Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog"

Transkript

1 Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog Oplysninger og billetter Generelt om information til kunder. Regionstog benytter sig af Intelligent Trafikinformations System, ITS. ITS-systemet er med til at sikre, at kunderne til stadighed har tilgang til så aktuel information som muligt. De trykte køreplaner I de trykte køreplaner findes relevante oplysninger med relation til togrejsen. De trykte køreplaner fås i alle Regionstog samt på informations- og billetsalgssteder i relation til Regionstog. Hjemmeside: På Regionstogs hjemmeside findes både generel og uddybende information om Regionstogs ydelser heriblandt de gældende forretningsbestemmelser. Køreplanerne offentliggøres her så snart de er tilgængelige, senest fire uger før varslet køreplansændring. På Regionstogs hjemmeside kan man altid downloade den aktuelle køreplan. Regionstog.dk indeholder derudover trafikinformation baseret på realtidsinformationer fra ITS-systemet. Oplysninger på stationer På Regionstogs stationer forefindes opslag med gældende køreplaner samt oversigt over Movias zonegrænser. Desuden findes på alle stationer en ITS-stander. ITS-standeren informer om, hvornår næste tog afgår ifølge køreplanen samt den aktuelle realtid for toget. Desuden gives beskeder vedr. togdriften eller anden kunderelevant information. Via ITS-standeren kan kunden desuden opnå adgang til informationer på Regionstogs hjemmeside. Oplysninger i tog I toget findes en trykt køreplansfolder for den relevante strækning. På informationsskærme får kunden desuden oplysninger om togets realtid, hvor langt man er kommet på strækningen samt om anden kunderelateret information. Skærmene fortæller desuden om evt. forsinkelser eller andre relevante ændringer vedr. rejsen. Informationsskærmene i tog opdateres automatisk med realtidsinformation. Der findes fire skærme i hvert togsæt. Aktuelle driftsinformationer ved evt. ændringer på rejsen opdateres løbende af driftscentralen. Øvrige generelle oplysninger opdateres af kundecenteret. I LINT-togene annonceres næste station via højttalere automatisk (styres af togets GPS-position). I IC2-togene sker den auditive annoncering analogt af lokomotivføreren. Oplysninger hos Regionstogs samarbejdspartnere vedr. kundetransport Kunden kan få oplysninger om Regionstogs produkt gennem mange forskellige eksterne kanaler såsom, Movia, DSB s kundecenter, Rejseplanen.dk mv. De eksterne kanaler holdes opdateret med aktuel information efter systemer aftalt med den enkelte aktør. Information vedr. takster og billetter Movias takst- og zonesystem er gældende ved rejser med Regionstog, og ved passage af takstgrænser mellem Movia H, Movia Syd og Movia Vest gælder et takstsamarbejde med DSB. Oversigt over takstzonerne på Regionstogs strækninger findes på Regionstogs hjemmeside, på opslag på stationer samt i de trykte køreplaner. Billetpriser og zonetakster på rejser i de forskellige takstområder findes på Movias hjemmeside Det er Movia der er ansvarlig for at holde oplysninger om priser ajour. På Regionstogs hjemmeside kan kunderne finde oplysninger om hvor og hvordan de kan erhverve sig en billet. Desuden oplyses der om gældende rabatmuligheder for rejser med Regionstog. På samtlige Regionstogs stationer er opstillet billetautomater der kan tage mod mønter. På udvalgte stationer tages desuden mod betalingskort. På Regionstogs hjemmeside findes oplysninger om på hvilke stationer der forefindes hvilke billetautomater. Der er desuden mulighed for billetkøb på diverse billetsalgssteder. Oplysninger herom findes på Regionstogs hjemmeside. Side 1 à 6

2 Forbindelsernes punktlighed og generelle principper for behandling af trafikforstyrrelser Punktlighed I operatørkontrakten mellem Trafikselskabet Movia og Regionstog betragtes et tog for at være rettidigt, hvis det ankommer til en af de i kontrakten anførte registreringsstation mindre end 3 minutter efter det i publikumskøreplanen anførte tidspunkt. Regionstog har som mål, at mindst 97 % af togene skal køre rettidigt. Daglige driftsrapporter danner grundlag for et ugentligt møde mellem de ansvarlige ledere med fokus på den forgangne uges drift og regularitet. Nødvendige korrigerende handlinger foretages såvel ud fra dette møde som ud fra den daglige fokus på driften. Information om rettighed baseret på opgørelse månedsvis er synlig på Informationen vedr. rettidighed i forhold til de offentliggjorte køreplaner kan deles i tre: Automatisk information ved forsinkelser på over 5 minutter Informationen om forsinkelser på mere end 5 minutter sendes automatisk som realtidsmelding for tog til skærme på stationer. Systematiseret information fra driftscentralen (DC) ved ureglemæssig drift med forsinkelser på over 10 minutter samt ved evt. togaflysning, herunder årsagen til forsinkelsen. Ved akut opståede ændringer i trafikafviklingen(mere end 5 minutter) annonceres dette på ITS-skærme på stationer og i tog samt ved højttalerudkald på stationerne. Regionstogs hjemmeside bruges også til sådanne informationer. Såvel ved planlagte som ved akut opstående ændringer i trafikken orienteres Banedanmarks driftscentraler, DSB s Trafikinformation af hensyn til kundeinformation på overgangsstationerne samt Movia Trafik. Sidstnævnte står for at orientere kunderne. Systematiseret information ved planlagte driftsændringer. Når der er planlagte ændringer i togdriften i forhold til normalkøreplanen annonceres dette både på Regionstogs hjemmeside, på de enkelte stationers ITS-skærme og evt. ved opslag. I togene informeres om ændringer via ITS-skærme. MoviaTrafik, DR P4/Trafikradioen, besked (mail/sms) via MitMovia og TV2 Øst orienteres ligeledes. Ændringer vil også fremkomme på Rejseplanen. Endvidere suppleres med højttalerudkald på stationerne. Infrastrukturarbejder etc. kan medføre, at den planlagte publikumskøreplan ikke kan gennemføres på en strækning eller dele heraf. Ved sådanne situationer udarbejder Regionstog særkøreplaner for togtrafikken. Når det er nødvendigt vil togafgangen blive erstattet med togbusser eller taxa betjening. Pålidelighed Regionstogs pålidelighed, svarende til den gennemførte del af den forudanmeldte trafik offentliggøres månedligt på Ved planlagte aflysninger, alternativt erstatning med togbusser i stedet for tog ved f.eks. infrastrukturarbejder vil kunderne få oplysninger herom på ITS-skærme på stationer og i tog, på Rejseplanen og MitMovia. På hjemmesiden kan kunderne finde information om Movia Rejsegaranti. Aflyste tog I henhold til operatørkontrakten med Movia betragtes et tog hos Regionstog som aflyst, når det ikke ankommer til en registreringsstation inden for 30 minutter i forhold til det oplyste tidspunkt i den offentliggjorte publikumskøreplan. Force Majeure I helt specielle situationer kan det være nødvendigt at køre med reduceret/ændret drift for at give den bedst mulige betjening af flest kunder. Ved opstået force majeure informeres kunderne efter proceduren for uregelmæssig drift. Ved alle ændringer i trafikken hos Regionstog samt ved ændrede korrespondancer til/fra DSB som følge af ændringer på Banedanmarks strækninger sørger Regionstog i samarbejde med DSB, at kunderne altid får forbindelse med dagens sidste tog, alternativt tilbudt anden form for transport. Side 2 à 6

3 Rengøring af togvogne og stationsbygninger (luftkvalitet i vogne, hygiejneniveauet på toiletter osv.) Standard for stationsmiljøer Kunder hos Regionstog skal mødes af en pæn og ryddelig station, der via opslag og skærm giver kunderne de fornødne informationer. Der skal endvidere være mulighed for køb af billet inden rejsen. Regionstog har ansvar for, at renholde perroner, sørge for belysning, information og funktionsdygtige billetautomater m.m. på stationerne. Eftersyn af billetautomater og automater til klippekort foretages af togrevisorerne mindst én gang ugentligt. Ved melding fra kunder om defekte billetautomater, ITS-skærme m.m. opsøges den pågældende station senest dagen efter og fejlen afhjælpes/reparation bestilles. Med videoovervågning på stationerne har Regionstog formået at finde frem til hærværkspersoner, og udmelding om vidoovervågning og ikke mindst afsløringer har haft en præventiv virkning, som bidrager at stationsmiljøerne er intakte. Ventesale og toiletter rengøres 2 gange ugentligt. I vinterperioden ryddes perroner løbende for sne, og der saltes. Når det er aktuelt, bruges ITS-skærmene til at informere om faren for glatte perroner. Standard for tog Togene ved Regionstog skal i driften fremtræde som rene og pæne, og der er fastlagt procedurer for renholdelse af togene. Indvendig rengøring af tog Alle tog, der er i drift, rengøres indvendigt efter hvert driftsdøgn. Toiletter i togene rengøres dagligt, hvis toget har været i drift. Hovedrengøring én gang årligt Udvendig rengøring Mindst én gang ugentligt ellers når der er behov (sæsonbetonet). Evt. grafitti fjernes samme lejlighed. Rengøring af togene og venteområderne på stationer varetages af Regionstogs eget personale. Måling af luftkvalitet i togene Regionstog gennemfører ikke måling af luftkvaliteten i togene. Når togene er til de planlagte eftersyn omfatter disse også kontrol af, at togenes ventilationssystemer er velfungerende. Graffiti Graffiti på togene fjernes hurtigst muligt. Graffiti på stationer og andre bygninger tilhørende Regionstog fjernes regelmæssigt. Røgfrie tog og stationer Alle Regionstog er ligesom andre tog og busser røgfrie. Rygeforbuddet gælder også for e-cigaretter. Også de indendørs venteområder på stationerne er røgfrie. Der gøres opmærksom herom under oplysning om at rejse med tog samt ved tydelig skiltning. Mobilfri- og stillezone En del af passagerafdelingen i togene er stillezone. Stillezonen er forbeholdt kunder, der ønsker fred til at arbejde eller slappe af undervejs. Alt elektronisk udstyr skal være på lydløs, og der må ikke tales i mobiltelefon eller føres anden samtale. Der gøres opmærksom herom under oplysning om at rejse med tog samt ved tydelig skiltning. Side 3 à 6

4 Kundetilfredshedsundersøgelser I kontrakten mellem Trafikselskabet Movia og Regionstog er det fastsat, at Regionstog én gang om året skal gennemføre en kundetilfredshedsundersøgelse blandt kunderne på de fire strækninger. Sådanne undersøgelser er gennemført hvert år siden Kundeundersøgelsen foretages i uge 40 som en stikprøveundersøgelse på Regionstogs 4 strækninger. Respondenterne er 300 på hver bane - udvalgt blandt kunderne på stort set alle tog, så alle tidspunkter på døgnet og ugen er repræsenteret. Uddelingen af skemaerne er foretaget tilfældigt af togrevisorerne, så kunderne på de udvalgte togafgange alle har haft mulighed for at deltage. Svarene fra undersøgelsen omregnes til et samlet kvalitetsindeks på en skala fra 0 til 5. Regionstog er forpligtet til at udarbejde forslag til ønsker om forbedringer fra kunderne, hvis indekset er under 3,00 eller, hvis kvalitetsindekset falder mere end 1,00 i forhold til sidste års undersøgelse, eller hvis et enkelt spørgsmål i kundetilfredshedsundersøgelsen ikke opnår mindst 2,50 point. Regionstog har hvert år siden 2010 uploadet resultatet af årets kundetilfredshedsundersøgelse til ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safty s hjemmeside. Kundetilfredsundersøgelsen danner grundlag for løbende kvalitetsforbedringer. På baggrund af kundernes tilbagemeldinger i kundetilfredshedsanalysen udarbejdes handlingsplan for det kommende år til sikring af fokus på de forbedringsområder som kunderne har meldt ind. Handlingsplanen tager ligeledes udgangspunkt i forbedring af hele kundens oplevelse af såvel stationer, materiel, personale samt øvrige tilbud på rejsen. Klagebehandling, refusion og erstatning for ikke opfyldelse af servicekvalitetsstandarderne Klagebehandling Kunder der henvender sig telefonisk opfordres til at klage skriftligt via formular på hjemmesiden regionstog.dk. Alle kundehenvendelser besvares senest inden 10 arbejdsdage. Klagehandling håndteres af medarbejderne i Kundecentret, hvor det er en af hovedopgaverne. Der er stor fokus på at besvare klagerne hurtigst muligt og 80 % af disse henvendelser besvares senest 3-5 arbejdsdage efter modtagelse. Hver uge udarbejdes en oversigt over antal klager og art og denne oversigt indgår som en fast del af ledelsens fokus på møder omhandlende nøgletal. Nødvendige korrigerende handlinger i forhold til klagerne iværksættes. Kontrolafgifter Kundehenvendelser omkring kontrolafgifter behandles ud fra regelsæt, der er afstemt med Movia. Afhængig af årsagen til kontrolafgiften fastholdes denne eller nedsættes ved f.eks. fremvisning af gyldig rejsehjemmel (Ungdomskort, periodekort eller lign.) Såfremt kunden ikke betaler kontrolafgiften vil kunden modtage en rykkerskrivelse pålagt rykkergebyr på kr. 100,- og betales fordringen ikke derefter vil fordringen blive videregivet til SKAT for inddrivning. Regionstog udsteder ca kontrolafgifter årligt. Ændret trafik Ved alle ændringer i trafikken hos Regionstog samt ved ændrede korrespondancer til/fra DSB som følge af ændringer på Banedanmarks strækninger sørger Regionstog i samarbejde med DSB, at kunderne altid får forbindelse med dagens sidste tog, alternativt tilbudt anden form for transport. Movia rejsegaranti Regionstogs kunder er omfattet af Movias rejsegaranti. Der gøres opmærksom på Movia rejsegaranti på hjemmeside, i køreplaner samt på dias i tog. Side 4 à 6

5 Assistance til handicappede og bevægelseshæmmede personer Handicappede skal uden problemer og med egen hjælp kunne komme med Regionstog. På alle Regionstogs stationer er der etableret ramper for kørestolsbrugere ligesom trykknap til standsning af tog og billetautomat sidder i en højde, der er bekvem for kørestolsbrugere. Alle tog hos Regionstog er lavgulvstog med flexrum, hvor der er god plads, bl.a. til kørestolsbrugere. Driftsinformation via skærme tilgodeser alle kunder og i tilfælde af driftsforstyrrelser vil kunderne ligeledes blive informeret via højtalerudkald. Kørestolsbrugere For at yde optimal kundeservice også til handicappede, tilbyder Regionstog kørestolsbrugere adgang til vores tog uden forudgående aftale. Når en kørestolsbruger lokaliseres på perronen tilbydes kørestolsbrugeren hjælp til indstigning. Hvis der er behov for hjælp, vil togets lokomotivfører sikre, at der bliver lagt en kørestolsrampe ud så kunden kan køre om bord. I toget Via højtalere i toget informeres om næste station samt om eventuelle driftsforstyrrelser, så svagtseende kunder bliver hjulpet ad denne vej. Via skærme i toget informeres ligeledes om næste station, således at kunder med evt. nedsat hørelse bliver tilgodeset med information. I togenes flexrum er der plads til kørestole, så kørestolsbrugerne sidder sammen med deres medpassagerer. Før rejsen Adgangforalle Digitaliseringsstyrelsen stiller gratis oplæsningsprogrammet Adgang for alle til rådighed, så læsesvage borgere nemt får adgang til tekstbaserede informationer vha. online oplæsning, bl.a. tekster m.m. på Adgangforalle, som man kan downloade direkte fra kan bruges af ordblinde og dårlige læsere, men ikke af blinde og meget svagtseende personer, da de ikke kan markere en tekst, som er en forudsætning for at få oplæst noget indhold. Denne gruppe bruger typisk mere avancerede hjælpemidler til navigation og oplæsning. Side 5 à 6

6 Yderligere kvalitetsstandarder hos Regionstog Dialoggrupper Regionstog fører dialog med forskellige fokusgrupper, herunder handicaporganisationer. Gennem denne dialog forsøger vi at få implementeret de gode ideer, der opstår i grupperne. Der afholdes jævnlige møder med fokusgrupper. Pendlergrupper tages med på råd en gang årligt i forbindelse med køreplansændringer. Aktiviteten indgår i procedurer omkring køreplanslægning. Tryghed på rejsen Når toget er én-mands betjent og billetsalget lukket, kan passagerafdelingerne i togene, perroner og stationer let blive til utrygge steder. Regionstog har monteret videokameraer (CCTV) i alle tog samt på alle 52 stationer for at øge trygheden. For både kunder og personale er det rart at vide, at toget og perronerne kan overvåges fra et centralt sted: Driftscentralen i Maribo. Videoovervågningen gør det desuden muligt at få dokumentation for evt. hændelser til brug i f.eks. retslige sammenhænge. Opstår der konfliktsituationer, kan både kunder og personale desuden kontakte driftscentralen via en panikknap. Miljø Regionstog har et strategisk mål om mere miljøvenlig produktion. Glemte sager Regionstog hjælper kunder der har glemt deres ejendele i toget. Forespørgsler omkring glemte sager besvares i størst mulig udstrækning samme dag eller dagen efter, såfremt der er tale om hverdage. Proceduren omkring glemte sager ligger i en fastlagt proces. Hjælp til fremmedsprogede kunder Det skal sikres, at alle kunder uanset nationalitet får information om køb af gyldig rejsehjemmel samt konsekvenser, hvis der rejses uden. Der er udarbejdet folder på diverse sprog til støtte. Servicekvalitetsstandarden samt den medfølgende egenkontrol og kvalitetsstyring ajourføres løbende samt i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplan til Movia. Side 6 à 6

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Arriva Vil du vide mere?

Arriva Vil du vide mere? Arriva Vil du vide mere? Gyldig fra 19. januar 2014 Vores kundeservicekoncept og forretningsbetingelser 32 INDHOLD HVOR ER ARRIVA TOGS KUNDESERVICEKONCEPT GÆLDENDE?...SIDE 4 ARRIVA LEVERER REJSER MED TOG...SIDE

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser)

Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1 Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1. Generelt Stk. 1. Reglernes anvendelsesområde Movias rejseregler gælder for almindelig rutekørsel med bus og lokalbane i Region

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Referat. DSB Salg. Referat af landsdækkende pendlertræf d. 11-12- maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved. Deltagere:

Referat. DSB Salg. Referat af landsdækkende pendlertræf d. 11-12- maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved. Deltagere: Referat Referat af landsdækkende pendlertræf d. 11-12- maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved DSB Salg Deltagere: Anne Marie Rasch, Øresund Bent Gade, Viby Sj. - København Dorthe Hennecke, Roskilde København

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

betydning for arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

betydning for arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Udbudsrunders betydning for arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Udbudsrunders betydning for arbejdsmiljø Denne guide handler om arbejdsmiljø ved udbud af tjenesteydelser. Den

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Passagerpulsens Kundeservicepris 2015. Mystery shopping hos trafikselskaberne

Passagerpulsens Kundeservicepris 2015. Mystery shopping hos trafikselskaberne Passagerpulsens Kundeservicepris 2015 Mystery shopping hos trafikselskaberne Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Hvorfor kundeservice 5 4. Sådan har vi gjort 7 5. Og vinderne er 15 5.1 Vinder

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

Landsdækkende Pendlertræf 2012

Landsdækkende Pendlertræf 2012 Landsdækkende Pendlertræf 2012 Deltagerliste, Pendlertræf 2012 Anne Kjellerup, Korsør København Bror Arnfast, Skive Aarhus Danny W. Pedersen, Roskilde København Elsa Munk Rasmussen, Holbæk København Helge

Læs mere