Rapport Foreløbig Natura 2000 vurdering for etablering af vandhul 4 og 5 samt lysåben natur område 3. 1 Baggrund. 1. Natura 2000 område nr. 173.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Foreløbig Natura 2000 vurdering for etablering af vandhul 4 og 5 samt lysåben natur område 3. 1 Baggrund. 1. Natura 2000 område nr. 173."

Transkript

1 Rapport Foreløbig Natura 2000 vurdering for etablering af vandhul 4 og 5 samt lysåben natur område 3. Modtager: Femern A/S FEIA c/o Seacon Att. Anke Struve Vesterbrogade 17, 1. sal DK-1620 København V Attention: Anders Bjørnshave Kopi til: Sag: Udarbejdet af: Kvalitetssikring Ad hoc support to Advanced Activities Martin Kielland. Opdatering af Anke Struve Ole Kaare Jensen Dato: Seacon ref L003-rev002 1 Baggrund Denne foreløbige vurdering i forhold Natura 2000 omfatter etablering af to vandhuller samt 5 ha lysåben natur, som Femern A/S ønsker at etablere i forbindelse med anlæg af den faste forbindelse over Femern Bælt (Kyst-kyst projektet). De to vandhuller - benævnt vandhul 4 og vandhul 5 planlægges etableret indenfor Natura 2000 område nr Den lysåbne natur etableres på et areal benævnt lysåben natur område 3. Område 3 og vandhul 4 og 5 kaldes som helhed projektet og etableres indenfor det, der herefter benævnes projektområdet. Formålet med denne foreløbige vurdering er at vurdere, om det kan udelukkes, at projektet hverken direkte eller indirekte vil kunne have væsentlige negative påvirkninger på Natura 2000 områdets bevaringsmålsætninger. Femern A/S planlægger at etablere nye vandhuller for at styrke bestanden af bilag IV-padder. Den lysåbne natur etableres med henblik på, at den på sigt udvikler sig til 3-beskyttet natur. Placeringen af vandhul nr. 4 og 5, samt område 3 med lysåben natur er vist på figur Natura 2000 område nr Vandhul 4 og 5 og område 3 med lysåben natur planlægges etableret i Saksfjed Inddæmning i den vestlige del af Natura 2000 område Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog Rødsand nr Dette Natura 2000 område dækker ha og består af Habitatområde H152 og fuglebeskyttelsesområde F82, F83, F85, og F86. Saksfjed Inddæmning lidt øst for

2 Hyldtofte Østersøbad er en del af habitatområde H152 og fuglebeskyttelsesområde F83, der har følgende arter på udpegningsgrundlaget: Tabel 1: Arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 152 (H152) og fuglebeskyttelsesområde nr. 83 (F83) Udpegningsgrundlag for H152 Skæv vindelsnegl Eremit Stor vandsalamander Bredøret flagermus Damflagermus Gråsæl Spættet sæl Udpegningsgrundlag for F83 Skarv (ynglende) Rørdrum (ynglende) Knopsvane (rastende) Sangsvane (rastende) Sædgås (rastende) Mørkbuget knortegås (rastende) Hvinand (rastende) Lille skallesluger (rastende) Havørn (ynglende) Rørhøg (ynglende) Blishøne (rastende) Klyde (ynglende) Splitterne (ynglende) Fjordterne (ynglende) Havterne (ynglende) Dværgterne (ynglende) Mosehornugle (ynglende) Endelig er der udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 173 /2/. Det har 11 terrestriske habitatnaturtyper. Habitatnaturtyperne er kortlagt under DEVANO programmet i perioden De relevante habitatnaturtyper er de 8 habitatnaturtyper, der findes i nærheden af, men udenfor projektområdet. Disse habitattyper er markeret med fed. De resterende 3 habitatnaturtyper - markeret med almindelig skrifttype - er ikke konstateret i nærområdet. Flerårig vegetation på strande (1220) Strandenge (1330) Hvide klitter (2120) Grå klit og grønsværsklit (2130) Forklit (2110) Kalkoverdrev (6210) Surt overdrev (6230) Tidvis våde enge (6410) Bøg på Kalk (9150) Egeblandskov (9160) Elle og askeskov (91E0) Ud over de ovennævnte 8 terrestriske habitatnaturtyper i nærheden af projektområdet forekommer der også habitatnaturtypen klitlavning (2190) i Natura 2000 området nær de planlagte vandhuller. Denne habitatnaturtype er dog ikke på udpegningsgrundlaget. Udbredelsen af habitatnaturen og habitattyperne er vist på figur 3. Den eksakte udbredelse af de enkelte habitatnaturtyper indenfor et areal med Dok L003-rev002 / MAK 2

3 habitatnatur er svær at opgøre, da der er tale om flydende overgange mellem habitatnaturtyper. Et areal med habitatnatur kan således være en mosaik af flere habitatnaturtyper. Figur 3. Udbredelse af habitatnaturtyper i Saksfjed Inddæmning indenfor Natura 2000 område nr Note: Kortet er baseret på punktbesigtigelser, samt fladebesigtigelser i forbindelse med DEVANO kortlægninger i perioden Projektbeskrivelse 2.1 Baggrund for placering Ved placeringen af vandhul 4 og 5 samt den lysåbne natur er der taget hensyn til en række kriterier: Etablering i nærheden af eksisterende ynglelokaliteter for bilag IV padder Placering i sammenhæng med nye landområder Lokaliteten skal være økologisk egnet Placering i nærheden af egnede vandringskorridorer (dige, vandløb, læhegn og jernbaneskråninger) Placering i nærheden af egnede rastelokaliteter, men udenfor 3 beskyttede arealer Placering i en afstand fra veje, der minimerer risikoen for trafikdrab Dele af marken, hvorpå vandhul 4 og 5 placeres, udlægges til naturområde, idet Femern A/S planlægger at etablere lysåbne naturtyper på arealet. Herved forventes området på sigt at udvikle sig henimod en tilstand omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Det forventes, at området udlagt til lysåben natur på sigt vil udvikle sig til fersk eng, overdrev eller strandeng og dermed resultere i flere egnede habitater for padder. Placering af vandhul 4 og 5 samt område 3 med lysåben natur er vist på figur 1. Dok L003-rev002 / MAK 3

4 Figur 1: Placering af nye vandhuller. Denne foreløbige Natura 2000 vurdering omhandler vandhul 4 og 5 og lysåben natur område 3. Vandhuller og lysåben natur benævnes også projektområdet. Note: Projektområdet, hvor den opgravede jord indbygges er vist med lys gult. Arbejdsområdet, hvor jord graves op og vandhuller etableres, er vist med brun streg. Grænsen for Natura 2000 område nr. 173 er vist med pink. 1.1 Udformning af vandhuller Vandhul 4 og 5 etableres med et eller flere lavvandede partier, som delvist udtørrer. I begge vandhuller vil der også blive etableret et dybere parti med en vanddybde på maksimalt 1,0 m. Begge vandhuller etableres med ca. 400 m 2 i vandflade. Vandhullerne udformes med lavvandede partier, der varmes hurtigt op i foråret, til gavn for grønbroget tudse. De dybe partier vil kunne fungere som overvintringshabitat for springfrø og spidssnudet frø. Derudover vil vandhullerne være egnede til stor vandsalamander, samt de mere almindlige arter som lille vandsalamander, skrubtudse og grøn frø. Da vandhullerne er over 100 m 2, vil de efter etablering være omfattet af 3 i Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 951 af 03/07/2013). Vandhullerne vil blive tinglyst som naturområde og være beskyttet mod tilstandsændringer. Endvidere vil det være forbudt at udsætte ænder, fisk eller krebs i vandhullerne. Endelig vil der rundt om vandhullerne være en 9 m randzone, som ikke må opdyrkes (BEK nr. 904 af 30/07/2014 /3/. 1.2 Anlægsarbejder Vandhullerne anlægges med gravemaskiner, og der er afsat en 10 m bred zone rundt om vandhullerne til midlertidigt arbejdsområde. Da der er tale om landbrugsarealer, der ikke har botanisk værdi, og som Dok L003-rev002 / MAK 4

5 ønskes omlagt til naturområde, forventes det ikke, at der skal anvendes køreplader. Adgang til arbejdsområder sker ad eksisterende veje og markveje, samt marken. Det forventes, at der skal graves til ca. 80 cm under terræn for at nå vandspejlet. Vandhullet tilstræbes at have en gennemsnitlig vanddybde på ca. 50 cm med et dybere parti på 0,8-1,0 m. Således forventes, at der skal opgraves ca. 750 m 3 jord for hvert vandhul, der spredes jævnt omkring vandhullet. For ikke at skabe større terrænændringer i landskabet rundt om vandhullerne spredes jorden ud i maksimalt 20 cm s tykkelse. Dette medfører, at jorden spredes på et ca m 2 stort areal for hvert af de to vandhuller. Arealet, hvor jorden spredes, er vist på figur 2 med en brun markering. Det forventes dog, at arealet bliver mindre, da beregningen af jordmængder er konservativ. Jorden forbliver på matriklen. Noget af jorden vil fyldes i de mindre afvandingsgrøfter, der krydser arealet til spredning af jord i nord/syd retning. Grøfterne vil da delvist fyldes op. Dette forventes at skabe våde lavninger til gavn for flora, som vokser på våd næringsfattig bund, f.eks. maj-gøgeurt. Etablering af lysåben natur indebærer ikke anlægsarbejder af nogen art. Den lysåbne natur plejes, så den på sigt vokser ind i en tilstand omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven, og dermed også bliver til en habitatnaturtype. Det forventes, at området, der er udlagt til lysåben natur, vil udvikle sig til fersk eng, overdrev eller strandeng (Habitatnaturtyperne; tidvis våd eng (6410), overdrev eller græshede på sur bund (6230), eller strandeng (1330). Figur 2: Placering af Vandhul 4 og 5. Note: Planlagt placering af vandhul 4 og 5. Området, hvor det planlægges at etablere lysåben natur, er markeret med rød linje, og område til spredning af opgravet jord, svarende til projektområdet, er vist med brunt. Arbejdsområdet er vist med orange stiplet linje. Mulig adgangsvej er vist med grå stiplet linje. Dok L003-rev002 / MAK 5

6 1.3 Tidsramme Femern A/S ønsker at etablere vandhul 4 og 5 og den lysåbne natur i perioden 4. kvartal 2014 og frem til Det forventes, at anlægsarbejdet tager op til en uge pr. vandhul. Anlægsarbejdet vil foregå i dagtimerne. 2. Foreløbig vurdering Projektets belastninger Påvirkninger vil i anlægsfasen potentielt kunne stamme fra håndtering af jord, heraf bortgravning af jord og udspredning/genindbygning af jord. Det vurderes, at støj, vibrationer, luft og lokalklima ikke vil kunne påvirke udpegningsgrundlaget i væsentlig grad. Der er tale om et meget begrænset anlægsarbejde, der udføres i dagtimerne, og det vil maksimalt vare en uge pr. vandhul. Emissioner og vibrationer fra anlægsmaskinerne vurderes ud fra arbejdets omfang at være minimale. Støjen fra maskinerne vurderes at ligge på omkring 100 db ved kilden. Dette er sammenligneligt med den eksisterende landbrugsdrift på arealerne. I forhold til landbrugsdriften vil støjen dog være mere koncentreret i udbredelse og tid, idet aktiviteterne er koncentreret i hhv. anlægsområdet og anlægsperioden for de nye vandhuller. Støjen vil aftage med afstanden, hvorfor der ikke vil forekomme støjpåvirkninger over 70 db på boligers facader. Nærmeste bolig ligger omkring i minimum 250 m afstand fra anlægsarbejdet. I driftsfasen vil der ikke være nogen potentielle påvirkninger ud over den færdsel, der vil være ved pleje af naturarealer rundt om og i vandhullerne. Væsentlighedsbegrebet I det følgende er der foretaget en foreløbig vurdering af, om det kan udelukkes, at projektets belastninger medfører en væsentlig negativ direkte eller indirekte påvirkning af Natura 2000 områdets bevaringsmålsætninger. Væsentlighedsbegrebet skal ses i forhold til bevaringsmålsætningerne i området, herunder bestandsudviklingen /2/. Påvirkningen er f.eks. væsentlig, hvis den bevirker, at en gunstig bevaringsstatus ikke kan opretholdes, eller vil skade sjældne arter eller naturtyper. Påvirkningen er som udgangspunkt ikke væsentlig, hvis den forårsager udsving i bestandsstørrelser, der er mindre end de naturlige udsving, der anses for at være normale for den pågældende art eller naturtype, eller hvis der sker en naturlig retablering af naturens tilstand inden for ca. et år. 2.2 Habitatområde H152 Projektområdet ligger udenfor arealer, hvor der forekommer habitatnaturtyper. Det nærmeste areal med habitatnatur ligger syd for projektområdet og er fortrinsvist strandeng (1330), tidvis våd eng (6410) og indslag med grå klit samt grønsværsklit (2130). I nærheden er der endvidere et areal med klitlavning (2190), der som nævnt ikke er på udpegningsgrundlaget. I Tabel 2 er vist en oversigt over habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for H152, samt angivet, hvorvidt det er vurderet at være relevant at foretage en foreløbig vurdering af påvirkninger. Marine arter er ikke vurderet at være relevante, da projektets belastninger forekommer på land og ikke vurderes at række ud i havet. De terrestriske habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget, som er vurderet ikke at være relevante, forekommer ikke i eller i nærheden af projektområdet. Ud fra en konservativ miljøfaglig betragtning er 1 km afstand sat som den afstand, hvor en påvirkning af de nævnte habitatnaturtyper og arter gennem projektets belastninger med sikkerhed kan udelukkes. Dok L003-rev002 / MAK 6

7 Tabel 2: Oversigt over habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for H152, samt angivelse af, hvorvidt det er vurderet relevant at foretage en foreløbig vurdering Udpegningsgrundlag Foreløbig vurdering Bemærkning Habitatnaturtyper Flerårig vegetation på strande (1220) Elle og askeskov (91E0) Strandenge (1330) Hvide klitter (2120) Grå klit og grønsværsklit (2130) Forklit (2110) Kalkoverdrev (6210) Surt overdrev (6230) Tidvis våde enge (6410) Bøg på Kalk (9150) Egeblandskov (9160) Arter Skæv vindelsnegl Eremit Stor vandsalamander Bredøret flagermus Damflagermus Gråsæl Spættet sæl Nedenfor er der foretaget en foreløbig vurdering af påvirkninger af relevante arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget for H152. Habitatnaturtyper Habitatnaturtyper er vurderet under ét, da det nærmeste areal med habitatnatur er en mosaik af strandeng (1330), tidvis våd eng (6410) og indslag med grå klit og grønsværsklit (2130). I anlægsfasen vil anlægsarbejdet foregå på et areal, der i dag er landbrugsjord i omdrift. Jordarbejder og etablering vil ikke foregå på arealer med habitatnaturtyper. Det areal med habitatnaturtyper, der ligger nærmest afstandsmæssigt, har karakter af strandeng (1330)/tidvis våd eng (6410). Gravearbejdet (støv, luftforurening, støj) vurderes ikke at påvirke disse arealer, ligesom habitatnaturtyperne, der ligger i større afstand ej heller påvirkes. Denne vurdering bygger på, at omfanget af anlægsarbejdet og dets belastninger vil være begrænset i omfang og varighed. (se også ovenstående afsnit om belastninger). Det kan således udelukkes, at projektet vil have en væsentlig negativ påvirkning af habitatnaturtyper i Habitatområde H152. Skæv vindelsnegl Arten vurderes at kunne gavnes af projektet, da den lever i våde naturtyper som søer og vandhuller. Der er på nuværende tidspunkt ingen egnede habitater for arten indenfor projektområdet, men det vil der komme med etableringen af vandhullerne. En væsentlig negativ påvirkning af skæv vindesnegl kan således udelukkes. Dok L003-rev002 / MAK 7

8 Eremit Vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da den ikke er konstateret i Saksfjed inddæmning. Nærmeste observation af eremitbille på Lolland var i 1999 ved Krenkerup Gods nær Sakskøbing /4/. På grund af afstanden kan en væsentlig negativ påvirkning af eremit således udelukkes. Stor vandsalamander Findes i vandhullerne i nærheden af projektområdet, men projektområdet indeholder ingen egnede yngleeller rastelokaliteter. Projektet vurderes med dets etablering af vandhuller derfor at ville gavne stor vandsalamander, da der skabes bedre raste- og fødesøgningslokaliteter rundt om vandhullet. En væsentlig negativ påvirkning af stor vandsalamander kan således udelukkes. Bredøret flagermus Er ikke konstateret i Saksfjed i forbindelse med miljøkortlægningen forud for VVM-redegørelsen /1/, hvor der er anvendt flagermusdetektorer til at registrere arter, der forekommer ved Hyllekrog. Derudover indeholder projektområdet ingen egnede yngle- og rastelokaliteter, da der ikke vokser træer på arealet. Arten vurderes således ikke at blive påvirket af projektet. En væsentlig negativ påvirkning af bredøret flagermus kan således udelukkes. Damflagermus Er konstateret indenfor projektområdet, da der er registreret et muligt kald af arten ved Hyllekrog i forbindelse med miljøkortlægningen forud for VVM-redegørelsen /1/. Arten vurderes at kunne få gavn af projektet, da den jager over åbne vandflader /5/. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke arten negativt, da der ikke vokser træer på arealet, og det dermed ikke påvirker yngle- og rastelokaliteter. En væsentlig negativ påvirkning af damflagermus kan således udelukkes. Projektet vurderes at kunne medvirke til målopfyldelsen af Natura 2000-planen og Natura handleplanen ved at øge antallet af egnede levesteder for arterne på udpegningsgrundlaget. Det kan således udelukkes, at etablering af vandhul 4 og 5 vil medføre en væsentlig direkte eller indirekte negativ påvirkning på habitatområde H Fuglebeskyttelsesområde F83 I anlægsperioden vil støj og anlægstrafik potentielt kunne føre til lokale forstyrrelser af fugle, der raster på marken. I Tabel 2 er vist en oversigt over fuglearter på udpegningsgrundlaget for F83, samt angivet hvorvidt det er vurderet at være relevant at foretage en foreløbig vurdering af påvirkninger. I forhold til fugles følsomhed er støj generelt den belastning, der potentielt kan føre til den største påvirkning. Ud fra en konservativ miljøfaglig betragtning er en afstand på 1 km sat som den afstand, hvor en påvirkning af de nævnte arter gennem projektets belastninger med sikkerhed kan udelukkes, og hvor en foreløbig vurdering ikke vil være relevant. Tabel 3: Oversigt over arter på udpegningsgrundlaget for F83, samt angivelse af, hvorvidt det er vurderet relevant at foretage en foreløbig vurdering Udpegningsgrundlag Foreløbig vurdering Bemærkning Skarv (ynglende) Rørdrum (ynglende) Knopsvane (rastende) Sangsvane (rastende) Dok L003-rev002 / MAK 8

9 Sædgås (rastende) Mørkbuget knortegås (rastende) Hvinand (rastende) Lille skallesluger (rastende) Havørn (ynglende) Rørhøg (ynglende) Blishøne (rastende) Klyde (ynglende) Splitterne (ynglende) Fjordterne (ynglende) Havterne (ynglende) Dværgterne (ynglende) Mosehornugle (ynglende) Rastende fugle I anlægsfasen vil anlægsarbejdet foregå på et areal, der i dag er landbrugsjord i omdrift. I anlægsperioden vil der potentielt forekomme lokale forstyrrelser af fugle, der raster på marken. Der er foretaget en foreløbig vurdering for alle rastende fuglearter under ét. Da projektområdet består af dyrket mark, vurderes det kun at være knopsvane, sangsvane, sædgås og mørkbuget knortegås, der kan anvende projektområdet til rast. De andre rastende arter på udpegningsgrundlaget vurderes at forekomme i de marine områder. Projektområdet udgør en ubetydelig del af det samlede tilgængelige rasteområde i fuglebeskyttelsesområde F83, svarende til under 0,1 % af F83, som har et areal på ha. Anlægsarbejdet vil kun forstyrre kortvarigt, maksimalt 2 uger. Desuden forekommer der under de eksisterende forhold lejlighedsvise mindre forstyrrelser som følge af landbrugsdriften, hvorfor forstyrrelse fra anlægsarbejdet vil være sammenlignelig med den eksisterende baggrundsstøj. En væsentlig negativ påvirkning af rastende fugle på udpegningsgrundlaget kan således udelukkes. Ynglende fugle Anlægsarbejdet vil ikke påvirke ynglende fugle, da der ikke er egnede ynglelokaliteter indenfor projektområdet. Anlægsarbejdet vil derudover ske udenfor fuglenes yngletid, som antages at være fra 15. april til 15. juli. Rørhøg vurderes at kunne påvirkes positivt, da vandhullerne vil kunne danne nye fourageringslokaliteter. En væsentlig negativ påvirkning af ynglende fugle på udpegningsgrundlaget kan således udelukkes. Det kan således udelukkes, at etablering af vandhullerne vil lede til væsentlige negative påvirkninger på fuglebeskyttelsesområde F83 og de fuglearter, som er på udpegningsgrundlaget. 2.4 Kumulative effekter Der vurderes ikke at være negative kumulative påvirkninger ved etablering af de nye vandhuller 4 og 5 og lysåben natur i forhold til kyst-kyst projektets øvrige miljøpåvirkninger, som redegjort for i VVMredegørelsen. Der vil heller ikke være negative kumulative påvirkninger i forhold til etablering af en ny sø på matrikel Lungholm Inddæmning, Olstrup 1a. Vurderingen bygger på, at belastningerne hovedsagelig forekommer i anlægsfasen, og at anlægsarbejderne ikke vil foregå på samme tidspunkt. Der vurderes heller Dok L003-rev002 / MAK 9

10 ikke at være negative kumulative påvirkninger i forhold til andre bygge- og anlægsprojekter i lokalområdet, som Femern A/S har tilstrækkelig mulighed for at vurdere de kumulative påvirkninger i forhold til. 3 Konklusion Etablering af vandhul 4 og 5 og lysåben natur i område 3 vurderes ikke at medføre en væsentlig skade på Natura 2000-området i henhold til habitatdirektivets 7, stk. 1. Projektet vurderes ikke at skade bilag IIarter eller bilag I habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området. Projektet medfører, at der etableres to nye vandhuller på hver ca. 400 m 2. Vandhullerne kan være levesteder for stor vandsalamander og muligvis også skæv vindelsnegl, som er habitatarter på udpegningsgrundlaget, og anlægsarbejdet påvirker ikke arealer, der er raste- yngle- eller fødesøgningslokaliteter for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget. Det kan således allerede med baggrund i den foreløbige vurdering udelukkes, at projektet hverken direkte eller indirekte vil kunne have væsentlige negative påvirkninger af Natura 2000 området. Projektet vurderes derimod at kunne medvirke til målopfyldelsen af Natura 2000-planen og Natura 2000-handleplanen, idet der etableres nye levesteder for skæv vindelsnegl og stor vandsalamander, samt fourageringshabitater for rørhøg. Der vurderes ikke at være negative kumulative påvirkninger ved etablering af de nye vandhuller og den nye lysåbne natur i forhold til kyst-kyst projektets øvrige miljøpåvirkninger, som redegjort for i VVMredegørelsen. Etablering af en ny sø på matrikel Lungholm Inddæmning, Olstrup 1a vurderes heller ikke at medføre negative kumulative påvirkninger i forhold til projektet. 3. Referencer /1/ Femern A/S VVM redegørelse for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) /2/ Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Naturstyrelsen, Natura handleplan. Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog- Rødsand. Natura 2000-område nr Habitat-område H 152. Fuglebeskyttelsesområde F82, F83, F85 og F86. /3/ Naturerhvervstyrelsen, 2014, /4/ DMU, 2004, Eremit (Osmoderma eremita) - teknisk anvisning til ekstensiv overvågning /5/ H. Baagøe og T. S. Jensen, 2007, Dansk Pattedyratlas, Gyldendal Dok L003-rev002 / MAK 10

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

GODKENDELSE TIL ETABLERING AF RØRBRO PÅ DET OFFENTLIGT VANDLØB 43, EGEHØJLØBET

GODKENDELSE TIL ETABLERING AF RØRBRO PÅ DET OFFENTLIGT VANDLØB 43, EGEHØJLØBET Erling Edlund Andersen Høvænge skovene A/S Bjerregårdsvej 4 2500 Valby Mail: erling@edlund.dk GODKENDELSE TIL ETABLERING AF RØRBRO PÅ DET OFFENTLIGT VANDLØB 43, EGEHØJLØBET 03-09-2014 Vandløbsmyndigheden

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand Natura 2000-område nr. 173 Habitatområde H152 G UD I DEL N E Fuglebeskyttelsesområde F82,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura 2000 30. april 2015 Vores reference: 30.2100.20

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet, Rødsand, Guldborgsund og Bøtø nor. Habitatområde H152. Fuglebeskyttelsesområde F82, F83, F85

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER Navn på plan/projekt sags nr. Lokalplan 185 - Badeanstalt i Nysted (sags nr. 16/24877) Beskrivelse af planen/projektet (formål og omfang) Lokalplanen omfatter området ved den gamle kalkværksbro i Nysted,

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Miljøvurdering for etablering af depotplads og udvidelse af arbejdsplads øst for Gl. Badevej

Miljøvurdering for etablering af depotplads og udvidelse af arbejdsplads øst for Gl. Badevej Modtager: Attention: Kopi til: Miljøvurdering for etablering af depotplads og udvidelse af arbejdsplads øst for Gl. Badevej Femern A/S Anders Bjørnshave (ABJ) Christian Henriksen FEIA c/o Seacon Vesterbrogade

Læs mere

DISPENSATION FRA NATURBESKYTTELSESLOVEN SKOV- BYGGELINJE OG Å-BESKYTTELSESLINJE

DISPENSATION FRA NATURBESKYTTELSESLOVEN SKOV- BYGGELINJE OG Å-BESKYTTELSESLINJE Til Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp ck@telcon.dk 19-04-2017 DISPENSATION FRA NATURBESKYTTELSESLOVEN SKOV- BYGGELINJE OG Å-BESKYTTELSESLINJE Center for Teknik & Miljø har modtaget din ansøgning

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder ved udpegning af Glim Graveområde, Lejre Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden skal foretage

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside : http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE,

INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE, Birgitte Maria Tøttrup Maddock Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S DATO: 06-04-2017 INPUT TIL SCREENING FOR NATURA 2000 OMBYGNING AF FÆRGELEJE, FÅÅBORG HAVN I relation til

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2010-2015 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand Natura 2000-område nr. 173 Habitatområde H152 Fuglebeskyttelsesområde F82, F83, F85, F86

Læs mere

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 309 Offentligt Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2010-2015 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand Natura 2000-område nr. 173 Habitatområde H 152 Fuglebeskyttelsesområde F82, F83, F85, F86

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

IKKE-VVM PLIGT AF SKOVREJSNING I GEDSER

IKKE-VVM PLIGT AF SKOVREJSNING I GEDSER Scandlines Danmark A/S Att. Bjarke Jakobsen Bjarke.Jakobsen@scandlines.com IKKE-VVM PLIGT AF SKOVREJSNING I GEDSER 20-01-2014 Center for Miljø & Plan har den 10. december 2013 modtaget materiale vedr.

Læs mere

Miljøvurdering - etablering af sø på matrikel Lungholm Inddæmning, Olstrup 1a- Rev 3

Miljøvurdering - etablering af sø på matrikel Lungholm Inddæmning, Olstrup 1a- Rev 3 Rapport Modtager: Attention: Kopi til: Sag: Udarbejdet af: Kvalitetssikring Miljøvurdering - etablering af sø på matrikel Lungholm Inddæmning, Olstrup 1a- Rev 3 Femern A/S Anders Bjørnshave, Femern A/S

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk VVM-screening

Læs mere

GODKENDELSE AF RØRLÆGNING AF PRIVAT VANDLØB PÅ MATRIKEL 1M ULRIKSDAL HGD, GODSTED

GODKENDELSE AF RØRLÆGNING AF PRIVAT VANDLØB PÅ MATRIKEL 1M ULRIKSDAL HGD, GODSTED Ejerne af matrikel 1m Ulriksdal Hgd., Godsted 07-01-2014 GODKENDELSE AF RØRLÆGNING AF PRIVAT VANDLØB PÅ MATRIKEL 1M ULRIKSDAL HGD, GODSTED I forbindelse med at der i juni 2013 er etableret et vandhul på

Læs mere

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Miljøvurdering af adgangsveje og parkeringspladser på landområde vest

Miljøvurdering af adgangsveje og parkeringspladser på landområde vest Rapport Miljøvurdering af adgangsveje og parkeringspladser på landområde vest Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen AFLANDSHAGE

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen AFLANDSHAGE FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen AFLANDSHAGE natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Aflandshage, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 127 Sydfynske Øhav Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

IKKE VVM-PLIGT AF ETABLERING AF DIGE PLANLOVEN VALNÆSGAARD, NORDFALSTER

IKKE VVM-PLIGT AF ETABLERING AF DIGE PLANLOVEN VALNÆSGAARD, NORDFALSTER NaturRådgivningen A/S Att. Niels Riis niels@naturogvand.dk 16. JULI 2015 IKKE VVM-PLIGT AF ETABLERING AF DIGE PLANLOVEN VALNÆSGAARD, NORDFALSTER Center for Miljø & Plan har den 12. juni 2015 modtaget høringsmateriale

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand 2010-2015 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand Natura 2000-område nr. 173 Habitatområde H152 Fuglebeskyttelsesområde F82, F83, F85, F86 Kolofon Titel: Natura

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Forhøring 14. januar - 11 marts 2010 Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside: http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Kortlægning af levesteder for eremit

Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Kortlægning af levesteder for eremit Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Palle Jørum, Philip Francis Thomsen og Ole Martin Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel:

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER Dato: Hovedansvarlig (navn/initialer):

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER Dato: Hovedansvarlig (navn/initialer): Dato: Hovedansvarlig (navn/initialer): Navn på plan/projekt sags nr. Lokalplan solcelle anlæg nysted 13/13607 Der planlægges for et solcelle- eller solvarmeanlæg areal ca. 5,5 ha. Der planlægges for at

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Naturovervågning hvorfor og hvordan? 2. Marts 2013 NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Aarhus Universitet Naturovervågning

Læs mere

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående.

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående. VVM-screeningsskema Bilag A Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Ormstrupvej 9, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Ormstrupvej 9, 7500 Holstebro Side 1/7 Anders Hedegaard Gransgårdvej 19 7620Lemvig Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-76-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune

Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Vurdering af påvirkning af nærliggende Natura 2000-område ved udpegning af St. Musse Graveområde, Guldborgsund Kommune Habitatbekendtgørelsen, bkg. nr. 408 af 1/5-2007 6-9 stiller krav om at myndigheden

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb Side 1/5 Flemming Helgesen Rørsgårdsvej 25 7570 Vemb Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-508-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Nissum Fjord Natura 2000-område nr. 65 Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro Side 1/5 Kelvin Høj Øgendahl Kalbjergvej 3 7500 Holstebro Dato: 27-10-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-26-12 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

DONG ENERGY A/S NATURA VÆSENTLIGHEDSVURDERING VED BRÆNDSELSOMLÆGNING PÅ SKÆRBÆKVÆRKET

DONG ENERGY A/S NATURA VÆSENTLIGHEDSVURDERING VED BRÆNDSELSOMLÆGNING PÅ SKÆRBÆKVÆRKET DONG ENERGY A/S NATURA 2000- VÆSENTLIGHEDSVURDERING VED BRÆNDSELSOMLÆGNING PÅ SKÆRBÆKVÆRKET VÆSENTLIGHEDSVURDERING 2/10 NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING VED BRÆNDSELSOMLÆGNING PÅ SKÆRBÆKVÆRKET INDHOLD

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 240 Svanninge Bakker Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

UDSKIFTNING AF JERNBANEBRO OVER TINGSTED Å - TILLADELSE EFTER VANDLØBSLOVENS 47 OG NATURBE- SKYTTELSESLOVENS 3

UDSKIFTNING AF JERNBANEBRO OVER TINGSTED Å - TILLADELSE EFTER VANDLØBSLOVENS 47 OG NATURBE- SKYTTELSESLOVENS 3 Ringsted-Femern Banen / Banedanmark Sendt til: Mette Daugaard Petersen, xmdp@bane.dk Klaus V. Larsen, kvl@bane.dk 21-01-2015 UDSKIFTNING AF JERNBANEBRO OVER TINGSTED Å - TILLADELSE EFTER VANDLØBSLOVENS

Læs mere

Vi har nu gennemgået din henvendelse vedr. etableringen af cykelstien langs Skindersøvej syd for Ålsgårde.

Vi har nu gennemgået din henvendelse vedr. etableringen af cykelstien langs Skindersøvej syd for Ålsgårde. Trafik, Vej og Parkering Henrik Noer Olsen Hol59@helsingor.dk Kopi til Rune Wøhlk, RUW@le34.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 21.06.2017

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

År: ISBN nr Dato: April 2016

År: ISBN nr Dato: April 2016 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø Natura 2000-område nr. 162 Habitatområde H143 Fuglebeskyttelsesområde F96 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard NOTAT Sagsnr.: 14/10818 Dok.nr.: 95799/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Carsten Horup Bille 55 36 24 91 caho@vordingborg.dk NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere