International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor."

Transkript

1 International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor. Kortlægningsrapport Arbejdsmarkedsstyrelsen 22. november 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Introduktion Projektets formål Datagrundlag Rapportens opbygning Resumé Det regionale sundhedsområde Baggrund for international rekruttering Omfang af udenlandske læger og sygeplejersker i Danmark Konkrete erfaringer Opsummering af muligheder og erfaringer Udfordringer Det kommunale pleje- og omsorgsområde Baggrund for international rekruttering til området Omfang af udenlandsk social- og sundhedspersonale Konkrete erfaringer Opsummering af muligheder og erfaringer Udfordringer Bilag Bilag A. Projektets tilrettelæggelse Bilag B. Informanter

3 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved. Denne rapports anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse af rapporten. Kopiering af rapporten, helt eller delvis, må i hvert enkelt tilfælde kun foregå med følgende tydelige kildeangivelse "Arbejdsmarkedsstyrelsen m.fl., International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor, Deloitte november 2008". Kontakt Spørgsmål til denne rapports indhold kan stiles til: Partner Morten Ry, telefon Director Thomas Riisom, telefon Manager Steen Jespersen, telefon Om Deloitte Business Consulting Fra idé til virkelighed Deloitte Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i et politisk miljø. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu med medarbejdere på verdensplan. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Business Consulting A/S Telefon Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Business Consulting A/S Postboks København C 3

4 1.Indledning 1.1 Introduktion I lyset af det kraftige pres på arbejdsmarkedet blandt andet med mangel på arbejdskraft i flere sektorer ønsker regeringen at forbedre mulighederne for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til det danske arbejdsmarked. På den baggrund er der som led i regeringens jobplan oprettet en tværministeriel task force, som skal hjælpe med at identificere og forenkle barrierer for virksomheder og arbejdssøgende i forbindelse med international rekruttering. Task forcen har fokus på de generelle barrierer for international rekruttering set fra arbejdstagere og virksomheder. Det omfatter blandt andet barrierer og løsningsforslag vedrørende integration og adgang til myndighederne, for eksempel i forbindelse med autorisationsansøgning. Endvidere fremgår det af jobplanen, at der skal gennemføres en specifik kortlægning af det regionale sundhedsområde og det kommunale omsorgs- og plejeområde i relation til international rekruttering. Denne kortlægningsrapport vedrører netop sundhedsområdet og omsorgs- og plejeområdet og supplerer således det generelle arbejde i task forcen. Sundhedsområdet adskiller sig fra mange andre områder, blandt andet fordi der knytter sig særlige autorisationskrav til en række af de faggrupper, der er behov for. Derudover er der på sundheds-, pleje- og omsorgsområderne ofte en tæt personkontakt til brugere, der er kendetegnet ved at have vanskelige helbredsmæssige eller sociale vilkår. Med andre ord er der tale om et område med betydelige krav til, at personalet fagligt, kulturelt, socialt og sprogligt evner at varetage en tæt og fortrolig brugerkontakt. Det skal understreges, at international rekruttering naturligvis skal ses som én blandt flere metoder til at imødegå arbejdskraftmanglen, hvor fastholdelse, nedbringelse af sygefravær og optimering af arbejdsgange er nogle af de øvrige. Nærværende rapport fokuserer dog alene på international rekruttering. Rapporten har specifikt fokus på aktiv rekruttering af ikke herboende udenlandske arbejdstagere. Deloitte forestår udredningsarbejdet, som følges af en arbejdsgruppe med relevante ministerier og parter. 4

5 Med denne kortlægningsrapport afrapporteres de identificerede erfaringer og udfordringer ved offentlig international rekruttering. Forslag til løsninger på de identificerede udfordringer er præsenteret i et selvstændigt forslagskatalog. 1.2 Projektets formål Formålet med projektet er at kortlægge erfaringer og muligheder for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, præsentere de særlige udfordringer, der gør sig gældende i forhold til sygehus-, pleje- og omsorgssektoren, samt udvikle forslag hertil. I denne sammenhæng skal erfaringer forstås som de overvejelser, beslutninger og aktiviteter, der er foretaget, samt læringen heraf. Muligheder omfatter det potentiale for international rekruttering, som vurderes at kunne indfries. Udfordringer omhandler uhensigtsmæssige forhold eller vilkår, som kan gøre rekruttering kompliceret og/eller unødigt ressourcekrævende. Afrapporteringen foretages i to rapporter, hvor nærværende første delrapport dækker kortlægningen af muligheder, erfaringer og udfordringer ved international rekruttering. Anden delrapport har fokus på mulige initiativer, der kan bidrage til at reducere barrierer vedrørende international rekruttering til den offentlige sektor. Kortlægningen af barrierer og løsninger knyttet til generel lovgivning, regler og sagsgange mellem myndigheder foretages i en særskilt analyse i regi af task forcen. De generelle barrierer for international rekruttering behandles således ikke i nærværende rapport. 1.3 Datagrundlag Kortlægningen er baseret på indledende interview med centrale myndigheder og interesseorganisationer med henblik på at identificere kilder på det regionale og kommunale område. Dernæst er der gennemført en lang række interview med arbejdsgivere, arbejdstagere og øvrige aktører på området, som samtidig har henvist til yderligere kilder med rekrutteringserfaring. Der er redegjort for projektets samlede fremgangsmåde i bilag A. På det regionale niveau er der gennemført interview med repræsentanter for de 5 regionale sundhedsforvaltninger og repræsentanter for 12 hospitalsenheder, herunder læger og sygeplejersker. På det kommunale niveau er der gennemført interview med 29 store, mellemstore og små kommuner repræsenteret ved fagpersonale, ledere og forvaltningspersoner fordelt over hele landet, hvoraf 11 har erfarin- 5

6 ger med rekruttering af international arbejdskraft, og 10 kommuner er ved at igangsætte sådanne initiativer. 8 kommuner har ikke igangsat initiativer. Derudover er der gennemført interview med 12 udenlandske arbejdstagere med aktuelt ophold i Danmark samt i alt 9 interview med øvrige aktører, herunder 3 rekrutteringsfirmaer og Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden. Bilag B indeholder en fortegnelse over informanter. 1.4 Rapportens opbygning Det regionale sundhedsområde og det kommunale pleje- og omsorgsområde er præget af forskellige vilkår og har fokus på rekruttering af forskellige faggrupper. Områderne behandles derfor separat i henholdsvis kapitel 2 og 3, men efter en ensartet struktur. Hvert af områderne indledes med en kort skitsering af deres respektive baggrunde for at rekruttere i udlandet og omfanget af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Dernæst redegøres for de konkrete erfaringer struktureret efter de stadier i international rekruttering, som også er anvendt og beskrevet i task forcens kortlægningsrapport. 1 I nærværende rapport anvendes stadierne således: 1???????? 2 Stadie 1 under overvejelse. Arbejdsgiver overvejer på dette stadie, om personalebehovet er af et sådant omfang, at international rekruttering er relevant, samt hvad det i givet fald vil kræve at gennemføre et rekrutteringsinitiativ. Det overvejes også, hvor stor en del af indsatsen der eventuelt løses bedst ved anvendelse af et rekrutteringsfirma. Derudover kan arbejdsgiveren have overvejelser om, hvilke oprindelseslande rekruttering skal målrettes, og hvorledes relevante arbejdstagere identificeres. Arbejdstager overvejer på dette stadie, om Danmark er et relevant sted at arbejde. Stadie 2 og 3 før afrejse og ved ankomst. Arbejdsgiver har som mål på disse stadier at identificere potentielle 3!! 1 Task forcen til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: International rekruttering, Kortlægning af regler, roller, opgaver og forløb (2008). 6

7 arbejdstagere, udvælge relevante arbejdstagere, sikre gennemførelse af indsats i forhold til sprog, kulturel og social integration samt sikre integration i den modtagende organisation. Arbejdstager har på disse stadier behov for, at der er taget højde for formelle krav til indrejse til Danmark, arbejdstilladelse, autorisation mv. 4 Stadie 4 under ophold. Arbejdsgiver har behov for at sikre sig, at arbejdstageren hurtigst muligt kan virke i den tiltænkte stilling på samme niveau som en dansk arbejdstager. Det betyder, at arbejdstageren skal integreres i organisationen hurtigst muligt. Arbejdsgiveren kan endvidere vælge at løse en række praktiske problemstillinger for arbejdstageren for derved at tilstræbe, at arbejdstageren primært skal koncentrere sig om at lære dansk, de danske faglige termer og arbejdsopgaver. Arbejdstager har behov for at finde sig til rette på arbejdspladsen, i lokalmiljøet og samfundet i øvrigt. Derudover har arbejdstager behov for at tilegne sig sprog, kultur, faglige procedurer og arbejdsgange. Der fokuseres i denne rapport på erfaringerne med de nævnte stadier og således ikke stadie 5 (ved ansættelsesophør), da regionerne og kommunerne har særdeles begrænsede erfaringer hermed. Hvert af de to hovedkapitler afrundes med en opsummering af muligheder og erfaringer samt en vurdering af de konkrete og mere strukturelle udfordringer for henholdsvis regionerne og kommunerne. 7

8 2.Resumé Manglen på arbejdskraft i Danmark er udtalt i sundhedsvæsenet og omsorgs- og plejesektoren. Derfor indgik i regeringens jobplan fra 2008, at mulighederne og udfordringerne for at bruge udenlandsk arbejdskraft i den offentlige sektor skal undersøges og kortlægges. Deloitte forestår udredningsarbejdet, som følges af en arbejdsgruppe med relevante ministerier og parter. Denne rapport omhandler en kortlægning af erfaringer, muligheder og udfordringer ved international rekruttering til det regionale sundhedsområde og det kommunale pleje- og omsorgsområde. Rapporten har specifikt fokus på aktivt rekrutterede, ikke herboende udenlandske arbejdstagere. Den er baseret på interview med regionale og kommunale arbejdsgivere, myndigheder og arbejdstagere. Rapporten afrundes med en opsummering af en række identificerede centrale udfordringer forbundet med international rekruttering. Der stilles forslag til løsninger på udfordringerne i et selvstændigt forslagskatalog. Regioner og kommuner anvender en lang række forskellige metoder til at imødegå arbejdskraftmanglen, herunder fastholdelse, fleksibel opgaveløsning, nedbringelse af sygefravær og optimering af arbejdsgange. International rekruttering ses således som en metode blandt andre. Kortlægningen viser, at der på det regionale sundhedsområde er en relativt bred erfaring med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i relation til at imødegå udfordringer med en generelt udtalt mangel på arbejdskraft blandt speciallæger og sygeplejersker. Erfaringerne omfatter alle dele af rekrutteringsforløbene, herunder blandt andet den forberedende planlægning og hvervning i udlandet, screening, autorisationsansøgning, ansættelse samt integration og faglig oplæring. Erfaringerne er i hovedtræk gjort i forhold til rekruttering af tyske læge og sygeplejersker, polske læger og sygeplejersker samt indiske læger. Derudover er der mere spredte erfaringer med rekruttering af sygeplejersker fra Ungarn, Sverige og Norge samt læger fra Serbien og Litauen. Mulighederne for at rekruttere speciallæger og sygeplejersker fra udlandet vurderes af regionerne p.t. at være store, primært fordi løn- og leveforholdene i Danmark er attraktive sammenlignet med mange andre lande. Samtidig er det vurderingen, at international rekruttering er en relevant metode til at imødegå arbejdskraftsituationen. 8

9 Den generelle erfaring er, at det er særligt vigtigt at håndtere: Udvælgelse af ansøger med fokus på faglige kompetencer, sproglige forudsætninger og kulturel omstillingsparathed. Klar og præcis forventningsafstemning mellem arbejdstager og personalet på den afdeling, der skal have arbejdstageren ansat. Oplæring og uddannelse i dansk kultur og dansk som arbejdssprog. Faglig og social integration af arbejdstager og arbejdstagers eventuelle medfølgende familie særligt med fokus på fastholdelse. De væsentligste udfordringer i forhold til at øge omfanget af international rekruttering til det regionale sundhedsområde er: Det kræver en stor indsats fra afdelinger, herunder særligt fra kollegerne, at modtage en udenlandsk læge eller sygeplejerske og bidrage til, at denne integreres og opnår en arbejdsduelighed på niveau med en dansk arbejdstager. Der er relativt høje omkostninger forbundet med en hensigtsmæssig rekrutteringsindsats om dermed tale om en investering, som ikke kan forventes at blive tjent hjem på kort sigt. De gode eksempler på, hvordan et rekrutteringsinitiativ hensigtsmæssigt kan udformes og gennemføres, opsamles ikke systematisk på tværs af regionerne og anvendes derfor i begrænset omfang af andre arbejdsgivere. Der er begrænset koordinering af indsatsen regionalt og nationalt. Der anvendes i stor udstrækning rekrutteringsfirmaer til hele eller dele af rekrutteringsindsatsen på tværs af landets regioner og sygehuse, men der er kun få eksempler på, at indkøb koordineres på tværs af den offentlige sektor, og der sker ikke systematisk opsamling af erfaringerne med kvaliteten af firmaernes ydelser. Der er en relativt stor andel af udenlandske speciallæger og sygeplejersker, som har ansøgt om og fået dansk autorisation, men som ikke umiddelbart bliver ansat i Danmark. På det kommunale omsorgs- og plejeområde har der været spredte rekrutteringsinitiativer målrettet international rekruttering som led i at imødegå manglen på social- og sundhedspersonale. Erfaringerne er i hovedtræk gjort i relation til rekruttering af arbejdstagere fra Tyskland og Sverige samt spredt rekrutterede arbejdstagere fra østeuropæiske lande. I enkelte kommuner går erfaringerne flere år 9

10 tilbage, mens mange først har taget konkrete initiativer i eller stadig overvejer. Mens nogle kommuner har rekrutteret målrettet fra lande i nærheden af Danmark, har andre kommuner valgt at satse på andre metoder og tiltag i forsøget på at imødegå arbejdskraftmanglen. Kommunernes geografiske placering i forhold til landets grænser er tilsyneladende en afgørende faktor. Således har grænsekommunerne i Øresundsregionen og i Syddanmark henholdsvis mange svenskere og tyskere ansat, som pendler mellem arbejdsplads og hjemland. Kommuner beliggende længere inde i landet har generelt rekrutteret begrænset og mere spredt i udlandet, og det er først sket i de senere år. Der er således særligt gode vilkår for rekruttering til den kommunale pleje- og omsorgssektor for de kommuner, som er beliggende i nærheden af den svenske og tyske grænse. Derudover er den samlede vurdering, at der er gode muligheder for at rekruttere arbejdskraft internationalt til det kommunale område, og at flere initiativer har været succesfulde. Det skyldes i særdeleshed det forhold, at en række kompetente og relevante arbejdstagere har været tiltrukket af de relativt gunstige arbejdsforhold i Danmark. I forhold til den konkrete gennemførelse af rekrutteringsinitiativer er der en række forhold, som erfaringsmæssigt er særlig relevant at investere ressourcer i for den kommunale arbejdsgiver. Det drejer sig om hensigtsmæssig tilrettelæggelse af sprogundervisning samt faglig og social integration af medarbejder og eventuel medfølgende familie, hvilket erfaringsmæssigt er en forudsætning for, at rekruttering fra udlandet bliver en succes. Udfordringerne skal ses i lyset af, hvorledes området hidtil har set på international rekruttering i sammenhæng med andre metoder til at imødegå arbejdskraftmanglen. Der er i mange kommuner ingen eller begrænset koordination af rekrutteringsindsatserne og initiativerne i kommunen og på tværs af kommuner. Indsatserne er i vidt omfang spredt ud på de enkelte institutioner. Det vanskeliggør udvikling af initiativerne og spredning af afprøvede metoder til rekruttering og fastholdelse under forskellige vilkår. Der er qua den relativt begrænsede erfaring med international rekruttering på kommunalt niveau få eksempler på, at kommuner indbyrdes og systematisk har delt viden og erfaringer. Der findes nogle gode erfaringer og metoder fra kommunale arbejdsgivere, som rekrutterer i dag, der med fordel kan anvendes af andre ar- 10

11 bejdsgivere, som ønsker at gøre brug af udenlandsk arbejdskraft, og som vil gøre den konkrete indsats lettere at håndtere. For de kommunale arbejdsgivere er omkostningerne til en international rekrutteringsindsats alt andet lige høje set i forhold til rekruttering af herboende arbejdstagere. De fleste kommuner og de kommunale arbejdsgivere oplever sig pressede økonomisk af vikarudgifter mv., men det vurderes alligevel af kommunerne, at omkostningerne ved international rekruttering ofte er for høje set i forhold til den gevinst, der kan opnås. Omvendt vil der for nogle kommuner være tale om, at der enten rekrutteres internationalt, eller at opgaverne ikke kan løses. Kortlægningen viser, at kendskabet i udlandet til vilkårene og fordelene ved at være beskæftiget på det kommunale pleje- og omsorgsområde er forholdsvis begrænsede. Det er en udfordring, at selv arbejdstagere, der har modtaget undervisning inden ankomst til Danmark, har utilstrækkelige danskkundskaber. Det betyder, at arbejdstager ikke kan varetage opgaver på arbejdspladsen på lige fod med dansktalende personale. Sproget opleves generelt som en særlig udfordring for arbejdstagere fra de østeuropæiske lande og vurderes samlet set at være en vigtig enkeltfaktor i forhold til arbejdstageres integration og fastholdelse på arbejdspladsen. 11

12 3.Det regionale sundhedsområde I det følgende beskrives indledningsvis de danske regioners baggrund for at rekruttere udenlandske læger og sygeplejersker til sundhedsområdet. Derefter redegøres for de regionale arbejdsgiveres erfaringer med international rekruttering. I gennemgangen af erfaringerne peges på udfordringer, som de regionale arbejdsgivere og de udenlandske læger og sygeplejersker har mødt i forbindelse med rekrutteringsinitiativerne. 3.1 Baggrund for international rekruttering Regionerne har ansvar for den del af sundhedsvæsenet, som dækkes af sygehusene, den behandlende psykiatri samt de praktiserende læger og speciallæger. Baggrunden for at se på regioners og sygehuses erfaringer med rekruttering af udenlandske læger og sygeplejersker er, at der er en udbredt mangel på arbejdskraft, som med en vis regional variation er et nationalt problem. Således er der relativt mange ubesatte stillinger samtidig med lav arbejdsløshed for både sygeplejersker og speciallæger. Arbejdsmarkedsstyrelsen opgjorde i 1. halvår 2008, at der forgæves blev søgt rekrutteret til 716 sygeplejerskestillinger. Informanterne fra de regionale arbejdsgivere angiver på tværs af de 5 regioner i relation hertil, at der er over ubesatte stillinger på landsplan. Øvrige tilgængelige optællinger bekræfter billedet med ubesatte stillinger. 2 For så vidt angår speciallæger, viser Sundhedsstyrelsens stillings- og vakancetælling, at der pr. februar 2008 var ubesatte speciallægestillinger. Antallet af ubesatte speciallægestillinger har været kraftigt stigende over de seneste 3 år fra 819 i februar 2006 til i februar Manglen på speciallæger har flere steder i landet ført til vanskeligheder med at bemande aften-, natte- og weekendvagter. 2 En optælling foretaget af Dansk Sygeplejeråd viste ubesatte sygeplejerskestillinger i januar Heri er indregnet stillinger besat af andre faggrupper. 12

13 3.2 Omfang af udenlandske læger og sygeplejersker i Danmark Der kan fås et overordnet indtryk af, hvor mange udenlandske læger og sygeplejersker der p.t. arbejder i Danmark, gennem Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. Dette register er udgangspunktet for de følgende opgørelser, der omfatter perioden og særligt har fokus på I figur 1 ses antallet af udenlandske læger og sygeplejersker, som i 2007 blev tildelt varig dansk autorisation. Derudover viser figuren den andel heraf, som har haft arbejde i Danmark, efter de modtog autorisationen. Figur 1. Autoriserede udenlandske læger og sygeplejersker i Læge Sygeplejerske Med autorisation Med job i DK Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister og skatteregisteret. 3 Sundhedsstyrelsens autorisationsregister oplyser ikke, om personerne aktuelt opholder sig og arbejder i Danmark, hvorfor listen med arbejdstagere, der har fået autorisation, er givet til SKAT, som har undersøgt, om arbejdstagerne har haft en indkomst i 2007 og SKAT har tillige oplyst, hvilken arbejdsgiver der aflønner den udenlandske arbejdstager. Der er således taget udgangspunkt i en samlet liste over udenlandske personer, som er tildelt autorisation til enten læge eller sygeplejerske i et helt kalenderår (2007). Det antages, at kun de personer, som i 2007 eller 2008 har haft en indkomst, har gjort brug af deres autorisation gennem en ansættelse i Danmark. 13

14 Det fremgår, at cirka 210 læger og cirka 170 sygeplejersker har fået varig autorisation i 2007 og haft arbejde siden da. Endvidere fremgår, at cirka to tredjedele af de personer, som fik en autorisation i løbet af 2007, har haft indkomst i Danmark pr. medio 2008 og cirka en tredjedel med opnået autorisation har ikke været i arbejde. Der foreligger ikke oplysninger om mulige årsager hertil. For så vidt angår udviklingen i antallet af udenlandske læger og sygeplejersker, viser nedenstående to figurer, at der er stor forskel på de to grupper. Figur 2. Udviklingen i tildelte varige autorisationer til udenlandske læger EU Norden Tredjeland Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. Antallet af udenlandske læger, der tildeles dansk autorisation, har varieret fra 2005 til Der har været en svag stigning i antallet af læger fra de andre nordiske lande fra 2005 til 2007, mens antallet af autorisationer til læger fra EU og tredjelande er faldet. 14

15 Figur 3. Udviklingen i tildelte varige autorisationer til udenlandske sygeplejersker EU & EØS Norden Tredjeland Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. For sygeplejerskers vedkommende er der sket en klar udvikling i antallet af udenlandske sygeplejersker, som har fået dansk autorisation. Antallet er således steget fra 107 i 2005 til 240 i 2007 svarende til en stigning på 125 procent. Den største procentvise stigning i denne periode ses hos sygeplejersker fra tredjelande, men også antallet af sygeplejersker fra EU, der har fået dansk autorisation, er mere end fordoblet. Stigningen i tildelingen af autorisationer til nordiske sygeplejersker er på godt 80 procent. De udenlandske læger og sygeplejersker, som ansættes i Danmark, er altovervejende ansat af regionerne. I figuren nedenfor ses, at den eneste anden arbejdsgivertype af betydning for lægerne er vikarbureauer. Sygeplejerskerne ansættes kun i begrænset omfang af andre end regionerne. Det er væsentligt at understrege, at læger med midlertidige autorisationer ikke fremgår af opgørelsen. Det betyder, at alle læger fra tredjelande, der er kommet til Danmark inden for de seneste to år, ikke fremgår af opgørelserne, da disse alene tildeles midlertidig autorisation for minimum en toårig periode. 15

16 Figur 4. Ansættelsessted for udenlandske læger og sygeplejersker, Regionale sundhedsopgaver Vikarbureauer Generelle offentlige tjenester Andre brancher Læge Sygeplejerske Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister og skatteregisteret. Der er forskel på, hvor mange udenlandske læger og sygeplejersker der arbejder i de fem regioner. Det er i nedenstående figur illustreret ved antallet af udenlandske sygeplejersker og læger, som i 2007 modtog dansk autorisation, og som fortsat er i arbejde i Danmark. 16

17 Figur 5. Udenlandske læger og sygeplejersker i de fem regioner, Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Sjælland Nordjylland Læge Sygeplejerske Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister og skatteregisteret. Antallet af udenlandske læger og sygeplejersker med dansk autorisation fra 2007 i den enkelte region følger nogenlunde størrelsen på regionerne, idet Region Syddanmark dog har relativt flere udenlandske læger og sygeplejersker. Der er dog forskel på størrelsesforholdet mellem rekrutterede udenlandske læger og sygeplejersker regionerne imellem. Der er således i fire ud af de fem regioner rekrutteret flere speciallæger end sygeplejersker. Kun i Region Hovedstaden er der rekrutteret flere udenlandske sygeplejersker end læger. En forklaring herpå kan være, at det generelt er lettere at rekruttere danske læger til hovedstadsregionen i forhold til især Region Nordjylland og Region Sjælland, hvorfor efterspørgselen efter udenlandske arbejdstagere i hovedstadsregionen kan være mindre. Samtidig er der relativt flere udenlandske sygeplejersker i Region Hovedstaden og Region Syddanmark end i de øvrige regioner. 3.3 Konkrete erfaringer Dette afsnit indeholder en redegørelse for de konkrete erfaringer med international rekruttering, som er gjort i de danske regioner. Afsnittet indledes med en overordnet beskrivelse af hovedtræk ved de initiativer, der har været gennemført i regionerne. Herefter følger selve gennemgangen af de konkrete erfaringer i regionerne med international rekruttering struktureret efter de stadier, der er anvendt i task forcens rapport om international rekruttering, jævnfør tidligere. Således indledes med stadie 1 (under overvejelse). Herefter følger et afsnit, der behandler både stadie 2 (før afrejse) og stadie 3 (ved ankomst). Afsnittet afsluttes med stadie 4 (under ophold). 17

18 3.3.1 Hovedtræk ved regionernes initiativer Den danske sygehussektor har arbejdet med international rekruttering i en årrække. I de fleste tilfælde er der således tale om, at initiativerne er udviklet over flere år baseret på tidligere erfaringer. Under ét har regionerne erfaringer med udenlandske arbejdstagere fra en lang række lande, hvor samtlige verdensdele er repræsenteret. Nogle af arbejdstagerne er kommet til landet som følge af et rekrutteringsinitiativ, der målrettet har sigtet på at rekruttere arbejdskraft internationalt. De målrettede rekrutteringsinitiativer, der er kortlagt i dette projekt, har primært haft sigte på at rekruttere tyske læger og sygeplejersker, polske læger og sygeplejersker samt indiske læger. Derudover er der mere spredte erfaringer med aktiv rekruttering af sygeplejersker fra Ungarn, Sverige og Norge samt læger fra Serbien og Litauen. I grænseregionerne er der endvidere en lang række arbejdstagere fra Sverige/Tyskland, der selv har søgt uopfordret eller reflekteret på en stillingsannonce i Danmark. For så vidt angår Norge, har man her endnu større rekrutteringsproblemer i forhold til sygeplejersker end i Danmark. Norske sygeplejersker har generelt ikke problemer med at finde arbejde i Norge, og landet er derfor på trods af sin nærhed ikke for nuværende attraktivt for rekrutteringstiltag fra dansk side. Det er fra regionernes og flere sygehuses side vurderingen, at det umiddelbart er mest tilgængeligt at rekruttere udenlandske speciallæger til de specialer, hvor patientkontakten er begrænset. Det er derfor hovedsageligt til specialerne anæstesiologi, radiologi og patologi, at rekruttering har fundet sted. Samtidig er det også inden for disse specialer, der i regionerne opleves den største mangel på speciallæger i Danmark. Der er dog på nationalt niveau erfaringer med rekruttering til omtrent alle specialer, herunder også til almen praksis. 1???????? Stadie 1 under overvejelse Nedenfor følger erfaringerne inden for stadie 1 under overvejelse. Det omhandler dels arbejdsgivernes overvejelser om, hvorvidt international rekruttering er relevant, og hvad det i givet fald vil kræve og dels arbejdstagernes overvejelser om, hvorvidt Danmark er et relevant land at søge til. Overvejelserne vedrører mere præcist: Relevans, herunder behovet for personale Organisering af rekrutteringsinitiativerne 18

19 Omkostningerne i forhold til gevinsten og andre løsninger på personalemanglen Om initiativerne skal supporteres af en ekstern leverandør Oprindelsesland, herunder hvor rekrutteringen skal foretages, og hvordan potentielle kandidater identificeres Danmark som arbejdsland, herunder arbejdstagerens perspektiv på, om Danmark er et godt land at arbejde i. Overvejelserne i stadie 1 er i vid udstrækning grundlaget for hele rekrutteringsindsatsen. Flere steder i regionerne har der været rekrutteret internationalt i længere tid, og der er derfor opnået indsigt i, hvad der virker og ikke virker. Relevans I alle fem regioner har der været overvejelser om, hvorvidt international rekruttering af sygeplejersker og speciallæger kunne være en relevant mulighed for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. I alle regioner har man vurderet, at denne mulighed skal anvendes. I forhold til speciallæger står regionerne lidt forskelligt. I Region Nordjylland har lægemanglen på sygehusene og i almen praksis gennem flere år været forholdsvis stor. Det betyder, at man på et tidligt tidspunkt har vurderet og truffet strategisk beslutning om, at international rekruttering er et nødvendigt bidrag til den samlede rekrutteringsindsats. De sydlige dele af Region Syddanmark og Region Sjælland har lignende erfaringer, ligesom den vestlige del af Region Midtjylland har oplevet tiltagende lægemangel over flere år. Modsat har man i Region Hovedstaden og den østlige del af Region Midtjylland først for alvor oplevet mangel på speciallæger inden for de seneste år. Det er således først for nylig, at det har været vurderet relevant at overveje en systematisk investering i international rekruttering af speciallæger. For så vidt angår overvejelser om aktiv og systematisk rekruttering af udenlandske sygeplejersker, er det først sket inden for de seneste år, hvor antallet af vakante sygeplejerskestillinger i den offentlige del af sundhedsvæsenet er steget markant og forventes fortsat at stige. Alle regioner oplever manglen på sygeplejersker. Alt i alt vurderer alle regioner, at international rekruttering er relevant, hvad angår både sygeplejersker og speciallæger. 19

20 Organisering På baggrund af den gennemførte dataindsamling kan det konstateres, at der er et mangefacetteret billede af, hvorledes regionerne organiserer indsatsen i forhold til international rekruttering. Størsteparten af regionerne har igangsat centralt forankrede initiativer, og i Region Nordjylland er initiativerne primært forankret på regionsniveau. Centralt forankrede initiativer er som hovedregel gennemført i tæt samarbejde med de enkelte sygehusenheder, som det for eksempel er set i Region Midtjylland omkring rekrutteringen af indiske læger. Dertil kommer, at der i alle regioner på nær Region Nordjylland findes en lang række initiativer på sygehusniveau. Mest markant er Sygehus Sønderjylland, hvor der er mangeårig tradition for rekruttering af både læger og sygeplejersker fra Tyskland, mens hospitaler for eksempel i Region Hovedstaden har forsøgt sig med egne stillingsopslag i Sverige. Der er få eksempler på initiativer, der er decideret forankret på enkeltafdelinger. Det typiske er, at de enkelte sygehusafdelinger inddrages i overvejelserne i forhold til behov, ønske om udenlandske arbejdstagere og indholdet i det samlede rekrutteringsinitiativ. Der synes at være en tendens til, at de mindre regioner og de enkelte sygehusenheder er tilbøjelige til at inddrage den enkelte afdeling i den konkrete beslutning om international rekruttering. I en enkelt region blev de enkelte afdelinger alene inddraget i forhold til en vurdering af omfanget af vakancer. På tværs af regionerne er der gode erfaringer med ansættelse af projektmedarbejder med erfaring med international rekruttering og ansættelse af projektmedarbejder fra det land, hvor de udenlandske arbejdstagere forventes at blive hentet, for at sikre god indsigt i deres forventninger. Omkostninger Der findes ikke præcise opgørelser af omkostningerne til at gennemføre international rekruttering i dag. I alle regioner og på de enkelte sygehuse er det i flere omgange overvejet, om det kan betale sig at investere i rekruttering af udenlandske læger og sygeplejersker. I forbindelse med de enkelte rekrutteringsinitiativer vurderes således, om det beløb, der erfaringsmæssigt er knyttet til rekruttering af den pågældende type udenlandske arbejdstager, modsvarer gevinsterne. I relation til rekruttering af speciallæger viser erfaringerne fra de fem regioner, at der er tale om en relativt stor investering, før den uden- 20

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rekruttering af indiske speciallæger til Region Midtjyllands sundhedsvæsen. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Rekruttering af indiske speciallæger til Region Midtjyllands sundhedsvæsen. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Rekruttering af indiske speciallæger til Region Midtjyllands sundhedsvæsen Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 10 (åbne bilag) Afdeling: HR sekretariatet Udarbejdet

Læs mere

International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor.

International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor. International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor. Forslagskatalog Arbejdsmarkedsstyrelsen 22. november 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Forslag

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter . Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med EDI/XML Partnerskabsoplysninger 4 1.2 EDI/XML Partnerskabsoplysninger

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Redegørelse Rekruttering af speciallæger i Region Syddanmark

Redegørelse Rekruttering af speciallæger i Region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: HR Rekruttering Journal nr.: Dato: 4. februar 2010 Udarbejdet af: Annette Lunde Stougaard E-mail: Annette.Stougaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631194 Redegørelse Rekruttering

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Lægeforeningen 27. november 2008 Notat Jr. 2006-154/204867 JAS Emne: Til: Fra: Rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Gevinstpotentialer. Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger. MedCom 7-projekter . Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med udvikling og

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Strategi for fremtidens ambulante behandling

Strategi for fremtidens ambulante behandling Strategi for fremtidens ambulante behandling Sundhedsvæsenet i Danmark står over for markante udfordringer i de kommende år. Befolkningsudviklingen betyder, at der bliver flere ældre, og samtidig stiger

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 289 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPAAK Koordineret med: - Dok.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere