Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT"

Transkript

1 Områdeudvalg sundhed og omsorg Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Mandag den 2. maj 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette Hjelm Anne Aastrup Dorte Bitsch Jeanette Rokbøl Lone Juncher Karina Kreutzfeldt Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Carsten Jens Christian Povlsen Lone Juncher Karina Kreutzfeldt Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Susan Bach Birgitte Bastiansen Else Margrethe Molbech Kristine Sloth Hansen (sekretær) Anne-Marie Olsen (suppleant) Fritz Birk Sørensen Inge Bang Laila F. R. Christensen Rita Langelund Thomassen Norddjurs Kommune

2 Områdeudvalg sundhed og omsorg Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Drøftelse af afvikling af koordinerende funktion...2 Bilagsoversigt...6 Norddjurs Kommune

3 Områdeudvalg sundhed og omsorg Godkendelse af dagsorden A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling Der lægges op til, at mødet afholdes efter den skitserede dagsorden Forventet tidsplan: Formøde medarbejdersiden (afholdes i Gæstekantinen, Rådhuset Grenaa) Mødet starter (afholdes i Gæstekantinen, Rådhuset Grenaa) Mødet slutter Velkommen til: FTR Birgitte Bastiansen, Fuglsanggården. TR Else Margrethe Zazher Molberg, Hjemmeplejen Grenaa. Farvel til: TR Mie Drachmann Hansen, Plejecenter Violskrænten. Indstilling Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Dagsordenen godkendes 1

4 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse af afvikling af koordinerende funktion A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling Afvikling af den koordinerende funktion I forbindelse med organisationsændringen er det en afledt konsekvens, at funktionen som koordinerende sygeplejerske/ssa/ergoterapeut på plejecentrene nedlægges i forlængelse af, at de nye afdelingslederstillinger bliver besat. Funktionen som koordinerende sygeplejersker på døgn-træningspladserne i Auning og Grenaa, samt den koordinerende sygeplejerske på akutafdelingen på Digterparken bevares, men stillingsbetegnelsen ændres til forløbsansvarlige. Der er ingen medarbejdere, som bliver opsagt i denne proces, men planen er, at funktionen som koordinerende opsiges. De koordinerende medarbejdere er blevet opfordret til at søge de nye afdelingslederstillinger. Koordinerende medarbejdere, der ikke bliver afdelingsleder, kan umiddelbart fortsætte, hvor de nu er ansat, men i en anden funktion. Da koordinatorstillingerne har haft forskelligt indhold, er der også forskel på, hvor store ændringerne er, i den enkeltes opgaver. En væsentlig forandring er, at de ikke fortsat vil være selvtilrettelæggende, og at de fremover vil indgå i vagtdækningen. Der lægges op til, at de koordinerende medarbejdere, som ikke bliver ansat som afdelingsleder, får mulighed for at ønske anden placering i organisationen. Såfremt der er ønske om dette, er forslaget, at der i en periode arbejdes med interne opslag til ledige stillinger. Alle koordinerende medarbejdere fortsætter med at varetage deres nuværende opgaver i varslingsperioden, eller indtil ansat afdelingsleder overtager funktionen. I forbindelse med afviklingen af den koordinerende funktion, er der blevet udviklet en tids- og handleplan for opsigelse af de koordinerendes funktion på plejecentrene. Tids- og handleplanen er vedhæftet som bilag. Der lægges op til, at processen for afvikling af den koordinerende funktion på plejecentrene drøftes og kvalificeres på mødet. 2

5 Områdeudvalg sundhed og omsorg Funktionsbeskrivelser for afdelingsleder og centersygeplejerske Der er blevet udarbejdet udkast til funktionsbeskrivelser for hhv. afdelingsleder på plejecenter og centersygeplejerske på plejecenter. Udkast til funktionsbeskrivelserne er vedhæftet som bilag. Der lægges op til, at funktionsbeskrivelserne drøftes og kvalificeres på mødet. Bilag: 1 Åben Noter fra møde med DSR og FOA den 8. marts /16 2 Åben Oplæg til funktionsbeskrivelse for afdelingsleder 57191/16 3 Åben Oplæg til funktionsbeskrivelse for Centersygeplejerske 57192/16 4 Åben Tidsplan for afvikling af de koordinerendes funktion 59346/16 Økonomiske konsekvenser Ikke relevant Indstilling Formanden indstiller, at: Proces for afvikling af koordinatorfunktion drøftes og kvalificeres. Funktionsbeskrivelse for afdelingsleder på plejecenter drøftes og kvalificeres. Funktionsbeskrivelse for centersygeplejerske på plejecenter drøftes og kvalificeres. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Funktionsbeskrivelse for afdelingsleder på plejecenter Funktionsbeskrivelse for afdelingsleder på plejecenter drøftes. Medarbejdersiden ønsker en uddybning af punktet kvalitet i vagtplanlægningen. Med dette menes der, at afdelingslederen har ansvaret for, at eksempelvis det rigtige antal medarbejdere er på arbejde, og at der er mindst muligt spildtid på vejen. 3

6 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse af forskel mellem aftaleholder og afdelingsleder. Den endelige beslutningskompetence ligger hos afdelingslederen. På et af de næste OMU-møder vil det blive drøftet, hvad det vil sige at have en aftale. Det besluttes, at funktionsbeskrivelsen for afdelingsleder på plejecenter evalueres efter et år. Funktionsbeskrivelse for centersygeplejerske Funktionsbeskrivelse for centersygeplejerske drøftes. Fra medarbejdersiden er der spørgsmål vedr. fald i antallet af sygeplejersker, når flere af disse ansættes som afdelingsledere. Ingen medarbejdere afskediges på grund af organisationsændringen. Dette betyder, at ingen hjemmehjælpere afskediges for, at der kan ansættes sygeplejersker dette skal ske gennem naturlig afgang. På næste møde drøftes det, om sygeplejerskevikariater kan være en mulighed til at dække de manglende sygeplejersker i en periode. Forskel mellem hjemmesygeplejerske og centersygeplejerske drøftes. Opgavelisten for de to sygeplejerskegrupper er den samme, men vægtningen af opgaverne er forskellig. Funktioner og ansvarsområder for centersygeplejerske kan godkendes, men medarbejdersiden udtrykker bekymring om, om der er nok ressourcer til at håndtere opgaverne. Fra ledersiden informeres der om status på opgaven med at få valide tal for planlagte sygeplejeopgaver på plejecentrene. Først herefter kan der tages stilling til personalesammensætningen. Sygeplejerskerne skal bruges, hvor de gør størst gavn. Der laves en lokal plan for, hvornår de koordinerende medarbejdere overdrager opgaverne til afdelingslederne. Der vil være tale om en glidende overgang. De koordinerende medarbejdere skal have en samtale med den lokale leder om, hvilke funktioner og opgaver de ikke længere skal varetage. Det besluttes, at funktionsbeskrivelse for centersygeplejerske evalueres efter et år. Proces for afvikling af den koordinerende funktion Der er seks koordinerende medarbejdere, som ikke skal være afdelingsledere (en fra FOA og fem sygeplejersker). Efter lønforhandling tilbydes medarbejderne en individuel samtale, hvor 4

7 Områdeudvalg sundhed og omsorg de får mulighed for at ønske anden placering i organisationen. Hvis der er ønske om dette, laves der interne opslag (opslag holdes på nuværende tidspunkt tilbage). Medarbejdersiden ønsker, at brevet til de koordinerende medarbejdere indeholder invitation til individuel samtale med mulighed for deltagelse af bisidder, samt vilkår for individuel lønforhandling Derudover skal de fremtidige arbejdsvilkår også fremgå af brevet (arbejdstider, vagt-byrde og funktioner). 5

8 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilagsoversigt 2. Drøftelse af afvikling af koordinerende funktion 1. Noter fra møde med DSR og FOA den 8. marts 2016 (57186/16) 2. Oplæg til funktionsbeskrivelse for afdelingsleder (57191/16) 3. Oplæg til funktionsbeskrivelse for Centersygeplejerske (57192/16) 4. Tidsplan for afvikling af de koordinerendes funktion (59346/16) 6

9 Områdeudvalg sundhed og omsorg Underskriftsside Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette Hjelm Anne Aastrup Dorte Bitsch Jeanette Rokbøl Lone Juncher Karina Kreutzfeldt Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Susan Bach Birgitte Bastiansen Else Margrethe Molbech Kristine Sloth Hansen (sekretær) Anne-Marie Olsen (suppleant) 7

10 Bilag: 2.1. Noter fra møde med DSR og FOA den 8. marts 2016 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 02. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57186/16

11 Noter fra møde med DSR og FOA ang. funktioner for kommende afdelingsledere og sygeplejersker den 8. marts 2016 Deltagere Birgitte Bastiansen (TR for koordinerende spl.), Vibeke Binnerup (FTR for DSR), Susanne Kjærsgaard Lindberg (næstformand DSR), Ellen Birthe Christensen (FTR for FOA), Anette Eriksen (plejecenterleder), Karina Kreutzfeldt (plejecenterleder), Lene Ballegaard (plejecenterleder), Helle Thomsen (plejecenterleder), Søs Fuglsang (Sundheds- og Omsorgschef), Anne Ahrensbach (Souschef for Sundhed og Omsorg). Noter Lederne på plejecentrene har sammen med Anne A udarbejdet en liste af stikord til en funktionsbeskrivelse for afdelingslederne på plejecentrene, samt en tilsvarende liste af stikord til en funktionsbeskrivelse for sygeplejersker på plejecentrene. TR for de koordinerende sygeplejersker har arrangeret et fælles møde for de koordinerende sygeplejersker. I den forbindelse har de udarbejdet en fælles bruttoliste over de mangeartede opgaver, de samlet set varetager i dag. Begge produkter blev gennemlæst og drøftet af mødedeltagerne. DSR tilslutter sig stikordene til begge funktionsbeskrivelser. Funktionsbeskrivelsen for sygeplejersker på plejecentre indeholder ikke noget der afviger fra det man kan forvente af en sygeplejerske. DSR gør opmærksom på risikoen for, at nogle af de opgaver de koordinerende løser i dag, kan blive overset ifm. den nye organisering. S&O ønsker at benytte dele af bruttolisten ifm. en senere evaluering af den nye organisering. Listen sendes derfor til de to koordinatorer, der ikke er repræsenteret af DSR. På den måde er vi sikrer på ikke at gå glip af forslag til opmærksomhedsområder. Konklusion - Funktionen som koordinerende sygeplejersker/ssa/ergoterapeut på plejecentrene nedlægges i forlængelse af, at stillingerne som afdelingsleder bliver opslået. - De koordinerende spl. på døgn-trænings-pladserne i Auning og Grenå, samt den koordinerende spl. på Akutafdelingen på Digterparken får ansvar som forløbskoordinatorer. - De koordinerende sygeplejersker/ssa/ergoterapeut opfordres til at søge de kommende afdelingslederstillinger, hvis de har lyst til at arbejder med faglig ledelse gerne på andre steder, end der hvor de arbejder i dag. Der bliver fx også opslået en afdelingslederstilling i hjemmeplejen for Glesborg og Allingåbro. o Supplerende forventning: at ansøgere til stillingerne som afdelingsleder har eller er indstillet på at tage en lederuddannelse. - Ingen af de koordinerende sygeplejersker/ssa/ergoterapeut bliver opsagt. Det er udelukkende funktionen der opsiges. - Koordinerende, der ikke bliver afdelingsleder, tilbydes stillinger, hvor de indgår (endnu mere) i den direkte pleje. De kan i den forbindelse - ikke påregne at fortsætte med at være selvtilrettelæggende. - Alle fortsætter med at varetage nuværende opgaver i varslingsperioden. - Tidsplan for det videre forløb koordineres med HR, og meldes ud så snart planen er på plads. - Ændringer i lønnen varsles jf. overenskomst. Hvad er næste skridt? - Nærmeste leder tilbyder koordinatorerne information om ovenstående. - Stillingsopslag for afdelingslederstillingerne sendes af sted inden udgangen af denne uge. - HR kontaktes mhp. hurtige udarbejdelse af handleplan for varsling af lønændringer for de koordinerende. NB! De forhandlingsberettigede faglige organisationer vil selvfølgelig blive inddraget i denne proces. Udarbejdet af Anne Ahrensbach/160309

12 Bilag: 2.2. Oplæg til funktionsbeskrivelse for afdelingsleder Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 02. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57191/16

13 Funktionsbeskrivelse for en afdelingsleder på et plejecenter Nærmeste leder: Aftaleholderen for en aftaleenhed afdelingslederen er ansat i. Ansat i: Sundhed og Omsorg, Norddjurs Kommune Ansættelsestid: 37 timer med mindre andet er aftale Funktioner og ansvarsområder: Stedfortræder for øvrige ledere i enhedens lederteam. Selvstændig personaleledelse for en defineret personalegruppe, med fokus på o Egen organisations kerneopgave o Beboernes/borgernes trivsel o Medarbejdernes daglige trivsel/arbejdsmiljø o Gennemførelse af MUS og/eller GRUS/TUS o Kvalitet i vagtplanlægningen (ressourcer og kompetencer) o Ansættelse af fornødent personale o Relevant kompetenceudvikling i relation til enhedens kerneopgave og øvrige virksomhedsområde o Kvalitetssikring i relation til egne medarbejderes faglighed o Opfølgning på sygefravær o Afskedige medarbejdere - i samarbejde med nærmeste leder Biddrager til ressourcestyring inkl. opfølgning på lokalt budget Overordnet ansvarlige for elevers/studerendes praktikforløb i egen organisation Bidrage til organisationens indsats i relation til kvalitetssikring og udvikling. Kan være i egen enhed, i Sundhed & Omsorg, sammen med andre enheder i kommunen og/eller eksterne samarbejdspartnere. Understøtter implementering af kommunens kvalitetsstandarder og opfølgning på dette Sikrer kontinuerlig læring på baggrund af identificerede indsatsområder o Bl.a. på baggrund af indberettede UTH er Deltager i og understøtter organisationens MED-samarbejder, og er medlem af LMU Sammen med nærmeste leder: o På plejecentre: Understøtter samarbejdet med Bruger-pårørende-råd o Understøtter samarbejdet med de frivillige organisationer/støtteforeninger, samt udviklingen af dette.

14 Side 1 af 2

15 Bilag: 2.3. Oplæg til funktionsbeskrivelse for Centersygeplejerske Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 02. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57192/16

16 Funktionsbeskrivelse for en centersygeplejerske på et plejecenter Nærmeste leder: Aftaleholderen/afdelingslederen i den aftaleenhed centersygeplejersken er ansat i. Ansat i: Sundhed og Omsorg, Norddjurs Kommune Ansættelsestid: Efter aftale Funktioner og ansvarsområder: Sikrer helhed i indsatserne med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, ønsker og behov. Fokus er Det hele menneske Sikrer identifikation af borgernes behov for grundlæggende og kompleks sygepleje. Planlægger, udfører (i relevant omfang) og evaluerer denne/disse indsatser. Udfører sygepleje hos borgere med ustabile, komplekse eller specielle behov. Giver oplæring og faglig sparring til kolleger og samarbejdspartnere i relation til de borgerrettede indsatser. Deltager aktivt i tværgående udviklingstiltag Kan gøres i egen enhed, i Sundhed & Omsorg, sammen med andre enheder i kommunen og/eller eksterne samarbejdspartnere. Sikrer kvalitet i den sygeplejefaglige dokumentation. Deltager i beboer- og triagekonferencer. Bistår lederen med at sikre kvalitet i den borgerrettede helhedsindsats. Ex. medvirke ved opfølgende hjemmebesøg Inddrager relevante samarbejdspartnere Bidrager til implementering, udvikling og udarbejdelse af instrukser og oplæringsprogrammer Arbejder med fokus på den rehabiliterende indsats. Koordinerer og organiserer den daglige borgerrettede indsats Underviser og formidler relevant viden/færdigheder til o Borgerne o Pårørende o Kolleger og øvrige samarbejdspartnere Bidrager til undervisning af nye medarbejdere, elever og studerende. NB!! Den endelige funktionsbeskrivelse vil foreløbigt være gældende indtil vi påbegynder implementeringen af den godkendte kompetenceprofil for sygeplejersker i Norddjurs Kommune.

17 Bilag: 2.4. Tidsplan for afvikling af de koordinerendes funktion Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 02. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59346/16

18 Tidsplan for opsigelse af de koordinerendes funktion på plejecentrene i Nordddjurs Kommune - inkl. handleplan 27. november 2015 uge marts 4. april 12. april 2. maj Der udsendes Beslutning om ny organisering OMU-følgegruppe orienteret HR påbegynder udarbejdelse Leder af plejecentre SF afholdt informationsmøde Plan præsenteres for og høringsmateriale vedrørende om afholdt møde den 29. af et udkast til et brev til de orienteret om den foreløbige for de koordinerende. drøftes med OMU ny organisering. marts berørte medarbejder plan Repr. for DSR og FOA deltog. Høringsmaterialet omtaler koordinatorfuntionen Der startes op med at få aftaleholdere på plads efterfulgt af afdelingsledere, efterfulgt af koordinerende 2.maj 9. maj maj 1. juni Udkast til proces for afvikling af koordinatorfunktionen drøftes og kvalificeres i OMU. Udkast til funktions Lønforhandling med fagorganisation Der afholdes individuelle samtaler med de koordinerende. Internt opslag af ledige stillinger mhp. at de koordinerende, som måtte ønske det, kan søge i anden Der udsendes individuel opsigelse af funktionen som koordinerende. beskrivelse for afdelingsleder Partshøring forløber i 2 uger. del af organisationen og centersygeplejerske drøftes og kvalificeres i OMU Der udsendes brev til hver enkelt koordinerende, indeholdende: - beskrivelse af påtænkt ændring, inkl. hvornår den træder i kraft 1 - tidsfastsættelse for partshøring - tilbud om individuel samtale 2 med mulighed for deltagelse fra egen fagorganisation 1 svarende til medarbejderens anciennitet 2 Sammen med egen leder samt souschef og repr. fra HR fagorganisation, AHA og nærmeste leder Det aftales hvem samtalen er med (nærmeste leder, AHA eller SF) Individuel opsigelsesperiode af funktionen som koordinerende påbegyndes. - Funktionen som koordinerende sygeplejersker/ssa/ergoterapeut på plejecentrene nedlægges i forlængelse af, at stillingerne som afdelingsleder bliver opslået. - De koordinerende spl. på døgn-trænings-pladserne i Auning og Grenå, samt den koordinerende spl. på Akutafdelingen på Digterparken får ansvar som forløbskoordinatorer. - De koordinerende sygeplejersker/ssa/ergoterapeut opfordres til at søge de kommende afdelingslederstillinger, hvis de har lyst til at arbejder med faglig ledelse gerne på andre steder, end der hvor de arbejder i dag. Der bliver fx også opslået en afdelingslederstilling i hjemmeplejen for Glesborg og Allingåbro. Supplerende forventning: at ansøgere til stillingerne som afdelingsleder har eller er indstillet på at tage en lederuddannelse. - Ingen af de koordinerende sygeplejersker/ssa/ergoterapeut bliver opsagt. Det er udelukkende funktionen der opsiges. - Koordinerende, der ikke bliver afdelingsleder, tilbydes stillinger, hvor de indgår (endnu mere) i den direkte pleje. De kan i den forbindelse - ikke påregne at fortsætte med at være selvtilrettelæggende. - Alle koordinerende fortsætter med at varetage nuværende opgaver i varslingsperioden eller indtil ansat afdelingsleder overtager funktionen. De koordinerende medarbejdere, som ikke bliver ansat som afdelingsledere, gives mulighed for at ønske anden placering i organisationen. Såfremt der er ønske om dette, arbejdes med interne opslag. Det er stadig en forudsætning, at man er kvalificeret til stillingen.

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Østergade 36, 8500 Grenaa Formøde for medarbejdersiden kl. 8.30 Dato: Fredag den 8. februar 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Anette Hjelm Anne Birthe Kajhøj Bibi

Læs mere

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS Sundhed og Omsorg + DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS 23-8- 2016 Ninna Thomsen Norddjurs Kommune Østergade 36 Side 8500 1 af Grenaa 6 Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Mål Målet er at borgerne

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Der er formøde for medarbejdersiden kl. 15.00-15.30 Dato: Mandag den 17. juni 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Dato: Onsdag den 9. december 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokalet Østergade 36, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 8. januar 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet Områdeudvalg voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Hjemmeplejen Øst Sygehusvej 6, Grenaa Dato : 3. december 2008 Start kl. : 12:30 Slut kl. : 14:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10. december Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:00

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10. december Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 REFERAT Lokal MED Bregnbjerglunden Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødested: Cafeen Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Bettina Kønig Fraværende: Ingen Bemærkninger: Der er

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Rådhuset Dato: Onsdag den 11. maj 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: : Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt Habekost,

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Bakkely, Auningvej 8, Gjesing Dato : 24. oktober 2007 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.30 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED Hiort Lorenzen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Møde lokalet ved Aktivitetscentret Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Lene Ehlers Kristensen Fraværende:

Læs mere

INTERN Arbejdsdokument

INTERN Arbejdsdokument Tids og procesplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Møllegården, nedlæggelse af demensboliger på Solbakken samt konvertering af somatiske boliger til midlertidige pladser

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 14. maj 2008 Mødelokale 120. Brønderslev Rådhus kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat... 1

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

DAGSORDEN. Kommune crawl blev ikke til mere, da der ikke var nogle tilmeldinger. Vidensdelings gruppe. Birtes hængeparti. Der er lidt undervejs.

DAGSORDEN. Kommune crawl blev ikke til mere, da der ikke var nogle tilmeldinger. Vidensdelings gruppe. Birtes hængeparti. Der er lidt undervejs. LokalMED - Sted: Mødelokalet Tid: Onsdag den 9. maj kl. 11 14.30 Medarbejderne har formøde fra 11 12. Der serveres lidt spiseligt. Medlemmer Susan Bach - TR Gitte Hviid medarbejderrep. Lotte Lønsgren AMR

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl. MTSU Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Adrienne Mc Nally Jensen Anni Hovmann

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Rådhuset Dato: Onsdag den 2. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette Hjelm Anne

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådhuset, Rådssalen Dato: Tirsdag den 15. september 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen

Læs mere

Åbent referat til. Beskæftigelse

Åbent referat til. Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 14. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF afbud i st. deltog Conny Knigge

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Emne: Indkaldelse til LMU udvalgsmøde Sted: Aktivitetslokalet, hus 88 Dato: 07.02.13 Tidspunkt: Kl. 13.13-15.00 ( Formøde kl. 13.00 ) Deltagere: Hanne Svendsen,

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 14. november, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Susan Thøstesen Christina Rosenquist Mette Eskebjerg Til stede: Mads Toftegaard Hans

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Hedebo Centret - Grenaa Dato : 23. januar 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.45 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere)

Læs mere

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat Områdeudvalg for Børn og Unge Referat Mødedato: Tirsdag den 08-12-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 4+5 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Lone Bjerregaard, Henrik Petersen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter Dato: Onsdag den 30. november 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Sammendrag: Børn og unge 52 380 6 1 1 12 32 Handicap og Psykiatri 30 128 3 8 3 5 11 Voksen og pleje 96 368 22 7 12 15 40 Social/diverse 11

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 2/09 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 4. maj 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.55 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl.

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer:

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer: Emne: Tryghed i ansættelsen Principper for omplacering/afskedigelse af medarbejdere ved organisationsændringer, nedlæggelse af arbejdspladser og budgetrelaterede personalereduktioner. 1 Reduktion i antallet

Læs mere

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012 Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012 Fra praksis: Line Kristensen, Susanne Pallesen, Annette Dippel, Birgitte Sandahl, Annemarie Sørensen, Fra skolen: Vibeke Nielsen, Else Ravn Rasmussen,

Læs mere

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Bilag 4 Status på ændret IT-organisation - Tids- og procesplan til behandling på MED-udvalgsmøde den 6. november 2012

Bilag 4 Status på ændret IT-organisation - Tids- og procesplan til behandling på MED-udvalgsmøde den 6. november 2012 Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 12/9630 Dato: 8. november 2012 - endelig Udarbejdet af: Eva Bjerg Adeler E-mail: Eva.Bjerg.Adeler@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631720 Bilag 4 Status

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Møllehjemmet Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden eller til en fredelig

Læs mere

FOKUS-rådsmøde

FOKUS-rådsmøde Mødet holdes på Brittas kontor. 1. MUS forår 2016 samt GRUS efterår 2016 (15 minutter) : Orientering omkring tanker med MUS forår 16 og GRUS efterår 16 og dialog omkring oplæg til MUS/Ny løn. Punktet er

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 18-08-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Mie

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa samt mødelokale 1, rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 8. april 2014 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Tom

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge Referat fra OvergangsMED Børn og Unge Mødedato: Tirsdag den 5. maj 2015 Mødetidspunkt: 10:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Materielgården i Sig Louise Raunkjær, Anette Brodde,

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16. Hovedudvalget Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 DAGSORDEN Formøde for medarbejderne fra kl. 12.00 til kl. 14.00 Formøde

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 9 december 2015 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

DAGSORDEN. Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej Haderslev Starttidspunkt: Kl.

DAGSORDEN. Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej Haderslev Starttidspunkt: Kl. DAGSORDEN Område MED Pleje og Træning Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødested: Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej 13 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 11:00 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden. Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011

Dagsorden. Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011 Referat fra Skolepraktikrådsmøde 30. august 2011 Fra praksis Annette Dippel Larsen, Ruth Skriver, Mette Kitnæs, Anne-Marie Sørensen, Stefi Olesen, Vera Larsen, Susanne Pallesen, Birgit Søndergaard Fra

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende. Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde. Vestervang 3. november 2009

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende. Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde. Vestervang 3. november 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Anmeldt kommunalt tilsyn Dialogmøde Vestervang 3. november 2009 10. marts 2010 1 Plejehjemmet Vestervang anmeldt kommunalt tilsyn den 3. november 2009

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 12 marts 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere