Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner"

Transkript

1 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl Næste møde 5. oktober 2011, kl BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER: Borgmester Erik Fabrin (EF), Rudersdal Kommune, formand Borgmester Morten Slotved (MS), Hørsholm Kommune Birgitte Schjerning Povlsen (BSP), Rudersdal Kommune Jens Bruhn (JB), Rudersdal Kommune Anne Ehrenrich (AE), Hørsholm Kommune Thorkild Gruelund (TG), Hørsholm Kommune Helge Tang Holbek (HTH), operativ chef, Nordsjælland Politi Tommy Simonsen (TS), observatør, medarbejderrepræsentant Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Christina Refshauge Foged (CRF), observatør, Frivillige Rudersdal/Hørsholm FRAVÆRENDE: Afbud fra Jens Bruhn og Helge Tang Holbek ENDVIDERE DELTOG: Finn Mikkelsen, Nordsjællands Politi i stedet for Helge Tang Holbek. Direktør Iben Koch, Rudersdal Kommune

2 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Indhold Side 1. Godkendelse af referat 3 2. Meddelelser 3 3. Arbejdsmiljøet i brandvæsenet 4 4. Forslag til ændring af sikringsrumspligt 5 5. Udskiftning/reparation drejestigen Station Søllerød 7 6. Regnskab og beretning for Beredskabsplan for oversvømmelse Fælles beredskabsplan for kystforurening Udbud af brandslukning i Allerød Kommune VM i Landevejscykelløb Eventuelt 16

3 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 3 1. Godkendelse af referat fra Kommissionsmødet den 21. september 2010 Beredskabskommissionen godkendte referatet 2. Meddelelser 2.a Brandsyn Alle lovpligtige brandsyn i 2010 i Rudersdal og Hørsholm Kommuner er gennemført, hvilket er blevet rapporteret til Beredskabsstyrelsen. De gennemførte brandsyn fordeler sig med 348 i Rudersdal Kommune og 145 i Hørsholm Kommune. 2.b Sikrede telefoner Sikrede telefoner er en forhåndsprioritering af særligt udpegede, analoge telefonlinier, der foranlediger, at ved overbelastning af telefonnettet ekspederes opkald fra sikrede telefoner forud for opkald fra almindelige telefoner. IP-telefoner og telefoner, der er koblet op mod omstillingsanlæg, kan normalt ikke sikres. Fra sikrede telefoner kan der ringes til såvel sikrede som ikke sikrede telefoner. Men i takt med det ændrede trusselsbillede, hvor der i samfundet i stigende grad planlægges for ekstraordinære fredstidsrelaterede hændelser som fx ekstreme mængder nedbør, snestorme, strømafbrydelser, hærværk, forureninger m.v. og i mindre grad for egentlige krigsrelaterede hændelser, vurderes det, at antallet af sikrede telefoner kan minimeres til kun at omfatte nogle få vitale områder i den kommunale organisation. Da sikrede telefoner er et delelement i det civile beredskab, er det derfor foreslået kommunaldirektørerne i henholdsvis Rudersdal og Hørsholm Kommune, at reducere antallet af sikrede telefoner i Rudersdal Kommune fra 50 til 14 og i Hørsholm Kommune fra 57 til 13. Beredskabschefen foreslår, at meddelelsen tages til efterretning Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

4 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 4 3. Arbejdsmiljøet i brandvæsenet. På beredskabskommissionens møde den 21. september 2010 blev behandlet et punkt (pkt. 3) vedrørende arbejdsmiljøet i brandvæsenet. På baggrund af arbejdsmiljømæssige problemer der endnu ikke var blevet løst efter sammenlægningen af brandvæsenerne samt implementeringen af en ny risikobaseret dimensionering, fremlagde beredskabschefen på et møde den 31. august 2010 en 11- punkts plan med henblik på at styrke medarbejdernes indsigt, medbestemmelse, viden samt åbenhed. På mødet den 31. august 2010 deltog tillidsrepræsentanter samt personalechefen i Rudersdal Kommune, der i den forbindelse repræsenterede Beredskabskommissionens formand. På mødet blev planen positivt modtaget, og det blev besluttet at afholde et statusmøde efter et halvt år. Dette statusmøde blev afholdt den 5. april Konklusionen på mødet var, at arbejdsmiljøet i brandvæsenet det seneste halve år har udviklet sig positivt og at./. der var tiltro til, at denne udvikling vil forsætte. (notat vedlagt) Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

5 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 5 4 Forslag til ændring af sikringsrumspligt I medfør af Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum af blev ansvaret for beslutningen om etablering af såvel offentlige beskyttelsesrum som sikringsrum overført til kommunen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der skal opføres sikringsrum i nye bygninger med undtagelse af: 1. Fritliggende en- og tofamilieshuse og boligbyggeri på ikke over 2 etager, 2. Bygninger, der er bestemt til bolig for én husstand og til virksomheder, hvor der ikke beskæftiges mere end 5 personer samtidigt, 3. Bygninger, hvor der ikke indrettes bolig og ikke skal beskæftiges mere end 10 personer samtidigt. I den daværende Søllerød Kommune opretholdt man sikringsrumspligten, dog med den mulighed, at der kunne søges fritagelse for etablering af sikringsrum. I sådanne tilfælde skulle sagen sendes til udtalelse i brandvæsenet. Denne praksis er blevet videreført i Rudersdal Kommune. Imidlertid har trusselsbilledet ændret sig således, at der i samfundet i stigende grad planlægges for ekstraordinære fredstidsrelaterede hændelser som f.eks. ekstreme mængder nedbør, snestorme, strømafbrydelser, hærværk, forureninger, terror m.v. og i mindre grad for egentlige krigsrelaterede hændelser. Derfor vurderer Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, at der ikke længere er behov for sikringsrum i samme omfang som tidligere. Efter Beskyttelsesrumslovens 20 skal eksisterende sikringsrum opretholdes, men kommunalbestyrelsen kan dog i ganske særlige tilfælde godkende, at et eksisterende sikringsrum nedlægges, uden at opføre erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. Efter Beskyttelsesrumslovens 6 må sikringsrum anvendes til andre formål, men benyttelsen må ikke forringe rummenes brugbarhed som beskyttelsesrum, og rummene skal kunne klargøres til beskyttelsesrum med et varsel, som indenrigsministeren kan fastsætte. Det skal bemærkes, at i Hørsholm Kommune ophævede Kommunalbestyrelsen sikringsrumspligten i Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen indstiller til kommunalbestyrelsen, at Rudersdal Kommune ophæver sikringsrumspligten til alt nybyggeri. Dog kan sikringsrum kræves etableret ved helt særlige eller komplicerede byggerier (f.eks. byggerier med særlige persongrupper eller ekstremt mange personer, særligt farlige virksomheder m.v.)

6 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 6 at eksisterende sikringsrum kan benyttes til andre formål, når bygningsmyndigheden vurderer, at anvendelsen ikke forringer rummenes brugbarhed som beskyttelsesrum, og at de skal kunne klargøres inden for en rimelig frist. Beredskabskommissionen godkendte beredskabschefens forslag.

7 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 7 5. Udskiftning/reparation drejestigen Station Søllerød Drejestigen på Station Søllerød er en model Scania model Stigen bliver hvert år efterset og testet. Eftersynet foregår efter tyske normer, idet der ikke findes nogen dansk norm. Stigen er efterset den 8. november 2010 og godkendt til 8. november Imidlertid er der nogle anmærkninger på stigen som skal udbedres. Eftersynsværkstedet (Drehleiter-Werkstatt, Kander, Deutchland) har anslået, at reparationen vil beløbe sig til EUR eller kr Stigen skal imidlertid køres til Tyskland, hvor reparationen vil blive udført. Den danske virksomhed Danlift har gennemgået stigen den 5. april 2011 og har anslået, at en renovering af stigen vil beløbe sig til kr Stigen anslås til at have en salgsværdi på kr i den nuværende stand. En nyere brugt stige ca. 15 år gammel kan anskaffes for ca. kr Såfremt stigen udskiftes, vil det medføre en udgift på kr , som ikke er indeholdt i budgettet, ej heller er en renovering af den nuværende stige indeholdt i budgettet. Beredskabschefen foreslår, at Formanden for Beredskabskommissionen og beredskabschefen bemyndiges til at gennemføre den mest økonomisk fornuftige løsning, samt at udgiften finansieres kontant. Beredskabskommissionen godkendte beredskabschefens forslag.

8 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 8 6. Regnskab og beretning for 2010 Regnskabet er udarbejdet på baggrund af de principper, der blev godkendt af Beredskabskommissionen på møde den 18. september 2007 (pkt. 4.)./. Regnskabet for 2010 (vedlagt) er udarbejdet af BDO Kommunernes Revision efter de vedtagne principper. Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision uden bemærkninger,./. (revisionsberetning samt tiltrædelsesprotokollat vedlagt)./, Yderligere har brandvæsnet udarbejdet en beretning for året 2010 (vedlagt) Af regnskabet fremgår, at indenfor den primære opgave, hvilket er brandvæsenets forebyggende og afhjælpende opgaver efter Beredskabsloven, er et mindre forbrug på kr For de sekundære opgaver, hvilket er serviceopgaver for kommunernes områder og forvaltninger, herunder kørselstjeneste, madudbringning, drift- og vedligeholdelse af brandhaner m.v., er opnået et overskud på kr Det skal bemærkes, at Beredskabskommissionen på møde den 21. april 2009 godkendte, at et mindre forbrug fra 2009 på kunne anvendes til nedbringelse af leasinggæld. I 2010 er udbetalt en restgæld på 2 liftbusser på kr Dette beløb er imidlertid afholdt indenfor rammerne af budget Den Fælles Beredskabskommission har på et møde den 16. november 2004 (pkt. 6) godkendt, at et overskud på kørselsområdet kan anvendes til forbedringer af det samlede beredskab eller lignende. Det foreslås derfor, at det opnåede resultat på kr for de sekundære ydelser tilskrives egenkapitalen med henblik på finansiering af udskiftningen eller reparation af drejestigen på Station Søllerød. I 2009 blev der tildelt kr i DUT-midler til brandvæsenet til brug for indkøb af materiel, uddannelse m.m. i forbindelse med indførelse af det nye landsdækkende kommunikationssystem (SINE), som det ved lov er pålagt beredskabets aktører at anvende. Beløbet blev tilskrevet egenkapitalen. I 2010 er der anvendt kr til den indledende etablering. Etableringen forventes at være afsluttet i Der vil blive udarbejdet et særskilt regnskab for anskaffelse og etablering af det nye kommunikationsudstyr og eventuelt ikke anvendte midler vil blive tilbageført til de respektive kommuner efter DUT-bidrags forholdet.

9 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 9 Beredskabschefen foreslår, at regnskab godkendes, at mindre forbruget for såvel det primære område som det sekundære område tilskrives egenkapitalen med henblik på anvendelse til udskiftning eller reparation af drejestigen på Station Søllerød, samt at beretningen tages til efterretning. Beredskabskommissionen godkendte regnskab og beredskabschefens forslag til anvendelse af mindre forbruget, samt tog revisionsberetning og beretning til efterretning.

10 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: Beredskabsplan for oversvømmelse Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune har den godkendt Beredskabsplan for oversvømmelser i Hørsholm. Beredskabsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem miljøafdelingen, Hørsholm Vand, Vej og Ejendom samt brandvæsenet. Planen tager udgangspunkt i de nuværende forhold mht. personale og ressourcer. Planen består af fire afsnit. Afsnit 1 omhandler organisation af beredskabet. Afsnit 2 omhandler forhold før en varslet hændelse med præventive tiltag og borgerinformation om egne præventive tiltag. Afsnit 3 omhandler forhold under oversvømmelsen. Afsnit 4 omhandler forhold efter oversvømmelsen. Med henblik på at kunne varsle nøglepersoner i brandvæsenet, på materielgården, i miljøafdelingen og hos Hørsholm Vand er det besluttet, at brandvæsnets vagtcentral etablerer en varslingsordning med DMI. Oprettelse og årlig drift af varslingsordningen afholdes af Miljø- og Planlægningsudvalget. Det fremgår af udvalgets dagsordenspunkt, at miljøafdelingen og Hørsholm Vand har ønsket mulighed for at kunne etablere og bemande et call-center til betjening af borgere, der under ekstrem regn allerede har anmeldt skader og som føler behov for yderligere information fra kommunen. Det er i arbejdsgruppen anbefalet at placere et eventuel call-center i forbindelse med brandvæsenets vagtcentral på Brandstation Søllerød. Her er det muligt at etablere et antal tele- og IT-stik i undervisningslokalet til brug for kommunernes medarbejdere. Modtagne opkald fra borgerne til vagtcentralen kan således viderestilles og personerne i call-centret har umiddelbar adgang til vagtcentralen og den ved ekstremt vejr ekstra indkaldte indsatsleder på vagtcentralen. Miljø- og planlægningsudvalget har ikke truffet beslutning i relation til etablering af et call-center. Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning. Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

11 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: Fælles beredskabsplan for kystforurening På Beredskabskommissionens møde den 18. maj 2010 blev det godkendt, at brandvæsenet kunne deltage i et samarbejde om udarbejdelse af en fælles beredskabsplan dækkende Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.Planen er udarbejdet med udgangspunkt i havmiljølovens 34, 35 og 36 (med tilhørende bekendtgørelser, herunder Strandrensningsbekendtgørelsen), i Miljøstyrelsens Vejledning om strandrensning (2008) og i Beredskabsloven. Det fremgår heraf bl.a.: Kommunalbestyrelsen har ansvar for sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening og skal udarbejde en beredskabsplan for denne indsats. Kommunalbestyrelsen skal underrette miljøministeren og forsvarsministeren om indholdet af beredskabsplanerne og ændringer og tillæg til disse. Den enkelte kommune skal disponere over mandskab og materiel til sanering eller bekæmpelse af en forurening, der ikke er af et ekstraordinært stort omfang, mens særlig alvorlige og omfattende forureninger ledes af forsvarsministeren eller andre myndigheder, som ministeren bemyndiger dertil. Den nu udarbejdede fælles kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Nordsjællands Brandvæsen, Rudersdal, Helsingør Fredensborg og Hørsholm Kommuner samt Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen med hjælp fra en ekstern konsulent. Planens formål er at beskrive, hvordan kommunerne skal agere i tilfælde af olieog kemikalieforureningshændelser langs kysten i alle fire kommuner. Planen gælder både hændelser, der omfatter en som flere eller alle af kommunerne. Planen er opbygget med henblik på at være en simpel, overskuelig og handlingsorienteret manual, som aktørerne kan slå op i ved tilfælde af forureningshændelser i kystnære områder og havne. Planen er udstyret med et kortmateriale for kommunernes kyststrækninger med angivelse af bl.a. potentielle oplagringspladser, adgangsveje etc. Strækningernes følsomhed for forurening er også angivet. Vedbæk Havn (ved havnefogden) har haft planen til kommentering og har været involveret i kortlægningen af kyststrækningen i Rudersdal Kommune. De konkrete procedurer i planen, ansvarsforhold, lister over udstyr og materiel etc. er drøftet og afstemt i arbejdsgruppen.

12 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 12 Planen er opbygget som følger: Kapitel 1 er indledning, herunder bl.a. beskrivelse af de lovmæssige rammer for kommunernes kystmiljøberedskab samt procedure for opdatering af planen. Kapitel 2 er den operationelle plan, som konkret beskriver, hvad der skal gøres i tilfælde af hændelser, og hvem der skal gøre det. Kapitel 3 indeholder bilag i form af kort, materieloversigt og skabelon til log. Kommunalbestyrelsen skal underrette Søværnets Operative Kommando/ Miljøstyrelsen om indholdet af beredskabsplanen samt løbende og mindst én gang om året ajourføre denne og i forbindelse hermed at udsende fornødne rettelser. Planen skal opdateres en gang årligt i forlængelse af et årligt evalueringsmøde mellem de fire kommuner. Derudover skal planen evalueres efter konkrete hændelser. Ansvaret for afholdelse af årligt evalueringsmøde samt opdatering af planen går på skift mellem de forskellige parter. Efter hver opdatering skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen, hvorefter den sendes til orientering til SOK/Miljøstyrelsen samt Nordsjællands Politi. Der afholdes en gang årligt en øvelse og evalueringsmøde mellem de fire kommuner, de to brandvæsener og eventuelt andre aktører. Den fælles beredskabsplan er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune på et møde den 12. januar Efterfølgende er planen blevet behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen I Rudersdal Kommune på et møde den 26. januar 2011 med en bemærkning om at delegere fremtidige beslutninger om planen til Teknik- og Miljøudvalget. I Hørsholm Kommune har Miljø- og Planlægningsudvalget behandlet den fælles plan på et møde den 2. marts Planen er efterfølgende blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 28. marts 2011 Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning. Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

13 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: Udbud af brandslukning i Allerød Kommune Primo 2011 havde Allerød Kommune nogle sonderinger vedrørende etablering af et fælles beredskab med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Efterfølgende sendte Allerød Kommune brandslukningsopgaven i udbud medio marts med overtagelse af opgaven fra 1. juli Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har gennemgået udbudsmaterialet og på baggrund af de heri opstillede krav ikke fundet det attraktivt at byde på opgaven../. (internt notat vedlagt) Efter aftale med formanden og næstformanden for beredskabskommissionen har brandvæsenet tilskrevet Allerød kommune og meddelt, at man desværre ikke ser sig i stand til at byde på opgaven på baggrund af de stillede krav, men at man gerne deltager i en drøftelse om et samarbejde, hvor de fælles beredskabsmæssige ressourcer i området kan udnyttes til fælles gavn. Beredskabschefen forslår, at punktet tages til efterretning Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

14 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: VM i Landevejscykelløb VM i Landevejscykelløb afholdes i Danmark i september Enkeltstarter gennemføres i København og efterfølgende gennemføres såkaldt linieløb i Rudersdal Kommune i perioden fredag 23. til søndag 25. september Cykelløbet i Rudersdal omfatter bl.a. start og mål på Geelsbakke samt en 14 km lang indhegnet rute i kommunen. Arrangementet vil i meget høj grad påvirke bl.a. offentlig transport, indfaldsveje til København, borgere i det berørte område, drift af skoler og institutioner, hjemmeplejen samt brandvæsens og ambulancers adgang til en stor del af kommunen. Siden januar 2011 har brandvæsenet i et tæt samarbejde med Nordsjælland Politi, Region Hovedstaden, Rudersdal Kommunes vejchef og Dansk Cykel Union arbejdet på planlægningen af sikkerheds- og beredskabsforholdene omkring cykelløbet. Planlægningsarbejdet har hidtil omfattet ca. 8 timer pr. uge og forventes at fortsætte på samme niveau frem til medio september, hvor der i ugen op til løbet forventes en indsats på fuld tid. Der forventes ca tilskuere, mobile tribuner á personer, mobile restaurantvogne og TV-kommentatorvogne i flere etager, TV-helikoptere, midlertidig campingplads til autocampere, mange store forsamlingstelte og direkte TV-transmission til hele verden. Beredskabsplanlægningen omfatter bl.a. opretholdelse af dagligt serviceniveau til borgere, der er lukket inde pga. indhegning om ruten samt til de mange tilskuere, hvor blot antallet af personer statistisk medfører såvel tilskadekomster, pludselig sygdom og hjertestop. Endvidere omfatter planlægningen indsats ved eventuelle terroraktioner. Denne planlægning er nødvendig, idet Danmark pt. er aktivt involveret i to krige og idet hele cykelløbet med tilskuere transmitteres direkte på TV til hele verden. Brandvæsenet planlægger endvidere i samarbejde med ældreområdet betjeningen af borgere i forhold til akut assistance til hjemmeplejen, udbringning af hjælpemidler, kørsel til daghjem og genoptræning, modtagelse af borgere, der udskrives fra hospital samt transport og midlertidig ophold for borgere, der skal til f.eks. strålebehandling eller dialyse. Brandvæsenets Forebyggende afdeling skal godkende og give tilladelse til - og på stedet godkende de mange forsamlingstelte, tribuner, midlertidig campingplads o.l. Planlægningen indtil nu har tydeliggjort, at brandvæsenet for selve løbsperioden skal indkalde brandfolk og ledere til fast bemanding af et antal udrykningskøretøjer. Det er således bl.a. nødvendigt at flytte køretøjer væk fra Brandstation Søllerød til anden placering i Nærum samt at placere ekstra køretøjer i Holte nord for Geelsbakke.

15 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 15 Personalebehovet er helt frem til løbsperioden bl.a. afhængig af PETs trusselsvurdering. Det vurderes endvidere om bemandingen på vagtcentralen skal udvides med henblik på at kunne modtage ekstraordinært mange henvendelser fra borgerne. Den foreløbige planlægning viser et behov for ca. 5 ledere og ca. 21 brandmand i 3 dage á 10 timer. Det er planen, at brandstationerne i Hørsholm og Birkerød i løbsperioden fungerer som normalt med tilkald af deltidsbrandmænd ved alarm. Dog er det planen, at udvide vagtholdene med et antal brandmænd i løbsperioden. Omkostningerne ved det ekstraordinære beredskab i løbsperioden faktureres til Dansk Cykel Union. Beredskabschefen vil orientere om de beredskabsmæssige forhold i forbindelse med afviklingen af cykelløbet. Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning. Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning. 11. Eventuelt

16 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 16 Ingen bemærkninger

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat Byrådet 2014-2017 Mødedato: Mandag den 28. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.11.2010 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag den 29. november 2010, kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere