Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner"

Transkript

1 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl Næste møde 5. oktober 2011, kl BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER: Borgmester Erik Fabrin (EF), Rudersdal Kommune, formand Borgmester Morten Slotved (MS), Hørsholm Kommune Birgitte Schjerning Povlsen (BSP), Rudersdal Kommune Jens Bruhn (JB), Rudersdal Kommune Anne Ehrenrich (AE), Hørsholm Kommune Thorkild Gruelund (TG), Hørsholm Kommune Helge Tang Holbek (HTH), operativ chef, Nordsjælland Politi Tommy Simonsen (TS), observatør, medarbejderrepræsentant Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Christina Refshauge Foged (CRF), observatør, Frivillige Rudersdal/Hørsholm FRAVÆRENDE: Afbud fra Jens Bruhn og Helge Tang Holbek ENDVIDERE DELTOG: Finn Mikkelsen, Nordsjællands Politi i stedet for Helge Tang Holbek. Direktør Iben Koch, Rudersdal Kommune

2 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Indhold Side 1. Godkendelse af referat 3 2. Meddelelser 3 3. Arbejdsmiljøet i brandvæsenet 4 4. Forslag til ændring af sikringsrumspligt 5 5. Udskiftning/reparation drejestigen Station Søllerød 7 6. Regnskab og beretning for Beredskabsplan for oversvømmelse Fælles beredskabsplan for kystforurening Udbud af brandslukning i Allerød Kommune VM i Landevejscykelløb Eventuelt 16

3 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 3 1. Godkendelse af referat fra Kommissionsmødet den 21. september 2010 Beredskabskommissionen godkendte referatet 2. Meddelelser 2.a Brandsyn Alle lovpligtige brandsyn i 2010 i Rudersdal og Hørsholm Kommuner er gennemført, hvilket er blevet rapporteret til Beredskabsstyrelsen. De gennemførte brandsyn fordeler sig med 348 i Rudersdal Kommune og 145 i Hørsholm Kommune. 2.b Sikrede telefoner Sikrede telefoner er en forhåndsprioritering af særligt udpegede, analoge telefonlinier, der foranlediger, at ved overbelastning af telefonnettet ekspederes opkald fra sikrede telefoner forud for opkald fra almindelige telefoner. IP-telefoner og telefoner, der er koblet op mod omstillingsanlæg, kan normalt ikke sikres. Fra sikrede telefoner kan der ringes til såvel sikrede som ikke sikrede telefoner. Men i takt med det ændrede trusselsbillede, hvor der i samfundet i stigende grad planlægges for ekstraordinære fredstidsrelaterede hændelser som fx ekstreme mængder nedbør, snestorme, strømafbrydelser, hærværk, forureninger m.v. og i mindre grad for egentlige krigsrelaterede hændelser, vurderes det, at antallet af sikrede telefoner kan minimeres til kun at omfatte nogle få vitale områder i den kommunale organisation. Da sikrede telefoner er et delelement i det civile beredskab, er det derfor foreslået kommunaldirektørerne i henholdsvis Rudersdal og Hørsholm Kommune, at reducere antallet af sikrede telefoner i Rudersdal Kommune fra 50 til 14 og i Hørsholm Kommune fra 57 til 13. Beredskabschefen foreslår, at meddelelsen tages til efterretning Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

4 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 4 3. Arbejdsmiljøet i brandvæsenet. På beredskabskommissionens møde den 21. september 2010 blev behandlet et punkt (pkt. 3) vedrørende arbejdsmiljøet i brandvæsenet. På baggrund af arbejdsmiljømæssige problemer der endnu ikke var blevet løst efter sammenlægningen af brandvæsenerne samt implementeringen af en ny risikobaseret dimensionering, fremlagde beredskabschefen på et møde den 31. august 2010 en 11- punkts plan med henblik på at styrke medarbejdernes indsigt, medbestemmelse, viden samt åbenhed. På mødet den 31. august 2010 deltog tillidsrepræsentanter samt personalechefen i Rudersdal Kommune, der i den forbindelse repræsenterede Beredskabskommissionens formand. På mødet blev planen positivt modtaget, og det blev besluttet at afholde et statusmøde efter et halvt år. Dette statusmøde blev afholdt den 5. april Konklusionen på mødet var, at arbejdsmiljøet i brandvæsenet det seneste halve år har udviklet sig positivt og at./. der var tiltro til, at denne udvikling vil forsætte. (notat vedlagt) Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

5 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 5 4 Forslag til ændring af sikringsrumspligt I medfør af Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum af blev ansvaret for beslutningen om etablering af såvel offentlige beskyttelsesrum som sikringsrum overført til kommunen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der skal opføres sikringsrum i nye bygninger med undtagelse af: 1. Fritliggende en- og tofamilieshuse og boligbyggeri på ikke over 2 etager, 2. Bygninger, der er bestemt til bolig for én husstand og til virksomheder, hvor der ikke beskæftiges mere end 5 personer samtidigt, 3. Bygninger, hvor der ikke indrettes bolig og ikke skal beskæftiges mere end 10 personer samtidigt. I den daværende Søllerød Kommune opretholdt man sikringsrumspligten, dog med den mulighed, at der kunne søges fritagelse for etablering af sikringsrum. I sådanne tilfælde skulle sagen sendes til udtalelse i brandvæsenet. Denne praksis er blevet videreført i Rudersdal Kommune. Imidlertid har trusselsbilledet ændret sig således, at der i samfundet i stigende grad planlægges for ekstraordinære fredstidsrelaterede hændelser som f.eks. ekstreme mængder nedbør, snestorme, strømafbrydelser, hærværk, forureninger, terror m.v. og i mindre grad for egentlige krigsrelaterede hændelser. Derfor vurderer Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, at der ikke længere er behov for sikringsrum i samme omfang som tidligere. Efter Beskyttelsesrumslovens 20 skal eksisterende sikringsrum opretholdes, men kommunalbestyrelsen kan dog i ganske særlige tilfælde godkende, at et eksisterende sikringsrum nedlægges, uden at opføre erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. Efter Beskyttelsesrumslovens 6 må sikringsrum anvendes til andre formål, men benyttelsen må ikke forringe rummenes brugbarhed som beskyttelsesrum, og rummene skal kunne klargøres til beskyttelsesrum med et varsel, som indenrigsministeren kan fastsætte. Det skal bemærkes, at i Hørsholm Kommune ophævede Kommunalbestyrelsen sikringsrumspligten i Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen indstiller til kommunalbestyrelsen, at Rudersdal Kommune ophæver sikringsrumspligten til alt nybyggeri. Dog kan sikringsrum kræves etableret ved helt særlige eller komplicerede byggerier (f.eks. byggerier med særlige persongrupper eller ekstremt mange personer, særligt farlige virksomheder m.v.)

6 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 6 at eksisterende sikringsrum kan benyttes til andre formål, når bygningsmyndigheden vurderer, at anvendelsen ikke forringer rummenes brugbarhed som beskyttelsesrum, og at de skal kunne klargøres inden for en rimelig frist. Beredskabskommissionen godkendte beredskabschefens forslag.

7 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 7 5. Udskiftning/reparation drejestigen Station Søllerød Drejestigen på Station Søllerød er en model Scania model Stigen bliver hvert år efterset og testet. Eftersynet foregår efter tyske normer, idet der ikke findes nogen dansk norm. Stigen er efterset den 8. november 2010 og godkendt til 8. november Imidlertid er der nogle anmærkninger på stigen som skal udbedres. Eftersynsværkstedet (Drehleiter-Werkstatt, Kander, Deutchland) har anslået, at reparationen vil beløbe sig til EUR eller kr Stigen skal imidlertid køres til Tyskland, hvor reparationen vil blive udført. Den danske virksomhed Danlift har gennemgået stigen den 5. april 2011 og har anslået, at en renovering af stigen vil beløbe sig til kr Stigen anslås til at have en salgsværdi på kr i den nuværende stand. En nyere brugt stige ca. 15 år gammel kan anskaffes for ca. kr Såfremt stigen udskiftes, vil det medføre en udgift på kr , som ikke er indeholdt i budgettet, ej heller er en renovering af den nuværende stige indeholdt i budgettet. Beredskabschefen foreslår, at Formanden for Beredskabskommissionen og beredskabschefen bemyndiges til at gennemføre den mest økonomisk fornuftige løsning, samt at udgiften finansieres kontant. Beredskabskommissionen godkendte beredskabschefens forslag.

8 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 8 6. Regnskab og beretning for 2010 Regnskabet er udarbejdet på baggrund af de principper, der blev godkendt af Beredskabskommissionen på møde den 18. september 2007 (pkt. 4.)./. Regnskabet for 2010 (vedlagt) er udarbejdet af BDO Kommunernes Revision efter de vedtagne principper. Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision uden bemærkninger,./. (revisionsberetning samt tiltrædelsesprotokollat vedlagt)./, Yderligere har brandvæsnet udarbejdet en beretning for året 2010 (vedlagt) Af regnskabet fremgår, at indenfor den primære opgave, hvilket er brandvæsenets forebyggende og afhjælpende opgaver efter Beredskabsloven, er et mindre forbrug på kr For de sekundære opgaver, hvilket er serviceopgaver for kommunernes områder og forvaltninger, herunder kørselstjeneste, madudbringning, drift- og vedligeholdelse af brandhaner m.v., er opnået et overskud på kr Det skal bemærkes, at Beredskabskommissionen på møde den 21. april 2009 godkendte, at et mindre forbrug fra 2009 på kunne anvendes til nedbringelse af leasinggæld. I 2010 er udbetalt en restgæld på 2 liftbusser på kr Dette beløb er imidlertid afholdt indenfor rammerne af budget Den Fælles Beredskabskommission har på et møde den 16. november 2004 (pkt. 6) godkendt, at et overskud på kørselsområdet kan anvendes til forbedringer af det samlede beredskab eller lignende. Det foreslås derfor, at det opnåede resultat på kr for de sekundære ydelser tilskrives egenkapitalen med henblik på finansiering af udskiftningen eller reparation af drejestigen på Station Søllerød. I 2009 blev der tildelt kr i DUT-midler til brandvæsenet til brug for indkøb af materiel, uddannelse m.m. i forbindelse med indførelse af det nye landsdækkende kommunikationssystem (SINE), som det ved lov er pålagt beredskabets aktører at anvende. Beløbet blev tilskrevet egenkapitalen. I 2010 er der anvendt kr til den indledende etablering. Etableringen forventes at være afsluttet i Der vil blive udarbejdet et særskilt regnskab for anskaffelse og etablering af det nye kommunikationsudstyr og eventuelt ikke anvendte midler vil blive tilbageført til de respektive kommuner efter DUT-bidrags forholdet.

9 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 9 Beredskabschefen foreslår, at regnskab godkendes, at mindre forbruget for såvel det primære område som det sekundære område tilskrives egenkapitalen med henblik på anvendelse til udskiftning eller reparation af drejestigen på Station Søllerød, samt at beretningen tages til efterretning. Beredskabskommissionen godkendte regnskab og beredskabschefens forslag til anvendelse af mindre forbruget, samt tog revisionsberetning og beretning til efterretning.

10 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: Beredskabsplan for oversvømmelse Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune har den godkendt Beredskabsplan for oversvømmelser i Hørsholm. Beredskabsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem miljøafdelingen, Hørsholm Vand, Vej og Ejendom samt brandvæsenet. Planen tager udgangspunkt i de nuværende forhold mht. personale og ressourcer. Planen består af fire afsnit. Afsnit 1 omhandler organisation af beredskabet. Afsnit 2 omhandler forhold før en varslet hændelse med præventive tiltag og borgerinformation om egne præventive tiltag. Afsnit 3 omhandler forhold under oversvømmelsen. Afsnit 4 omhandler forhold efter oversvømmelsen. Med henblik på at kunne varsle nøglepersoner i brandvæsenet, på materielgården, i miljøafdelingen og hos Hørsholm Vand er det besluttet, at brandvæsnets vagtcentral etablerer en varslingsordning med DMI. Oprettelse og årlig drift af varslingsordningen afholdes af Miljø- og Planlægningsudvalget. Det fremgår af udvalgets dagsordenspunkt, at miljøafdelingen og Hørsholm Vand har ønsket mulighed for at kunne etablere og bemande et call-center til betjening af borgere, der under ekstrem regn allerede har anmeldt skader og som føler behov for yderligere information fra kommunen. Det er i arbejdsgruppen anbefalet at placere et eventuel call-center i forbindelse med brandvæsenets vagtcentral på Brandstation Søllerød. Her er det muligt at etablere et antal tele- og IT-stik i undervisningslokalet til brug for kommunernes medarbejdere. Modtagne opkald fra borgerne til vagtcentralen kan således viderestilles og personerne i call-centret har umiddelbar adgang til vagtcentralen og den ved ekstremt vejr ekstra indkaldte indsatsleder på vagtcentralen. Miljø- og planlægningsudvalget har ikke truffet beslutning i relation til etablering af et call-center. Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning. Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

11 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: Fælles beredskabsplan for kystforurening På Beredskabskommissionens møde den 18. maj 2010 blev det godkendt, at brandvæsenet kunne deltage i et samarbejde om udarbejdelse af en fælles beredskabsplan dækkende Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.Planen er udarbejdet med udgangspunkt i havmiljølovens 34, 35 og 36 (med tilhørende bekendtgørelser, herunder Strandrensningsbekendtgørelsen), i Miljøstyrelsens Vejledning om strandrensning (2008) og i Beredskabsloven. Det fremgår heraf bl.a.: Kommunalbestyrelsen har ansvar for sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening og skal udarbejde en beredskabsplan for denne indsats. Kommunalbestyrelsen skal underrette miljøministeren og forsvarsministeren om indholdet af beredskabsplanerne og ændringer og tillæg til disse. Den enkelte kommune skal disponere over mandskab og materiel til sanering eller bekæmpelse af en forurening, der ikke er af et ekstraordinært stort omfang, mens særlig alvorlige og omfattende forureninger ledes af forsvarsministeren eller andre myndigheder, som ministeren bemyndiger dertil. Den nu udarbejdede fælles kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Nordsjællands Brandvæsen, Rudersdal, Helsingør Fredensborg og Hørsholm Kommuner samt Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen med hjælp fra en ekstern konsulent. Planens formål er at beskrive, hvordan kommunerne skal agere i tilfælde af olieog kemikalieforureningshændelser langs kysten i alle fire kommuner. Planen gælder både hændelser, der omfatter en som flere eller alle af kommunerne. Planen er opbygget med henblik på at være en simpel, overskuelig og handlingsorienteret manual, som aktørerne kan slå op i ved tilfælde af forureningshændelser i kystnære områder og havne. Planen er udstyret med et kortmateriale for kommunernes kyststrækninger med angivelse af bl.a. potentielle oplagringspladser, adgangsveje etc. Strækningernes følsomhed for forurening er også angivet. Vedbæk Havn (ved havnefogden) har haft planen til kommentering og har været involveret i kortlægningen af kyststrækningen i Rudersdal Kommune. De konkrete procedurer i planen, ansvarsforhold, lister over udstyr og materiel etc. er drøftet og afstemt i arbejdsgruppen.

12 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 12 Planen er opbygget som følger: Kapitel 1 er indledning, herunder bl.a. beskrivelse af de lovmæssige rammer for kommunernes kystmiljøberedskab samt procedure for opdatering af planen. Kapitel 2 er den operationelle plan, som konkret beskriver, hvad der skal gøres i tilfælde af hændelser, og hvem der skal gøre det. Kapitel 3 indeholder bilag i form af kort, materieloversigt og skabelon til log. Kommunalbestyrelsen skal underrette Søværnets Operative Kommando/ Miljøstyrelsen om indholdet af beredskabsplanen samt løbende og mindst én gang om året ajourføre denne og i forbindelse hermed at udsende fornødne rettelser. Planen skal opdateres en gang årligt i forlængelse af et årligt evalueringsmøde mellem de fire kommuner. Derudover skal planen evalueres efter konkrete hændelser. Ansvaret for afholdelse af årligt evalueringsmøde samt opdatering af planen går på skift mellem de forskellige parter. Efter hver opdatering skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen, hvorefter den sendes til orientering til SOK/Miljøstyrelsen samt Nordsjællands Politi. Der afholdes en gang årligt en øvelse og evalueringsmøde mellem de fire kommuner, de to brandvæsener og eventuelt andre aktører. Den fælles beredskabsplan er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune på et møde den 12. januar Efterfølgende er planen blevet behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen I Rudersdal Kommune på et møde den 26. januar 2011 med en bemærkning om at delegere fremtidige beslutninger om planen til Teknik- og Miljøudvalget. I Hørsholm Kommune har Miljø- og Planlægningsudvalget behandlet den fælles plan på et møde den 2. marts Planen er efterfølgende blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 28. marts 2011 Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning. Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

13 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: Udbud af brandslukning i Allerød Kommune Primo 2011 havde Allerød Kommune nogle sonderinger vedrørende etablering af et fælles beredskab med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Efterfølgende sendte Allerød Kommune brandslukningsopgaven i udbud medio marts med overtagelse af opgaven fra 1. juli Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har gennemgået udbudsmaterialet og på baggrund af de heri opstillede krav ikke fundet det attraktivt at byde på opgaven../. (internt notat vedlagt) Efter aftale med formanden og næstformanden for beredskabskommissionen har brandvæsenet tilskrevet Allerød kommune og meddelt, at man desværre ikke ser sig i stand til at byde på opgaven på baggrund af de stillede krav, men at man gerne deltager i en drøftelse om et samarbejde, hvor de fælles beredskabsmæssige ressourcer i området kan udnyttes til fælles gavn. Beredskabschefen forslår, at punktet tages til efterretning Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

14 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: VM i Landevejscykelløb VM i Landevejscykelløb afholdes i Danmark i september Enkeltstarter gennemføres i København og efterfølgende gennemføres såkaldt linieløb i Rudersdal Kommune i perioden fredag 23. til søndag 25. september Cykelløbet i Rudersdal omfatter bl.a. start og mål på Geelsbakke samt en 14 km lang indhegnet rute i kommunen. Arrangementet vil i meget høj grad påvirke bl.a. offentlig transport, indfaldsveje til København, borgere i det berørte område, drift af skoler og institutioner, hjemmeplejen samt brandvæsens og ambulancers adgang til en stor del af kommunen. Siden januar 2011 har brandvæsenet i et tæt samarbejde med Nordsjælland Politi, Region Hovedstaden, Rudersdal Kommunes vejchef og Dansk Cykel Union arbejdet på planlægningen af sikkerheds- og beredskabsforholdene omkring cykelløbet. Planlægningsarbejdet har hidtil omfattet ca. 8 timer pr. uge og forventes at fortsætte på samme niveau frem til medio september, hvor der i ugen op til løbet forventes en indsats på fuld tid. Der forventes ca tilskuere, mobile tribuner á personer, mobile restaurantvogne og TV-kommentatorvogne i flere etager, TV-helikoptere, midlertidig campingplads til autocampere, mange store forsamlingstelte og direkte TV-transmission til hele verden. Beredskabsplanlægningen omfatter bl.a. opretholdelse af dagligt serviceniveau til borgere, der er lukket inde pga. indhegning om ruten samt til de mange tilskuere, hvor blot antallet af personer statistisk medfører såvel tilskadekomster, pludselig sygdom og hjertestop. Endvidere omfatter planlægningen indsats ved eventuelle terroraktioner. Denne planlægning er nødvendig, idet Danmark pt. er aktivt involveret i to krige og idet hele cykelløbet med tilskuere transmitteres direkte på TV til hele verden. Brandvæsenet planlægger endvidere i samarbejde med ældreområdet betjeningen af borgere i forhold til akut assistance til hjemmeplejen, udbringning af hjælpemidler, kørsel til daghjem og genoptræning, modtagelse af borgere, der udskrives fra hospital samt transport og midlertidig ophold for borgere, der skal til f.eks. strålebehandling eller dialyse. Brandvæsenets Forebyggende afdeling skal godkende og give tilladelse til - og på stedet godkende de mange forsamlingstelte, tribuner, midlertidig campingplads o.l. Planlægningen indtil nu har tydeliggjort, at brandvæsenet for selve løbsperioden skal indkalde brandfolk og ledere til fast bemanding af et antal udrykningskøretøjer. Det er således bl.a. nødvendigt at flytte køretøjer væk fra Brandstation Søllerød til anden placering i Nærum samt at placere ekstra køretøjer i Holte nord for Geelsbakke.

15 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 15 Personalebehovet er helt frem til løbsperioden bl.a. afhængig af PETs trusselsvurdering. Det vurderes endvidere om bemandingen på vagtcentralen skal udvides med henblik på at kunne modtage ekstraordinært mange henvendelser fra borgerne. Den foreløbige planlægning viser et behov for ca. 5 ledere og ca. 21 brandmand i 3 dage á 10 timer. Det er planen, at brandstationerne i Hørsholm og Birkerød i løbsperioden fungerer som normalt med tilkald af deltidsbrandmænd ved alarm. Dog er det planen, at udvide vagtholdene med et antal brandmænd i løbsperioden. Omkostningerne ved det ekstraordinære beredskab i løbsperioden faktureres til Dansk Cykel Union. Beredskabschefen vil orientere om de beredskabsmæssige forhold i forbindelse med afviklingen af cykelløbet. Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning. Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning. 11. Eventuelt

16 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 16 Ingen bemærkninger

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 17 Beredskabskommission for med Den: Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 17 Beredskabskommission for med Den: Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Onsdag den 9.maj 2012, kl. 16.00 17.30 Næste møde tirsdag 2. oktober 2012, kl. 16.00 BEMÆRKNINGER:

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 12 Beredskabskommission for med Den: Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 12 Beredskabskommission for med Den: Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Rundforbivej 176, 2850 Nærum TIDSPUNKT: Tirsdag den 22. september 2009, kl. 16.00 kl. 18.00 BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER: Borgmester Erik

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 8. august 2016, kl. 15:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 15:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 9. februar 2016 kl Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 9. februar 2016 kl Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 9. februar 2016 kl.16.00 Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg Indholdsfortegnelse: 1. Forslag til tilrettet budget for Lolland-Falster

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Referat af Beredskabskommissionens møde 10. juni 2016 Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen... 3 2. Ændringer

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 1. Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S 1 2. Årsberetning

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 13. august 2014 Aftale om etablering af

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 REFERAT Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 i mødelokale Lunden Halsnæs Rådhus Rådhuspladsen 1 Frederiksværk Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 14 Beredskabskommission for Den: Rudersdal og Hørsholm Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 14 Beredskabskommission for Den: Rudersdal og Hørsholm Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Rundforbivej 176, 2850 Nærum TIDSPUNKT: Tirsdag den 21. september 2010, kl. 16.00 BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER: Borgmester Erik Fabrin (EF), Rudersdal

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Deltagere:, Kim Hagsten Sørensen, Hanne Grangaard, Tage Zacho Rasmussen, Ulla Roos, Sydøstjyllands politi Fraværende: Kim

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

Kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Version 2013/14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 OPBYGNING AF PLANEN... 3 1.3 RAMMER FOR KOMMUNERNES

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00 REFERAT Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00 På brandstationen i Slangerup Kingovej 14 3550 Slangerup Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær.

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær. Beredskabsplan for oversvømmelser Hørsholm Kommune 2011 1 Organisation Parter: Hørsholm Kommune miljømyndighed: Hørsholm Kommune materielgård: Hørsholm Vand ApS: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: (herunder

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere