Grønt Regnskab Amagerværket 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab Amagerværket 2015"

Transkript

1 Grønt Regnskab Amagerværket 2015

2 Indhold Generelle informationer 1 Baggrund for indeværende regnskab 2 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 HOFORs målsætninger og Amagerværkets indsatser 9 Andre indsatser 10 Miljøuheld, vilkårsoverskridelser og egenkontrol 12 Egenkontrol 13 Henvendelser og klager 13 Afvigelser i forhold til tidligere års grønt regnskab 13 Oplysninger om miljøforhold 14 Miljødata 18 Amagerværkets Grønne Regnskab har siden 2003 været gennemført som en følge af lovkrav om Grønne Regnskaber. Dette lovkrav er fra 2015 bortfaldet. HOFOR har imidlertid besluttet at forsætte med at udarbejde Grønt Regnskab for Amagerværket, da HOFOR ønsker at have åbenhed omkring Amagerværkets resultater på miljø- og arbejdsmiljømål. Baggrund for indeværende regnskab HOFOR Energiproduktion A/S er ejet af HOFOR Holding A/S. Når der omtales emner, der relaterer til disse enheder, benyttes fællesbetegnelsen HOFOR, relaterer emner specifikt til Amagerværket bruges betegnelse Amagerværket eller forkortelsen AMV. Regnskabet forholder sig til de miljøgodkendelser, der er givet til Amagerværket og det miljø- og arbejdsmiljøarbejde, der foregår der, bla. udtrykt ved certificeringer efter ISO14001 og OHSAS Certificeringerne varetages af Amagerværket, men det er planlagt at certificeringerne bliver lagt sammen med HOFORs øvrige certificeringer i Virksomhedens navn: HOFOR Energiproduktion A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S Telefon: Værkets navn: Amagerværket P-nr Kraftværksvej København S Telefon: Kontaktpersoner: Christian Stoltze Laursen Louise Buch Kastrup 2

3 Forord I 2015 er der i lighed med det øvrige HOFOR udarbejdet en forretningsplan for Amagerværket, der rækker fem år frem og beskriver de væsentligste indsatsområder. Nogle af disse indsatsområder er: Planlægge idriftsættelse af ny flisfyret blok. Sourcing og logistik for biomasse/flis. Sikker drift/høj rådighed. Udvikling af kompetencer med særligt fokus på den nye blok. Opførelse og idriftsættelse af en ny flisfyret blok på Amagerværket kommer til at fylde meget i årene frem. Værkets organisation og medarbejdere indgår som en væsentlig ressource allerede i planlægningsfasen og senere også i bygge- og idriftsættelsesfasen. Den nye blok kaldes AMV4 og det er planen, at den er i ordinær drift senest i Samtidig i 2020 planlægges den kulfyrede blok AMV 3 taget ud af ordinær drift. Brændselslogistikken vil ændre sig markant, da volumen af det nye brændsel er væsentligt større end for kul, og det vil derfor være nødvendigt at kunne håndtere losning af flere skibe, sammen med en mindre lagervolumen på værket. For at forberede organisationen til dette, samt for at forbedre arbejdsmiljøet, er området overgået til fast to holds drift fra årsskiftet 2015/2016. En ny vedligeholdelsesstrategi er blevet udviklet og beskrevet i 2015 for at understøtte sikker drift og høj rådighed. Et fælles tværgående vedligeholdelsessystem vil være med til at understøtte den nye strategi. Det handler om at binde anlægsdokumenter og rapporter sammen med driftsrelaterede informationer, der giver muligheden for at agere mere proaktivt ift. f.eks. komponentnedbrud. Kompetence- og udviklingsplan for organisation og medarbejdere er udviklet med et fem års perspektiv. Planen opdateres mindst halvårligt i ledelsen, så der altid er et godt og gennemarbejdet grundlag at håndtere både kompetenceudvikling og evt. rekruttering ud fra. Samtlige teamledere på Amagerværket har gennemført et fælles udviklingsforløb i ledelse. De har derfor nu et fælles udgangspunkt, og det interne faglige netværk er samtidig blevet styrket. Marts 2016 Niels-Ole Madsen kraftværkschef 3

4 HOFORs aktiviteter HOFOR er ansvarlig for forsyning med fjernvarme, fjernkøling og bygas i Københavns Kommune, for vand- og spildevandsforsyning herunder regnvand i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner. Derudover leverer HOFOR drikkevand til en række andre kommuner i hovedstadsområdet. Disse kommuners forsyningsselskaber står selv for distributionen i deres område. Vandindvindingen foregår i et geografisk område fra Hillerød til Ringsted. HOFOR har fokus på at nedbringe CO 2 -udledningen og etablerer derfor vindmøller, ligesom flere af virksomhedens lokationer har fået etableret solcelleanlæg. Al energiproduktion påvirker miljøet, og i HOFOR er der fuld fokus på, at virksomheden har et stort samfundsmæssigt ansvar. Den helt store udfordring er at balancere forskelligartede krav og forventninger i samfundet. Som energiproducent skal HOFOR møde samfundets energibehov med stabile leverancer, produceret med bæredygtige teknologier - alt sammen til lavest mulige omkostninger. Disse krav skaber rammen for HOFORs aktiviteter og danner grundlag for virksomhedens mission og vision: Mission og vision HOFORs vision er at skabe bæredygtige byer og missionen er, at levere vand- og energiløsninger til kunderne - grønt, sikkert og billigt. Det er udtrykt i kredsløbet, som illustrerer både vision, mission og ambitioner frem mod HOFORs CSR-arbejde er en del af det at skabe bæredygtige byer og er integreret i virksomhedens strategi og ledelsessystem. Fælles for alle områder: Virksomheden overholder altid lovgivning på miljø- og arbejdsmiljø, drikkevands- og spildevandsområderne. HOFOR ser miljø, arbejdsmiljø, drikkevandssikkerhed og spildevandssikkerhed som en integreret del af virksomhedens ledelse. Politik for miljø HOFOR vil: Være på forkant med miljø- og klimahensyn. Skabe forbedringer og forebygge forurening både gennem egen adfærd og gennem krav til leverandører. Arbejde målrettet for at reducere klimapåvirkninger. Arbejde målrettet for klimatilpasninger. Reducere udslip til luft fra transport. Fremme anvendelsen af miljørigtige transportmidler. Politik for arbejdsmiljø HOFOR vil: Prioritere arbejdsmiljøet på arbejdspladsen højt, og arbejdsmiljøarbejdet er integreret i HOFORs forretningsgange. Som foregangsbygherre sikre, at entreprenører leverer ydelser, der ikke indebærer risici for sikkerhed og sundhed. Politik for drikkevandssikkerhed (fødevaresikkerhed) HOFOR vil: Sikre høj kvalitet af drikkevand til alle typer af forbrugere. Sikre høj hygiejne i forbindelse med arbejde i vandbanen. Politik for spildevandssikkerhed HOFOR vil: Sikre stor sikkerhed i opsamling, transport og rensning af spildevand (herunder regnvand), med en høj hygiejne og en miljømæssig forsvarlig håndtering. Løbende arbejde på, at risikoen for oversvømmelser reduceres og tage mest muligt hensyn til recipienterne, når voldsomme regnhændelser medfører akut behov for at udlede overfladevand. FÆLLES MISSION Vi leverer vand- og energiløsninger til vores kunder - grønt, sikkert, billigt INTEGRERET FREMSYNET VISION Vi skaber bæredygtige byer Kredsløbet symboliserer uendelighed og ligevægt mellem at arbejde fælles, integreret og fremsynet. 4

5 Aktiviteter på Amagerværket Amagerværket er et kraft- og varmeproducerende anlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW. Værket er derfor underlagt pligten til at afgive miljøoplysninger i form af miljøberetning og -data i henhold til gældende bekendtgørelse på området. For 2015 er det således under listepunkt 1.1a for det kul- og oliefyrede anlæg og 1.1b for det biomassefyrede anlæg. Hovedaktiviteter: Biaktiviteter: El- og fjernvarmeproduktion Vandforsyning: Fremstilling og salg af afsaltet spædevand (Deionat) Dampforsyning til geotermisk anlæg (Dette anlæg ejes af HGS) Beskrivelse af Amagerværket Amagerværket omfatter oprindelig tre uafhængige el- og varmeproducerende kraftværksblokke: AMV1, AMV2 og AMV3. Da AMV1 og AMV2 blev sat i drift i henholdsvis 1971 og 1972, var de to blokke identiske. AMV1, som blev renoveret i årene 2007 til 2009, kan fyre med kul, olie og biomasse. Blokken blev sat i drift over en periode fra november 2009 til juni 2010 og er aktuelt biomassefyret., mens AMV2 efter en periode som biomassefyret anlæg blev taget permanent ud af drift i AMV3, som er den største af de tre blokke, blev idriftsat i AMV1, som blev renoveret i årene 2007 til 2009, kan fyre med kul, olie og biomasse, og blev sat i drift over en periode fra november 2009 til juni Blokken er aktuelt biomassefyret. AMV1 er som AMV3 udstyret med elfilter, afsvovlingsanlæg og DeNOx-anlæg. I 2015 er anlægget blevet monteret med røggaskøler, som øger blokkens effektivitet med fire til fem pct. Den øgede energieffektivitet svarer til, at der skal indkøbes ca ton mindre brændsel for at producere den samme mængde energi. AMV3 er stort set i konstant drift med undtagelse af det årlige vedligeholdelsesstop. Det primære brændsel er kul, men der anvendes fuelolie til opstart af kedlen og som alternativt brændsel. AMV3 er udstyret med effektive røggasrensningsanlæg, der renser røgen for kvælstofoxider, støv og svovldioxid. I afsvovlingsanlægget vaskes røgen med kalkvand, som reagerer med svovl i røggassen og derved danner gips. Gipsen anvendes i gipspladeindustrien. I DeNOx-anlægget på AMV3 reagerer kvælstofoxider i røgen med ammoniak, og der dannes frit kvælstof og vand. I elfilteret opsamles flyveasken, som anvendes i cement- og betonindustrien. AMV1 og AMV3 har separate vandbehandlingsanlæg og neutralisationsbassiner. Ud over kraftværksblokkene omfatter værket en række fællesanlæg som brændselslagre, askesiloer og anlæg til afsaltning af havvand. Afsaltningsanlægget, som også kan afsalte sekundavand, blev idriftsat i Anlægget blev i 2013 udskiftet med et nyt anlæg der har været i drift siden december I henhold til revideret miljøgodkendelse for udledninger til recipient anvendes fra oktober 2011 alene havvand i afsaltningsanlægget. Det afsaltede vand erstatter brugen af vandværksvand til produktion af procesvand til kedlernes vand-/dampkredsløb. Sekundavand i form af drænvand fra Øresundsforbindelsen, er siden 1998 tilført Amagerværket og anvendes fortsat i afsvovlingsprocessen. Hoveddata AMV1 AMV3 Kapacitet el, maks. (MW) Ydelse ved samproduktion: Kapacitet el, maks. (MW) Kapacitet varme, maks. (MJ/s) Idriftsat 1971/ Brændselsforbrug, maks. (ton/time): Kul Olie Biomasse 75 - Lav-NOx ja Ja Afsvovlingsanlæg ja Ja DeNOx-anlæg ja Ja Flyveaskeproduktion Ca. 10 pct. af kulforbruget Flyveaskeproduktion fra biomasse Ca ton Gipsproduktion Ca. 3-5 ton/time afhængig af kultype Kullager ton Olielager m³ Biomasselager ton Skorstene 3 HOFOR ansatte i 2015 med Amagerværket som fast arbejdsplads ca

6 Væsentlige miljøforhold Produktion af el og varme er en fundamental del af samfundets infrastruktur. Produktionen indebærer et stort ressourceforbrug og medfører udledninger af miljøbelastende stoffer til luft, vand og jord. Som eksempel på ressourceforbrug kan nævnes brugen af fossile brændsler, vand til procesformål, hjælpestoffer og kemikalier til vandbehandling. Ved forbrændingen af kul og olie udledes der kuldioxid (CO 2 ), svovldioxid (SO 2 ), kvælstofoxider (NOx), støv og en række sporstoffer. Miljøeffekterne heraf er blandt andet drivhuseffekt og forsuring. Ved brug af vand og kemikalier udledes der spildevand til kloak og kølevand til kølevandskanal til Margretheholm havn. Dette kan give miljøeffekter som næringssaltbelastning, iltsvind og belastning med tungmetaller. Udledningen af havvand, der har været brugt til køling, forårsager en temperaturforøgelse, der i et vist omfang kan påvirke plantevækst og dyreliv. Med henblik på at fastlægge de væsentligste miljøforhold, der er knyttet til Amagerværkets produktion og aktiviteter, er der udført en kortlægning af Amagerværkets miljøpåvirkninger. De målsætninger, som HOFOR opstiller, og som Amagerværket følger op på, relaterer sig direkte til en reduktion af de væsentligste miljøbelastninger. Center for Miljøbeskyttelse i Københavns Kommune og Miljøstyrelsen regulerer igennem miljøgodkendelser kraftværkets miljøforhold. Afledning af spildevand til det kommunale net er reguleret gennem kommunal tilslutningstilladelse for spildevand til kloak. Det grønne regnskab inkluderer de miljøpåvirkninger, der er betydelige i mængde, og de miljøpåvirkninger, der af andre årsager kræver miljømæssig bevågenhed. Generelt er regnskabets data kontrolleret og verificeret grundigt internt, og deres indbyrdes sammenhænge er vurderet i forhold til alle løbende rapporteringer og indberetninger samt øvrige tilgængelige kilder og erfaringer. Sikringen af dataværdiernes gyldighed og sporbarhed er en integreret del af kravene i HOFORs fælles integrerede ledelsessystem. Samtidig kontrolleres alle miljømålere og -målinger løbende, som beskrevet i Amagerværkets kvalitetshåndbog for miljømålere, i henhold til gældende nationale og internationale standarder på området. Gældende miljøgodkendelser gyldighedsdato Revurdering af miljøgodkendelsen af Amagerværkets blok december 2004 Afgørelse om ændring af vilkår 16 i Revurdering af miljøgodkendelsen af Amagerværkets blok august 2007 Miljøgodkendelse af moderniseringen af Amagerværkets blok november 2007 Miljøgodkendelse af nødstrømsanlæg på Amagerværket 22. december 2007 Påbud i forbindelse med fyring med biomasseaffald på blok 1, 2 og 3 1. januar 2008 Revurdering, Amagerværkets Fællesanlæg 23. december 2008 Tilladelse til udledning af CO2 januar 2014 Ombygning af gipslager til biobrændsler og gips 17. marts 2010 Supplerende godkendelser af modtageudstyr til biomasse 24. maj 2011 Revurdering af vilkår for spildevand til recipient i godkendelse af fællesanlæg 1. oktober 2011 Tilslutningstilladelse for afledning af spildevand 27. januar 2014 Påbud om supplerende egenkontrol iht. direktiv januar 2016 Påbud om nye emissionsvilkår for Blok 1 og 3 1. januar 2016 Risikoforhold Risikodokument 15. oktober 2015 Miljøtilsynsmyndighed Miljøstyrelsen Strandgade København K Københavns Kommune Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13 Postboks København V Risikomyndighed Miljøstyrelsen Strandgade København K AT Tilsynscenter Øst Postboks København C 6

7 7

8 Oversigt over miljøpåvirkninger Brændselsforbrug Den forbrugte (indfyrede) mængde brændsel og energiindholdet heri. Vandforbrug Vandforbruget opdelt på typer: Vandværksvand (drikkevandskvalitet), sekundavand, havvand. Udledning til luft Udledning af CO 2, SO 2, NO x, CO, HF, HCl, støv og sporstoffer. Produktion El og varme samt deionat (totalafsaltet vand) til salg og spædning af fjernvarmenettet. Mineralprodukter Mængder af flyveaske, slagge og gips. Forbrug af stoffer og materialer Stoffer, der anvendes i hovedprocessen eller hjælpeprocesserne. Egetforbrug af el og varme Forbrug til egne processer, belysning og opvarmning. Indfyrede affaldsprodukter Mængder af affaldsprodukter. Spildevand Til kommunalt rensningsanlæg og direkte til recipient fra neutralisationsbassin og sedimentationsbassin. Termisk udledning/ Havvand til køling Energiindhold (varme) i kølevandet. Affald Sorteres og sendes til genanvendelse, forbrænding eller deponering. 8

9 HOFORs målsætninger og Amagerværkets indsatser Miljø Målsætninger: Skabe grundlaget for at reducere de negative miljøpåvirkninger ved luftemission og udledning af spildevand/regnvand som minimum ved overholdelse af miljølovgivningen. Integrere miljøforhold allerede ved modning af projekter og senest ved projektopstart. Reducere de afledte påvirkninger fra indvinding af grundvand. Beskytte grundvandet i vores indvindingsområder mod forureningen, jf. grundvandsbeskyttelsesstrategien. Fremme genanvendelse af jord i HOFORs projekter. Indsatser: I 2015 er AMV1 monteret med røggaskøling. Blokeffektiviteten som følge af denne udbygning vil stige med tre til fem pct., svarende til at anlægget skal indfyre ca ton biomasse mindre for at opnå den samme varmeproduktion. HOFOR planlægger en ny blok AMV4, som skal være klar til drift i Når AMV4 idriftsættes ophører brugen af kul til el- og varmeproduktion. Denne omlægning vil medføre en betydelig reduktion i CO 2 -emissionen og medvirke til, at København bliver en CO 2 - neutral by. Miljøgranskning af alle projekter (E-Plan) indgår som en naturlig del af projektarbejdet og er en del af HOFORs projektmodel PPL (professionel projektledelse). Som en naturlig del af denne proces søges opgravet jord afsat eller genbrugt bedst muligt. Transport Målsætninger: HOFORs bilpark er CO 2 -neutral i Etablere tiltag der vil gøre det mere tilgængeligt for medarbejderne at benytte cykler eller kollektiv transport i arbejdstiden samt til og fra arbejde. Informere, træne og uddanne medarbejdere til at træffe miljørigtige transportvalg i deres arbejde. Nye målsætninger på transportområdet opstilles i 2016 og skal gælde frem til Indsatser: Amagerværket har ingen særlig indsats der fokuserer på nedbringelse af emissioner ved transport. Dog stilles der på Amagerværket cykler til rådighed for alle medarbejdere til brug for intern transport på Amagerværket. Transport mellem Amagerværket og HOFORs administrationskontor Vejlandshuset foregår oftest i bil. Nogle medarbejdere vælger dog at anvende cykel, og mange medarbejdere på Amagerværket cykler til og fra arbejdet. I forbindelse med etablering af AMV4 vil en betydelig del af den nuværende lastbiltransport ophøre, og transport vil i stedet komme til at foregå med skib. Energi og CO 2 Målsætninger: Det dokumenteres hvert år, at virksomheden har gennemført tiltag, som medfører en besparelse på mindst to GWh i strategiperioden HOFOR leverer 100 pct. CO 2 -neutral vandog spildevandshåndtering, varme, køling og bygas i dog undtaget fossilt indhold i affald til varmeproduktion. Integrere energi og CO 2 allerede ved modning af projekter og senest ved projektopstart. Indberette min. 156 GWh årlige energibesparelser til Energistyrelsen. Sikre at egne energibesparelser, der kan indberettes, bliver registreret. Indsatser: Amagerværket er ikke omfattet af målet om besparelse på to GWh inden 2020, men der arbejdes i HOFOR på at kortlægge de indsatser der er i organisationen for på baggrund af disse indsatser at fastsætte større mål. For at sætte besparelsespotentialet i relief kan det nævnes at etablering af røggaskøler på AMV1 har resulteret i en årlig strømbesparelse på ca. 5,5 GWh. Miljøgranskning af alle projekter (E-Plan) indgår som en naturlig del af projektarbejdet og er en del af HOFORs projektmodel PPL (professionel projektledelse). Her er også særligt fokus på reduktion af energiforbrug og CO 2 -emissioner. Arbejdsmiljø Målsætninger: Minimere antallet af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede lidelser. Sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Fokusere særligt på forebyggelse og håndtering af stress. Sikre at HOFOR er foregangsbygherre. 9

10 Andre indsatser Løbende miljøteknologiske forbedringer Løbende miljøteknologiske forbedringer kaldet BAT 1 omfatter alle ændringer, systemer og miljøteknologiske forbedringer, der nedbringer miljøbelastningen fra Amagerværkets produktion. Med vedtagelse af ny lovgivning i EU (IE-direktivet) vil der fremover komme endnu mere fokus på denne del af miljøarbejdet. Amagerværket forholder sig derfor løbende til anvendelse af BAT i form af deltagelse i forskellige projekter, teknologigrupper og udvalg samt ikke mindst i forbindelse med det daglige arbejde. Et af værktøjerne er iværksættelse af Miljøgranskning af projekter (E-Plan), der skal identificere miljøforbedringspotentialer i projekter i både etablerings-, drifts- og dekommissioneringsfaserne. Leverandørkrav Ved bestilling af varer og tjenesteydelser benytter Amagerværket så vidt muligt de leverandører, der er blevet godkendt som samhandelspartnere i HOFOR. Hvor lokale og specielle forhold gør det nødvendigt og formålstjenligt, indgås dog også separate leverandøraftaler for Amagerværket. De lokale krav til sådanne leverandører er beskrevet i HOFORs fælles integrerede ledelsessystem. Leverandører er forpligtet til at overholde alle gældende og vedtagne miljølove og regulativer, nationale som internationale. Leverandøren skal desuden overholde alle sikkerhedsregler og sikkerhedsprocedurer og udføre arbejdet for Amagerværket i henhold til miljø- og arbejdsmiljøstandarderne ISO og OHSAS HOFOR har tilsluttet sig den danske brancheaftale om bæredygtig biomasse, som blev indgået af kraftværksselskaber og fjernvarmeværker i Det indebærer, at HOFOR forpligter sig til at bruge bæredygtig biomasse i produktionen af el og varme, og at virksomheden fra efteråret 2016 skal dokumentere og rapportere bæredygtigheden efter aftalens krav. Brancheaftalen omfatter krav til skovdriften (genplantning, biodiversitet, legalitet m.m.), til træpillefabrikken (kontrol af træets oprindelse og bæredygtighed samt fabrikkens energiforbrug) og til beregning af CO 2 -belastningen knyttet til brændslets produktion, transport og anvendelse. Firmaer og personer, der leverer tjenesteydelser, gennemgår Amagerværkets besøgsprogram og sikkerhedstest VISIT. Dette sikrer, at alle, der arbejder på Amagerværket, får den samme sikkerhedsinstruktion. Tillige får alle udleveret og gennemgået en miljø- og sikkerhedsfolder og bliver tilknyttet en kontaktperson, der tilhører den lokale organisation. Folderen beskriver de gældende miljø- og arbejdsmiljømæssige retningslinjer. Der stilles blandt andet krav om, at leverandøren medbringer arbejdspladsbrugsanvisninger på alle stoffer og materialer, der anvendes i forbindelse med de aktuelle opgaver. Ligeledes skal leverandøren medtage overskydende stoffer og materialer ved arbejdets ophør. Alle leverandører, som skal udføre et job på Amagerværket tilknyttes en jobansvarlig, som instruerer og risikovurderer opgaven med den eksterne, inden arbejdet påbegyndes. Hvis der opdages miljø- eller arbejdsmiljømæssige problemer i forhold til en leverandør, indgås der en dialog med leverandøren. Denne dialog registreres i HOFORs miljøledelsessystem og vil efterfølgende danne grundlag for en vurdering af det fremtidige samarbejde med leverandøren. Ved indkøb af mærkningspligtige stoffer og materialer stiller værket krav om, at der altid skal foreligge en dansksproget brugsanvisning fra leverandørerne. 1 BAT = Best Available Technique Mærkningspligtige stoffer rummer særlige risici, og derfor stilles der krav om, at leverandørerne skal udlevere opdaterede leverandørbrugsanvisninger med alle relevante oplysninger omkring brugen af stoffet. Til beskrivelse af de lokale forhold skal der 10

11 udarbejdes en supplerende arbejdspladsbrugsanvisning. Stoffer som AMV bruger internt har brugsanvisninger i HOFORs fælles kemikaliedatabase. Transportører, der kører med farligt gods eller farligt affald fra værket, skal have en sikkerhedsrådgiver. Køretøjer og chauffører skal have de nødvendige tilladelser, udstyr og uddannelse. Arbejdsmiljø Der er i 2015 lavet en indsats for at klæde projektlederne på i forhold til sikkerhed i de projekter, der udføres på Amagerværket. Der tilknyttes koordinatorer og jobansvarlige til samtlige projekter, og der er lavet forventningsafstemning med projektlederne omkring Amagerværkets procedurer, roller og krav. På Amagerværket har der i 2015 været i alt fem interne arbejdsulykker, hvoraf én var med fravær. Der er registreret 17 tæt-påulykker, hvilket er et fald i forhold til Ulykkesfrekvensen for Amagerværkets egne medarbejdere, beregnet som arbejdsulykker med mere end en dags fravær pr. en mio. arbejdstimer, blev på 4,86 i Den tilsvarende fraværspromille, beregnet som antallet af ulykkesbetingede tabte arbejdstimer pr arbejdstimer, blev på 0,29. Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøorganisationen består af arbejdsmiljøgrupper fra Amagerværket. Arbejdsmiljøarbejdet er organiseret med arbejdsmiljøgrupper for hver afdeling, og en arbejdsmiljøleder. De i alt fem arbejdsmiljøgrupper består af en eller flere medarbejderrepræsentanter og en arbejdsleder. Arbejdsmiljøgrupperne varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde. Amagerværket er en del af HOFORs arbejdsmiljøorganisation. Uddannelse Alle nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og bliver hvert år tilbudt efteruddannelse inden for arbejdsmiljø. I 2015 har fokus været på det psykiske arbejdsmiljø. Alle Amagerværkets medarbejdere er tilbudt førstehjælpskursus i 2015, ligesom alle medarbejderne har gennemgået relevante arbejdsmiljøkurser i forhold til det daglige arbejde. Arbejdsmiljøforhold Amagerværkets fem væsentligste arbejdsmiljøforhold er: Støj, herunder forårsaget af dårlig akustik Psykosociale belastninger Indeklimabelastninger, herunder varme, kulde og træk samt dårlig luftkvalitet Ulykkesrisici, herunder risiko for fald, kontakt med skadevoldende maskindele, brand og eksplosion samt risiko for kontakt med elektricitet og andre energikilder Støv Der er udarbejdet en handlingsplan for registrering af afvigelser under kortlægning af de væsentlige arbejdsmiljøforhold. De psykosociale belastninger kortlægges ved en stor og omfattende trivselsundersøgelse ulige år og en mindre trivselsindikator i lige år. Den store trivelsesundesøgelse, som blev afholdt i 2015 er fulgt op med individuelle samtaler. Indeklimabelastninger og ulykkesrisici kortlægges ved sikkerhedsrundgang eller ved hændelsesregistrering. 11

12 Miljøuheld, vilkårsoverskridelser og egenkontrol For at forebygge og sikre mod uheld både internt og eksternt, foretager de enkelte afdelinger runderinger i og uden for anlæggene. Ved observation af unormale eller uhensigtsmæssige forhold registreres disse, og der foretages de nødvendige forebyggende eller korrigerende handlinger. Miljøuheld og vilkårsoverskridelser er opdelt på de enkelte blokke samt på øvrige forhold i relation til værkets fællesanlæg. AMV1 Støj genereret fra ny røggaskøler overskred Amagerværkets vilkårsmæssige støjkrav og medførte klager fra beboere i Margretheholmsbyggeriet. Amagerværket indledte dialog med Miljøstyrelsen og beboere, og udarbejdede en handlingsplan for at fjerne støjen. Primo 2016 er det lykkedes at nedbringe støjen fra røggaskøleren, men der er stadig problemer med helt at eliminere støjen fra røggaskøleren. Der arbejdes stadig på at reducere de sidste emissioner for at røggaskøleren kan overholde Amagerværkets krav til støjemission. AMV3 I marts 2015 opstod der brand i en kulsilo på AMV3. I forbindelse med branden var der udslip af røggasser og en mindre mængde brandvand. Hændelsen har ikke medført ændringer i beredskabsproceduren eller indretning af værket. Spildevand til recipient Alle vilkår er overholdt. Spildevand til kloak Der har ikke været miljøuheld. Det har ikke været muligt at gennemføre alle tilsyn med bassiner som beskrevet i værkets udledningstilladelse. Kontrol af sedimentationsbassiner 30 og 40 er ikke gennemført, da bassinerne ikke har været tømt i Årsagen skal findes i at det ikke har været muligt at afsætte de ophobede slammængder. I 1. kvartal 2016 er der fundet en løsning på affaldsafsætningen, og der er udført tilsyn med de resterende bassiner. Der har været anvendt mere end tilladt af følgende stoffer: Stof anvendt Krav Biosperse liter HOH CIP 10 liter Forbruget af stoffer overvåges løbende Prøveudtagning er ikke foretaget akkrediteret, som der ellers stilles krav om i tilladelsen. Amagerværket har modtaget påbud om at bringe forholdet i orden inden den 1. juli Øvrige vilkår er overholdt. Fællesanlæg I juni måned opstod en ulmebrand i tagkonstruktionen på arbejdslageret for biomasse. Der var et mindre udslip af røggasser, men ingen udslip af brandvand. Hændelsen har ikke medført ændringer i beredskabsproceduren, men der er foretaget ændringer i tagkonstruktionen således at ophobninger af støv som kan føre til selvantændelse i tagkonstruktionen er elimineret. Egenkontrol Amagerværket har i 2015 rapporteret til Miljøstyrelsen om værkets miljøforhold inklusive overholdelse af miljøvilkår. Rapporteringen omfatter en månedlig rapportering om værkets drifts- og miljøforhold samt rapportering vedrørende udledning til recipient. Center for Miljøbeskyttelse i Københavns Kommune er myndighed for spildevandsudledning til kommunalt rensningsanlæg og for anvisning af affald. Rapportering om overholdelse af udledningskrav sker årligt. Rapporter og miljøgodkendelser er offentligt tilgængelige, og interesserede kan få adgang til materialet ved henvendelse til den miljøansvarlige på Amagerværket. Amagerværkets adresse og kontaktpersoner findes på regnskabets første side. Henvendelser og klager Der har i 2015 været seks hændelser fra offentligheden. Maj: Henvendelse vedr. mistanke og lugt, som Amagerværket afviste at være kilden til. Juli: To henvendelser vedr. støj fra byggeplads hvor Amagerværket var ansvarlig i det ene tilfælde. Oktober: En henvendelse vedr. støj fra byggeplads hvor Amagerværket var ansvarlig. December: Fire klager over støj fra ny røggaskøler. Amagerværket var ansvarlig og har iværksat handlingsplan med henblik på at eliminere støjen. Henvendelse vedr. nanopartikelemission, henvist til miljøstyrelsens orientering vedr. dette emne. Afvigelser i forhold til tidligere års grønt regnskab Dette års regnskab for HOFOR Energiproduktion A/S Amagerværket er dækkende for hele 2015 og indeholder generelt de samme datatyper og opgørelsesmetoder som grønt regnskab Dog er opgørelse vedr. miljø og arbejdsmiljømål ikke medtaget. 12

13 Oplysninger om miljøforhold Produktion Der har i 2015 været et fald i varmeproduktionen, hvilket til dels skyldes, at året har været varmt, dels en længere stilstandsperiode på AMV1 som følge af montage af en ny røggaskøler. Den lavere elproduktion skyldes lave elpriser hvorfor produktionen er optimeret mod varmeproduktion. Produktion I MWh i GJ Netto elproduktion i MWh Fjernvarmeproduktion i GJ Udledning til luft Der har været et fald i emissionerne som bunder i mindre drift med den kulbaserede AMV3, som følge af lave elpriser, og længere tids stop af AMV1 begrundet i montering af røggaskøler Støv, støj og lugt Der kan forekomme udledning af støv fra flere af værkets aktiviteter, specielt i forbindelse med kul- og træpillehåndtering. Derudover kan der forekomme støvproblemer ved uheld, eller hvis elfiltrene ikke fungerer optimalt. CO 2 -udledning Specifik CO 2 -udledning / Total CO 2 -udledning g/kwh 600 I ton Specifik CO 2 i g/kwh Flyveaskesiloerne er forsynet med silopiloter for niveauvisning og fyldeautomatik samt støvfilter, der renser udsugningen fra siloerne. I tilfælde af udslip standses anlæggene, så udslippet begrænses mest muligt. Ved kullosning begrænses støvgenerne ved at minimere faldhøjderne fra kranerne og fra stackerbåndene. Ved stærk blæst (> 15 m/s) vurderes det, om losning er forsvarlig Total CO 2 i ton Der blev i forbindelse med idriftsættelsen af AMV1 foretaget en støjkortlægning af Amagerværket. Kortlægningen har vist, at der i nogle få tilfælde har været overskridelser af de tilladte støjgrænser. Amagerværket har arbejdet på at reducere støjen efter en handlingsplan, som er aftalt med Miljøstyrelsen. De implementerede tiltag har vist en god effekt, men den nye røggaskøler på AMV1 viste sig at generere støj som ikke kunne rummes i Amagerværkets gældende godkendelse af fællesanlæg. Der er iværksat handlingsplan med henblik på at overholde støjgrænser i SO 2 -udledning og NO 2 -udledning Specifik SO 2 -udledning / Total SO 2 -udledning / Specifik NO x -udledning / Total NO x -udledning g/kwh I ton 0,30 0,25 0, Specifik SO 2 i g/kwh Specifik NO x i g/kwh Total SO 2 i ton Total NO x i ton 0, , , ,

14 Vandforbrug Efter indsatser med at reducere vandforbruget i 2015 er der sket en betydelig reduktion i drikkevandsforbruget. Amagerværket håber at kunne fastholde det lave forbrug i årene fremover. Spildevand Amagerværket har i året 2015 kun udledt spildevand til kommunal rensning. Vandforbrug Vandforbrug i m Vandværksvand (grundvand) Tilført sekundavand Tilført havvand Forbrug af stoffer og materialer Amagerværkets brug af stoffer og materialer bliver løbende gennemgået, og antallet af anvendte stoffer er fastholdt på et lavt niveau Affald Amagerværket sorterer produceret affald i følgende fraktioner: Pap Papir Ikke forbrændingsegnet og glas til losseplads Dagrenovation Forbrændingsegnet Træ, stort forbrændingsegnet Kabelskrot Beton og tegl Jern og metal Aluminium og rustfrit stål Hård PVC-plast Lysstofrør/sparepærer Elektronikaffald Dæk Batterier Malerprodukter Spraydåser Fast olieaffald Oliefiltre Spildolie Blyakkumulatorer Væske fra Løwener vaskemaskine Diverse opløsningsmidler Kulflyveaske til deponi Bioflyveaske Gips, fejlproduceret Slam Mineraluld Filtergips Aske fra Lufo-skylning Ionbyttermasse Affald 53% Affald i pct. 1% 1% 45% Amagerværket tilstræber i videst muligt omfang genanvendelse af affaldet. Særlige forhold ved årets affaldsproduktion Der er sket en betydelig stigning i værkets affaldsproduktion. Årsagen skal findes i, at der Ikke-farligt affald til bortskaffelse Ikke-farligt affald til nyttiggørelse Farligt affald til bortskaffelse Farligt affald til nyttiggørelse i forbindelse med byggeprojekter genereres betydelige mængder sten og jord til deponi og genbrug. 14

15 15

16 miljødata for amagerværket PRODUKTION Netto elproduktion mwh Fjernvarmeproduktion GJ Dampproduktion GJ Samlet produktion MWh Deionat til fjernvarmenet m³ Deionat til salg m³ Driftstimer: AMV1 timer AMV2 timer AMV3 timer Brændselsforbrug Mængder: Kul ton Fuelolie ton Halmpiller ton Træpiller ton Energiindhold: Kul GJ Fuelolie GJ Halmpiller GJ Træpiller GJ Indfyret energi i alt gj vandforbrug (Inkl. vand til spædning og salg) Vandværksvand (grundvand) m³ Tilført havvand m³ Tilført sekundavand m³ heraf direkte til afsvovling (REA) m³ prod. permeat fra hav/sekundavand m³ Vandforbrug i alt m³ Specifikt grundvandsforbrug m³/mwh 0,027 0,027 0,048 0,019 0,009 16

17 FORBRUG AF STOFFER OG MATERIALER (Opgjort efter indkøb) Generelle hjælpestoffer Adipinsyre ton Ammoniak (100 %) ton 5,1 0 0,7 1,1 1,6 Ammoniak til denox-anlæg (100 %) ton Flydende hydratkalk ton Hydratkalk ton 0 0 0,9 0 0 Kalk ton Maleinsyre-anhydrid ton Natriumhydroxid (100 %) ton Natriumsulfid ton Salt ton Saltsyre (100 %) ton Svovlsyre (100 %) ton TASP ton Vandbehandling Citronsyre kg Fældnings-flokkuleringsmidler kg Jernsulfat kg Natriumchlorit kg Natriumdisulfit (100 %) kg Membran-rensemidler kg Zetag liter Biosperse liter TMT 15 liter HOH CIP 10 liter HOH CIP 4 liter FUMADOS liter FE-chlorid 100% kg Jernklorid 100% kg Olie, fedt og opløsningsmidler Dieselolie liter Hydraulikolie liter Maling - organisk liter Maling - tokomponent liter Maling - vandbaseret liter Rensevæsker liter Smøreolie liter Transformerolie liter Smørefedt kg

18 FORBRUG AF STOFFER OG MATERIALER (Opgjort efter indkøb) Gasser Acetylen Nm Argon Nm Brint Nm Helium Nm Kvælstof/Nitrogen Nm Propangas Nm CO 2 Nm Anvendte stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (maks. værdier) Butanonoxim liter 0, Natriumhypochlorit (100 %) kg Visse olieafledte stoffer kg/liter Pentaerythritol tetrakis liter Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- liter 0, Styren kg Visse chlorerede opløsningsmidler liter Visse parfumestoffer liter Arbejdsmiljømæssige risikostoffer (enkelte stoffer kan optræde i flere kategorier) Giftige kg 0 Sundhedsskadelige kg Kroniske sundhedsskader kg Ætsende kg Eksplosive kg Brandfarlige kg Brandnærende kg Miljøskadelige kg Ingen mærkning kg EGETFORBRUG AF EL OG VARME El mwh Varme GJ TERMISK UDLEDNING (Havvand til køling) Energi-indhold GJ Kølevandsmængde Nm

19 UDLEDNING TIL LUFT Kuldioxid, CO 2 kg Svovldioxid, SO 2 kg Kvælstofoxider, NOx kg Støv kg Klorbrinte, HCl kg CH 4 kg CO kg N 2 O kg NMVOC kg Fluor og uorganiske fluorforbindelser (HF) kg Røggasmængde mio. Nm³ Pr. produceret mængde el og varme: Kuldioxid, CO 2 g/kwh Svovldioxid, SO 2 g/kwh 0,04 0,03 0,06 0,03 0,02 Kvælstofoxider, NO x g/kwh 0,04 0,06 0,08 0,08 0,08 Støv g/kwh 0,004 0, ,014 0,013 Sporstoffer: Arsen, As kg 1,2 1,1 6,8 9,2 8,9 Beryllium, Be kg 0,2 0,2 1,1 1,3 0,9 Cadmium, Cd kg 3 1,5 1,8 0,3 0,3 Krom, Cr kg 10 5,4 11,9 11,2 8,8 Kobber, Cu kg 7 3,8 10,6 9,8 6,6 Kviksølv, Hg kg 14,5 8,7 10,4 13,6 5,3 Nikkel, Ni kg 7,7 5,5 16,1 17,5 16,3 Bly, Pb kg 7,8 4 14,3 14,8 7,7 Selen, Se kg 30,1 28,2 69,3 14,7 11,9 Zink, Zn kg 87 44,2 59,9 38,2 32,6 spildevand Til kommunalt rensningsanlæg m³ heraf fra afsvovlingsanlæg m³ Til recipient: Til recipient fra sekundavandsanlæg m³ Udledt formationsvand fra geotermianlæg m³ Til recipient i alt m³ Fra membranrengøring i afsaltningsanlæg til kloak m³ Fra bassiner i alt m³

20 spildevand Indholdsstoffer kloak: Arsen µg/l 4,5 5,7 6,6 1,2 0,9 Bly µg/l 0,8 0,4 Cadmium µg/l 3,3 1,9 3 0,5 0,3 Chrom µg/l 4,9 5,8 Kobber µg/l 6 4,5 4,8 3,9 1,6 Kviksølv µg/l 0,2 1,8 0,4 0,1 0,1 Nikkel µg/l 23,6 8,1 Selen µg/l 19,1 2,1 Zink µg/l 23,9 17,4 COD mg/l 87,6 22,8 BOD mg/l 4,2 3,5 COD/BOD hvis COD >600 ellers 3 (krav) krav 3 3 Chlorid mg/l 3.895, , , , ,2 Sulfat mg/l 1.673, , , ,3 531,1 Suspenderet stof mg/l 23,7 24,3 29,6 13,6 7,2 Bundfældeligt stof mg/l 0,1 0,1 Kulbrinter mg/l 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 Nitrifikationshæmning % 11,4 11,2 Kjeldahl nitrogen kg , MINERALPRODUKTER Gips: Produceret ton Nyttiggjort ton Lager ultimo ton Kulflyveaske: Produceret ton Nyttiggjort ton Lager ultimo ton Indfyret ton Bundaske: Produceret kul ton Nyttiggjort kul ton Lager ultimo kul ton Produceret bio ton Nyttiggjort bio ton Lager ultimo bio ton

21 INDFYREDE AFFALDSPRODUKTER Spildolie liter Brugt ionbyttermasse kg Filtergips ton Kulflyveaske ton Bioflyveaske ton AFFALD Deponering: Flyveaske - halm/træ kg Flyveaske - kul/olie kg Gipsaffald kg Ikke-forbrændingsegnet kg Isoleringsmateriale kg Jord og sten kg Kabler kg Slagge - træ/olie kg I alt kg Forbrænding: Dagrenovation kg Flyveaske - halm kg Flyveaske - træ/olie kg Forbrændingsegnet kg Halm- og haveaffald kg Kemikalieaffald kg Laboratorieaffald, opløsningsmidler kg Malingrester og limaffald (inkl. emb.) kg Opløsningsmidler kg Olieaffald - diverse kg Olieaffald - fast kg Olieaffald - flydende kg Hydraulikolie kg Slam fra olieudskillere kg Træ kg Vaskevand kg I alt kg

22 affald Genanvendelse: Akkumulator kg Asfalt kg Blandede batterier kg Aluminium og rustfri stål kg Beton og tegl kg Dæk kg Elektriske og elektroniske produkter kg Biobundaske kg Jern og metal kg Jord og sten kg Kabelaffald kg Katalysatorer kg Kemikalieaffald kg Lysstofrør og lavenergipærer kg Madspild/andet organisk kg Metal kg Messingrør kg Mineraluld kg Olieaffald - filtre kg Olieaffald - flydende kg Pap kg Papir kg Plast med PVC kg Plast uden PVC kg Spraydåser kg Træ kg CFC kølemidler kg I alt kg Ikke-farligt affald Total affaldsmængde til bortskaffelse kg Total affaldsmængde til nyttiggørelse kg Farligt affald Total affaldsmængde til bortskaffelse kg Total affaldsmængde til nyttiggørelse kg Affald i alt kg

23 arbejdsmiljø 1) Arbejdsulykker med fravær antal Antal fraværsdage ved ulykker dage Ulykkesfrekvens 2) Fraværspromille ved ulykke 3) 0,1 0,0 0,5 0,0 0,3 1) Statistikken for 2015 omfatter kun Amagerværket 2) Ulykkesfrekvensen er arbejdsulykker med mere end 1 dags fravær pr. 1 mio. arbejdstimer 3) Fraværspromillen er antallet af ulykkesbetingede, tabte arbejdstimer pr arbejdstimer 23

24 FORORD bestyrelse OG DIREKTION ÅRETS UDVIKLING NETSELSKABER HOFOR A/S I Ørestads Boulevard 35 I 2300 København S I telefon I I 24 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2015

GRØNT REGNSKAB AMAGERVÆRKET 2016

GRØNT REGNSKAB AMAGERVÆRKET 2016 GRØNT REGNSKAB AMAGERVÆRKET 2016 INDHOLD Generelle informationer Baggrund for indeværende regnskab Forord Aktiviteter på Amagerværket Beskrivelse af Amagerværket Væsentlige miljøforhold Oversigt over miljøpåvirkninger

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Amagerværket. Grønt regnskab 2013

Amagerværket. Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

amagerværket grønt regnskab 2012

amagerværket grønt regnskab 2012 amagerværket grønt regnskab 2012 Amagerværket Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Aalborg Energikoncern, Nordjyllandsværket A/S

Aalborg Energikoncern, Nordjyllandsværket A/S Aalborg Energikoncern, Nordjyllandsværket A/S Udgiver: Nordjyllandsværket A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udgivelse: April 2017 Sagsnr.: 2017-002967 Dok.nr.: 2017-002967-4 Titel: Grønt regnskab for Nordjyllandsværket

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Nordjyllandsværket. Virksomhedens navn: Vattenfall A/S Støberigade 14 2450 København SV Telefon: 88 27 50 00 www.vattenfall.dk

Nordjyllandsværket. Virksomhedens navn: Vattenfall A/S Støberigade 14 2450 København SV Telefon: 88 27 50 00 www.vattenfall.dk Indhold Vattenfall i 2014... 2 Nordjyllandsværket i 2014... 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 15 Miljødata... 19 Myndighedsudtalelse... 19 Virksomhedens

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 8 Oplysninger om miljøforhold 14 Miljødata 16 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Nordjyllandsværket. Grønt regnskab 2013

Nordjyllandsværket. Grønt regnskab 2013 Nordjyllandsværket Grønt regnskab 2013 Nordjyllandsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordjyllandsværket. grønt regnskab 2012

Nordjyllandsværket. grønt regnskab 2012 Nordjyllandsværket grønt regnskab 2012 Nordjyllandsværket Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1

GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1 GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1 Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 BASISOPLYSNINGER Navn, beliggenhed og ejerforhold

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Nordjyllandsværkets deponeringsanlæg

Grønt regnskab 2014 Nordjyllandsværkets deponeringsanlæg Nordjyllandsværkets deponeringsanlæg Indhold Vattenfall i 2014... 2 Nordjyllandsværkets deponeringsanlæg i 2014... 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 6 Oplysninger om miljøforhold... 28 Myndighedsudtalelse...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere