Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger"

Transkript

1 Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Med lovindgrebet, der afsluttede konflikten på skoleområdet, og med en snarlig folkeskolereform banes der vej for udvikling og forbedring af folkeskolens resultater. Muligheden for udvikling og forandring er enestående, historisk og skal gribes af kommunerne. Folkeskolen er efter mange års pres fra kommunerne endelig pr. 1. august 2014 frigjort fra de bindinger i arbejdstidsreglerne, der forhindrede udvikling og tilrettelæggelse af lærernes arbejde efter, hvad der tjener elevernes resultater bedst. Den 23. maj 2013 Sags ID: SAG Dok.ID: Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/5 De nye enkle og fleksible rammer skal udfyldes af målrettet ledelse på alle niveauer i kommunen med det formål at forbedre folkeskolens resultater. Udviklingen skal bæres igennem af kommunale beslutninger, som træffes efter dialog og samarbejde med alle relevante lokale interessenter, ikke mindst de fagligt fremmeste lærere, som kan vise vej for andre. I den proces bør kommunerne ikke sætte de nye frihedsgrader over styr ved at båndlægge det fremtidige handlerum gennem indgåelse af nye lokale aftaler eller give tilsagn om aftaler med den lokale kreds af Danmarks Lærerforening eller tillidsrepræsentanten om, hvor meget arbejdstid lærerne bruger til forskellige arbejdsopgaver. KL finder derfor anledning til igen at tage afstand fra indgåelsen af egentlige juridisk bindende lokale aftaler og samtidig opfordre til inddragelse af de relevante lokale aktører i udviklingen af en ny folkeskole. Aftaler indebærer juridisk bindende regler for adfærden på skolerne. Aftaler kan kun ændres via opnået enighed i forhandlinger mellem aftalens parter. Det skaber meget ringe vilkår for udvikling, nytænkning og fleksibilitet.

2 De nye arbejdstidsregler udgør den nødvendige og tilstrækkelige regulering af lærernes arbejdstid De nye arbejdstidsregler sætter den ydre ramme om lærernes arbejdstid og indeholder de nødvendige værn imod det grænseløse arbejde. Lærerne har sikkerhed for ferie og fritid på lige fod med alle andre medarbejdergrupper. Lærerne har desuden gennem en opgaveoversigt en særlig sikret ret til at kende de forventede arbejdsopgaver i skoleåret. Lærerne kompenseres ved arbejde på skæve og ubekvemme tidspunkter. De nye arbejdstidsregler skal ikke suppleres med lokale aftaler, der regulerer anvendelsen af lærernes arbejdstid. Der skal således ikke indgås lokale aftaler om fx hvor meget tid, der skal afsættes til forberedelse, eller hvor mange timer lærerne maksimalt kan undervise. De nye arbejdstidsregler udgør den nødvendige og tilstrækkelige regulering af lærernes arbejdstid. Reglerne svarer til de regler, der gælder for alle andre medarbejdergrupper i kommunen. Der indgås ikke lokale aftaler med Dansk Sygeplejeråd om, hvor mange timer sygeplejerskerne skal bruge på sårpleje eller andre arbejdsopgaver. Der er i reglerne en hjemmel til at indgå lokale aftaler, der supplerer og fraviger de centralt fastsatte regler. Regeringen har tydeligt i bemærkningerne til loven tilkendegivet, at det ikke er intentionen, at adgangen til at indgå lokale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, som begrænser ledelsesretten i forhold til at lede og fordele arbejdet. Det er således meget klart ikke sigtet med loven, at der efterfølgende skal indgås lokale aftaler om arbejdstidens tilrettelæggelse og anvendelse. Dette kan derfor ikke anbefales og må anses for en overtrædelse af lovgivers intentioner med loven. Samtidig må det med al sandsynlighed forventes, at der i den ventede reform af folkeskolen, vil være et markant krav til kommunerne om levering af mere undervisning. Det indebærer, at såfremt en kommune på forhånd indgår eller forpligter sig til at indgå en lokaleaftale om anvendelsen af ressourcerne i folkeskolen, så vil konsekvensen kunne være et betydeligt forstærket økonomisk pres på kommunen, når folkeskolereformen skal implementeres med deraf følgende øgede sparekrav på kommunens øvrige opgaveområder. Kommunalbestyrelsen pådrager sig dermed et ansvar for at finde besparelser på andre serviceområder som fx ældreområdet eller dagpasningsområdet for at kunne opfylde den indgåede aftale på skoleområdet. Plads til dialog og ledelse på skolerne skal fastholdes Det er vigtigt, at skolelederne nu får rum til at lede forandringerne på skolerne. Det skal selvfølgelig ske i tæt dialog med medarbejderne, således er 2

3 det i lærernes nye arbejdstidsregler fastlagt, at der forud for normperioden på baggrund af en dialog mellem ledelse og lærer skal udarbejdes en opgaveoversigt, som overordnet angiver de opgaver, som læreren påtænkes at løse i normperioden. Ligeledes forudsættes der en dialog mellem ledelsen og læreren, hvis der bliver behov for væsentlige ændringer i de forudsatte opgavers indhold og omfang. Lokal inddragelse og involvering af interessenter i forberedelsen af folkeskolereformen og omstilling af skolen Det forventes, at der inden sommerferien er indgået et politisk forlig om en folkeskolereform, der har som erklæret overordnet mål, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. I efteråret 2013 forventes lovgivningen for reformen at falde på plads, ligesom den enkelte kommune vil have skabt overblik over de økonomiske og styringsmæssige konsekvenser af reformen. Kommunalbestyrelserne skal i det kommende år tage stilling til, hvordan de overordnede visioner for skolen skal omsættes til konkrete mål i hver kommune. Og allerede i efteråret skal kommunalbestyrelserne tage stilling til, hvilke rammer den enkelte skole skal arbejde med, når reformen skal gennemføres. Der forestår en omfattende opgave i kommunerne med at udvikle og omstille skolen, så alle elever kan lære mere og blive dygtigere. Derfor anbefaler KL, at alle kommunalbestyrelser tilrettelægger en proces, hvor der tages stilling til, hvilke interessenter der skal inddrages hvornår, og hvordan det skal ske. Processen skal indeholde visionære dialoger med mange forskellige parter, som kan bidrage fra forskellige perspektiver. Det vil være oplagt, at kommunen anvender allerede eksisterende fora og samarbejdsrelationer, hvor man vanligt drøfter kvalitetsudvikling. Men det bør også overvejes at etablere midlertidige udvalg, arbejdsgrupper eller andre inddragelsesprocesser, hvor kommunalbestyrelsen rammesætter en diskussion af skolens udvikling. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at udviklingen og omstillingen af skolen foregår i et helhedsperspektiv. Skolerne er en del af et fælles skolevæsen, og skolevæsenet er en integreret del af kommunens børne- og ungeområde. Derfor skal skolen åbne sig og samarbejde med lokalsamfundet, herunder dagtilbud, idrætsforeninger, musik- og billedskoler, kulturområdet, ungdomsuddannelser, erhvervslivet mv. Omstillingen af skolen til gavn for elevernes læring er afhængig af, at alle parter omkring folkeskolen tager ansvar for udvikling og fornyelse. Det gælder selvfølgelig ikke mindst ledelsen og medarbejderne på den enkelte 3

4 skole, som konkret skal realisere fornyelsen og dokumentere, at skolens elever bliver dygtigere. Når skolereformen er kendt, vil KL udsende materiale, der mere konkret inspirerer kommunerne til forskellige inddragelses- og involveringsprocesser. Brug MED-systemet og tillidsrepræsentanterne aktivt til information og drøftelse Reglerne for medindflydelse og medbestemmelse sætter en god ramme for information og drøftelser mellem ledelse og lærere på samme måde, som det gælder for andre medarbejdergrupper. Der gælder således en gensidig pligt for ledelse og medarbejdere til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold samt medbestemmelse ved fastlæggelsen af retningslinjer for tilrettelæggelsen af arbejds-, personale-, samarbejdsog arbejdsmiljøforhold inden for ledelsen ansvars- og kompetenceområde. Samarbejdet i henhold til MED-aftalen bygger på tillidsrepræsentantinstitutionen. Lærernes tillidsrepræsentant vil, som tillidsrepræsentanterne for andre medarbejdergrupper i kommunen, have en central rolle i det lokale samarbejde som modtager og formidler af information mellem ledelse og medarbejdere og som talsmand for lærerne. Tillidsrepræsentanten forudsættes fx orienteret, hvis det overvejes at gennemføre mere principielle ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og/eller tjenestefordelingen, således tillidsrepræsentantens eventuelle bemærkninger kan indgå i overvejelserne. Hvad skal der indgås lokale aftaler om? Som for andre medarbejdergrupper er der områder, hvor der skal indgås aftale med tillidsrepræsentanten eller anden repræsentant for lærerne. Det gælder fx i forhold til aftalen om lokal løndannelse. Fra 1. august 2014 ophæves de lokale lønaftaler, der var indgået i forbindelse med Arbejdstidsaftale 08, og som trådte i stedet for en række funktionstillæg og arbejdstidsbestemte tillæg efter overenskomsten. I en række kommuner har man i disse aftaler anvendt lokale lønmidler ud over de centrale løntillæg. I bemærkningerne til loven er det fastsat, at man lokalt skal indgå aftale om genanvendelse af disse lokale midler. Forpligtende samarbejder om kompetenceudvikling, samarbejde, tillid og arbejdsmiljø Lovforslaget indebærer endelig, at Lærernes Centralorganisation inddrages i formuleringen af pejlemærker for udmøntningen af de 1 mia. kr., som er 4

5 afsat i regeringens udspil til en folkeskolereform til kompetenceløft af lærere og pædagoger på folkeskoleområdet. Derudover foreslår regeringen, at der afsættes 20 mio. kr. i til at understøtte et fortsat tillidsfuldt samarbejde og et godt arbejdsmiljø på skolerne. KL vil orientere nærmere om indholdet og processen omkring disse forpligtende samarbejder, når der foreligger nærmere om, hvordan det skal udfoldes centralt og lokalt. Et år til dialog og forberedelse Kommunerne bruge det kommende år til at blive klogere på, hvilken folkeskole, der skal udvikles lokalt, og hvordan de nye muligheder kan anvendes bedst muligt. Som beskrevet ovenfor skal alle relevante lokale interessenter inddrages i forandringsprocessen, herunder også medarbejderne, lærerne og deres valgte tillidsfolk, nøjagtig som kommunerne gør det i forbindelse med andre store kommunale reformer. KL og kommunerne arbejder tæt sammen om inspiration til, hvordan forandringsprocesserne kan tilrettelægges, hvordan dialogen og samarbejdet lokalt kan udfolde sig og være vedkommende uden at der indgås lokale arbejdstidsaftaler. Med venlig hilsen Erik Nielsen Kristian Wendelboe 5

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere