Sundheds- politik Handleplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014"

Transkript

1 Sundhedspolitik Handleplaner

2 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom - Reduktion i antallet af genindlæggelser 37 Psykisk sygdom - Kompetenceudvikling 41 Psykisk sygdom - Tidlig opsporing 44 Psykisk sygdom - Fokus på KRAM faktorerne 47 Patientrettet forebyggelse 51 Forløbsprogrammer 52 Sygedagpengeperioden - På begge ben 55 Patientrettet forebyggelse Tidlig opsporing tidlig indsats 57 Erhvervet hjerneskade 59 Bilag 1 - Kost 64 Bilag 2 - Rygning 67 Bilag 3 - Alkohol 69 Bilag 4 - Motion 71 Bilag 5 - Mental sundhed Børn og unges trivsel 75 Bilag 6 - Erhvervet hjerneskade 77 1

3 Udarbejdelse af handleplaner Kommunalbestyrelsen vedtog Sundhedspolitikkens indsatsområder for perioden i februar Der er efterfølgende udarbejdet handleplaner med henblik på at nå de politisk prioriterede succeskriterier. Handleplanerne er udarbejdet af tværgående arbejdsgrupper med repræsentanter udpeget af opgaveområderne Børn, Unge og Fritid, Social og Sundhed, Teknik og Miljø samt Kultur og Bibliotek. Organisationens viden og erfaringer er inddraget via skriftlige tilbagemeldinger suppleret med individuelle kontakter og møder i arbejdsgrupperne. Kortlægning Med henblik på at kunne målrette handleplanerne er der udarbejdet kortlægninger af eksisterende indsatser, der retter sig mod de politisk prioriterede indsatsområder. Kortlægningerne har bl.a. givet tilbagemeldinger på, hvorvidt igangsatte indsatser vurderes til at være tilstrækkelige, eller der er behov for yderligere indsats, evalueringspraksis samt forslag til nye eller supplerende indsatser. Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 Forebyggelsespakker om Alkohol, Mad & Måltider, Fysisk Aktivitet, Tobak og Mental Sundhed. Der er efterfølgende udsendt Forebyggelsespakker om Seksuel sundhed, Hygiejne, Indeklima i skoler og Solbeskyttelse. Forebyggelsespakkerne indeholder faglige anbefalinger til kommunale indsatser, hvor der skelnes mellem indsatser på grundniveau og på udviklingsniveau (Grundniveau: Basale indsatser der er baseret på den aktuelt bedste viden. Udviklingsniveau: Indsatser der typisk bygger videre på indsatser på grundniveauet, og som forudsætter opsøgende arbejde og udvikling af nye koncepter). Kommunernes Landsforening opfordrer kommuner, der ikke har implementeret indsatser på grundniveau til at igangsætte dette i løbet af Kortlægningerne og de efterfølgende handleplaner er kommenteret i forhold til, om indsatserne som minimum bidrager til at løfte den kommunale indsats til Forebyggelsespakkernes grundniveau. Handleplanernes opbygning Handleplanerne giver en overordnet beskrivelse af de tværgående arbejdsgruppers anbefalinger vedr. forebyggelsesindsatser. Der er endvidere udviklet en model, der for hver handleplan giver et samlet overblik over de politiske mål, succeskriterier, særlige udfordringer samt de foreslåede indsatser fordelt på strukturel forebyggelse, individuel/gruppeorienteret forebyggelse samt informationsindsatser. Fælles for handleplanerne er: Organisering og ansvar Forebyggelsesindsatserne vil blive implementeret af de respektive tovholdere. Det fremgår af alle indsatser, hvilken afdeling der er tovholder. Alle handleplaner har milepæle primo 2014, medio 2014 og ultimo Forebyggelse og Sundhedsfremme koordinerer den samlede indsats, indkalder tovholderne til koordineringsmøder og lægger data i Balanced Scorecard. Tidsplan Arbejdet med handleplanerne igangsættes medio 2013 og afsluttes ultimo Der opsættes milepæle for de enkelte indsatser, og der afholdes tre koordinerede møder. Et primo 2014, et medio 2014 og et ultimo Kommunikationsplan Politikere, direktion og tovholdere kan følge indsatserne via Balanced Scorecard. Der udarbejdes en artikel ved handleplanens start og afslutning til Gentofte Lige Nu. 2

4 Efter aftale holdes relevante fora orienteret fx Sundhedsforum i Børn, Unge og Fritid. Der afholdes en konference, hvor resultaterne formidles medio Evaluering Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan, ligesom der tages stilling til den efterfølgende implementering. Tovholderne fremgår af de enkelte handleplaner Økonomi Flere af de foreslåede indsatser igangsættes indenfor opgaveområdernes ramme. Andre indsatser forudsætter tildeling af ressourcer fra sundhedspolitikkens pulje. De ansøgte midler fremgår af et selvstændigt bilag, Økonomi vedr. Sundhedspolitikkens handleplaner Endvidere er økonomien beskrevet under de enkelte handleplaner. Bilag Bilag 1-6 indeholder en skematisk oplistning af kortlægningen fordelt på succeskriterierne suppleret med forslag til nye indsatser. 3

5 Borgerrettet forebyggelse 4

6 Kost Politisk mål Gentofte Kommune vil arbejde for at gøre det let at vælge sunde mad- og drikkevarer. I perioden vil vi særligt have fokus på at gøre sund mad tilgængelig for børn og unge og i fritidslivet. Succeskriterier I 2014 er der nem adgang til drikkevand på alle skoler og GFO er I 2014 er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn i 0.klasse reduceret til højst 7 % I 2014 er antallet af de 6-16-årige børn og unge i Gentofte Kommune, der spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, øget med 50 % Kortlægning Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Dagplejen, Dagtilbud, Sociale Institutioner og Familieplejen, Sundhedsplejen, Tandplejen, syv skoler, tre GFO er, to fritidscentre, Gentofte Sportspark, Kildeskovshallen, Gentofte Ejendomme, to gymnasier samt Forebyggelse og Sundhedsfremme. Endvidere er der indsendt forslag til indsatser fra Bernstorffs Slotshave. Kortlægningen må tages med det forbehold, at ikke alle skoler og fritidsordninger har indsendt oplysninger. På baggrund af de indsendte oplysninger vurderes det, at Gentofte Kommune på de fleste områder har indsatser, der svarer til grundniveauet i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Mad & Måltider, og at Sundhedspolitikkens politisk prioriterede områder vil bidrage til, at samtlige områder når et generelt niveau svarende til forebyggelsespakkens grundniveau - og på enkelte områder svarende til forebyggelsespakkens udviklingsniveau. Kortlægningen viser, at flere områder har arbejdet systematisk med implementering af mad- og måltidspolitikken og har udviklet let tilgængelige sunde tilbud, der efterspørges af målgruppen. Kortlægningen viser også udviklingspotentialer i forhold til indsatser rettet mod børn/familier med overvægtige førskolebørn, indsatser der retter sig mod, at flere børn og unge spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og indsatser der bidrager til at fremme lighed i sundhed. Nogle skoler har drikkevandsanlæg, mens andre efterspørger flere af disse. En enkelt skole har dårlige erfaringer med drikkevandsanlæg, der har givet anledning til vandlege og endte med at gå i stykker. Generelt vurderes det, at der er behov for en systematisk kortlægning, beregning af omkostninger og vurdering af behov for implementering af nye drikkevandsanlæg. Tilbagemeldingerne fra idrætslivet viser interesse for at udvikle tilbuddet om sund mad og adgangen til drikkevand. I forhold til ungdomsuddannelserne er indsatsen på 10. klassetrin velbeskrevet og vurderes til at ligge på højt niveau. Der er tilbagemeldinger fra to gymnasier, men ingen tilbagemeldinger om samarbejdet mellem gymnasier og kommunen på kostområdet. De fleste indsatser er ikke evaluerede. Hvorvidt indsatserne er tilstrækkelige bygger således på de professionelles beskrivelser og vurderinger. 5

7 1. Understøtte nationale kampagner om reviderede kostanbefalinger fra Fødevarestyrelsen Udvikling af nye/supplerende materialer Kampagne, sluk tørsten i vand i samarbejde med elevrådene Sunde snacks, konkurrence Inspiration til indsats, temaarrangement Inspiration målrettet fritidslivet Information om fritidsaktiviteter målrettet børn under 6 år, mulighed for økonomisk støtte via Danmarks Idrætsforbund 4. I Gentofte Kommune er 8 % af børn i 0. klasse overvægtige/svært overvægtige (Databasen Børns Sundhed) 33 % af de unge i udskolingen spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I indskolingen og på mellemtrinnet er børnene spurgt, om de spiser frugt og grønt, men ikke om mængden (Ordrup Skole) 2. Hjemmebesøg og Sundhedsværksted, tilbud til forældre med overvægtige børn på 3-6 år Undersøge interessen for skolefrugtordninger Deltage i motiverende indsatser som fx Madkamp DM i hjemkundskab 5. I 2014 er der nem adgang til drikkevand på alle skoler og GFO er I 2014 er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn i 0. klasse reduceret til højest 7 % I 2014 er antallet af de 6-16-årige børn og unge i Gentofte Kommune, der spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, øget med 50 % 3. Kortlægning og udarbejdelse af plan for adgangen til drikkevand på skoler og GFO er, pilotprojekt på 1-2 skoler Mad- og måltidspolitikken revideres og implementeres på baggrund af reviderede anbefalinger fra Fødevarestyrelsen Sammenhængende indsats til overvægtige børn på 3-6 år 6. Gentofte Kommune vil arbejde for at gøre det let at vælge sunde mad- og drikkevarer I perioden vil vi særligt have fokus på at gøre sund mad tilgængelig for børn og unge og i fritidslivet 6

8 Nye og supplerende indsatser der understøtter succeskriteriet: I 2014 er der nem adgang til drikkevand på alle skoler og GFO er Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Kortlægning Ifølge de danske kostråd anbefales det, at tørsten slukkes i postevand. Udover de sundhedsmæssige gevinster er der økonomiske og klima- og miljømæssige gevinster at hente ved at anvende postevand frem for flaskevand. Skolebørns væskebehov er individuelle. I gennemsnit vil det daglige væskebehov være 1-1½ liter, men det vil afhænge af fysisk aktivitet, temperatur etc. Det anbefales, at børn og unge har let adgang til afkølet postevand, så de drikker dette, når de er tørstige, og at adgangen til drikkevand ikke skal være fra toiletter. En bæredygtig løsning er etablering af fx vandposter, drikkevandsfontæner eller drikkevandsbrønde. Disse skal af hensyn til bakterievækst forsynes med frisk ikke-recirkuleret drikkevand direkte fra ledningsnettet, evt. suppleret med udlevering eller forældrekøb af drikkedunke til børn. Endvidere skal vandposter vedligeholdes så vandhaner og armaturer fx ikke fornikles. Desuden skal sikkerhed i forhold til tandskader indtænkes. En midlertidig løsning kan være drikkevand i kander med låg der vaskes dagligt. Det anbefales, at der i Gentofte Kommune udarbejdes en systematisk kortlægning af adgangen til drikkevand på alle skoler og GFO er, der afdækker de nuværende løsninger, deres funktion, vedligehold og sikkerhed. Det anbefales at inddrage erfaringer fra andre kommuner, der har indført nem adgang til drikkevand. Endvidere skal kortlægningen indeholde et budget i forhold til renovering eller nye installationer samt plan for implementering der etableres et pilotprojekt med deltagelse af 1-2 skoler. Tovholder: Gentofte Ejendomme samt Forebyggelse og Sundhedsfremme Informationsindsatser Lokale kampagner Der udarbejdes i samarbejde med elevrådene lokale kampagner. Kampagnerne skal motivere eleverne til at drikke vand, forebygge hærværk på eventuelle vandposter og motivere forældrene til at indkøbe drikkedrukne. Evt. koblet til undervisningen om sundhed, miljø og energi. Tovholder: Tandplejen i samarbejde med de enkelte skoler, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og Sundhedsfremme Målgruppe Elever på 0. til 10. klassetrin og deres forældre. Forankring De enkelte skoler understøttet af Gentofte Ejendomme. Evaluering Succeskriteriet måles via spørgeskemaundersøgelse til skoleledelserne. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme 7

9 Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn i 0. klasse reduceret til højst 7 % Årsrapporten fra databasen Børns Sundhed for skoleårene 2009/2010 og 2010/2011 viser, at 8 % af børnene i 0. klasse i Gentofte Kommune var overvægtige/svært overvægtige. Beskrivelse af indsatsen Strukturelle indsatser Mad- og måltidspolitik Fødevarestyrelsen forventer at udmelde reviderede kostanbefalinger i september Gentofte Kommunes mad- og måltidspolitik tilrettes efterfølgende, og der igangsættes en dialog med dagtilbudsområdet vedr. behov for reviderede lokale politikker. Sammenhængende indsats Der udarbejdes beskrivelse af en sammenhængende tværfaglig indsats rettet mod overvægtige og svært overvægtige børn med udgangspunkt i Gentoftemodellens principper om tovholderfunktion og forældresamarbejde. Af beskrivelsen vil det fremgå, hvornår de forskellige faggrupper inddrages, og hvilke metoder og materialer der anvendes. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Individuelle og gruppeorienterede indsatser Hjemmebesøg og Sundhedsværksted til familier med overvægtige børn fra 3 6 år Familier med overvægtige børn på 3-6 år tilbydes som forsøgsordning hjemmebesøg af sundhedsplejersken og deltagelse i Sundhedsværksted. Sundhedsværksted består af fire kursuseftermiddage/aftener, hvor der laves og drøftes mad, madvaner og madkultur. Familierne henvises via Dagtilbud, Tandplejen eller Børn og Familie. Forældre kan også selv kontakte Sundhedsplejen på baggrund af informationer på Gentofte Kommunes hjemmeside. Forebyggende hjemmebesøg på baggrund af småbørn i risikogrupper indsats på sigt På sigt kan forebyggende hjemmebesøg til småbørn overvejes på baggrund af risikofaktorer. Ifølge Temarapporten fra databasen Børns Sundhed om indskolingsbørn i skoleåret er der følgende prædikatorer for overvægt i indskolingen: At være i risiko for overvægt eller være overvægtig i spædbarnesalderen, høj social belastning i familien ved spædbarnsalderen, forældre med indvandrerstatus, høj gestationsalder, høj fødselsvægt, længere fødselslængde, ikke være ammet fuldt i fire måneder og udsættelse for passiv rygning. Anden litteratur peger på, at forældres overvægt ligeledes er en vægtig risikofaktor. Tovholder: Sundhedsplejen Informationsindsatser Publikationer og konsulentbistand Det anbefales at Dagtilbud og Dagplejen i arbejdet med implementering af Gentofte Kommunes mad- og måltidspolitik, har fokus på madens sammensætning og ernæringsindhold samt dialog med forældrene herom. I forbindelse med lanceringen af de reviderede kostanbefalinger i september 2013 planlægges en national kampagnerettet informationsindsats. Det anbefales at afvente behovet for udvikling af nyt materiale vedr. kostsammensætning, mellemmåltider etc. til omfanget, og indholdet af materialet fra 8

10 Fødevarestyrelsen kendes. I forbindelse med udvikling af nyt/supplerende materiale indtænkes også elektroniske inspirationsløsninger evt. i samarbejde med de handlende. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Fritidslivet Der udarbejdes oversigt over fritidsaktiviteter målrettet børn under 6 år og oplysninger om muligheden for at søge økonomisk støtte til fritidsaktiviteter via Danmarks Idrætsforbund. Det undersøges, om der kan reserveres pladser til fx Aktiv Sommer og pladser i foreningerne. Indsatsen beskrives også i handleplanen Motion. Tovholder: Idræt og Fritid Målgruppe Børn fra 0 6 år og deres forældre. Dagtilbud på 0 6 års området. Forankring Børn, Unge og Fritid Evaluering Måles via databasen Børns Sundhed Tovholder: Sundhedsplejen Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er antallet af de 6-16-årige børn og unge i Gentofte Kommune, der spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, øget med 50 % Sundhedsprofilen for børn på Ordrup Skole i skoleåret 2010/2011 viser, at 33 % af de unge i udskolingen spiste frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Mad- og måltidspolitik Fødevarestyrelsen forventer at udmelde reviderede kostanbefalinger i september Gentofte Kommunes mad- og måltidspolitik tilrettes efterfølgende og der igangsættes en dialog med skoleområdet vedr. behov for reviderede lokale politikker. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Individuelle og gruppeorienterede indsatser Skolefrugtordning Der igangsættes en dialog med skoleområdet om indførelse af en forældrebetalt frugtordning, herunder en afdækning af hvilke ordninger, der fungerer bedst. Ifølge Fødevarestyrelsen medvirker skolefrugtordninger til at forbedre elevernes trivsel og indlæring, de kan være et redskab i sundhedsundervisningen og giver mulighed for at sætte handling bag dele af skolens mad- og måltidspolitik. En evaluering, gennemført af Kræftens Bekæmpelse, viser, at både elever og lærere var glade for den daglige frugtpause. Ni ud af ti skoleelever vil gerne have en 9

11 frugtordning i deres klasse, når de først har prøvet det. Eleverne føler, at de får mere energi og lyst til at lære, de får lyst til at spise sundt, de bliver nysgerrige over for mad og mindre kræsne. For at mindske ulighed i sundhed etableres et pilotprojekt på to skoler, hvor der gives mulighed for at søge økonomisk tilskud til enkelte børn. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole Madkamp DM i hjemkundskab, et initiativ fra Fødevareministeriet/Madkulturen Det anbefales, at interesserede skoler og GFO er i Gentofte Kommune tilmelder sig DM i hjemkundskab, et læringsforløb på op til seks uger som efterfølges af regionale semifinaler og til slut en landsdækkende finale. Elever og lærere motiveres til at beskæftige sig med mad og måltider på innovative måder, der kan bidrage til madglæde, madmod og nye oplevelser med hjemkundskab. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole Informationsindsatser Inspiration målrettet fritidsområdet Der afholdes en inspirationsdag målrettet fritidsområdets foreninger og bestyrere af restauranter i idrætshaller mv. Inspirationsdagen skal bidrage til at formidle ny viden på KRAM området og Mental Sundhed samt give inspirationer, der direkte kan anvendes i foreningens arbejde. På kostområdet skal temadagen bidrage til anbefalinger om at drikke vand og spise frugt og grønt frem for søde drikke, energibar etc. og til servering af sunde mad- og drikkevarer i restauranterne. Tovholder: Idræt og Fritid og Forebyggelse og Sundhedsfremme Snacks-konkurrence Forskere ved Aarhus Universitet undersøger, hvordan unge kan fristes til at spise mere sundt ved at udvikle fristende snacks baseret på frugt og grønt. Teenagere spiser ofte mellem måltiderne. Man ser ofte, at når de spiser for hyggens skyld, f.eks. når de sidder med vennerne foran computeren eller fjernsynet, så er det i højere grad usunde snacks, de spiser. Det kan være en af årsagerne til fedme blandt unge. I stedet for at modarbejde de unges hang til snacks, som synes at være en umulig opgave, kan man i stedet prøve at arbejde med det og promovere sunde snacks, Line Holler Mielby Aarhus Universitet. Der planlægges og udskrives en konkurrence blandt børn og unge i GFO er og fritidscentre om opskrifter på frugt og grøntsagssnacks. Vinderne får gavekort til indkøb af frugt og grønt til fritidsordningen. Vinderopskrifterne vil blive offentliggjort, samlet og videreformidlet til de øvrige GFO er, fritidscentre og forældre. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Inspiration til indsats Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, gennemførte i skoleåret 2010/2011 Boost-projektet. Formålet var at udvikle, implementere og evaluere en skole- og lokalsamfundsbaseret indsats, der sikrer, at børn og unge spiser mere frugt og grønt. Indsatsen skulle desuden indvirke positivt på børnenes trivsel og indlæring. Målgruppen var elever i 7. klasse. Projektets resultater afrapporteres i Der afholdes et inspirationsarrangement med nogle af forskningsprojektets aktører med henblik på at inspirere til indsatser på skoler og fritidsordninger i Gentofte Kommune. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen 10

12 Kampagnerettede indsatser I forbindelse med lancering af de reviderede kostanbefalinger i september 2013 planlægges en national kampagnerettet informationsindsats. Det anbefales at understøtte kampagnen med lokale initiativer, der bl.a. har fokus på børn og unges indtag af frugt og grønt. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Målgruppe Børn, unge og deres forældre De kommunale skoler, GFO er og klubber Fritidslivet Forankring Tovholder: Børn, Unge og Fritid Evaluering Måles ved at gennemføre en sundhedsprofil på alle skoler i Gentofte Kommune Tovholder: Børn, Unge og Fritid samt Forebyggelse og Sundhedsfremme Økonomi Der ansøges om et samlet beløb på kroner. Heraf anvendes: kr. til pilotprojekt om adgang til drikkevand på 1-2 skoler på baggrund af kortlægningen kr. til lokale kampagner om at slukke tørsten i vand kr. til hjemmebesøg og sundhedsværksted til familier med overvægtige børn på 0-6 år kr. til udvikling af materiale der understøtter de reviderede kostanbefalinger til børn og unge kr. til Boost-inspirationsarrangement kr. til kampagne om sunde snacks kr. til pilotprojekt hvor der gives mulighed for at søge økonomisk støtte til skolefrugtordning Fællesindsatser der også indgår i andre handleplaner: kr. til temadag på fritidsområdet (ud af et samlet beløb på kr.) 11

13 Rygning Politisk mål Gentofte Kommune vil arbejde for at forebygge rygestart og nedbringe antallet af dagligrygere. I perioden vil vi særligt have fokus på at ændre regler og påvirke kulturer. Succeskriterier I 2014 er andelen af unge, der ryger dagligt, på 9. og 10. klassetrin reduceret med 20 % I 2014 er andelen af de +16-årige, der ryger dagligt, reduceret med 20 % Kortlægning Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Fritid, Sociale Institutioner og Familieplejen, Skole, Ordrup Skole, SSP, Sundhedsplejen, Tandplejen, Job og Ydelser, Plejeboliger og Dagcentre, Social og Handicap og Tranehaven. Teknik og Miljø samt Kultur og Bibliotek har ikke rygerelaterede indsatser, og har derfor ikke medvirket i kortlægningen. Kortlægningen viser, at der er flere indsatser rettet mod den tidlige opsporing og den generelle indsats i form af samtaler med børn og unge og sundhedspædagogiske aktiviteter. Der er ikke etableret lokale rygestopkurser for unge. I stedet henvises til internetbaserede kurser. På voksenområdet varetages rygestoptilbuddene af Tranehaven, der har flere års erfaring med dette område. Der er ikke opsamlet data om rygestopkursernes effekt, men dette anbefales som en fremadrettet indsats. De foreliggende oplysninger peger på, at der er udviklingspotentialer i forhold til den strukturelle forebyggelse, til samarbejdet med ungdomsuddannelserne, samt rygestopkurser til unge og udsatte grupper. Kortlægningen peger endvidere på behov for informationsindsatser målrettet de forskellige målgrupper - og behov for kompetenceudvikling. Generelt er indsatserne ikke evalueret, hvorvidt indsatserne er tilstrækkelige bygger således på de professionelles vurderinger. På baggrund af de indsendte oplysninger vurderes det, at Gentofte Kommune mangler indsatser, der svarer til grundniveauet i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Tobak. Sundhedspolitikkens prioriterede områder vil kunne bidrage til at udvikle indsatserne på rygeområdet svarende til forebyggelsespakkens grundniveau. 12

14 1. Rygestopkampagner online Rygestopkampagner i det offentlige rum Understøtte nationale kampagner Rygestopevents på ungdomsuddannelserne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse Inspiration målrettet fritidslivet % af de unge på 9. og 10. klassetrin ryger dagligt (Undersøgelsen af ryge- og rusmiddelvaner 2012) 16 % af de +16-årige ryger dagligt (Sundhedsprofilen, Region Hovedstaden, 2010) 2. Rygestopkurser målrettet unge under 25 år Pilotprojekt med rygestopkurser til +25-årige der i mindre grad gør brug af de eksisterende rygestopkurser Online rygestopkurser Vurdering af behov for supplerende sundhedspædagogiske indsatser på skoleområdet Tilbud om sundhedscoaching i Jobcenteret 5. I 2014 er andelen af unge, der ryger dagligt, på 9. og 10. klassetrin, reduceret med 20 % I 2014 er andelen af de +16-årige, der ryger dagligt, reduceret med 20 % 3. Rygepolitik for den borgerrettede indsats Dialog med ungdomsuddannelserne 6. Gentofte Kommune vil arbejde for at forebygge rygestart og nedbringe antallet af dagligrygere I perioden vil vi særligt have fokus på at ændre regler og påvirke kulturer 13

15 Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er andelen af unge, der ryger dagligt, på 9. og 10. klassetrin reduceret med 20 % Undersøgelsen af unges ryge- og rusmiddelvaner fra skoleåret 2011/2012 viste, at 12 % af de unge på 9. og 10. klassetrin i Gentofte Kommune røg dagligt. Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Rygepolitik - Skoler, GFO`er og fritidscentre Alle skoler, GFO`er og fritidscentre har en rygepolitik, der som minimum sikrer opfyldelse af loven om røgfrie miljøer (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Processen drøftes med skolernes forretningsudvalg. Se også Rygepolitik under næste succeskriterium. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole Rygepolitik - Sociale institutioner Sociale institutioner med unge under 16 år har en rygepolitik, der som minimum sikrer opfyldelse af loven om røgfrie miljøer (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Der følges op på rygepolitikken i forbindelse med tilsynsbesøgene. Tovholder: Sociale Institutioner og Familieplejen Individuelle og gruppeorienterede indsatser Rygestopkurser målrettet unge Børn Unge og Fritid uddanner tre rygestopinstruktører (en sundhedsplejerske, en tandlæge/tandplejer og en pædagog fra Sociale Institutioner). Rygestopinstruktørerne uddannes efter koncept fra Kræftens Bekæmpelse. Rygestoptilbuddet vil omfatte en gruppe med seks-otte unge, som optages løbende og derfor er på forskellige steder i deres rygestop. Målet er, at unge der er motiveret for rygestop hurtigt får dette tilbudt. Henvisning til kurset sker via individuelle kontakter fx via SSP, Sundhedsplejen, Tandplejen eller andre informationsindsatser. Der tilbydes mindst fem fysiske møder (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Sundhedsplejen, Tandplejen samt Sociale Institutioner og Familieplejen Vurdering af behov for sundhedspædagogiske indsatser Der tages en drøftelse i skolernes forretningsudvalg med henblik på vurdering af behov for nye eller supplerende tiltag for at sikre systematiske undervisningsforløb om tobak og rygning på klassetrin (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Sundhedsplejen samt Børn og Familie/SSP konsulenten 14

16 Informationsindsatser Rygestopkampagner, online Rygestop-kampagner der appellerer til de unge. Informationsmaterialer og kampagner skal fremover være udarbejdet og formidlet, så de unge kan identificere sig med dem fx via sociale medier. Rygestopkampagner i det offentlige rum Reklamer for rygestop-tilbud i det offentlige rum. Udarbejdelsen af reklamemateriale vedr. kommunens rygestop-tilbud. Reklamerne skal præsenteres i det offentlige rum i buslæskure, på plakatsøjler osv. Unge inddrages i arbejdet. Rygestopkurser, online Der træffes beslutning om hvilket eller hvilke online rygestopkurser ansatte i Gentofte Kommune henviser til (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Sundhedsplejen og Tandplejen i samarbejde med Forebyggelse og Sundhedsfremme Inspiration målrettet fritidsområdet Der afholdes en inspirationsdag målrettet fritidsområdets foreninger og bestyrere af kantiner i idrætshaller mv. Inspirationsdagen skal bidrage til at formidle ny viden på KRAM området og Mental Sundhed og give inspiration, der direkte kan anvendes i foreningens/kantinens arbejde. På rygeområdet skal temadagen bidrage til, at den enkelte forening tager aktiv stilling til, hvordan lovgivningen om røgfrie miljøer kan sikres (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Idræt og Fritid og Forebyggelse og Sundhedsfremme Målgruppe Unge i 7., 8., 9. og 10. klasse Forankring Resultaterne af rygestopkurserne indberettes til nationale databaser. Der tages stilling til forankring ultimo Tovholder: Børn, Unge og Fritid Evaluering Undersøgelsen af unges ryge- og rusmiddelvaner fra skoleåret 2011/2012 gentages primo Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er andelen af de +16-årige, der ryger dagligt, reduceret med 20 % Den Regionale Sundhedsprofil fra 2010 viste, at 16 % af de +16-årige i Gentofte Kommune røg dagligt. Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Rygepolitik Rygepolitikken for ansatte udvikles til også at omfatte den borgerrettede indsats (grundniveau i jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Koordinationsnetværket udpeger en arbejdsgruppe 15

17 Dialog med ungdomsuddannelserne Der igangsættes en dialog med ungdomsuddannelserne om samarbejdet på hele KRAM området. Processen opstartes med afholdelse af en workshop, der på rygeområdet bidrager til at sætte rygning på dagsordenen, herunder udarbejdelse af rygepolitikker og sikring af lovgivningen om røgfrie miljøer. Tovholder: Børn og Familie/SSP konsulenten og Forebyggelse og Sundhedsfremme Individuelle og gruppeorienterede indsatser Rygestoptilbud til unge Børn Unge og Fritid uddanner tre rygestopinstruktører (se foregående handleplan). Der tilbydes rygestopkurser til unge under 25 år. Tovholder: Sundhedsplejen, Tandplejen samt Sociale Institutioner og Familieplejen Rygestoptilbud til +25-årige Det eksisterende tilbud om rygestopkurser på Tranehaven suppleres som et pilotprojekt med et decentralt tilbud målrettet borgere, der i mindre grad gøre brug af rygestopkurserne på Tranehaven. Tovholder: Tranehaven Tilbud om sundhedscoaching for arbejdssøgende Der igangsættes et pilotprojekt, hvor borgere tilknyttet Jobcenteret tilbydes sundhedscoaching. Sundhedscoaching omfatter livsstil i forhold til KRAM faktorerne (herunder rygning). Inden pilotprojektet igangsættes foretages en afsøgning af erfaringer fra andre kommuner, og der gennemføres fokusgruppeinterview med brugere og ansatte i Jobcenteret. Pilotprojektet søger at afklare, hvorvidt et tilbud om sundhedscoaching for arbejdssøgende i Gentofte Kommune kan bidrage til øget sundhed, højere grad af arbejdsmarkedsparathed og en fastholdelse af sunde vaner blandt deltagerne. Tovholder: Job og Ydelser og Forebyggelse og Sundhedsfremme Informationsindsatser Rygestopkampagner, online Rygestopkampagner der appellerer til de unge og til grupper med stor andel af rygere. Informationsmaterialer og kampagner skal fremover være udarbejdet og formidlet, så målgrupperne kan identificere sig med dem fx via sociale medier. Rygestopkampagner i det offentlige rum Reklamer for rygestop-tilbud i det offentlige rum. Udarbejdelse af reklamemateriale vedr. kommunens rygestop-tilbud. Reklamerne præsenteres i det offentlige rum, fx i buslæskure, på plakatsøjler osv. Rygestopkurser, online Der træffes beslutning om, hvilket eller hvilke online rygestopkurser ansatte i Gentofte Kommune henviser til (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Rygestopevent I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse tilbydes rygestopevent på ungdomsuddannelserne herunder Ungdomsskolen. Kampagner Nationale kampagner understøttes ved at formidle relevant information via de kommunale platforme (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Sundhedsplejen, Tandplejen og Forebyggelse og Sundhedsfremme 16

18 Målgruppe Borgere der ryger, og er motiveret for rygestoptilbud. Unge på ungdomsuddannelserne (Ungdomsskolen, gymnasierne, HF, Produktionsskoler m.m.). Forankring Resultaterne af rygestopkurserne indberettes til nationale databaser. Der tages stilling til forankring ultimo Tovholder: Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed Evaluering Der måles på de aktivitetsbaserede indsatser i Der måles endeligt via de Regionale Sundhedsprofiler i Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme Økonomi Der ansøges om et samlet beløb på kroner. Heraf anvendes: kr. til uddannelse af tre rygestopinstruktører og til rygestopkurser til unge under 25 år kr. til pilotprojekt med decentralt rygestoptilbud til de +25-årige kr. til udvikling af online kampagner, der appellerer til unge og målgrupper med mange +16-årige dagligrygere kr. til reklamer i det offentlige rum, der appellerer til unge og målgrupper med mange +16-årige dagligrygere Fællesindsatser der også indgår i andre handleplaner: kr. til temadag på fritidsområdet (ud af et samlet beløb på kr.) kr. til samarbejde med ungdomsuddannelserne (ud af et samlet budget på kr.) kr. til pilotprojekt på Jobcenteret (ud af et samlet beløb på kr.) 17

19 Alkohol Politisk mål Gentofte Kommune vil arbejde for at ændre alkoholkulturen i en sundere retning. I perioden vil vi særligt have fokus på de unges alkoholforbrug og på borgere med risikobetonet alkoholadfærd. Succeskriterier: I 2014 er andelen af unge på 9. og 10. klassetrin, der rusdrikker reduceret med 15 % I 2014 er andelen af de +16-årige med risikobetonet alkoholadfærd reduceret med 10 % Kortlægning Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Børn og Familie/SSP, Dagtilbud, Sociale Institutioner og Familieplejen, Sundhedsplejen, Pleje og Sundhed, Social og Handicap, Jobcenteret, Tranehaven samt Forebyggelse og Sundhedsfremme. I forbindelse med kortlægningen er områderne endvidere spurgt om deres forslag til nye eller supplerende indsatser. I forhold til den strukturelle forebyggelse viser kortlægningen, at nogle områder har udarbejdet alkoholpolitikker for den borgerrettede indsats. Det anbefales, at der udarbejdes lokale handleplaner på alle relevante områder, at der udarbejdes procedurer for lejlighedsvise bevillinger, og at personale med alkoholfaglige kompetencer indgår i Bevillingsnævnet. Kortlægningen viser, at der er arbejdes med såvel individuelle som gruppeorienterede indsatser - og at der er behov for yderligere indsats. Forslagene til nye initiativer kendetegnes bl.a. ved ønsker om systematiske screeninger, yderligere koordinering og kompetenceudvikling. Der er ligeledes igangsat en række informationsinitiativer. Det foreslås, at der etableres en ungeekspertgruppe og gennemføres brugerundersøgelser med henblik på de fremadrettede indsatser. Det anbefales endvidere at udarbejde materiale, der kan uddeles via de praktiserende læger og tandlæger. Samarbejdet med ungdomsuddannelserne er påbegyndt, og det vurderes, at der er et samarbejdspotentiale i forhold til succeskriteriet om nedsættelse af de +16-åriges risikobetonede alkoholadfærd. Behandlingstilbuddene foreslås suppleret med lokale tilbud, og relationsorienterede tilbud til familier hvor et medlem har et alkoholproblem. Kortlægningen viser, at enkelte af indsatserne er evalueret. Ifølge Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke er der på alkoholområdet god dokumentation for effekten af metoder til forebyggelse, tidligt indsats og behandling. I forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakken viser kortlægningen, at indsatserne på flere områder ikke svarer til grundniveauet. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige opgaveområder har udarbejdet et udkast til en alkoholstrategi for den borgerrettede indsats. Vedtagelse og implementering af strategien vil tilgodese de fleste af kortlægningens forslag til nye/supplerende indsatser. Ved implementering af alkoholstrategien vil grundniveauet være sikret. Det anbefales, at der ved implementering af alkoholstrategien sættes særligt fokus på opfyldelse af Sundhedspolitikkens succeskriterier. 18

20 1. Nedsættelse af unge-ekspertgruppe mhp. at kortlægge behov for indsatser set fra et ungeperspektiv Inspirationsdag for fritidsområdet Understøtte nationale kampagner % af de unge på 9. og 10. klassetrin rusdrikker (Rusmiddelundersøgelsen, 2012) 30 % af de +16-årige har risikobetonet alkoholadfærd (Sundhedsprofil Region Hovedstaden, 2010) 2. Sundhedspædagogisk indsats på 8. klassetrin Afsøgning af erfaringer fra andre kommuner mhp. indsatser målrettet +16-årige samt erfaringer med anonym rådgivning Tilbud om sundhedscoaching i Jobcenteret Systematisk screening Samtaler om alkoholvaner på baggrund af systematisk screening målrettet borgere med kontakt til Tranehaven og udvalgte afdelinger i Social og Sundhed 5. I 2014 er andelen af unge på 9. og 10. klassetrin, der rusdrikker reduceret med 15 % I 2014 er andelen af de +16-årige med risikobetonet alkoholadfærd reduceret med 10 % 3. Udarbejdelse af lokale handleplaner der understøtter Alkoholstrategien Nøglepersonsnetværkene på rusmiddelområdet reetableres og koordineres Dialog med ungdomsuddannelserne Bevillingsnævnet suppleres SSP-konsulenten inddrages vedr. lejlighedsvise alkoholbevillinger Undersøge muligheder for tværkommunalt samarbejde 6. Gentofte Kommune vil arbejde for at ændre alkoholkulturen i en sundere retning I perioden vil vi særligt have fokus på de unges alkoholforbrug og på borgere med risikobetonet alkoholadfærd 19

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 %

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 % MINDFULNESS FOR BØRN Otte ugers mindfulness kursusforløb for elever i skolernes 0. klasser. Forløbet skal give børnene nye kompetencer til at håndtere og forebygge konflikter og øge ro og opmærksomhed

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune. Sundhedsudvalg Fagudvalgs prioritering:

Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune. Sundhedsudvalg Fagudvalgs prioritering: Nr. 6 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune Sundhed og Handicap Sundhedsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud.

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud. Oversigt over konkrete indsatser i Roskilde Kommune i forbindelse med forebyggelsespakker Udarbejdet april 2015 Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune

Læs mere

BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse

BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse Anne Kristine Aarestrup Ph.d.-studerende Forskningsprogrammet for Børns sundhed/ TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Pædagogisk dag Ordrup Skole

Pædagogisk dag Ordrup Skole Pædagogisk dag Ordrup Skole Lørdag den 22. januar 2011 Værksted: Sundhed FOREBYGGELSE OG SUN DHEDS FREMME Program for værkstedet Sundhed Kl. 11.30. 12.30 Oplæg fra Forebyggelse og Sundhedsfremme Hvorfor

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 Forord Kommunerne står overfor stadig større udfordringer med at sikre borgerne velfærdsydelser inden for de givne rammer. I Fredensborg Kommune har vi

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Baby i Balance Afdelingsleder for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere