Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. den 18. september 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. den 18. september 2006"

Transkript

1 Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse den 18. september godkendelse af dagsorden 2. godkendelse af referat af mødet den 3. maj 3. trindeling af audiologi-specialet 4. private udbyderes deltagelse i FUHA 5. temadag den 16. november 6. statistisk oversigt over indgåede uddannelsesaftaler i meddelelser 8. evt. Ad 1. Godkendelse af dagsorden Materiale: dette papir Aftalt med formandskabet Til godkendelse Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 3. maj Materiale: Referatet vedlagt som bilag 2 Referatet har været i høring. Sekretariatet har ikke modtaget bemærkninger Til godkendelse Ad 3. Trindeling af audiologispecialet Materiale: Forslag til trindeling vedlagt som bilag 3.a. Notat om processen i arbejdsgruppens arbejde eftersendes som bilag 3.b På baggrund af ministeriets indstilling til FUHA om at udarbejde forslag til trindeling af audiologispecialet har en arbejdsgruppe under FUHA med deltagelse af de private udbydere og Odense Tekniske Skole udarbejdet et forslag til trindeling Formandskabet foreslår følgende: - drøftelse og godkendelse af forslaget - drøftelse af den videre proces herunder præsentation af forslaget til ministeriet og høringsproces hos interessenter (og 1

2 revision af praktikretningslinier) Ad 4. Private udbyderes deltagelse i FUHA Materiale: Udvalget har tidligere drøftet muligheden for at de private udbydere tilbydes en plads i FUHA. Med udarbejdelsen af trindeling på audiologisspecialet har spørgsmålet været rejst igen. Til drøftelse på mødet Ad 5. Temadag den 16. november Materiale: Vedlagt bilag 5 Det Lokale uddannelsesudvalg har fået bevilliget midler fra AEF til en temadag, og har i den forbindelse inviteret FUHA med som arrangør. En hurtigarbejdende arbejdsgruppe under udvalget og det lokale uddannelsesudvalg har udarbejdet forslag til temadagen den 16. november. Til godkendelse Ad 6. Statistik over indgåede uddannelsesaftaler Materiale: Vedlagt bilag 6 Status på antallet af de indgåede uddannelsesaftaler i (primo september 2006) Til orientering Ad 7. Meddelelser a) Opsamling på dispensationsansøgninger Holstebro Sygehus, Neurofysiologi Status: Afsluttet ansøgningen imødekommet Dispensationsansøgning fra Holstebro Sygehus, neurofysiologisk afdeling. Afsnittets overlæge blevet bevilliget 1 års orlov fra 1. september, men vil fortsat være tilknyttet afdelingen i ugentlig konsulent-

3 funktion - herunder elevopgaven med neurofysiologi-assistent-elev. På afdelingen er der 4 neurofysiologi-assistenter ansat. Uddannelsesaftalen løber frem til 31. juli b) godkendelse af islands praktiksted Ansøgning fra islandsk elev om praktik på Island Status: Uafsluttet Udvalget har modtaget henvendelse fra islandsk elev og islandsk sygehus om at godkende sygehuset som praktiksted for den islandske elev. Udvalget har kontaktet sygehuset og eleven for yderligere oplysninger, men tilbagemeldingen er endnu ikke kommet sekretariatet i hænde. b) Materiale: FUHA -info er nu i luften! Samtlige praktiksteder vil få tilsendt postkort om portalens eksistens. Udvalget har sin egen indgang hvor mødematerialer og referater vil være tilgængelige. Præsentation af sekretariatets overvejelser om portalens udvikling. Forslag/input til portalen modtages gerne. c) Henvendelse fra Erhvervsskolernes Forlag Materiale: FUHA modtog henvendelse fra Erhvervsskolernes Forlag om at være medunderskrivere på et forord til brancherettede undervisningsmaterialer på HTA -området. Henvendelse blev modtaget op til deadline for trykningen af udgivelsen og med en meget snæver tidsfrist for udvalgets tilbagemelding. Udvalgets positive tilbagemelding til Forlaget blev afsendt efter den stramme tidsfrist. Udvalget kommer derfor først til at stå som medunderskrivere på forordet i den reviderede udgave. Til orientering

4 d) Nyt fra sekretariatet Materiale: Karin Olsen går på barsel den 22. september. I hendes fravær vil Winnie Andersen fra EPOS overtage sekretariatsbetjeningen af FU- HA. Winnie kan kontaktes på mail: tlf: Til orientering Ad. 8. EVT.

5 Dato: 11. maj 2006 J. nr.: Sagsbehandler: kol Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dagsorden møde Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af sidste møde den 30. marts Drøftelse af kommissorium, herunder fastlæggelse af mødeplan for arbejdsgruppens arbejde. 4. Forretningsorden for FUHA - Inddragelse af de private udbydere i FUHA? 5. Meddelelser fra sekretariatet 6. Evt : Seminar Tilstede: Peder Ring, formand, ARF Katrine Orebo Hansen, ARF Birgit Andersen, H:S Konrad Konradson, H:S Ture Andersen, ARF Per Hvenegaard, TL Mariana Roslyng-Jensen, TL Jens Folkersen, FOA Helle Leonthin, FOA Karin Olsen, FUHA-sekretariatet Marianne Kjær, FUHA -sekretariatet

6 Afbud fra: Birgit Andersen, H:S Ad 1. Godkendelse af dagsorden Materiale: Dette papir Efter aftale med formanden Til godkendelse Referat af mødet den 3. maj: Dagsordenen blev godkendt. Ad 2. Godkendelse af referat af sidste møde den 30. marts Materiale: Vedlagt som bilag 2 Sekretariatet havde modtaget en enkelt bemærkning til referatet fra Jens Folkersen, rettelse fremhævet i referatet (jf. p. 4) Til godkendelse Referat af mødet den 3. maj: Der var enkelte præciseringer til referatet vedr.: Birgit Andersen havde bedt om få rettet, at hun og Konrad Konradsen står som repræsentanter fra H:S og ikke ARF. Konrad Konradsen bemærkede, at der i referatet var uklarheder omkring betegnelserne audiolog, audiologi-assistent. Præciseringerne tilføjes. Jens Folkersen havde indsendt bemærkning om, at det kun er audiologi-specialet der af ministeriet ønskes ændret. Bemærkningen er tilføjet. Endelige bemærkede Peder Ring, at referatet skal skrives med offentliggørelse for øje. Referatet blev godkendt og rettes med disse bemærkninger til af sekretariatet. Ad 3. Kommissorium for udvalgsarbejdet med trindeling af uddannelserne Materiale: Vedlagt forslag til kommissorium som bilag 3 Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 30. marts at igangsætte arbejdet med trindeling af uddannelserne. Efterfølgende er udarbejdet kommissorium for arbejdet. Mødeplan for det kommende arbejde skal fastsættes. Til drøftelse Side 2 af 7

7 Referat af mødet den 3. maj: Udvalget behandlede udkastet til kommissoriet. Spørgsmålet om, hvilken betydning en trindeling af audiologi-specialet vil have for neurofysiologi-specialet ville have blev diskuteret. Fra FOAs side, mente man ikke det ville have nogen betydning, men FOA tilkendegav, at man netop følger arbejdet med revision af audiologi-specialet for at se om ændringer her kan have konsekvenser for neurofysiologi-specialet. Indholdet af selve kommissoriet blev ligeledes diskuteret og igen tilrettet sidst på dagen. Se herunder under opsamling. Deltagelse i arbejdsgruppen: det blev besluttet, at arbejdsgruppen består af:?? 2 repræsentanter fra ARF (hvoraf Katrine Orebo Hansen har formandsposten)?? 2 repræsentanter fra TL (Marinana Roslyng og Per Hvenegaard)?? 1 repræsentant fra FOA?? 1 repræsentant fra Dansk Hørecenter?? 1 repræsentant fra PAKS Odense Tekniske Skole inddrages i arbejdet som ressourcepersoner. Ligeledes kan patientforeninger inddrages. Det blev foreslået at bede DI om at lave en beskrivelse af kvalifikationskrav af de færdiguddannede. Høringsproces: Der laves en høringsrunde i udvalget i forbindelse det af arbejdsgruppens udarbejdede forslag. Mødeplanlægning: der blev lavet en stram mødeplanlægning, som indskrives i kommissoriet. Der afholdes i juni et heldagsmøde og 2 møder efter sommerferien. Dagsorden for møderne sendes til hele udvalgets orientering. Side 3 af 7

8 Ad 4. Revision af forretningsorden for FUHA Materiale: Revideret forretningsorden for FUHA som bilag 4 (eftersendes) Med overdragelse af sekretariatsbetjeningen fra Amtsrådsforeningen til EPOS besluttedes det på udvalgsmødet den 9. februar at ajourføre forretningsordenen anno Forretningsordenen blev diskuteret på sidste møde og er efterfølgende tilrettet med udvalgets bemærkninger. I forbindelse med ajourføringen af forretningsordenen blev det på mødet den 9. februar besluttet, at Teknisk Landsforbund tager kontakt til private udbydere med henblik på eventuel repræsentation i det faglige udvalg. Til drøftelse og godkendelse Referat af mødet den 3. maj. Medlemmerne havde ikke kommentarer til forretningsordenen. Forretningsordenen udsendes herefter til underskrivelse af formand og næstformand. Ad 5. Meddelelser fra sekretariatet På mødet Til orientering Referat af mødet den 3. maj: Sekretariatet orienterede om, at Karin skal på barsel i sensommeren. Karin tilkendegav, at hun trods barsel vil følge opgaven med revision af uddannelserne til dørs. I EPOS arbejdes der på at få kontinuitet i forhold til varetagelsen af FUHA, hvorfor Marianne Kjær og sekretær Jette Nielsen vil blive koblet tæt op på udvalgsarbejdet de kommende måneder. Ad. 6. EVT. Intet til punktet. Side 4 af 7

9 Internt referat af FUHA-seminar om revision af hospitalsteknisk assistentuddannelse den 3. maj kl Program for seminaret: kl : Oplæg ved Henrik Haack, næstformand Paks kl : Oplæg ved Dansk Hørecenter, ved Lodman, Licht og Møller Nielsen kl : frokost kl : oplæg ved Odense Tekniske Skole, Jan Meinke kl : opsamling på dagen og det videre forløb Henrik Haack: Paks Henrik Haack, næstformand i Paks, tilkendegav, at Paks ikke var interesserede i at aftage færdiguddannede med en kortere uddannelse end den nuværende, hvorfor Paks ikke havde en interesser i trinddeling af uddannelserne. Efterspurgte derimod en styrkelse af uddannelse ved eksempelvis en forlængelse af uddannelsen. Pegede på, at hospitalstekniske assistenter i det private ofte arbejder meget alene, hvorfor en kortere uddannelse ikke er svaret på de kvalifikationskrav der efterspørges blandt hans medlemmer. Haack gav udtryk for bekymring for niveauet og kvaliteten af eventuelle kortere uddannelser og pegede på den eksisterende mangel af kvalitetssikring på området. Spørgsmålet om autorisation blev i denne forbindelse bragt på banen. Diskussion af, om den eksisterende autorisation bl.a. i forhold til social- og sundhedsassistenterne er til drøftelse i Folketinget pt, også skulle indeholde behovet for autorisationen på specialerne inden for hospitalsteknisk assistentuddannelse. På baggrund af de teknologiske landindvendinger stilles der i udlandet stadig mere skærpede krav til de færdiguddannede på audiologi-assistentområdet. Uoverensstemmelse ift. ønsket om en kortere uddannelse i DK. Haack understregede desuden er der en usikkerhed om behovet for færdiguddannede fremover. Mente at der var et behov svarende til % flere færdiguddannede til at dække det private område. Haack efterlyste muligheden for at lave mere fleksible kombinationsaftaler. Positiv tilkendegivelse fra Paks side om deltagelse i arbejdsgruppen omkring revision af uddannelserne. Dansk Hørecenter (DH) ved Hanne Licht, Niels Lodberg, Jonna Møller Nielsen Positiv tilkendegivelse af deltagelse i arbejdsgruppen vedr. revision af uddannelserne. DH beskrev baggrunden for sine opfordringer til UVM om at revidere uddannelsen. Gav udtryk for, at DH gerne vil bidrage med at uddanne elever evt. i kombinationsaftaler, hvi l- ket indtil videre ikke har lykkedes, hvorfor DH har overvejelser om at lave privat uddannelse, men afventer indtil videre FUHA-arbejdet. Har pt. ca. 10 ubesatte stillinger på sine 15 klinikker i Danmark. Oplever rekrutteringsva n- skeligheder. Kvalifikationskrav til de færdiguddannede: de nuværende audiologi-assistenter har ikke de kvalifikationer, som DH efterspørger. De mangler bl.a.: - viden om salg og kundeservice Side 5 af 7

10 - mangel på overblik over udbudet af hør eapparater - de skal være bedre til at tilpasse høreapparater - mangel på viden om tilskudsmuligheder for kunderne Af drøftelsen fremgik det, at DH ikke efterspurgte en kortere uddannelse, men en tilpasning af uddannelsen der tilgodeser behovet for mere salgs- og service end i dag. Efter DHs vurdering, er det private marked kun i sin vorden, og man forventer en ekspansion. Derfor er DHs umiddelbare forslag, at der skal være en 2 årig uddannelse ovenpå grundforløbet, hvor en af kernekompetencerne er på salg og service, og at der er kompetencer som kan videreudvikles på arbejdspladsen. Tilkendegivelse af, at man fra DHs side ikke efterspørger kompetencer vedr. videregående diagnostik og børneområdet. Desuden tilkendegivelse af, at DH er interesseret i en offentlig uddannelse, der kan tilgodese DHs kompetencebehov. Efterspørgelse på en praksisrettet eksamensform, eksempelvis i form af cases og kunderettede eksempler. DM udtrykte tilfredshed med praktikkravene ift. omfanget af flow i antallet af tilpasninger om året. DM tilkendegav, at de gerne i forbindelse med arbejdet med revision af uddannelserne vil præsentere sine overvejelser om etablering af en evt. privat uddannelse. Odense Tekniske Skole v. Jan Meincke Oplæg om OTS forslag til en automatist- uddannelse. Baggrunden for OTS forslag er de mange kompetente ansøgere med bl.a. mvu -baggrund som søger audiologi-specialet og som bliver afvist samtidig med et privat arbejdsmarked, der efterspørger uddannet arbejdskraft. Forslaget er ment som et diskussionsoplæg for FUHA i arbejdet med at imødekomme flaskehalsproblemer. JM tydeliggjorde, at tanken i oplægget er en kort uddannelse, og ikke en trindeling af det eksisterende speciale. Det konkrete forslag er mere kundeorienteret og rettet mere mod det merkantile område end audiologi-specialet i dag. Dermed er fokus på at tage uddannelsen på det private arbejdsmarked. Området med at diagnosticere f.eks. er taget ud af OTS s forslag. Der er mulighed for at skrifte karriereskift efter endt uddannelse ved overbygningsmoduler, således, at det af den vej er mulighed for at opnå en HTA som man kender det i dag. JM orienterede om, at deres model ikke er baseret på en decideret behovsvurdering bl.a. de private udbydere. Forslaget er baseret på generelle indtryk fra det private arbejdsmarked. Diskussion af, hvad forslaget udelukker fra den eksisterende uddannelse: Der lægges flere merkantile fag ind, til gengæld gøres praktikken kortere og et kortere hovedforløb, hvor bl.a. sygdomslære er udeladt. Positiv tilkendegivelse fra JM om at indgå som ressourceperson i arbejdet med at revidere uddannelserne. Opsamling på dagen: Drøftelser med de inviterede parter viste tydeligt, at spørgsmålet om trindeling ikke nødvendigvis var svaret på de private udbyderes behov for færdiguddannede ho- Side 6 af 7

11 spitalstekniske assistenter. Derimod havde særligt den ene private udbyder vist interesse for udvikling af et nyt spor i uddannelse et spor som i højere grad modsvarede OTS forslag til en ny uddannelse med mulighed for modulopbygget efteruddannelse. Det blev besluttet, at tilrette kommissoriet således at det indeholder muligheden for grendeling/nyt spor og ikke udelukkende trindeling. Arbejdet med revision af uddannelserne påbegyndes ved heldagsseminar i juni. Udvalgsmedlemmerne vil løbende blive orienteret om arbejdsgruppens arbejde. Side 7 af 7

12 Hovedforløb 1-10 uger Hovedforløb 2-8 uger Hovedforløb 3-7 uger Neuro 10 uger Neuro 2,5 uge Nervesystemets anatomi & fysiologi Elektrofysiologi Teknik 3 Valgfag Neuro 6 uger Elektrofysiologi Nervesystemets anatomi & fysiologi Neurofysiologi Neurologi Teknik 3, neurofysiologi Valgfag Neuro 7 uger Elektrofysiologi Nervesystemets anatomi og fysiologi Neurofysiologi Neurologi Valgfri specialefag Valgfag Neurofysiologiassistent GF 12 uger Dansk niveau F Arbejdsmiljø Ergonomi Førstehjælp & brand. Materialeforståelse PPS Psykologi LKS Hygiejne IT-værktøjer URO 8 uger Specialerelevant engelsk Teknik 1 Anatomi og fysiologi Matematik niveau F IT niveau F Uddannelsesaftale: Kombinationsaftale, audiområdet Aftale for Trin 1+2, Audiologist Aftale for Trin 1+2, Audiometrist Aftale, Neurofysiologiassistent (forslag om nyt navn!) Praktik Neuro/audio 7,5 uger Engelsk niveau F Fysik niveau F IT E Sundhedsfaglig kommunikation & etik Sygepleje & sundhedsvæsen Teknik 2 Audio 2,5 uge Ørets anatom/fysiologi Audiometri Høreapparat Teknik 3 Valgfag Praktik kontrakt Audiometrist/off. Kan/må foretage høreprøver Audio/offentlig 1 uge Diagnostisk strategi Fælles AUD/NEU 2 uger IT E Sundhedsfaglig kommunikation & etik Audio off/privat 5 uger Ørets anatomi & fysiologi Audiometri, høreprøver Patologi 1 Høreapparat Teknik 3, audiologi Audio/privat 1 uge Diagnostisk strategi Praktik Audio/offentlig 7 uger Anatomi, fysiologi Patologi Valgfri specialefag Tinitus, CI Psykoakustik Svimmelhed og balanceforstyrrelser Audio off/privat Høreapparattilpasning,avanceret Høreapparatteknik Audiometri Audio/privat 7 uger Aftrykstagning Tekniske hjælpemidler Erhvervsøkonomi & jura Kundehåndtering Kommunikation Valgfri specialefag: Salg & service Rehabilitering Organisation/administration Evt. restpraktik Audiologiassistent/ Offentlig Kan/må foretage høreapparat tilpasning Audiologiasstsistent/ Privat Kan/må foretage høreapparat tilpasning Audio 10 uger Audiologist/privat Kan/må foretage høreprøver Trin 1 1 Trin 2 Kontrakt

13

14 Forslag til program for temadag den 16. november Titel (forslag): Strukturreform og flaskehals på HTA-området! Nye muligheder eller gammelt indhold på gamle flasker?? formål med dagen: orientering om strukturreformen, nye tiltag på uddannelserne og tilvejebringelse af flere praktikpladser for at imødekomme flaskehalsproblematikken. Sted: Odense Tekniske Skole Dato: den 16. november kl Program: kl : Indskrivning og kaffe kl : velkomst v. formand/næstformand for FUHA kl : De nye regioner og kompetencebehov! Hvilke kompetencebehov har regionerne fremover både i forhold til neurofysiologi specialet og audiologi? Hvordan løfter regionerne fremover deres uddannelsesforpligtelser? oplæg v. uddannelseschef Marianne Fabrin, Hvidovre Hospital kl : kaffepause kl : Flaskehalse og Fremtidssikring af EUD. Baggrund for trindeling af HTA på audiologi-specialet. oplæg ved Ulla Bødker, konsulent, UVM kl : Udviklingen på det private audiologiske arbejdsmarked muligheder for flere uddannelsespladser? kl : Præsentation af trindeling af HTA på audiologispecialet og får en trindeling konsekvenser for neurofysiologispecialet? Præsentation og diskussion v. formand for arbejdsgruppe, Katrine Orebo Hansen, Danske Regioner. kl : frokost Kl : workshops (inkl. kaffepause) : afrapportering og opsamling fra workshops i plenum Workshops Forslag og input til forbedring af uddannelsen. I hver workshop udarbejdes der forslag til forbedringer af uddannelsen

15 Forslagene fra hver workshop præsenteres i plenum ved temadagens afslutning. Audiologi: Elektronisk elevplan og logbogen: redskabet til bedre koordinering mellem praktik, skole og elev: hvad er elevplan, hvordan kan elevplan bruges og er der behov for at justere logbog ved en overgang til elevplan? Ved Flemming Kjær, UVM om elevplan diskussion om, hvilke ønsker har man til en elektronisk elevplan, og hvad skal ændres i logbogen?? 2. Neurofysiologi: Elektronisk elevplan og logbogen: redskabet til bedre koordinering mellem praktik, skole og elev: hvad er elevplan, hvordan kan elevplan bruges og er der behov for at justere logbog ved en overgang til elevplan? Ved Anne Thomsen diskussion om, hvilke ønsker har man til en elektronisk elevplan, og hvad skal ændres i logbogen?? 3. Flaskehalse og de private udbydere Trindelingen og specialisering i dele af audiologispecialet skal tilgodese de private udbyderes behov for kvalificeret arbejdskraft og dermed dæmme op for flere uddannelsesaftaler i private høreklinikker. Diskussion af den foreslåede trindeling af uddannelsen og input til, hvordan der kan dæmmes op for flere private praktikpladser. v. Dansk Hørecenter? 4. Neurofysiologiens udvikling følger uddannelserne med udviklingen? oplæg ved??? 5. Kombinationsaftaler: praktikaftaler mellem offentlige og private arbejdspladser. Hør hvordan en elev og en praktikplads oplever kombinationsaftaler hvor er udfordringerne ved kombinationsaftaler og hvordan løser vi dem? Ordstyrer: Jacob Andersen, Dansk Kommunikation Tilmelding til konference: xxxx.

16 Bilag 6.1. Oversigt over udviklingen i indgåede uddannelsesaftaler Antal indgåede uddannelseskontrakter Neurofysiologispecialet Audiologispecialet (inkl. 1 ophævet) 15 (inkl. 2 ophævet) (2 kombi-aftaler) 2006 (primo september) 12 (inkl. 1 ophævet) 14 (2 kombi-aftaler)

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 26. april 2012 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio (afbud) Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl. 13 14.30 Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling:

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors

Læs mere