Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation"

Transkript

1 Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation Roche/Hitachi cobas c-systemer cobas c tests Kat.nr System-ID C.f.a.s.PUC(5x1ml) Kat.nr Kode 489 Precinorm PUC (4 x 3 ml) Kat.nr Kode 240 Precipath PUC (4 x 3 ml) Kat.nr Kode 241 Precinorm Protein (3 x 1 ml) Kat.nr Kode 302 Precipath Protein (3 x 1 ml) Kat.nr Kode 303 NaCl Diluent 9 (50 ml) Kat.nr System-ID Dansk Systeminformation ALBU2: ACN 253: Albumin i urin ALBS2: ACN 128: Albumin i serum ALBC2: ACN 412: Albumin i Anvendelse In vitro analyse til kvantitativ bestemmelse af albumin i human urin serum, plasma og (albumin-/serumratio) på Roche/Hitachi cobas c-systemer. Resumé 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Albumin er et ikke-glykosyleret protein med en molekylvægt på daltons. Det syntetiseres i leverens parenkymceller med en hastighed på 14 g/dag. Mængdemæssigt er albumin normalt den vigtigste proteinkomponent (> 50) i plasma, og urin. En lille, men abnorm udskillelse af albumin i urin kaldes mikroalbuminuri. Mikroalbuminuri kan skyldes glomerulære (f.eks. på grund af diabetisk mikroangiopati, hypertension, mindre glomerulære læsioner), tubulære (reabsorptionshæmning) eller postrenale årsager. Albumin er desuden et markørprotein for forskellige former for proteinuri. Ved selektiv glomerulær proteinuri udskilles mg albumin/g kreatinin i urinen. Ikke-selektiv glomerulær proteinuri er karakteriseret ved forøget udskillelse af proteiner med høj molekylvægt (IgG mere end 10 af albuminværdien). Prærenal proteinuri identificeres ved en diskrepans mellem albumin og totalprotein (albumin udgør mindre end 30 med samtidig stigning i totalprotein). Samtidig stigning i albumin og mikroproteiner ses ved glomerulotubulær proteinuri, som opstår på grund af overbelastning af den tubulære reabsorption ved glomerulopati (f.eks. nefrotisk syndrom), kombineret glomerulær tubulointerstitiel nefropati eller ved nyresvigt efter diabetisk nefropati eller andre årsager (overflow proteinuri). Albumin har to primære funktioner i plasma: Opretholdelse af blodets kolloidosmotiske tryk (80 på grund af albumin i plasma) og transport. Det er det vigtigste transportprotein for stoffer med lav vandopløselighed (f.eks. frie fede syrer, bilirubin, metalioner, hormoner og lægemidler). Reducerede albuminkoncentrationer skyldes hyperhydrering, nedsat hepatocellulær syntese, udskillelsesforstyrrelser i det intravaskulære rum, abnorm fordeling mellem det intravaskulære og ekstravaskulære rum, katabolisme og tab af albumin, akutfasereaktioner og kongenit analbuminæmi. Forstyrrelser i blodhjernebarrieren kan kvantificeres sikkert ved hjælp af albumin-/serumratio. Forhøjede albuminratioer indikerer en forstyrrelse i blodhjernebarrieren. Ved samtidig bestemmelse af IgG i og serum under hensyntagen til de individuelle albuminratioer er det muligt at differentiere mellem IgG fra blodet og CNS-syntetiseret immunglobulin. IgG dominerer ved multipel sklerose, kronisk HIV encephalitis, neurosyphilis og herpes simplex encephalitis. Der findes en række metoder til bestemmelse af albumin, f.eks. radial immundiffusion, nefelometri og turbidimetri. Analyseprincip 1 Immunturbidimetrisk analyse. Anti-albumin antistoffer reagerer med antigen i prøven og danner antigen/antistofkomplekser, som efter agglutination måles turbidimetrisk. Reagenser - arbejdsopløsninger R1 TRIS buffer: 50 mmol/l, ph 8,0; PEG: 4,2; EDTA: 2,0 mmol/l; konserveringsmiddel R2 Polyklonale anti-humanalbumin-antistoffer (får): afhængig af titer; TRIS buffer: 100 mmol/l, ph 7,2, konserveringsmiddel R3 Reagens til kontrol for antigen excess. Albumin i fortyndet serum (human); NaCl: 150 mmol/l; fosfatbuffer: 50 mmol/l, ph 7,0, konserveringsmiddel Forholdsregler og advarsler Til in vitro-diagnostisk brug. Udvis de normale forholdsregler, som kræves ved håndtering af alle laboratoriereagenser. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres. Bortskaffelse af alt affaldsmateriale skal ske i overensstemmelse med lokale retningslinjer. Alt humant materiale bør betragtes som potentielt infektiøst. Alle produkter, som er fremstillet af humant blod, er udelukkende fremstillet af blod fra donorer, som er blevet testet individuelt og fundet værende fri for HBsAg og antistoffer mod H og HIV. De anvendte analysemetoder er godkendt af FDA eller opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF, bilag II, liste A. Da ingen analysemetode imidlertid kan udelukke risikoen for potentiel infektion med absolut sikkerhed, skal materialet behandles med samme forsigtighed som patientprøver. I tilfælde af eksponering skal direktiverne fra de ansvarlige sundhedsmyndigheder følges. 11,12 Reagenshåndtering Klar til brug. Opbevaring og holdbarhed Holdbarhed ved 2-8 C: I brug og kølet på instrumentet: NaCl Diluent 9 Holdbarhed ved 2-8 C: I brug og kølet på instrumentet: Se udløbsdatoen på etiketten på cobas c-pakningen. 12 uger Se udløbsdatoen på etiketten på cobas c-pakningen. 12 uger Prøvetagning og -forberedelse Benyt kun egnede prøvetagningsrør til prøvetagning og -forberedelse. Kun de nedennævnte prøvematerialer er testet og fundet acceptable.. Serum. Plasma: Li-heparin eller K 2 -EDTA-plasma.. De angivne prøvetyper blev testet med et udvalg af prøvetagningsrør, som var kommercielt tilgængelige på testtidspunktet, dvs. at ikke alle tilgængelige rør fra alle producenter blev testet. Prøvetagningssystemer fra forskellige producenter kan indeholde forskellige materialer, som kan påvirke testresultaterne i visse tilfælde. Hvis prøver analyseres i primærrør (prøvetagningssystemer), skal instruktionerne fra producenten af disse rør følges. Centrifugér prøver indeholdende udfældninger før udførelse af analysen , V 2 Dansk 1 / 5 cobas c-systemer

2 Holdbarhed: 13 op til 3 dage ved 2-8 C 6 måneder ved (-15) - (-25) C uendeligt ved -70 C Serum, plasma Holdbarhed: uger ved C 5 måneder ved 2-8 C 4 måneder ved (-15) - (-25) C Spontanurin, døgnurin eller 2. morgenurin. Holdbarhed: 14 7 dage ved C 1 måned ved 2-8 C 6 måneder ved (-15) - (-25) C Centrifugér urinprøverne i 10 min. ved 800 g. Leverede materialer Se venligst afsnittet "Reagenser - arbejdsopløsninger" m.h.t. reagenser. Nødvendige (men ikke inkluderede) materialer Se afsnittet Ordreinformation. Destilleret vand Almindeligt laboratorieudstyr Analyse Hvis analysen skal udføres optimalt, skal anvisningerne for det aktuelle analyseinstrument følges. Se venligst den aktuelle brugermanual for instrumentspecifikke analyseinstruktioner. Performance af applikationer, der ikke er valideret af Roche, kan ikke garanteres og må defineres af brugeren. Applikation til urin R3 6 µl 20 µl Normal 6,0 µl Mindre 6,0 µl 15 µl 150 µl Større 12 µl Applikation til serum og plasma Normal 2,0 µl 2,1 µl 175 µl Mindre 2,0 µl 1,7 µl 180 µl Større 4,0 µl 2,1 µl 175 µl Applikation til R3 6µl 20µl Normal 6,0 µl 10 µl 110 µl Mindre 3 µl 5 µl 180 µl Større 12 µl 10 µl 110 µl Kalibrering Kalibratorer S1: H 2 O S2-6: C.f.a.s. PUC Multiplicér den lotspecifikke C.f.a.s. PUC kalibratorværdi med de nedenfor nævnte faktorer for at bestemme standardkoncentrationerne til 6-punkts-kalibreringskurven: S2: 0,0138 S5: 0,467 S3: 0,0228 S6: 1,00 S4: 0,0450 Kalibreringsmetode RCM Kalibreringshyppighed Fuld kalibrering - efter skift af reagenslot - og som krævet ifølge kvalitetskontrolprocedurerne Sporbarhed: Denne metode er standardiseret over for referencematerialet fra IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) BCR470/CRM470 (RPPHS - Reference Preparation for Proteins in Human Serum). 15 Kvalitetskontrol Anvend det kontrolmateriale, der er angivet i afsnittet Ordreinformation, til kvalitetskontrol. Derudover kan andre egnede kontrolmaterialer anvendes. Anvend Precinorm PUC og Precipath PUC til kvalitetskontrol som angivet ovenfor. Derudover kan andre egnede kontrolmaterialer anvendes. Anvend ufortyndet Precinorm Protein og Precipath Protein til kvalitetskontrol som angivet ovenfor. Derudover kan andre egnede kontrolmaterialer anvendes. Anvend det ovennævnte ufortyndede Precipath PUC til kvalitetskontrol. Derudover kan andre egnede kontrolmaterialer anvendes. Kontrolintervallerne og -grænserne bør tilpasses det enkelte laboratoriums individuelle krav. De opnåede værdier skal ligge inden for de definerede grænser. Hvert laboratorium bør etablere egne korrektionsprocedurer, som skal anvendes, hvis en værdi ligger uden for grænserne. Beregning Roche/Hitachi cobas c-systemer beregner automatisk analytkoncentrationen i hver prøve. Omregningsfaktorer: x 100 = mg/dl x 15,2 = µmol/l x 0,1 = mg/dl x 0,0152 = µmol/l cobas c-systemer 2 / , V 2 Dansk

3 Beregningen anvender et ratiodiagram inklusive hyperboliske funktioner som differentiallinjer i henhold til Reiber og Felgenhauer. Resultaterne fra bestemmelsen af IgG og albumin i og serum (IgG- og albuminratio) 16 plottes ind. 1. Referenceområde. 2. Funktionelle forstyrrelser i blodhjernebarrieren uden lokal IgG-syntese. 3. Funktionelle forstyrrelser i blodhjernebarrieren med samtidig IgG-syntese i CNS. 4. IgG-syntese i CNS uden funktionelle forstyrrelser i blodhjernebarrieren. 5. Erfaringen viser, at der ikke forefindes værdier i dette område (dvs. værdier her skyldes fejl i forbindelse med blodprøvetagning eller analytiske fejl). Generelt set ligger tilfælde, der ikke er associeret med lokal IgG-syntese i CNS, under den tykke linje (hyperbolisk funktion). Procentværdierne viser, hvilken procentdel af det totale IgG i (minimum) der stammer fra CNS ved de statistisk definerede 0 differentiallinjer. Begrænsninger - interferens 17 Kriterium: Genfinding inden for ± 10 af initial værdi ved en albuminkoncentration på 20 (0,30 µmol/l, 2 mg/dl). Icterus: Ingen signifikant interferens op til et I-indeks på 50 for konjugeret og ukonjugeret bilirubin (bilirubinkoncentration (konjugeret) på ca. 855 µmol/l (50 mg/dl)). Hæmolyse: Ingen signifikant interferens op til et H-indeks på 400 (hæmoglobinkoncentration på ca. 248 µmol/l (400 mg/dl)). Ingen interferens fra acetone 60 mmol/l, ammoniakklorid 0,11 mol/l, calcium 40 mmol/l, kreatinin 0,18 mol/l, γ-globulin 500, glukose 0,19 mol/l, carbamid 0,8 mol/l, urinsyre 5,95 mmol/l og urobilinogen 378 µmol/l. Lægemidler: Der sås ikke interferens ved anvendelse af almindelige lægemiddelpaneler. 18 På grund af reagens R3 til kontrol for antigen excess vil der ikke forekomme nogen umarkeret high dose hook-effekt op til en albuminkoncentration på (608 µmol/l). Kriterium: Genfinding inden for ± 10 af initial værdi ved en albuminkoncentration på 35 (532 µmol/l, 3500 mg/dl). Icterus: Ingen signifikant interferens op til et I-indeks på 60 for konjugeret bilirubin og ukonjugeret bilirubin (bilirubinkoncentration (konjugeret og ukonjugeret) på ca µmol/l (60 mg/dl)). Hæmolyse: Ingen signifikant interferens op til et H-indeks på 1000 (hæmoglobinkoncentration på ca. 621 µmol/l (1000 mg/dl)). Lipæmi (Intralipid): Ingen signifikant interferens op til et L-indeks på Der er dårlig korrelation mellem L-indekset (relaterer til turbiditet) og triglyceridkoncentrationen. Reumafaktorer 1200 IU/ml giver ingen interferens. Lægemidler: Der sås ikke interferens ved anvendelse af almindelige lægemiddelpaneler. 18 I meget sjældne tilfælde kan gammopati, især type IgM (Waldenströms makroglobulinæmi), give unøjagtige resultater. Kriterium: Genfinding inden for ± 10 af initial værdi ved en albuminkoncentration på 240 (3,65 µmol/l, 24 mg/dl). Hæmolyse: Ingen signifikant interferens op til et H-indeks på 1000 (hæmoglobinkoncentration på ca. 620 µmol/l (1000 mg/dl)). På grund af reagens R3 til kontrol for antigen excess vil der ikke forekomme nogen umarkeret high dose hook-effekt op til en albuminkoncentration på (456 µmol/l, 3000 mg/dl). Til diagnostiske formål skal resultaterne altid sammenholdes med patientens anamnese, kliniske undersøgelser og andre resultater. Specielle krav til vask Bestemmelsen af visse analytter interfererer med denne analyse og kræver derfor en speciel vaskeprocedure. Se metodebladet til NaOHD/SMS/Multiclean og brugermanualen for yderligere information. Måleområde (0,05-6,08 µmol/l, 0,3-40 mg/dl) (0,05-66,9 µmol/l, 0,3-440 mg/dl) 3 (0,05 µmol/l, 0,3 mg/dl) over den laveste standard (standard 1 + 3, intra-seriel præcision, n = 21). Serum, plasma ( µmol/l, mg/dl) ( µmol/l, mg/dl) 3 (46 µmol/l, 300 mg/dl) over den laveste standard (standard 1 + 3, intra-seriel præcision, n = 21) (0,55-73,0 µmol/l, 3,6-480 mg/dl) (0, µmol/l, 3, mg/dl) 36 (0,55 µmol/l, 3,6 mg/dl) over den laveste standard (standard 1 + 3, intra-seriel præcision, n = 21). Referenceintervaller Anden morgenurin: 5 Voksne: Børn (3-5 år): 19 Døgnurin: 20 < 20 mg albumin/g kreatinin eller < 2,26 g (34,35 µmol) albumin/mol kreatinin < 20 (0,304 µmol/l, 2 mg/dl) albumin < 37 mg albumin/g kreatinin < 20 (0,304 µmol/l, 2 mg/dl) < 30 mg/døgn (0,456 µmol/døgn) ( µmol/l, ) Albumin-/serumratio (Q ALB x10 3 ) Voksne: 6 op til 15 år 5,0 x 10 3 op til 40 år 6,5 x 10 3 op til 60 år 8,0 x 10 3 Hvert laboratorium bør undersøge, om referenceintervallerne kan overføres til egne patientgrupper, og om nødvendigt fastsætte egne referenceintervaller , V 2 Dansk 3 / 5 cobas c-systemer

4 Testspecifikke performance data Repræsentative performance data på instrumenterne angives nedenfor. Resultaterne kan variere fra laboratorium til laboratorium. Præcision Reproducerbarhed er fastsat ved hjælp af humane prøver og kontroller i en intern protokol (intra-seriel n = 21, total n = 63). Følgende resultater blev opnået: Precinorm PUC 30,7 (0,47, 3,07) 0,2 (0,004, 0,02) 0,8 Precipath PUC 108 (1,64, 10,8) 1 (0,01, 0,1) 0,7 Humanurin1 14,3 (0,22, 1,43) 0,2 (0,003, 0,02) 1,6 Humanurin2 252 (3,83, 25,2) 4 (0,06, 0,4) 1,6 Precinorm PUC 31,2 (0,47, 3,12) 0,5 (0,01, 0,05) 1,7 Precipath PUC 105 (1,60, 10,5) 1 (0,02, 0,1) 1,2 Humanurin3 13,6 (0,21, 1,36) 0,4 (0,01, 0,04) 2,8 Humanurin4 60,6 (0,91, 6,06) 1,4 (0,02, 0,14) 2,3 Precinorm Protein 39,9 (606, 3990) 0,5 (8, 50) 1,2 Precipath Protein 66,6 (1012, 6660) 1,4 (21, 140) 2,1 Humant serum 1 27,6 (420, 2760) 0,4 (5, 40) 1,3 Humant serum 2 62,5 (950, 6250) 0,9 (14, 90) 1,5 Precinorm Protein 42,3 (643, 4230) 0,9 (14, 90) 2,0 Precipath Protein 70,5 (1072, 7050) 1,6 (24, 160) 2,2 Humant serum 3 7,78 (118, 778) 0,74 (11, 74) 9,5 Humant serum 4 36,2 (550, 3620) 0,7 (11, 70) 2,1 Precipath PUC 99,2 (1,51, 9,92) 1,4 (0,02, 0,14) 1,4 Human (2,64, 17,4) 3 (0,05, 0,3) 1,7 Human (5,82, 38,3) 4 (0,06, 0,4) 1,0 C.f.a.s. PUC 454 (6,90, 45,4) 4 (0,06, 0,4) 0,8 Precipath PUC 91,0 (1,38, 9,1) 2,9 (0,04, 0,29) 3,2 Kontrol niveau (5,91, 38,9) 7 (0,11, 0,7) 1,7 Human (2,53, 16,6) 4 (0,06, 0,4) 2,3 Human (5,56, 36,6) 5 (0,07, 0,5) 1,3 Metodesammenligning Albuminværdier i humane serum-, plasma-, urin- og -prøver fundet på et Roche/Hitachi cobas c 501 analyseinstrument (y) blev sammenlignet med værdier fundet med det samme reagens på et Roche/Hitachi 917 analyseinstrument (x). Prøveantal (n) = 76 y = 1,023x - 1,40 y = 1,022x - 3,19 τ =0,927 r=0,995 Prøvekoncentrationerne lå mellem 5,5 og 270 (0,08 og 4,10 µmol/l, 0,55 og 27 mg/dl). Prøveantal (n) = 90 y = 1,021x - 1,12 y = 1,022x - 1,18 τ = 0,950 r = 0,994 Prøvekoncentrationerne lå mellem 13,2 og 53,0 (201 og 806 µmol/l, 1320 og 5300 mg/dl). Prøveantal (n) = 83 y = 1,044x - 7,92 y = 1,040x - 7,19 τ = 0,977 r = 1,000 Prøvekoncentrationerne lå mellem 68 og (1,03 og 32,4 µmol/l, 6,8 og 213 mg/dl). Referencer 1. Multicenter study of Albumin in urine and β-n-acetyl-glucosaminidase (β-nag) in urine. Workshop Munich, November 29-30, Wien klin Wschr. 1991:103, Supplement 189: Greiling H, Gressner AM, eds. Lehrbuch der Klinischen Chemie und Pathobiochemie, 3 rd ed. Stuttgart/New York: Schattauer, 1995: , Rothschild MA, Oratz M, Schreiber SS. Serum albumin. Hepatology 1988;8: Schaufelberger H, Caduff F, Engler F et al. Evaluation eines Streifentests (Micral-Test) zur semiquantitativen Erfassung der Mikroalbuminurie in der Praxis. Schweiz med Wschr 1992;122: Hofmann W, Guder WG. A diagnostic program for quantitative analysis of proteinurea. J Clin Chem Clin Biochem 1989;27: Reiber H. External Quality Assessment in Clinical Neurochemistry: Survey of Analysis for Cerebrospinal Fluid (CSF) Proteins based on CSF/Serum Quotients. Clin Chem 1995;41: Reiber H, Felgenhauer K. Protein transfer of the blood cerebrospinal fluid barrier and the quantitation of the humoral immune response within the central nervous system. Clin Chim Acta 1987;163: Reiber H. Die diagnostische Bedeutung neuroimmunologischer Reaktionsmuster im Liquor cerebrospinalis. Lab med 1995;19: Zimmermann K, Marr U, Linke E. Liquordiagnostik. mta 1996;11: Reiber H. Flow rate of cerebrospinal fluid (CSF) a concept common to normal blood-csf barrier function and to dysfunction in neurological diseases. J Neurol Sci 1994;122: Occupational Safety and Health Standards: Bloodborne pathogens. (29 CFR Part ). Federal Register. July 1, 2001;17: Rådsdirektiv 2000/54/EØF. EF-Tidende nr. L 262 af 17/10/ Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3 rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Company 1995: Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations. WHO Publication WHO/DIL/LAB/99.1 Rev cobas c-systemer 4 / , V 2 Dansk

5 15. Baudner S, Bienvenu J, Blirup-Jensen S, Carlstrom A, Johnson AM, Milford-Ward A, Ritchie R, Svendsen PJ, Whicher JT. The Certification of a Matrix Reference Material for Immunochemical Measurement of 14 Human Serum Proteins, CRM470, Report EUR EN, 1993: Reiber H. The hyperbolic function: a mathematical solution of the protein flux/csf flow model for blood-csf barrier function. J Neurol Sci 1994;126: Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;32: Report on the Symposium Drug effects in clinical chemistry methods, Breuer J, Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34: Hubbuch A. Results of a multicenter study of provisional reference ranges for albumin in urine of children and adults. Roche publication. 20. Hasslacher CH. Akt Endokrin Stoffw 1989;10: Dati F, Schumann G, Thomas L, et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 34; : Bablok W et al. A General Regression Procedure for Method Transformation. J Clin Chem Clin Biochem 1988;26: Væsentlige tilføjelser eller ændringer er vist ved en streg i margenen Roche Diagnostics. Roche Diagnostics GmbH, D Mannheim , V 2 Dansk 5 / 5 cobas c-systemer

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

UREA/BUN. Kinetisk UV-analyse til carbamid/carbamid-nitrogen (BUN) Ordreinformation

UREA/BUN. Kinetisk UV-analyse til carbamid/carbamid-nitrogen (BUN) Ordreinformation Ordreinformation REF CONTENT Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11729691 216 Kinetic UV assay for urea/urea nitrogen ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 43 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 syre ver.2 Ordreinformation 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 tests) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401470 190 Creatinine plus ver.2 (2 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435 122 Precinorm

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater Ordreinformation REF CONTENT 03263991 190 Creatinine plus ver.2 (250 tests) System-ID 07 6612 7 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA)

Læs mere

CREJ2. Kreatinin Jaffé gen.2 (kompenseret) Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREJ2. Kreatinin Jaffé gen.2 (kompenseret) Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401755 190 Creatinine Jaffé Gen.2 (compensated) (4 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

P-AMYL PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml) Kode PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 ml, i USA) Kode 392

P-AMYL PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml) Kode PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 ml, i USA) Kode 392 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11876562 316 Pancreatic α amylase liquid ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11555812

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

cobas u 601

cobas u 601 2 _ 30 C 07137940001V1.0 REF CONTENT SYSTEM 06334601 001 400 cobas u 601 Dansk Forsigtig Den inderste pose må ikke åbnes før brug. Indsæt straks kassetten i analyseinstrumentet! Anvendelse er en kassette

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2

ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2 Ordreinformation REF CONTENT Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes 10820652 216 ISE Reference Electrolyte (1 500 ml) Roche/Hitachi ISE 04480455 190 ISE Internal Standard Gen.2 (2 2000 ml)

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2015/02/20 A93A01308BDA A11A01965 30 ml 8 ml Urin Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af albumin i lave koncentrationer (µ-alb) i urin ved immunturbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation Ordreinformation 04528123 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (150 tests) System-ID 07 6850 2 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) System-ID 07 6852 9 05479207 190 PreciControl HbA1c norm (4 1 ml) System-ID

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 04618815 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte anti -værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultater bør derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

A1C-2. Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

A1C-2. Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation REF CONTENT 05401640 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (2 100 tests) cobas c 111 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) Kode 674 20764833 322 HbA1c Control N (4 0.5 ml) Kode 357 20764841

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 REF 04641655 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte tpsa-værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultatet skal derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

CSAII. Cyclosporine II Ordreinformation TDM. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

CSAII. Cyclosporine II Ordreinformation TDM. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 Ordreinformation 04340892 190 (100 tests) System-ID 07 6822 7 20766305 122 20766399 122 20766364 122 Cyclosporine Calibrators 0 (1 2.5 ml) 50, 100, 200, 350, 500 (5 2.0 ml) Cyclosporine Calibrator 0 (3

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01338ADA A11A01954 79 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. IMMUNOGLOBULIN M da IMMUNOGLOBULIN M 1E01 B1E0B6 G2-8937/R03 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN A 9D98-21 B9D9I6 G2-5228/R02 IMMUNOGLOBULIN A Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME........................................................... 2 PLANLÆGNING.....................................................

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2011/04/12 A93A01290ADA A11A01954 79 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Klinisk interesse (1, 2,

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2014/10/22 A93A01338CDA A11A01954 90 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi 2015/02/02 A93A01360BDA A11A01611 25 ml 23.5 ml Højsensitiv metode 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af C-reaktivt protein ved brug af højsensitiv metode (CRP HS) i serum eller

Læs mere

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent TRFRN 6801767 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products TRFRN-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a 2015/03/05 A93A00062ODA A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a Serum:

Læs mere

Cortisol. 2006-04, V 10 Dansk 1 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170. a) Tris(2,2 -bipyridyl)ruthenium(ii)-kompleks (Ru(bpy) 2+

Cortisol. 2006-04, V 10 Dansk 1 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170. a) Tris(2,2 -bipyridyl)ruthenium(ii)-kompleks (Ru(bpy) 2+ 11875116 122 100 tests Dansk Anvendelse Immunoassay til in vitro kvantitativ bestemmelse af cortisol i humant serum, plasma, urin og spyt. bestemmelse bruges ved diagnosticering og behandling af dysfunktion

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D53 B7DU36 G2-1457/R01 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales at læse og følge denne

Læs mere

D-DI2. Tina-quant D-Dimer Gen.2 Ordreinformation. Specifikke proteiner

D-DI2. Tina-quant D-Dimer Gen.2 Ordreinformation. Specifikke proteiner Ordreinformation 04912551 190 (100 tests) System-ID 07 6932 0 05050901 190 D-Dimer Gen.2 Calibrator Set (6 0.5 ml) System-ID 07 6994 0 05050936 190 D-Dimer Gen.2 Control I/II Control I (2 1 ml) Control

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 da DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 DIRECT BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Direct Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

D-DI2. Tina-quant D-dimer gen.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

D-DI2. Tina-quant D-dimer gen.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05077753 190 Tina-quant D-Dimer Gen.2 (4 50 tests) cobas c 111 05050901 190 D-Dimer Gen.2 Calibrator Set (6 0.5 ml) Kode 764-769 05050936 190 D-Dimer Gen.2 Control I/II (2 2 1 ml) Kode

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc Saluggia (VC) - Italy Tel LIAISON HSV-1/2 IgG ([REF] )

DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc Saluggia (VC) - Italy  Tel LIAISON HSV-1/2 IgG ([REF] ) DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc - 13040 Saluggia (VC) - Italy www.diasorin.com Tel. +39.0161.4871 Ændringer: 4, 6, 11; Sletninger: - LIAISON HSV-1/2 IgG ([REF] 310800) 1. ANVENDELSE LIAISON HSV-1/2

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

, V 6 Dansk 1 / 5 Elecsys- og cobas e-analyseinstrumenter

, V 6 Dansk 1 / 5 Elecsys- og cobas e-analyseinstrumenter 04784596 190 100 tests Indikerer de analyseinstrumenter, hvor kittet kan anvendes Elecsys 2010 Dansk MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Bemærk venligst En patientprøves målte -værdi

Læs mere

glucoseoxidase peroxydase

glucoseoxidase peroxydase BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products GLU slides GLU 170 7801 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS GLU slides måler kvantitativt koncentrationen af glucose (GLU) i serum, plasma,

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

ISE indirect Na, K, Cl for Gen.2

ISE indirect Na, K, Cl for Gen.2 04522320190V1 ISE indirect Na, K, Cl for Gen.2 Pakningsstørrelse og ordreinformation Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Roche/Hitachi cobas c-systemer Navn Kat.nr. cobas c 501 ISE

Læs mere

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK:

Læs mere

PTH (1-84) Parathyreoideahormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointakt = helt PTH. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

PTH (1-84) Parathyreoideahormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointakt = helt PTH. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 05608546 190 100 SYSTEM Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte PTH (1 84)-værdi kan variere afhængigt af den anvendte analyseprocedure.

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk.

Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk. Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk. Kortnavne hhv. Kalium;P og Kalium;U Klinisk Biokemi, Sygehus Syd Niveau 2 Dokumentnummer VP_002_2006 Udarbejdet af Palle Pedersen

Læs mere

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Forfatter:, 09-12-89, studienr.: 60080393 Bioanalytikeruddannelsen, PH Metropol, modul 14, 7. oktober 2013 2. januar 2014 Vejledere: Kathrine

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c.

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c. VITROS Chemistry Products Reagent Kit 680 2314 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til at beregne procentdelen af glyceret hæmoglobin (%A1c)

Læs mere