Sundheds- politik Handleplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014"

Transkript

1 Sundhedspolitik Handleplaner

2 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom - Reduktion i antallet af genindlæggelser 37 Psykisk sygdom - Kompetenceudvikling 41 Psykisk sygdom - Tidlig opsporing 44 Psykisk sygdom - Fokus på KRAM faktorerne 47 Patientrettet forebyggelse 51 Forløbsprogrammer 52 Sygedagpengeperioden - På begge ben 55 Patientrettet forebyggelse Tidlig opsporing tidlig indsats 57 Erhvervet hjerneskade 59 Bilag 1 - Kost 64 Bilag 2 - Rygning 67 Bilag 3 - Alkohol 69 Bilag 4 - Motion 71 Bilag 5 - Mental sundhed Børn og unges trivsel 75 Bilag 6 - Erhvervet hjerneskade 77 1

3 Udarbejdelse af handleplaner Kommunalbestyrelsen vedtog Sundhedspolitikkens indsatsområder for perioden i februar Der er efterfølgende udarbejdet handleplaner med henblik på at nå de politisk prioriterede succeskriterier. Handleplanerne er udarbejdet af tværgående arbejdsgrupper med repræsentanter udpeget af opgaveområderne Børn, Unge og Fritid, Social og Sundhed, Teknik og Miljø samt Kultur og Bibliotek. Organisationens viden og erfaringer er inddraget via skriftlige tilbagemeldinger suppleret med individuelle kontakter og møder i arbejdsgrupperne. Kortlægning Med henblik på at kunne målrette handleplanerne er der udarbejdet kortlægninger af eksisterende indsatser, der retter sig mod de politisk prioriterede indsatsområder. Kortlægningerne har bl.a. givet tilbagemeldinger på, hvorvidt igangsatte indsatser vurderes til at være tilstrækkelige, eller der er behov for yderligere indsats, evalueringspraksis samt forslag til nye eller supplerende indsatser. Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 Forebyggelsespakker om Alkohol, Mad & Måltider, Fysisk Aktivitet, Tobak og Mental Sundhed. Der er efterfølgende udsendt Forebyggelsespakker om Seksuel sundhed, Hygiejne, Indeklima i skoler og Solbeskyttelse. Forebyggelsespakkerne indeholder faglige anbefalinger til kommunale indsatser, hvor der skelnes mellem indsatser på grundniveau og på udviklingsniveau (Grundniveau: Basale indsatser der er baseret på den aktuelt bedste viden. Udviklingsniveau: Indsatser der typisk bygger videre på indsatser på grundniveauet, og som forudsætter opsøgende arbejde og udvikling af nye koncepter). Kommunernes Landsforening opfordrer kommuner, der ikke har implementeret indsatser på grundniveau til at igangsætte dette i løbet af Kortlægningerne og de efterfølgende handleplaner er kommenteret i forhold til, om indsatserne som minimum bidrager til at løfte den kommunale indsats til Forebyggelsespakkernes grundniveau. Handleplanernes opbygning Handleplanerne giver en overordnet beskrivelse af de tværgående arbejdsgruppers anbefalinger vedr. forebyggelsesindsatser. Der er endvidere udviklet en model, der for hver handleplan giver et samlet overblik over de politiske mål, succeskriterier, særlige udfordringer samt de foreslåede indsatser fordelt på strukturel forebyggelse, individuel/gruppeorienteret forebyggelse samt informationsindsatser. Fælles for handleplanerne er: Organisering og ansvar Forebyggelsesindsatserne vil blive implementeret af de respektive tovholdere. Det fremgår af alle indsatser, hvilken afdeling der er tovholder. Alle handleplaner har milepæle primo 2014, medio 2014 og ultimo Forebyggelse og Sundhedsfremme koordinerer den samlede indsats, indkalder tovholderne til koordineringsmøder og lægger data i Balanced Scorecard. Tidsplan Arbejdet med handleplanerne igangsættes medio 2013 og afsluttes ultimo Der opsættes milepæle for de enkelte indsatser, og der afholdes tre koordinerede møder. Et primo 2014, et medio 2014 og et ultimo Kommunikationsplan Politikere, direktion og tovholdere kan følge indsatserne via Balanced Scorecard. Der udarbejdes en artikel ved handleplanens start og afslutning til Gentofte Lige Nu. 2

4 Efter aftale holdes relevante fora orienteret fx Sundhedsforum i Børn, Unge og Fritid. Der afholdes en konference, hvor resultaterne formidles medio Evaluering Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan, ligesom der tages stilling til den efterfølgende implementering. Tovholderne fremgår af de enkelte handleplaner Økonomi Flere af de foreslåede indsatser igangsættes indenfor opgaveområdernes ramme. Andre indsatser forudsætter tildeling af ressourcer fra sundhedspolitikkens pulje. De ansøgte midler fremgår af et selvstændigt bilag, Økonomi vedr. Sundhedspolitikkens handleplaner Endvidere er økonomien beskrevet under de enkelte handleplaner. Bilag Bilag 1-6 indeholder en skematisk oplistning af kortlægningen fordelt på succeskriterierne suppleret med forslag til nye indsatser. 3

5 Borgerrettet forebyggelse 4

6 Kost Politisk mål Gentofte Kommune vil arbejde for at gøre det let at vælge sunde mad- og drikkevarer. I perioden vil vi særligt have fokus på at gøre sund mad tilgængelig for børn og unge og i fritidslivet. Succeskriterier I 2014 er der nem adgang til drikkevand på alle skoler og GFO er I 2014 er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn i 0.klasse reduceret til højst 7 % I 2014 er antallet af de 6-16-årige børn og unge i Gentofte Kommune, der spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, øget med 50 % Kortlægning Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Dagplejen, Dagtilbud, Sociale Institutioner og Familieplejen, Sundhedsplejen, Tandplejen, syv skoler, tre GFO er, to fritidscentre, Gentofte Sportspark, Kildeskovshallen, Gentofte Ejendomme, to gymnasier samt Forebyggelse og Sundhedsfremme. Endvidere er der indsendt forslag til indsatser fra Bernstorffs Slotshave. Kortlægningen må tages med det forbehold, at ikke alle skoler og fritidsordninger har indsendt oplysninger. På baggrund af de indsendte oplysninger vurderes det, at Gentofte Kommune på de fleste områder har indsatser, der svarer til grundniveauet i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Mad & Måltider, og at Sundhedspolitikkens politisk prioriterede områder vil bidrage til, at samtlige områder når et generelt niveau svarende til forebyggelsespakkens grundniveau - og på enkelte områder svarende til forebyggelsespakkens udviklingsniveau. Kortlægningen viser, at flere områder har arbejdet systematisk med implementering af mad- og måltidspolitikken og har udviklet let tilgængelige sunde tilbud, der efterspørges af målgruppen. Kortlægningen viser også udviklingspotentialer i forhold til indsatser rettet mod børn/familier med overvægtige førskolebørn, indsatser der retter sig mod, at flere børn og unge spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og indsatser der bidrager til at fremme lighed i sundhed. Nogle skoler har drikkevandsanlæg, mens andre efterspørger flere af disse. En enkelt skole har dårlige erfaringer med drikkevandsanlæg, der har givet anledning til vandlege og endte med at gå i stykker. Generelt vurderes det, at der er behov for en systematisk kortlægning, beregning af omkostninger og vurdering af behov for implementering af nye drikkevandsanlæg. Tilbagemeldingerne fra idrætslivet viser interesse for at udvikle tilbuddet om sund mad og adgangen til drikkevand. I forhold til ungdomsuddannelserne er indsatsen på 10. klassetrin velbeskrevet og vurderes til at ligge på højt niveau. Der er tilbagemeldinger fra to gymnasier, men ingen tilbagemeldinger om samarbejdet mellem gymnasier og kommunen på kostområdet. De fleste indsatser er ikke evaluerede. Hvorvidt indsatserne er tilstrækkelige bygger således på de professionelles beskrivelser og vurderinger. 5

7 1. Understøtte nationale kampagner om reviderede kostanbefalinger fra Fødevarestyrelsen Udvikling af nye/supplerende materialer Kampagne, sluk tørsten i vand i samarbejde med elevrådene Sunde snacks, konkurrence Inspiration til indsats, temaarrangement Inspiration målrettet fritidslivet Information om fritidsaktiviteter målrettet børn under 6 år, mulighed for økonomisk støtte via Danmarks Idrætsforbund 4. I Gentofte Kommune er 8 % af børn i 0. klasse overvægtige/svært overvægtige (Databasen Børns Sundhed) 33 % af de unge i udskolingen spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I indskolingen og på mellemtrinnet er børnene spurgt, om de spiser frugt og grønt, men ikke om mængden (Ordrup Skole) 2. Hjemmebesøg og Sundhedsværksted, tilbud til forældre med overvægtige børn på 3-6 år Undersøge interessen for skolefrugtordninger Deltage i motiverende indsatser som fx Madkamp DM i hjemkundskab 5. I 2014 er der nem adgang til drikkevand på alle skoler og GFO er I 2014 er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn i 0. klasse reduceret til højest 7 % I 2014 er antallet af de 6-16-årige børn og unge i Gentofte Kommune, der spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, øget med 50 % 3. Kortlægning og udarbejdelse af plan for adgangen til drikkevand på skoler og GFO er, pilotprojekt på 1-2 skoler Mad- og måltidspolitikken revideres og implementeres på baggrund af reviderede anbefalinger fra Fødevarestyrelsen Sammenhængende indsats til overvægtige børn på 3-6 år 6. Gentofte Kommune vil arbejde for at gøre det let at vælge sunde mad- og drikkevarer I perioden vil vi særligt have fokus på at gøre sund mad tilgængelig for børn og unge og i fritidslivet 6

8 Nye og supplerende indsatser der understøtter succeskriteriet: I 2014 er der nem adgang til drikkevand på alle skoler og GFO er Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Kortlægning Ifølge de danske kostråd anbefales det, at tørsten slukkes i postevand. Udover de sundhedsmæssige gevinster er der økonomiske og klima- og miljømæssige gevinster at hente ved at anvende postevand frem for flaskevand. Skolebørns væskebehov er individuelle. I gennemsnit vil det daglige væskebehov være 1-1½ liter, men det vil afhænge af fysisk aktivitet, temperatur etc. Det anbefales, at børn og unge har let adgang til afkølet postevand, så de drikker dette, når de er tørstige, og at adgangen til drikkevand ikke skal være fra toiletter. En bæredygtig løsning er etablering af fx vandposter, drikkevandsfontæner eller drikkevandsbrønde. Disse skal af hensyn til bakterievækst forsynes med frisk ikke-recirkuleret drikkevand direkte fra ledningsnettet, evt. suppleret med udlevering eller forældrekøb af drikkedunke til børn. Endvidere skal vandposter vedligeholdes så vandhaner og armaturer fx ikke fornikles. Desuden skal sikkerhed i forhold til tandskader indtænkes. En midlertidig løsning kan være drikkevand i kander med låg der vaskes dagligt. Det anbefales, at der i Gentofte Kommune udarbejdes en systematisk kortlægning af adgangen til drikkevand på alle skoler og GFO er, der afdækker de nuværende løsninger, deres funktion, vedligehold og sikkerhed. Det anbefales at inddrage erfaringer fra andre kommuner, der har indført nem adgang til drikkevand. Endvidere skal kortlægningen indeholde et budget i forhold til renovering eller nye installationer samt plan for implementering der etableres et pilotprojekt med deltagelse af 1-2 skoler. Tovholder: Gentofte Ejendomme samt Forebyggelse og Sundhedsfremme Informationsindsatser Lokale kampagner Der udarbejdes i samarbejde med elevrådene lokale kampagner. Kampagnerne skal motivere eleverne til at drikke vand, forebygge hærværk på eventuelle vandposter og motivere forældrene til at indkøbe drikkedrukne. Evt. koblet til undervisningen om sundhed, miljø og energi. Tovholder: Tandplejen i samarbejde med de enkelte skoler, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og Sundhedsfremme Målgruppe Elever på 0. til 10. klassetrin og deres forældre. Forankring De enkelte skoler understøttet af Gentofte Ejendomme. Evaluering Succeskriteriet måles via spørgeskemaundersøgelse til skoleledelserne. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme 7

9 Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn i 0. klasse reduceret til højst 7 % Årsrapporten fra databasen Børns Sundhed for skoleårene 2009/2010 og 2010/2011 viser, at 8 % af børnene i 0. klasse i Gentofte Kommune var overvægtige/svært overvægtige. Beskrivelse af indsatsen Strukturelle indsatser Mad- og måltidspolitik Fødevarestyrelsen forventer at udmelde reviderede kostanbefalinger i september Gentofte Kommunes mad- og måltidspolitik tilrettes efterfølgende, og der igangsættes en dialog med dagtilbudsområdet vedr. behov for reviderede lokale politikker. Sammenhængende indsats Der udarbejdes beskrivelse af en sammenhængende tværfaglig indsats rettet mod overvægtige og svært overvægtige børn med udgangspunkt i Gentoftemodellens principper om tovholderfunktion og forældresamarbejde. Af beskrivelsen vil det fremgå, hvornår de forskellige faggrupper inddrages, og hvilke metoder og materialer der anvendes. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Individuelle og gruppeorienterede indsatser Hjemmebesøg og Sundhedsværksted til familier med overvægtige børn fra 3 6 år Familier med overvægtige børn på 3-6 år tilbydes som forsøgsordning hjemmebesøg af sundhedsplejersken og deltagelse i Sundhedsværksted. Sundhedsværksted består af fire kursuseftermiddage/aftener, hvor der laves og drøftes mad, madvaner og madkultur. Familierne henvises via Dagtilbud, Tandplejen eller Børn og Familie. Forældre kan også selv kontakte Sundhedsplejen på baggrund af informationer på Gentofte Kommunes hjemmeside. Forebyggende hjemmebesøg på baggrund af småbørn i risikogrupper indsats på sigt På sigt kan forebyggende hjemmebesøg til småbørn overvejes på baggrund af risikofaktorer. Ifølge Temarapporten fra databasen Børns Sundhed om indskolingsbørn i skoleåret er der følgende prædikatorer for overvægt i indskolingen: At være i risiko for overvægt eller være overvægtig i spædbarnesalderen, høj social belastning i familien ved spædbarnsalderen, forældre med indvandrerstatus, høj gestationsalder, høj fødselsvægt, længere fødselslængde, ikke være ammet fuldt i fire måneder og udsættelse for passiv rygning. Anden litteratur peger på, at forældres overvægt ligeledes er en vægtig risikofaktor. Tovholder: Sundhedsplejen Informationsindsatser Publikationer og konsulentbistand Det anbefales at Dagtilbud og Dagplejen i arbejdet med implementering af Gentofte Kommunes mad- og måltidspolitik, har fokus på madens sammensætning og ernæringsindhold samt dialog med forældrene herom. I forbindelse med lanceringen af de reviderede kostanbefalinger i september 2013 planlægges en national kampagnerettet informationsindsats. Det anbefales at afvente behovet for udvikling af nyt materiale vedr. kostsammensætning, mellemmåltider etc. til omfanget, og indholdet af materialet fra 8

10 Fødevarestyrelsen kendes. I forbindelse med udvikling af nyt/supplerende materiale indtænkes også elektroniske inspirationsløsninger evt. i samarbejde med de handlende. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Fritidslivet Der udarbejdes oversigt over fritidsaktiviteter målrettet børn under 6 år og oplysninger om muligheden for at søge økonomisk støtte til fritidsaktiviteter via Danmarks Idrætsforbund. Det undersøges, om der kan reserveres pladser til fx Aktiv Sommer og pladser i foreningerne. Indsatsen beskrives også i handleplanen Motion. Tovholder: Idræt og Fritid Målgruppe Børn fra 0 6 år og deres forældre. Dagtilbud på 0 6 års området. Forankring Børn, Unge og Fritid Evaluering Måles via databasen Børns Sundhed Tovholder: Sundhedsplejen Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er antallet af de 6-16-årige børn og unge i Gentofte Kommune, der spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, øget med 50 % Sundhedsprofilen for børn på Ordrup Skole i skoleåret 2010/2011 viser, at 33 % af de unge i udskolingen spiste frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Mad- og måltidspolitik Fødevarestyrelsen forventer at udmelde reviderede kostanbefalinger i september Gentofte Kommunes mad- og måltidspolitik tilrettes efterfølgende og der igangsættes en dialog med skoleområdet vedr. behov for reviderede lokale politikker. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Individuelle og gruppeorienterede indsatser Skolefrugtordning Der igangsættes en dialog med skoleområdet om indførelse af en forældrebetalt frugtordning, herunder en afdækning af hvilke ordninger, der fungerer bedst. Ifølge Fødevarestyrelsen medvirker skolefrugtordninger til at forbedre elevernes trivsel og indlæring, de kan være et redskab i sundhedsundervisningen og giver mulighed for at sætte handling bag dele af skolens mad- og måltidspolitik. En evaluering, gennemført af Kræftens Bekæmpelse, viser, at både elever og lærere var glade for den daglige frugtpause. Ni ud af ti skoleelever vil gerne have en 9

11 frugtordning i deres klasse, når de først har prøvet det. Eleverne føler, at de får mere energi og lyst til at lære, de får lyst til at spise sundt, de bliver nysgerrige over for mad og mindre kræsne. For at mindske ulighed i sundhed etableres et pilotprojekt på to skoler, hvor der gives mulighed for at søge økonomisk tilskud til enkelte børn. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole Madkamp DM i hjemkundskab, et initiativ fra Fødevareministeriet/Madkulturen Det anbefales, at interesserede skoler og GFO er i Gentofte Kommune tilmelder sig DM i hjemkundskab, et læringsforløb på op til seks uger som efterfølges af regionale semifinaler og til slut en landsdækkende finale. Elever og lærere motiveres til at beskæftige sig med mad og måltider på innovative måder, der kan bidrage til madglæde, madmod og nye oplevelser med hjemkundskab. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole Informationsindsatser Inspiration målrettet fritidsområdet Der afholdes en inspirationsdag målrettet fritidsområdets foreninger og bestyrere af restauranter i idrætshaller mv. Inspirationsdagen skal bidrage til at formidle ny viden på KRAM området og Mental Sundhed samt give inspirationer, der direkte kan anvendes i foreningens arbejde. På kostområdet skal temadagen bidrage til anbefalinger om at drikke vand og spise frugt og grønt frem for søde drikke, energibar etc. og til servering af sunde mad- og drikkevarer i restauranterne. Tovholder: Idræt og Fritid og Forebyggelse og Sundhedsfremme Snacks-konkurrence Forskere ved Aarhus Universitet undersøger, hvordan unge kan fristes til at spise mere sundt ved at udvikle fristende snacks baseret på frugt og grønt. Teenagere spiser ofte mellem måltiderne. Man ser ofte, at når de spiser for hyggens skyld, f.eks. når de sidder med vennerne foran computeren eller fjernsynet, så er det i højere grad usunde snacks, de spiser. Det kan være en af årsagerne til fedme blandt unge. I stedet for at modarbejde de unges hang til snacks, som synes at være en umulig opgave, kan man i stedet prøve at arbejde med det og promovere sunde snacks, Line Holler Mielby Aarhus Universitet. Der planlægges og udskrives en konkurrence blandt børn og unge i GFO er og fritidscentre om opskrifter på frugt og grøntsagssnacks. Vinderne får gavekort til indkøb af frugt og grønt til fritidsordningen. Vinderopskrifterne vil blive offentliggjort, samlet og videreformidlet til de øvrige GFO er, fritidscentre og forældre. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Inspiration til indsats Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, gennemførte i skoleåret 2010/2011 Boost-projektet. Formålet var at udvikle, implementere og evaluere en skole- og lokalsamfundsbaseret indsats, der sikrer, at børn og unge spiser mere frugt og grønt. Indsatsen skulle desuden indvirke positivt på børnenes trivsel og indlæring. Målgruppen var elever i 7. klasse. Projektets resultater afrapporteres i Der afholdes et inspirationsarrangement med nogle af forskningsprojektets aktører med henblik på at inspirere til indsatser på skoler og fritidsordninger i Gentofte Kommune. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen 10

12 Kampagnerettede indsatser I forbindelse med lancering af de reviderede kostanbefalinger i september 2013 planlægges en national kampagnerettet informationsindsats. Det anbefales at understøtte kampagnen med lokale initiativer, der bl.a. har fokus på børn og unges indtag af frugt og grønt. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Målgruppe Børn, unge og deres forældre De kommunale skoler, GFO er og klubber Fritidslivet Forankring Tovholder: Børn, Unge og Fritid Evaluering Måles ved at gennemføre en sundhedsprofil på alle skoler i Gentofte Kommune Tovholder: Børn, Unge og Fritid samt Forebyggelse og Sundhedsfremme Økonomi Der ansøges om et samlet beløb på kroner. Heraf anvendes: kr. til pilotprojekt om adgang til drikkevand på 1-2 skoler på baggrund af kortlægningen kr. til lokale kampagner om at slukke tørsten i vand kr. til hjemmebesøg og sundhedsværksted til familier med overvægtige børn på 0-6 år kr. til udvikling af materiale der understøtter de reviderede kostanbefalinger til børn og unge kr. til Boost-inspirationsarrangement kr. til kampagne om sunde snacks kr. til pilotprojekt hvor der gives mulighed for at søge økonomisk støtte til skolefrugtordning Fællesindsatser der også indgår i andre handleplaner: kr. til temadag på fritidsområdet (ud af et samlet beløb på kr.) 11

13 Rygning Politisk mål Gentofte Kommune vil arbejde for at forebygge rygestart og nedbringe antallet af dagligrygere. I perioden vil vi særligt have fokus på at ændre regler og påvirke kulturer. Succeskriterier I 2014 er andelen af unge, der ryger dagligt, på 9. og 10. klassetrin reduceret med 20 % I 2014 er andelen af de +16-årige, der ryger dagligt, reduceret med 20 % Kortlægning Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Fritid, Sociale Institutioner og Familieplejen, Skole, Ordrup Skole, SSP, Sundhedsplejen, Tandplejen, Job og Ydelser, Plejeboliger og Dagcentre, Social og Handicap og Tranehaven. Teknik og Miljø samt Kultur og Bibliotek har ikke rygerelaterede indsatser, og har derfor ikke medvirket i kortlægningen. Kortlægningen viser, at der er flere indsatser rettet mod den tidlige opsporing og den generelle indsats i form af samtaler med børn og unge og sundhedspædagogiske aktiviteter. Der er ikke etableret lokale rygestopkurser for unge. I stedet henvises til internetbaserede kurser. På voksenområdet varetages rygestoptilbuddene af Tranehaven, der har flere års erfaring med dette område. Der er ikke opsamlet data om rygestopkursernes effekt, men dette anbefales som en fremadrettet indsats. De foreliggende oplysninger peger på, at der er udviklingspotentialer i forhold til den strukturelle forebyggelse, til samarbejdet med ungdomsuddannelserne, samt rygestopkurser til unge og udsatte grupper. Kortlægningen peger endvidere på behov for informationsindsatser målrettet de forskellige målgrupper - og behov for kompetenceudvikling. Generelt er indsatserne ikke evalueret, hvorvidt indsatserne er tilstrækkelige bygger således på de professionelles vurderinger. På baggrund af de indsendte oplysninger vurderes det, at Gentofte Kommune mangler indsatser, der svarer til grundniveauet i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Tobak. Sundhedspolitikkens prioriterede områder vil kunne bidrage til at udvikle indsatserne på rygeområdet svarende til forebyggelsespakkens grundniveau. 12

14 1. Rygestopkampagner online Rygestopkampagner i det offentlige rum Understøtte nationale kampagner Rygestopevents på ungdomsuddannelserne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse Inspiration målrettet fritidslivet % af de unge på 9. og 10. klassetrin ryger dagligt (Undersøgelsen af ryge- og rusmiddelvaner 2012) 16 % af de +16-årige ryger dagligt (Sundhedsprofilen, Region Hovedstaden, 2010) 2. Rygestopkurser målrettet unge under 25 år Pilotprojekt med rygestopkurser til +25-årige der i mindre grad gør brug af de eksisterende rygestopkurser Online rygestopkurser Vurdering af behov for supplerende sundhedspædagogiske indsatser på skoleområdet Tilbud om sundhedscoaching i Jobcenteret 5. I 2014 er andelen af unge, der ryger dagligt, på 9. og 10. klassetrin, reduceret med 20 % I 2014 er andelen af de +16-årige, der ryger dagligt, reduceret med 20 % 3. Rygepolitik for den borgerrettede indsats Dialog med ungdomsuddannelserne 6. Gentofte Kommune vil arbejde for at forebygge rygestart og nedbringe antallet af dagligrygere I perioden vil vi særligt have fokus på at ændre regler og påvirke kulturer 13

15 Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er andelen af unge, der ryger dagligt, på 9. og 10. klassetrin reduceret med 20 % Undersøgelsen af unges ryge- og rusmiddelvaner fra skoleåret 2011/2012 viste, at 12 % af de unge på 9. og 10. klassetrin i Gentofte Kommune røg dagligt. Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Rygepolitik - Skoler, GFO`er og fritidscentre Alle skoler, GFO`er og fritidscentre har en rygepolitik, der som minimum sikrer opfyldelse af loven om røgfrie miljøer (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Processen drøftes med skolernes forretningsudvalg. Se også Rygepolitik under næste succeskriterium. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole Rygepolitik - Sociale institutioner Sociale institutioner med unge under 16 år har en rygepolitik, der som minimum sikrer opfyldelse af loven om røgfrie miljøer (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Der følges op på rygepolitikken i forbindelse med tilsynsbesøgene. Tovholder: Sociale Institutioner og Familieplejen Individuelle og gruppeorienterede indsatser Rygestopkurser målrettet unge Børn Unge og Fritid uddanner tre rygestopinstruktører (en sundhedsplejerske, en tandlæge/tandplejer og en pædagog fra Sociale Institutioner). Rygestopinstruktørerne uddannes efter koncept fra Kræftens Bekæmpelse. Rygestoptilbuddet vil omfatte en gruppe med seks-otte unge, som optages løbende og derfor er på forskellige steder i deres rygestop. Målet er, at unge der er motiveret for rygestop hurtigt får dette tilbudt. Henvisning til kurset sker via individuelle kontakter fx via SSP, Sundhedsplejen, Tandplejen eller andre informationsindsatser. Der tilbydes mindst fem fysiske møder (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Sundhedsplejen, Tandplejen samt Sociale Institutioner og Familieplejen Vurdering af behov for sundhedspædagogiske indsatser Der tages en drøftelse i skolernes forretningsudvalg med henblik på vurdering af behov for nye eller supplerende tiltag for at sikre systematiske undervisningsforløb om tobak og rygning på klassetrin (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Sundhedsplejen samt Børn og Familie/SSP konsulenten 14

16 Informationsindsatser Rygestopkampagner, online Rygestop-kampagner der appellerer til de unge. Informationsmaterialer og kampagner skal fremover være udarbejdet og formidlet, så de unge kan identificere sig med dem fx via sociale medier. Rygestopkampagner i det offentlige rum Reklamer for rygestop-tilbud i det offentlige rum. Udarbejdelsen af reklamemateriale vedr. kommunens rygestop-tilbud. Reklamerne skal præsenteres i det offentlige rum i buslæskure, på plakatsøjler osv. Unge inddrages i arbejdet. Rygestopkurser, online Der træffes beslutning om hvilket eller hvilke online rygestopkurser ansatte i Gentofte Kommune henviser til (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Sundhedsplejen og Tandplejen i samarbejde med Forebyggelse og Sundhedsfremme Inspiration målrettet fritidsområdet Der afholdes en inspirationsdag målrettet fritidsområdets foreninger og bestyrere af kantiner i idrætshaller mv. Inspirationsdagen skal bidrage til at formidle ny viden på KRAM området og Mental Sundhed og give inspiration, der direkte kan anvendes i foreningens/kantinens arbejde. På rygeområdet skal temadagen bidrage til, at den enkelte forening tager aktiv stilling til, hvordan lovgivningen om røgfrie miljøer kan sikres (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Idræt og Fritid og Forebyggelse og Sundhedsfremme Målgruppe Unge i 7., 8., 9. og 10. klasse Forankring Resultaterne af rygestopkurserne indberettes til nationale databaser. Der tages stilling til forankring ultimo Tovholder: Børn, Unge og Fritid Evaluering Undersøgelsen af unges ryge- og rusmiddelvaner fra skoleåret 2011/2012 gentages primo Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er andelen af de +16-årige, der ryger dagligt, reduceret med 20 % Den Regionale Sundhedsprofil fra 2010 viste, at 16 % af de +16-årige i Gentofte Kommune røg dagligt. Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Rygepolitik Rygepolitikken for ansatte udvikles til også at omfatte den borgerrettede indsats (grundniveau i jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Koordinationsnetværket udpeger en arbejdsgruppe 15

17 Dialog med ungdomsuddannelserne Der igangsættes en dialog med ungdomsuddannelserne om samarbejdet på hele KRAM området. Processen opstartes med afholdelse af en workshop, der på rygeområdet bidrager til at sætte rygning på dagsordenen, herunder udarbejdelse af rygepolitikker og sikring af lovgivningen om røgfrie miljøer. Tovholder: Børn og Familie/SSP konsulenten og Forebyggelse og Sundhedsfremme Individuelle og gruppeorienterede indsatser Rygestoptilbud til unge Børn Unge og Fritid uddanner tre rygestopinstruktører (se foregående handleplan). Der tilbydes rygestopkurser til unge under 25 år. Tovholder: Sundhedsplejen, Tandplejen samt Sociale Institutioner og Familieplejen Rygestoptilbud til +25-årige Det eksisterende tilbud om rygestopkurser på Tranehaven suppleres som et pilotprojekt med et decentralt tilbud målrettet borgere, der i mindre grad gøre brug af rygestopkurserne på Tranehaven. Tovholder: Tranehaven Tilbud om sundhedscoaching for arbejdssøgende Der igangsættes et pilotprojekt, hvor borgere tilknyttet Jobcenteret tilbydes sundhedscoaching. Sundhedscoaching omfatter livsstil i forhold til KRAM faktorerne (herunder rygning). Inden pilotprojektet igangsættes foretages en afsøgning af erfaringer fra andre kommuner, og der gennemføres fokusgruppeinterview med brugere og ansatte i Jobcenteret. Pilotprojektet søger at afklare, hvorvidt et tilbud om sundhedscoaching for arbejdssøgende i Gentofte Kommune kan bidrage til øget sundhed, højere grad af arbejdsmarkedsparathed og en fastholdelse af sunde vaner blandt deltagerne. Tovholder: Job og Ydelser og Forebyggelse og Sundhedsfremme Informationsindsatser Rygestopkampagner, online Rygestopkampagner der appellerer til de unge og til grupper med stor andel af rygere. Informationsmaterialer og kampagner skal fremover være udarbejdet og formidlet, så målgrupperne kan identificere sig med dem fx via sociale medier. Rygestopkampagner i det offentlige rum Reklamer for rygestop-tilbud i det offentlige rum. Udarbejdelse af reklamemateriale vedr. kommunens rygestop-tilbud. Reklamerne præsenteres i det offentlige rum, fx i buslæskure, på plakatsøjler osv. Rygestopkurser, online Der træffes beslutning om, hvilket eller hvilke online rygestopkurser ansatte i Gentofte Kommune henviser til (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Rygestopevent I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse tilbydes rygestopevent på ungdomsuddannelserne herunder Ungdomsskolen. Kampagner Nationale kampagner understøttes ved at formidle relevant information via de kommunale platforme (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Sundhedsplejen, Tandplejen og Forebyggelse og Sundhedsfremme 16

18 Målgruppe Borgere der ryger, og er motiveret for rygestoptilbud. Unge på ungdomsuddannelserne (Ungdomsskolen, gymnasierne, HF, Produktionsskoler m.m.). Forankring Resultaterne af rygestopkurserne indberettes til nationale databaser. Der tages stilling til forankring ultimo Tovholder: Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed Evaluering Der måles på de aktivitetsbaserede indsatser i Der måles endeligt via de Regionale Sundhedsprofiler i Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme Økonomi Der ansøges om et samlet beløb på kroner. Heraf anvendes: kr. til uddannelse af tre rygestopinstruktører og til rygestopkurser til unge under 25 år kr. til pilotprojekt med decentralt rygestoptilbud til de +25-årige kr. til udvikling af online kampagner, der appellerer til unge og målgrupper med mange +16-årige dagligrygere kr. til reklamer i det offentlige rum, der appellerer til unge og målgrupper med mange +16-årige dagligrygere Fællesindsatser der også indgår i andre handleplaner: kr. til temadag på fritidsområdet (ud af et samlet beløb på kr.) kr. til samarbejde med ungdomsuddannelserne (ud af et samlet budget på kr.) kr. til pilotprojekt på Jobcenteret (ud af et samlet beløb på kr.) 17

19 Alkohol Politisk mål Gentofte Kommune vil arbejde for at ændre alkoholkulturen i en sundere retning. I perioden vil vi særligt have fokus på de unges alkoholforbrug og på borgere med risikobetonet alkoholadfærd. Succeskriterier: I 2014 er andelen af unge på 9. og 10. klassetrin, der rusdrikker reduceret med 15 % I 2014 er andelen af de +16-årige med risikobetonet alkoholadfærd reduceret med 10 % Kortlægning Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Børn og Familie/SSP, Dagtilbud, Sociale Institutioner og Familieplejen, Sundhedsplejen, Pleje og Sundhed, Social og Handicap, Jobcenteret, Tranehaven samt Forebyggelse og Sundhedsfremme. I forbindelse med kortlægningen er områderne endvidere spurgt om deres forslag til nye eller supplerende indsatser. I forhold til den strukturelle forebyggelse viser kortlægningen, at nogle områder har udarbejdet alkoholpolitikker for den borgerrettede indsats. Det anbefales, at der udarbejdes lokale handleplaner på alle relevante områder, at der udarbejdes procedurer for lejlighedsvise bevillinger, og at personale med alkoholfaglige kompetencer indgår i Bevillingsnævnet. Kortlægningen viser, at der er arbejdes med såvel individuelle som gruppeorienterede indsatser - og at der er behov for yderligere indsats. Forslagene til nye initiativer kendetegnes bl.a. ved ønsker om systematiske screeninger, yderligere koordinering og kompetenceudvikling. Der er ligeledes igangsat en række informationsinitiativer. Det foreslås, at der etableres en ungeekspertgruppe og gennemføres brugerundersøgelser med henblik på de fremadrettede indsatser. Det anbefales endvidere at udarbejde materiale, der kan uddeles via de praktiserende læger og tandlæger. Samarbejdet med ungdomsuddannelserne er påbegyndt, og det vurderes, at der er et samarbejdspotentiale i forhold til succeskriteriet om nedsættelse af de +16-åriges risikobetonede alkoholadfærd. Behandlingstilbuddene foreslås suppleret med lokale tilbud, og relationsorienterede tilbud til familier hvor et medlem har et alkoholproblem. Kortlægningen viser, at enkelte af indsatserne er evalueret. Ifølge Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke er der på alkoholområdet god dokumentation for effekten af metoder til forebyggelse, tidligt indsats og behandling. I forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakken viser kortlægningen, at indsatserne på flere områder ikke svarer til grundniveauet. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige opgaveområder har udarbejdet et udkast til en alkoholstrategi for den borgerrettede indsats. Vedtagelse og implementering af strategien vil tilgodese de fleste af kortlægningens forslag til nye/supplerende indsatser. Ved implementering af alkoholstrategien vil grundniveauet være sikret. Det anbefales, at der ved implementering af alkoholstrategien sættes særligt fokus på opfyldelse af Sundhedspolitikkens succeskriterier. 18

20 1. Nedsættelse af unge-ekspertgruppe mhp. at kortlægge behov for indsatser set fra et ungeperspektiv Inspirationsdag for fritidsområdet Understøtte nationale kampagner % af de unge på 9. og 10. klassetrin rusdrikker (Rusmiddelundersøgelsen, 2012) 30 % af de +16-årige har risikobetonet alkoholadfærd (Sundhedsprofil Region Hovedstaden, 2010) 2. Sundhedspædagogisk indsats på 8. klassetrin Afsøgning af erfaringer fra andre kommuner mhp. indsatser målrettet +16-årige samt erfaringer med anonym rådgivning Tilbud om sundhedscoaching i Jobcenteret Systematisk screening Samtaler om alkoholvaner på baggrund af systematisk screening målrettet borgere med kontakt til Tranehaven og udvalgte afdelinger i Social og Sundhed 5. I 2014 er andelen af unge på 9. og 10. klassetrin, der rusdrikker reduceret med 15 % I 2014 er andelen af de +16-årige med risikobetonet alkoholadfærd reduceret med 10 % 3. Udarbejdelse af lokale handleplaner der understøtter Alkoholstrategien Nøglepersonsnetværkene på rusmiddelområdet reetableres og koordineres Dialog med ungdomsuddannelserne Bevillingsnævnet suppleres SSP-konsulenten inddrages vedr. lejlighedsvise alkoholbevillinger Undersøge muligheder for tværkommunalt samarbejde 6. Gentofte Kommune vil arbejde for at ændre alkoholkulturen i en sundere retning I perioden vil vi særligt have fokus på de unges alkoholforbrug og på borgere med risikobetonet alkoholadfærd 19

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 1 of 5 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Ringsted Kommune Sundheds Spydspids Daginstitution - Fristedet Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Som spydspids på Daginstitutionsområdet, er vi stolte af at kunne sige, at vi arbejder hen imod

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Generelle tværgående sundhedsindsatser

Generelle tværgående sundhedsindsatser Bilag 3 Uddybende beskrivelse af indsatser i handleplan for sundhedsområdet I bilag 2 (regnearket) er de forslåede indsatser angivet med nummerering 1-28. I dette bilag er indsatserne uddybende beskrevet:

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014.

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. De enkelte indsatsområders succeskriterier er evalueret i forhold til sundhedsprofil 2013. Nedenfor følger en oplistning

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja Delvis Nej Bemærkninger forvaltning Undervejs 1. Rammer Kommunal

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne?

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Sundhedspolitik 2013-2016

Sundhedspolitik 2013-2016 Sundhedspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Lovgivning og forebyggelsesstrategier 4 3. Vision 4 4. Værdier 5 5. Sundhedspolitikkens temaer 6 5.1 Evidens 6 5.2 Evaluering 6 6. Borgerrettet

Læs mere

Kortlægning. Center for Interventionsforskning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Kortlægning. Center for Interventionsforskning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Center for Interventionsforskning Kortlægning Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013 Teresa Friis-Holmberg, Anne Illemann Christensen, Line Zinckernagel,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Knudshoved 15.6. 2015 Center for Forebyggelse i praksis. Konsulent Lisbeth Holm Olsen llo@kl.dk o Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Frekvensrapport af afdækning KRAM

Frekvensrapport af afdækning KRAM Frekvensrapport af afdækning KRAM Ringsted Kommune Nedenfor ses en samlet oversigt over frekvenser og bemærkninger for alle besvarelser. Læg mærke til, at hvis der ikke er skrevet uddybende bemærkninger

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar Forord Ruth Lauridsen, Socialudvalgsformand Billund Kommune ønsker, at sundhed bliver mangfoldigt og med en klar politik om, at sundhed tænkes ind i arbejdsgange, beslutninger og nye tiltag. Sundhedstankegangen

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken 24.02.14, Teresa Friis-Holmberg Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Har kommunerne i perioden 2013 2015 implementeret flere af forebyggelsespakkernes

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet. Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet. Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Center for Forebyggelse i praksis Understøtter kommunernes arbejde med at

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere