International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor."

Transkript

1 International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor. Kortlægningsrapport Arbejdsmarkedsstyrelsen 22. november 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Introduktion Projektets formål Datagrundlag Rapportens opbygning Resumé Det regionale sundhedsområde Baggrund for international rekruttering Omfang af udenlandske læger og sygeplejersker i Danmark Konkrete erfaringer Opsummering af muligheder og erfaringer Udfordringer Det kommunale pleje- og omsorgsområde Baggrund for international rekruttering til området Omfang af udenlandsk social- og sundhedspersonale Konkrete erfaringer Opsummering af muligheder og erfaringer Udfordringer Bilag Bilag A. Projektets tilrettelæggelse Bilag B. Informanter

3 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved. Denne rapports anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse af rapporten. Kopiering af rapporten, helt eller delvis, må i hvert enkelt tilfælde kun foregå med følgende tydelige kildeangivelse "Arbejdsmarkedsstyrelsen m.fl., International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor, Deloitte november 2008". Kontakt Spørgsmål til denne rapports indhold kan stiles til: Partner Morten Ry, telefon Director Thomas Riisom, telefon Manager Steen Jespersen, telefon Om Deloitte Business Consulting Fra idé til virkelighed Deloitte Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i et politisk miljø. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu med medarbejdere på verdensplan. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Business Consulting A/S Telefon Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Business Consulting A/S Postboks København C 3

4 1.Indledning 1.1 Introduktion I lyset af det kraftige pres på arbejdsmarkedet blandt andet med mangel på arbejdskraft i flere sektorer ønsker regeringen at forbedre mulighederne for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til det danske arbejdsmarked. På den baggrund er der som led i regeringens jobplan oprettet en tværministeriel task force, som skal hjælpe med at identificere og forenkle barrierer for virksomheder og arbejdssøgende i forbindelse med international rekruttering. Task forcen har fokus på de generelle barrierer for international rekruttering set fra arbejdstagere og virksomheder. Det omfatter blandt andet barrierer og løsningsforslag vedrørende integration og adgang til myndighederne, for eksempel i forbindelse med autorisationsansøgning. Endvidere fremgår det af jobplanen, at der skal gennemføres en specifik kortlægning af det regionale sundhedsområde og det kommunale omsorgs- og plejeområde i relation til international rekruttering. Denne kortlægningsrapport vedrører netop sundhedsområdet og omsorgs- og plejeområdet og supplerer således det generelle arbejde i task forcen. Sundhedsområdet adskiller sig fra mange andre områder, blandt andet fordi der knytter sig særlige autorisationskrav til en række af de faggrupper, der er behov for. Derudover er der på sundheds-, pleje- og omsorgsområderne ofte en tæt personkontakt til brugere, der er kendetegnet ved at have vanskelige helbredsmæssige eller sociale vilkår. Med andre ord er der tale om et område med betydelige krav til, at personalet fagligt, kulturelt, socialt og sprogligt evner at varetage en tæt og fortrolig brugerkontakt. Det skal understreges, at international rekruttering naturligvis skal ses som én blandt flere metoder til at imødegå arbejdskraftmanglen, hvor fastholdelse, nedbringelse af sygefravær og optimering af arbejdsgange er nogle af de øvrige. Nærværende rapport fokuserer dog alene på international rekruttering. Rapporten har specifikt fokus på aktiv rekruttering af ikke herboende udenlandske arbejdstagere. Deloitte forestår udredningsarbejdet, som følges af en arbejdsgruppe med relevante ministerier og parter. 4

5 Med denne kortlægningsrapport afrapporteres de identificerede erfaringer og udfordringer ved offentlig international rekruttering. Forslag til løsninger på de identificerede udfordringer er præsenteret i et selvstændigt forslagskatalog. 1.2 Projektets formål Formålet med projektet er at kortlægge erfaringer og muligheder for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, præsentere de særlige udfordringer, der gør sig gældende i forhold til sygehus-, pleje- og omsorgssektoren, samt udvikle forslag hertil. I denne sammenhæng skal erfaringer forstås som de overvejelser, beslutninger og aktiviteter, der er foretaget, samt læringen heraf. Muligheder omfatter det potentiale for international rekruttering, som vurderes at kunne indfries. Udfordringer omhandler uhensigtsmæssige forhold eller vilkår, som kan gøre rekruttering kompliceret og/eller unødigt ressourcekrævende. Afrapporteringen foretages i to rapporter, hvor nærværende første delrapport dækker kortlægningen af muligheder, erfaringer og udfordringer ved international rekruttering. Anden delrapport har fokus på mulige initiativer, der kan bidrage til at reducere barrierer vedrørende international rekruttering til den offentlige sektor. Kortlægningen af barrierer og løsninger knyttet til generel lovgivning, regler og sagsgange mellem myndigheder foretages i en særskilt analyse i regi af task forcen. De generelle barrierer for international rekruttering behandles således ikke i nærværende rapport. 1.3 Datagrundlag Kortlægningen er baseret på indledende interview med centrale myndigheder og interesseorganisationer med henblik på at identificere kilder på det regionale og kommunale område. Dernæst er der gennemført en lang række interview med arbejdsgivere, arbejdstagere og øvrige aktører på området, som samtidig har henvist til yderligere kilder med rekrutteringserfaring. Der er redegjort for projektets samlede fremgangsmåde i bilag A. På det regionale niveau er der gennemført interview med repræsentanter for de 5 regionale sundhedsforvaltninger og repræsentanter for 12 hospitalsenheder, herunder læger og sygeplejersker. På det kommunale niveau er der gennemført interview med 29 store, mellemstore og små kommuner repræsenteret ved fagpersonale, ledere og forvaltningspersoner fordelt over hele landet, hvoraf 11 har erfarin- 5

6 ger med rekruttering af international arbejdskraft, og 10 kommuner er ved at igangsætte sådanne initiativer. 8 kommuner har ikke igangsat initiativer. Derudover er der gennemført interview med 12 udenlandske arbejdstagere med aktuelt ophold i Danmark samt i alt 9 interview med øvrige aktører, herunder 3 rekrutteringsfirmaer og Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden. Bilag B indeholder en fortegnelse over informanter. 1.4 Rapportens opbygning Det regionale sundhedsområde og det kommunale pleje- og omsorgsområde er præget af forskellige vilkår og har fokus på rekruttering af forskellige faggrupper. Områderne behandles derfor separat i henholdsvis kapitel 2 og 3, men efter en ensartet struktur. Hvert af områderne indledes med en kort skitsering af deres respektive baggrunde for at rekruttere i udlandet og omfanget af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Dernæst redegøres for de konkrete erfaringer struktureret efter de stadier i international rekruttering, som også er anvendt og beskrevet i task forcens kortlægningsrapport. 1 I nærværende rapport anvendes stadierne således: 1???????? 2 Stadie 1 under overvejelse. Arbejdsgiver overvejer på dette stadie, om personalebehovet er af et sådant omfang, at international rekruttering er relevant, samt hvad det i givet fald vil kræve at gennemføre et rekrutteringsinitiativ. Det overvejes også, hvor stor en del af indsatsen der eventuelt løses bedst ved anvendelse af et rekrutteringsfirma. Derudover kan arbejdsgiveren have overvejelser om, hvilke oprindelseslande rekruttering skal målrettes, og hvorledes relevante arbejdstagere identificeres. Arbejdstager overvejer på dette stadie, om Danmark er et relevant sted at arbejde. Stadie 2 og 3 før afrejse og ved ankomst. Arbejdsgiver har som mål på disse stadier at identificere potentielle 3!! 1 Task forcen til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: International rekruttering, Kortlægning af regler, roller, opgaver og forløb (2008). 6

7 arbejdstagere, udvælge relevante arbejdstagere, sikre gennemførelse af indsats i forhold til sprog, kulturel og social integration samt sikre integration i den modtagende organisation. Arbejdstager har på disse stadier behov for, at der er taget højde for formelle krav til indrejse til Danmark, arbejdstilladelse, autorisation mv. 4 Stadie 4 under ophold. Arbejdsgiver har behov for at sikre sig, at arbejdstageren hurtigst muligt kan virke i den tiltænkte stilling på samme niveau som en dansk arbejdstager. Det betyder, at arbejdstageren skal integreres i organisationen hurtigst muligt. Arbejdsgiveren kan endvidere vælge at løse en række praktiske problemstillinger for arbejdstageren for derved at tilstræbe, at arbejdstageren primært skal koncentrere sig om at lære dansk, de danske faglige termer og arbejdsopgaver. Arbejdstager har behov for at finde sig til rette på arbejdspladsen, i lokalmiljøet og samfundet i øvrigt. Derudover har arbejdstager behov for at tilegne sig sprog, kultur, faglige procedurer og arbejdsgange. Der fokuseres i denne rapport på erfaringerne med de nævnte stadier og således ikke stadie 5 (ved ansættelsesophør), da regionerne og kommunerne har særdeles begrænsede erfaringer hermed. Hvert af de to hovedkapitler afrundes med en opsummering af muligheder og erfaringer samt en vurdering af de konkrete og mere strukturelle udfordringer for henholdsvis regionerne og kommunerne. 7

8 2.Resumé Manglen på arbejdskraft i Danmark er udtalt i sundhedsvæsenet og omsorgs- og plejesektoren. Derfor indgik i regeringens jobplan fra 2008, at mulighederne og udfordringerne for at bruge udenlandsk arbejdskraft i den offentlige sektor skal undersøges og kortlægges. Deloitte forestår udredningsarbejdet, som følges af en arbejdsgruppe med relevante ministerier og parter. Denne rapport omhandler en kortlægning af erfaringer, muligheder og udfordringer ved international rekruttering til det regionale sundhedsområde og det kommunale pleje- og omsorgsområde. Rapporten har specifikt fokus på aktivt rekrutterede, ikke herboende udenlandske arbejdstagere. Den er baseret på interview med regionale og kommunale arbejdsgivere, myndigheder og arbejdstagere. Rapporten afrundes med en opsummering af en række identificerede centrale udfordringer forbundet med international rekruttering. Der stilles forslag til løsninger på udfordringerne i et selvstændigt forslagskatalog. Regioner og kommuner anvender en lang række forskellige metoder til at imødegå arbejdskraftmanglen, herunder fastholdelse, fleksibel opgaveløsning, nedbringelse af sygefravær og optimering af arbejdsgange. International rekruttering ses således som en metode blandt andre. Kortlægningen viser, at der på det regionale sundhedsområde er en relativt bred erfaring med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i relation til at imødegå udfordringer med en generelt udtalt mangel på arbejdskraft blandt speciallæger og sygeplejersker. Erfaringerne omfatter alle dele af rekrutteringsforløbene, herunder blandt andet den forberedende planlægning og hvervning i udlandet, screening, autorisationsansøgning, ansættelse samt integration og faglig oplæring. Erfaringerne er i hovedtræk gjort i forhold til rekruttering af tyske læge og sygeplejersker, polske læger og sygeplejersker samt indiske læger. Derudover er der mere spredte erfaringer med rekruttering af sygeplejersker fra Ungarn, Sverige og Norge samt læger fra Serbien og Litauen. Mulighederne for at rekruttere speciallæger og sygeplejersker fra udlandet vurderes af regionerne p.t. at være store, primært fordi løn- og leveforholdene i Danmark er attraktive sammenlignet med mange andre lande. Samtidig er det vurderingen, at international rekruttering er en relevant metode til at imødegå arbejdskraftsituationen. 8

9 Den generelle erfaring er, at det er særligt vigtigt at håndtere: Udvælgelse af ansøger med fokus på faglige kompetencer, sproglige forudsætninger og kulturel omstillingsparathed. Klar og præcis forventningsafstemning mellem arbejdstager og personalet på den afdeling, der skal have arbejdstageren ansat. Oplæring og uddannelse i dansk kultur og dansk som arbejdssprog. Faglig og social integration af arbejdstager og arbejdstagers eventuelle medfølgende familie særligt med fokus på fastholdelse. De væsentligste udfordringer i forhold til at øge omfanget af international rekruttering til det regionale sundhedsområde er: Det kræver en stor indsats fra afdelinger, herunder særligt fra kollegerne, at modtage en udenlandsk læge eller sygeplejerske og bidrage til, at denne integreres og opnår en arbejdsduelighed på niveau med en dansk arbejdstager. Der er relativt høje omkostninger forbundet med en hensigtsmæssig rekrutteringsindsats om dermed tale om en investering, som ikke kan forventes at blive tjent hjem på kort sigt. De gode eksempler på, hvordan et rekrutteringsinitiativ hensigtsmæssigt kan udformes og gennemføres, opsamles ikke systematisk på tværs af regionerne og anvendes derfor i begrænset omfang af andre arbejdsgivere. Der er begrænset koordinering af indsatsen regionalt og nationalt. Der anvendes i stor udstrækning rekrutteringsfirmaer til hele eller dele af rekrutteringsindsatsen på tværs af landets regioner og sygehuse, men der er kun få eksempler på, at indkøb koordineres på tværs af den offentlige sektor, og der sker ikke systematisk opsamling af erfaringerne med kvaliteten af firmaernes ydelser. Der er en relativt stor andel af udenlandske speciallæger og sygeplejersker, som har ansøgt om og fået dansk autorisation, men som ikke umiddelbart bliver ansat i Danmark. På det kommunale omsorgs- og plejeområde har der været spredte rekrutteringsinitiativer målrettet international rekruttering som led i at imødegå manglen på social- og sundhedspersonale. Erfaringerne er i hovedtræk gjort i relation til rekruttering af arbejdstagere fra Tyskland og Sverige samt spredt rekrutterede arbejdstagere fra østeuropæiske lande. I enkelte kommuner går erfaringerne flere år 9

10 tilbage, mens mange først har taget konkrete initiativer i eller stadig overvejer. Mens nogle kommuner har rekrutteret målrettet fra lande i nærheden af Danmark, har andre kommuner valgt at satse på andre metoder og tiltag i forsøget på at imødegå arbejdskraftmanglen. Kommunernes geografiske placering i forhold til landets grænser er tilsyneladende en afgørende faktor. Således har grænsekommunerne i Øresundsregionen og i Syddanmark henholdsvis mange svenskere og tyskere ansat, som pendler mellem arbejdsplads og hjemland. Kommuner beliggende længere inde i landet har generelt rekrutteret begrænset og mere spredt i udlandet, og det er først sket i de senere år. Der er således særligt gode vilkår for rekruttering til den kommunale pleje- og omsorgssektor for de kommuner, som er beliggende i nærheden af den svenske og tyske grænse. Derudover er den samlede vurdering, at der er gode muligheder for at rekruttere arbejdskraft internationalt til det kommunale område, og at flere initiativer har været succesfulde. Det skyldes i særdeleshed det forhold, at en række kompetente og relevante arbejdstagere har været tiltrukket af de relativt gunstige arbejdsforhold i Danmark. I forhold til den konkrete gennemførelse af rekrutteringsinitiativer er der en række forhold, som erfaringsmæssigt er særlig relevant at investere ressourcer i for den kommunale arbejdsgiver. Det drejer sig om hensigtsmæssig tilrettelæggelse af sprogundervisning samt faglig og social integration af medarbejder og eventuel medfølgende familie, hvilket erfaringsmæssigt er en forudsætning for, at rekruttering fra udlandet bliver en succes. Udfordringerne skal ses i lyset af, hvorledes området hidtil har set på international rekruttering i sammenhæng med andre metoder til at imødegå arbejdskraftmanglen. Der er i mange kommuner ingen eller begrænset koordination af rekrutteringsindsatserne og initiativerne i kommunen og på tværs af kommuner. Indsatserne er i vidt omfang spredt ud på de enkelte institutioner. Det vanskeliggør udvikling af initiativerne og spredning af afprøvede metoder til rekruttering og fastholdelse under forskellige vilkår. Der er qua den relativt begrænsede erfaring med international rekruttering på kommunalt niveau få eksempler på, at kommuner indbyrdes og systematisk har delt viden og erfaringer. Der findes nogle gode erfaringer og metoder fra kommunale arbejdsgivere, som rekrutterer i dag, der med fordel kan anvendes af andre ar- 10

11 bejdsgivere, som ønsker at gøre brug af udenlandsk arbejdskraft, og som vil gøre den konkrete indsats lettere at håndtere. For de kommunale arbejdsgivere er omkostningerne til en international rekrutteringsindsats alt andet lige høje set i forhold til rekruttering af herboende arbejdstagere. De fleste kommuner og de kommunale arbejdsgivere oplever sig pressede økonomisk af vikarudgifter mv., men det vurderes alligevel af kommunerne, at omkostningerne ved international rekruttering ofte er for høje set i forhold til den gevinst, der kan opnås. Omvendt vil der for nogle kommuner være tale om, at der enten rekrutteres internationalt, eller at opgaverne ikke kan løses. Kortlægningen viser, at kendskabet i udlandet til vilkårene og fordelene ved at være beskæftiget på det kommunale pleje- og omsorgsområde er forholdsvis begrænsede. Det er en udfordring, at selv arbejdstagere, der har modtaget undervisning inden ankomst til Danmark, har utilstrækkelige danskkundskaber. Det betyder, at arbejdstager ikke kan varetage opgaver på arbejdspladsen på lige fod med dansktalende personale. Sproget opleves generelt som en særlig udfordring for arbejdstagere fra de østeuropæiske lande og vurderes samlet set at være en vigtig enkeltfaktor i forhold til arbejdstageres integration og fastholdelse på arbejdspladsen. 11

12 3.Det regionale sundhedsområde I det følgende beskrives indledningsvis de danske regioners baggrund for at rekruttere udenlandske læger og sygeplejersker til sundhedsområdet. Derefter redegøres for de regionale arbejdsgiveres erfaringer med international rekruttering. I gennemgangen af erfaringerne peges på udfordringer, som de regionale arbejdsgivere og de udenlandske læger og sygeplejersker har mødt i forbindelse med rekrutteringsinitiativerne. 3.1 Baggrund for international rekruttering Regionerne har ansvar for den del af sundhedsvæsenet, som dækkes af sygehusene, den behandlende psykiatri samt de praktiserende læger og speciallæger. Baggrunden for at se på regioners og sygehuses erfaringer med rekruttering af udenlandske læger og sygeplejersker er, at der er en udbredt mangel på arbejdskraft, som med en vis regional variation er et nationalt problem. Således er der relativt mange ubesatte stillinger samtidig med lav arbejdsløshed for både sygeplejersker og speciallæger. Arbejdsmarkedsstyrelsen opgjorde i 1. halvår 2008, at der forgæves blev søgt rekrutteret til 716 sygeplejerskestillinger. Informanterne fra de regionale arbejdsgivere angiver på tværs af de 5 regioner i relation hertil, at der er over ubesatte stillinger på landsplan. Øvrige tilgængelige optællinger bekræfter billedet med ubesatte stillinger. 2 For så vidt angår speciallæger, viser Sundhedsstyrelsens stillings- og vakancetælling, at der pr. februar 2008 var ubesatte speciallægestillinger. Antallet af ubesatte speciallægestillinger har været kraftigt stigende over de seneste 3 år fra 819 i februar 2006 til i februar Manglen på speciallæger har flere steder i landet ført til vanskeligheder med at bemande aften-, natte- og weekendvagter. 2 En optælling foretaget af Dansk Sygeplejeråd viste ubesatte sygeplejerskestillinger i januar Heri er indregnet stillinger besat af andre faggrupper. 12

13 3.2 Omfang af udenlandske læger og sygeplejersker i Danmark Der kan fås et overordnet indtryk af, hvor mange udenlandske læger og sygeplejersker der p.t. arbejder i Danmark, gennem Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. Dette register er udgangspunktet for de følgende opgørelser, der omfatter perioden og særligt har fokus på I figur 1 ses antallet af udenlandske læger og sygeplejersker, som i 2007 blev tildelt varig dansk autorisation. Derudover viser figuren den andel heraf, som har haft arbejde i Danmark, efter de modtog autorisationen. Figur 1. Autoriserede udenlandske læger og sygeplejersker i Læge Sygeplejerske Med autorisation Med job i DK Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister og skatteregisteret. 3 Sundhedsstyrelsens autorisationsregister oplyser ikke, om personerne aktuelt opholder sig og arbejder i Danmark, hvorfor listen med arbejdstagere, der har fået autorisation, er givet til SKAT, som har undersøgt, om arbejdstagerne har haft en indkomst i 2007 og SKAT har tillige oplyst, hvilken arbejdsgiver der aflønner den udenlandske arbejdstager. Der er således taget udgangspunkt i en samlet liste over udenlandske personer, som er tildelt autorisation til enten læge eller sygeplejerske i et helt kalenderår (2007). Det antages, at kun de personer, som i 2007 eller 2008 har haft en indkomst, har gjort brug af deres autorisation gennem en ansættelse i Danmark. 13

14 Det fremgår, at cirka 210 læger og cirka 170 sygeplejersker har fået varig autorisation i 2007 og haft arbejde siden da. Endvidere fremgår, at cirka to tredjedele af de personer, som fik en autorisation i løbet af 2007, har haft indkomst i Danmark pr. medio 2008 og cirka en tredjedel med opnået autorisation har ikke været i arbejde. Der foreligger ikke oplysninger om mulige årsager hertil. For så vidt angår udviklingen i antallet af udenlandske læger og sygeplejersker, viser nedenstående to figurer, at der er stor forskel på de to grupper. Figur 2. Udviklingen i tildelte varige autorisationer til udenlandske læger EU Norden Tredjeland Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. Antallet af udenlandske læger, der tildeles dansk autorisation, har varieret fra 2005 til Der har været en svag stigning i antallet af læger fra de andre nordiske lande fra 2005 til 2007, mens antallet af autorisationer til læger fra EU og tredjelande er faldet. 14

15 Figur 3. Udviklingen i tildelte varige autorisationer til udenlandske sygeplejersker EU & EØS Norden Tredjeland Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. For sygeplejerskers vedkommende er der sket en klar udvikling i antallet af udenlandske sygeplejersker, som har fået dansk autorisation. Antallet er således steget fra 107 i 2005 til 240 i 2007 svarende til en stigning på 125 procent. Den største procentvise stigning i denne periode ses hos sygeplejersker fra tredjelande, men også antallet af sygeplejersker fra EU, der har fået dansk autorisation, er mere end fordoblet. Stigningen i tildelingen af autorisationer til nordiske sygeplejersker er på godt 80 procent. De udenlandske læger og sygeplejersker, som ansættes i Danmark, er altovervejende ansat af regionerne. I figuren nedenfor ses, at den eneste anden arbejdsgivertype af betydning for lægerne er vikarbureauer. Sygeplejerskerne ansættes kun i begrænset omfang af andre end regionerne. Det er væsentligt at understrege, at læger med midlertidige autorisationer ikke fremgår af opgørelsen. Det betyder, at alle læger fra tredjelande, der er kommet til Danmark inden for de seneste to år, ikke fremgår af opgørelserne, da disse alene tildeles midlertidig autorisation for minimum en toårig periode. 15

16 Figur 4. Ansættelsessted for udenlandske læger og sygeplejersker, Regionale sundhedsopgaver Vikarbureauer Generelle offentlige tjenester Andre brancher Læge Sygeplejerske Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister og skatteregisteret. Der er forskel på, hvor mange udenlandske læger og sygeplejersker der arbejder i de fem regioner. Det er i nedenstående figur illustreret ved antallet af udenlandske sygeplejersker og læger, som i 2007 modtog dansk autorisation, og som fortsat er i arbejde i Danmark. 16

17 Figur 5. Udenlandske læger og sygeplejersker i de fem regioner, Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Sjælland Nordjylland Læge Sygeplejerske Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister og skatteregisteret. Antallet af udenlandske læger og sygeplejersker med dansk autorisation fra 2007 i den enkelte region følger nogenlunde størrelsen på regionerne, idet Region Syddanmark dog har relativt flere udenlandske læger og sygeplejersker. Der er dog forskel på størrelsesforholdet mellem rekrutterede udenlandske læger og sygeplejersker regionerne imellem. Der er således i fire ud af de fem regioner rekrutteret flere speciallæger end sygeplejersker. Kun i Region Hovedstaden er der rekrutteret flere udenlandske sygeplejersker end læger. En forklaring herpå kan være, at det generelt er lettere at rekruttere danske læger til hovedstadsregionen i forhold til især Region Nordjylland og Region Sjælland, hvorfor efterspørgselen efter udenlandske arbejdstagere i hovedstadsregionen kan være mindre. Samtidig er der relativt flere udenlandske sygeplejersker i Region Hovedstaden og Region Syddanmark end i de øvrige regioner. 3.3 Konkrete erfaringer Dette afsnit indeholder en redegørelse for de konkrete erfaringer med international rekruttering, som er gjort i de danske regioner. Afsnittet indledes med en overordnet beskrivelse af hovedtræk ved de initiativer, der har været gennemført i regionerne. Herefter følger selve gennemgangen af de konkrete erfaringer i regionerne med international rekruttering struktureret efter de stadier, der er anvendt i task forcens rapport om international rekruttering, jævnfør tidligere. Således indledes med stadie 1 (under overvejelse). Herefter følger et afsnit, der behandler både stadie 2 (før afrejse) og stadie 3 (ved ankomst). Afsnittet afsluttes med stadie 4 (under ophold). 17

18 3.3.1 Hovedtræk ved regionernes initiativer Den danske sygehussektor har arbejdet med international rekruttering i en årrække. I de fleste tilfælde er der således tale om, at initiativerne er udviklet over flere år baseret på tidligere erfaringer. Under ét har regionerne erfaringer med udenlandske arbejdstagere fra en lang række lande, hvor samtlige verdensdele er repræsenteret. Nogle af arbejdstagerne er kommet til landet som følge af et rekrutteringsinitiativ, der målrettet har sigtet på at rekruttere arbejdskraft internationalt. De målrettede rekrutteringsinitiativer, der er kortlagt i dette projekt, har primært haft sigte på at rekruttere tyske læger og sygeplejersker, polske læger og sygeplejersker samt indiske læger. Derudover er der mere spredte erfaringer med aktiv rekruttering af sygeplejersker fra Ungarn, Sverige og Norge samt læger fra Serbien og Litauen. I grænseregionerne er der endvidere en lang række arbejdstagere fra Sverige/Tyskland, der selv har søgt uopfordret eller reflekteret på en stillingsannonce i Danmark. For så vidt angår Norge, har man her endnu større rekrutteringsproblemer i forhold til sygeplejersker end i Danmark. Norske sygeplejersker har generelt ikke problemer med at finde arbejde i Norge, og landet er derfor på trods af sin nærhed ikke for nuværende attraktivt for rekrutteringstiltag fra dansk side. Det er fra regionernes og flere sygehuses side vurderingen, at det umiddelbart er mest tilgængeligt at rekruttere udenlandske speciallæger til de specialer, hvor patientkontakten er begrænset. Det er derfor hovedsageligt til specialerne anæstesiologi, radiologi og patologi, at rekruttering har fundet sted. Samtidig er det også inden for disse specialer, der i regionerne opleves den største mangel på speciallæger i Danmark. Der er dog på nationalt niveau erfaringer med rekruttering til omtrent alle specialer, herunder også til almen praksis. 1???????? Stadie 1 under overvejelse Nedenfor følger erfaringerne inden for stadie 1 under overvejelse. Det omhandler dels arbejdsgivernes overvejelser om, hvorvidt international rekruttering er relevant, og hvad det i givet fald vil kræve og dels arbejdstagernes overvejelser om, hvorvidt Danmark er et relevant land at søge til. Overvejelserne vedrører mere præcist: Relevans, herunder behovet for personale Organisering af rekrutteringsinitiativerne 18

19 Omkostningerne i forhold til gevinsten og andre løsninger på personalemanglen Om initiativerne skal supporteres af en ekstern leverandør Oprindelsesland, herunder hvor rekrutteringen skal foretages, og hvordan potentielle kandidater identificeres Danmark som arbejdsland, herunder arbejdstagerens perspektiv på, om Danmark er et godt land at arbejde i. Overvejelserne i stadie 1 er i vid udstrækning grundlaget for hele rekrutteringsindsatsen. Flere steder i regionerne har der været rekrutteret internationalt i længere tid, og der er derfor opnået indsigt i, hvad der virker og ikke virker. Relevans I alle fem regioner har der været overvejelser om, hvorvidt international rekruttering af sygeplejersker og speciallæger kunne være en relevant mulighed for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. I alle regioner har man vurderet, at denne mulighed skal anvendes. I forhold til speciallæger står regionerne lidt forskelligt. I Region Nordjylland har lægemanglen på sygehusene og i almen praksis gennem flere år været forholdsvis stor. Det betyder, at man på et tidligt tidspunkt har vurderet og truffet strategisk beslutning om, at international rekruttering er et nødvendigt bidrag til den samlede rekrutteringsindsats. De sydlige dele af Region Syddanmark og Region Sjælland har lignende erfaringer, ligesom den vestlige del af Region Midtjylland har oplevet tiltagende lægemangel over flere år. Modsat har man i Region Hovedstaden og den østlige del af Region Midtjylland først for alvor oplevet mangel på speciallæger inden for de seneste år. Det er således først for nylig, at det har været vurderet relevant at overveje en systematisk investering i international rekruttering af speciallæger. For så vidt angår overvejelser om aktiv og systematisk rekruttering af udenlandske sygeplejersker, er det først sket inden for de seneste år, hvor antallet af vakante sygeplejerskestillinger i den offentlige del af sundhedsvæsenet er steget markant og forventes fortsat at stige. Alle regioner oplever manglen på sygeplejersker. Alt i alt vurderer alle regioner, at international rekruttering er relevant, hvad angår både sygeplejersker og speciallæger. 19

20 Organisering På baggrund af den gennemførte dataindsamling kan det konstateres, at der er et mangefacetteret billede af, hvorledes regionerne organiserer indsatsen i forhold til international rekruttering. Størsteparten af regionerne har igangsat centralt forankrede initiativer, og i Region Nordjylland er initiativerne primært forankret på regionsniveau. Centralt forankrede initiativer er som hovedregel gennemført i tæt samarbejde med de enkelte sygehusenheder, som det for eksempel er set i Region Midtjylland omkring rekrutteringen af indiske læger. Dertil kommer, at der i alle regioner på nær Region Nordjylland findes en lang række initiativer på sygehusniveau. Mest markant er Sygehus Sønderjylland, hvor der er mangeårig tradition for rekruttering af både læger og sygeplejersker fra Tyskland, mens hospitaler for eksempel i Region Hovedstaden har forsøgt sig med egne stillingsopslag i Sverige. Der er få eksempler på initiativer, der er decideret forankret på enkeltafdelinger. Det typiske er, at de enkelte sygehusafdelinger inddrages i overvejelserne i forhold til behov, ønske om udenlandske arbejdstagere og indholdet i det samlede rekrutteringsinitiativ. Der synes at være en tendens til, at de mindre regioner og de enkelte sygehusenheder er tilbøjelige til at inddrage den enkelte afdeling i den konkrete beslutning om international rekruttering. I en enkelt region blev de enkelte afdelinger alene inddraget i forhold til en vurdering af omfanget af vakancer. På tværs af regionerne er der gode erfaringer med ansættelse af projektmedarbejder med erfaring med international rekruttering og ansættelse af projektmedarbejder fra det land, hvor de udenlandske arbejdstagere forventes at blive hentet, for at sikre god indsigt i deres forventninger. Omkostninger Der findes ikke præcise opgørelser af omkostningerne til at gennemføre international rekruttering i dag. I alle regioner og på de enkelte sygehuse er det i flere omgange overvejet, om det kan betale sig at investere i rekruttering af udenlandske læger og sygeplejersker. I forbindelse med de enkelte rekrutteringsinitiativer vurderes således, om det beløb, der erfaringsmæssigt er knyttet til rekruttering af den pågældende type udenlandske arbejdstager, modsvarer gevinsterne. I relation til rekruttering af speciallæger viser erfaringerne fra de fem regioner, at der er tale om en relativt stor investering, før den uden- 20

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

2010 08.11.-14.11.2010 Nr. 38 Velfærd Danskerne: Ældrepleje står for fald AF Anders Pedersen nr. 38 08.11-14.11.2010 grafik 3

2010 08.11.-14.11.2010 Nr. 38 Velfærd Danskerne: Ældrepleje står for fald AF Anders Pedersen nr. 38 08.11-14.11.2010 grafik 3 2010 08.11.-14.11.2010 Nr. 38 Velfærd Danskerne: Ældrepleje står for fald AF Anders Pedersen nr. 38 08.11-14.11.2010 grafik 3 Udenlandske læger vælger Danmark fra Efter EU s udvidelse i 2004 strømmede

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Barrierekatalog Task force til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft November 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere