O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV : Dansk Sygeplejeråd (advokat Steen Hellmann) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland (Advokat Morten Ulrich)

2 - 2 INDLEDNING Mellem Dansk Sygeplejeråd (Sygeplejerådet) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland (Regionen) er der opstået uoverensstemmelse om forståelsen af 14 i arbejdstidsaftalen mellem på den ene side Regionernes Lønnings- og Takstnævn og på den anden side Dansk Sygeplejeråd og flere andre lønmodtagerorganisationer, herunder Jordemoderforeningen. Bestemmelsen omhandler tilkald, der i 14, stk. 1, er defineret således: Ved tilkald udenfor planlagt tjeneste forstås tilkald, hvor den ansatte ikke har planlagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste. Det er Sygeplejerådets opfattelse, at bestemmelsen finder anvendelse, når en sygeplejerske kontaktes i sin fritid med anmodning om at udføre arbejde inden den næste planlagte tjeneste. Det er desuden rådets opfattelse, at ordene i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste ikke omfatter tjeneste, som den tilkaldte sygeplejerske skal udføre umiddelbart op til, dvs. i tidsmæssig sammenhæng med den planlagte tjeneste. Heroverfor er det Regionens opfattelse, at de citerede ord skal forstås som i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste. Sygeplejerådets opfattelse indebærer, at tjeneste i umiddelbar tilslutning til dvs. som støder op til den planlagte normale arbejdstid, skal honoreres efter tilkaldsbestemmelsen i 14, mens regionens opfattelse indebærer, at sådan tjeneste skal honoreres efter reglerne om overarbejde. Sagen er af Sygeplejerådet ved klageskrift af 5. november 2013 indbragt for denne faglige voldgiftsret, der har bestået af juridisk chef Elise Hammer og forhandlingsleder Ulla Åkerlund Thomsen, udpeget af Sygeplejerådet, chefrådgiver Jan Bülow og seniorkonsulent Anne Friis Jensen, udpeget af Regionen, og som opmand fhv. højesteretsdommer Per Sørensen. Sagen er forhandlet den 15. januar 2015.

3 - 3 PÅSTANDE Dansk Sygeplejeråd har nedlagt påstand om, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn skal anerkende, at der er tale om tilkald i henhold til 14 i Arbejdstidsaftale af 6. oktober 2011 indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere m.fl., når en sygeplejerske uden for tjeneste tilkaldes til tjeneste inden den næste planlagte tjeneste, uanset om denne tjeneste skal udføres umiddelbart forud for den næste planlagte tjeneste. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har påstået frifindelse og har desuden nedlagt selvstændig påstand om, at Sygeplejerådet skal anerkende, at arbejde, som udføres i umiddelbar tilknytning til planlagt tjeneste, ikke er omfattet af 14 i Arbejdstidsaftale af 6. oktober 2011 indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere m.fl. Sygeplejerådet har påstået frifindelse over for Regionens selvstændige påstand. SAGEN 1. Baggrunden for sagen I 2012 blev Sygeplejerådet opmærksom på, at flere sygeplejersker ansat på Regionshospitalet i Randers blev honoreret efter reglerne om overarbejde i arbejdstidsaftalens 12, når de udførte ekstraarbejde, der tidsmæssigt lå placeret umiddelbart forud for den næste planlagte tjeneste. Dette gjaldt også i tilfælde, hvor ekstraarbejdet var blevet varslet over for sygeplejersken i dennes fritid, dvs. efter udførelsen af den umiddelbart forudgående tjeneste. Det kan have stor betydning for aflønningen af den tilkaldte sygeplejerske, om arbejdet honoreres som overarbejde eller efter bestemmelsen om tilkald i arbejdstidsaftalens 14. De situationer, der er sigtet til, er i klageskriftet beskrevet således: A) Sygeplejerske A er fuldtidsansat.

4 - 4 Hun er planlagt til at møde mandag kl og tirsdag kl Hun ringes op i fritiden tirsdag formiddag og bliver bedt om at møde ind 1 time tidligere end planlagt, dvs. kl om tirsdagen. B) Sygeplejerske B er deltidsansat. Hun er planlagt til at have en arbejdsfri periode mandag, og tirsdag skal hun arbejde kl Hun ringes op i fritiden tirsdag formiddag og bliver bedt om at møde ind 2 timer tidligere end planlagt, dvs. kl om tirsdagen. 2. Arbejdstidsaftalen I arbejdstidsaftalen hedder det bl.a.: 6. MØDEPLAN Stk. 1. Den ansatte skal kende tjenestens placering mindst 4 uger forud. Dette gælder dog ikke for afløsningspersonale samt for sygeplejersker, der er omfattet af reglerne om en regional vikarordning. Stk. 2. Bestemmelser om varsling af ændringer i den planlagte tjenestes placering aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed gælder bestemmelsen i stk. 3. Stk. 3. Ændringer i den planlagte tjenestes placering kan ske efter drøftelse med medarbejderen og kun i ganske særlige tilfælde. Orientering om ændringer i den planlagte tjeneste skal foregå i arbejdstiden med et varsel på mindst 1 døgn. Hvis 1-døgnsvarslet ikke overholdes, betales der for omlagte timer et tillæg, beregnet pr. påbegyndt halve time, på 29,36 kr. (31. marts 2000 niveau) pr. time. Ved omlagt rådighedstjeneste udgør tillægget 14,68 kr. (31. marts 2000 niveau) pr. omlagt rådighedstime. BEMÆRKNINGER: Ved omlagte timer forstås timer, hvor den ansatte ifølge tjenesteplanen ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjeneste eller rådighedsvagt. Overarbejde er ikke omlagt tjeneste.

5 - 5 En tjeneste kan omlægges inden for en 24-timers periode forud for den oprindelige planlagte vagts sluttidspunkt eller efter dens planlagte starttidspunkt. 12. OVERARBEJDE Stk. 1. Arbejde ud over den daglige planlagte arbejdstid for fuldtidsansatte er overarbejde. Stk. 2. Ansatte, der pålægges at udføre overarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af overarbejde ud over 1 time ydes et tillæg pr. gang på 26,56 kr. (31. marts 2000 niveau). Stk. 3. Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag og betales med 50% tillæg til timelønnen eller afspadseres med tillæg af 50% (1:1,5). BEMÆRKNINGER: Hvis der mellem to normaltjenester udføres effektiv tjeneste (overarbejde eller tilkald uden for planlagt tjeneste), og der ikke kan opnås den planlagte hviletid på 11 (8) timer, gives medarbejderen tjenestefrihed med løn, indtil der er opnået 8 timers hviletid. Der finder afspadsering sted for øvrige planlagte timer. I andre tilfælde finder afspadsering sted. 14. TILKALD Stk. 1. Ved tilkald uden for planlagt tjeneste forstås tilkald, hvor den ansatte ikke har planlagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste. BEMÆRKNINGER: Tilkald uden for planlagt tjeneste dækker således over tilkald på fridøgn, søgnehelligdage, tilkald mellem 2 døgns tjenester, andre frihedsperioder på 24 timer eller mere (arbejdsfri dage) og hele afspadseringsdage (under 4 dages varsel, jf. 10, stk. 3). Bestemmelsen om tilkald udenfor planlagt tjeneste gælder således ikke hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjeneste eller rådighedstjeneste, dog forudsat at den korte eller lange fridøgnsperiodes minimumslængde overholdes. Stk. 2. Det aftales lokalt, hvordan tilkald udenfor planlagt tjeneste honoreres.

6 - 6 BEMÆRKNINGER: Denne aftales bilag 3 beskriver forskellige mulige modeller for honorering i forbindelse med tilkald udenfor planlagt tjeneste. Stk. 3. Kan der ikke opnås enighed gælder følgende: Tilkald udenfor planlagt tjeneste honoreres som overarbejde beregnet pr. påbegyndt halve time. For fuldtidsansatte regnes tilkald på planlagte fridøgn, søgnehelligdage eller fridage af mindst 24 timers varighed altid for mindst 6 timer. Øvrige tilkald regnes for mindst 3 timer. For arbejde ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time. For deltidsansatte regnes tilkald på planlagte fridøgn og søgnehelligdage for mindst 6 timer. Øvrige tilkald regnes for mindst 3 timer. For arbejde ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time. 3. Overenskomstfornyelsen i 2002 Den nugældende arbejdstidsaftale blev indgået ved et forhandlingsprotokollat af 12. marts 2002 vedrørende fornyelse af overenskomster/aftaler pr. 1. april 2002 for Sundhedskartellets område. I aftalens pkt. III g hed det bl.a.: g. Arbejdstid og særydelser, Amtsrådsforeningens forhandlingsområde Der indgås en arbejdstidsaftale mellem Amtsrådsforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Den Alm. Danske Jordemoderforening, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Dansk Tandplejerforening, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen og Økonomaforeningen, jf. bilag 11. Bilag 11 indeholdt Arbejdstidsaftale udkast af den , kl Heri lød 15, stk. 1, således: 15. tilkald udenfor planlagt tjeneste Stk. 1. Ved tilkald udenfor planlagt tjeneste forstås tilkald, hvor den ansatte ikke har planlagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste. BEMÆRKNING:

7 - 7 Tilkald udenfor planlagt tjeneste dækker således over tilkald på fridøgn, søgnehelligdage, andre frihedsperioder på 24 timer eller mere (arbejdsfri dage) og hele afspadseringsdage (under 4 dages varsel, jf. 11, stk. 3). Bestemmelsen om tilkald udenfor planlagt tjeneste gælder således ikke hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjeneste eller rådighedstjeneste, dog forudsat at den korte eller lange fridøgnsperiodes minimumslænge overholdes. Formuleringen som ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste svarer til den, der fremgår af arbejdstidsreglerne for ansatte i staten, men under den endelige redigering af arbejdstidsaftalen blev den ændret til som ikke er i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste, dvs. til den ordlyd, der i dag er den gældende. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har oplyst, at det ikke af organisationens arkiver fremgår, hvorfor ordlyden i den senere underskrevne aftale blev ændret. Sygeplejerådet har til belysning af forløbet i forbindelse med redigeringen af bestemmelsen om tilkald ført Lene Maigaard, der er forhandlingsleder for Jordemoderforeningen, som vidne. Under sin forklaring henviste Lene Maigaard til en mail, som hun den 6. september 2005 sendte til Lotte Pedersen i da Amtsrådsforeningen. Mailen blev sendt i anledning af en drøftelse mellem Jordemoderforeningen og Amtsrådsforeningen om en sag fra Kolding Sygehus, hvori der var uenighed om et spørgsmål svarende til det, denne sag omhandler. I mailen hedder det: Kære Lotte, Jeg er fortsat ikke enig i din udlægning. Overarbejde kan kun varsles i arbejdstiden, jf. 12 og der er en anerkendt høj grad af forpligtelse for den ansatte til at tåle overarbejde. Når medarbejderen derimod har fri hvilket der er tale om her kan hun sige nej til at møde ind hun er jo ikke i rådighedstjeneste. Ud over honoreringen er dette en væsentlig forskel på overarbejde og tilkald. I redigeringsfasen efter OK 02, hvor den nuværende formulering af tilkaldsbestemmelsen kom ind, var der enighed om, at det afgørende for, hvornår der var tale om honorering for tilkald var, om man blev kontaktet/varslet i arbejdstiden eller i fritiden. Det var den eneste anvendelig måde at skelne overarbejde fra tilkald på. Spørgsmålet og dermed også situationen, hvor man kontaktes i fritiden for at møde ind før en vagt blev altså diskuteret meget grundigt i redigeringsfasen og afstedkom den nuværende formulering.

8 - 8 At der dengang blev taget stilling til netop denne problematik understøttes i øvrigt også af, at den endelige aftales 14 stk. 1 benytter formuleringen i forlængelse af, mens det foregående udkast af 20. november benyttede formuleringen i tilslutning til, som sprogligt harmonerer med din opfattelse af bestemmelsen. Vi blev altså dengang enige om at ændre formuleringen, så der ikke kunne være tvivl om at tilkald før en vagt var tilkald (!) Den gang var der således enighed om, at det eneste afgørende var, om kontakten skete i fritiden eller i arbejdstiden og ikke om arbejdet lå opad en planlagt vagt. At arbejde i forlængelse af vagten er nævnt som en undtagelse fra tilkaldsbestemmelsen er for at præcisere, at der fortsat kan pålægges overarbejde i arbejdstiden. Denne fælles definition blev, efter at aftalen var underskrevet, drøftet endnu engang på et opfølgningsmøde mellem SHK, FOA, HK og arbejdsgiverne den 29. april Igen bekræftede man overfor hinanden, at blev medarbejderen kontaktet i fritiden faldt det under bestemmelserne om tilkald, mens overarbejde kun kunne pålægges i arbejdstiden. Det nævnte forløb må Thorkild, Mik og Erik Møller også kunne huske? Efter at der opnåedes enighed om denne nye formulering frafaldt Jordemoderforeningen i øvrigt en voldgiftssag mod H:S, som var rejst før ok-forhandlingerne på baggrund af en tvist om forskellen mellem tilkald og over/merarbejde. Sagen, der gav anledning til Lene Maigaards mail, blev i enighed løst ved, at jordemoderen i det konkrete tilfælde, ud over honorering for døgnvagten, fik betaling for 3 overarbejdstimer i henhold til 14 om tilkald. I et brev af 18. juli 2006 fra Regionerne til Sundhedskartellet hedder det bl.a.: Møde den vedrørende fortolkning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner og Sundhedskartellet har den afholdt møde om forståelsen af SHK arbejdstidsaftalen i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Sagen drejede sig nærmere om en jordemoder, som var blevet kaldt på arbejde 10 minutter forud for sin planlagte døgnvagts begyndelse. Sagen afledte herefter bl.a. en fortolkning om 14 om tilkald, idet der var tale om, at vagten var blevet forlænget forud for den planlagte vagt. Der kunne ikke opnås enighed om, hvorvidt der var tale om tilkald eller overarbejde i forlængelse af planlagt tjeneste. Der var enighed om, at sagen blev løst således, at jordemoderen i det konkrete tilfælde, ud over honoreringen for døgnvagten, får betaling for 3 overarbejdstimer i henhold til 14 om tilkald.

9 - 9 Danske Regioner tilkendegav, at man ville tage en revision af bestemmelsens formulering og betydning angående i forlængelse af op til drøftelse ved de næstkommende overenskomstforhandlinger. Danske Regioner fandt ikke, at der bør gælde de samme kompensationsregler for de to væsentligt forskellige situationer, på den ene side et tilkald til tjeneste mellem to planlagte tjenester og på den anden side ekstra arbejde i tilknytning til en planlagt tjeneste, hvor den ansatte forbliver i tjeneste. Danske Regioners tilkendegivelse om at ville tage en revision af bestemmelsen i 14 op til drøftelse blev ikke fulgt op. 4. Tidligere arbejdstidsaftaler I arbejdstidsaftalen fra 1995 hed det i 2 bl.a.: Stk. 10. (Fridøgn, søgnehelligdage og andre frihedsperioder på 24 timer eller mere). Der ydes en ugentlig fridøgnsperiode af 55 til 64 timers samlet varighed. Opdeles fridøgnsperioden, skal hver periode udgøre mindst 35 timer. Disse kan hver nedsættes med indtil 3 timer, såfremt der er tale om nedsættelse af hviletiden. Overarbejde i forlængelse af normaltjeneste eller rådighedstjeneste honoreres dog efter de almindelige bestemmelser for overarbejde, medmindre længden for fridøgnenes/søgnehelligdagsdøgnenes frihedsperioder ikke overholdes. Stk. 11. (Tjeneste i andre frihedsperioder, der ikke er omfattet af stk. 10). Opkald For opkald til tjeneste i frihedsperioder, der ikke er omfattet af stk. 10, betales, der som for overarbejde, dog mindst for 3 timer. For flere opkald inden for 3 timer betales kun for 3 timer. For arbejde ud over 3 timer, betales der pr. påbegyndt time. Arbejdstidsaftalerne i 1997 og 1999 indeholdt bestemmelser svarende hertil, men som det ses, blev disse rekonstrueret og omskrevet i 2002.

10 Tidligere vejledninger I anledning af forespørgsler om forståelsen af bestemmelsen om opkald i 2, stk. 11, i den dagældende arbejdstidsaftale skrev Hillerød Sygehus Personale og administrationsafdeling i et brev af 21. juni 1995 bl.a. således til afdelingsledelserne: Vedrørende opkald til tjeneste udenfor normal arbejdstid. Personale og Administrationsafdelingen har modtaget forespørgsler vedrørende registrering af 3 timers overarbejdshonorering af telefonopkald til sygeplejersker udenfor disses normale arbejdstid. Spørgsmålet er nærmere undersøgt og følgende kan hermed præciseres: I henhold til 2, stk. 11 i den mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Dansk Sygeplejeråd indgåede aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for sygeplejersker m.fl., udløser opkald til tjeneste i frihedsperioder, som ikke er fridøgn 3 timers overarbejde. Efter drøftelse med Amtsrådsforeningen skal udtrykket opkald til tjeneste fortolkes således, at hvis et telefonisk opkald bevirker en faglig vurdering og stillingtagen til, samt anvisning på løsning af et konkret opstået tjenstligt spørgsmål, så kan det betragtes som udført tjeneste, også selvom det ikke har nødvendiggjort en fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen. Der vil ikke være tale om tjeneste, som udløser honorering, hvis opkaldet er begrundet i forekommende afvigelser fra afdelingens/den opkaldte sygeplejerskes rutiner i form af f.eks. forglemmelser ved rapportgivning ved vagtskifte eller drøftelser af tjenesteliste, nøglespørgsmål eller andet af kollegial art. Af Vejledning til arbejdstidsreglerne, udarbejdet af HR-Løn og Refusion i region Midtjylland, der er opdateret i marts 2013, fremgår bl.a.: MØDEPLAN Den ansatte skal kende sin tjenestes placering mindst 4 uger forud. Undtaget er afløsere og personale omfattet af vikarordninger Omlagte timer Ændring i arbejdstidsplanen skal drøftes med den ansatte. Orientering om ændring skal foregå i arbejdstiden og med et varsel på mindst 24 timer. Hvis varslet på 24 ti-

11 - 11 mer ikke overholdes betales for de timer der ligger på et andet tidspunkt end planlagt et tillæg pr omlagt time En tjeneste kan omlægges inden for en 24 timers periode forud for den planlagte vagts sluttidspunkt eller efter det planlagte vagts starttidspunkt. Lønart 800. Tilkald Hvis en ansat uden for arbejdstiden får besked på at møde ind på tidligere tidspunkt end efter planen, kan vi ikke nøjes med at betale for omlagt tjeneste. Da skal der honoreres efter bestemmelserne om tilkald. (herom senere). SPØRGSMÅL OG SVAR 7. Tilkald En deltidsansat har en ugentlig fridag fra mandag kl. 14 til onsdag kl. 10, hvor pågældende skal udføre en tjeneste fra kl. 10 til 12. Tirsdag kl. 12 bliver pågældende ringet op og bedt om at møde ind onsdag kl. 09. Hvordan skal det honoreres? Svar: Der er tale om en kort frihedsperiode, der er lang nok uanset om der mødes ind en time før kl. 9, og at den også er lang nok selv om den pågældende møder ind kl. 09. Men der sker brud på fridøgnet, og det udløser overarbejdsbetaling for 6 timer. Regionen har oplyst, at vejledningen er udfærdiget af Psykiatrien under Region Midtjylland, se i øvrigt nedenfor under Regionens argumenter. FORKLARINGER Lene Maigaard har forklaret, at hun er jurist og har været forhandlingsleder i Jordemoderforeningen siden Hun deltog ikke i forhandlingerne, der førte til aftalen i forhandlingsprotokollen af 12. marts 2002, men var med til at redigere den senere underskrevne aftale. Under redigeringen tilkendegav hun over for Amtsrådsforeningens repræsentanter, at det var en fejl, at der i udkastet til aftalen i bilag 11 til forhandlingsprotokollen var kommet til at stå ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste i 15, stk. 1. Hun mener at kunne huske, at bl.a. Lotte Pedersen deltog på Amtsrådsforeningens side. Det kom til en drøftelse, hvorunder der var enighed om, at ordene i tilslutning til var et andet og videre begreb end det hidtidige i forlængelse af, og at man derfor

12 - 12 skulle opretholde den hidtidige formulering. Hun husker dette, fordi det var hende selv, der bragte emnet op, efter at hendes chef havde fremhævet over for hende, at dette var et meget væsentligt spørgsmål for Jordemoderforeningen. Det var Amtsrådsforeningen, der konciperede den endelige aftale. Havde der ikke været enighed om, at der var en forskel på de to begreber, havde der ikke været grund til at ændre formuleringen af aftalens tekst. Gennem alle årene har Jordemoderforeningen rådgivet sine medlemmer i overensstemmelse med den forståelse at tilkaldsbestemmelsen, som også Sygeplejerådet gør gældende under denne sag. Første gang, der for Jordemoderforeningens vedkommende opstod uenighed om fortolkningen af bestemmelsen, var under sagen i 2005 på Kolding Sygehus, der gav anledning til hendes mail af 6. september 2005 til Lotte Petersen. Da stod forløbet vedrørende redigeringen af bestemmelsen i 2002 stadig klart i hendes erindring, hvilket også fremgår af mailen. I anledning af denne sag har hun spurgt alle Jordemoderforeningens tillidsrepræsentanter om, hvordan bestemmelsen praktiseres. Af 23 adspurgte svarede 10, hvoraf 9 oplyste, at der hos dem følges den praksis, der har været anlagt af Jordemoderforeningen. En enkelt repræsentant fra Region Midtjylland svarede det modsatte. Lotte Pedersen har forklaret, at hun er kontorchef i regionerne. Hun blev ansat i Amtsrådsforeningen i november 2002, og deltog derfor ikke i forhandlingerne om arbejdstidsaftalen, heller ikke i forbindelse med redigeringen af aftalen. Hun kan ikke huske Lene Maigaards mail af 6. september Hun har forgæves gennemgået Danske Regioners arkiv for at finde relevant materiale. Hun har desuden spurgt hos KL, som Amtsrådsforeningen og nu regionerne har fælles forhandlinger med, men heller ikke der kan man erindre noget om forløbet i PARTERNES ARGUMENTER Sygeplejerådet har anført, at der i arbejdstidsaftalen skelnes mellem omlagt arbejde, overarbejde og arbejde ved tilkald. Bestemmelsen i 12 om overarbejde finder alene anvendelse, når det i arbejdstiden pålægges den ansatte at arbejde i forlængelse af den planlagte tjeneste. Dette ændres ikke af, at der i henhold til aftalens 12, stk. 2, andet afsnit, skal betales et tillæg, hvis overarbejde varsles senere end i arbejdstiden forud for den næste skemalagte tjeneste eller i arbejdstiden til udførelse samme dag. Ordlyden og bemærkningerne hertil i 14, stk. 1, om tilkald efterlader ikke tvivl om, at

13 - 13 bestemmelsen omfatter alle situationer, hvor en sygeplejerske kontaktes i sin fritid med anmodning om at udføre arbejde inden den planlagte næste vagt. I sådanne tilfælde foreligger der ikke hjemmel for arbejdsgiver til at pålægge overarbejde, da der ikke inden arbejdets udførelse foreligger en tjeneste, hvorunder der kan pålægges overarbejde i henhold til 12. Forud for ændringen af arbejdstidsaftalen i 2002 betegnedes tilkald som opkald, men formålet har hele tiden været at beskytte medarbejderne imod at blive kontaktet i fritiden med henblik på udførelse af tjeneste i fritiden frem til næste planlagte tjeneste. Bemærkningen i 14, stk.1, sidste afsnit, er da også helt i tråd med bestemmelserne om tilkald i de tidligere aftaler. De situationer, denne sag omhandler, er således dem, hvor sygeplejerskens arbejdsfri periode mellem to planlagte tjenester forstyrres og forkortes. Sygeplejerådets fortolkning af 14, stk. 1, støttes af Lene Maigaards forklaring om tilblivelsen af bestemmelsen i Efter forklaringen må det lægges til grund, at der var enighed om, at bestemmelsen skulle formuleres på linje med tilkaldsbestemmelserne i de tidligere arbejdstidsaftaler, og at formuleringen af 15, stk. 1 i bilag 11 til forhandlingsprotokollen af 12. marts 2012 var forkert. I forhold til formuleringen i bilag 11, der var et udkast, blev tekstens ordlyd og bemærkningerne hertil derfor ændret til det, der fremgår af den nugældende bestemmelse. Regionen har ikke kunnet fremlægge noget materiale eller føre nogen vidner, der imødegår Lene Maigaards forklaring, som tillige støttes af forløbet i Jordemoderforeningens sag i 2005/2006. Sygeplejerådet har endelig anført, at det af Region Midtjyllands vejledning, der senest er opdateret i marts 2013, fremgår, at arbejdsgiversiden har været enig i rådets forståelse af bestemmelsen og har praktiseret i overensstemmelse hermed. Hvis regionerne havde været afgørende uenig heri, kunne man have taget bestemmelsen op til overvejelse i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, således som det blev bebudet i Danske Regioners brev af 18. juli 2006 til Sundhedskartellet. Det er uden betydning for vurderingen af denne sag, at der gælder noget andet inden for det statslige regi, da aftalerne på dette område har en anden ordlyd og en anden historik. Regionen har anført, at ordene i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste i arbejdstidsaftalens 14, stk. 1, skal forstås som i umiddelbar tilknytning til planlagt tjeneste. Det indebærer, at tjeneste, der støder op til den planlagte normale arbejdstid, hvad enten tjenesten ligger umiddelbart

14 - 14 forud for eller i forlængelse af denne, skal anses som overarbejde og honoreres som sådan. Denne fortolkning følger af den sammenhæng, hvori reglen indgår, og af forarbejderne. Belastningen for den ansatte ved at møde f.eks. 1 time før normal arbejdstid må være den samme som ved at blive 1 time ud over normal arbejdstid. I begge tilfælde er der tale om indgreb i fritiden på 1 time. I modsætning hertil indebærer tilkald til arbejde, der udføres uden tidsmæssig sammenhæng med den planlagte normale arbejdstid, at medarbejderen pålægges et ekstra fremmøde. Denne form for belastning er ganske anderledes for den ansatte, og formålet med bestemmelserne i 14 er netop at honorere et sådant ekstra fremmøde på en særlig måde. Det er i denne sammenhæng underordnet, hvornår anmodningen om det ekstra fremmøde fremsættes af arbejdsgiveren. Regionernes fortolkning af 14 støttes af forhandlingsforløbet i Ved overenskomstfornyelsen ændrede man konstruktionen helt, idet man forlod de tidligere opkalds-/tilkaldsregler. Af forhandlingsprotokollen af 12. marts 2002 fremgår, at det var bestemmelsen, som den var formuleret i bilag 11, dvs. i 15, stk. 1, der med underskrivelsen af protokollen blev aftalt. At bilag 11 blev betegnet som udkast, taler ikke afgørende herimod. Det må herved erindres, at den senere redigering af teksten, som Lene Maigaard har forklaret om, ikke var resultatet af en forhandling, men af embedsmændenes skrivning. I øvrigt angår Lene Maigaards forklaring et forløb, der ligger 12 år tilbage med den usikkerhed, der følger heraf, og hendes mail af 6. september 2005 kan ikke udlægges som en afgørende støtte for Sygeplejerådets fortolkning, idet den indeholder en blanding af erindring og ræsonnementer. I vurderingen af sagen må tillige indgå, at der ikke er den fornødne sammenhæng i Sygeplejerådets argumentation. Selve den omstændighed, at man bliver ringet op i sin fritid, kan ikke indebære en sådan særlig ulempe, som bestemmelsen har til formål at beskytte, og der må selvsagt ikke være et misforhold mellem den ulempe, et tilkald indebærer, og betalingen herfor. Det forekommer således absurd, at der, som hævdet af Sygeplejerådet, skal betales honorar for 3 timer i tilfælde, hvor den ansatte f.eks. kun møder 1 time før påbegyndelsen af den planlagte vagt. Regionen har endelig anført, at vejledning fra 2013, som Sygeplejerådet har henvist til, er et administrationsgrundlag fra Psykiatrien under Region Midtjylland, der ikke indeholder en korrekt fortolkning af reglerne. Afgørende er den forståelse, som Danske Regioner på vegne Regionshospitalet

15 - 15 i Randers har gjort gældende i denne sag, herunder på de fagretlige møder forud for anlæggelsen af voldgiftssagen. OPMANDENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION I overensstemmelse med den sædvanlige forståelse heraf er overarbejde defineret i arbejdstidsaftalens 12, stk. 1, som arbejde ud over den daglige planlagte arbejdstid, hvorved typisk må forstås arbejde, der efterfølgende forlænger arbejdstiden. Sådant arbejde skal varsles, opgøres og betales i overensstemmelse med bestemmelserne i 12, stk. 2 og 3. Tilkald er selvstændigt omhandlet i 14. Sprogligt indebærer ordet tilkald, at den ansatte på et tidspunkt, der ikke er i selve arbejdstiden, dvs. i fritiden, bliver anmodet om at udføre tjeneste, og begrebsmæssigt er sådan tjeneste ikke overarbejde, idet definitionen i 14, stk. 1, må læses således, at der er tale om tjeneste, der udføres uden for den planlagte tjeneste, men ikke i umiddelbar forlængelse heraf, jf. også bemærkningen i sidste afsnit ( gælder således ikke hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjeneste ). En almindelig læsning fører derfor til den forståelse af 14, som Sygeplejerådet gør gældende. Det har ikke været muligt for nogen af parterne at belyse, hvad der var baggrunden for, at der i 15, stk. 1, i udkastet til arbejdstidsaftalen i bilag 11 til forhandlingsprotokollen af 12. marts 2002 kom til at stå i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste, et begreb, der som forklaret af Lene Maigaard er videre end i umiddelbar forlængelse af sådan tjeneste og indebærer, at der i færre tilfælde skal betales efter tilkaldsbestemmelsen. Resultatet i den underskrevne aftale blev imidlertid, at tilkald blev defineret med den sidstnævnte ordlyd, og i mangel af andre oplysninger end dem, Lene Maigaard er fremkommet med, må 14, stk. 1, forstås efter ordlyden, således at tjeneste, der efter tilkald udføres umiddelbart forud for, dvs. i tilslutning til den næste planlagte tjeneste, skal honoreres efter 14 og ikke som overarbejde, jf. i øvrigt det, der er anført ovenfor. Herefter tages Sygeplejerådets påstand til følge.

16 - 16 T H I B E S T E M M E S : Regionernes Lønnings- og Takstnævn skal anerkende, at der er tale om tilkald i henhold til 14 i Arbejdstidsaftale af 6. oktober 2011 mellem nævnet og Dansk Sygeplejeråd m.fl., når en sygeplejerske uden for tjeneste tilkaldes til at udføre tjeneste inden den næste planlagte tjeneste, uanset om tjenesten skal udføres umiddelbart forud for den næste planlagte tjeneste. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter. Skodsborg, den 19. januar 2015 Per Sørensen

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.0107 Yngre Læger for speciallæge (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 13. maj 2008 i faglig voldgiftssag: Teknisk Landsforbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Dansk Byggeri for Expan A/S (konsulent Marie Gjesing Fynsk) - 2 - INDLEDNING Expan

Læs mere

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) 1. Sagens genstand og behandling

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst Mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd om ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere