NOTAT Udenrigsministeriet Nordgruppen Til: Udenrigspolitisk nævn J.nr.: SP, 500.K.1-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Udenrigsministeriet Nordgruppen Til: Udenrigspolitisk nævn J.nr.: SP, 500.K.1-1"

Transkript

1 Forsvarsudvalget, Europaudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 94,EUU alm. del - Bilag 230 Offentligt NOTAT Udenrigsministeriet Nordgruppen Til: Udenrigspolitisk nævn J.nr.: SP, 500.K.1-1 Fra: Udenrigsministeriet Dato: 13. juni 2005 Emne: ESDPs udvikling med særlig fokus på oprettelsen af den civil-militære celle, herunder spørgsmålet om sekundering af en dansk militærekspert, og konsekvenserne af det danske forsvarsforbehold Resume EUs sikkerheds- og forsvarspolitik (ESDP) er de seneste år skredet hastigt fremad. Operationer igangsættes, nye initiativer vedtages, og der spores en stigende interesse for at styrke samarbejdet blandt samtlige medlemslande. ESDP er ikke en konkurrent til NATO, men et supplement, idet udgangspunktet er, at EUs koordinerede brug af civile og militære krisestyringsinstrumenter tilfører en merværdi til håndteringen af internationale kriser. Etableringen af den civil-militære celle skal netop styrke samarbejdet mellem civile og militære instrumenter. Det følger af forsvarsforbeholdet, at Danmark ikke deltager i vedtagelse og gennemførelse af EU-foranstaltninger, der har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager på lige fod med andre medlemslande i opbygningen af civile kapaciteter og i civile operationer. Det stadigt tættere samarbejde mellem civile og militære instrumenter betyder imidlertid, at konsekvenserne af det danske forsvarsforbehold udstilles endnu tydeligere. Tendensen må ventes at fortsætte. Konsekvensen af forsvarsforbeholdet er ikke blot, at Danmark må afstå fra at deltage i krisestyringsoperationer, som EU gennemfører, herunder på vegne af FN. Forbeholdet betyder også, at Danmark står uden indflydelse på fastlæggelsen af rammerne for det europæiske forsvarspolitiske samarbejde, som vil have betydning i lang tid fremover. Endeligt får tendensen i stadig stigende grad negativ indflydelse på Danmarks deltagelse i andre samarbejder såsom NATO og det nordiske samarbejde Udviklingen inden for ESDP Overordnet er målsætningen for ESDP, at EU skal oparbejde en evne til at udføre krisestyringsopgaver, hvor de militære og ikke-militære instrumenter spiller sammen. Vedtagelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi i december 2003 var vigtig som overordnet ramme for det videre arbejde med ESDP og som en bestræbelse på at skabe enighed mellem EU-landene om, hvilke sikkerhedspolitiske udfordringer Europa står overfor. Det var første gang, EU enedes om en overordnet analyse af, hvilke trusler EU står over for, og hvilke midler der skal til for at imødegå disse. Strategien udpeger fem hovedtrusler: terrorisme, masseødelæggelsesvåben, staters sammenbrud, organiseret kriminalitet og regionale konflikter. Hovedtruslerne vurderes at være dynamiske og antages at ville blive langt mere farlige, hvis de

2 overlades til sig selv. Strategien udpeger multilateralisme som et vigtigt middel til at imødegå disse udfordringer. Centralt i sikkerhedsstrategien er, at Europa står over for ændrede sikkerhedspolitiske udfordringer, som i højere grad end tidligere kræver aktiv ageren fra EUs side. Sikkerhedsstrategien lægger endvidere op til anvendelse af mange forskellige typer af instrumenter, herunder civile og militære krisestyringsredskaber. Det aktuelle ønske om at forbedre medlemslandenes civile og militære kapaciteter skal således ses i sammenhæng med sikkerhedsstrategiens anbefaling af, at EU påtager sig en større rolle i forbindelse med krisestyring. Hertil kommer, at FN har udtrykt stor interesse for, at EU på denne måde påtager sig et større globalt ansvar. Særligt EUs succesrige indsats i den Demokratiske Republik Congo (DRC) i 2003, der hindrede en humanitær katastrofe i det østlige DRC og byggede bro til indsættelse af en egentlig FN-fredsstyrke, åbnede FNs øjne for at kunne anvende EU som en regional organisation til krisestyring. FNs generalsekretær har siden understreget vigtigheden af at opbygge regionale organisationers evne til krisehåndtering, og han har i denne sammenhæng eksplicit peget på EUs kampgrupper som et nyttigt redskab. Hvis EU meningsfuldt skal kunne påtage sig krisestyringsopgaver, må de nødvendige kapaciteter være til stede. Det er en forudsætning, at kapaciteterne stilles til rådighed af medlemslandene, da EU ikke selv har militære styrker. EU definerede i 1999 de såkaldte styrkemål (Hesinki Headline Goals), hvor kvantitative mål stod i centrum. I fokus var, at EU skulle leve op til ambitionen om med 60 dages varsel at kunne udsende op til mand i op til et år. Helsingfors-målene blev erklæret opfyldt i 2003, om end der samtidig kunne konstateres en række mangler, særligt hvad angår løftekapacitet og dermed evnen til at deployere hurtigt over større afstande. Der kunne også konstateres mangler i styrkernes evne til at påtage sig de mest krævende missionstyper. Dette skulle der rettes op på med de nye styrkemål for 2010, som EU besluttede i maj 2004, hvorved styrkernes kvalitative egenskaber og evne til at kunne rykke hurtigt ud i krisesituationer kom i centrum. Netop hurtig udrykning er kernen i EUs kampgruppekoncept. I november 2004 nåede EU til enighed om opstilling af i alt 13 kampgrupper (hver på ca mand med tilknyttet transportkapacitet og støttestruktur). Allerede i dag står der til enhver tid en eller to kampgrupper på højt beredskab, og hensigten er, at der fra 2007 skal stå to-tre kampgrupper ad gangen på højt beredskab til hurtig indsættelse i konfliktområder uden for EU, typisk i fredsskabende operationer under et FN-kap. VII-mandat. FN har således udtrykt stor interesse for dette nye instrument. UK og Frankrig vil bidrage med rene nationale EU-kampgrupper, men ellers vil EUkampgrupperne blive oprettet i samarbejde mellem forskellige lande. Multinationalitet er således et væsentligt element i konceptet for EU-kampgrupperne. Sverige planlægger eksempelvis at opstille en kampgruppe i samarbejde med Finland og Estland, hvor Norge i øvrigt også ventes at deltage. Kravene for at kunne deltage i en EU-kampgruppe vil være høje, og de fleste EUlande besidder kun et begrænset antal styrker af den kvalitet, der vil være behov for til kampgrupperne. -2-

3 I juni 2004 blev et europæisk agentur for forsvarsmateriel, forskning og militære kapaciteter (Forsvarsagenturet) oprettet. Hensigten med Forsvarsagenturet er netop at se på behovet for at udvikle de nødvendige kapabiliteter ud fra ESDPs samlede behov. Forsvarsagenturet skal klarlægge de konkrete operationelle behov og fremme foranstaltninger til opfyldelse af disse. Forsvarsagenturet vil desuden kunne befatte sig med forskningsprojekter, produktionssamarbejde og procedurer for offentlige indkøb. Opbygningen af ESDP er komplementær til, og ikke konkurrerende i forhold til, den kapacitet, der allerede findes i NATO. Det er netop muligheden for at blande civile og militære instrumenter i EUs krisestyring, der giver ESDP en merværdi i forhold til den militære kapacitet, der findes i NATO. Som udviklingen i Bosnien-Herzegovina viser, er det netop denne type blandede indsatser, der i de kommende år ventes at være behov for på Balkan og i Afrika. Denne tankegang kommer til udtryk ved oprettelsen af en civil-militær celle inden for EUs militære stab, som Det Europæiske Råd endosserede på topmødet den december Formålet med cellen er at styrke EUs evne inden for krisestyringsplanlægning i form af bedre sammenspil mellem EUs civile og militære instrumenter og overordnet forhåndsplanlægning. Organisatorisk placeres den civil-militære celle indenfor EUs militære stab (EUMS), og oprettelsen af cellen betragtes som en reorganisering af EUMS. I tilknytning til den civilmilitære celle vil der i slutningen af 2005 blive oprettet et operationscenter, der vil kunne aktiveres som operationshovedkvarter for civile, civile-militære eller rent militære operationer. Med oprettelsen af cellen og den deraf følgende reorganisering nedlægges den nuværende danske stilling i EUMS, idet den sekunderede danskers hovedopgave (koordinationen af civilmilitære opgaver) overflyttes til cellen. I fremtiden vil cellen som nævnt blive et omdrejningspunkt for samspillet mellem de civile og militære instrumenter, og dette arbejde vil især foregå under en Branch Chief for Civil-Military Strategic Planning. Danmark prioriterer som bekendt samspillet mellem civile og militære instrumenter højt, og derfor ønskede regeringen at søge den omtalte stilling. I lyset af forsvarsforbeholdet var der imidlertid behov for at sikre, at denne stilling kunne besættes på en sådan måde, at en dansker kunne arbejde i cellen under fuld respekt for forsvarsforbeholdet. I forbindelse med oprettelsen af EUMS indgik Danmark i marts-april 2000 en aftale med Rådet, Generalsekretær og Den Høje Repræsentant Javier Solana, der sikrede, at en dansk sekunderet kunne fungere i EUMS under fuld respekt for forbeholdet. Aftalen blev bekræftet i form af en brevveksling mellem den daværende udenrigsminister og Solana, og Danmark har siden brevvekslingen haft en officer sekunderet til EUMS på oberst/kommandør niveau. Solanas brev fra april 2000 præciserede således, at den danske militære ekspert i sin daglige opgavevaretagelse skulle beskæftige sig med opgaver vedr. (1) koordination mellem de militære og de civile krisestyringsredskaber; (2) forbindelse til arbejde med de civile aspekter af krisestyring, der i forvejen foregik i Rådssekretariatet og i Kommissionen; samt (3) forbindelser til relevante organisationer. Som tilfældet også var ved etableringen af EUMS, gjaldt det for stillingsopslagene til den ny celle, at de indeholder elementer, der isoleret set ville betyde, at Danmark under respekt for forbeholdet ikke kan besætte stillingerne. Fx er der standardformuleringer om, at de ansatte i -3-

4 cellen i forbindelse med en krisestyringsoperation kan blive overflyttet til operationscentret eller et nationalt EU operationshovedkvarter og dermed indsat i den operative fase i aktioner, som Danmark ikke vil kunne deltage i på grund af forsvarsforbeholdet. Det var derfor nødvendigt at sikre, at den tidligere brevveksling med Solana ville stå ved magt også for den nye stilling. Danmark anmodede på den baggrund Solana om at bekræfte, at stillingen i den civile-militære celle ville kunne varetages under respekt af forbeholdet på basis af den oprindelige aftale fra april Det kunne Solana ikke, hvilket særligt skyldtes principielle betænkeligheder over for en eksplicit begrænsning på anvendelsen af den danske officer. En sådan dansk begrænsning ville gå på tværs af den linie, der blev lagt i den nye organisationsplan for militærstaben, hvor der til militære stillinger i den civile-militære celle er knyttet en generel bestemmelse om, at disse skal kunne forstærke et operationshovedkvarter/operationscenteret. En række lande, herunder bl.a. Storbritannien, har lagt stærk vægt på denne regel netop for at komme nationale begrænsninger til livs. Det bemærkes dog, at Solana har indikeret, at dette betyder, at den nuværende dansksekunderede officer ville kunne fortsætte i en anden stilling i EUMS med fuld respekt for forsvarsforbeholdet (men altså ikke i cellen), når hans nuværende stilling nedlægges som led i reorganiseringen af militærstaben. Det overvejes fra dansk side, hvorvidt dette arrangement ønskes opretholdt, når den nuværende sekunderingsperiode udløber mod slutningen af Mens udviklingen indtil 2003 var koncentreret om opbygningen af de interne strukturer og de fornødne militære og civile kapaciteter, er ESDP nu blevet operationel. Alene i 2003 blev der iværksat fire krisestyringsoperationer (to militære i Makedonien og DR Congo, samt to civile i Bosnien-Herzegovina og Makedonien). I 2004 iværksatte EU sin hidtil største stabiliseringsmission (Althea), da EU efterfulgte NATOs SFOR-styrke i Bosnien-Herzegovina i december Det er en udbredt opfattelse, at Althea er forløbet særdeles succesrigt, og de bosniske myndigheder har udtrykt stor tilfredshed med EUs mission. I 2005 har EU iværksat civile krisestyringsoperationer i Irak og DRC, og der har været fremlagt forslag om nye missioner det gælder bl.a. i Sudan, men den Afrikanske Union har hidtil været betænkelig ved at anmode EU om at gennemføre en sådan operation uden afrikansk lederskab. Hidtil har EUs krisestyringsoperationer været enten militære eller civile. Men både i forbindelse med planlægningen af Althea (Bosnien-Herzegovina) og de seneste sonderinger om en eventuel indsats i Sudan har det været overvejet at iværksætte blandede operationer altså operationer, der anvender både civile og militære instrumenter. Sådanne operationer vil give endnu mere synlige konsekvenser af forsvarsforbeholdet: Afhængig af udformningen af den retsakt, der etablerer operationen, af operations kommandostruktur, af finansieringsformen m.m., vil Danmark nemlig meget vel kunne risikere også at måtte afstå fra at deltage i en sådan operation med civile instrumenter. Generelt om konsekvenserne for Danmark Udviklingen på ESDP-området betyder, at Danmark på en række områder ikke kan bidrage til EU s udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde. Danmark står helt uden for forsvarsagenturets arbejde, ligesom Danmark ikke har sæde i agenturets bestyrelse. Danmark kan ikke bidrage til de nye styrkemål for 2010, ligesom Danmark ikke kan deltage i de nye EUkampgrupper, der først og fremmest tænkes indsat i Afrika under FN-mandat og som -4-

5 brobygger til iværksættelsen af egentlige FN-fredsoperationer. Danmark vil heller ikke på anden måde gennem EU kunne bidrage til FNs militære fredsoperationer. Der eksisterer ligeledes en markant risiko for marginalisering i udviklingen af kapaciteter: Idet visse kapaciteter er meget omkostningsfulde at anskaffe for mindre lande på egen hånd, går lande i stigende grad sammen om udvikling af multinationale kapaciteter til brug for såvel NATO- som EU-operationer. Den store interesse for at deltage i EU-kampgrupper har i særdeleshed bevirket, at lande har søgt efter partnere, de kan samarbejde med både i EU og NATO (eller Partnerskab for Fred). Det ses også blandt de nordiske lande, hvor PfP-landene, Sverige og Finland, samarbejder med Norge. Da de øvrige lande på forhånd ved, at et dansk bidrag ikke kan komme på tale til EUoperationer, bliver Danmark i andre landes øjne en mindre interessant partner. Et konkret eksempel er allerede set: Danmark havde tilbudt at stå som lead nation på et projekt om lufttransportkapacitet i NATO-regi, og en række af de andre deltagende lande havde udvist interesse for den danske løsning. Danmark måtte imidlertid trække sit tilbud tilbage, fordi flere lande insisterede på, at kapaciteterne skulle stå til rådighed for både NATO og EU. De lande, der er gået sammen om at oprette den såkaldte nordiske EU kampgruppe Sverige, Finland, Norge og Estland - har tidligere udtrykt interesse for at anvende dele af det nordiske samarbejde i NORDCAPS til planlægning for og opstilling af den nordiske EU kampgruppe. Dette ville i givet fald have medført, at Danmarks rolle i NORDCAPS havde måttet genovervejes. Der er nu imidlertid fundet en alternativ løsning, men eksemplet viser, at også Danmarks deltagelse i det nordiske samarbejde gradvist besværliggøres af forsvarsforbeholdet. I forbindelse med EUs overtagelse af NATOs SFOR-operation i Bosnien-Herzegovina indgik NATO og EU en aftale om gensidig anvendelse af taktiske reserver, som kan bruges mellem EUs operation i Bosnien-Herzegovina (EUFOR) og NATOs operation i Kosovo (KFOR). Forsvarsforbeholdet i EU-regi betød imidlertid, at Danmark på forhånd i NATO-sporet måtte fastslå, at danske styrker udsendt til NATO-operation ikke vil kunne sættes under EUkommando, og dermed heller ikke vil kunne anvendes til forstærkning af EUFOR i en eventuel krisesituation i Bosnien-Herzegovina Den manglende imødekommelse af den danske anmodning om at kunne sekundere en militær ekspert til den civil-militære celle understreger endnu en gang den voksende betydning af det danske forsvarsforbehold. Danmark står ikke blot uden indflydelse på fastlæggelsen af rammerne for det europæiske forsvarspolitiske samarbejde. Danmark risikerer også gradvist miste indflydelse på de civile dele af samarbejdet, som Danmark tidligere har kunnet deltage i under respekt for forsvarsforbeholdet. Intet tyder på, at den hastige udvikling på ESDP-området ikke vil fortsætte, og denne udvikling må ventes fremover at betyde, at konsekvenserne af forsvarsforbeholdet øges mærkbart. Danmark må stå uden for stadigt flere nye tiltag, og forsvarsforbeholdets får gradvist større indflydelse på områder, der ikke relaterer sig direkte til EUs krisestyringsoperationer. Forbeholdet betyder generelt, at Danmark står uden indflydelse på fastlæggelsen af rammerne -5-

6 for det europæiske forsvarspolitiske samarbejde, som vil have betydning i lang tid fremover. Og forbeholdet mærkes også i NATO-regi. -6-

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

EU's militære historie: Militær hammer med vokseværk

EU's militære historie: Militær hammer med vokseværk EU's militære historie: Militær hammer med vokseværk Analyse, kritik og alternativer Af Rune Lund Januar 2010 1 EU's militære historie: Militær hammer med vokseværk Formålet med dette historiske rids af

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO NATO's ønsker til medlemslandenes. men er der reelt styrkemål det modsætningsforhold, og kapaciteter. som spørgsmålet

Læs mere

info info tema Sikkerhedspolitik Forbehold fra en svunden tid o p l y s n i n g o m s i k k e r h e d s p o l i t i k Når alt kommer til alt.

info info tema Sikkerhedspolitik Forbehold fra en svunden tid o p l y s n i n g o m s i k k e r h e d s p o l i t i k Når alt kommer til alt. info s i k k e r h e d s p o l i t i s k o p l y s n i n g o m s i k k e r h e d s p o l i t i k info feb 09 Med udgangen af 2004 overtog EU missionen i Kosovo fra NATO. Hermed kunne Danmark ikke længere

Læs mere

Kapitel 2. Sikkerheds- og forsvarspolitik

Kapitel 2. Sikkerheds- og forsvarspolitik Kapitel 2. Sikkerheds- og forsvarspolitik Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik udgør en integrerende del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den sikrer Unionen en operationel kapacitet,

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt PDF udgave (141 KB) merne af Folketingets Europaudvalg stedfortrædere Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 1. juni 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

o p l y s n i n g o m s i k k e r h e d s p o l i t i k

o p l y s n i n g o m s i k k e r h e d s p o l i t i k EU har vist sig i stand til at sætte militær handling bag ord og til at udvikle den militære dimension i takt med tidens udfordringer Forsvarsminister Søren Gade (2008) EU har allerede etableret sig som

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-198

ÆNDRINGSFORSLAG 1-198 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 2.10.2012 2012/2138(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-198 Udkast til betænkning Arnaud Danjean (PE494.671v01-00) om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

EU som sikkerhedspolitisk aktør er tænketanken Ja til Europas bidrag til

EU som sikkerhedspolitisk aktør er tænketanken Ja til Europas bidrag til EU fører sikkerhedspolitik i bred forstand i kraft af sin bistands-, udviklings-, handels- og miljøpolitik. Endvidere kan EU siges at føre sikkerhedspolitik i selve sit projekt, idet mange lande har interesse

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU. Mødedokument. om FN's og regionale organisationers beskyttelse af civile under fredsbevarende aktioner

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU. Mødedokument. om FN's og regionale organisationers beskyttelse af civile under fredsbevarende aktioner DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Mødedokument AVS -EU/100.291/B/08 1.7.2008 BETÆNKNING om FN's og regionale organisationers beskyttelse af civile under fredsbevarende aktioner Ordførere:

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Europaudvalget 2004 2621+2622 - Almindelige anl. Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2004 2621+2622 - Almindelige anl. Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2004 2621+2622 - Almindelige anl. Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. november 2004 Til underretning

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA I EN BEDRE VERDEN EUROPÆISK SIKKERHEDSSTRATEGI

ET SIKKERT EUROPA I EN BEDRE VERDEN EUROPÆISK SIKKERHEDSSTRATEGI ET SIKKERT EUROPA I EN BEDRE VERDEN EUROPÆISK SIKKERHEDSSTRATEGI Bruxelles, den 12. december 2003 Indledning Europa har aldrig været så velstående, så sikkert og så frit som nu. Volden i første halvdel

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2011 SEK(2011) 1482 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

EU s fremtidige militære rolle i Bosnien-Hercegovina ESDP med Berlin+ i felten

EU s fremtidige militære rolle i Bosnien-Hercegovina ESDP med Berlin+ i felten DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief EU s fremtidige militære rolle i Bosnien-Hercegovina ESDP med Berlin+ i felten Niels

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

FORSVARSFORBEHOLDET BØR OGSÅ TIL AFSTEMNING

FORSVARSFORBEHOLDET BØR OGSÅ TIL AFSTEMNING NOTAT FORSVARSFORBEHOLDET BØR OGSÅ TIL AFSTEMNING Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Stanislav Stanchev +45 31 44 14 12 shs@thinkeuropa.dk RESUME: Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bevilling af midler, der er frigjort fra

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Europaudvalget almindelige anl. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget almindelige anl. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2007 2799+2800 - almindelige anl. Bilag 4 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK j.nr. 400.A.5-0-0 Nordgruppen Den 21. maj 2007 R E F E R A T Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser)

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Danmarks. fire. EU-undtagelser

Danmarks. fire. EU-undtagelser Danmarks fire EU-undtagelser Den Danske Europabevægelse Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk, landsdækkende medlemsorganisation, der laver oplysningsarbejde om Europa. Vi har mere end 60 års erfaring

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet Rådet Udkast til Rådets konklusioner om den fornyede strategi for Den Europæiske

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Nordgruppen Den 4. maj Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den maj Samlenotat

Nordgruppen Den 4. maj Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den maj Samlenotat Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, Europaudvalget 2006 UPN Alm.del Bilag 91, FOU Alm.del Bilag 144, URU Alm.del Bilag 176, 2727+2728 almindelige anl. B Offentligt UDENRIGSMINISTERIET

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SMÅSTATER OG INTERNATIONAL INDFLYDELSE DANMARK OG EU S FÆLLES SIKKERHEDS-

Læs mere

EU s østudvidelse og det danske forsvarsforbehold

EU s østudvidelse og det danske forsvarsforbehold DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief EU s østudvidelse og det danske forsvarsforbehold Niels Aadal Rasmussen April 2005

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Indledning Du læser hermed Radikal Ungdoms bud på EU s fremtidige fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. EU skal være en civil supermagt. EU s udenrigs- og sikkerhedspolitik

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3535 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-32 Center for Europa og Nordamerika Den 27. april 2017 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER

DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 21 DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 24. og 25. oktober 2002 BILAG 17 BILAG I RESULTATET AF ARBEJDET I RÅDET (ALMINDELIGE ANLIGGENDER OG EKSTERNE FORBINDELSER) Budgetmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

EU s sikkerhedsstrategi version 2.0 (2008)

EU s sikkerhedsstrategi version 2.0 (2008) Executive summary Det Europæiske Råd af stats- og regeringschefer bad i december 2007 Rådets generalsekretær Solana om elementer, der kan komplettere EU s Sikkerhedsstrategi Et sikkert Europa i en bedre

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere