Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner"

Transkript

1 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl Næste møde 5. oktober 2011, kl BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER: Borgmester Erik Fabrin (EF), Rudersdal Kommune, formand Borgmester Morten Slotved (MS), Hørsholm Kommune Birgitte Schjerning Povlsen (BSP), Rudersdal Kommune Jens Bruhn (JB), Rudersdal Kommune Anne Ehrenrich (AE), Hørsholm Kommune Thorkild Gruelund (TG), Hørsholm Kommune Helge Tang Holbek (HTH), operativ chef, Nordsjælland Politi Tommy Simonsen (TS), observatør, medarbejderrepræsentant Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Christina Refshauge Foged (CRF), observatør, Frivillige Rudersdal/Hørsholm FRAVÆRENDE: Afbud fra Jens Bruhn og Helge Tang Holbek ENDVIDERE DELTOG: Finn Mikkelsen, Nordsjællands Politi i stedet for Helge Tang Holbek. Direktør Iben Koch, Rudersdal Kommune

2 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Indhold Side 1. Godkendelse af referat 3 2. Meddelelser 3 3. Arbejdsmiljøet i brandvæsenet 4 4. Forslag til ændring af sikringsrumspligt 5 5. Udskiftning/reparation drejestigen Station Søllerød 7 6. Regnskab og beretning for Beredskabsplan for oversvømmelse Fælles beredskabsplan for kystforurening Udbud af brandslukning i Allerød Kommune VM i Landevejscykelløb Eventuelt 16

3 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 3 1. Godkendelse af referat fra Kommissionsmødet den 21. september 2010 Beredskabskommissionen godkendte referatet 2. Meddelelser 2.a Brandsyn Alle lovpligtige brandsyn i 2010 i Rudersdal og Hørsholm Kommuner er gennemført, hvilket er blevet rapporteret til Beredskabsstyrelsen. De gennemførte brandsyn fordeler sig med 348 i Rudersdal Kommune og 145 i Hørsholm Kommune. 2.b Sikrede telefoner Sikrede telefoner er en forhåndsprioritering af særligt udpegede, analoge telefonlinier, der foranlediger, at ved overbelastning af telefonnettet ekspederes opkald fra sikrede telefoner forud for opkald fra almindelige telefoner. IP-telefoner og telefoner, der er koblet op mod omstillingsanlæg, kan normalt ikke sikres. Fra sikrede telefoner kan der ringes til såvel sikrede som ikke sikrede telefoner. Men i takt med det ændrede trusselsbillede, hvor der i samfundet i stigende grad planlægges for ekstraordinære fredstidsrelaterede hændelser som fx ekstreme mængder nedbør, snestorme, strømafbrydelser, hærværk, forureninger m.v. og i mindre grad for egentlige krigsrelaterede hændelser, vurderes det, at antallet af sikrede telefoner kan minimeres til kun at omfatte nogle få vitale områder i den kommunale organisation. Da sikrede telefoner er et delelement i det civile beredskab, er det derfor foreslået kommunaldirektørerne i henholdsvis Rudersdal og Hørsholm Kommune, at reducere antallet af sikrede telefoner i Rudersdal Kommune fra 50 til 14 og i Hørsholm Kommune fra 57 til 13. Beredskabschefen foreslår, at meddelelsen tages til efterretning Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

4 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 4 3. Arbejdsmiljøet i brandvæsenet. På beredskabskommissionens møde den 21. september 2010 blev behandlet et punkt (pkt. 3) vedrørende arbejdsmiljøet i brandvæsenet. På baggrund af arbejdsmiljømæssige problemer der endnu ikke var blevet løst efter sammenlægningen af brandvæsenerne samt implementeringen af en ny risikobaseret dimensionering, fremlagde beredskabschefen på et møde den 31. august 2010 en 11- punkts plan med henblik på at styrke medarbejdernes indsigt, medbestemmelse, viden samt åbenhed. På mødet den 31. august 2010 deltog tillidsrepræsentanter samt personalechefen i Rudersdal Kommune, der i den forbindelse repræsenterede Beredskabskommissionens formand. På mødet blev planen positivt modtaget, og det blev besluttet at afholde et statusmøde efter et halvt år. Dette statusmøde blev afholdt den 5. april Konklusionen på mødet var, at arbejdsmiljøet i brandvæsenet det seneste halve år har udviklet sig positivt og at./. der var tiltro til, at denne udvikling vil forsætte. (notat vedlagt) Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

5 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 5 4 Forslag til ændring af sikringsrumspligt I medfør af Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum af blev ansvaret for beslutningen om etablering af såvel offentlige beskyttelsesrum som sikringsrum overført til kommunen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der skal opføres sikringsrum i nye bygninger med undtagelse af: 1. Fritliggende en- og tofamilieshuse og boligbyggeri på ikke over 2 etager, 2. Bygninger, der er bestemt til bolig for én husstand og til virksomheder, hvor der ikke beskæftiges mere end 5 personer samtidigt, 3. Bygninger, hvor der ikke indrettes bolig og ikke skal beskæftiges mere end 10 personer samtidigt. I den daværende Søllerød Kommune opretholdt man sikringsrumspligten, dog med den mulighed, at der kunne søges fritagelse for etablering af sikringsrum. I sådanne tilfælde skulle sagen sendes til udtalelse i brandvæsenet. Denne praksis er blevet videreført i Rudersdal Kommune. Imidlertid har trusselsbilledet ændret sig således, at der i samfundet i stigende grad planlægges for ekstraordinære fredstidsrelaterede hændelser som f.eks. ekstreme mængder nedbør, snestorme, strømafbrydelser, hærværk, forureninger, terror m.v. og i mindre grad for egentlige krigsrelaterede hændelser. Derfor vurderer Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, at der ikke længere er behov for sikringsrum i samme omfang som tidligere. Efter Beskyttelsesrumslovens 20 skal eksisterende sikringsrum opretholdes, men kommunalbestyrelsen kan dog i ganske særlige tilfælde godkende, at et eksisterende sikringsrum nedlægges, uden at opføre erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. Efter Beskyttelsesrumslovens 6 må sikringsrum anvendes til andre formål, men benyttelsen må ikke forringe rummenes brugbarhed som beskyttelsesrum, og rummene skal kunne klargøres til beskyttelsesrum med et varsel, som indenrigsministeren kan fastsætte. Det skal bemærkes, at i Hørsholm Kommune ophævede Kommunalbestyrelsen sikringsrumspligten i Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen indstiller til kommunalbestyrelsen, at Rudersdal Kommune ophæver sikringsrumspligten til alt nybyggeri. Dog kan sikringsrum kræves etableret ved helt særlige eller komplicerede byggerier (f.eks. byggerier med særlige persongrupper eller ekstremt mange personer, særligt farlige virksomheder m.v.)

6 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 6 at eksisterende sikringsrum kan benyttes til andre formål, når bygningsmyndigheden vurderer, at anvendelsen ikke forringer rummenes brugbarhed som beskyttelsesrum, og at de skal kunne klargøres inden for en rimelig frist. Beredskabskommissionen godkendte beredskabschefens forslag.

7 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 7 5. Udskiftning/reparation drejestigen Station Søllerød Drejestigen på Station Søllerød er en model Scania model Stigen bliver hvert år efterset og testet. Eftersynet foregår efter tyske normer, idet der ikke findes nogen dansk norm. Stigen er efterset den 8. november 2010 og godkendt til 8. november Imidlertid er der nogle anmærkninger på stigen som skal udbedres. Eftersynsværkstedet (Drehleiter-Werkstatt, Kander, Deutchland) har anslået, at reparationen vil beløbe sig til EUR eller kr Stigen skal imidlertid køres til Tyskland, hvor reparationen vil blive udført. Den danske virksomhed Danlift har gennemgået stigen den 5. april 2011 og har anslået, at en renovering af stigen vil beløbe sig til kr Stigen anslås til at have en salgsværdi på kr i den nuværende stand. En nyere brugt stige ca. 15 år gammel kan anskaffes for ca. kr Såfremt stigen udskiftes, vil det medføre en udgift på kr , som ikke er indeholdt i budgettet, ej heller er en renovering af den nuværende stige indeholdt i budgettet. Beredskabschefen foreslår, at Formanden for Beredskabskommissionen og beredskabschefen bemyndiges til at gennemføre den mest økonomisk fornuftige løsning, samt at udgiften finansieres kontant. Beredskabskommissionen godkendte beredskabschefens forslag.

8 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 8 6. Regnskab og beretning for 2010 Regnskabet er udarbejdet på baggrund af de principper, der blev godkendt af Beredskabskommissionen på møde den 18. september 2007 (pkt. 4.)./. Regnskabet for 2010 (vedlagt) er udarbejdet af BDO Kommunernes Revision efter de vedtagne principper. Regnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision uden bemærkninger,./. (revisionsberetning samt tiltrædelsesprotokollat vedlagt)./, Yderligere har brandvæsnet udarbejdet en beretning for året 2010 (vedlagt) Af regnskabet fremgår, at indenfor den primære opgave, hvilket er brandvæsenets forebyggende og afhjælpende opgaver efter Beredskabsloven, er et mindre forbrug på kr For de sekundære opgaver, hvilket er serviceopgaver for kommunernes områder og forvaltninger, herunder kørselstjeneste, madudbringning, drift- og vedligeholdelse af brandhaner m.v., er opnået et overskud på kr Det skal bemærkes, at Beredskabskommissionen på møde den 21. april 2009 godkendte, at et mindre forbrug fra 2009 på kunne anvendes til nedbringelse af leasinggæld. I 2010 er udbetalt en restgæld på 2 liftbusser på kr Dette beløb er imidlertid afholdt indenfor rammerne af budget Den Fælles Beredskabskommission har på et møde den 16. november 2004 (pkt. 6) godkendt, at et overskud på kørselsområdet kan anvendes til forbedringer af det samlede beredskab eller lignende. Det foreslås derfor, at det opnåede resultat på kr for de sekundære ydelser tilskrives egenkapitalen med henblik på finansiering af udskiftningen eller reparation af drejestigen på Station Søllerød. I 2009 blev der tildelt kr i DUT-midler til brandvæsenet til brug for indkøb af materiel, uddannelse m.m. i forbindelse med indførelse af det nye landsdækkende kommunikationssystem (SINE), som det ved lov er pålagt beredskabets aktører at anvende. Beløbet blev tilskrevet egenkapitalen. I 2010 er der anvendt kr til den indledende etablering. Etableringen forventes at være afsluttet i Der vil blive udarbejdet et særskilt regnskab for anskaffelse og etablering af det nye kommunikationsudstyr og eventuelt ikke anvendte midler vil blive tilbageført til de respektive kommuner efter DUT-bidrags forholdet.

9 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 9 Beredskabschefen foreslår, at regnskab godkendes, at mindre forbruget for såvel det primære område som det sekundære område tilskrives egenkapitalen med henblik på anvendelse til udskiftning eller reparation af drejestigen på Station Søllerød, samt at beretningen tages til efterretning. Beredskabskommissionen godkendte regnskab og beredskabschefens forslag til anvendelse af mindre forbruget, samt tog revisionsberetning og beretning til efterretning.

10 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: Beredskabsplan for oversvømmelse Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune har den godkendt Beredskabsplan for oversvømmelser i Hørsholm. Beredskabsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem miljøafdelingen, Hørsholm Vand, Vej og Ejendom samt brandvæsenet. Planen tager udgangspunkt i de nuværende forhold mht. personale og ressourcer. Planen består af fire afsnit. Afsnit 1 omhandler organisation af beredskabet. Afsnit 2 omhandler forhold før en varslet hændelse med præventive tiltag og borgerinformation om egne præventive tiltag. Afsnit 3 omhandler forhold under oversvømmelsen. Afsnit 4 omhandler forhold efter oversvømmelsen. Med henblik på at kunne varsle nøglepersoner i brandvæsenet, på materielgården, i miljøafdelingen og hos Hørsholm Vand er det besluttet, at brandvæsnets vagtcentral etablerer en varslingsordning med DMI. Oprettelse og årlig drift af varslingsordningen afholdes af Miljø- og Planlægningsudvalget. Det fremgår af udvalgets dagsordenspunkt, at miljøafdelingen og Hørsholm Vand har ønsket mulighed for at kunne etablere og bemande et call-center til betjening af borgere, der under ekstrem regn allerede har anmeldt skader og som føler behov for yderligere information fra kommunen. Det er i arbejdsgruppen anbefalet at placere et eventuel call-center i forbindelse med brandvæsenets vagtcentral på Brandstation Søllerød. Her er det muligt at etablere et antal tele- og IT-stik i undervisningslokalet til brug for kommunernes medarbejdere. Modtagne opkald fra borgerne til vagtcentralen kan således viderestilles og personerne i call-centret har umiddelbar adgang til vagtcentralen og den ved ekstremt vejr ekstra indkaldte indsatsleder på vagtcentralen. Miljø- og planlægningsudvalget har ikke truffet beslutning i relation til etablering af et call-center. Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning. Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

11 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: Fælles beredskabsplan for kystforurening På Beredskabskommissionens møde den 18. maj 2010 blev det godkendt, at brandvæsenet kunne deltage i et samarbejde om udarbejdelse af en fælles beredskabsplan dækkende Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.Planen er udarbejdet med udgangspunkt i havmiljølovens 34, 35 og 36 (med tilhørende bekendtgørelser, herunder Strandrensningsbekendtgørelsen), i Miljøstyrelsens Vejledning om strandrensning (2008) og i Beredskabsloven. Det fremgår heraf bl.a.: Kommunalbestyrelsen har ansvar for sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening og skal udarbejde en beredskabsplan for denne indsats. Kommunalbestyrelsen skal underrette miljøministeren og forsvarsministeren om indholdet af beredskabsplanerne og ændringer og tillæg til disse. Den enkelte kommune skal disponere over mandskab og materiel til sanering eller bekæmpelse af en forurening, der ikke er af et ekstraordinært stort omfang, mens særlig alvorlige og omfattende forureninger ledes af forsvarsministeren eller andre myndigheder, som ministeren bemyndiger dertil. Den nu udarbejdede fælles kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Nordsjællands Brandvæsen, Rudersdal, Helsingør Fredensborg og Hørsholm Kommuner samt Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen med hjælp fra en ekstern konsulent. Planens formål er at beskrive, hvordan kommunerne skal agere i tilfælde af olieog kemikalieforureningshændelser langs kysten i alle fire kommuner. Planen gælder både hændelser, der omfatter en som flere eller alle af kommunerne. Planen er opbygget med henblik på at være en simpel, overskuelig og handlingsorienteret manual, som aktørerne kan slå op i ved tilfælde af forureningshændelser i kystnære områder og havne. Planen er udstyret med et kortmateriale for kommunernes kyststrækninger med angivelse af bl.a. potentielle oplagringspladser, adgangsveje etc. Strækningernes følsomhed for forurening er også angivet. Vedbæk Havn (ved havnefogden) har haft planen til kommentering og har været involveret i kortlægningen af kyststrækningen i Rudersdal Kommune. De konkrete procedurer i planen, ansvarsforhold, lister over udstyr og materiel etc. er drøftet og afstemt i arbejdsgruppen.

12 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 12 Planen er opbygget som følger: Kapitel 1 er indledning, herunder bl.a. beskrivelse af de lovmæssige rammer for kommunernes kystmiljøberedskab samt procedure for opdatering af planen. Kapitel 2 er den operationelle plan, som konkret beskriver, hvad der skal gøres i tilfælde af hændelser, og hvem der skal gøre det. Kapitel 3 indeholder bilag i form af kort, materieloversigt og skabelon til log. Kommunalbestyrelsen skal underrette Søværnets Operative Kommando/ Miljøstyrelsen om indholdet af beredskabsplanen samt løbende og mindst én gang om året ajourføre denne og i forbindelse hermed at udsende fornødne rettelser. Planen skal opdateres en gang årligt i forlængelse af et årligt evalueringsmøde mellem de fire kommuner. Derudover skal planen evalueres efter konkrete hændelser. Ansvaret for afholdelse af årligt evalueringsmøde samt opdatering af planen går på skift mellem de forskellige parter. Efter hver opdatering skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen, hvorefter den sendes til orientering til SOK/Miljøstyrelsen samt Nordsjællands Politi. Der afholdes en gang årligt en øvelse og evalueringsmøde mellem de fire kommuner, de to brandvæsener og eventuelt andre aktører. Den fælles beredskabsplan er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune på et møde den 12. januar Efterfølgende er planen blevet behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen I Rudersdal Kommune på et møde den 26. januar 2011 med en bemærkning om at delegere fremtidige beslutninger om planen til Teknik- og Miljøudvalget. I Hørsholm Kommune har Miljø- og Planlægningsudvalget behandlet den fælles plan på et møde den 2. marts Planen er efterfølgende blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 28. marts 2011 Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning. Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

13 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: Udbud af brandslukning i Allerød Kommune Primo 2011 havde Allerød Kommune nogle sonderinger vedrørende etablering af et fælles beredskab med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Efterfølgende sendte Allerød Kommune brandslukningsopgaven i udbud medio marts med overtagelse af opgaven fra 1. juli Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har gennemgået udbudsmaterialet og på baggrund af de heri opstillede krav ikke fundet det attraktivt at byde på opgaven../. (internt notat vedlagt) Efter aftale med formanden og næstformanden for beredskabskommissionen har brandvæsenet tilskrevet Allerød kommune og meddelt, at man desværre ikke ser sig i stand til at byde på opgaven på baggrund af de stillede krav, men at man gerne deltager i en drøftelse om et samarbejde, hvor de fælles beredskabsmæssige ressourcer i området kan udnyttes til fælles gavn. Beredskabschefen forslår, at punktet tages til efterretning Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

14 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: VM i Landevejscykelløb VM i Landevejscykelløb afholdes i Danmark i september Enkeltstarter gennemføres i København og efterfølgende gennemføres såkaldt linieløb i Rudersdal Kommune i perioden fredag 23. til søndag 25. september Cykelløbet i Rudersdal omfatter bl.a. start og mål på Geelsbakke samt en 14 km lang indhegnet rute i kommunen. Arrangementet vil i meget høj grad påvirke bl.a. offentlig transport, indfaldsveje til København, borgere i det berørte område, drift af skoler og institutioner, hjemmeplejen samt brandvæsens og ambulancers adgang til en stor del af kommunen. Siden januar 2011 har brandvæsenet i et tæt samarbejde med Nordsjælland Politi, Region Hovedstaden, Rudersdal Kommunes vejchef og Dansk Cykel Union arbejdet på planlægningen af sikkerheds- og beredskabsforholdene omkring cykelløbet. Planlægningsarbejdet har hidtil omfattet ca. 8 timer pr. uge og forventes at fortsætte på samme niveau frem til medio september, hvor der i ugen op til løbet forventes en indsats på fuld tid. Der forventes ca tilskuere, mobile tribuner á personer, mobile restaurantvogne og TV-kommentatorvogne i flere etager, TV-helikoptere, midlertidig campingplads til autocampere, mange store forsamlingstelte og direkte TV-transmission til hele verden. Beredskabsplanlægningen omfatter bl.a. opretholdelse af dagligt serviceniveau til borgere, der er lukket inde pga. indhegning om ruten samt til de mange tilskuere, hvor blot antallet af personer statistisk medfører såvel tilskadekomster, pludselig sygdom og hjertestop. Endvidere omfatter planlægningen indsats ved eventuelle terroraktioner. Denne planlægning er nødvendig, idet Danmark pt. er aktivt involveret i to krige og idet hele cykelløbet med tilskuere transmitteres direkte på TV til hele verden. Brandvæsenet planlægger endvidere i samarbejde med ældreområdet betjeningen af borgere i forhold til akut assistance til hjemmeplejen, udbringning af hjælpemidler, kørsel til daghjem og genoptræning, modtagelse af borgere, der udskrives fra hospital samt transport og midlertidig ophold for borgere, der skal til f.eks. strålebehandling eller dialyse. Brandvæsenets Forebyggende afdeling skal godkende og give tilladelse til - og på stedet godkende de mange forsamlingstelte, tribuner, midlertidig campingplads o.l. Planlægningen indtil nu har tydeliggjort, at brandvæsenet for selve løbsperioden skal indkalde brandfolk og ledere til fast bemanding af et antal udrykningskøretøjer. Det er således bl.a. nødvendigt at flytte køretøjer væk fra Brandstation Søllerød til anden placering i Nærum samt at placere ekstra køretøjer i Holte nord for Geelsbakke.

15 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 15 Personalebehovet er helt frem til løbsperioden bl.a. afhængig af PETs trusselsvurdering. Det vurderes endvidere om bemandingen på vagtcentralen skal udvides med henblik på at kunne modtage ekstraordinært mange henvendelser fra borgerne. Den foreløbige planlægning viser et behov for ca. 5 ledere og ca. 21 brandmand i 3 dage á 10 timer. Det er planen, at brandstationerne i Hørsholm og Birkerød i løbsperioden fungerer som normalt med tilkald af deltidsbrandmænd ved alarm. Dog er det planen, at udvide vagtholdene med et antal brandmænd i løbsperioden. Omkostningerne ved det ekstraordinære beredskab i løbsperioden faktureres til Dansk Cykel Union. Beredskabschefen vil orientere om de beredskabsmæssige forhold i forbindelse med afviklingen af cykelløbet. Beredskabschefen foreslår, at punktet tages til efterretning. Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning. 11. Eventuelt

16 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 16 Ingen bemærkninger

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

På det førstkommende møde i koordineringsgruppen vil det videre forløb blive planlagt i henhold til koordineringsgruppens opgaveplan.

På det førstkommende møde i koordineringsgruppen vil det videre forløb blive planlagt i henhold til koordineringsgruppens opgaveplan. NOTAT Den 3.- 4. juli 2004 afholdtes der på Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse på Bernstorff slot et seminar med deltagelse af beredskabschefer fra Skåne og Storkøbenhavn. Seminarets formål

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Helsingør Kommune Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Projektledere: Chris Christensen og David Pepke Kvalitetssikring: Beredskabschef

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere