyn har den største mindreudgift på 1,8 mio. kr. Odenses merudgift skyldes bl.a. ekstraordinære fællesudgifter på 1,7 mio. kr. til opstart af anden kørsel i Merudgifterne for Nyborg relaterer sig primært til meraktivitet. Nordfyns mindreudgift relateres primært til et lavere aktivitetsniveau. Merudgiften til fællesudgifterne på 6,5 mio. kr. kan opdeles i ordinære merudgifter på 4,8 mio. kr., som kan henføres til øget aktivitetsniveau og primært udgør øgede løn- og itudgifter samt i ekstraordinære udgifter på 1,7 mio. kr. i forbindelse med opstart af anden kørsel i 2014 for Odense Kommune. Nøgletallene for administration af Flexkørsel har udviklet sig positivt. En medarbejder håndterede eller 11,3 % flere personture i end i 2010, og fællesudgiften pr. persontur (eksklusiv ekstraordinære udgifter) er i samme periode faldet med 3,5 krone pr. persontur eller 8,8 %. Fællesudgifterne fordeles til Region Syddanmark i h.t. indgået kontrakt vedrørende siddende Patientbefordring. Herefter fordeles restbeløbet til kommunerne således, at anden kørsel og telekørsel betaler 1/3 af lønudgifterne og ¼ af IT-udgifterne. SBH-Kørslen betaler resten. Denne fordeling har været anvendt siden Fordelingen betyder, at SBHkørslen betaler den overvejende del af den øgede aktivitet i Flexkørsel. Der er etableret ny fordelingsmodel fra 2014, som er mere kostægte. Revisionsberetning Forudsat bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Side 5 af 13

6 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Vedtagelse: Godkender det forelagte Årsregnskab. Fremsender det godkendte årsregnskab til Repræsentantskabet til orientering. Bilag: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab Bilag 1.2 Internt regnskab Bilag 1.3 Revisors beretning til Årsregnskab Bilag 1.4 FynBus kommentarer til revisors beretning Bilag 1.5 Eksternt regnskab Bilag 1.6 Finansieringsoversigt Bilag 1.7 Direktørens rejse- og repræsentationsudgifter 2. Takstsamarbejde med DSB Resumé: Udkast til Aftale om langsigtet takstsamarbejde på Fyn mellem DSB og FynBus blev godkendt af FynBus bestyrelse i maj måned. DSB har efter behandling af aftaleudkastet ønsket tilføjelser til aftalen vedrørende takstområder og kompensationsordning. FynBus bestyrelsen afviste dog i november måned aftaletilføjelser vedrørende 7 Kompensationsordning i aftaleudkast fra DSB. FynBus har efterfølgende indledt dialog med de øvrige vestdanske trafikselskaber, og der er opnået administrativ enighed om, at det er ønskeligt med en fælles vestdansk takstpolitik samt et fælles vestdansk takstforslag, der kan behandles i de fire vestdanske bestyrelser i Sagsfremstilling: FynBus har siden starten af haft drøftelser med DSB om en takstaftale for perioden Der foreligger et aftaleudkast som indebærer, at DSB og FynBus har samme takster på Fyn fra og med starten af Dette indebærer, at de fynske kunder ikke vil mærke prisændringer ved en overgang til Rejsekortet. Dermed undgår FynBus nogle af de problemer man har kunnet se andre steder i landet, for eksempel i forbindelse med overgang fra klippekort til Rejsekortet. Et samarbejde med takstudligning kan medføre provenumæssige forskydninger, og DSB ønsker indført ( 7 i aftaleudkastet) en kompensationsordning, som indebærer, at parterne skal udligne et eventuelt provenutab indbyrdes. FynBus har drøftet en eventuel kompensationsordning med de tre jyske trafikselskaber, da det vil skabe præcedens, hvis FynBus indgår en aftale med DSB om kompensation, forud for, at lignende drøftelser igangsættes i Jylland. På den baggrund kan det konkluderes, at den administrative indstilling i de fire vestdanske selskaber er, at der ikke skal indgås kompensationsaftaler. Det indstilles derfor til bestyrelsens beslutning, at der ikke skal indgås aftaler om kompensation. Den tidligere bestyrelse i FynBus tog stilling til sagen i november, og afviste kompensation som en del af aftalen. Side 6 af 13

7 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Senere i blev igangsat et arbejde med takstharmonisering på Sjælland, således at Movia, DSB og Metroen fremover vil have samme takster. Arbejdet er ikke tilendebragt, men det må antages at Rejsekortet fremover, eventuelt i en overgangsperiode, skal fungere som "et elektronisk 10-turskort". Rejsekortet er i sin grundform en helt anden type buskort, idet der optjenes rabat jo mere man rejser. De fire vestdanske trafikselskaber har indledt et samarbejde om at afdække mulighederne for et takstsamarbejde. Nordjyllands Trafikselskab har taget Rejsekortet i brug med mængderabat, og takstpolitikken er tilrettelagt herefter. I Midttrafik har man ligeledes besluttet at anvende mængderabat, men udrulningen af Rejsekortet er ikke påbegyndt endnu. I Sydtrafik har man indført Rejsekortet på samme måde som tiltænkt i Østdanmark, dvs. som et klippekort. Prisen i Sydtrafiks område svarer således til prisen på de afskaffede 10-turs klippekort. I FynBus er Kvikkortet også et produkt med stigende rabat, jo mere man rejser, og aftalen med DSB er baseret på principperne i Rejsekortet i den oprindelige form. De vestdanske selskaber vurderer, at der er risiko for, at den østdanske ordning vil blive pålagt de vestdanske selskaber, og er samtidig af den opfattelse, at de prispolitiske muligheder der ligger i Rejsekortet i dets oprindelige form, passer betydeligt bedre til provinsen, hvor der skal arbejdes hårdt for at få flere kunder, i modsætning til Hovedstadsområdet, som har et langt bedre kollektivt trafiktilbud. Det indstilles, at FynBus indleder et takstpolitisk samarbejde med de øvrige vestdanske trafikselskaber. Der sigtes mod, at der udarbejdes et takstforslag, som kan behandles i de fire bestyrelser senest i juni DSB og Arriva-Tog vil indgå i arbejdet. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender at der indgås en aftale med DSB om takster for perioden , jf. vedlagt udkast til aftale. at FynBus meddeler DSB, at den i 7 foreslåede kompensationsordning udgår af aftalen. at FynBus indleder et samarbejde med Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab om at formulere en fælles takstpolitik for Jylland og Fyn. Vedtagelse: Bilag: Bilag 2.1 Bilag 2.2 Aftaleudkast om udvidet takstsamarbejde med DSB Bilag 1 til aftaleudkast Side 7 af 13

8 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Sager til drøftelse: 3. FynBus tilslutning til Rejsekortet Resumé: FynBus bestyrelse har tidligere drøftet evt. tilslutning til Rejsekortet, senest på bestyrelsesmødet i marts 2012 efter en forudgående høringsproces blandt ejerne. Bestyrelsen besluttede, at tage stilling til eventuel tilslutning til Rejsekortet i 2015, og gav samtidig udtryk for forståelse for værdien af et landsdækkende billet- og kortsystem og et ønske om, at følge udviklingen med udrulningen af Rejsekortet nøje. På nuværende tidspunkt har Movia, NT, Sydtrafik og Midttrafik tilsluttet sig Rejsekortet medens FynBus og BAT (Bornholms Trafikselskab) endnu ikke har taget stilling. Sagen fremlægges til drøftelse med henblik på senere stillingtagen om tilslutning til Rejsekortet. Sagsfremstilling: Baggrund FynBus bestyrelse har tidligere drøftet evt. tilslutning til Rejsekortet. Bestyrelsen har hidtil valgt ikke at implementere Rejsekortet, primært af hensyn til følgende forhold: FynBus har aktuelt et velfungerende elektronisk billetsystem fra 2002, der har kostet i alt 55 mio. kr. i investeringer Rejsekortet kan endnu ikke tilbyde et såkaldt fastprisprodukt, svarende til FynBus nuværende periodekort FynBus er passivt medlem af Rejsekortet, og har som konsekvens heraf mulighed for at tilslutte sig samarbejdet på lige fod med de øvrige ejere. Det er i princippet frivilligt, om trafikselskaberne vil tilslutte sig rejsekortsamarbejdet, men målsætningen er at hele Danmark er dækket. I praksis vil det skabe problemer for kunder som rejser med både bus og tog eller i bus mellem trafikselskaberne, hvis der er områder uden Rejsekort. På nuværende tidspunkt mangler tilslutning fra FynBus og BAT (Bornholms Trafikselskab). Rejsekortet Rejsekortet er et elektronisk billet- og betalingssystem til hele landet. Rejsekortet bruges som billet i tog og bus i områder tilsluttet Rejsekortet. Kunden skal checke ind ved indstigning og checke ud efter sidste rejse, hvorefter prisen beregnes automatisk og trækkes på kundens rejsekortkonto. Kunder der rejser meget, får de højeste rabatter. I 2003 blev Rejsekort A/S stiftet for at udvikle og stå for driften af et dansk rejsekortsystem. I 2005 blev der indgået kontrakt med en leverandør af rejsekortsystemet. Fra starten har stat, regering og folketing bakket op om Rejsekortet. I forslag til Lov om trafikselskaber fremgår det bl.a.: På længere sigt skal der arbejdes for, at der opnås et mere enkelt og ligetil takstsystem i den kollektive trafik. Målet er på sigt at etablere et fælles takstsystem for hele den kollektive trafik i landet. Denne målsætning skal ses i sammenhæng med planerne om etableringen af Side 8 af 13

9 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 et landsdækkende elektronisk rejsekort. Endvidere refereres i lovforslaget at..parterne bag Rejsekort A/S planlægger, at rejsekortet udstrækkes til at blive en landsdækkende, elektronisk rejsehjemmel, der over en årrække vil kunne erstatte de nuværende billetteringssystemer i den kollektive trafik. Herved vil tilgængeligheden til den kollektive trafik kunne øges, idet rejsekortet, fuldt implementeret, vil kunne anvendes til al kollektiv trafik i Danmark. I et oplæg fra 2009 En Jernbane i Vækst fra Transportministeriet fremgår følgende om rejsekortet: Billetsystemet bør være enkelt og let tilgængeligt, og det skal være muligt at rejse på en fælles billet over hele landet på tværs af forskellige operatører og mellem bus og tog lige som i dag. Rejsekortet og lignende tiltag viser vejen for det billetløse samfund for de fleste passagerer, hvor man blot stiger på toget eller bussen uden yderligere besvær. Den problemfrie adgang til systemet er en vigtig del af et kundeorienteret kollektivt trafiksystem. Der lægges vægt på, at Rejsekortet implementeres snarest og senest i Beslutningsprocessen i FynBus FynBus bestyrelse har på møde den 13. januar 2011 vedtaget at afvente tilslutning til Rejsekortet med henblik på afskrivning af FynBus nuværende eksisterende billetsystem. Dette er meddelt Rejsekort A/S i brev af 24. januar Desuden har FynBus i brev af 13. april 2011 til Transportministeren blandt andet meddelt: At FynBus ikke ønsker at stå udenfor Rejsekortet, men at FynBus ønsker højeste grad af sikkerhed for vores kunder inden FynBus beslutter sig for at være fuldt integreret med Rejsekortet. FynBus undersøgte muligheden for parallelinstallation af Rejsekortudstyr sammen med FynBus nuværende billetsystem, men afviste muligheden af praktiske grunde, Rejsekort A/S har sammen med FynBus og entreprenørerne Tide og Arriva i maj 2011 vurderet mulighederne for parallelinstallation. Dette er med visse mindre begrænsninger teknisk muligt. Transportministeren har i brev af 28. juni 2011 svaret på FynBus henvendelse af 13. april Transportministeren har forståelse for FynBus synspunkt, men opfordrer til at Fyn- Bus tilslutter sig Rejsekortet hurtigst muligt under hensyn til de forhold, der gør sig gældende for FynBus. Rejsekortet har på administrativt møde 9. august 2011 med FynBus redegjort for en ønsket proces i forhold til at sikre muligheden for brug af rejsekortet i FynBus busser. På bestyrelsens møde den 10. november 2011 blev vedtaget at spørgsmålet om tilslutning til Rejsekortet skulle sendes i høring hos ejerne. På baggrund af høringssvarene vedtog bestyrelsen følgende på mødet den 22. marts 2012: FynBus har foretaget en høring blandt selskabets 11 ejere de 10 fynske kommuner og Region Syddanmark om tilslutning til Rejsekortet A/S. Svaret er éntydigt fra ejerkredsen. Alle ønsker at afskrive det nuværende og velfungerende billetterings- og kortsystem, inden Side 9 af 13

10 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 ejerkredsen ønsker at foretage nye investeringer i nyt udstyr. Ejerkredsen peger også éntydigt på, at omkostningerne til finansiering af nyt udstyr pt. vil skulle findes inden for den eksisterende ramme, hvilket i givet fald vil betyde færre køreplantimer i de kommende år. FynBus nuværende udstyr er afskrevet i 2017 og forventes på det tidspunkt også at være udskiftningsmodent. På denne baggrund ønsker FynBus bestyrelse ikke at tilslutte sig Rejsekortet før det nuværende udstyr er afskrevet og udtjent. FynBus vil i 2015 træffe beslutning om eventuel deltagelse i Rejsekortet med implementering i Ejerkredsen og FynBus bestyrelse har megen forståelse for værdien af et landsdækkende billet- og kortsystem. Vi vil følge udviklingen med udrulningen af Rejsekortet over det meste af landet meget nøje. I løbet af de næste 3 år vil vi vide meget mere om Rejsekortets robusthed, driftssikkerhed, økonomi, og hvordan det opfattes og modtages af passagererne. Vi vil også til den tid kende vilkår og økonomi i forhold til et fastprisprodukt (periodekort el. lign.) og hvor attraktivt kunderne opfatter dette. På baggrund af forventelige positive erfaringer med Rejsekortets implementering i store dele af landet, herunder en indfasning af et fastprisprodukt i 2014, vil Rejsekortet stå centralt og meget stærkt, når bestyrelsen i FynBus i 2015 vil træffe sin beslutning. Økonomi og finansiering Der er ikke på nuværende tidspunkt fuldt overblik over de samlede omkostninger til implementering af rejsekortet og de afledte, løbende driftsomkostninger, da det blandt andet er styret af det antal busser, der skal have installeret rejsekort udstyr, herunder om udstyret også skal fuldt implementeres på skoleruter. I forbindelse med høringen i kommunerne i 2012 var forventningen til økonomien en samlet investering på 62,1 mio. kr. og en øget årlig drift i forhold til FynBus nuværende elektroniske billetsystem på ca. 9,6 mio. kr., hvoraf finansieringsudgifterne udgør 3,9 mio. kr. I en revideret business case vil der være følgende væsentlige forudsætningsændringer: - Aktiekapitalen er udvidet kraftigt i Rejsekortet, hvilket for FynBus medfører meromkostning til kapitalindskud på små 20 mio. kr. - Antallet af busser er øget og såfremt også skolebusser skal på rejsekortet, vil antallet af busser være øget med godt 30 % - Omkostninger til installation af rejsekortudstyret i busserne er reduceret væsentligt FynBus har mulighed for, under givne forudsætninger, at finansiere en væsentlig del af investeringen over driftslikviditeten. Dette vil kunne reducere udgifterne til renter og afdrag. Problemstillinger og risici Der er en række problemstillinger og risici ved rejsekortet, som skal vurderes nærmere, herunder 3 rabattællere (Vest for Storebælt, Øst for Storebælt, Rejser over Storebælt), der ikke kan kombineres Konkrete forringelser i forhold til FynBus nuværende system Afklaring af antallet af busser, der skal installeres med rejsekort udstyr (og afklaring af, hvordan billettering i givet fald håndteres) Side 10 af 13

11 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Fastprisprodukt er ikke implementeret, men forventes fuldt implementeret senest i 2015 Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Drøfter sagen Vedtagelse: 4. Studietur for bestyrelsen Resumé: Der fremlægges forslag til temaer og foreløbigt program for bestyrelsens studietur, august Sagsfremstilling: Der foreslås følgende fire overordnede temaer for bestyrelsens studietur, den august 2014: vækst i passagerantallet mindre miljøpåvirkninger ved anvendelse af alternative drivmidler, her gas og (hybrid) el drift tilgængelighed til den kollektive trafik for alle, med fokus på seniorer og visiterede borgere konkurrencedygtige rejsetider Studieturen omfatter besøg i Helsingborg og Göteborg, hvor man har en særlig organisering af og samarbejdsflader i den kollektive trafik samt erfaringer med de foreslåede temaer. Foreløbigt forslag til studieturens konkrete indhold er beskrevet i vedlagte bilag 4.1. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen drøfter forslag til studietur Vedtagelse: Bilag: Bilag 4.1 Notat Studietur for bestyrelsen august 2014 Sager til orientering: Intet. Side 11 af 13

12 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts Eventuelt 5. Meddelelser Revision af Lov om trafikselskaber Møde i Trafikstyrelsen vedr. arbejdsklausuler Driftsforstyrrelser vedr. flextrafikken den 3. marts 2014 Konferencer og arrangementer. Præsentation: 6. Introduktion for bestyrelsen Side 12 af 13

13 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Formand Morten Andersen Næstformand Poul Andersen Bestyrelsesmedlem Hans Bjergegaard Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Per Jespersen Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen Bestyrelsesmedlem Birger Jensen Bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen Direktør Carsten Hyldborg Jensen Side 13 af 13

14 FynBus 6. marts 2014 Bilag 1.1 Indhold Notat Årsregnskab Indledning... 2 Busdriften... 3 Hovedtal... 3 Kørselsomfang... 4 Passagerudviklingen... 4 Passagerindtægter... 7 Bruttoudgifter busdriften... 9 Fællesudgifter Ordinære fællesudgifter Anlægsudgifter Flextrafik Hovedtal Kørselsomfang og passagerudvikling Entreprenørudgifter Fællesudgifter Tjenestemandspensioner Egenkapital Eksternt finansierede projekter Region Syddanmark Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Middelfart Kommune Nordfyn Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune

15 FynBus 6. marts 2014 Indledning FynBus aflægger årsregnskab for. Aflæggelsen af årsregnskabet sker i henhold til Styrelseslovens 45 og FynBus Kasse- og regnskabsregulativ. Det reviderede regnskab vedlægges som bilag 1.5. Nedenfor er regnskabet kommenteret i forhold til budgettet for. Kommenteringen tager udgangspunkt i FynBus interne regnskab, som er vedlagt i bilag 1.2. Det interne regnskab er det samlede årsregnskab opdelt i FynBus økonomiske enheder. FynBus økonomiske enheder består af Busdrift, Flextrafik, Tjenestemandspensioner, Udviklingspulje/Disponibel egenkapital samt Eksternt finansierede Projekter. Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig indflydelse for FynBus finansielle stilling. Revision Årsregnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Revisors beretning nr. 8 er vedlagt i bilag 1.3. Forudsat bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 2

16 FynBus 6. marts 2014 Busdriften Hovedtal Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften udgør 346,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner i forhold til budgettet. Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1. Tabel 1: Hovedtal for busdriften i Mio. kroner (Årets priser) 2012 Forskel B og R Indtægter -227,5-225,5-230,3 4,8 Bruttoudgifter 495,8 508,7 514,0-5,3 Busdrift netto 268,3 283,2 283,7-0,5 Opkrævede 61,5 63,8 63,1 0,7 Fællesudgifter Ejerbidrag 329,8 347,0 346,8-0,2 Det er efter årsregnskabets udarbejdelse konstateret at ungkortindtægter på 1,0 mio. kroner, som kan henføres til, er indtægtsført i Var indtægten bogført i havde det påvirket ejerbidraget positivt med 1,0 mio. kroner og det samlede ejerbidrag ville have været 1,2 mio. kroner mindre end budget. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Den samlede mindreudgift på 0,2 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift. De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til Region Syddanmark samt Assens, Odense og Svendborg kommuner. Region Syddanmark og Svendborg Kommune har mindreudgifter på henholdsvis 2,9 og 2,7 mio. kroner. Assens og Odense Kommuner har merudgifter på henholdsvis 2,3 og 2,4 mio. kroner. I tabel 2 er årets tilskud fordelt på ejere. Tabel 2: Årets tilskud fordelt på ejere Mio. kroner (Årets priser) 2012 Forskel B og R Region Syddanmark 92,1 98,7 95,8 2,9 Assens 13,8 15,3 17,6-2,3 Faaborg-Midtfyn 16,0 16,9 17,4-0,5 Kerteminde 7,0 6,9 7,7-0,7 Langeland 5,7 6,0 5,5 0,5 Middelfart 8,5 9,2 9,4-0,2 Nordfyn 12,5 14,5 14,0 0,4 Nyborg 13,9 14,3 14,3 0,0 Odense 128,0 130,2 132,6-2,4 Svendborg 27,2 29,6 27,0 2,7 Ærø 5,1 5,3 5,5-0,2 I alt 329,8 347,0 346,8 0,2 Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. 3

17 FynBus 6. marts 2014 Kørselsomfang Antallet af køreplantimer er for året Det timer eller 0,2 % mere end budgettet. Passagertilvæksten på de regionale ruter og bybusserne i Odense har øget behovet for dubleringskørsel. FynBus har som følge heraf styrket arbejdet med integrering af dubleringskørslen i den planlagte kørsel således, at antallet af nødvendige dubleringsbusser minimeres. FynBus kørselsomfang i form af antal køreplantimer, driftsbusser og dubleringsbusser fremgår af nedenstående tabel 3. Tabel 3: Køreplantimeantal, antal driftsbusser og dubleringsbusser Antal 2012 Forskel i antal B og R Antal % Køreplantimer ,2 Driftsbusser* Dubleringsbusser* *Antallet af dublerings- og driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret. Tallet for dubleringsbusser er ikke opgjort for 2012 og budget. Passagerudviklingen Udviklingen beskrives i 2 afsnit busruter og telekørsel. Busruter FynBus passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for bybusserne i Odense og Svendborg, de regionale ruter og de fælles kommunale ruter. Passagerstrategien omfatter ikke de øvrige kommuner. Det skyldes, at en stor del af passagerne i disse kommuner udgøres af skolebørn. Der var i 18,1 mio. passagerer der rejste med FynBus. Det er 0,6 mio. eller 3,5 % flere passagerer end i Den positive udvikling kan især henføres til FynBus aktiviteter for at øge passagerantallet. Passagertallene på ejerniveau fremgår af nedenstående tabel 4. 4

18 FynBus 6. marts 2014 Tabel 4: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden Stigning ift Realiserede passagertal % Regionale ruter ,9 Assens ,6 Faaborg-Midtfyn ,3 Kerteminde ,7 Langeland ,0 Middelfart ,5 Nordfyn ,5 Nyborg ,9 Odense ,7 Svendborg ,2 Ærø ,0 Fælles Kommunale ruter ,6 Kommunalt tilkøb ,3 I alt ,5 Tabellen viser, at De regionale ruter og bybusserne i Odense har overgået forventningerne på 2,4 %, idet der er konstateret stigninger på henholdsvis 5,9 og 4,7 % i forhold til De fælles kommunale ruter er steget med 0,6 %. Under de enkelte kommuners afsnit i nærværende notat er der givet forklaring på den relativt svage udvikling, som kan tilskrives en kombination af køreplansreduktioner og færre hyper- og skolekortkunder. Sidstnævnte bl.a. som følge af skolekonflikten i april. Svendborg har mistet 10,2 % af passagererne i. Reduktionen er i forlængelse af ny trafikplan i efteråret Passagerfaldet for de øvrige kommunale ruter udgør samlet 2,1 %. Årsagen er væsentligts skolekonflikten i april. I nedenstående figurer 1 og 2 er det samlede passagerantal procentvist fordelt pr. kommune. 5

19 FynBus 6. marts 2014 Figur 1 Figur 2 Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted. Det ses, at den geografiske passagerfordelingen på kommuner har ændret sig marginalt fra 2012 til. Passagerandelen i Svendborg er faldet fra 10 % til 9 % i fortsættelse af den nye trafikplan, der blev indført i august Udviklingen på månedsniveau for er vist i figur 3. Figur 3: Månedlig passagerudvikling i Figuren viser, at passagermålet er overgået i alle måneder på nær februar, marts og december måneder. Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2011 til. 6

20 FynBus 6. marts 2014 Tabel 5: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype Januar - december Fordeling mellem rejsehjemmel i % Enkeltbilletter inkl. SMS ,9 13,3 11,5 Turkort ,6 1,1 0,8 Værdikort Odense ,6 2,9 3,2 KVIKkort ,3 17,8 23,0 Hypercard/Ungdomskort ,8 11,2 11,5 Periodekort ,1 34,6 31,0 Øvrigt ,7 19,1 19,0 I alt ,0 100,0 100,0 Tabellen viser bl.a. at andelen af enkeltbilletter udviser en fortsat faldende tendens, KVIKkort fortsat er stigende og nu udgør 23,0 %. Dermed anvendes kortet dobbelt så meget som enkeltbilletten. Telekørsel Antallet af passagerer i telekørselsordningen er fra 2012 til steget med til passagerer. Det er en stigning på 133 %. Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel. Tabel 6: Passagerer i telekørsel Antal passagerer Telekørsel Stigningen kan henføres til den løbende udvikling og markedsføring af teletilbuddene i kommunerne. De største stigninger ses i Assens med og i Svendborg med Passagerindtægter Indtægterne omfatter passagerindtægter fra busruter og telekørsel. Passagerindtægterne for udgør 230,3 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 4,8 mio. kroner eller 2,1 % jf. tabel 7. 7

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 FynBus 18. marts 215 Bestyrelsesmøde den 25. marts 215 Bilag Årsregnskab iøvrigt Indhold: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab Bilag 1.1.1 Bilag 1.1.2 Projektbeskrivelse Afgangstavler Projektbeskrivelse Reservations-

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. juni Bestyrelsesmøde den 20. juni FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 20. juni kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der indbydes efter bestyrelsesmødet til

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 4. september Bestyrelsesmøde den 11. september FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 11. september kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens - Fraværende

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 2014 Bestyrelsesmøde den 22. maj 2014 15. maj FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen,

Læs mere

Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010

Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010 Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010 1 Indhold PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Den ua ængige revisions påtegning... 5 NOTER Note 1, Dri sindtægter... 21 Note 2. Dri

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 18. oktober 2012 Bestyrelsesmøde den 25. oktober 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

FYNBUS Regnskab 2009-1 -

FYNBUS Regnskab 2009-1 - FYNBUS - 1 - INDHOLD PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Ledelsens årsberetning... 6 Selskabsoplysninger... 9 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 3. april 2014 Bestyrelsesmøde den 10. april 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2014 2. behandling 12. september 2013 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere