A f r appo r tering fr a fo kusgruppe. Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A f r appo r tering fr a fo kusgruppe. Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13"

Transkript

1 A f r appo r tering fr a fo kusgruppe Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13 1

2 I nd ho ld K o nk lus ion Præs en t a t i o n a f d e l t a g er e M e d i e v a n er Fagblade Websites Mail Konferencer/Symposier Aviser Arbejdsplads Personlige kanaler G e n er e l t o m v i d er e ud d a nn e ls e Interesse for videreuddannelse Informationssøgning om videreuddannelse Barrierer for videreuddannelser Processen for beslutning om videreuddannelse Om Sund h e d si T Motiver Barrierer Konkurrerende videreuddannelser H v o rd a n v i l l e d u gør e? Kanaler Medier Målgruppe Budskab Bilag A - spørgeramme Bilag B referat Bilag C affotografering af plancher 2

3 K o nk lus ion Fokusgruppen blev afholdt på Glostrup Hospital på intensivafdelingen den 4. Marts Tilstede var seks sygeplejerske fra afdelingen, moderater og referent. Fokusgruppen blev optaget på digital diktafon (cd vedlagt). Alle deltagere var sygeplejersker på intensivafdelingen. Der var kun en enkelt respondent i fokusgruppen, der var involveret i IT-projekter. De resterende deltagere var på brugerniveau. Til trods for at respondenterne har valgt at tage yderligere 2 års uddannelse for at blive intensivsygeplejerske, var de ikke særligt opsatte på videreuddannelse. Kun de yngre sygeplejersker syntes at overveje muligheden. Den største barriere for at søge en videreuddannelse er manglen på tid. Som sygeplejerske har man ofte aftenvagter og får sjældent nedsat tid under uddannelse. Hvis man endelig fratages aftenvagter, så falder indtægten også for vedkommende grundet de særlige aftentillæg. At uddannelsen koster penge er yderligere en hindring. Hospitaler har meget begrænsede budgetter og det hænder ofte, at den enkelte selv må betale for videreuddannelse. De fleste af respondenterne anså ikke Master i SundhedsIT som en relevant videreuddannelse for dem. De mente uddannelsen var for teoretisk og var meget i tvivl om hvorvidt, afdelingsledelsen ville se en fordel i at uddanne dem. Hvis respondenterne selv skulle formidle information om Master i SundhedsIT, ville de fokuserer på offline kanaler som annoncer, plakater og brochurer, da sygeplejersker sjældent tjekker mail og websites. Respondenterne ville sikre kommunikation på arbejdspladsen via stande ved kantinen og kiosken samt lægge materiale på kaffestuerne. Endvidere foreslog de at annoncere i Sygeplejersken, som er meget læst i målgruppen. Respondenterne understregede vigtigheden af at kommunikere både til afdelingssygeplejersken/afdelingsledelsen samt den potentielle ansøger selv. 3

4 1.0 Præs en t a t i o n a f d e l t a g er e Fokusgruppen bestod af seks respondenter, fem kvinder og en mand, alle sygeplejersker på intensivafdelingen på Glostrup Hospital. Alle respondenterne anvender IT på arbejdspladsen, som er en mere teknologitung afdeling end andre afdelinger. Alle sygeplejersker på intensiv gennemgår et 2-årigt uddannelsesforløb efter sygeplejeskolen for at blive intensivsygeplejerske. Fire af respondenterne er kvinder i alderen år, som befinder sig på brugerniveau mht. IT. De benytter IT på afdelingen, men det er begrænset hvor meget, at de bruger pc derhjemme. De tjekker deres arbejdsmail 1 gang om måneden i snit og besøger også KAI (København Amts Intranetside for hospitaler) sjældent. De gør ikke brug af tilbudte kurser i IT og ser IT som en tidsrøver. De kommunikerer med hinanden mundtlig eller med skriftlige beskeder i kaffestuen. De kan ikke rigtig se en fordel i at videreuddanne sig. De føler, at de i forvejen skal lære nyt hele tiden omkring nye behandlingsmuligheder og arbejdsrutiner. Enkelte respondenter skiller sig ud fra de fire kvinder: 1) Den mandlige sygeplejer, Ole, har funktion som systemansvarlig for IT-programmerne på afdelingen, de kliniske IT-systemer. Ole er 44 år og er autodidakt mht. IT-kompetencer. Han blev IT-ansvarlig på grund af egen interesse for IT. Han har været på forskellige mindre kurser omkring databaser fx, og har, af afdelingensledelsen/it-afdelingen, fået tilbudt at tage en master i SundhedsIT på IT Universitetet. Ole valgte at takke nej til tilbuddet, idet han vurderede, at masteren ikke var relevant for ham i hans funktion. 2) Lise, den yngre sygeplejerske på 25 år. Lise er almindelig IT-bruger, men har en større interesse for at videreuddanne sig. Hun tænker på karrieremuligheder og kan se sig selv komme videre op i sundhedssystemet. 4

5 2.0 M e d i e v a n er En generel snak om deltagernes medievaner, både særligt faglige kanaler samt bredere medier. 2.1 Fagblade Som sygeplejerske er man medlem af Dansk Sygeplejeråd og får tilsendt fagbladet Sygeplejersken. Sygeplejersken er et meget læst blad blandt. Klinisk Sygepleje har tidligere ligget til rådighed på afdelingen, men ikke længere. Dagens Medicin ligger på afdelingen og læses på vagten. Ugeskrift for Læger har sygeplejerskerne ikke adgang til på arbejdspladsen eller privat. For alle behandlingsområder/afdelinger eksisterer særlige faglige klubber. For Intensivafdelingen samt anæstesiafdelingen hedder bladet Dråben. Der er endvidere et regional fagblad, der hedder Bondera. Glostrup Hospital udgiver fire gange om året deres eget blad, Gloa, som sygeplejerskerne da lige bladrer igennem. 2.2 Websites Sygeplejerskernes brug af internettet i faglige henseender er meget begrænset. Selv den interne kommunikation online lider meget under den begrænsede brug. KAI (Københavns Amts Intranet) bruges af og til, men er ikke en effektiv kanal for at komme i tale med sygeplejerskerne. Sygeplejersken.dk besøges meget sjældent hvis overhovedet og dagensmedicin.dk benytter respondenterne aldrig, med undtagelse af Ole. Ole er i det hele taget den mest aktive internet-bruger. Google er dog brugt af de fleste respondenter. 2.3 Mail Sygeplejerskerne tjekker sjældent deres arbejdsmail, selvom der står flere computere på afdelingen. Mange åbner kun deres mail hver måned, med mindre de besidder større ansvarsstillinger eller særlige IT-stillinger. Det er en kæmpe barriere at få sygeplejerskerne til at bruge computere og IT generelt. Sygeplejerskerne foretrækker instruktioner og meddelelser på papir. 2.4 Konferencer/Symposier Respondenterne nævner Dråbens landskurser, som de alle har deltaget på. De ser store muligheder for at have en stand på landskurset, idet der er mange pauser og allerede er stande fra flere medicinalvirksomheder. På disse landskurser er sygeplejersker fra intensiv, opvågning og narkose repræsenteret. De er dog ikke med på kurset hvert år grundet økonomi. Hospitaler har ofte ikke nok penge til at sende sygeplejersker på konferencer. 2.5 Aviser Respondenterne læser brede aviser som Politiken og Berlingske men også Information og Kristelig Dagblad nævnes. MetroXPress og Urban står i avisholdere nede ved indgangen, så dem tager respondenterne med op på afdelingen. Respondenterne læser i høj grad deres lokalavis, som fx Glostrup Folkeblad, Sydkysten, Vestegnen, Det Grønne Område samt Søndagsavisen. 5

6 2.6 Arbejdsplads Den fælles kaffestue på afdelingen samt kantinen er vigtige samlingspunkter, hvor megen information gives videre. Der er muligheder for plancher og plakater i kaffestuen. 2.7 Personlige kanaler Udviklingssygeplejersken og afdelingssygeplejersken sidder på afdelingen og er dagligt i kontakt med sygeplejerskerne. Udviklingssygeplejersken står for at implementere nye tiltag i afdelingen som fx nye apparatur og rutiner. Den IT-ansvarlige på afdelingen arbejder primært med kliniske systemer men har også rollen som influent for sygeplejerskerne, når det kommer til deltagelse på mindre IT-kurser. 6

7 3.0 G e n er e l t o m v i d er e ud d a nn e ls e Respondenterne har taget to års videreuddannelse efter sygeplejerskolen for at kunne blive intensivsygeplejerske. De deltager af og til på mindre kurser og seminarer, men det er begrænset grundet den stramme økonomi. På hospitalet er der en uddannelsesafdeling, der tilbyder Handelsskole-relaterede fag samt forskellige kurser inden for IT-fag (Office-pakken). Uddannelsesafdelingen udsender information om dette på mail til den relevante målgruppe. 3.1 Interesse for videreuddannelse Til trods for respondenternes videreuddannelse synes de ikke særlig opsatte på yderligere uddannelse. De anser deres job som en lang uddannelse, idet de konstant skal tillære nye rutiner og behandlingsmetoder. Enkelte kurser er de dog af og til nødsaget til at tage, fx praktikvejlederuddannelse, som er et fuldtidsstudie på 6 uger. Der er en enkelt respondent, Lise, der nævner en videreuddannelsen, Cand.cur, som er en kandidat i sygepleje ved Århus Universitet. Lise kunne godt tænkes at overveje den uddannelse seriøst. Hvis respondenterne skulle videreuddanne sig skulle det være inde for deres eksisterende arbejdsområde. De ønsker mere viden om deres fag og om nye behandlingsmuligheder. 3.2 Informationssøgning om videreuddannelse Fagbladet Sygeplejersken er, som kanal, top-of-mind hos respondenterne, hvis de skulle søge viden om videreuddannelse. Udover bladet er kolleger vigtige videreformidlere, idet de både informere og inspirere hinanden til videreuddannelse. Respondenterne understreger vigtigheden af personlig præsentationer af uddannelserne. De vil gerne have mulighed for at spørge ind og få afklaring af, hvor ressourcekrævende uddannelsen er samt overblik over indhold mm. 3.3 Barrierer for videreuddannelser De to største barrierer for videreuddannelse er tid og penge. Sygeplejerskerne får sjældent mere tid fra arbejdet til at studere, og deres nedsatte arbejdstid koster dem og selv penge. Det er fx svært for mange sygeplejersker at læse om aftenen grundet aftenvagter. Det er gennem nattevagter og tillægsvagter, at sygeplejerskerne tjener de fleste penge. At det koster penge er en stor barrierer. Sygehuse har få penge til videreuddannelse og det hænder ofte, at den enkelte ansøger selv betaler for sin videreuddannelse. Det er derfor vigtigt, at der fra både afdelingen og sygehusledelsen er velvilje om at tage en master. 3.4 Processen for beslutning om videreuddannelse Afdelingssygeplejersken er første kontaktpunkt for respondenterne, hvis de overvejer en videreuddannelse. Afdelingssygeplejersken administrere over afdelingens ressourcer. I nogle tilfælde tager afdelingssygeplejersken egenrådigt stilling om den enkeltes forespørgsel om videreuddannelse kan imødekommes, især hvis det drejer sig 7

8 om mindre kurser og seminarer. Ellers sendes forespørgslen videre til afdelingsledelsen, der består af en adm. overlæge og adm. oversygeplejerske. Den enkelte sygeplejerske har ikke megen kontakt til afdelingsledelsen. Det er primært den enkelte, der selv skal tage initiativ og spørge efter videreuddannelse. Det hænder dog, at afdelingssygeplejersken og afdelingsledelsen selv tager fat i ansatte, hvis de ser muligheder i at videreuddanne enkelte sygeplejersker i forskellige område. Det er meget vigtigt at ledelsen kan se fordele ved at uddanne ansatte fra afdelingen. Afdelingen betaler selv for at uddanne ansatte, men hvis de ansatte omskoles eller videreuddannes på højt niveau, er det meget tænkeligt at de ansatte vil søge væk fra afdelingen, som derved mister sin investering. Afdelingssygeplejersken er meget synlig på afdelingen og er knudepunkt for megen kommunikation. Afdelingssygeplejersken udarbejder nyhedsbrev i papirform, hænger opslag op i kaffestuen og briefer om patienterne. Der er personalemøder hver 5. uge på afdelingen, hvor der udveksles megen information. Der afholdes større temadage, der kan handle om generel udvikling, trivsel og hvad der nu er aktuelt. Der er medarbejderudviklingsmøder en gang om året, hvor muligheden for videreuddannelse er oplagt at tale om. 8

9 4.0 Om Sund h e d si T Der er kun en af respondenterne, Ole, der har deltaget i IT-projekter. (Der fortælles kort om Masteren og indholdet, og de skimmer flyer eren om Master i SundhedsIT) 4.1 Motiver Respondenterne ser muligheder for at få andre jobopgaver, som vil betyde højere løn. Især de yngre respondenter ser karrieremuligheder. Disse motiver er dog på mere generelt niveau og ikke kun gældende for SundhedsIT. 4.2 Barrierer Efter at de har skimmet flyer eren om Master i SundhedsIT føler mange af respondenterne sig udelukket for uddannelsen. De hæfter sig ved, at der i teksten står, at målgruppen for uddannelsen enten deltager eller skal til at deltage i et større IT projekt på deres arbejde. De føler, at uddannelsen er for krævende for dem. De tror også, at deres afdelingssygeplejerske ikke har nogen interesse i at betale en Master i SundhedsIT, idet en sygeplejerske med en Master i SundhedsIT sandsynligvis vil søge videre til det private erhvervsliv eller længere oppe i systemet i sygehuset. Ole, den IT-ansvarlige respondent er meget kritisk om masteren. Han har fået den tilbudt fra afdelingsledelsen, men vurderede at den var al for teoretisk til hans jobfunktion. Ole mente ikke, at uddannelsen var relevant i forhold til hans daglige arbejde med IT. 4.3 Konkurrerende videreuddannelser Respondenterne nævner både direkte konkurrerende uddannelser, målt på niveau og tidsforbrug, men også mindre kurser og uddannelsesforløb, som de sandsynligvis opfatter som reelle alternativer til Master i SundhedsIT. Sundhedsinformatik ved Aalborg Universitet nævnes af en respondent. Cand.cur ved Århus Universitet er flere respondenter bekendte med. Ingen af respondenterne har hørt om Master of Public Health ved Århus Universitet eller Sundhedsledelse ved Copenhagen Business School. Flere respondenter nævner Dispuk, som blandt andet tilbyder vejlederkurser til sygeplejersker. Respondenterne nævner muligheden for at sammenstykke mindre fag og forløb til en diplomuddannelse, der tages på Sygeplejeskolen. 5.0 H v o rd a n v i l l e d u gør e? Respondenterne er meget enige om, at der skal være materiale omkring videre uddannelse dér, hvor målgruppen fysisk befinder sig/arbejder. 5.1 Kanaler 9

10 Det er meget vigtigt, at kommunikationen formidles offline som fx plakat, folder eller annonce, grundet sygeplejerskernes begrænsede IT- og Internetbrug. Personlig kontakt, fx gennem events eller stande på arbejdspladsen ved kantine og kiosk, vurderes også som en effektiv kanal. Grundet behovet for politisk velvilje for uddannelsen hos sygehusledelsen og sundhedssystem overordnet efterlyser respondenterne mere redaktionel indhold om uddannelsen, hvor behovet for den samt de kompetencer, den tilbyder, belyses og diskuteres. 5.2 Medier Respondenterne ville annoncerer i Sygeplejersken, både i selve bladet og på websiden. Dagens Medicin og Ugeskrift for Læger ville respondenterne også benytte. Bredere medier som Nyhedsavisen, Urban, MetroXpress samt lokalaviserne omkring hospitaler nævner respondenterne endvidere som medier. 5.3 Målgruppe Respondenterne ville primært rette kommunikationen mod den potentielle ansøger, da initiativet til videreuddannelse især skal komme fra ansøgeren selv. Yderligere ville respondenterne kommunikerer til ledere og mellemledere som afdelingssygeplejersken og afdelingsledelsen. For at nå en anden målgruppe end sygeplejersker foreslår respondenterne at informere om uddannelsen til medicinalvirksomheder og ITvirksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af IT-systemer inden for sundhedsvæsenet. 5.4 Budskab Respondenterne oplever, at IT-systemer og IT-forholdene på hospitalet i dag slet ikke er tilpasset omgivelserne og arbejdsprocesserne på et hospital. Derfor ville det være en stærk motivator at kunne ændre på de forhold, som de i det daglige oplever. Respondenterne foreslår budskaber som Være med til at ændre forhold, som ikke fungerer i dag og at belyse muligheden for at kunne skabe relevante IT-systemer til sundhedsområdet og gøre IT brugervenligt i sundhedsvæsenet. Der skal bygges bro mellem to modpoler: IT og sundhedspersonale. 10

11 Bi l a g A sp ørg eramme Fo k usgrup p e : M a s t er i S und h e d si T Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital 1. I n tro d uk t i o n (10 m in ) Præsentation af os (Sidsel og jeg) samt TBWA Informere at vi optager på diktafon for at få alle pointer med Informere at de endelig skal tage ordet og ikke brænde inde med noget vi vil gerne høre alles mening. Om fo k usgrup p en En undersøgelse for IT Universitetet Deltagerne optræder anonyme Internt brug, er ikke materiale, som bliver publiceret. Om fo rmå l e t En Master-uddannelse inden for sundhed og IT på IT Universitetet. Startede 2006, første hold udklækkes til sommer. Viden om deres syn på videreuddannelse for at danne baggrund for udformning af informationsmateriale. D e l t a g ern e p ræs en t er er s i g k o rt - Navn - Alder - Job/Stilling - Deres forhold til IT (alm. Bruger af PC, bruger af specifikke sundhedsrelevante systemer) 11

12 2. M e d i e v a n er (10 m in ) Jeg vil gerne starte med at høre lidt om jeres medievaner generelt. Hvilke kanaler benytter I jævnligt? både websites, aviser, personlige kanaler (de nævner selv) Der probes ind på: (et board med) Aviser Blade Fagblade Websites (herunder faglige og almen sites) Materiale gennem arbejdsplads Konferencer & Messer Personlig kanaler (kolleger...) 3. V id er e ud d a nn e l s e g e n er e l t ( 20 m in i a l t ) I nt er ess e Interesse for videreuddannelse? - Hvilke motiver for videreuddannelse - Hvilke behov (fag, kompetencer, fleksibilitet...) I nforma t ionssøgning - Hvor søger I information om videreuddannelse? (et board med kanaler) (internetsider, blade, samtale med kolleger, på arbejde?) - hvad fungerer bedst? (at søge selv på nettet, personlig kontakt, materiale i kaffestuen...) - Kan I nævne en videreuddannelse, som I har set/kendskab til? o Hvilke/hvilken? o Hvad gør, at I kan huske den? o Hvor har I set den hvor har I kendskab til den? Barri er er fo r v i d er eud d a nn e l s e - har I tidligere overvejet videreuddannelse? o Hvis ja - hvad har fraholdt jer at tage den? - Hvad fraholder jer fra at søge videreuddannelse i dag? (tid, penge...) M å lgrup p e fo r k o mmuni k a t i o n 12

13 Formål at få viden om beslutningsprocessen. Hvem skal kommunikationen rettes mod. Åben diskussion. (Der skrives ned på board). - Hvordan kommer videreuddannelse i stand? (hvad gør I og hvem går I til?) - Hvem træffer beslutningen om videreuddannelse? - Hvem godkender videreuddannelse? - Hvem informere om videreuddannelse? - Hvilken proces skal man igennem? 4. Sp e c i f i k t o m Sund h ed si T (40 m in ) Jeg fortæller lidt nærmere om uddannelsen SundhedsIT (5 min) Master-uddannelse på IT Universitetet i SundhedsIT Vise dem den nuværende flyer Indhold: - Analyse og design af sammenhænge mellem IT og klinisk administrativt arbejde - Design og udvikling af innovative IT-anvendelser, der aktivt inddrager patienterne - Planlægning og ledelse af IT-forandringsprocesser i sundhedssektoren Målgruppen: - Sygeplejersker, læger, jordmødre, fysio-/ergoterapeuter, bioanalytikere (min 2 års erhvervserfaring i sundhedsvæsenet) - Deltager eller skal deltage i IT-projekt på sygehus, sundhedsforvaltning, klinik - Fungerer som projektleder, avanceret IT-bruger, konsulent, udvikler R e sp o nd en t ern es I T - p ro j e k t ( 5 m in ) Deltager I / Har I deltaget i et IT-projekt? - Fortæl kort herom (om projektet, deres rolle, deres interesse i projektet) M o t i v er (10 min ) - Hvad gør denne Master relevant for jer eller ikke relevant? - Hvilke fordele har denne Master (mht fag og kompetencegivende) Barri er er (5 m in ) - Hvad bekymrer jer ved at starte Master i SundhedsIT? o Hvilke barrierer oplever I i forhold til denne uddannelse? o Hvordan kan eventuelle barrierer overkommes? 13

14 A l t erna t i v e ud d a nn e ls er (15 min ) Har I kendskab til lignende uddannelser? (uhjulpet) Hvorfra kender I nævnte uddannelser? Har I hørt om (hjulpet): - Master i Sundhedsinformatik ved Aalborg Universitet - Master i Sundhedsledelse ved CBS - Master of Public Health ved Århus Universitet -... andre uddannelser? Hvordan vil I vurdere dem? Deres omdømme Hvis I skulle vælge en uddannelse, hvilken en ville I så vælge? - Hvorfor? (indhold, placering, interesse, kendskab, anerkendelse) 5. H v o rd a n v i l l e I? (25 min ) Hvis I skulle udbrede kendskabet til SundhedsIT og sikre ansøgere, hvad ville I gøre? Åben diskussion (Boards med forslag og plads til nye) Der probes ind på: - M å lgrup p e (den potentielle ansøger, mellemledere/ledere, HR afdeling, IT-ansvarlige etc.) - Op m ærk so mhed ssk a b e ls e - K a na l er (flyer, messe, seminar, directmail, annoncer etc.) - M e d i er (Ugeskrift for Læger, Sygeplejersken, etc.) - K ommunika t i o ns v i n k l i ng (fokus på fag, de kommende kompetencer, IT etc.) - S t i l o g t o n e (meget fagligt, meget tekst/information >< let, interessant spiseseddel) 6. A fs l u tn ing Afrundende kommentarer Tak for jeres deltagelse 14

15 Bi l a g B r ef era t Sundheds/IT master fokusgruppe på Glostrup Sygehus Tilstede: 4 deltagere samt Sidsel Faaberg og Christina Juul fra TBWA D e l t a g er e : Ole, sygeplejerske på intensiv, 44 år, arbejder med IT er systemansvarlig for IT-programmer på afdelingen (klinisk IT-system) Helle, sygeplejerske på intensiv, 49 år, anvender IT på afdelingen, mere IT gennem årene Tina, sygeplejerske på intensiv, 34 år, IT på brugerniveau Mette, sygeplejerske på intensiv, bruger IT og PC Susanne, sygeplejerske på intensiv, 54 år, meget kendskab til IT gennem arbejde hjemme og nye opgaver på arbejdet Lise, sygeplejerske på intensiv, 25 år, almindeligt kendskab til IT 2. M e d i e v a n er g e n er e l t ( p å b o a rd ) De fleste sygeplejersker får fagblade og er medlemmer af faglige foreninger (Dansk sygeplejeråd). Fa gb la d e : privat får alle Sygeplejersken, Dråben (faglig klub på intensiv anæstesi/narkose), Bonedera regionalt fagblad, Dagens Medicin (læses på arbejdspladsen), Klinisk Sygepleje (ligger ikke fremme) Bla d e : HS (regionalt fagblad), Gloa (Glostrup Sygehus eget blad, udkommer 4 gange årligt, bladres igennem), Ugeskrift for Læger (ikke tilgængelig på afdelingen) W e b s i t e : Sygeplejersken (ikke megen trafik 1 gang om året kan bruge databasen til artikler Google anvendes i højere grad) Kai Københavns Amts Intranet (mange vælger specifikt sygehus) Dagens Medicin (aldrig besøgt) Ev en t s/arrangem en t er: Man finder events gennem opslag på opslagstavlen, det er økonomisk betinget. Der er ikke penge til at sende sygeplejersker på konferencer, man kan få tilskud gennem forskellige fonde. Landskurser ( Dråbens landskurser, FS3 arrangerer) flere har deltaget, men det er flere år siden nu. Det kunne være muligt at have en stand til dette arrangement. Mange pauser og derfor er flere medicinvirksomheder repræsenteret. Ikke kun sygeplejersker fra intensiv, men også fra opvågning, narkose. A v i s er: Nyhedsavisen, Politiken, Urban, MetroXpres, Kristelig Dagblad, Berlingske, Information, lokalaviser (Glostrup Folkeblad, Sydkysten, Vestegnen, Søndagsavisen, Det grønne Område) N e t a v i s er: EB.dk (kun én af deltagerne), Politiken.dk, Nyheder fra DR og TV2 A nd re k a na l er: Fælles kaffestue Forslag fra fokusgruppedeltagerne: plancher hvor sygeplejerskerne mødes, primært vælge at henvende sig til specialsygeplejerske, da disse er vant til at omgive sig med teknologiske systemer. Men sygeplejersker fra alm. afsnit har også omgang med elektroniske patientjournaler. Patientjournaler bliver elektroniske og det arbejde kræver IT-kundskaber i langt højere grad end tidligere. 15

16 Personl ig e k ana l er: Udviklingssygeplejerske (implementere nye tiltag i afdelingen, apparatur, nye rutiner), ITansvarlig (kliniske systemer) Hvordan bliver man IT-ansvarlig? Egen interesse, uddannelse inden for disse database-systemer. Der findes en uddannelsesafdeling på sygehuset, der tilbyder Handelsskole-relaterede fag. Forskellige kurser inden for IT-fag (Office-pakken). Uddannelsesafdelingen udsender information om dette på mail til den relevante målgruppe. M a i l v a n er: Der er stor forskel på, hvem der tjekker mail. Det er svært og omstændigt, da man skal have separat password. Man skal lukke alle programmer ned og starte op igen. Computere forefindes på forskellige kontorer og lokaler. De fleste sygeplejerske modtager kun mails om overordnede emner. Det er ikke en del af sygeplejerskernes arbejdsliv at tjekke mail. Nogle tjekker mail én gang om måneden, andre hver dag. Ikke en optimal kommunikationskanal. Det er en kæmpe barriere at få sygeplejerskerne til at bruge computere og IT generelt. Det er farligt. De fleste vil have instruktioner og meddelelser gennem papirsform (papirsbog). Der er ikke nok, der bruger Intranettet. 3. V id er e ud d a nn e l s e g e n er e l t På intensiv-afdeling er de første to år videreuddannelse med opgaveskrivning og praktik på andre afdelinger. Praktik-vejleder-uddannelse (fuldtidsstudie i 6 uger: til brug når man tager mod nye medarbejdere, praktikanter og studerende) Cand.cur (2 årig fuldtidsuddannelse i Århus) M o t i v er fo r a t søg e v i d er e ud d a nn e l s e : ønsket om at lære mere om et bestemt område, at forske, at beskæftige sig mere med områder man finder mere interessant end det eksisterende arbejdsområder. Områ d er fo r v i d er eud d a nn e l s e : mere viden i dette fag, hvad finder forskerne ud af, hvilke nye behandlingsmuligheder findes der i dag. A f d e l ing e ns ro l l e i v i d er eud d a nn e l s e : politik og velvilje om at tage en master fra afdelingens side, H v o rfo r n e j t i l ma s t er: for teoretisk i forhold til daglig praksis, svært at se hvor meget sygeplejerskerne får ud af det igennem de to år. Man kan bruge uddannelsen til noget, hvis man har interesse i videre arbejde med udvikling af IT i sundhedsvæsenet. Mere overordnet. Masteren er god, hvis man skal involveres mere overordnet i IT-udvikling for sygehuset. Uddannelsen er for ressourcekrævende. I nforma t ionssøgning: Først og fremmest sygeplejerskernes fagblad. Inspiration til søgning gennem personlige relationer. Informationer gennem plancher Personlig præsentation af uddannelsen, face to face. Mulighed for at få afklaring af ressourcer (tid!), indhold osv. Det er svært for mange sygeplejersker at læse om aftenen, da flere vagter ligger om aftenen og natten. At det 16

17 koster penge er en stor barrierer. Sygehuse har ingen penge, og dette er en stor udgift. Ikke nok personaleressourcer og økonomi til, at sygeplejersker forsvinder til andre uddannelser, kurser osv. H a r I t i d l i g er e o v er v e j e t v i d er e ud d a nn e ls e? Vejlederuddannelsen: Ja, gennem god, personlig respons og feedback om uddannelsen. Der er så mange nye ting, man skal sætte sig ind i, her på afdelingen. Konstant udvikling af kompetencer gennem nye behandlingsmetoder, der skal læres, osv. Er afhængig af kulturen blandt sygeplejerskerne. M å lgrup p e fo r k o mmuni k a t i o n ( p å b o a rd ) Første skridt er at tale med afdelingssygeplejersken (administrator for afdelingens ressourcer), dernæst tages forespørgslen videre til afdelingsledelsen. Enkelt dags varighed: afdelingssygeplejersken siger ja selv Længere tids varighed: afdelingsledelsen (adm. overlæge og adm. oversygeplejerske) skal beslutte Det kommer også an på motivationen bag videreuddannelsen samt hvad afdelingen får ud af det (tid, penge, relevant, hvad får afdelingen igen, kan man undvære sygeplejersken). Hvis afdelingssygeplejersken og afdelingsledelsen ser muligheder i at videreuddanne enkelte sygeplejersker i forskellige områder, går disse direkte til de enkelte sygeplejersker. Dvs. top-down. Afdelingsledelsen: er involveret i hele afsnit Y. Sygeplejerskerne har ikke megen kontakt til denne ledelse. Afdelingssygeplejersken: nyhedsbrev i papirform, opslag i kaffestuen, briefing om patienterne osv., Kvart i tre - møder om generelt status og updates. Personalemøder (hver 5. uge): der sker mange informationsudvekslinger for intensiv-afdelingen. Temadage (1-1,5 dage): generel udvikling, trivsel, hvad der er aktuelt, evt. oprettelse af arbejdsgrupper efter behov. Medarbejderudviklingsmøder (en gang om året). Kommunikere til begge målgrupper: Afdelingsledelsen samt afdelingssygeplejersken. Begge parter er relevante, når det drejer sig om efter- eller videreuddannelse. 4. Sp e c i f i k t o m Sund h ed si T I nd ho ld : højt IT-niveau, målgruppen er sygeplejersker der allerede er involveret i IT-projekter og IT-system implementering. Der mangler et budskab til de sygeplejersker, som ikke er ansvarlig for IT på afdelingen, og som gerne ønsker at lære mere dog ikke få det til at lyde som et Office-kursus. Målgruppen: Måske er uddannelsen ikke relevant for sygeplejersker, som tager sig af den daglige patientpleje. Afdelingerne ønsker måske ikke at videreuddanne sygeplejerskerne, da disse med en master i SundhedsIT måske vil søge væk til det private erhvervsliv eller længere oppe i systemet i sygehuset. En SundhedsIT udannet sygeplejerske er en sygeplejerske, der ønsker at beskæftige sig mere med IT, på et højere niveau. Til det daglige 17

18 arbejde med IT er uddannelsen ikke relevant. Målgruppen kunne være de sygeplejersker, der ønsker at bevæge sig højere op i systemet væk fra afdelingerne og den daglige patientpleje. Respondenternes IT-projekter: På nær én har deltaget i IT-projekter. Barri er er Økonomi (det er gennem nattevagter og tillægsvagter, at sygeplejerskerne tjener de fleste penge. Dette vanskeliggøres af videreuddannelse, hvor uddannelsen foregår om aftenen). A l t erna t i v e ud d a nn e ls er: Amtet arrangerer kurser af forskellige slags Én deltager kender til Sundhedsinformatik ved Aalborg Universitet gennem en bekendt Ingen kender Sundhedsledelse ved CBS Flere nævner Dispuk? Diplomuddannelser tages på Sygeplejeskolen (valgfag) CBU Vanskeligt at få sygeplejersker til at finde interesse for området (kun få tilmelder sig kurser inden for elektroniske Cand.cur Ingen kender til Master of Public Health ved Århus Universitet H v o rd a n v i l l e I t i l tr æ k k e a nsøg er e? K a na l er: plakat, folder, personlig kontakt/event på arbejdspladser (ved kantine og kiosk), konferencer (landskurser), annoncer Mere redaktionelt indhold/pr: mere behov for denne type kompetencer og personale. M e d i er: annoncer: Sygeplejersken (elektronisk og avis), Dagens Medicin, Ugeskrift for Læger, gratisaviser (Nyhedsavisen, Urbran, MetroXpres), lokalaviser omkring hospitaler. M å lgrup p e : Ledere og mellemledere, afdelingssygeplejersken, den potentielle ansøger selv, informere om uddannelsen til medicinalvirksomheder, IT-virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af IT-systemer inden for sundhedsvæsenet (der er behov for klinisk uddannede sundhedspersonale. S k a b e o p m ærk so mhed /re l e v a ns: Være med til at ændre forhold, som ikke fungerer i dag. Relevans i dag for sundhedsområdet. Læring generelt, blive klogere! Det er ikke i afdelingens interesse at få uddannet sygeplejersker inden for området. Det koster for mange ressourcer, og der er fare for at sygeplejerskerne forlader afdelingerne til fordel for det private erhvervsliv eller andre mere overordnede afdelinger. Afdelinger implementerer allerede udviklede programmer og systemer. Derfor ikke behov for innovation, men behov for IT-kendskab generelt i afdelingerne. 18

A f r appo r tering fr a fo kusgruppe. Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13

A f r appo r tering fr a fo kusgruppe. Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13 A f r appo r tering fr a fo kusgruppe Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13 1 I nd ho ld K o nk lus ion... 3 1.0 Præs en t a t i o n a f d e l t a g er e...

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Dette idekatalog beskriver mulige brugerinddragelsesmetoder til Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Idekataloget

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

AMO s brug af og ønsker til AM-materialer fra BAR Service. Kortlægning

AMO s brug af og ønsker til AM-materialer fra BAR Service. Kortlægning AMO s brug af og ønsker til AM-materialer fra BAR Service Kortlægning Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Patricia Pihl Oktober 2012 AMO S BRUG AF OG ØNSKER TIL AM-MATERIALER FOR BAR- SERVICE Udarbejdet

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere