Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre"

Transkript

1 Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1

2 Forord FOA Fag og Arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner gik i 2011 sammen om projektet Psykiatri på tværs med den ambition at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien. Mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende skal have den rette og effektive hjælp. Den får de ved, at behandlings- og socialpsykiatrien bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs af fag og sektorer. Med et stærkere samarbejde på tværs kan det gode forløb for mennesker med psykiske lidelser forbedres og være med til at skabe arbejdspladser med større arbejdsglæde og højere tilfredshed blandt mennesker, der hver dag får hjælp i psykiatrien. Parterne bag projektet har i alt afsat 3,2 millioner kr. til projekter, der går på tværs af socialog behandlingspsykiatrien. Med puljen har medarbejdere og ledere i kommuner og regioner haft mulighed for at søge fælles projekter. 33 projekter har modtaget støtte til konkrete samarbejdsprojekter. I magasinet kan der læses om de resultater som de enkelte projekter har skabt. Resultater der viser, hvordan behandlings- og socialpsykiatrien med helt enkle greb kan samarbejde endnu bedre. Vi håber, at resultaterne fra Psykiatri på tværs vil give inspiration til, at alle arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien vil fortsætte arbejdet til gavn for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende og arbejdspladserne. God læselyst Med venlig hilsen FOA Fag og Arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner Magasinet kan downloades elektronisk på Magasinet Psykiatri på tværs 2012 Redaktion: FOA Fag og Arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner Layout: SIDEKICK Fotografer: Ulla Hilden og Piet Simonsen Illustrationer: Jakob Christensen Tryk: Dystan Produktion: 2 3

3 Indhold Forord 3 Side Nordjylland Styrket faglighed og vidensdeling 8 Nye metoder til samarbejde 10 Systemisk familiearbejde på tværs af baggrund 12 Medarbejderdrevet samarbejde 14 Styrket samarbejde omkring voksne med en spiseforstyrrelse 16 Midtjylland Samarbejde på tværs af Atlanten 20 ADHD - et liv på tværs 22 Kultursammenføring i akut døgntilbud 24 Øget inklusion af sårbare unge 26 Når viden skaber job 28 Tværsektorielle retningslinjer 30 Projekt Sundhedstjek 32 Syddanmark Samarbejde på tværs det gode forløb for borgere med samtidig sindslidelse og misbrug 36 Forenkling & effektivisering 38 Humørhjælp.nu 40 Vejen til bedre observation og behandling af smerter hos svært demente 42 Sjælland Netværk på tværs 46 Psykoedukation på tværs 48 Det gode samarbejde 50 Hovedstaden Konsensus i samarbejdet 54 Borgeren i centrum i eget liv 56 Kropsterapi på tværs 58 Opsøgende arbejde på tværs 60 Mødet i mellemrummet 62 Sammen kan vi mere 64 De gode historier om samarbejdet 66 Akutpsykiatri på tværs 68 Nye muligheder for unge med lidelser inden for psykoseområdet 70 Fælles indsats bedst for den enkelte 72 Fælles skolebænk 74 Shared Care på Vestegnen 76 Psykisk helbred hos danske skolebørn 78 Styrket samarbejde mellem psykiatri og hjemmepleje 80 Råd og tips til det gode samarbejde på tværs

4 Nordjylland 6 7

5 Nordjylland Styrket faglighed og vidensdeling mellem behandlingspsykiatri og kommuner i Region Nordjylland Keep it simple! At afholde temadage kan måske lyde som simpelt og traditionelt. Viden og faglige drøftelser i sammenhæng med dygtige oplægsholdere overfor et tværsektorielt publikum er et godt afsæt for samarbejdet. Med 780 deltagere til temadage om misbrug/dobbeltdiagnoseproblematik og ADHD har mange medarbejdere i regioner og kommuner modtaget enslydende information om de to væsentlige temaer. 6 temadage med stor relevans 4 temadage har sat fokus på, hvordan psykiatrien og kommuner bedst hjælper patienter med dobbeltdiagnoseproblematik (misbrug og psykiatrisk problemstilling). Oplægsholderen var en landskendt psykiater og misbrugsekspert. 2 temadage har sat fokus på højnelse af videndeling, samarbejde og sammenhæng i patientforløbet mellem primærsektor og specialistniveau i forhold til børn/unge (og voksne) med ADHD. Oplægsholderen var en professor i børne- og ungdomspsykiatri. Dobbeltproblematik Ca. hver tredje patient på de psykiatriske afdelinger har et misbrug af ét eller flere rusmidler. Misbrugsproblemer behandles primært i kommunerne. Psykiatriske sygdomme behandles primært i den regionale behandlingspsykiatri. Misbrug kan medføre, at patienter afvises i det psykiatriske system. Viden og faglige drøftelser på tværs af den kommunale og regionale indsats er nødvendig. Frugtbar kombination Det har i denne indsats været spændende og frugtbart at kombinere to i dagligdagen adskilte fora: Sektor-MED-Udvalg i Psykiatrien i Region Nordjylland, som sikrer tværfaglighed og Kontaktudvalg vedrørende sundhedsaftalen mellem region og kommuner i Region Nordjylland, som sikrer tværsektorialitet. Brug fora som findes allerede Vi vil råde andre til at forsøge at kombinere allerede i forvejen nedsatte organisatoriske fora og benytte disse til en udmøntning af projektindsatser. Der behøver ikke nødvendigvis nedsættes en ny projektorganisation for nye projekter. I region og kommuner er der i forvejen mange fora at arbejde med de fælles opgaver i. Projektets primære indsats har været afvikling af 6 temadage i samarbejde mellem region og kommuner. Psykiatriens Sektor-MED-udvalg og Kontaktudvalg vedr. sundhedsaftaler har via et nyligt nedsat Kompetenceforum (i regi af sundhedsaftalen/kontaktudvalg) tilrettelagt programmet, der i høj grad er understøttet af Psykiatriens kompetente uddannelseskonsulent. Kompetenceforum har normalt ingen økonomi, så bevillingen fra Psykiatri på tværs har været en unik mulighed for, at Kompetenceforum har kunnet definere områder med kompetenceudviklingsbehov og potentiale for medarbejdere i region og kommuner og ikke mindst omsætte til handling i form af at afholde temadage. Kontaktudvalg og Sektor-MED-udvalg har været initiativtagere på invitation til temadagene. Alle medarbejdere i region og kommuner med psykiatrirelevant arbejdsområde har været inviteret. Gode fælles resultater Jo bedre, fagligt stærk og samarbejdsfokuseret det kommunale og regionale niveau er på disse udfordrende områder, jo bedre forudsætninger for gensidigt gode resultater kan der opnås. Fx jo bedre Børne- og ungdomspsykiatrien er til at udrede, behandle og samarbejde om patienter med ADHDproblematik, jo bedre forudsætninger vil den kommunale og familiære indsats også kunne få for at yde optimal indsats i forhold til skole/uddannelse, fritid og anden udvikling. Og omvendt. Region Nordjylland samt 11 kommuner i Region Nordjylland (Aalborg, Mariager Fjord, Frederikshavn, Jammerbugt, Vesthimmerlands, Brønderslev, Rebild, Thisted, Morsø, Hjørring, Læsø) Chefsygeplejerske Helle Jørgensen Psykiatrien i Region Nordjylland, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg FTR og næstformand i Sektor-MED-Udvalg Carin Juul Mølleparkvej 10, Postboks 210, 9000 Aalborg Uddannelses- og udviklingskonsulent Laila Skjoldager Psykiatrien i Region Nordjylland, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg Gitte Andersen, socialrådgiver, Bevillingsenhed Voksen-Handicap Aalborg Kommune, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Helle Torp (visitator) Visitationen, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Elin Brandt (sektionsleder), Handicap- og psykiatriafdelingen Thisted Kommune, Asylgade 15, 7700 Thisted 8 9

6 Nordjylland Nye metoder til samarbejde - bedre behandlingsmuligheder for borgere med psykiske lidelser og misbrug samt lavt kognitivt funktionsniveau Medarbejderne savnede konkrete arbejdsgangsbeskrivelser og procedurer for hvordan de takler målgruppen på tværs af regioner og kommuner. De udtrykte også behov for undervisning og synliggørelse af, hvad og hvordan der udveksles erfaringer i de forskellige afdelinger. Læs hvordan projektet har fået koordineret temadage, aftalt behandlermetode og et nyt mål om, at der skal laves en samarbejdsaftale på området. Resultater i samarbejde og behandling Der er fundet en metode i samarbejdet, hvor alle behandlere mødes for at lægge en konkret langsigtet plan for hver enkelt borger. Det er et godt udgangspunkt og positivt at alle mødes. 5 borgere er blevet tilbudt behandlingsmetoden, men kun 4 har været motiveret for at deltage. En borger er kommet i metadonbehandling for at stabilisere psykisk lidelse og behandling. En borger er blevet stoffri, dog med nogle tilbagefald. En borger har nedsat sit alkoholmisbrug. Sidste borger er stadig i gang med forløbet, men afventer behandlingsdom, hvorefter der laves en konkret plan. Det forventes at der inden året er omme, underskrives en samarbejdsaftale mellem behandlingspsykiatrien, praktiserende læger, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen. Løsninger kort fortalt Forstå hinandens områder og kompleksiteten i opgaven Tag fælles ansvar for behandlingen og fremme samarbejdet Giv bedre behandlingstilbud og sammenhæng i indsatsen for denne målgruppe Find en ressourceperson, der kan stå for koordinerende indsats på området Møder med mening Disse komplekse målgrupper kræver en stor fælles, koordineret samarbejdsindsats for ikke at lande mellem 2 stole. For at sikre en bedre behandling for borgerne har man valgt en samarbejdsmetode, hvor alle instanser samles i et møde for at lave en konkret behandlingsplan. Det er en meget tidskrævende metode, men når planen er lavet, giver det en bedre helhed i behandlingen. Faldgruberne blev tydeligere Behovene for nye løsninger blev synliggjort ud fra en dialog om faldgruber i samarbejdet omkring denne borgergruppe. Det har alle været borgere med flere psykiatriske diagnoser med psykotiske perioder, lavt kognitivt funktionsniveau og misbrug. Det er et område, der kræver en stor indsats fremadrettet, hvilket nok er på landsplan. Kræver tid og nye løsninger Det er meget tidskrævende at mødes på tværs og kræver en stor koordinerende indsats. Løsningen er en tovholder for at alle informeres løbende. Det er også en udfordring at finde den rette behandling til hver enkelt, fordi der er flere faglige verdener, der skal mødes og ikke ret mange erfaringer inden for dette område, der kan bidrage med løsninger på den medicinske behandling samtidig med misbrugsbehandling. I arbejdsgruppen har der været repræsentanter fra socialpsykiatri, behandlingspsykiatri og misbrugsområdet. De har arbejdet med 2 målsætninger: At man i samarbejde finder en behandlingsmetode, som kan bruges til psykisk syge borgere med lavt kognitivt funktionsniveau og misbrug, som er motiverede for at nedsætte deres misbrug eller komme helt ud af sit misbrug. At afprøve metoden med 5 borgere med denne problemstilling. Alle borgere skal gennemføre et forløb på minimum 3 mdr., hvor der lægges vægt på intensivt samarbejde mellem misbrugsbehandling (misbrugscentret), varetagelse af medicin (distriktspsykiatrien) og kognitive samtaleformer i hverdagen (medarbejdere på bosteder eller hjemmevejledere). Thisted Kommune og Region Nordjylland Susanne V. Boutrup, leder, Bostedet Algade Solsikkevej 2A, Koldby, 7752 Snedsted Mariane Leegaard, Bostedet Algade Solsikkevej 2A, Koldby, 7752 Snedsted Peter Lykke Sørensen, psykiater, Region Nordjylland Højtoftecentret, Thylandsvej 37, 7700 Thisted 10 11

7 Nordjylland Systemisk familiearbejde på tværs af baggrund Resultatet af projektet Man har hver især fået udvidet det faglige netværk med en ny stærk samarbejdspartner, hvor man kan trække på hinandens ekspertiser i den daglige praksis. Netop i samarbejdet mellem den behandlende psykiatri og socialpsykiatrien, er der frugtbar grobund for metodeudvikling, der understøtter en helhedsorienteret indsats i forhold til borgere med psykiatriske diagnoser og børn i hjemmet. Ny sparringspartner Den øgede opmærksomhed på hinandens tilbud kan være med til at sætte flere forslag i spil under den konkrete vurdering af, hvordan man starter eller fortsætter et støtteforløb i socialpsykiatrien. Fx er det nu helt naturligt at foreslå en kollega at bruge Team Børn af Psykisk Syge til sparring, der omhandler børnene. Gå et spadestik dybere Et godt råd er at komme i gang med at arbejde på tværs. Her tænkes især, at man skal gå et spadestik dybere og interesseree sig for valg af metode og faglig referenceramme. Dette gælder på tværs af fagområder eller administrative områder inden for samme instans, men i høj grad også på tværs af region og kommune. Det kan være positivt at blive forstyrret i måden, vi tænker udvikling hos borgeren i praksis. Arbejdet med elementerne i systemteorien og den narrative tilgang har vist sig særdeles relevante i arbejdet med etniske borgere og deres familier. En praksis som Team Børn af Psykisk Syge har udviklet på i årevis, men som også er anvendelig i socialpsykiatriens bostøtteindsats. Læs hvordan deltagerne har lært om hinandens tilbud og vil trække på specialviden hos hinanden fremover. Mening frem for årsag Det systemiske har introduceret parterne til forskellige begreber, metoder og modeller, som hjælper til at arbejde med mening i handling frem for årsag til handling. Man har lært betydningen af at lægge mærke til sammenhænge problemer optræder i og sammenhænge, hvor der ikke fokuseres på problemer. Måden man som professionelle bruger sproget og stiller nysgerrige og undersøgende spørgsmål til borgeren, spiller ind i forhold til at fremme recovery eller lindring. Mere konstruktiv tilgang til arbejdet Familierne er ofte ramt af traumer, som påvirker flere generationer, og som kan være meget svære at agere i som fagfolk. Den systemiske tankegang og de narrative metoder giver en mere konstruktiv tilgang og et respektfuldt møde med borgeren. Det fremmer et ligeværdigt samarbejde, som støtter den enkelte i at være ekspert i eget liv. Der har i en årrække været stor fokus på børn af psykisk syge, men der har manglet opmærksomhed og viden om etniske minoritetsbørn med psykisk syge forældre. I samarbejdet og metodeudviklingen mellem sektorer og på tværs af specialer er det oplagt at skabe en mere helhedsorienteret indsats. Team Børn af Psykisk Syge tilbyder familiesamtaler og samtalegrupper til børn med forældre, der har en psykisk lidelse. Teamet har introduceret et etnisk team fra bostøtten i systemisk tænkning og familiearbejdet. Metoden er en brugbar indgang i de etniske familier, hvor det ofte forventes, at man giver og bruger sig selv, før man bliver lukket ind og kan nedbryde barrierer. Metoden og tankegangen tager afstand fra ekspertrollen. Der bliver stillet spørgsmål, som støtter borgeren i at tænke på positive frem for problemmættede historier. Aalborg Kommune og Region Nordjylland Lene Kalstrup, Leder, SKP og Specialiseret Bostøtte Stigsborgvej 36 1.sal, 9400 Nørresundby Jan Sandberg/Louise Holm Brøndum, Team Børn af Psykisk Syge Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg 12 13

8 Nordjylland Medarbejderdrevet samarbejde En smartere måde Lederne skal skabe mulighed for samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer, og det er medarbejderne, der skaber resultater gennem samarbejde på sagsniveau. Man skal ikke arbejde harder men smarter med mere samarbejde, tydelighed i opgavefordeling og snitflader og fokus på egen faglighed. Det er de små skridt i den rigtige retning, som er realiserbare. Man har forskellige mål, opgaver, strukturer, arbejdsformer, traditioner, organisationsformer og magtpositioner. Man tilhører forskellige sektorer, politiske niveauer og faggrupper. Og man kan være uenige om hvem, der skal gøre hvad. Læs hvordan hver afdeling har gennemført konkrete tiltag for at imødekomme parternes ønsker til samarbejdet. I den fælles planlægning har man udarbejdet en metode til, hvordan man ganske enkelt kan forventningsafstemme og gennemføre enkle tiltag. Metoden letter samarbejdet, fordi man faktisk gør noget, som de andre efterspørger i stedet for det, man selv tænker, er relevant for de andre. 1. Ledere og medarbejdere fra afdelingerne sidder sammen og formulerer ønsker til de andre samarbejdspartnere 2. Hver afdeling afleverer sine ønskelister til samarbejdspartnerne 3. Hver afdeling tager stilling til ønsker fra hver af de andre afdelinger og formulerer konkrete tiltag de kan/vil gennemføre i forhold til at imødekomme samarbejdspartnernes ønsker 4. Alle ønsker og konkrete tiltag skives ind i et notat, som distribueres til alle de afdelinger, der deltager 5. Hver afdeling har et år til at gennemføre deres vedtagne konkrete tiltag 6. Midtvejsevaluering gennemføres og distribueres for at motivere og holde alle op på at gennemføre 7. Slutevaluering gennemføres for at vurdere, hvor langt man er kommet i forhold til hensigten 8. Evt. nyt samarbejdsmøde og nye tiltag til det kommende år, hvor afdelingerne kan nærme sig hinanden yderligere Konkrete resultater Alle afdelinger har nu gennemført små ændringer for at imødekomme deres samarbejdspartneres ønsker. Som eksempel kan nævnes oversendelse af misbrugsudredning til behandlingspsykiatrien i fælles sager med borgers samtykke. Et andet eksempel er at åbent sengeafsnit N26 giver telefonisk besked inden 48 timer til socialpsykiatrisk bosted Mariested, når en af Mariesteds beboere bliver overført og indlagt på N26. Herudover har man udarbejdet en Hvem gør hvad, som er en oversigt over alle aktørerne, deres ansvarsområde og kontaktoplysninger (inspireret af Brobyggerselskabet i Ålborg Kommune). Fælles leveregler Der udføres nu værdistyret netværksbaseret samarbejde med kendskab, respekt, tillid og ansvarlighed afdelingerne imellem Hver afdeling har gennemført konkrete tiltag ift. at imødekomme samarbejdsparternes ønsker til samarbejdet Man er opmærksom på fælles opgaver og fælles udfordringer Overordnet: Ledelserne faciliterer medarbejdernes muligheder for at samarbejde på tværs, og medarbejderne skaber resultaterne for borgerne. Interorganisatorisk Anvend organisationssociolog Janne Seemann s indsigt i interorganisatorisk samarbejde. Det handler ikke om enighed mellem afdelingerne, men om gensidig forståelse. Der er en række succesfaktorer, som man kan arbejde ud fra: Samarbejd på strategisk vigtige områder Invester i samarbejdet Værdifulde bidrag fra alle parter Nøgtern start og gradvis udvikling af samarbejdet Åben kommunikation Tillid og personlige relationer Medarbejderne skal spørge sig selv, hvad de selv kan gøre for at blive bedre til at samarbejde. Der er også samarbejdskompetencer som gennem ledelsen kan implementeres i medarbejderindsatsen. Men det allervigtigste er at involvere og engagere alle ledere, som skal facilitere medarbejdernes muligheder for tværgående samarbejde, møder og relationer. Frederikshavns Kommune og Region Nordjylland Projektleder i socialpsykiatrien Louise Rohde Kalkværksvej 6, 9900 Frederikshavn Leder af Socialpsykiatrien Ann Stouby Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn, 14 15

9 Nordjylland Styrket samarbejde omkring voksne med en spiseforstyrrelse Viden mangler, viljen er der I skrivende stund er den endelige evaluering af projektet ikke gennemført. Delevalueringer peger dog på, at det allerede er tydeligt for deltagerne, at der mangler viden om og tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser. Projektet har været medvirkende til at skabe en større lyst til et tværsektorielt/ tværfagligt samarbejde blandt deltagerne, og der er for første gang i denne region oprettet tværfaglige, tværsektorielle vejledningsgrupper. Ulighed i behandling og tilbud Der er stigning i antallet af voksne med en spiseforstyrrelse, anoreksi, bulimi og BED i Danmark Det er meget stedsbestemt hvilke tilbud, der findes og tilbydes. Dermed er der ikke optimale behandlings- og støttetilbud alle steder Spiller hinanden bedre Når der skabes rammer for tværsektorielt innovation og nytænkning, opstår der synergieffekt blandt deltagerne - til gavn for borgerne og arbejdsglæde blandt medarbejderne. Samarbejdskulturforandringer opnås bedst ved at medarbejderne kan se, at det giver mening at mødes på tværs og udveksle praksiserfaringer, få samme teoretisk viden og sammen udvikle en fælles forståelsesramme danskere lever i dag med en spiseforstyrrelse. I socialpsykiatrien er borgere med en spiseforstyrrelse en relativ ny målgruppe. Men personalet har ofte oplevet symptomer på spiseforstyrrelse hos borgere, som modtager bostøtte på grund af anden psykisk lidelse som skizofreni, affektiv lidelse eller personlighedsforstyrrelse. Læs hvordan man har arbejdet med udfordringen i, at der er stor spredning i viden og erfaring. Specialister på hver deres felt Deltagerne er udvalgt blandt personale fra behandlingspsykiatri, somatisk sygehus og kommunal socialpsykiatri, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, læger, diætister og psykologer. Personalet fra psykiatrien arbejder for de flestes vedkommende udelukkende med specialiseret behandling af spiseforstyrrelser, mens personalet fra somatisk afdeling ind i mellem møder denne patientgruppe. En spiseforstyrrelse er en kompleks lidelse, som ofte har et langvarigt forløb og medfører store lidelser for såvel den, som lider af spiseforstyrrelsen som for de pårørende. Omkring danskere lever i dag med en spiseforstyrrelse heraf med anoreksi, med bulimi og med overspisning. Spiseforstyrrelser varierer i sværhedsgrad, men at være ramt af svær anoreksi er lige så invaliderende som at lide af skizofreni. Anoreksi er desuden den psykiatriske sygdom, som medfører flest somatiske komplikationer og som har den højeste dødelighed. Imidlertid er der ikke altid den fornødne kompetence blandt de professionelle hjælpere og heller ikke den ønskede sammenhæng i behandlingsindsatsen mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Formålet med dette projekt er at styrke det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Målet er øget forståelse for hinandens faglige perspektiver og større sammenhæng i indsatsen mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Projektet er tilrettelagt som et undervisningsforløb med 4 temadage samt 2 x 2½ times vejledning i grupper på 8 personer. Gode råd til nye projekter Stimulér netværksdannelse ved at gruppere deltagerne i faste teams, der sidder sammen til temadage og går til vejledning sammen Sammensæt teams af så mange faggrupper som muligt fra forskellige arbejdspladser i region og kommune. Det giver deltagerne mulighed for at bidrage med hver deres faglige vinkel og udfolde det tværfaglige, tværsektorielle perspektiv i praksis Aalborg Kommune og Region Nordjylland Anne Grethe Nørgaard Louisegade 2b, 1tv, 9000 Aalborg Inger Becker Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg Michele Oxlade Tinghusgade 5, 9400 Nørresundby 16 17

10 Midtjylland 18 19

11 Midtjylland Samarbejde på tværs af Atlanten Værdifuldt videomøde Et videomøde med samarbejdspartnerne i Grønland viste sig værdifuldt. I forbindelse med en konkret udskrivelse af en patient til et socialpsykiatrisk bosted blev mere uddybende og detaljeret information om patienten videregivet. Et forsigtigt skøn er, at det har betydet, at patienten har kunnet være på bostedet og fortsat er i nogenlunde psykisk velbefindende tilstand. Det nytter noget at oprette stabil videoforbindelse på tværs af Atlanten for at vedligeholde og udbygge kontakt internt i familier. Blandt 2/3 af patienterne og deres pårørende har der entydigt været positive meldinger. Der er håb om en bedre fremtid for flere efter gentagne møder med brug af audiovisuelle medier i projektet. Men man skal samtidig være opmærksom på, at de pårørende bliver mere følelsesmæssigt involveret end før. Det svære møde skal overvindes Styrket kontakt mellem samarbejdspartnere, patienter og pårørende kommer ikke med et trylleslag. For at få adgang til tilstrækkeligt godt udstyr i Grønland skulle der indgås aftaler med mange forskellige instanser, før kontakten til de pårørende kunne finde sted. Kultur og følelser har også været en barriere. Mange føler sig dybt berørt af at have syge familiemedlemmer og vil undgå at blive konfronteret med dette ubehag. Men man kan håbe, at de positive historier spreder sig. For dem har der været flest af i projektet. Projektet fortsætter sin udbredning i , og det er håbet, at metoden kan spredes i takt med, at teknologien etableres på Grønland. Retspsykiatrisk afdelings afsnit R3 er beliggende på Aarhus Universitetshospital, Risskov og har plads til 18 indlagte patienter, der alle kommer fra Grønland. Det grønlandske selvstyre har indgået aftale med Region Midt om, at afsnit R3 varetager den opgave, som det psykiatriske sygehussystem og det ambulante system i Grønland ikke selv kan klare. De indlagte har dom til anbringelse, behandlingsdom eller fået afsagt kendelse om mentalundersøgelse. Hertil kommer frivilligt indlagte patienter, som er bedst tjent med undersøgelse eller intensiv behandling på R3. Projektet har fokuseret på udbygningen af kontakten mellem patienter indlagt på R3 og de pårørende hjemme i Grønland. Der har været afholdt i alt 16 videomøder mellem patienter og pårørende med et samlet forbrug på kr. for dette. For 2/3 af patienterne har det haft positiv betydning at få øget kontakt. For den anden gruppe har det berørt dem følelsesmæssigt problematisk og forstyrret deres dagligdag, således at de har frabedt sig at få denne mulighed for kontakt med deres nærmeste familie. Gensyn gav bedre samarbejde Et positivt eksempel handler om en nu 28-årig ung mand, der kort efter fødslen af sin søn bliver sigtet og dømt til anbringelse på Retspsykiatrisk afsnit i Risskov. Forskellige omstændigheder har gjort det umuligt for denne person at holde tæt kontakt med sin søn. Men via videoforbindelse er der genetableret kontakt til ekskæresten og deres fælles barn. Dette er en af de medvirkende faktorer til, at manden nu er bedre samarbejdende end set tidligere. På vej væk fra stoffer En nu 44-årig grønlandsk mand fik efter et længerevarende psykoterapeutisk forløb kontakt med sin mor og søster. De har begge en god indflydelse på hans mulighed for at holde sig væk fra stoffer. Han er således også i gang med et positivt forløb, og der er håb om at kunne vende tilbage til et normalt eller så godt som normalt liv senere. Region Midtjylland : Overlæge Georg Gouliaev, Århus Universitetshospital Risskov, R3 Skovagervej 2, 8240 Risskov Socialrådgiver Peter Fjeldgaard Sørensen Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2, 8240 Risskov 20 21

12 Midtjylland ADHD - et liv på tværs Klar tilbagemelding fra 300 deltagere Der er afholdt to temadage - Borgere med ADHD og deres pårørende og Borgere med ADHD i job. Tilbagemeldingen fra de 300 deltagende medarbejdere fra region og kommune er klar: 9 ud af 10 vurderer, at de har opnået kompetencer, som de kan bruge i deres kontakt til borgere med ADHD. 7 ud af 10 svarer, at de har fået større kendskab til tilbudsviften målrettet borgere med ADHD. 5 ud af 10 mener, at temadagene har været fremmende for et samarbejde på tværs mellem region, kommune og andre aktører. Bedre koordination For at forbedre borgernes møde med det offentlige og for at styrke medarbejderne i deres kontakt med ADHD-borgerne, er det nødvendigt at tænke i mere sideløbende indsatser. Regionen og kommunen må ikke køre hver deres separate forløb for borgeren - koordination mellem alle involverede parter er det, der kan løfte indsatsen til et højere niveau for borgeren. Derfor skal der være klarhed om ansvarsfordelingen mellem region og kommune og medarbejderne. Både region og kommune skal have kompetencerne til at møde borgerne på en hensigtsmæssig måde. Der er masser af muligheder for borgere med ADHD for at få et selvstændigt liv. Men ingen indsats kan stå alene. Samarbejde på tværs af region og kommune er en nødvendighed. Erfaringerne fra to temadage med 300 deltagere viser, at det brede samarbejde på tværs af region og kommune kan gøre ADHD-borgernes forløb mere smidigt og brugbart, så det kan føre dem videre til den livssituation de ønsker. Personlige indsigter Projektet har givet medarbejderne i både region og kommune indsigt i de vanskeligheder, det giver for den enkelte borger at leve et liv med ADHD. Medarbejderne har fået kendskab til personlige livshistorier fra borgere med ADHD hvad, der har været svært og hvad, der har hjulpet dem videre. Der er kommet personlige beretninger om, hvordan det er at være på arbejdsmarkedet med ADHD - både fra borgerne og fra virksomheder. Temadage giver overblik Medarbejderne skal have kendskab til de mange tilbud, der eksisterer for borgere med ADHD, og som borgerne kan have meget svært ved at orientere sig i. Den videre proces med at fremme samarbejdet på tværs og sikre større gennemskuelighed varetages af ADHD-netværket, hvor der er deltagere fra både regionen og de relevante afdelinger i kommunen. Nye ideer gennem større kendskab Igennem deltagelsen på temadagene har medarbejderne fået ideer til pædagogiske tilgange til arbejdet med borgere med ADHD. Der er kommet et større kendskab blandt medarbejderne til både tilbudsviften og til, hvordan ansvarsfordelingen mellem region og kommune er. Projektets formål har været at øge medarbejdernes kendskab til de eksisterende tilbud for borgere med ADHD samt at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at håndtere de problematikker, der ofte følger borgere med ADHD. Desuden har det været formålet på sigt at forbedre borgernes kontakt med det offentlige, så de kender til tilbuddene og ved, hvor de kan henvende sig. Dette skulle opnås igennem afholdelsen af to temadage for både borgere og medarbejdere. I projektet har der været rejst en række spørgsmål til at drive udviklingen i samarbejdet mellem region og kommune. Hvad gør regionen omkring diagnosticering, medicinering og behandling? Hvordan kan støttemulighederne i kommunalt regi bidrage? Hvordan kan alle tænke virksomheder og arbejdsmarkedet mere generelt ind i ADHD-borgernes forløb? Og hvordan giver man borgeren en nemmere og mere tydelig vej igennem det kommunale og regionale system? Viborg Kommune og Region Midtjylland Nils Throksø, Viborg Kommune Stokrosevej 1, 8800 Viborg Birgitte Amdisen, Region Midtjylland Søndersøparken 9, 1. sal, 8800 Viborg 22 23

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde. Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management

Det tværsektorielle samarbejde. Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management Det tværsektorielle samarbejde Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management Hvem er jeg Ph.d. i organisationsanalyse indenfor psykiatrien Socialpsykiatri Har været udviklingskonsulent

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

34 PROJEKTER PÅ TVÆRS. - med mennesket i centrum

34 PROJEKTER PÅ TVÆRS. - med mennesket i centrum 34 PROJEKTER PÅ TVÆRS - med mennesket i centrum 1 FORORD FOA Fag og arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner er gået sammen om at skabe bedre og mere attraktive

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Dobbeltdiagnoseprojekt

Dobbeltdiagnoseprojekt Dobbeltdiagnoseprojekt Socialpsykiatrien 2009 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Projektets formål...4 Projektets målgruppe...5 Definering af dobbeltdiagnose...6 Projektets

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats Den nære psykiatri en styrket kommunal indsats Den kommunale socialpsykiatri skal opprioriteres! Hvis vi gerne vil: At unge med sindslidelse ikke ender på førtidspension, men kommer i uddannelse og job

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere