O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV : Dansk Sygeplejeråd (advokat Steen Hellmann) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland (Advokat Morten Ulrich)

2 - 2 INDLEDNING Mellem Dansk Sygeplejeråd (Sygeplejerådet) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland (Regionen) er der opstået uoverensstemmelse om forståelsen af 14 i arbejdstidsaftalen mellem på den ene side Regionernes Lønnings- og Takstnævn og på den anden side Dansk Sygeplejeråd og flere andre lønmodtagerorganisationer, herunder Jordemoderforeningen. Bestemmelsen omhandler tilkald, der i 14, stk. 1, er defineret således: Ved tilkald udenfor planlagt tjeneste forstås tilkald, hvor den ansatte ikke har planlagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste. Det er Sygeplejerådets opfattelse, at bestemmelsen finder anvendelse, når en sygeplejerske kontaktes i sin fritid med anmodning om at udføre arbejde inden den næste planlagte tjeneste. Det er desuden rådets opfattelse, at ordene i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste ikke omfatter tjeneste, som den tilkaldte sygeplejerske skal udføre umiddelbart op til, dvs. i tidsmæssig sammenhæng med den planlagte tjeneste. Heroverfor er det Regionens opfattelse, at de citerede ord skal forstås som i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste. Sygeplejerådets opfattelse indebærer, at tjeneste i umiddelbar tilslutning til dvs. som støder op til den planlagte normale arbejdstid, skal honoreres efter tilkaldsbestemmelsen i 14, mens regionens opfattelse indebærer, at sådan tjeneste skal honoreres efter reglerne om overarbejde. Sagen er af Sygeplejerådet ved klageskrift af 5. november 2013 indbragt for denne faglige voldgiftsret, der har bestået af juridisk chef Elise Hammer og forhandlingsleder Ulla Åkerlund Thomsen, udpeget af Sygeplejerådet, chefrådgiver Jan Bülow og seniorkonsulent Anne Friis Jensen, udpeget af Regionen, og som opmand fhv. højesteretsdommer Per Sørensen. Sagen er forhandlet den 15. januar 2015.

3 - 3 PÅSTANDE Dansk Sygeplejeråd har nedlagt påstand om, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn skal anerkende, at der er tale om tilkald i henhold til 14 i Arbejdstidsaftale af 6. oktober 2011 indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere m.fl., når en sygeplejerske uden for tjeneste tilkaldes til tjeneste inden den næste planlagte tjeneste, uanset om denne tjeneste skal udføres umiddelbart forud for den næste planlagte tjeneste. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har påstået frifindelse og har desuden nedlagt selvstændig påstand om, at Sygeplejerådet skal anerkende, at arbejde, som udføres i umiddelbar tilknytning til planlagt tjeneste, ikke er omfattet af 14 i Arbejdstidsaftale af 6. oktober 2011 indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere m.fl. Sygeplejerådet har påstået frifindelse over for Regionens selvstændige påstand. SAGEN 1. Baggrunden for sagen I 2012 blev Sygeplejerådet opmærksom på, at flere sygeplejersker ansat på Regionshospitalet i Randers blev honoreret efter reglerne om overarbejde i arbejdstidsaftalens 12, når de udførte ekstraarbejde, der tidsmæssigt lå placeret umiddelbart forud for den næste planlagte tjeneste. Dette gjaldt også i tilfælde, hvor ekstraarbejdet var blevet varslet over for sygeplejersken i dennes fritid, dvs. efter udførelsen af den umiddelbart forudgående tjeneste. Det kan have stor betydning for aflønningen af den tilkaldte sygeplejerske, om arbejdet honoreres som overarbejde eller efter bestemmelsen om tilkald i arbejdstidsaftalens 14. De situationer, der er sigtet til, er i klageskriftet beskrevet således: A) Sygeplejerske A er fuldtidsansat.

4 - 4 Hun er planlagt til at møde mandag kl og tirsdag kl Hun ringes op i fritiden tirsdag formiddag og bliver bedt om at møde ind 1 time tidligere end planlagt, dvs. kl om tirsdagen. B) Sygeplejerske B er deltidsansat. Hun er planlagt til at have en arbejdsfri periode mandag, og tirsdag skal hun arbejde kl Hun ringes op i fritiden tirsdag formiddag og bliver bedt om at møde ind 2 timer tidligere end planlagt, dvs. kl om tirsdagen. 2. Arbejdstidsaftalen I arbejdstidsaftalen hedder det bl.a.: 6. MØDEPLAN Stk. 1. Den ansatte skal kende tjenestens placering mindst 4 uger forud. Dette gælder dog ikke for afløsningspersonale samt for sygeplejersker, der er omfattet af reglerne om en regional vikarordning. Stk. 2. Bestemmelser om varsling af ændringer i den planlagte tjenestes placering aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed gælder bestemmelsen i stk. 3. Stk. 3. Ændringer i den planlagte tjenestes placering kan ske efter drøftelse med medarbejderen og kun i ganske særlige tilfælde. Orientering om ændringer i den planlagte tjeneste skal foregå i arbejdstiden med et varsel på mindst 1 døgn. Hvis 1-døgnsvarslet ikke overholdes, betales der for omlagte timer et tillæg, beregnet pr. påbegyndt halve time, på 29,36 kr. (31. marts 2000 niveau) pr. time. Ved omlagt rådighedstjeneste udgør tillægget 14,68 kr. (31. marts 2000 niveau) pr. omlagt rådighedstime. BEMÆRKNINGER: Ved omlagte timer forstås timer, hvor den ansatte ifølge tjenesteplanen ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjeneste eller rådighedsvagt. Overarbejde er ikke omlagt tjeneste.

5 - 5 En tjeneste kan omlægges inden for en 24-timers periode forud for den oprindelige planlagte vagts sluttidspunkt eller efter dens planlagte starttidspunkt. 12. OVERARBEJDE Stk. 1. Arbejde ud over den daglige planlagte arbejdstid for fuldtidsansatte er overarbejde. Stk. 2. Ansatte, der pålægges at udføre overarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af overarbejde ud over 1 time ydes et tillæg pr. gang på 26,56 kr. (31. marts 2000 niveau). Stk. 3. Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag og betales med 50% tillæg til timelønnen eller afspadseres med tillæg af 50% (1:1,5). BEMÆRKNINGER: Hvis der mellem to normaltjenester udføres effektiv tjeneste (overarbejde eller tilkald uden for planlagt tjeneste), og der ikke kan opnås den planlagte hviletid på 11 (8) timer, gives medarbejderen tjenestefrihed med løn, indtil der er opnået 8 timers hviletid. Der finder afspadsering sted for øvrige planlagte timer. I andre tilfælde finder afspadsering sted. 14. TILKALD Stk. 1. Ved tilkald uden for planlagt tjeneste forstås tilkald, hvor den ansatte ikke har planlagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste. BEMÆRKNINGER: Tilkald uden for planlagt tjeneste dækker således over tilkald på fridøgn, søgnehelligdage, tilkald mellem 2 døgns tjenester, andre frihedsperioder på 24 timer eller mere (arbejdsfri dage) og hele afspadseringsdage (under 4 dages varsel, jf. 10, stk. 3). Bestemmelsen om tilkald udenfor planlagt tjeneste gælder således ikke hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjeneste eller rådighedstjeneste, dog forudsat at den korte eller lange fridøgnsperiodes minimumslængde overholdes. Stk. 2. Det aftales lokalt, hvordan tilkald udenfor planlagt tjeneste honoreres.

6 - 6 BEMÆRKNINGER: Denne aftales bilag 3 beskriver forskellige mulige modeller for honorering i forbindelse med tilkald udenfor planlagt tjeneste. Stk. 3. Kan der ikke opnås enighed gælder følgende: Tilkald udenfor planlagt tjeneste honoreres som overarbejde beregnet pr. påbegyndt halve time. For fuldtidsansatte regnes tilkald på planlagte fridøgn, søgnehelligdage eller fridage af mindst 24 timers varighed altid for mindst 6 timer. Øvrige tilkald regnes for mindst 3 timer. For arbejde ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time. For deltidsansatte regnes tilkald på planlagte fridøgn og søgnehelligdage for mindst 6 timer. Øvrige tilkald regnes for mindst 3 timer. For arbejde ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time. 3. Overenskomstfornyelsen i 2002 Den nugældende arbejdstidsaftale blev indgået ved et forhandlingsprotokollat af 12. marts 2002 vedrørende fornyelse af overenskomster/aftaler pr. 1. april 2002 for Sundhedskartellets område. I aftalens pkt. III g hed det bl.a.: g. Arbejdstid og særydelser, Amtsrådsforeningens forhandlingsområde Der indgås en arbejdstidsaftale mellem Amtsrådsforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Den Alm. Danske Jordemoderforening, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Dansk Tandplejerforening, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen og Økonomaforeningen, jf. bilag 11. Bilag 11 indeholdt Arbejdstidsaftale udkast af den , kl Heri lød 15, stk. 1, således: 15. tilkald udenfor planlagt tjeneste Stk. 1. Ved tilkald udenfor planlagt tjeneste forstås tilkald, hvor den ansatte ikke har planlagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste. BEMÆRKNING:

7 - 7 Tilkald udenfor planlagt tjeneste dækker således over tilkald på fridøgn, søgnehelligdage, andre frihedsperioder på 24 timer eller mere (arbejdsfri dage) og hele afspadseringsdage (under 4 dages varsel, jf. 11, stk. 3). Bestemmelsen om tilkald udenfor planlagt tjeneste gælder således ikke hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjeneste eller rådighedstjeneste, dog forudsat at den korte eller lange fridøgnsperiodes minimumslænge overholdes. Formuleringen som ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste svarer til den, der fremgår af arbejdstidsreglerne for ansatte i staten, men under den endelige redigering af arbejdstidsaftalen blev den ændret til som ikke er i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste, dvs. til den ordlyd, der i dag er den gældende. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har oplyst, at det ikke af organisationens arkiver fremgår, hvorfor ordlyden i den senere underskrevne aftale blev ændret. Sygeplejerådet har til belysning af forløbet i forbindelse med redigeringen af bestemmelsen om tilkald ført Lene Maigaard, der er forhandlingsleder for Jordemoderforeningen, som vidne. Under sin forklaring henviste Lene Maigaard til en mail, som hun den 6. september 2005 sendte til Lotte Pedersen i da Amtsrådsforeningen. Mailen blev sendt i anledning af en drøftelse mellem Jordemoderforeningen og Amtsrådsforeningen om en sag fra Kolding Sygehus, hvori der var uenighed om et spørgsmål svarende til det, denne sag omhandler. I mailen hedder det: Kære Lotte, Jeg er fortsat ikke enig i din udlægning. Overarbejde kan kun varsles i arbejdstiden, jf. 12 og der er en anerkendt høj grad af forpligtelse for den ansatte til at tåle overarbejde. Når medarbejderen derimod har fri hvilket der er tale om her kan hun sige nej til at møde ind hun er jo ikke i rådighedstjeneste. Ud over honoreringen er dette en væsentlig forskel på overarbejde og tilkald. I redigeringsfasen efter OK 02, hvor den nuværende formulering af tilkaldsbestemmelsen kom ind, var der enighed om, at det afgørende for, hvornår der var tale om honorering for tilkald var, om man blev kontaktet/varslet i arbejdstiden eller i fritiden. Det var den eneste anvendelig måde at skelne overarbejde fra tilkald på. Spørgsmålet og dermed også situationen, hvor man kontaktes i fritiden for at møde ind før en vagt blev altså diskuteret meget grundigt i redigeringsfasen og afstedkom den nuværende formulering.

8 - 8 At der dengang blev taget stilling til netop denne problematik understøttes i øvrigt også af, at den endelige aftales 14 stk. 1 benytter formuleringen i forlængelse af, mens det foregående udkast af 20. november benyttede formuleringen i tilslutning til, som sprogligt harmonerer med din opfattelse af bestemmelsen. Vi blev altså dengang enige om at ændre formuleringen, så der ikke kunne være tvivl om at tilkald før en vagt var tilkald (!) Den gang var der således enighed om, at det eneste afgørende var, om kontakten skete i fritiden eller i arbejdstiden og ikke om arbejdet lå opad en planlagt vagt. At arbejde i forlængelse af vagten er nævnt som en undtagelse fra tilkaldsbestemmelsen er for at præcisere, at der fortsat kan pålægges overarbejde i arbejdstiden. Denne fælles definition blev, efter at aftalen var underskrevet, drøftet endnu engang på et opfølgningsmøde mellem SHK, FOA, HK og arbejdsgiverne den 29. april Igen bekræftede man overfor hinanden, at blev medarbejderen kontaktet i fritiden faldt det under bestemmelserne om tilkald, mens overarbejde kun kunne pålægges i arbejdstiden. Det nævnte forløb må Thorkild, Mik og Erik Møller også kunne huske? Efter at der opnåedes enighed om denne nye formulering frafaldt Jordemoderforeningen i øvrigt en voldgiftssag mod H:S, som var rejst før ok-forhandlingerne på baggrund af en tvist om forskellen mellem tilkald og over/merarbejde. Sagen, der gav anledning til Lene Maigaards mail, blev i enighed løst ved, at jordemoderen i det konkrete tilfælde, ud over honorering for døgnvagten, fik betaling for 3 overarbejdstimer i henhold til 14 om tilkald. I et brev af 18. juli 2006 fra Regionerne til Sundhedskartellet hedder det bl.a.: Møde den vedrørende fortolkning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner og Sundhedskartellet har den afholdt møde om forståelsen af SHK arbejdstidsaftalen i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Sagen drejede sig nærmere om en jordemoder, som var blevet kaldt på arbejde 10 minutter forud for sin planlagte døgnvagts begyndelse. Sagen afledte herefter bl.a. en fortolkning om 14 om tilkald, idet der var tale om, at vagten var blevet forlænget forud for den planlagte vagt. Der kunne ikke opnås enighed om, hvorvidt der var tale om tilkald eller overarbejde i forlængelse af planlagt tjeneste. Der var enighed om, at sagen blev løst således, at jordemoderen i det konkrete tilfælde, ud over honoreringen for døgnvagten, får betaling for 3 overarbejdstimer i henhold til 14 om tilkald.

9 - 9 Danske Regioner tilkendegav, at man ville tage en revision af bestemmelsens formulering og betydning angående i forlængelse af op til drøftelse ved de næstkommende overenskomstforhandlinger. Danske Regioner fandt ikke, at der bør gælde de samme kompensationsregler for de to væsentligt forskellige situationer, på den ene side et tilkald til tjeneste mellem to planlagte tjenester og på den anden side ekstra arbejde i tilknytning til en planlagt tjeneste, hvor den ansatte forbliver i tjeneste. Danske Regioners tilkendegivelse om at ville tage en revision af bestemmelsen i 14 op til drøftelse blev ikke fulgt op. 4. Tidligere arbejdstidsaftaler I arbejdstidsaftalen fra 1995 hed det i 2 bl.a.: Stk. 10. (Fridøgn, søgnehelligdage og andre frihedsperioder på 24 timer eller mere). Der ydes en ugentlig fridøgnsperiode af 55 til 64 timers samlet varighed. Opdeles fridøgnsperioden, skal hver periode udgøre mindst 35 timer. Disse kan hver nedsættes med indtil 3 timer, såfremt der er tale om nedsættelse af hviletiden. Overarbejde i forlængelse af normaltjeneste eller rådighedstjeneste honoreres dog efter de almindelige bestemmelser for overarbejde, medmindre længden for fridøgnenes/søgnehelligdagsdøgnenes frihedsperioder ikke overholdes. Stk. 11. (Tjeneste i andre frihedsperioder, der ikke er omfattet af stk. 10). Opkald For opkald til tjeneste i frihedsperioder, der ikke er omfattet af stk. 10, betales, der som for overarbejde, dog mindst for 3 timer. For flere opkald inden for 3 timer betales kun for 3 timer. For arbejde ud over 3 timer, betales der pr. påbegyndt time. Arbejdstidsaftalerne i 1997 og 1999 indeholdt bestemmelser svarende hertil, men som det ses, blev disse rekonstrueret og omskrevet i 2002.

10 Tidligere vejledninger I anledning af forespørgsler om forståelsen af bestemmelsen om opkald i 2, stk. 11, i den dagældende arbejdstidsaftale skrev Hillerød Sygehus Personale og administrationsafdeling i et brev af 21. juni 1995 bl.a. således til afdelingsledelserne: Vedrørende opkald til tjeneste udenfor normal arbejdstid. Personale og Administrationsafdelingen har modtaget forespørgsler vedrørende registrering af 3 timers overarbejdshonorering af telefonopkald til sygeplejersker udenfor disses normale arbejdstid. Spørgsmålet er nærmere undersøgt og følgende kan hermed præciseres: I henhold til 2, stk. 11 i den mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Dansk Sygeplejeråd indgåede aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for sygeplejersker m.fl., udløser opkald til tjeneste i frihedsperioder, som ikke er fridøgn 3 timers overarbejde. Efter drøftelse med Amtsrådsforeningen skal udtrykket opkald til tjeneste fortolkes således, at hvis et telefonisk opkald bevirker en faglig vurdering og stillingtagen til, samt anvisning på løsning af et konkret opstået tjenstligt spørgsmål, så kan det betragtes som udført tjeneste, også selvom det ikke har nødvendiggjort en fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen. Der vil ikke være tale om tjeneste, som udløser honorering, hvis opkaldet er begrundet i forekommende afvigelser fra afdelingens/den opkaldte sygeplejerskes rutiner i form af f.eks. forglemmelser ved rapportgivning ved vagtskifte eller drøftelser af tjenesteliste, nøglespørgsmål eller andet af kollegial art. Af Vejledning til arbejdstidsreglerne, udarbejdet af HR-Løn og Refusion i region Midtjylland, der er opdateret i marts 2013, fremgår bl.a.: MØDEPLAN Den ansatte skal kende sin tjenestes placering mindst 4 uger forud. Undtaget er afløsere og personale omfattet af vikarordninger Omlagte timer Ændring i arbejdstidsplanen skal drøftes med den ansatte. Orientering om ændring skal foregå i arbejdstiden og med et varsel på mindst 24 timer. Hvis varslet på 24 ti-

11 - 11 mer ikke overholdes betales for de timer der ligger på et andet tidspunkt end planlagt et tillæg pr omlagt time En tjeneste kan omlægges inden for en 24 timers periode forud for den planlagte vagts sluttidspunkt eller efter det planlagte vagts starttidspunkt. Lønart 800. Tilkald Hvis en ansat uden for arbejdstiden får besked på at møde ind på tidligere tidspunkt end efter planen, kan vi ikke nøjes med at betale for omlagt tjeneste. Da skal der honoreres efter bestemmelserne om tilkald. (herom senere). SPØRGSMÅL OG SVAR 7. Tilkald En deltidsansat har en ugentlig fridag fra mandag kl. 14 til onsdag kl. 10, hvor pågældende skal udføre en tjeneste fra kl. 10 til 12. Tirsdag kl. 12 bliver pågældende ringet op og bedt om at møde ind onsdag kl. 09. Hvordan skal det honoreres? Svar: Der er tale om en kort frihedsperiode, der er lang nok uanset om der mødes ind en time før kl. 9, og at den også er lang nok selv om den pågældende møder ind kl. 09. Men der sker brud på fridøgnet, og det udløser overarbejdsbetaling for 6 timer. Regionen har oplyst, at vejledningen er udfærdiget af Psykiatrien under Region Midtjylland, se i øvrigt nedenfor under Regionens argumenter. FORKLARINGER Lene Maigaard har forklaret, at hun er jurist og har været forhandlingsleder i Jordemoderforeningen siden Hun deltog ikke i forhandlingerne, der førte til aftalen i forhandlingsprotokollen af 12. marts 2002, men var med til at redigere den senere underskrevne aftale. Under redigeringen tilkendegav hun over for Amtsrådsforeningens repræsentanter, at det var en fejl, at der i udkastet til aftalen i bilag 11 til forhandlingsprotokollen var kommet til at stå ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste i 15, stk. 1. Hun mener at kunne huske, at bl.a. Lotte Pedersen deltog på Amtsrådsforeningens side. Det kom til en drøftelse, hvorunder der var enighed om, at ordene i tilslutning til var et andet og videre begreb end det hidtidige i forlængelse af, og at man derfor

12 - 12 skulle opretholde den hidtidige formulering. Hun husker dette, fordi det var hende selv, der bragte emnet op, efter at hendes chef havde fremhævet over for hende, at dette var et meget væsentligt spørgsmål for Jordemoderforeningen. Det var Amtsrådsforeningen, der konciperede den endelige aftale. Havde der ikke været enighed om, at der var en forskel på de to begreber, havde der ikke været grund til at ændre formuleringen af aftalens tekst. Gennem alle årene har Jordemoderforeningen rådgivet sine medlemmer i overensstemmelse med den forståelse at tilkaldsbestemmelsen, som også Sygeplejerådet gør gældende under denne sag. Første gang, der for Jordemoderforeningens vedkommende opstod uenighed om fortolkningen af bestemmelsen, var under sagen i 2005 på Kolding Sygehus, der gav anledning til hendes mail af 6. september 2005 til Lotte Petersen. Da stod forløbet vedrørende redigeringen af bestemmelsen i 2002 stadig klart i hendes erindring, hvilket også fremgår af mailen. I anledning af denne sag har hun spurgt alle Jordemoderforeningens tillidsrepræsentanter om, hvordan bestemmelsen praktiseres. Af 23 adspurgte svarede 10, hvoraf 9 oplyste, at der hos dem følges den praksis, der har været anlagt af Jordemoderforeningen. En enkelt repræsentant fra Region Midtjylland svarede det modsatte. Lotte Pedersen har forklaret, at hun er kontorchef i regionerne. Hun blev ansat i Amtsrådsforeningen i november 2002, og deltog derfor ikke i forhandlingerne om arbejdstidsaftalen, heller ikke i forbindelse med redigeringen af aftalen. Hun kan ikke huske Lene Maigaards mail af 6. september Hun har forgæves gennemgået Danske Regioners arkiv for at finde relevant materiale. Hun har desuden spurgt hos KL, som Amtsrådsforeningen og nu regionerne har fælles forhandlinger med, men heller ikke der kan man erindre noget om forløbet i PARTERNES ARGUMENTER Sygeplejerådet har anført, at der i arbejdstidsaftalen skelnes mellem omlagt arbejde, overarbejde og arbejde ved tilkald. Bestemmelsen i 12 om overarbejde finder alene anvendelse, når det i arbejdstiden pålægges den ansatte at arbejde i forlængelse af den planlagte tjeneste. Dette ændres ikke af, at der i henhold til aftalens 12, stk. 2, andet afsnit, skal betales et tillæg, hvis overarbejde varsles senere end i arbejdstiden forud for den næste skemalagte tjeneste eller i arbejdstiden til udførelse samme dag. Ordlyden og bemærkningerne hertil i 14, stk. 1, om tilkald efterlader ikke tvivl om, at

13 - 13 bestemmelsen omfatter alle situationer, hvor en sygeplejerske kontaktes i sin fritid med anmodning om at udføre arbejde inden den planlagte næste vagt. I sådanne tilfælde foreligger der ikke hjemmel for arbejdsgiver til at pålægge overarbejde, da der ikke inden arbejdets udførelse foreligger en tjeneste, hvorunder der kan pålægges overarbejde i henhold til 12. Forud for ændringen af arbejdstidsaftalen i 2002 betegnedes tilkald som opkald, men formålet har hele tiden været at beskytte medarbejderne imod at blive kontaktet i fritiden med henblik på udførelse af tjeneste i fritiden frem til næste planlagte tjeneste. Bemærkningen i 14, stk.1, sidste afsnit, er da også helt i tråd med bestemmelserne om tilkald i de tidligere aftaler. De situationer, denne sag omhandler, er således dem, hvor sygeplejerskens arbejdsfri periode mellem to planlagte tjenester forstyrres og forkortes. Sygeplejerådets fortolkning af 14, stk. 1, støttes af Lene Maigaards forklaring om tilblivelsen af bestemmelsen i Efter forklaringen må det lægges til grund, at der var enighed om, at bestemmelsen skulle formuleres på linje med tilkaldsbestemmelserne i de tidligere arbejdstidsaftaler, og at formuleringen af 15, stk. 1 i bilag 11 til forhandlingsprotokollen af 12. marts 2012 var forkert. I forhold til formuleringen i bilag 11, der var et udkast, blev tekstens ordlyd og bemærkningerne hertil derfor ændret til det, der fremgår af den nugældende bestemmelse. Regionen har ikke kunnet fremlægge noget materiale eller føre nogen vidner, der imødegår Lene Maigaards forklaring, som tillige støttes af forløbet i Jordemoderforeningens sag i 2005/2006. Sygeplejerådet har endelig anført, at det af Region Midtjyllands vejledning, der senest er opdateret i marts 2013, fremgår, at arbejdsgiversiden har været enig i rådets forståelse af bestemmelsen og har praktiseret i overensstemmelse hermed. Hvis regionerne havde været afgørende uenig heri, kunne man have taget bestemmelsen op til overvejelse i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, således som det blev bebudet i Danske Regioners brev af 18. juli 2006 til Sundhedskartellet. Det er uden betydning for vurderingen af denne sag, at der gælder noget andet inden for det statslige regi, da aftalerne på dette område har en anden ordlyd og en anden historik. Regionen har anført, at ordene i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste i arbejdstidsaftalens 14, stk. 1, skal forstås som i umiddelbar tilknytning til planlagt tjeneste. Det indebærer, at tjeneste, der støder op til den planlagte normale arbejdstid, hvad enten tjenesten ligger umiddelbart

14 - 14 forud for eller i forlængelse af denne, skal anses som overarbejde og honoreres som sådan. Denne fortolkning følger af den sammenhæng, hvori reglen indgår, og af forarbejderne. Belastningen for den ansatte ved at møde f.eks. 1 time før normal arbejdstid må være den samme som ved at blive 1 time ud over normal arbejdstid. I begge tilfælde er der tale om indgreb i fritiden på 1 time. I modsætning hertil indebærer tilkald til arbejde, der udføres uden tidsmæssig sammenhæng med den planlagte normale arbejdstid, at medarbejderen pålægges et ekstra fremmøde. Denne form for belastning er ganske anderledes for den ansatte, og formålet med bestemmelserne i 14 er netop at honorere et sådant ekstra fremmøde på en særlig måde. Det er i denne sammenhæng underordnet, hvornår anmodningen om det ekstra fremmøde fremsættes af arbejdsgiveren. Regionernes fortolkning af 14 støttes af forhandlingsforløbet i Ved overenskomstfornyelsen ændrede man konstruktionen helt, idet man forlod de tidligere opkalds-/tilkaldsregler. Af forhandlingsprotokollen af 12. marts 2002 fremgår, at det var bestemmelsen, som den var formuleret i bilag 11, dvs. i 15, stk. 1, der med underskrivelsen af protokollen blev aftalt. At bilag 11 blev betegnet som udkast, taler ikke afgørende herimod. Det må herved erindres, at den senere redigering af teksten, som Lene Maigaard har forklaret om, ikke var resultatet af en forhandling, men af embedsmændenes skrivning. I øvrigt angår Lene Maigaards forklaring et forløb, der ligger 12 år tilbage med den usikkerhed, der følger heraf, og hendes mail af 6. september 2005 kan ikke udlægges som en afgørende støtte for Sygeplejerådets fortolkning, idet den indeholder en blanding af erindring og ræsonnementer. I vurderingen af sagen må tillige indgå, at der ikke er den fornødne sammenhæng i Sygeplejerådets argumentation. Selve den omstændighed, at man bliver ringet op i sin fritid, kan ikke indebære en sådan særlig ulempe, som bestemmelsen har til formål at beskytte, og der må selvsagt ikke være et misforhold mellem den ulempe, et tilkald indebærer, og betalingen herfor. Det forekommer således absurd, at der, som hævdet af Sygeplejerådet, skal betales honorar for 3 timer i tilfælde, hvor den ansatte f.eks. kun møder 1 time før påbegyndelsen af den planlagte vagt. Regionen har endelig anført, at vejledning fra 2013, som Sygeplejerådet har henvist til, er et administrationsgrundlag fra Psykiatrien under Region Midtjylland, der ikke indeholder en korrekt fortolkning af reglerne. Afgørende er den forståelse, som Danske Regioner på vegne Regionshospitalet

15 - 15 i Randers har gjort gældende i denne sag, herunder på de fagretlige møder forud for anlæggelsen af voldgiftssagen. OPMANDENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION I overensstemmelse med den sædvanlige forståelse heraf er overarbejde defineret i arbejdstidsaftalens 12, stk. 1, som arbejde ud over den daglige planlagte arbejdstid, hvorved typisk må forstås arbejde, der efterfølgende forlænger arbejdstiden. Sådant arbejde skal varsles, opgøres og betales i overensstemmelse med bestemmelserne i 12, stk. 2 og 3. Tilkald er selvstændigt omhandlet i 14. Sprogligt indebærer ordet tilkald, at den ansatte på et tidspunkt, der ikke er i selve arbejdstiden, dvs. i fritiden, bliver anmodet om at udføre tjeneste, og begrebsmæssigt er sådan tjeneste ikke overarbejde, idet definitionen i 14, stk. 1, må læses således, at der er tale om tjeneste, der udføres uden for den planlagte tjeneste, men ikke i umiddelbar forlængelse heraf, jf. også bemærkningen i sidste afsnit ( gælder således ikke hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjeneste ). En almindelig læsning fører derfor til den forståelse af 14, som Sygeplejerådet gør gældende. Det har ikke været muligt for nogen af parterne at belyse, hvad der var baggrunden for, at der i 15, stk. 1, i udkastet til arbejdstidsaftalen i bilag 11 til forhandlingsprotokollen af 12. marts 2002 kom til at stå i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste, et begreb, der som forklaret af Lene Maigaard er videre end i umiddelbar forlængelse af sådan tjeneste og indebærer, at der i færre tilfælde skal betales efter tilkaldsbestemmelsen. Resultatet i den underskrevne aftale blev imidlertid, at tilkald blev defineret med den sidstnævnte ordlyd, og i mangel af andre oplysninger end dem, Lene Maigaard er fremkommet med, må 14, stk. 1, forstås efter ordlyden, således at tjeneste, der efter tilkald udføres umiddelbart forud for, dvs. i tilslutning til den næste planlagte tjeneste, skal honoreres efter 14 og ikke som overarbejde, jf. i øvrigt det, der er anført ovenfor. Herefter tages Sygeplejerådets påstand til følge.

16 - 16 T H I B E S T E M M E S : Regionernes Lønnings- og Takstnævn skal anerkende, at der er tale om tilkald i henhold til 14 i Arbejdstidsaftale af 6. oktober 2011 mellem nævnet og Dansk Sygeplejeråd m.fl., når en sygeplejerske uden for tjeneste tilkaldes til at udføre tjeneste inden den næste planlagte tjeneste, uanset om tjenesten skal udføres umiddelbart forud for den næste planlagte tjeneste. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter. Skodsborg, den 19. januar 2015 Per Sørensen

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 002-15 Opmandskendelse om honorering for ekstra arbejde udført

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV : FOA (advokat Peter Nisbeth) mod. KL for Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV : FOA (advokat Peter Nisbeth) mod. KL for Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV2015.0184: FOA (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen angår, hvornår der foreligger

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK TANDPLEJERFORENING DEN ALMINDELIGE DANSKE JORDEMODERFORENING ERGOTERAPEUTFORENINGEN

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Aftale om hviletid og fridøgn

Aftale om hviletid og fridøgn Aftale om hviletid og fridøgn KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Dansk Sygeplejeråd Dansk Tandplejerforening Den almindelige Danske

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET

AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET AMTSRÅDSFORENINGEN 11.31.1 Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. BEGREBER... 5 2.1 OVERARBEJDE... 5 2.2 DELTIDSANSATTES

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15 Titel O.15 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge/sundhedsplejersker, kostfagligt personale, ergo- og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2016 Type Aftale Nummer 79.03 Publiceret 09-09-2015

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 9. december 2013. faglig voldgiftssag (FV2013-0104): Dansk Sygeplejeråd. for A. (advokat Steen Hellmann) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 9. december 2013. faglig voldgiftssag (FV2013-0104): Dansk Sygeplejeråd. for A. (advokat Steen Hellmann) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 9. december 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0104): Dansk Sygeplejeråd for A (advokat Steen Hellmann) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 FORORD Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0094 Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen - 2 Uoverensstemmelsen angår, om lærere på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler,

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 14. august faglig voldgiftssag (FV ): Danske Bioanalytikere. (advokat Henrik Karl Nielsen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 14. august faglig voldgiftssag (FV ): Danske Bioanalytikere. (advokat Henrik Karl Nielsen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 14. august 2017 i faglig voldgiftssag (FV2017-0052): Danske Bioanalytikere (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Nordjylland

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., RENGØRINGSASSISTENTER M.FL., OG FOTOGRAFER **NYT**

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Kapitel 1 Aftalens område 1 Område Aftalen omfatter

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV ) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV ) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV 2015.0095) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) Afsagt den 4. november 2015 2 1.

Læs mere

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.11 Side 2

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE 15

ARBEJDSTIDSAFTALE 15 ARBEJDSTIDSAFTALE 15 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2014-0001): Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I v/di for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Side 31 Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 32 Kapitel 1. Arbejdstilrettelæggelse...

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere