Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Godkendelse af revisionsprotokollat af 19. december Oplæg v. Christian Moldt om institutionsakkreditering (udsat fra sidste møde) Beslutning om uddannelsesudvalg: Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde Beslutning af bruttoliste for selvsupplering Drøftelse af status for lukning af læreruddannelsen i Holbæk Orientering om Rigsrevisionens rapport Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /17

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling 1.2 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 1.3 Økonomi 1.4 Proces 1.5 Kommunikation 1.6 Bilag 2/17

3 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 2.1 Sagsfremstilling Hans Stige orienterer om, Martin Ljungberg deltager som observatør ligesom på sidste møde. DSR har årsmøde den 2. marts, hvorefter Martin Ljungberg forventes at afløse Michelle Rebecca Larsen som studenterrepræsentant. Hans Stige orienterer om status for udpegninger til den kommende bestyrelse. Nyhedsbrev for januar/februar udgør rektors meddelelser (bilag 1). Bente Sorgenfrey orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. 2.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 2.3 Økonomi 2.4 Proces 2.5 Kommunikation 2.6 Bilag Bilag 2.1 Nyhedsbrev 3/17

4 3. Godkendelse af revisionsprotokollat af 19. december Sagsfremstilling Revisionen har påbegyndt revisionen af årsregnskabet for Af revisionsprotokollatet af 19. december 2013 fremgår de planlagte revisionshandlinger og resultatet af revisionen til den 19. december. Revisionsprotokollatet fremgår af bilag 1. Revisionens overordnede konklusion er, at den løbende revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Vurderingen er generelt, at procedurer og arbejdsgange er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. Revisionen er i deres protokollat kommet med en række anbefalinger og opmærksomhedspunkter. Opmærksomhedspunkter markeret med gul i protokollatet og anbefalinger/forslag er markeret med blå. Der er således to gule markeringer, som vi skal henlede opmærksomheden på og revisionens kommentar er skrevet med kursiv. Pkt Værdiansættelse af ejendomme medtaget under omsætningsaktiver Revisionen anfører, at der er usikkerhed vedrørende værdien af ejendomme sat til salg, og der bør ske en vurdering heraf i forbindelse med årsrapport For god ordens skyld skal det præciseres, at ejendommene er bogført til den værdi som også fremgår af revisionsprotokollatet. Så usikkerheden består ikke i, hvilken værdi de er anført til, men hvilken pris der kan forventes ved et salg. I skrivende stund er der et konkret købstilbud, svarende til den bogførte værdi, vedrørende Ingemannsvej 35 i Slagelse. Købstilbud har dog relation til almennyttige boliger, og betinger en godkendelse af byrådet i Slagelse Kommune, hvilket i skrivende stund er ved at blive forberedt. UCSJ afventer derfor en politisk behandling af sagen før et endeligt salg kan effektueres. I forhold til Ibsgården 222 i Roskilde har UCSJ modtaget et betinget købstilbud. Betingelsen har relation til, hvorvidt salget er kategoriset som et momspligtigt erhvervssalg eller ej. UCSJ har via advokat indsendt ansøgning herom til skatterådet og afventer svar derfra. I forhold til Søndergade 12 i Haslev er der allerede indgået aftale om delvist salg af en del af bygningsmassen. Da salget også her er kommunalt, skal det også behandles politisk. For den resterende del af bygningsmassen overvejes det, om man med kommunen og/eller andre interessenter kan indgå i et samarbejde om anvendelse af de resterende bygningsmasse hhv. udstykning af matrikler til parcelhusgrund. Det sidste kræver en ændring af lokalplanen i kommunen. Pkt STÅ indberetning Det er revisionens opfattelse, at indberetningerne er foretaget på et validt grundlag, men har dog en bemærkning om, at organisering og kontrolprocedurer bør 4/17

5 formaliseres så det er i overensstemmelse med den faktiske kontrol, samt retningslinjerne i den til enhver tid gældende PH instruks. Det er bemærket at revisionen mener, at indberetningen sker på et validt grundlag. I forhold til organisering og formalisering har der tidligere været arbejdet med at formalisere organiseringen og indføre en mere standardiseret og formaliseret kontrolprocedure. Det er i skrivende stund udarbejdet en vejledning til standardisering af indberetningen, således Studieadministrationen har mulighed for at foretage indberetningen ensartet. I forhold til kontrolprocedurer resterer der stadig en formalisering. Vi har ventet hermed til at se effekten af en standardiseret indberetning, således der er evidens for at udarbejde målrettede kontroller, der dels kan opfange systematiske fejl i indberetningen, dels fokusere på de kritiske indberetningspunkter. 3.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat af 19. december Økonomi 3.4 Proces Revisionsprotokollat af 19. december 2013 skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 3.5 Kommunikation 3.6 Bilag Bilag 3.1 Revisionsprotokollat af 19. december /17

6 4. Oplæg v. Christian Moldt om institutionsakkreditering (udsat fra sidste møde) 4.1 Sagsfremstilling UCSJs kvalitetsstrategi og -politik (KPS) fremlægges af kvalitetschef Christian Moldt til beslutning. Baggrund I forbindelse med institutionsakkreditering skal UCSJ leve op til en række nye krav, som er formuleret i den nye akkrediteringsbekendtgørelse fra juni UCSJs uddannelser skal som tidligere leve op til en række kvalitetskrav med henblik på at sikre, at de er baseret på et solidt videngrundlag, har det rette niveau og indhold, og er relevante i forhold til arbejdsmarkedets behov. Disse krav var beskrevet i de gamle uddannelsesakkrediteringskriterier og de gælder grundlæggende fortsat. Men herudover skal UCSJ også leve op til en række nye krav bl.a. til fælles politik og strategi, og opbygning af ledelsesmæssige systemer, som understøtter en stærk evalueringskultur på uddannelserne. Kravene er en kærkommen lejlighed til at få styrket organisationen på en lang række områder, og UCSJ har derfor op til institutionsakkrediteringen iværksat en lang række fælles kvalitetsinitiativer og processer. Bl.a. har vi etableret en kvalitetsreferencegruppe, direktionen holder egne kvalitetsdage, der har været afholdt en fælles kvalitetsdag, og alle uddannelser er i gang med at se på deres egen praksis og hvordan de fortsat kan blive bedre. Det samlede styringsdokument for alle disse aktiviteter er UCSJ s kvalitetsstrategi og politik (bilag 1). Derfor er det også relevant, at bestyrelsen tager UCSJ s kvalitetsstrategi og -politik til drøftelse og bakker op om denne. Det bemærkes samtidig, at kvalitetsstrategien og -politikken er dybt integreret med UCJS s strategier og ledelse, og dokumentet giver et indblik i hvordan alle medarbejdere arbejder sammen om det fælles mål: At udbyde uddannelser med høj kvalitet og relevans. Artiklen fra Danske Professionshøjskoler (bilag 2) forklarer nærmere om UCSJ s indsats for fortsat at styrke sit kvalitetsarbejde. Om institutionsakkrediteringsprocessen Deadline for UCSJ s selvevalueringsrapport: 1. maj. 1. Ekspertbesøg: juni 2. UCSJ leverer supplerende dokumentation til 20. august. 3. Ekspertbesøg: september 4. Rapport i høring: januar Akkrediteringsrådet træffer beslutning om UCSJss institutionsakkreditering: marts Ekspertpanel Ekspertpanelet består af følgende: Formand: Ivan Sørensen 6/17

7 Egen konsulentrådgivning Tidligere styrelseschef i Uddannelsesstyrelsen, uddannelsesdirektør for de videregående uddannelser i Undervisningsministeriet, medlem af Akkrediteringsrådet Helle Adolfsen Sygeplejefaglig direktør Sygehus Lillebælt Censorformand for de sundhedsfaglige diplomuddannelser Formand for Uddannelsesrådet for sygeplejerskeuddannelsen ved UCL Kandidat i sygepleje, master i ledelse og executive MBA Bjørn Jan Monstad Studiedirektør Universitet i Agder Tidl. Rektor ved Kristiansand Lærerhogskole Har faglig baggrund inden for det pædagogiske område Medvirket i en række evalueringer for den norske akkrediteringsinstitution, NOKUT Kerstin Noren Rektor ved Högskolan Väst/University West Tidligere rektor og prorektor ved en række svenske universiteter Har deltaget i EUA Institutional Evaluation Programme Jeanette Grytner Lærerstuderende ved UC Syddanmark Medlem af bestyrelsen på UC Syddanmark siden starten af 2013 Er på anden årgang i studiet 4.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender Kvalitetspolitik og strategi for UCSJ (bilag 1). 4.3 Økonomi 4.4 Proces 4.5 Kommunikation Bestyrelsen vil løbende blive orienteret 4.6 Bilag Bilag 4.1 Bilag 4.2 Kvalitetspolitik og strategi for UCSJ Interview med Christian Moldt: Fokus på en effektiv kvalitetskultur 7/17

8 5. Beslutning om uddannelsesudvalg: Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 5.1 Sagsfremstilling Efter oplægget ved bestyrelsesmødet i december omkring den videre kvalitetsudvikling af uddannelsesudvalgskonstruktionen i UCSJ, har der været afholdt uddannelsesudvalgsmøde den 28. januar. På dette møde var der en fælles drøftelse på tværs af alle udvalg om fordele og ulemper ved hhv. den nuværende monofaglige struktur og den præsenterede vision om udviklingen af en mere tværprofessionelt orienteret struktur. Derudover blev udvalgenes perspektiv i deres arbejde drøftet, herunder hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at udvalgene bliver mere strategiske i rådgivningen af bestyrelse, rektor og uddannelsesledelse. Blandt andet med afsæt i inputs fra uddannelsesudvalgene indstiller rektor: 1. Udviklingen af uddannelsesudvalgenes struktur sættes i bero. Dog gennemskrives og tilpasses det nuværende koncept for udvalgsarbejdet, sådan at det kobles tættere sammen med resten af UCSJs kvalitetssystem, samt giver mere fleksible rammer for mødeafholdelse. 2. Indsatsen for et mere strategisk perspektiv i udvalgenes arbejde fortsætter. Det skal slutteligt nævnes, at direktionen fortsat finder at ambitionerne om en struktur som bedre understøtter tværprofessionel interaktion, analyse, videndeling og rådgivning er den rigtige vej at gå. Disse ambitioner fastholdes derfor på længere sigt. Oversigt over UCSJs indsats for at sikre og udvikle de udbudte uddannelsers relevans (bilag 1) er vedlagt til godkendelse. 5.2 Indstilling Rektor indstiller at: 1. Der for nuværende ikke ændres på antallet af uddannelsesudvalg. 2. Uddannelsesudvalgsstrukturen kan drøftes på et senere tidspunkt såfremt det viser sig hensigtsmæssigt at justere den. 3. Bestyrelsen beslutter de overordnede rammer for UCSJs indsats for at sikre og udvikle de udbudte uddannelsers relevans (bilag 1) 8/17

9 5.3 Økonomi 5.4 Proces 5.5 Kommunikation 5.6 Bilag Bilag 5.1 Oversigt: UCSJs indsats for at sikre og udvikle de udbudte uddannelsers relevans 9/17

10 6. Beslutning af bruttoliste for selvsupplering 6.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen har tidligere besluttet, at bestyrelsen sammensættes af 14 personer, heraf fire selvsuppleringer. Den nuværende bestyrelse udarbejder en bruttoliste, som den kommende bestyrelse kan anvende som grundlag for beslutning om selvsupplering. Bruttoliste for bestyrelsens selvsupplering har været drøftet i bestyrelsen i flere omgange, senest den 19. december 2013 hvor det blev besluttet, at der skulle gennemføres en ny runde ift. bruttolisten. Bestyrelsen har derfor haft mulighed for at komme med suppleringsforslag til bruttolisten frem til 1. februar. Af bilag 1 fremgår forslag til bruttoliste med udgangspunkt i forslag fra hhv. bestyrelse og direktion. 6.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om hvilke navne der skal fremgå af bruttolisten til den kommende bestyrelse. Rektor indstiller, at der efter bestyrelsesmødet tages kontakt til personerne på bruttolisten med henblik på at afklare deres interesse for en evt. bestyrelsespost. 6.3 Økonomi 6.4 Proces Den kommende bestyrelse træffer beslutning om selvsupplering på det første møde den 28. marts 2014 og konstituerer sig på møde den 25. april. 6.5 Kommunikation 6.6 Bilag Bilag 6.1 Forslag til bruttoliste (fortrolig) 10/17

11 7. Drøftelse af status for lukning af læreruddannelsen i Holbæk 7.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om status på sagen om lukning af læreruddannelsen i Holbæk. Det var håbet, at Regionsrådet kunne behandle sagen på regionsrådsmødet den 6. februar. Men regionrådets forretningsudvalg besluttede at udsætte sagen med henblik på, at der sammen med kommunerne og UCSJ udarbejdes oplæg om de konkrete handlinger, der igangsættes. Det er forventningen, at sagen behandles på regionrådets forretningsudvalg den 24. februar og afgøres på regionsrådsmødet den 6. marts. Indstillingen til forretningsudvalget kan læses her: get/1903-m%c3%b8de%20d.% / aspx Af indstillingen fremgår et bilag 6 med titlen Videregående uddannelser i Nordvestsjælland efter Dette bilag har været i høring hos UCSJ. Som svar på høringen har vi sendt et brev til regionen (bilag 1). UCSJ har løbende været i kontakt med enkelte regionsrådspolitikere, folketingspolitikere og borgmestrene i Nordvestsjælland. Senest har der, som bestyrelsen tidligere er orienteret om, været afholdt et møde mellem regionen, de nordvestsjællandske kommuner og UCSJ. På bestyrelsesmødet orienteres der om behandlingen af sagen i regionrådets forretningsudvalg. Der har været afholdt møde i uddannelsesudvalget for læreruddannelsen, hvor udvalget blev hørt om bestyrelsens sindede beslutning om lukning af læreruddannelsen i Holbæk. Udvalgets høringssvar fremgår af bilag Indstilling Drøftelse 7.3 Økonomi 7.4 Proces Bestyrelsen træffer den endelige beslutning på bestyrelsesmødet den 28. marts. 7.5 Kommunikation 7.6 Bilag Bilag 7.1 Brev til Region Sjælland 11/17

12 Bilag 7.2 Høringssvar fra Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen 12/17

13 8. Orientering om Rigsrevisionens rapport 8.1 Sagsfremstilling Rigsrevisionen har i november 2013 foretaget revisionsbesøg ved UCSJ. Vi har den 14. februar 2014 modtaget rapport for dette besøg. Rapporten og følgebrev fremgår af bilag 1 og 2. Af følgebrevet fremgår det, at rapporten vil blive fulgt op af en endelig rapport i forbindelse med årsafslutning for regnskab Resumé af rapporten Formålet med Rigsrevisionens besøg har været, at vurdere om forretningsgange og interne kontroller på udvalgte områder fungerer tilfredsstillende og opfylder kravene til en god og pålidelig forvaltning. De udvalgte områder har været: 3. Bygninger og kapacitetsstyring 4. Administration af bibeskæftigelse 5. Administration af eksterne midler 6. Årsrapport 2012 og formålsfordeling 1. Bygninger og kapacitetsstyring Rigsrevisionen vurderer, at styring og udvikling af bygningskapaciteten er hensigtsmæssigt organiseret, og at ansvaret er klart fordelt og sikrer en ensartet styring af området. Derudover er der aktiviteter på en række områder, som ikke kan betragtes som en del af kerneforretningen, men de administreres bortset fra enkelte punkter - tilfredsstillende. De relevante punkter har UCSJ allerede fokus på, og det er en integreret del af handleplanerne for 2014 at ændre eller udvikle områderne. 2. Administration af bibeskæftigelse Rigsrevisionen konstaterer, at UCSJ har udarbejdet et udkast til politik for bibeskæftigelse, men at politikken endnu ikke er godkendt og implementeret. Derudover mener Rigsrevisionen, at arbejdet med registreringen og opgørelse af undervisningstimer er positivt. Rigsrevisionen finder det i øvrigt tilfredsstillende, at der er så stor ledelsesmæssig fokus på omfanget af merarbejde, og at merarbejdet samlet set er reduceret. 3. Administration af eksterne midler Rigsrevisionen vurderer, at administrationen af området er tilrettelagt på tilfredsstillende måde. Rigsrevisionen konstaterede, at projektporteføljen var overskuelig, og at der var velfungerende forretningsgange på området fra projektstart til projektafslutning. Den regnskabsmæssige behandling af projekterne var i overensstemmelse med de statslige regler samt evt. særlige krav fra tilskudsyder. 13/17

14 4. Årsrapport2012 og formålsfordeling Rigsrevisionen kan konstatere, at UCSJ har haft udfordringer med formålskonteringen af udgifterne, men at UCSJ forventer at løse de konkrete problemer. Ligesom de øvrige professionshøjskoler har UCSJ været i dialog med ministeriet om bl.a. konteringen af udgifter til studieadministration. I drøftelserne omkring formålskontering har det været belyst, at der hersker en del uklarhed omkring den konkrete håndtering af formål. Det er ikke blot mellem UCSJ og styrelsen, der er uklarhed, det er i hele sektoren denne uklarhed hersker. Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne har i juni måned 2013 været indkaldt til møde i styrelsen for at adressere problemstillingen, men mødet har desværre ikke afstedkommet en større klarhed. Rigsrevisionen vil tage emnet op med ministeret. 8.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering om Rigsrevisionens rapport af 14. februar 2014 til efterretning. 8.3 Økonomi 8.4 Proces 8.5 Kommunikation 8.6 Bilag Bilag 8.1 Bilag 8.2 Følgebrev Rigsrevisionens rapport 14/17

15 9. Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde 9.1 Sagsfremstilling 28. marts 2014 (sidste møde i den nuværende bestyrelse) Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde (besluttes årligt) Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2013 Godkendelse af revideret vedtægt Anbefalinger til den kommende bestyrelse Orientering om endelig rapport fra Rigsrevisionen 9.2 Indstilling Til drøftelse 9.3 Økonomi 9.4 Proces 9.5 Kommunikation 9.6 Bilag 15/17

16 10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 10.1 Sagsfremstilling 10.2 Indstilling Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser Økonomi 10.4 Proces 10.5 Kommunikation 10.6 Bilag 16/17

17 11. Eventuelt 11.1 Sagsfremstilling 11.2 Indstilling 11.3 Økonomi 11.4 Proces 11.5 Kommunikation 11.6 Bilag 17/17

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved B08 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport 2007 University College-akkreditering.

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere