FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense"

Transkript

1 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Hans Bjergegaard, Assens Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart Bestyrelsesmedlem Per Jespersen, Nyborg Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen, Odense Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard, Ærø Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark Repræsentantskabsmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Repræsentantskabsmedlem Jesper Hempler, Kerteminde Repræsentantskabsmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland Direktør Carsten Hyldborg Jensen Sekretariatschef Ingrid Dissing Planchef Søren Junker Side 1 af 13

2 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 DAGSORDEN Sager til beslutning: Årsregnskab Takstsamarbejde med DSB... 6 Sager til drøftelse: FynBus tilslutning til Rejsekortet Studietur for bestyrelsen Sager til orientering: Eventuelt Meddelelser Introduktion for bestyrelsen Side 2 af 13

3 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Sager til beslutning: 1. Årsregnskab Resumé: FynBus regnskab for for busdriften viser et ejerbidrag på 346,8 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. FynBus passagerindtægter udgør 230,3 mio. kr. svarende til en merindtægt på 4,8 mio. kr., som er begrundet i en passagerstigning på 3,5 %. Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør 61,7 mio. kr. og anlægsudgifterne er realiseret til 1,5 mio. kr. I forhold til rammen blev der forbrugt 1,3 mio. kr. mindre, som bruges til afvikling af tidligere års merforbrug. Tidligere års merforbrug er dermed vendt til en akkumuleret opsparing på 0,3 mio. kr. Ejerkredsens udgifter til Flexkørsel udgør 68,2 mio. kr. Det svarer til en merudgift på 3,3 mio. kr. eller 5,1 % og kan henføres til den øgede aktivitet. Administrationsudgifterne til Flexkørsel udviser et merforbrug på 6,5 mio. kr. som kan henføres til det øgede aktivitetsniveau i form af øgede lønog it-udgifter. Hertil kommer ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af anden kørsel i 2014 for Odense Kommune. Sagsfremstilling: FynBus aflægger regnskab for. FynBus to væsentligste forretningsområder udgøres af Busdriften inkl. Odense Bybusser og Flexkørsel. Nedenfor er hovedtallene for de to hovedområder gennemgået. Busdriften Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften udgør 346,8 mio. kr. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1. Mio. kr. (Årets priser) Tabel 1: Hovedtal for busdriften i 2012 Forskel B og R Indtægter -227,5-225,5-230,3 4,8 Bruttoudgifter 495,8 508,7 514,0-5,3 Busdrift netto 268,3 283,2 283,7-0,5 Opkrævede 61,5 63,8 63,1 0,7 Fællesudgifter Ejerbidrag 329,8 347,0 346,8-0,2 Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Passagerindtægter FynBus passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter. I rejste 18,1 mio. passagerer med FynBus. Det er en stigning i forhold til 2012 på 0,6 mio. passagerer eller 3,5 %. Side 3 af 13

4 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Passagerindtægterne udgør 230,3 mio. kr. Det svarer til en merindtægt på 4,8 mio. kr. Merindtægten kan henføres til den gode passagerudvikling. Bruttoudgifter Der blev indkøbt køreplantimer. Det er timer eller 0,2 % mere end budgetteret. Der har været indsat 316 driftsbusser. Det svarer til budgettet. Bruttoudgifterne til busdriften udgør herefter 514,0 mio. kr. Det er en merudgift på 5,3 mio. kr. eller 1 %. Merudgifterne kan væsentligst henføres til: 6,4 mio. kr. til kontraktkørsel jf. det stigende kørselsomfang. Heraf udgør merudgifterne til indeksering af entreprenørkontrakterne 0,5 mio. kr. -2,0 mio. kr. til incitamentskontrakter i Region Syddanmark og Odense Kommune, idet den udbetalte bonus ikke fuldt ud har udnyttet den afsatte ramme. 0,8 mio. kr. i merudgift til telekørsel som følge af aktivitetsstigningen. Fællesudgifter Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter. Fællesudgifterne til opkrævning består af rammen for ordinære fællesudgifter på 61,7 mio. kr. og realiserede udgifter til anlægsinvesteringer på 1,5 mio. kr. I alt opkræves 63,2 mio. kr. Det er en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Rammen for de ordinære fællesudgifter udgør for 61,7 mio. kr. FynBus budget for er fastlagt til 59,8 mio. kr. Udgifterne blev 60,4 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 0,6 mio. kr. eller 1,0 %. I forhold til rammen på 61,7 mio. kr. er der således tale om en opsparing på 1,3 mio. kr. FynBus havde i 2009 og 2010 et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til rammen. Merudgiften afvikles gennem et mindreforbrug i de efterfølgende år. I 2011 og 2012 blev der afviklet 2,5 mio. kr., hvorefter beløbet til afvikling udgjorde 1,0 mio. kr. Efter afviklingen i 2012 med 2,0 mio. kr. udgør restbeløbet til fremtidig afvikling herefter 1,0 mio. kr. Mindreforbruget i på 1,3 mio. kr. betyder, at der er akkumuleret en opsparing på 0,3 mio. kr. Anlægsbudgettet er på 2,2 mio. kr. Udgiften blev 1,5 mio. kr. Mindreudgiften på 0,7 mio. kr. kan i al væsentlighed henføres til, at projektet Redesign af PBS, som var budgetteret til 0,5 mio. kr., er ændret og udskudt til 2014, og at projekt Fremtidens stoppesteder, som var budgetteret til 0,4 mio. kr., ikke blev gennemført i. Flexkørsel Ejerkredsens udgifter til Flexkørsel udgør 68,2 mio. kr. Det svarer til en merudgift på 3,3 mio. kr. eller 5,1 %. Hovedtal for Flexkørsel fremgår af tabel 2. Side 4 af 13

5 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Tabel 2: Hovedtal Flexkørsel Mio. kr Forskel B (Årets priser) og R Indtægter -6,4-6,4-6,3-0,1 Entreprenørudgifter 48,5 54,8 51,5 3,3 Flex udgifter netto 42,1 48,4 45,3 3,2 Fællesudgifter 24,3 16,5 23,0-6,5 Ejerbidrag 66,3 64,9 68,2-3,3 Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettoudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus regnskab. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Odense og Nyborg har de største merudgifter med 3,7 mio. kr. og 1,6 mio. kr. Nordfyn har den største mindreudgift på 1,8 mio. kr. Odenses merudgift skyldes bl.a. ekstraordinære fællesudgifter på 1,7 mio. kr. til opstart af anden kørsel i Merudgifterne for Nyborg relaterer sig primært til meraktivitet. Nordfyns mindreudgift relateres primært til et lavere aktivitetsniveau. Merudgiften til fællesudgifterne på 6,5 mio. kr. kan opdeles i ordinære merudgifter på 4,8 mio. kr., som kan henføres til øget aktivitetsniveau og primært udgør øgede løn- og itudgifter samt i ekstraordinære udgifter på 1,7 mio. kr. i forbindelse med opstart af anden kørsel i 2014 for Odense Kommune. Nøgletallene for administration af Flexkørsel har udviklet sig positivt. En medarbejder håndterede eller 11,3 % flere personture i end i 2010, og fællesudgiften pr. persontur (eksklusiv ekstraordinære udgifter) er i samme periode faldet med 3,5 krone pr. persontur eller 8,8 %. Fællesudgifterne fordeles til Region Syddanmark i h.t. indgået kontrakt vedrørende siddende Patientbefordring. Herefter fordeles restbeløbet til kommunerne således, at anden kørsel og telekørsel betaler 1/3 af lønudgifterne og ¼ af IT-udgifterne. SBH-Kørslen betaler resten. Denne fordeling har været anvendt siden Fordelingen betyder, at SBHkørslen betaler den overvejende del af den øgede aktivitet i Flexkørsel. Der er etableret ny fordelingsmodel fra 2014, som er mere kostægte. Revisionsberetning Forudsat bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Side 5 af 13

6 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Vedtagelse: Godkender det forelagte Årsregnskab. Fremsender det godkendte årsregnskab til Repræsentantskabet til orientering. Bilag: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab Bilag 1.2 Internt regnskab Bilag 1.3 Revisors beretning til Årsregnskab Bilag 1.4 FynBus kommentarer til revisors beretning Bilag 1.5 Eksternt regnskab Bilag 1.6 Finansieringsoversigt Bilag 1.7 Direktørens rejse- og repræsentationsudgifter 2. Takstsamarbejde med DSB Resumé: Udkast til Aftale om langsigtet takstsamarbejde på Fyn mellem DSB og FynBus blev godkendt af FynBus bestyrelse i maj måned. DSB har efter behandling af aftaleudkastet ønsket tilføjelser til aftalen vedrørende takstområder og kompensationsordning. FynBus bestyrelsen afviste dog i november måned aftaletilføjelser vedrørende 7 Kompensationsordning i aftaleudkast fra DSB. FynBus har efterfølgende indledt dialog med de øvrige vestdanske trafikselskaber, og der er opnået administrativ enighed om, at det er ønskeligt med en fælles vestdansk takstpolitik samt et fælles vestdansk takstforslag, der kan behandles i de fire vestdanske bestyrelser i Sagsfremstilling: FynBus har siden starten af haft drøftelser med DSB om en takstaftale for perioden Der foreligger et aftaleudkast som indebærer, at DSB og FynBus har samme takster på Fyn fra og med starten af Dette indebærer, at de fynske kunder ikke vil mærke prisændringer ved en overgang til Rejsekortet. Dermed undgår FynBus nogle af de problemer man har kunnet se andre steder i landet, for eksempel i forbindelse med overgang fra klippekort til Rejsekortet. Et samarbejde med takstudligning kan medføre provenumæssige forskydninger, og DSB ønsker indført ( 7 i aftaleudkastet) en kompensationsordning, som indebærer, at parterne skal udligne et eventuelt provenutab indbyrdes. FynBus har drøftet en eventuel kompensationsordning med de tre jyske trafikselskaber, da det vil skabe præcedens, hvis FynBus indgår en aftale med DSB om kompensation, forud for, at lignende drøftelser igangsættes i Jylland. På den baggrund kan det konkluderes, at den administrative indstilling i de fire vestdanske selskaber er, at der ikke skal indgås kompensationsaftaler. Det indstilles derfor til bestyrelsens beslutning, at der ikke skal indgås aftaler om kompensation. Den tidligere bestyrelse i FynBus tog stilling til sagen i november, og afviste kompensation som en del af aftalen. Side 6 af 13

7 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Senere i blev igangsat et arbejde med takstharmonisering på Sjælland, således at Movia, DSB og Metroen fremover vil have samme takster. Arbejdet er ikke tilendebragt, men det må antages at Rejsekortet fremover, eventuelt i en overgangsperiode, skal fungere som "et elektronisk 10-turskort". Rejsekortet er i sin grundform en helt anden type buskort, idet der optjenes rabat jo mere man rejser. De fire vestdanske trafikselskaber har indledt et samarbejde om at afdække mulighederne for et takstsamarbejde. Nordjyllands Trafikselskab har taget Rejsekortet i brug med mængderabat, og takstpolitikken er tilrettelagt herefter. I Midttrafik har man ligeledes besluttet at anvende mængderabat, men udrulningen af Rejsekortet er ikke påbegyndt endnu. I Sydtrafik har man indført Rejsekortet på samme måde som tiltænkt i Østdanmark, dvs. som et klippekort. Prisen i Sydtrafiks område svarer således til prisen på de afskaffede 10-turs klippekort. I FynBus er Kvikkortet også et produkt med stigende rabat, jo mere man rejser, og aftalen med DSB er baseret på principperne i Rejsekortet i den oprindelige form. De vestdanske selskaber vurderer, at der er risiko for, at den østdanske ordning vil blive pålagt de vestdanske selskaber, og er samtidig af den opfattelse, at de prispolitiske muligheder der ligger i Rejsekortet i dets oprindelige form, passer betydeligt bedre til provinsen, hvor der skal arbejdes hårdt for at få flere kunder, i modsætning til Hovedstadsområdet, som har et langt bedre kollektivt trafiktilbud. Det indstilles, at FynBus indleder et takstpolitisk samarbejde med de øvrige vestdanske trafikselskaber. Der sigtes mod, at der udarbejdes et takstforslag, som kan behandles i de fire bestyrelser senest i juni DSB og Arriva-Tog vil indgå i arbejdet. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender at der indgås en aftale med DSB om takster for perioden , jf. vedlagt udkast til aftale. at FynBus meddeler DSB, at den i 7 foreslåede kompensationsordning udgår af aftalen. at FynBus indleder et samarbejde med Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab om at formulere en fælles takstpolitik for Jylland og Fyn. Vedtagelse: Bilag: Bilag 2.1 Bilag 2.2 Aftaleudkast om udvidet takstsamarbejde med DSB Bilag 1 til aftaleudkast Side 7 af 13

8 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Sager til drøftelse: 3. FynBus tilslutning til Rejsekortet Resumé: FynBus bestyrelse har tidligere drøftet evt. tilslutning til Rejsekortet, senest på bestyrelsesmødet i marts 2012 efter en forudgående høringsproces blandt ejerne. Bestyrelsen besluttede, at tage stilling til eventuel tilslutning til Rejsekortet i 2015, og gav samtidig udtryk for forståelse for værdien af et landsdækkende billet- og kortsystem og et ønske om, at følge udviklingen med udrulningen af Rejsekortet nøje. På nuværende tidspunkt har Movia, NT, Sydtrafik og Midttrafik tilsluttet sig Rejsekortet medens FynBus og BAT (Bornholms Trafikselskab) endnu ikke har taget stilling. Sagen fremlægges til drøftelse med henblik på senere stillingtagen om tilslutning til Rejsekortet. Sagsfremstilling: Baggrund FynBus bestyrelse har tidligere drøftet evt. tilslutning til Rejsekortet. Bestyrelsen har hidtil valgt ikke at implementere Rejsekortet, primært af hensyn til følgende forhold: FynBus har aktuelt et velfungerende elektronisk billetsystem fra 2002, der har kostet i alt 55 mio. kr. i investeringer Rejsekortet kan endnu ikke tilbyde et såkaldt fastprisprodukt, svarende til FynBus nuværende periodekort FynBus er passivt medlem af Rejsekortet, og har som konsekvens heraf mulighed for at tilslutte sig samarbejdet på lige fod med de øvrige ejere. Det er i princippet frivilligt, om trafikselskaberne vil tilslutte sig rejsekortsamarbejdet, men målsætningen er at hele Danmark er dækket. I praksis vil det skabe problemer for kunder som rejser med både bus og tog eller i bus mellem trafikselskaberne, hvis der er områder uden Rejsekort. På nuværende tidspunkt mangler tilslutning fra FynBus og BAT (Bornholms Trafikselskab). Rejsekortet Rejsekortet er et elektronisk billet- og betalingssystem til hele landet. Rejsekortet bruges som billet i tog og bus i områder tilsluttet Rejsekortet. Kunden skal checke ind ved indstigning og checke ud efter sidste rejse, hvorefter prisen beregnes automatisk og trækkes på kundens rejsekortkonto. Kunder der rejser meget, får de højeste rabatter. I 2003 blev Rejsekort A/S stiftet for at udvikle og stå for driften af et dansk rejsekortsystem. I 2005 blev der indgået kontrakt med en leverandør af rejsekortsystemet. Fra starten har stat, regering og folketing bakket op om Rejsekortet. I forslag til Lov om trafikselskaber fremgår det bl.a.: På længere sigt skal der arbejdes for, at der opnås et mere enkelt og ligetil takstsystem i den kollektive trafik. Målet er på sigt at etablere et fælles takstsystem for hele den kollektive trafik i landet. Denne målsætning skal ses i sammenhæng med planerne om etableringen af Side 8 af 13

9 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 et landsdækkende elektronisk rejsekort. Endvidere refereres i lovforslaget at..parterne bag Rejsekort A/S planlægger, at rejsekortet udstrækkes til at blive en landsdækkende, elektronisk rejsehjemmel, der over en årrække vil kunne erstatte de nuværende billetteringssystemer i den kollektive trafik. Herved vil tilgængeligheden til den kollektive trafik kunne øges, idet rejsekortet, fuldt implementeret, vil kunne anvendes til al kollektiv trafik i Danmark. I et oplæg fra 2009 En Jernbane i Vækst fra Transportministeriet fremgår følgende om rejsekortet: Billetsystemet bør være enkelt og let tilgængeligt, og det skal være muligt at rejse på en fælles billet over hele landet på tværs af forskellige operatører og mellem bus og tog lige som i dag. Rejsekortet og lignende tiltag viser vejen for det billetløse samfund for de fleste passagerer, hvor man blot stiger på toget eller bussen uden yderligere besvær. Den problemfrie adgang til systemet er en vigtig del af et kundeorienteret kollektivt trafiksystem. Der lægges vægt på, at Rejsekortet implementeres snarest og senest i Beslutningsprocessen i FynBus FynBus bestyrelse har på møde den 13. januar 2011 vedtaget at afvente tilslutning til Rejsekortet med henblik på afskrivning af FynBus nuværende eksisterende billetsystem. Dette er meddelt Rejsekort A/S i brev af 24. januar Desuden har FynBus i brev af 13. april 2011 til Transportministeren blandt andet meddelt: At FynBus ikke ønsker at stå udenfor Rejsekortet, men at FynBus ønsker højeste grad af sikkerhed for vores kunder inden FynBus beslutter sig for at være fuldt integreret med Rejsekortet. FynBus undersøgte muligheden for parallelinstallation af Rejsekortudstyr sammen med FynBus nuværende billetsystem, men afviste muligheden af praktiske grunde, Rejsekort A/S har sammen med FynBus og entreprenørerne Tide og Arriva i maj 2011 vurderet mulighederne for parallelinstallation. Dette er med visse mindre begrænsninger teknisk muligt. Transportministeren har i brev af 28. juni 2011 svaret på FynBus henvendelse af 13. april Transportministeren har forståelse for FynBus synspunkt, men opfordrer til at Fyn- Bus tilslutter sig Rejsekortet hurtigst muligt under hensyn til de forhold, der gør sig gældende for FynBus. Rejsekortet har på administrativt møde 9. august 2011 med FynBus redegjort for en ønsket proces i forhold til at sikre muligheden for brug af rejsekortet i FynBus busser. På bestyrelsens møde den 10. november 2011 blev vedtaget at spørgsmålet om tilslutning til Rejsekortet skulle sendes i høring hos ejerne. På baggrund af høringssvarene vedtog bestyrelsen følgende på mødet den 22. marts 2012: FynBus har foretaget en høring blandt selskabets 11 ejere de 10 fynske kommuner og Region Syddanmark om tilslutning til Rejsekortet A/S. Svaret er éntydigt fra ejerkredsen. Alle ønsker at afskrive det nuværende og velfungerende billetterings- og kortsystem, inden Side 9 af 13

10 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 ejerkredsen ønsker at foretage nye investeringer i nyt udstyr. Ejerkredsen peger også éntydigt på, at omkostningerne til finansiering af nyt udstyr pt. vil skulle findes inden for den eksisterende ramme, hvilket i givet fald vil betyde færre køreplantimer i de kommende år. FynBus nuværende udstyr er afskrevet i 2017 og forventes på det tidspunkt også at være udskiftningsmodent. På denne baggrund ønsker FynBus bestyrelse ikke at tilslutte sig Rejsekortet før det nuværende udstyr er afskrevet og udtjent. FynBus vil i 2015 træffe beslutning om eventuel deltagelse i Rejsekortet med implementering i Ejerkredsen og FynBus bestyrelse har megen forståelse for værdien af et landsdækkende billet- og kortsystem. Vi vil følge udviklingen med udrulningen af Rejsekortet over det meste af landet meget nøje. I løbet af de næste 3 år vil vi vide meget mere om Rejsekortets robusthed, driftssikkerhed, økonomi, og hvordan det opfattes og modtages af passagererne. Vi vil også til den tid kende vilkår og økonomi i forhold til et fastprisprodukt (periodekort el. lign.) og hvor attraktivt kunderne opfatter dette. På baggrund af forventelige positive erfaringer med Rejsekortets implementering i store dele af landet, herunder en indfasning af et fastprisprodukt i 2014, vil Rejsekortet stå centralt og meget stærkt, når bestyrelsen i FynBus i 2015 vil træffe sin beslutning. Økonomi og finansiering Der er ikke på nuværende tidspunkt fuldt overblik over de samlede omkostninger til implementering af rejsekortet og de afledte, løbende driftsomkostninger, da det blandt andet er styret af det antal busser, der skal have installeret rejsekort udstyr, herunder om udstyret også skal fuldt implementeres på skoleruter. I forbindelse med høringen i kommunerne i 2012 var forventningen til økonomien en samlet investering på 62,1 mio. kr. og en øget årlig drift i forhold til FynBus nuværende elektroniske billetsystem på ca. 9,6 mio. kr., hvoraf finansieringsudgifterne udgør 3,9 mio. kr. I en revideret business case vil der være følgende væsentlige forudsætningsændringer: - Aktiekapitalen er udvidet kraftigt i Rejsekortet, hvilket for FynBus medfører meromkostning til kapitalindskud på små 20 mio. kr. - Antallet af busser er øget og såfremt også skolebusser skal på rejsekortet, vil antallet af busser være øget med godt 30 % - Omkostninger til installation af rejsekortudstyret i busserne er reduceret væsentligt FynBus har mulighed for, under givne forudsætninger, at finansiere en væsentlig del af investeringen over driftslikviditeten. Dette vil kunne reducere udgifterne til renter og afdrag. Problemstillinger og risici Der er en række problemstillinger og risici ved rejsekortet, som skal vurderes nærmere, herunder 3 rabattællere (Vest for Storebælt, Øst for Storebælt, Rejser over Storebælt), der ikke kan kombineres Konkrete forringelser i forhold til FynBus nuværende system Afklaring af antallet af busser, der skal installeres med rejsekort udstyr (og afklaring af, hvordan billettering i givet fald håndteres) Side 10 af 13

11 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Fastprisprodukt er ikke implementeret, men forventes fuldt implementeret senest i 2015 Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Drøfter sagen Vedtagelse: 4. Studietur for bestyrelsen Resumé: Der fremlægges forslag til temaer og foreløbigt program for bestyrelsens studietur, august Sagsfremstilling: Der foreslås følgende fire overordnede temaer for bestyrelsens studietur, den august 2014: vækst i passagerantallet mindre miljøpåvirkninger ved anvendelse af alternative drivmidler, her gas og (hybrid) el drift tilgængelighed til den kollektive trafik for alle, med fokus på seniorer og visiterede borgere konkurrencedygtige rejsetider Studieturen omfatter besøg i Helsingborg og Göteborg, hvor man har en særlig organisering af og samarbejdsflader i den kollektive trafik samt erfaringer med de foreslåede temaer. Foreløbigt forslag til studieturens konkrete indhold er beskrevet i vedlagte bilag 4.1. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen drøfter forslag til studietur Vedtagelse: Bilag: Bilag 4.1 Notat Studietur for bestyrelsen august 2014 Sager til orientering: Intet. Side 11 af 13

12 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts Eventuelt 5. Meddelelser Revision af Lov om trafikselskaber Møde i Trafikstyrelsen vedr. arbejdsklausuler Driftsforstyrrelser vedr. flextrafikken den 3. marts 2014 Konferencer og arrangementer. Præsentation: 6. Introduktion for bestyrelsen Side 12 af 13

13 FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 Formand Morten Andersen Næstformand Poul Andersen Bestyrelsesmedlem Hans Bjergegaard Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Per Jespersen Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen Bestyrelsesmedlem Birger Jensen Bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen Direktør Carsten Hyldborg Jensen Side 13 af 13

14 FynBus 6. marts 2014 Bilag 1.1 Indhold Notat Årsregnskab Indledning... 2 Busdriften... 3 Hovedtal... 3 Kørselsomfang... 4 Passagerudviklingen... 4 Passagerindtægter... 7 Bruttoudgifter busdriften... 9 Fællesudgifter Ordinære fællesudgifter Anlægsudgifter Flextrafik Hovedtal Kørselsomfang og passagerudvikling Entreprenørudgifter Fællesudgifter Tjenestemandspensioner Egenkapital Eksternt finansierede projekter Region Syddanmark Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Middelfart Kommune Nordfyn Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune

15 FynBus 6. marts 2014 Indledning FynBus aflægger årsregnskab for. Aflæggelsen af årsregnskabet sker i henhold til Styrelseslovens 45 og FynBus Kasse- og regnskabsregulativ. Det reviderede regnskab vedlægges som bilag 1.5. Nedenfor er regnskabet kommenteret i forhold til budgettet for. Kommenteringen tager udgangspunkt i FynBus interne regnskab, som er vedlagt i bilag 1.2. Det interne regnskab er det samlede årsregnskab opdelt i FynBus økonomiske enheder. FynBus økonomiske enheder består af Busdrift, Flextrafik, Tjenestemandspensioner, Udviklingspulje/Disponibel egenkapital samt Eksternt finansierede Projekter. Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig indflydelse for FynBus finansielle stilling. Revision Årsregnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Revisors beretning nr. 8 er vedlagt i bilag 1.3. Forudsat bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 2

16 FynBus 6. marts 2014 Busdriften Hovedtal Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften udgør 346,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner i forhold til budgettet. Hovedtallene for busdriften fremgår af tabel 1. Tabel 1: Hovedtal for busdriften i Mio. kroner (Årets priser) 2012 Forskel B og R Indtægter -227,5-225,5-230,3 4,8 Bruttoudgifter 495,8 508,7 514,0-5,3 Busdrift netto 268,3 283,2 283,7-0,5 Opkrævede 61,5 63,8 63,1 0,7 Fællesudgifter Ejerbidrag 329,8 347,0 346,8-0,2 Det er efter årsregnskabets udarbejdelse konstateret at ungkortindtægter på 1,0 mio. kroner, som kan henføres til, er indtægtsført i Var indtægten bogført i havde det påvirket ejerbidraget positivt med 1,0 mio. kroner og det samlede ejerbidrag ville have været 1,2 mio. kroner mindre end budget. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Den samlede mindreudgift på 0,2 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift. De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til Region Syddanmark samt Assens, Odense og Svendborg kommuner. Region Syddanmark og Svendborg Kommune har mindreudgifter på henholdsvis 2,9 og 2,7 mio. kroner. Assens og Odense Kommuner har merudgifter på henholdsvis 2,3 og 2,4 mio. kroner. I tabel 2 er årets tilskud fordelt på ejere. Tabel 2: Årets tilskud fordelt på ejere Mio. kroner (Årets priser) 2012 Forskel B og R Region Syddanmark 92,1 98,7 95,8 2,9 Assens 13,8 15,3 17,6-2,3 Faaborg-Midtfyn 16,0 16,9 17,4-0,5 Kerteminde 7,0 6,9 7,7-0,7 Langeland 5,7 6,0 5,5 0,5 Middelfart 8,5 9,2 9,4-0,2 Nordfyn 12,5 14,5 14,0 0,4 Nyborg 13,9 14,3 14,3 0,0 Odense 128,0 130,2 132,6-2,4 Svendborg 27,2 29,6 27,0 2,7 Ærø 5,1 5,3 5,5-0,2 I alt 329,8 347,0 346,8 0,2 Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. 3

17 FynBus 6. marts 2014 Kørselsomfang Antallet af køreplantimer er for året Det timer eller 0,2 % mere end budgettet. Passagertilvæksten på de regionale ruter og bybusserne i Odense har øget behovet for dubleringskørsel. FynBus har som følge heraf styrket arbejdet med integrering af dubleringskørslen i den planlagte kørsel således, at antallet af nødvendige dubleringsbusser minimeres. FynBus kørselsomfang i form af antal køreplantimer, driftsbusser og dubleringsbusser fremgår af nedenstående tabel 3. Tabel 3: Køreplantimeantal, antal driftsbusser og dubleringsbusser Antal 2012 Forskel i antal B og R Antal % Køreplantimer ,2 Driftsbusser* Dubleringsbusser* *Antallet af dublerings- og driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret. Tallet for dubleringsbusser er ikke opgjort for 2012 og budget. Passagerudviklingen Udviklingen beskrives i 2 afsnit busruter og telekørsel. Busruter FynBus passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for bybusserne i Odense og Svendborg, de regionale ruter og de fælles kommunale ruter. Passagerstrategien omfatter ikke de øvrige kommuner. Det skyldes, at en stor del af passagerne i disse kommuner udgøres af skolebørn. Der var i 18,1 mio. passagerer der rejste med FynBus. Det er 0,6 mio. eller 3,5 % flere passagerer end i Den positive udvikling kan især henføres til FynBus aktiviteter for at øge passagerantallet. Passagertallene på ejerniveau fremgår af nedenstående tabel 4. 4

18 FynBus 6. marts 2014 Tabel 4: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden Stigning ift Realiserede passagertal % Regionale ruter ,9 Assens ,6 Faaborg-Midtfyn ,3 Kerteminde ,7 Langeland ,0 Middelfart ,5 Nordfyn ,5 Nyborg ,9 Odense ,7 Svendborg ,2 Ærø ,0 Fælles Kommunale ruter ,6 Kommunalt tilkøb ,3 I alt ,5 Tabellen viser, at De regionale ruter og bybusserne i Odense har overgået forventningerne på 2,4 %, idet der er konstateret stigninger på henholdsvis 5,9 og 4,7 % i forhold til De fælles kommunale ruter er steget med 0,6 %. Under de enkelte kommuners afsnit i nærværende notat er der givet forklaring på den relativt svage udvikling, som kan tilskrives en kombination af køreplansreduktioner og færre hyper- og skolekortkunder. Sidstnævnte bl.a. som følge af skolekonflikten i april. Svendborg har mistet 10,2 % af passagererne i. Reduktionen er i forlængelse af ny trafikplan i efteråret Passagerfaldet for de øvrige kommunale ruter udgør samlet 2,1 %. Årsagen er væsentligts skolekonflikten i april. I nedenstående figurer 1 og 2 er det samlede passagerantal procentvist fordelt pr. kommune. 5

19 FynBus 6. marts 2014 Figur 1 Figur 2 Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted. Det ses, at den geografiske passagerfordelingen på kommuner har ændret sig marginalt fra 2012 til. Passagerandelen i Svendborg er faldet fra 10 % til 9 % i fortsættelse af den nye trafikplan, der blev indført i august Udviklingen på månedsniveau for er vist i figur 3. Figur 3: Månedlig passagerudvikling i Figuren viser, at passagermålet er overgået i alle måneder på nær februar, marts og december måneder. Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmelstype vist for årene 2011 til. 6

20 FynBus 6. marts 2014 Tabel 5: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype Januar - december Fordeling mellem rejsehjemmel i % Enkeltbilletter inkl. SMS ,9 13,3 11,5 Turkort ,6 1,1 0,8 Værdikort Odense ,6 2,9 3,2 KVIKkort ,3 17,8 23,0 Hypercard/Ungdomskort ,8 11,2 11,5 Periodekort ,1 34,6 31,0 Øvrigt ,7 19,1 19,0 I alt ,0 100,0 100,0 Tabellen viser bl.a. at andelen af enkeltbilletter udviser en fortsat faldende tendens, KVIKkort fortsat er stigende og nu udgør 23,0 %. Dermed anvendes kortet dobbelt så meget som enkeltbilletten. Telekørsel Antallet af passagerer i telekørselsordningen er fra 2012 til steget med til passagerer. Det er en stigning på 133 %. Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel. Tabel 6: Passagerer i telekørsel Antal passagerer Telekørsel Stigningen kan henføres til den løbende udvikling og markedsføring af teletilbuddene i kommunerne. De største stigninger ses i Assens med og i Svendborg med Passagerindtægter Indtægterne omfatter passagerindtægter fra busruter og telekørsel. Passagerindtægterne for udgør 230,3 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 4,8 mio. kroner eller 2,1 % jf. tabel 7. 7

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Hans Bjergegaard, Assens Niels Bebe, Middelfart

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Notat. Forventet 2015 og budget 2016

Notat. Forventet 2015 og budget 2016 FynBus 4. juni Bilag 1.1 Indhold Notat og budget Indledning... 2 Busdriften inkl. telekørsel... 3 Hovedtal... 3 Busruter... 4 Kørselsomfang... 4 Bruttoudgifter... 5 Passagerudvikling... 7 Passagerindtægter...

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. juni Bestyrelsesmøde den 20. juni FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 20. juni kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der indbydes efter bestyrelsesmødet til

Læs mere

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 FynBus 18. marts 215 Bestyrelsesmøde den 25. marts 215 Bilag Årsregnskab iøvrigt Indhold: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab Bilag 1.1.1 Bilag 1.1.2 Projektbeskrivelse Afgangstavler Projektbeskrivelse Reservations-

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 4. september Bestyrelsesmøde den 11. september FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 11. september kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 20. november 2014 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 20. november 2014 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. november Bestyrelsesmøde den 20. november FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 20. november kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus Bestyrelse Dagsorden Torsdag den 2. november 2017 Kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Mandag den 15. april 2013 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Mandag den 15. april 2013 kl FynBus bestyrelse Referat Mandag den 15. april 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat af møde Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 23. maj 2013 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 23. maj 2013 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 16. maj Bestyrelsesmøde den 23. maj FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 23. maj kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 21. november 2013 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 21. november 2013 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 21. november 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen,

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet

FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet Bilag 2.1 FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet NOTAT 1 Baggrund Siden dannelsen i 2007 har FynBus flere gange drøftet spørgsmålet om tilslutning til Rejsekortet. Rejsekortet er et fælles elektronisk

Læs mere

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Tillægsdagsorden Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 23. maj 2013

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 23. maj 2013 FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 23. maj 2013 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark - afbud Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens Bestyrelsesmedlem

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. september 2014 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. september 2014 kl Bestyrelsesmøde den 11. september FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. september kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh,

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Bestyrelsesmøde den 23. oktober FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 23. oktober kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Indstilling: Administrationen

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere