Sundheds- politik Handleplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014"

Transkript

1 Sundhedspolitik Handleplaner

2 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom - Reduktion i antallet af genindlæggelser 37 Psykisk sygdom - Kompetenceudvikling 41 Psykisk sygdom - Tidlig opsporing 44 Psykisk sygdom - Fokus på KRAM faktorerne 47 Patientrettet forebyggelse 51 Forløbsprogrammer 52 Sygedagpengeperioden - På begge ben 55 Patientrettet forebyggelse Tidlig opsporing tidlig indsats 57 Erhvervet hjerneskade 59 Bilag 1 - Kost 64 Bilag 2 - Rygning 67 Bilag 3 - Alkohol 69 Bilag 4 - Motion 71 Bilag 5 - Mental sundhed Børn og unges trivsel 75 Bilag 6 - Erhvervet hjerneskade 77 1

3 Udarbejdelse af handleplaner Kommunalbestyrelsen vedtog Sundhedspolitikkens indsatsområder for perioden i februar Der er efterfølgende udarbejdet handleplaner med henblik på at nå de politisk prioriterede succeskriterier. Handleplanerne er udarbejdet af tværgående arbejdsgrupper med repræsentanter udpeget af opgaveområderne Børn, Unge og Fritid, Social og Sundhed, Teknik og Miljø samt Kultur og Bibliotek. Organisationens viden og erfaringer er inddraget via skriftlige tilbagemeldinger suppleret med individuelle kontakter og møder i arbejdsgrupperne. Kortlægning Med henblik på at kunne målrette handleplanerne er der udarbejdet kortlægninger af eksisterende indsatser, der retter sig mod de politisk prioriterede indsatsområder. Kortlægningerne har bl.a. givet tilbagemeldinger på, hvorvidt igangsatte indsatser vurderes til at være tilstrækkelige, eller der er behov for yderligere indsats, evalueringspraksis samt forslag til nye eller supplerende indsatser. Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 Forebyggelsespakker om Alkohol, Mad & Måltider, Fysisk Aktivitet, Tobak og Mental Sundhed. Der er efterfølgende udsendt Forebyggelsespakker om Seksuel sundhed, Hygiejne, Indeklima i skoler og Solbeskyttelse. Forebyggelsespakkerne indeholder faglige anbefalinger til kommunale indsatser, hvor der skelnes mellem indsatser på grundniveau og på udviklingsniveau (Grundniveau: Basale indsatser der er baseret på den aktuelt bedste viden. Udviklingsniveau: Indsatser der typisk bygger videre på indsatser på grundniveauet, og som forudsætter opsøgende arbejde og udvikling af nye koncepter). Kommunernes Landsforening opfordrer kommuner, der ikke har implementeret indsatser på grundniveau til at igangsætte dette i løbet af Kortlægningerne og de efterfølgende handleplaner er kommenteret i forhold til, om indsatserne som minimum bidrager til at løfte den kommunale indsats til Forebyggelsespakkernes grundniveau. Handleplanernes opbygning Handleplanerne giver en overordnet beskrivelse af de tværgående arbejdsgruppers anbefalinger vedr. forebyggelsesindsatser. Der er endvidere udviklet en model, der for hver handleplan giver et samlet overblik over de politiske mål, succeskriterier, særlige udfordringer samt de foreslåede indsatser fordelt på strukturel forebyggelse, individuel/gruppeorienteret forebyggelse samt informationsindsatser. Fælles for handleplanerne er: Organisering og ansvar Forebyggelsesindsatserne vil blive implementeret af de respektive tovholdere. Det fremgår af alle indsatser, hvilken afdeling der er tovholder. Alle handleplaner har milepæle primo 2014, medio 2014 og ultimo Forebyggelse og Sundhedsfremme koordinerer den samlede indsats, indkalder tovholderne til koordineringsmøder og lægger data i Balanced Scorecard. Tidsplan Arbejdet med handleplanerne igangsættes medio 2013 og afsluttes ultimo Der opsættes milepæle for de enkelte indsatser, og der afholdes tre koordinerede møder. Et primo 2014, et medio 2014 og et ultimo Kommunikationsplan Politikere, direktion og tovholdere kan følge indsatserne via Balanced Scorecard. Der udarbejdes en artikel ved handleplanens start og afslutning til Gentofte Lige Nu. 2

4 Efter aftale holdes relevante fora orienteret fx Sundhedsforum i Børn, Unge og Fritid. Der afholdes en konference, hvor resultaterne formidles medio Evaluering Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan, ligesom der tages stilling til den efterfølgende implementering. Tovholderne fremgår af de enkelte handleplaner Økonomi Flere af de foreslåede indsatser igangsættes indenfor opgaveområdernes ramme. Andre indsatser forudsætter tildeling af ressourcer fra sundhedspolitikkens pulje. De ansøgte midler fremgår af et selvstændigt bilag, Økonomi vedr. Sundhedspolitikkens handleplaner Endvidere er økonomien beskrevet under de enkelte handleplaner. Bilag Bilag 1-6 indeholder en skematisk oplistning af kortlægningen fordelt på succeskriterierne suppleret med forslag til nye indsatser. 3

5 Borgerrettet forebyggelse 4

6 Kost Politisk mål Gentofte Kommune vil arbejde for at gøre det let at vælge sunde mad- og drikkevarer. I perioden vil vi særligt have fokus på at gøre sund mad tilgængelig for børn og unge og i fritidslivet. Succeskriterier I 2014 er der nem adgang til drikkevand på alle skoler og GFO er I 2014 er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn i 0.klasse reduceret til højst 7 % I 2014 er antallet af de 6-16-årige børn og unge i Gentofte Kommune, der spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, øget med 50 % Kortlægning Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Dagplejen, Dagtilbud, Sociale Institutioner og Familieplejen, Sundhedsplejen, Tandplejen, syv skoler, tre GFO er, to fritidscentre, Gentofte Sportspark, Kildeskovshallen, Gentofte Ejendomme, to gymnasier samt Forebyggelse og Sundhedsfremme. Endvidere er der indsendt forslag til indsatser fra Bernstorffs Slotshave. Kortlægningen må tages med det forbehold, at ikke alle skoler og fritidsordninger har indsendt oplysninger. På baggrund af de indsendte oplysninger vurderes det, at Gentofte Kommune på de fleste områder har indsatser, der svarer til grundniveauet i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Mad & Måltider, og at Sundhedspolitikkens politisk prioriterede områder vil bidrage til, at samtlige områder når et generelt niveau svarende til forebyggelsespakkens grundniveau - og på enkelte områder svarende til forebyggelsespakkens udviklingsniveau. Kortlægningen viser, at flere områder har arbejdet systematisk med implementering af mad- og måltidspolitikken og har udviklet let tilgængelige sunde tilbud, der efterspørges af målgruppen. Kortlægningen viser også udviklingspotentialer i forhold til indsatser rettet mod børn/familier med overvægtige førskolebørn, indsatser der retter sig mod, at flere børn og unge spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og indsatser der bidrager til at fremme lighed i sundhed. Nogle skoler har drikkevandsanlæg, mens andre efterspørger flere af disse. En enkelt skole har dårlige erfaringer med drikkevandsanlæg, der har givet anledning til vandlege og endte med at gå i stykker. Generelt vurderes det, at der er behov for en systematisk kortlægning, beregning af omkostninger og vurdering af behov for implementering af nye drikkevandsanlæg. Tilbagemeldingerne fra idrætslivet viser interesse for at udvikle tilbuddet om sund mad og adgangen til drikkevand. I forhold til ungdomsuddannelserne er indsatsen på 10. klassetrin velbeskrevet og vurderes til at ligge på højt niveau. Der er tilbagemeldinger fra to gymnasier, men ingen tilbagemeldinger om samarbejdet mellem gymnasier og kommunen på kostområdet. De fleste indsatser er ikke evaluerede. Hvorvidt indsatserne er tilstrækkelige bygger således på de professionelles beskrivelser og vurderinger. 5

7 1. Understøtte nationale kampagner om reviderede kostanbefalinger fra Fødevarestyrelsen Udvikling af nye/supplerende materialer Kampagne, sluk tørsten i vand i samarbejde med elevrådene Sunde snacks, konkurrence Inspiration til indsats, temaarrangement Inspiration målrettet fritidslivet Information om fritidsaktiviteter målrettet børn under 6 år, mulighed for økonomisk støtte via Danmarks Idrætsforbund 4. I Gentofte Kommune er 8 % af børn i 0. klasse overvægtige/svært overvægtige (Databasen Børns Sundhed) 33 % af de unge i udskolingen spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I indskolingen og på mellemtrinnet er børnene spurgt, om de spiser frugt og grønt, men ikke om mængden (Ordrup Skole) 2. Hjemmebesøg og Sundhedsværksted, tilbud til forældre med overvægtige børn på 3-6 år Undersøge interessen for skolefrugtordninger Deltage i motiverende indsatser som fx Madkamp DM i hjemkundskab 5. I 2014 er der nem adgang til drikkevand på alle skoler og GFO er I 2014 er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn i 0. klasse reduceret til højest 7 % I 2014 er antallet af de 6-16-årige børn og unge i Gentofte Kommune, der spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, øget med 50 % 3. Kortlægning og udarbejdelse af plan for adgangen til drikkevand på skoler og GFO er, pilotprojekt på 1-2 skoler Mad- og måltidspolitikken revideres og implementeres på baggrund af reviderede anbefalinger fra Fødevarestyrelsen Sammenhængende indsats til overvægtige børn på 3-6 år 6. Gentofte Kommune vil arbejde for at gøre det let at vælge sunde mad- og drikkevarer I perioden vil vi særligt have fokus på at gøre sund mad tilgængelig for børn og unge og i fritidslivet 6

8 Nye og supplerende indsatser der understøtter succeskriteriet: I 2014 er der nem adgang til drikkevand på alle skoler og GFO er Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Kortlægning Ifølge de danske kostråd anbefales det, at tørsten slukkes i postevand. Udover de sundhedsmæssige gevinster er der økonomiske og klima- og miljømæssige gevinster at hente ved at anvende postevand frem for flaskevand. Skolebørns væskebehov er individuelle. I gennemsnit vil det daglige væskebehov være 1-1½ liter, men det vil afhænge af fysisk aktivitet, temperatur etc. Det anbefales, at børn og unge har let adgang til afkølet postevand, så de drikker dette, når de er tørstige, og at adgangen til drikkevand ikke skal være fra toiletter. En bæredygtig løsning er etablering af fx vandposter, drikkevandsfontæner eller drikkevandsbrønde. Disse skal af hensyn til bakterievækst forsynes med frisk ikke-recirkuleret drikkevand direkte fra ledningsnettet, evt. suppleret med udlevering eller forældrekøb af drikkedunke til børn. Endvidere skal vandposter vedligeholdes så vandhaner og armaturer fx ikke fornikles. Desuden skal sikkerhed i forhold til tandskader indtænkes. En midlertidig løsning kan være drikkevand i kander med låg der vaskes dagligt. Det anbefales, at der i Gentofte Kommune udarbejdes en systematisk kortlægning af adgangen til drikkevand på alle skoler og GFO er, der afdækker de nuværende løsninger, deres funktion, vedligehold og sikkerhed. Det anbefales at inddrage erfaringer fra andre kommuner, der har indført nem adgang til drikkevand. Endvidere skal kortlægningen indeholde et budget i forhold til renovering eller nye installationer samt plan for implementering der etableres et pilotprojekt med deltagelse af 1-2 skoler. Tovholder: Gentofte Ejendomme samt Forebyggelse og Sundhedsfremme Informationsindsatser Lokale kampagner Der udarbejdes i samarbejde med elevrådene lokale kampagner. Kampagnerne skal motivere eleverne til at drikke vand, forebygge hærværk på eventuelle vandposter og motivere forældrene til at indkøbe drikkedrukne. Evt. koblet til undervisningen om sundhed, miljø og energi. Tovholder: Tandplejen i samarbejde med de enkelte skoler, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og Sundhedsfremme Målgruppe Elever på 0. til 10. klassetrin og deres forældre. Forankring De enkelte skoler understøttet af Gentofte Ejendomme. Evaluering Succeskriteriet måles via spørgeskemaundersøgelse til skoleledelserne. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme 7

9 Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn i 0. klasse reduceret til højst 7 % Årsrapporten fra databasen Børns Sundhed for skoleårene 2009/2010 og 2010/2011 viser, at 8 % af børnene i 0. klasse i Gentofte Kommune var overvægtige/svært overvægtige. Beskrivelse af indsatsen Strukturelle indsatser Mad- og måltidspolitik Fødevarestyrelsen forventer at udmelde reviderede kostanbefalinger i september Gentofte Kommunes mad- og måltidspolitik tilrettes efterfølgende, og der igangsættes en dialog med dagtilbudsområdet vedr. behov for reviderede lokale politikker. Sammenhængende indsats Der udarbejdes beskrivelse af en sammenhængende tværfaglig indsats rettet mod overvægtige og svært overvægtige børn med udgangspunkt i Gentoftemodellens principper om tovholderfunktion og forældresamarbejde. Af beskrivelsen vil det fremgå, hvornår de forskellige faggrupper inddrages, og hvilke metoder og materialer der anvendes. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Individuelle og gruppeorienterede indsatser Hjemmebesøg og Sundhedsværksted til familier med overvægtige børn fra 3 6 år Familier med overvægtige børn på 3-6 år tilbydes som forsøgsordning hjemmebesøg af sundhedsplejersken og deltagelse i Sundhedsværksted. Sundhedsværksted består af fire kursuseftermiddage/aftener, hvor der laves og drøftes mad, madvaner og madkultur. Familierne henvises via Dagtilbud, Tandplejen eller Børn og Familie. Forældre kan også selv kontakte Sundhedsplejen på baggrund af informationer på Gentofte Kommunes hjemmeside. Forebyggende hjemmebesøg på baggrund af småbørn i risikogrupper indsats på sigt På sigt kan forebyggende hjemmebesøg til småbørn overvejes på baggrund af risikofaktorer. Ifølge Temarapporten fra databasen Børns Sundhed om indskolingsbørn i skoleåret er der følgende prædikatorer for overvægt i indskolingen: At være i risiko for overvægt eller være overvægtig i spædbarnesalderen, høj social belastning i familien ved spædbarnsalderen, forældre med indvandrerstatus, høj gestationsalder, høj fødselsvægt, længere fødselslængde, ikke være ammet fuldt i fire måneder og udsættelse for passiv rygning. Anden litteratur peger på, at forældres overvægt ligeledes er en vægtig risikofaktor. Tovholder: Sundhedsplejen Informationsindsatser Publikationer og konsulentbistand Det anbefales at Dagtilbud og Dagplejen i arbejdet med implementering af Gentofte Kommunes mad- og måltidspolitik, har fokus på madens sammensætning og ernæringsindhold samt dialog med forældrene herom. I forbindelse med lanceringen af de reviderede kostanbefalinger i september 2013 planlægges en national kampagnerettet informationsindsats. Det anbefales at afvente behovet for udvikling af nyt materiale vedr. kostsammensætning, mellemmåltider etc. til omfanget, og indholdet af materialet fra 8

10 Fødevarestyrelsen kendes. I forbindelse med udvikling af nyt/supplerende materiale indtænkes også elektroniske inspirationsløsninger evt. i samarbejde med de handlende. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Fritidslivet Der udarbejdes oversigt over fritidsaktiviteter målrettet børn under 6 år og oplysninger om muligheden for at søge økonomisk støtte til fritidsaktiviteter via Danmarks Idrætsforbund. Det undersøges, om der kan reserveres pladser til fx Aktiv Sommer og pladser i foreningerne. Indsatsen beskrives også i handleplanen Motion. Tovholder: Idræt og Fritid Målgruppe Børn fra 0 6 år og deres forældre. Dagtilbud på 0 6 års området. Forankring Børn, Unge og Fritid Evaluering Måles via databasen Børns Sundhed Tovholder: Sundhedsplejen Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er antallet af de 6-16-årige børn og unge i Gentofte Kommune, der spiser frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, øget med 50 % Sundhedsprofilen for børn på Ordrup Skole i skoleåret 2010/2011 viser, at 33 % af de unge i udskolingen spiste frugt og grønt svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Mad- og måltidspolitik Fødevarestyrelsen forventer at udmelde reviderede kostanbefalinger i september Gentofte Kommunes mad- og måltidspolitik tilrettes efterfølgende og der igangsættes en dialog med skoleområdet vedr. behov for reviderede lokale politikker. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Individuelle og gruppeorienterede indsatser Skolefrugtordning Der igangsættes en dialog med skoleområdet om indførelse af en forældrebetalt frugtordning, herunder en afdækning af hvilke ordninger, der fungerer bedst. Ifølge Fødevarestyrelsen medvirker skolefrugtordninger til at forbedre elevernes trivsel og indlæring, de kan være et redskab i sundhedsundervisningen og giver mulighed for at sætte handling bag dele af skolens mad- og måltidspolitik. En evaluering, gennemført af Kræftens Bekæmpelse, viser, at både elever og lærere var glade for den daglige frugtpause. Ni ud af ti skoleelever vil gerne have en 9

11 frugtordning i deres klasse, når de først har prøvet det. Eleverne føler, at de får mere energi og lyst til at lære, de får lyst til at spise sundt, de bliver nysgerrige over for mad og mindre kræsne. For at mindske ulighed i sundhed etableres et pilotprojekt på to skoler, hvor der gives mulighed for at søge økonomisk tilskud til enkelte børn. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole Madkamp DM i hjemkundskab, et initiativ fra Fødevareministeriet/Madkulturen Det anbefales, at interesserede skoler og GFO er i Gentofte Kommune tilmelder sig DM i hjemkundskab, et læringsforløb på op til seks uger som efterfølges af regionale semifinaler og til slut en landsdækkende finale. Elever og lærere motiveres til at beskæftige sig med mad og måltider på innovative måder, der kan bidrage til madglæde, madmod og nye oplevelser med hjemkundskab. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole Informationsindsatser Inspiration målrettet fritidsområdet Der afholdes en inspirationsdag målrettet fritidsområdets foreninger og bestyrere af restauranter i idrætshaller mv. Inspirationsdagen skal bidrage til at formidle ny viden på KRAM området og Mental Sundhed samt give inspirationer, der direkte kan anvendes i foreningens arbejde. På kostområdet skal temadagen bidrage til anbefalinger om at drikke vand og spise frugt og grønt frem for søde drikke, energibar etc. og til servering af sunde mad- og drikkevarer i restauranterne. Tovholder: Idræt og Fritid og Forebyggelse og Sundhedsfremme Snacks-konkurrence Forskere ved Aarhus Universitet undersøger, hvordan unge kan fristes til at spise mere sundt ved at udvikle fristende snacks baseret på frugt og grønt. Teenagere spiser ofte mellem måltiderne. Man ser ofte, at når de spiser for hyggens skyld, f.eks. når de sidder med vennerne foran computeren eller fjernsynet, så er det i højere grad usunde snacks, de spiser. Det kan være en af årsagerne til fedme blandt unge. I stedet for at modarbejde de unges hang til snacks, som synes at være en umulig opgave, kan man i stedet prøve at arbejde med det og promovere sunde snacks, Line Holler Mielby Aarhus Universitet. Der planlægges og udskrives en konkurrence blandt børn og unge i GFO er og fritidscentre om opskrifter på frugt og grøntsagssnacks. Vinderne får gavekort til indkøb af frugt og grønt til fritidsordningen. Vinderopskrifterne vil blive offentliggjort, samlet og videreformidlet til de øvrige GFO er, fritidscentre og forældre. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Inspiration til indsats Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, gennemførte i skoleåret 2010/2011 Boost-projektet. Formålet var at udvikle, implementere og evaluere en skole- og lokalsamfundsbaseret indsats, der sikrer, at børn og unge spiser mere frugt og grønt. Indsatsen skulle desuden indvirke positivt på børnenes trivsel og indlæring. Målgruppen var elever i 7. klasse. Projektets resultater afrapporteres i Der afholdes et inspirationsarrangement med nogle af forskningsprojektets aktører med henblik på at inspirere til indsatser på skoler og fritidsordninger i Gentofte Kommune. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen 10

12 Kampagnerettede indsatser I forbindelse med lancering af de reviderede kostanbefalinger i september 2013 planlægges en national kampagnerettet informationsindsats. Det anbefales at understøtte kampagnen med lokale initiativer, der bl.a. har fokus på børn og unges indtag af frugt og grønt. Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme i samarbejde med Tandplejen og Sundhedsplejen Målgruppe Børn, unge og deres forældre De kommunale skoler, GFO er og klubber Fritidslivet Forankring Tovholder: Børn, Unge og Fritid Evaluering Måles ved at gennemføre en sundhedsprofil på alle skoler i Gentofte Kommune Tovholder: Børn, Unge og Fritid samt Forebyggelse og Sundhedsfremme Økonomi Der ansøges om et samlet beløb på kroner. Heraf anvendes: kr. til pilotprojekt om adgang til drikkevand på 1-2 skoler på baggrund af kortlægningen kr. til lokale kampagner om at slukke tørsten i vand kr. til hjemmebesøg og sundhedsværksted til familier med overvægtige børn på 0-6 år kr. til udvikling af materiale der understøtter de reviderede kostanbefalinger til børn og unge kr. til Boost-inspirationsarrangement kr. til kampagne om sunde snacks kr. til pilotprojekt hvor der gives mulighed for at søge økonomisk støtte til skolefrugtordning Fællesindsatser der også indgår i andre handleplaner: kr. til temadag på fritidsområdet (ud af et samlet beløb på kr.) 11

13 Rygning Politisk mål Gentofte Kommune vil arbejde for at forebygge rygestart og nedbringe antallet af dagligrygere. I perioden vil vi særligt have fokus på at ændre regler og påvirke kulturer. Succeskriterier I 2014 er andelen af unge, der ryger dagligt, på 9. og 10. klassetrin reduceret med 20 % I 2014 er andelen af de +16-årige, der ryger dagligt, reduceret med 20 % Kortlægning Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Fritid, Sociale Institutioner og Familieplejen, Skole, Ordrup Skole, SSP, Sundhedsplejen, Tandplejen, Job og Ydelser, Plejeboliger og Dagcentre, Social og Handicap og Tranehaven. Teknik og Miljø samt Kultur og Bibliotek har ikke rygerelaterede indsatser, og har derfor ikke medvirket i kortlægningen. Kortlægningen viser, at der er flere indsatser rettet mod den tidlige opsporing og den generelle indsats i form af samtaler med børn og unge og sundhedspædagogiske aktiviteter. Der er ikke etableret lokale rygestopkurser for unge. I stedet henvises til internetbaserede kurser. På voksenområdet varetages rygestoptilbuddene af Tranehaven, der har flere års erfaring med dette område. Der er ikke opsamlet data om rygestopkursernes effekt, men dette anbefales som en fremadrettet indsats. De foreliggende oplysninger peger på, at der er udviklingspotentialer i forhold til den strukturelle forebyggelse, til samarbejdet med ungdomsuddannelserne, samt rygestopkurser til unge og udsatte grupper. Kortlægningen peger endvidere på behov for informationsindsatser målrettet de forskellige målgrupper - og behov for kompetenceudvikling. Generelt er indsatserne ikke evalueret, hvorvidt indsatserne er tilstrækkelige bygger således på de professionelles vurderinger. På baggrund af de indsendte oplysninger vurderes det, at Gentofte Kommune mangler indsatser, der svarer til grundniveauet i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Tobak. Sundhedspolitikkens prioriterede områder vil kunne bidrage til at udvikle indsatserne på rygeområdet svarende til forebyggelsespakkens grundniveau. 12

14 1. Rygestopkampagner online Rygestopkampagner i det offentlige rum Understøtte nationale kampagner Rygestopevents på ungdomsuddannelserne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse Inspiration målrettet fritidslivet % af de unge på 9. og 10. klassetrin ryger dagligt (Undersøgelsen af ryge- og rusmiddelvaner 2012) 16 % af de +16-årige ryger dagligt (Sundhedsprofilen, Region Hovedstaden, 2010) 2. Rygestopkurser målrettet unge under 25 år Pilotprojekt med rygestopkurser til +25-årige der i mindre grad gør brug af de eksisterende rygestopkurser Online rygestopkurser Vurdering af behov for supplerende sundhedspædagogiske indsatser på skoleområdet Tilbud om sundhedscoaching i Jobcenteret 5. I 2014 er andelen af unge, der ryger dagligt, på 9. og 10. klassetrin, reduceret med 20 % I 2014 er andelen af de +16-årige, der ryger dagligt, reduceret med 20 % 3. Rygepolitik for den borgerrettede indsats Dialog med ungdomsuddannelserne 6. Gentofte Kommune vil arbejde for at forebygge rygestart og nedbringe antallet af dagligrygere I perioden vil vi særligt have fokus på at ændre regler og påvirke kulturer 13

15 Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er andelen af unge, der ryger dagligt, på 9. og 10. klassetrin reduceret med 20 % Undersøgelsen af unges ryge- og rusmiddelvaner fra skoleåret 2011/2012 viste, at 12 % af de unge på 9. og 10. klassetrin i Gentofte Kommune røg dagligt. Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Rygepolitik - Skoler, GFO`er og fritidscentre Alle skoler, GFO`er og fritidscentre har en rygepolitik, der som minimum sikrer opfyldelse af loven om røgfrie miljøer (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Processen drøftes med skolernes forretningsudvalg. Se også Rygepolitik under næste succeskriterium. Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole Rygepolitik - Sociale institutioner Sociale institutioner med unge under 16 år har en rygepolitik, der som minimum sikrer opfyldelse af loven om røgfrie miljøer (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Der følges op på rygepolitikken i forbindelse med tilsynsbesøgene. Tovholder: Sociale Institutioner og Familieplejen Individuelle og gruppeorienterede indsatser Rygestopkurser målrettet unge Børn Unge og Fritid uddanner tre rygestopinstruktører (en sundhedsplejerske, en tandlæge/tandplejer og en pædagog fra Sociale Institutioner). Rygestopinstruktørerne uddannes efter koncept fra Kræftens Bekæmpelse. Rygestoptilbuddet vil omfatte en gruppe med seks-otte unge, som optages løbende og derfor er på forskellige steder i deres rygestop. Målet er, at unge der er motiveret for rygestop hurtigt får dette tilbudt. Henvisning til kurset sker via individuelle kontakter fx via SSP, Sundhedsplejen, Tandplejen eller andre informationsindsatser. Der tilbydes mindst fem fysiske møder (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Sundhedsplejen, Tandplejen samt Sociale Institutioner og Familieplejen Vurdering af behov for sundhedspædagogiske indsatser Der tages en drøftelse i skolernes forretningsudvalg med henblik på vurdering af behov for nye eller supplerende tiltag for at sikre systematiske undervisningsforløb om tobak og rygning på klassetrin (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Dagtilbud, Unge og Skole i samarbejde med Sundhedsplejen samt Børn og Familie/SSP konsulenten 14

16 Informationsindsatser Rygestopkampagner, online Rygestop-kampagner der appellerer til de unge. Informationsmaterialer og kampagner skal fremover være udarbejdet og formidlet, så de unge kan identificere sig med dem fx via sociale medier. Rygestopkampagner i det offentlige rum Reklamer for rygestop-tilbud i det offentlige rum. Udarbejdelsen af reklamemateriale vedr. kommunens rygestop-tilbud. Reklamerne skal præsenteres i det offentlige rum i buslæskure, på plakatsøjler osv. Unge inddrages i arbejdet. Rygestopkurser, online Der træffes beslutning om hvilket eller hvilke online rygestopkurser ansatte i Gentofte Kommune henviser til (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Sundhedsplejen og Tandplejen i samarbejde med Forebyggelse og Sundhedsfremme Inspiration målrettet fritidsområdet Der afholdes en inspirationsdag målrettet fritidsområdets foreninger og bestyrere af kantiner i idrætshaller mv. Inspirationsdagen skal bidrage til at formidle ny viden på KRAM området og Mental Sundhed og give inspiration, der direkte kan anvendes i foreningens/kantinens arbejde. På rygeområdet skal temadagen bidrage til, at den enkelte forening tager aktiv stilling til, hvordan lovgivningen om røgfrie miljøer kan sikres (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Idræt og Fritid og Forebyggelse og Sundhedsfremme Målgruppe Unge i 7., 8., 9. og 10. klasse Forankring Resultaterne af rygestopkurserne indberettes til nationale databaser. Der tages stilling til forankring ultimo Tovholder: Børn, Unge og Fritid Evaluering Undersøgelsen af unges ryge- og rusmiddelvaner fra skoleåret 2011/2012 gentages primo Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme Nye og supplerende indsatser, der understøtter succeskriteriet: I 2014 er andelen af de +16-årige, der ryger dagligt, reduceret med 20 % Den Regionale Sundhedsprofil fra 2010 viste, at 16 % af de +16-årige i Gentofte Kommune røg dagligt. Beskrivelse af indsatserne Strukturelle indsatser Rygepolitik Rygepolitikken for ansatte udvikles til også at omfatte den borgerrettede indsats (grundniveau i jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Koordinationsnetværket udpeger en arbejdsgruppe 15

17 Dialog med ungdomsuddannelserne Der igangsættes en dialog med ungdomsuddannelserne om samarbejdet på hele KRAM området. Processen opstartes med afholdelse af en workshop, der på rygeområdet bidrager til at sætte rygning på dagsordenen, herunder udarbejdelse af rygepolitikker og sikring af lovgivningen om røgfrie miljøer. Tovholder: Børn og Familie/SSP konsulenten og Forebyggelse og Sundhedsfremme Individuelle og gruppeorienterede indsatser Rygestoptilbud til unge Børn Unge og Fritid uddanner tre rygestopinstruktører (se foregående handleplan). Der tilbydes rygestopkurser til unge under 25 år. Tovholder: Sundhedsplejen, Tandplejen samt Sociale Institutioner og Familieplejen Rygestoptilbud til +25-årige Det eksisterende tilbud om rygestopkurser på Tranehaven suppleres som et pilotprojekt med et decentralt tilbud målrettet borgere, der i mindre grad gøre brug af rygestopkurserne på Tranehaven. Tovholder: Tranehaven Tilbud om sundhedscoaching for arbejdssøgende Der igangsættes et pilotprojekt, hvor borgere tilknyttet Jobcenteret tilbydes sundhedscoaching. Sundhedscoaching omfatter livsstil i forhold til KRAM faktorerne (herunder rygning). Inden pilotprojektet igangsættes foretages en afsøgning af erfaringer fra andre kommuner, og der gennemføres fokusgruppeinterview med brugere og ansatte i Jobcenteret. Pilotprojektet søger at afklare, hvorvidt et tilbud om sundhedscoaching for arbejdssøgende i Gentofte Kommune kan bidrage til øget sundhed, højere grad af arbejdsmarkedsparathed og en fastholdelse af sunde vaner blandt deltagerne. Tovholder: Job og Ydelser og Forebyggelse og Sundhedsfremme Informationsindsatser Rygestopkampagner, online Rygestopkampagner der appellerer til de unge og til grupper med stor andel af rygere. Informationsmaterialer og kampagner skal fremover være udarbejdet og formidlet, så målgrupperne kan identificere sig med dem fx via sociale medier. Rygestopkampagner i det offentlige rum Reklamer for rygestop-tilbud i det offentlige rum. Udarbejdelse af reklamemateriale vedr. kommunens rygestop-tilbud. Reklamerne præsenteres i det offentlige rum, fx i buslæskure, på plakatsøjler osv. Rygestopkurser, online Der træffes beslutning om, hvilket eller hvilke online rygestopkurser ansatte i Gentofte Kommune henviser til (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Rygestopevent I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse tilbydes rygestopevent på ungdomsuddannelserne herunder Ungdomsskolen. Kampagner Nationale kampagner understøttes ved at formidle relevant information via de kommunale platforme (grundniveau jf. Forebyggelsespakken Tobak). Tovholder: Sundhedsplejen, Tandplejen og Forebyggelse og Sundhedsfremme 16

18 Målgruppe Borgere der ryger, og er motiveret for rygestoptilbud. Unge på ungdomsuddannelserne (Ungdomsskolen, gymnasierne, HF, Produktionsskoler m.m.). Forankring Resultaterne af rygestopkurserne indberettes til nationale databaser. Der tages stilling til forankring ultimo Tovholder: Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed Evaluering Der måles på de aktivitetsbaserede indsatser i Der måles endeligt via de Regionale Sundhedsprofiler i Tovholder: Forebyggelse og Sundhedsfremme Økonomi Der ansøges om et samlet beløb på kroner. Heraf anvendes: kr. til uddannelse af tre rygestopinstruktører og til rygestopkurser til unge under 25 år kr. til pilotprojekt med decentralt rygestoptilbud til de +25-årige kr. til udvikling af online kampagner, der appellerer til unge og målgrupper med mange +16-årige dagligrygere kr. til reklamer i det offentlige rum, der appellerer til unge og målgrupper med mange +16-årige dagligrygere Fællesindsatser der også indgår i andre handleplaner: kr. til temadag på fritidsområdet (ud af et samlet beløb på kr.) kr. til samarbejde med ungdomsuddannelserne (ud af et samlet budget på kr.) kr. til pilotprojekt på Jobcenteret (ud af et samlet beløb på kr.) 17

19 Alkohol Politisk mål Gentofte Kommune vil arbejde for at ændre alkoholkulturen i en sundere retning. I perioden vil vi særligt have fokus på de unges alkoholforbrug og på borgere med risikobetonet alkoholadfærd. Succeskriterier: I 2014 er andelen af unge på 9. og 10. klassetrin, der rusdrikker reduceret med 15 % I 2014 er andelen af de +16-årige med risikobetonet alkoholadfærd reduceret med 10 % Kortlægning Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Børn og Familie/SSP, Dagtilbud, Sociale Institutioner og Familieplejen, Sundhedsplejen, Pleje og Sundhed, Social og Handicap, Jobcenteret, Tranehaven samt Forebyggelse og Sundhedsfremme. I forbindelse med kortlægningen er områderne endvidere spurgt om deres forslag til nye eller supplerende indsatser. I forhold til den strukturelle forebyggelse viser kortlægningen, at nogle områder har udarbejdet alkoholpolitikker for den borgerrettede indsats. Det anbefales, at der udarbejdes lokale handleplaner på alle relevante områder, at der udarbejdes procedurer for lejlighedsvise bevillinger, og at personale med alkoholfaglige kompetencer indgår i Bevillingsnævnet. Kortlægningen viser, at der er arbejdes med såvel individuelle som gruppeorienterede indsatser - og at der er behov for yderligere indsats. Forslagene til nye initiativer kendetegnes bl.a. ved ønsker om systematiske screeninger, yderligere koordinering og kompetenceudvikling. Der er ligeledes igangsat en række informationsinitiativer. Det foreslås, at der etableres en ungeekspertgruppe og gennemføres brugerundersøgelser med henblik på de fremadrettede indsatser. Det anbefales endvidere at udarbejde materiale, der kan uddeles via de praktiserende læger og tandlæger. Samarbejdet med ungdomsuddannelserne er påbegyndt, og det vurderes, at der er et samarbejdspotentiale i forhold til succeskriteriet om nedsættelse af de +16-åriges risikobetonede alkoholadfærd. Behandlingstilbuddene foreslås suppleret med lokale tilbud, og relationsorienterede tilbud til familier hvor et medlem har et alkoholproblem. Kortlægningen viser, at enkelte af indsatserne er evalueret. Ifølge Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke er der på alkoholområdet god dokumentation for effekten af metoder til forebyggelse, tidligt indsats og behandling. I forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakken viser kortlægningen, at indsatserne på flere områder ikke svarer til grundniveauet. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige opgaveområder har udarbejdet et udkast til en alkoholstrategi for den borgerrettede indsats. Vedtagelse og implementering af strategien vil tilgodese de fleste af kortlægningens forslag til nye/supplerende indsatser. Ved implementering af alkoholstrategien vil grundniveauet være sikret. Det anbefales, at der ved implementering af alkoholstrategien sættes særligt fokus på opfyldelse af Sundhedspolitikkens succeskriterier. 18

20 1. Nedsættelse af unge-ekspertgruppe mhp. at kortlægge behov for indsatser set fra et ungeperspektiv Inspirationsdag for fritidsområdet Understøtte nationale kampagner % af de unge på 9. og 10. klassetrin rusdrikker (Rusmiddelundersøgelsen, 2012) 30 % af de +16-årige har risikobetonet alkoholadfærd (Sundhedsprofil Region Hovedstaden, 2010) 2. Sundhedspædagogisk indsats på 8. klassetrin Afsøgning af erfaringer fra andre kommuner mhp. indsatser målrettet +16-årige samt erfaringer med anonym rådgivning Tilbud om sundhedscoaching i Jobcenteret Systematisk screening Samtaler om alkoholvaner på baggrund af systematisk screening målrettet borgere med kontakt til Tranehaven og udvalgte afdelinger i Social og Sundhed 5. I 2014 er andelen af unge på 9. og 10. klassetrin, der rusdrikker reduceret med 15 % I 2014 er andelen af de +16-årige med risikobetonet alkoholadfærd reduceret med 10 % 3. Udarbejdelse af lokale handleplaner der understøtter Alkoholstrategien Nøglepersonsnetværkene på rusmiddelområdet reetableres og koordineres Dialog med ungdomsuddannelserne Bevillingsnævnet suppleres SSP-konsulenten inddrages vedr. lejlighedsvise alkoholbevillinger Undersøge muligheder for tværkommunalt samarbejde 6. Gentofte Kommune vil arbejde for at ændre alkoholkulturen i en sundere retning I perioden vil vi særligt have fokus på de unges alkoholforbrug og på borgere med risikobetonet alkoholadfærd 19

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2005 1. udgave,

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det Nationale Forebyggelsesråd Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Udgivet af: Det Nationale Forebyggelsesråd Grafisk

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere