DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)"

Transkript

1 DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Udpegning af yderligere medlemmer mv. af LBR BeskæftigelsesPlan 2011 (BP2011) Plan for Virksomhedsrettet Indsats Kvalitetssikring af aktivering Budgetopfølgning Indkomne ansøgninger Orientering fra jobcenteret Resultatopfølgning Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Temadrøftelse: Fattigdomsanalyse Eventuelt/meddelelser Dagsorden til LBR-møde 17. august side 1 af 17

2 1. Godkendelse af dagsorden LBR godkender dagsorden at LBR godkender dagsorden Dagsorden til møder i LBR udarbejdes af sekretariatet efter formandskabets anvisninger. LBR har dog mulighed for ved mødets start at udskyde behandlingen af punkter eller tilføje punkter efter nærmere bestemmelser fastsat i forretningsordenen. Forretningsordenens 6 Bilag: Ingen Godkendt med følgende bemærkninger: Bilag over virksomhedsrettet indsats eftersendes hurtigst muligt Møder fastholdes hvor muligt fra Udbudspraksis er som følger: Hovedudbud i november Deludbud i marts/april Dagsorden til LBR-møde 17. august side 2 af 17

3 2. Udpegning af yderligere medlemmer mv. af LBR LBR har mulighed for at udpege yderligere medlemmer mv. af LBR at LBR beslutter at udpege 1 medlem af LBR. Udpegningen er gældende for hele funktionsperioden at LBR beslutter at invitere en eller flere faste gæster. Invitationen er gældende for hele funktionsperioden. LBR har mulighed for at udpege op til 2 yderligere medlemmer af LBR. Muligheden herfor sigter i lovteksten til foreninger og dermed til faglige foreninger eller særlige lokale foreninger eller interessegrupper, der ikke i forvejen er en del af LBR, men som med fordel for beskæftigelsesindsatsen kunne knyttes tættere til denne. LBR har på møde af 14. juni 2010 besluttet: at udpege et medlem af Styregruppen for Integration som fast medlem af LBR. at invitere EUC som fast gæst i indeværende funktionsperiode. at sekretariatet i samarbejde med formandskabet bemyndiges til at indkalde gæster ad hoc i det omfang de måtte være relevante for enkelte punkters behandling at behandle udpegninger af yderligere ét fast medlem samt mulige øvrige faste gæster ved LBR-mødet i august 2010 I forlængelse heraf indstiller sekretariatet, at LBR drøfter muligheden for at udpege repræsentanter for lokale erhvervsforeninger, faglige foreninger eller andre sammenhænge, der ikke er repræsenteret i LBR. Et godt og bredt samarbejde med øvrige lokale interessenter er af væsentlig betydning for beskæftigelsesindsatsen, og derfor indstiller administrationen, at LBR drøfter muligheden for fast at invitere repræsentanter for fx Sprogcenter Holbæk, Ungdommens Uddannelsesvejledning m.fl. Gæster vil i almindelighed have tale- men ikke stemmeret. Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats LBR besluttede at tilbyde en fast repræsentant til Holbæk Regionens Erhvervsråd. Pladsen besættes efter meddelelse fra erhvervsrådets direktør, af erhvervskonsulent Mads Lindelof. Dagsorden til LBR-møde 17. august side 3 af 17

4 3. BeskæftigelsesPlan 2011 (BP2011) Beskæftigelsesplanen har været i høring i LBR siden 30. juni. LBR afgiver derfor høringssvar til videre brug i den politiske proces, der afsluttes med Byrådets vedtagelse af Beskæftigelsesplanen senest 15. oktober at LBR afgiver høringssvar til Beskæftigelsesplan 2010 Beskæftigelsesplanen beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesplanen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bl.a. jobcenteret, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Det Lokale BeskæftigelsesRåd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Beskæftigelsesregionen har afgivet bemærkninger til planen i juni og forinden Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse behandler Beskæftigelsesplanen med indstilling til vedtagelse i Økonomiudvalg og Byråd, indarbejdes LBR s bemærkninger om muligt i Beskæftigelsesplanen. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 3.1 Beskæftigelsesplan 2011 pr. 14. juni 2010 (er tidligere udsendt, hvorfor den ikke genfremsendes) LBR drøftede det udsendte forslag til høringssvar, og der fremsendes snarest muligt fornyet udkast til høringssvar til sekretariatet, der forestår den nærmere koordination. Høringssvar vedtages efter koordination i formandskabet samt senere hele LBR Dagsorden til LBR-møde 17. august side 4 af 17

5 4. Plan for Virksomhedsrettet Indsats LBR skal udarbejde Plan for Virksomhedsrettet Indsats at LBR drøfter virksomhedsrettede initiativer til udbud og iværksættelse i 2011 LBR har på møde af 14. juni udpeget en arbejdsgruppe for arbejdet med at udarbejde forslag til Plan for Virksomhedsrettet Indsats. Planen er en del af Beskæftigelsesplanen, og ligger til grund for det udbud LBR gennemfører i november Planen beskriver hvilke virksomhedsrettede initiativer LBR kunne ønske at iværksætte i det kommende år, og derfor indstiller sekretariatet, at LBR drøfter disse initiativer i lyset af det tilgåede brev fra Beskæftigelsesministeriet. Herefter vil arbejdsgruppen, der består af John Hvass, Hans Kristian Jensen og sekretariatet, udarbejde forslag til LBRs senere drøftelse og vedtagelse. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 4.1 Brev fra Beskæftigelsesministeriet af 29. juni Drøftet Dagsorden til LBR-møde 17. august side 5 af 17

6 5. Kvalitetssikring af aktivering LBR ønsker løbende at drøfte og monitorere især den virksomhedsvendte indsats og den anvendte aktiveringsstrategi at LBR drøfter aktiveringsindsatsen i Jobcenter Holbæk I Beskæftigelsesplanen, der også ligger til grund for aktiveringsstrategien, er formuleret ambitionen om en tidlig indsats, aktive tilbud og virksomhedsrettede placeringer. Alle undersøgelser viser, at denne tilgang er den der samlet giver størst effekt, og dermed bringer ledige hurtigst tilbage i arbejde. Kvalitetssikring af aktiveringsindsatsen Jobcenteret og andre måler løbende på effekten af den samlede beskæftigelsesindsats eller dele heraf. Med den offensive aktiveringsstrategi Jobcenter Holbæk udøver, giver det særligt god mening at følge effekten af indsatsen og tilfredsheden med tilbuddene blandt borgerne. Jobcenteret går på baggrund af de løbende målinger i dialog med de tilbud der har markant bedre såvel som dårligere tilfredshed eller effekt end de øvrigt med henblik på at lære - hhv. kvalitetssikre - tilbuddene fremadrettet. Effektmåling Der foretages månedlige målinger af effekten af de enkelte aktive tilbud. Målingen er et fingerpeg mere end den er videnskab, men det væsentlige er, at metoden er den samme over længere tid. Der har nu været anvendt den samme metode for perioden august 2008 til februar 2010 og derfor er det muligt at foretage mere kvalitative vurderinger af effekten i de enkelte tilbud set over denne periode. De overordnede målinger er vedlagt sagen som bilag 5.2. Tilfredshedsmåling blandt borgere hos anden aktør Jobcenteret gennemfører hvert halve år en undersøgelse af tilfredsheden blandt borgere i et aktivt tilbud hos anden aktør. Hver dag er ca ledige borgere i et tilbud eller bl.a. praktik i en virksomhed, hvoraf ca. halvdelen er i undervisnings- eller afklaringsforløb hos anden aktør, og blandt disse har 571 borgere gennemført undersøgelsen i perioden 1. juni 15. juli Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med de andre aktører og gennemføres som internetbaseret undersøgelse af borgerne mens de er i tilbuddet. Alle tilbud med minimum 8 borgere deltager i undersøgelsen, herunder selvfølgelig også Jobcenterets Kompetencecenter. Konklusionen er overordnet den, at borgerne er overvejende tilfredse med såvel tilbuddets form, indhold og den aktør der udfører tilbuddet, men der er samtidig også store variationer afhængig af forsørgelsesgrundlag og det enkelte tilbud. Borgere på sygedagpenge er generelt mere tilfredse end borgere på andre ydelser, og det er tydeligt i undersøgelsen hvilke tilbud den enkelte oplever som effektfulde og hvilke der opleves at have mindre effekt. Undersøgelsen er vedlagt i uredigeret form, og vil blive offentliggjort i kommenteret form på Jobcenterets resultatside på Holbæknettet. Intet Dagsorden til LBR-møde 17. august side 6 af 17

7 Bilag: Bilag 5.1 Aktivering af forsikrede ledige Bilag 5.2 Effektmålinger for perioden august 2008 til februar 2010 Bilag 5.3 Brugertilfredshedsmåling LBR tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at jobcenteret snarest muligt bedes tilvejebringe et tættere og kvalitativt oplæg om aktiveringsstrategiens redskaber, indhold i forløb blandt anden aktør samt beskæftigelseseffekt. Der blev endvidere redegjort for den videre proces for opfølgningen på resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen. Dagsorden til LBR-møde 17. august side 7 af 17

8 6. Budgetopfølgning 2010 LBR holdes løbende orienteret om forbruget af rådets midler til projekter samt drift. at LBR tager orienteringen til efterretning LBR holdes løbende orienteret om forbruget af rådets midler til projekter samt drift. Der vedlægges opdateret driftsbudget samt projektbudget for 2010 Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 6.1 Projektbudget 2010 Bilag 6.2 Driftsbudget 2010 Taget til efterretning Dagsorden til LBR-møde 17. august side 8 af 17

9 7. Indkomne ansøgninger LBR behandler indkomne ansøgninger og ansøgninger på baggrund af udbud at LBR drøfter og træffer afgørelse om de enkelte indkomne ansøgninger LBR har på baggrund af planen for den virksomhedsrettede indsats i november 2009 udbudt og i december 2009 besluttet, hvilke projekter, der i 2010 kunne opnå støtte fra LBR. LBR besluttede på møde i juni på baggrund af en ansøgning fra Farmen Dagskole, at: a. pålægge sekretariatet at gå i dialog med ansøgerne med det formål at kvalificere ansøgningen yderligere til genbehandling hurtigst muligt b. afholde udbud for målgruppen psykisk sårbare unge Ved budgetopfølgningen på mødet i juni blev det konstateret, at LBR i 2010 har udisponerede midler for Derfor gennemføres udbuddet med en maksimal ramme på Udbud om psykisk sårbare unge er afsluttet, og de indkomne ansøgninger vedlægges sagen som bilag, der er navngivet efter tilbudsafgiver. Der er endvidere indkommet en ansøgning fra Marselisborg og Jobcenteret, og da denne ansøgning også vedrører indeværende år, indstiller sekretariatet, at ansøgningen indgår i en fælles drøftelse af alle ansøgningerne. I forbindelse med ansøgninger, ønsker LBR at jobcenteret udtaler sig om de enkelte ansøgninger, og en meget kort fremstilling af jobcenterets vurdering fremgår af nedenstående skema: Bilag Aktør Vurdering Prioritering 7.1 Vikon Anbefales Farmen Dagskole Kan anbefales BP-U Kan anbefales HR-Huset Kan anbefales AU Kan ikke anbefales 7.6 CSL Kan ikke anbefales 7.7 Inhouse Kan ikke anbefales 7.8 SAC Kan ikke anbefales 7.9 JC Holbæk 7.10 New Insight Kan anbefales 2 Jobcenteret vil på mødet gennemgå de specifikke begrundelser for jobcentrets holdning. Samtidig er det klart, at jobcenteret ikke ønsker at udtale sig i anledning af ansøgningen fra Jobcenteret selv. Intet Dagsorden til LBR-møde 17. august side 9 af 17

10 Bilag: Bilag 7.1 Bilag 7.2 Bilag 7.3 Bilag 7.4 Bilag 7.5 Bilag 7.6 Bilag 7.7 Bilag 7.8 Bilag 7.9 Bilag 7.10 Vikon Farmen Dagskole BP-U HR-Huset Aktuel Undervisning Center for Sundhed og Livsstil (CSL) Inhouse Consulting Socialt ArbejdsmarkedsCenter (SAC) Marselisborg/Jobcenter Holbæk New Insight Ansøgning fra Marselisborg/Jobcenter Holbæk imødekommes Dagsorden til LBR-møde 17. august side 10 af 17

11 8. Orientering fra jobcenteret LBR holdes løbende orienteret om jobcenterets arbejde at LBR tager orienteringen til efterretning Jobcenteret orienterer løbende LBR om sager af særlig interesse. Ved mødet orienteres blandt andet om: Etableringen af aktive tilbud på lokaler i Andelsbyen Nyvang Samarbejdet med andre aktører. Etableringen af yderlige aktive tilbud Som naturlig konsekvens af den store stigning i antallet af ledige, har jobcenteret behov for udvidelse af kapaciteten til gennemførsel af aktive tilbud for ledige borgere. Der er truffet beslutning om placeringen af nogle af disse, og Jobcenteret orienterer derfor om status på etableringen af de aktive tilbud på Andelslandsbyen Nyvang. Samarbejdet med andre aktører (AA) Holbæk kommune og Jobcenteret har fra starten prioriteret at skabe gode relationer til sin omverden, herunder en udstrakt anvendelse af aktive tilbud hos anden aktør. Disse samarbejder skaber en kvalitet i indsatsen, som er meget værdifuld for såvel jobcenteret som de ledige. Jobcenteret har således kontakt til stort set alle landsdækkende og lokale udbydere af aktive beskæftigelsestilbud, og udbyder løbende dele af indsatsen for forskellige ydelsesgrupper eller målgrupper. Dette på baggrund af offentligt udbud og beskæftigelsesplanens afsnit herom. Jobcenteret vil på mødet redegøre nærmere for de tekniske udbudsprocedurer samt den daglige dialog og samarbejdet med andre aktører. Bilag: Taget til efterretning Dagsorden til LBR-møde 17. august side 11 af 17

12 9. Resultatopfølgning LBR holdes løbende orienteret om udviklingen i og resultaterne på det lokale arbejdsmarked at LBR drøfter udviklingen og tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Jobcenteret, øvrige offentlige virksomheder, faglige organisationer og interessegrupper måler kontinuerligt på udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark og i Holbæk kommune. Baggrundsmaterialet til denne resultatopfølgning består af: Måling af rettidighed i den lovpligtige indsats for a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere for maj og juni måned Beskæftigelsesregionens opgørelse af resultaterne for Østdanmark for 1. kvartal Ledelsesinformation opdateret indtil uge 25. Materialet er tilgængeligt i fuldt omfang på jobcenterets resultatside på Holbæknettet. Pga. sommerferien har det ikke været muligt at udarbejde status på den virksomhedsrettede indsats i den normale form, ligesom der udsendes og kommenteres ledelsesinformationen opdateret indtil uge 25. På mødet vil den senest tilgængelige ledelsesinformation blive gennemgået. Rettidighed i den lovpligtige indsats Selvom Holbæk Jobcenter samlet er 10. bedste jobcenter i Østdanmark, er rettidigheden for kontanthjælpsmodtagere ikke tilfredsstillende. Hvor målet for rettidighed i afholdelsen af samtaler er 90%, opnår Holbæk 87%, og hvor målet for 1. aktiveringstilbud for match 2 og 3 er 75%, opnår Holbæk 67%. Rettidigheden for de forsikrede ledige er bedre (Holbæk er 7. bedst), men stadig ikke fuldt tilfredsstillende. Således modtager 86% og ikke de forventede 90% aktivering til tiden, hvorimod samtaler og gentagen aktivering er fuldt rettidig. Resultaterne for 1. kvartal i Østdanmark Beskæftigelsesregionen udgiver kvartalsvise rapporter for de samlede resultater af beskæftigelsesindsatsen ift. ministermålene og den lovpligtige indsats. Holbæk placerer sig på kontanthjælp og a-dagpenge overordnet gennemsnitligt sammenlignet med udviklingen i hele Østdanmark. På positiv siden tæller, at Holbæk har en lavere stigning i antallet af langvarigt ledige, men Holbæk har en stor stigning i ungeledigheden, hvor over 12% af befolkningen mellem 18 og 29 år, modtager offentlige ydelser (eksklusiv SU). Holbæk står dog ikke alene med denne udfordring, og der er således en klar tendens til, at Østdanmarks yderområder har en markant højere andel af unge på offentlig forsørgelse end kommuner i Nordsjælland, København og Frederiksberg. Holbæk har også en udfordring i ledigheden for de etniske borgere, hvor Holbæk har et højt ledighedsniveau, men dog en lav procentuel stigning. Anderledes positiv er udviklingen på sygedagpengeområdet, hvor Holbæk udmærker sig med et samlet fald på 13,6%, som det jobcenter med det 3. største fald. Især er antallet af sager over 26 uger er faldet markant med 21,8% og antallet af sager over 52 uger faldet med 33%. Til trods for dette fald, er 5% af arbejdsstyrken fortsat sygedagpengemodtagere, og der bør derfor være yderligere potentiale for forbedringer på området. Jobcenter Holbæk placerer sig generelt i minimum top 10 hvad angår rettidighed og aktivering. Der er dog stadig plads til forbedringer, især på den tidlige indsats indenfor den første måned. Dagsorden til LBR-møde 17. august side 12 af 17

13 Ledelsesinformationen - viser en faldende tilgang samt stabil afgang på kontanthjælpsområdet, hvilket gør, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldende. Der er fortsat omend mindre markant fald i antallet af a- dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Jobcenteret opretholder en stabil og tilfredsstillende høj vende-i-døren indsats og aktiveringsprocent. Aktiveringsprocenten nærmer sig hastigt de ønskede 60% og antallet af virksomhedrettede placeringer runder snart 800. Fokus på aktive og virksomhedsrettede tilbud på alle ydelser skal fastholdes, og kan yderligere skærpes. Bilag: Bilag 9.1 Ledelsesinformation opdateret indtil uge 25 udvalgte slides Taget til efterretning Dagsorden til LBR-møde 17. august side 13 af 17

14 10. Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse LBR holdes løbende orienteret om fagudvalgets arbejde at LBR tager orienteringen til efterretning LBR holdes løbende orienteret om udvalgets arbejde og sager af særlig interesse. Processen omkring udvikling af erhvervsstrategi er godt i gang. Bl.a. afholdes der 20. august møde i det lokale Holbæk Vækstforum, og den 21. september kl afholdes Erhvervskonference, til hvilken LBR inviteres til at deltage. Intet Bilag: Ingen Taget til efterretning Dagsorden til LBR-møde 17. august side 14 af 17

15 11. Temadrøftelse: Fattigdomsanalyse at LBR drøfter den af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejdede fattigdomsanalyse fra et beskæftigelsespolitisk udgangspunkt Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) udgiver 29. april 2010 en analyse af fattigdommens udvikling i Danmark siden Analysen kortlægger, hvordan fattigdom og børnefattigdom er fordelt mellem landets kommuner og regioner, samt hvordan fattigdommen har udviklet sig regionalt inden for de senere år. I første del af analysen ses på det samlede billede, der tegner sig på tværs af de danske kommuner. I analysens anden del følger en gennemgang af Danmarks fem regioner, hvor det undersøges, hvordan fattigdom ser ud i de enkelte kommuner og regioner, samt hvordan fattigdommen og børnefattigdommen har udviklet sig regionalt siden Analysens hovedkonklusioner landsplan: Antallet af fattige i Danmark fortsætter med at stige, og der er nu fattige personer i Danmark. Hvis de studerende fraregnes, er der godt fattige personer i Danmark. Fattigdommen i Danmark er skævt fordelt mellem landets kommuner. En række af landets yderkantsområder har en høj andel af fattige sammenlignet med resten af landet. Samtidig er hovedstaden relativt hårdt ramt. Samme billede tegner sig, når man ser på fattigdommen blandt børn. København, Tønder, Langeland, Lolland, Bornholm og Morsø er de kommuner i Danmark, der i dag har den største andel af børn, der lever i fattigdom. Den stigende fattigdom på alle niveauer i Danmark udgør et voksende samfundsproblem. Hvis tendensen fortsætter, vil vi i fremtiden opleve en stadig større social og økonomisk ulighed på tværs af landsdele og kommunegrænser. Analysens konklusioner Holbæk: I forhold til fattigdom, placerer Holbæk sig med 3,9 procent fattige sig i nederste (fjerde) kvartil, og er dermed blandt de 24 kommuner i Danmark med relativt størst fattigdom. Holbæk har oplevet en stigning i fattigdommen fra 2,2 procent i 2001 og dermed en stigning på 89 procent. I forhold til antallet af fattige børn, placerer Holbæk sig med 5,1 procent i næst-nederste (3. kvartil). Holbæk har oplevet en stigning fra 2,4 procent i 2001 og dermed en stigning på 139 procent. Fra et niveau under landsgennemsnittet, til et niveau over landsgennemsnittet. Intet Bilag: Bilag 5.1 Fattigdomsanalyse (er fremsendt med dagsorden til møde 17. juni og genfremsendes derfor ikke) Udsat med bemærkning om, at Fattigdomsanalysen samt aktiveringsstrategi ønskes behandlet på et fælles temamøde med deltagelse af fagudvalget Dagsorden til LBR-møde 17. august side 15 af 17

16 12. Eventuelt/meddelelser Tilmelding vedr. JobCamp 2010 Dagsorden til LBR-møde 17. august side 16 af 17

17 Underskriftsblad Formandskabet kvitterer ved underskrift for mødets beslutninger Kenny Jensby Birgit Jørgensen John Hvass formand 1. næstformand 2. næstformand Dagsorden til LBR-møde 17. august side 17 af 17

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl. 16.00 18.15 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2.

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere