Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg"

Transkript

1 Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl til senest Der vil blive serveret kaffe/the og kage ved mødets start og et let måltid med tilhørende øl/vand ved mødets afslutning. Forud for mødet er der rundvisning og præsentation af virksomheden. Rundvisning er fra Deltagere: Formand Bent Poulsen (BP) Varde Kommune Erik Buhl Nielsen (EBN) (kommer 15.45) Esbjerg Kommune Kurt Jakobsen (KJ) Fanø Kommune Erik Nørreby (EN) Tønder Kommune Laurids Rudebeck (LR) Danmarks Naturfredningsforening Britt Schak Hansen (BSH) Friluftsrådet Hanne Voetmann (HV) Dansk Ornitologisk Forening Anette Fonder Nielsen (AFN) Digelagene (næstformand) Kjeld Andreasen (KA) Danmarks Jægerforbund Hans Christian Fuglsang (HCF) Danmarks Sportsfiskerforbund Lars Brinch Thygesen (LBT) Dansk Landbrug Jette Beck (JB) Naturstyrelsen Bent Rasmussen (BR) Afbud Nationalparkrådet Mette Guldberg (MG) Nationalparkrådet Svend Tougaard (ST) Nationalparksekretariatet Thomas Holst Christensen (THC) Nationalparksekretariatet John Frikke (JF) Nationalparksekretariatet Søren Christensen (SC) Nationalparksekretariatet Niklas Bangsbro (NB) Afbud Nationalparksekretariatet Brian Olsen (BO) Afbud Nationalparksekretariatet Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent) Forslag til punkter på dagsordenen: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden, forventet tid 5 min. 2. Meddelelser fra formand, sekretariat og bestyrelse Orienteringspunkt, forventet tid 10 min. Nationalparksekretariatet Havnebyvej 30 DK6792- Rømø Tlf

2 Nyt fra formanden Nyt fra sekretariatet (bilag 2.1) Nyt fra bestyrelsen Henvendelse fra IUCN vedr. verdensarv (bilag 2.2) Naturstyrelsen har modtaget uddybende spørgsmål fra IUCN i forbindelse med evalueringen af ansøgningen om optagelse på verdensarvslisten. Besvarelse af henvendelsen drøftes mellem Naturstyrelsen, Vadehavskommunerne og NP Vadehavet på et møde i den fælles kontaktgruppe den 24/ Niedersachsen har modtaget et enslydende brev og svaret til IUCN koordineres med de andre parter i verdensarven. Bilag 2.1: Oversigt over sekretariatets mødedeltagelse Bilag 2.2: Henvendelse fra IUCN vedr. verdensarv 3. Status for projekter Beslutningsingspunkt, forventet tid 15 min. Der henvises til skriftlig status for projekter (natur, formidling/pr/partnerskaber og øvrige projekter). Der vil være mulighed for at stille uddybende/afklarende spørgsmål til de enkelte projekter. Ballum Sluseprojektet vil blive særligt diskuteret for at sikre enighed om den videre proces og bestyrelsens inddragelse i denne. Endvidere vil der blive redegjort nærmere for projektet Kysten som servicelandskab, hvor sekretariatet har valgt at opsige samarbejdsaftalen med VisitNordjylland. Sekretariatet har lavet nyt format for projektoversigten, som forventes at give et bedre overblik. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt beslutter, hvordan bestyrelsen ønskes at være inddraget i Ballum Sluse projektets videre forløb. Bilag 3.1: Status for projekter formidling Bilag 3.2: Status for projekter natur Bilag 3.3: Status for projekter øvrige indsatser 4. Økonomi og Budgetopfølgning Beslutningspunkt, forventet tid 20 min. Thomas Holst gennemgår status for årsregnskab 2013 samt budgettet for Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen tager orienteringen om Regnskab 2013 til efterretning og godkender budget Bilag 4.1: Regnskab

3 Bilag 4.2: Forslag til revideret budget Oplæg til Årsrapport 2013 Beslutningspunkt, forventet tid 10 min. Sekretariatet har udarbejdet en disposition til årsrapport for Bestyrelsen bedes diskutere oplægget, hvorefter sekretariatet udarbejder udkast til endelig årsrapport, som efterfølgende sendes til skriftlig kommentering i bestyrelsen inden offentliggørelse. Sekretariatet foreslår, at årsrapporten udelukkende laves som et elektronisk dokument, som offentliggøres via hjemmesiden samt via udsendelse til pressen med tilhørende pressemeddelelse. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen godkender oplægget til disposition for Årsrapport 2013 med evt. tilføjelser samt godkender, at årsrapporten udelukkende offentliggøres elektronisk efter en kort intern høring pr. , og at den efterfølgende udsendes til pressen med tilhørende pressemeddelelse. Bilag 5.1: Forslag til disposition for Årsrapport Partnerprogram Beslutningspunkt, forventet tid 10 min. Søren Christensen præsenterer arbejdet med Partnerprogrammet, hvor der nu er godkendt 81 partnere, og der er fastlagt en række initiativer for Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 7. Ansættelse af ny medarbejder Orienteringspunkt, forventet tid 5 min. Sekretariatet har startet processen med at besætte stillingen som ny projektkonsulent. Stillingen offentliggøres via Stepstone, Jobindex samt Miljøministeriets og Nationalparkens hjemmesider. Der er ansøgningsfrist den 27. februar. Ansættelsesudvalget består af Alette Houmann Dyhrfjeld, John Frikke og Thomas Holst, og samtaler forventes afholdt i uge 10 og 11. Det forventes, at den nye medarbejder kan starte senest 1. maj. Bilag 7.1: Stillingsopslag 8. Rigsrevisionens beretning Beslutningspunkt, forventet tid 10 min. Statsrevisorerne har den 19. december 2013 afgivet beretning nr. 6/2013 om etableringen af nationalparker i Danmark. Beretningen omfatter alle tre danske nationalparker og er gennemført af Rigsrevisionen som bidrag til en international fællesrevision af nationalparker i 7 lande. Beretningen rummer ikke en kritik af nationalparkernes hidtidige indsats men fokuserer meget 3

4 på, at indsatsen for naturen endnu ikke er synlig, og at Miljøministeriet i højere grad skal understøtte nationalparkerne fagligt og bidrage til, at der bliver opstillet meget klare og målbare mål for deres udvikling. Det konstateres, at nationalparkerne endnu er så nye, at det ikke er muligt at konkludere, om de har været en succes. Overordnet finder statsrevisorerne (http://www.ft.dk/statsrevisorerne/nyheder/2013/12/beretning_6_2013_af givet.aspx): at Miljøministeriets faglige og styringsmæssige rammer for nationalparkerne ikke har været helt tilstrækkelige til at sikre, at nationalparkerne på længere sigt kan styrke og udvikle naturen. Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse: At Miljøministeriet fremover i højere grad bør medvirke til, at bestyrelserne for nationalparkerne har effektive styringsredskaber i form af klare og målbare mål i nationalparkplanerne og dermed grundlag for prioriteringer. At Miljøministeriet fremover bør følge mere systematisk op på nationalparkernes indsats og resultater. Ministeriet kan således få et grundlag for at vurdere, om lovens hovedformål er opfyldt. Ministeriet planlægger først at evaluere nationalparkloven i 2018, og ministeriet har endnu ikke overvejet, hvilke kriterier evalueringen skal baseres på. Statsrevisorerne konstaterer endelig: At der ingen garanti er for, at nationalparkerne bidrager til at styrke og udvikle naturen, bl.a. fordi nationalparkerne er afhængige af, at lokale lodsejere vil samarbejde, og at nationalparkerne kan rejse ekstern finansiering. Fx har 2 ud af de 3 nationalparker tilsammen rejst ekstern finansiering på 17,5 mio. kr., dog er ingen af disse midler øremærket til naturindsatsen. Miljøministeren skal afgive svar på beretningen indenfor 2 måneder. Sagen er på dagsordenen i nationalparkernes formandsforum den 30. januar i Thy, hvor det bl.a. vil blive drøftet, om nationalparkerne i fællesskab vil sende en besvarelse til miljøministeren. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen drøfter beretningen og herunder vurderer, om man finder, at der er særlige forhold, som nationalparkerne skal anbefale miljøministeren at tage med i sin besvarelse. Bilag 8.1: Statsrevisorernes beretning vedr. nationalparker 4

5 9. Ministerkonference, orientering og program Beslutningspunkt, forventet tid 15 min. Den trilaterale ministerkonference afholdes på Ecco-centeret i Tønder fra den 4. til den 6. februar Sekretariatet vil kort gennemgå programmet for konferencen. Bent Poulsen vil som formand for Nationalpark Vadehavet underskrive to dokumenter på konferencen. Det er Strategi for Bæredygtig Turisme og Hensigtserklæring om Wadden Sea Flyway Initiative. Sekretariatet vil kort redegøre for de to dokumenter. Med underskrifterne bakker nationalparken op om indholdet i de to dokumenter men binder sig ikke økonomisk til konkrete udgifter eller initiativer. Personalemæssigt er nationalparken involveret i begge indsatsområder gennem vores deltagelse i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen godkender underskriften af Strategi for Bæredygtig Turisme og Hensigtserklæring om Initiativ for trækruter i Vadehavet Bilag 9.1: Program for ministerkonferencen Bilag 9.2: Sustainable Tourism Strategy Bilag 9.3: Declaration of Intent Wadden Sea Flyway Initiative 10. Driftsplan for Naturstyrelsen Vadehavet i høring v/trine Jensen, Naturstyrelsen - Beslutningspunkt, forventet tid 20 min. Naturstyrelsen Vadehavet har udsendt Forslag til Driftsplan for Naturstyrelsen Vadehavet i offentlig høring frem til den 14. februar Trine Jensen fra Naturstyrelsen vil præsentere forslaget på mødet. Sekretariatet har gennemgået forslaget og foreslår Driftsplanen tilpasset på en række punkter, så der bliver bedre overensstemmelse med Plan for Nationalpark Vadehavet Sekretariatet har lavet et forslag til høringssvar for Nationalpark Vadehavet, der er vedhæftet som bilag til dagsordenen. Dette vil blive drøftet på mødet i forlængelse af Trine Jensens gennemgang. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til høringssvar med evt. ændringer, hvorefter Sekretariatet vil fremsende det til Naturstyrelsen. Bilag 10.1: Forslag til Driftsplan for Naturstyrelsen Vadehavet høringsbrev Bilag 10.2: Nationalpark Vadehavets høringssvar 11. Naturfonden, Beslutningspunkt, forventet tid 15 min. 5

6 Bestyrelsen bad på sit seneste møde i december 2013 om at få en orientering om den kommende Naturfond med forslag til, hvilke naturprojekter Nationalpark Vadehavet kan søge finansiering til gennem fonden, når den bliver operationel om formentlig ca. et år. Sekretariatet har på denne baggrund udarbejdet et notat med kort beskrivelse af Naturfonden og en liste over en række naturprojekter, som Nationalpark Vadehavet kan arbejde videre med og efter en nærmere prioritering og drøftelse med såvel lodsejere som myndigheder søge finansiering til hos Naturfonden. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen anerkender det vedlagte notat som udgangspunkt for Sekretariatets videre arbejde med større naturprojekter, hvor der kan søges finansiering fra Naturfonden. Konkrete forslag til projekter vil blive fremlagt for Bestyrelsen til nærmere drøftelse, når de foreligger. Bilag 11.1: Den danske Naturfond og Nationalpark Vadehavet 12. Ekskursion Beslutningspunkt, forventet tid 5 min. Sekretariatet har kontaktet Nationalpark Slesvig-Holstenske Vadehav for at drøfte muligheden for at afholde en ekskursion for den danske bestyrelse til Slesvig-Holsten maj Vores tyske kolleger vil meget gerne have os på besøg, men er forhindret de ønskede datoer pga. en større konference. Sekretariatet vil undersøge alternative datoer for ekskursionen, som drøftes på mødet. 13. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet Beslutningspunkt, forventet tid 5 min. På mødet den 4. december blev følgende emner foreslået som emner til drøftelse i Nationalparkrådet: Forslag til ændring af Rådets sammensætning Lokale netværk - lokale arrangementer, Rådet skal foreslå, hvad de kr bruges til Forslag til aktiviteter ved indvielsen af verdensarven/tall Ship Races og mulighed for deltagelse, herunder lokale events med nedlægning af verdensarvsflise Forslag til nationalparkdagen, som skal ske i samarbejde med VFF Forslag til udflugt 2014 Indstilling: Der indstilles til, at man fastholder de tidligere forslag til emner til drøftelse. 14. Eventuelt, forventet tid 5 min. 6

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT Referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavet Skærbæk Fritidscenter den 21. november 2008 Oversigt over referatpunkter: 1. Velkomst... 1 2. Godkendelse af dagsorden... 1 3. Ny trilateral vadehavserklæring...

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål.

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål. Handlingsplan for Schweissudvalget Schweissudvalgets handlingsplan skal ses som et arbejdsredskab for udvalget, hvor udvalget finder sit grundlag for prioriteringer. Handlingsplanen er inddelt i tre områder;

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 13-08-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere