FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006"

Transkript

1 FORBRUGEROMBUDSMANDEN FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER 27. februar 2006

2 1. Baggrund og metode Internetauktioner er blevet en stadig mere populær handelsform, hvilket naturligt afstedkommer flere og nye problemstillinger for de mange brugere af auktionerne. Også medierne har gennem det seneste års tid haft internetauktionerne i søgelyset. Forbrugerombudsmanden besluttede derfor at udnævne internetauktioner til et fokusområde i 2005 og iværksatte et projekt, der havde til formål at gennemgå og vurdere vilkårene for handel på internetauktioner. Syv af de største danske internetauktioner er blevet gennemgået af Forbrugerombudsmandens medarbejdere. Gennemgangen gav anledning til kritik af en lang række vilkår, og denne rapport beskriver de væsentligste punkter. Gennemgangen har taget udgangspunkt i det materiale og de aftalevilkår, der var tilgængelige på hjemmesiderne, og der er således ikke foretaget prøvekøb eller afgivet bud på auktionerne. Der viste sig at være stor forskel på omfanget af aftalevilkår på de forskellige hjemmesider. Nogle var ganske omfangsrige, mens andre fyldte mindre end en side. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i reglerne i markedsføringsloven, købeloven, forbrugeraftaleloven og e-handelsloven, og det er lagt til grund, at der er tale om private købere (forbrugere), da det har betydning for, hvilke regler der gælder. Gennemgangen af hjemmesiderne har blandt andet omfattet følgende forhold: Om der var tilstrækkelige oplysninger om auktionsvirksomheden. Procedure for tilmelding. Budgivning, herunder opfyldelse af oplysningsforpligtelser i henhold til forbrugeraftaleloven Oplysninger og vilkår om fortrydelsesret. Persondatapolitik. Udsendelse af s i relation til markedsføringslovens 6a [nu 6] om spam. Vilkår om betaling, levering og opbevaring. Vilkår om mangler, reklamation, erstatning m.v. Øvrige vilkår. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med markedsføringslovens overholdelse, herunder markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik. Overtrædelse af anden lovgivning, som for eksempel købeloven eller forbrugeraftaleloven, betyder normalt, at markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik samtidig vil være overtrådt. Side 2

3 2. Forbrugerombudsmandens konklusioner Forbrugerombudsmanden må konstatere, at der har vist sig at være et reelt behov for en nøjere gennemgang af de danske internetauktioner. Som det vil fremgå nedenfor, er der fundet ganske mange punkter, hvor auktionerne ikke lever op til lovgivningens formelle og materielle krav. Forbrugerombudsmanden har påtalt de konstaterede forhold over for de enkelte netauktioner og vil herefter følge op på, om forholdene forbedres. I det omfang der er tale om klare eller strafbare overtrædelser, som f.eks. manglende overholdelse af pligten til at oplyse om fortrydelsesretten, vil yderligere retsskridt kunne komme på tale. Der er andre problemstillinger og enkeltsager, som tidligere har været fremme i pressen, og som ikke lader sig konstatere ved en simpel gennemgang af hjemmesider. I den forbindelse er det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i høj grad op til branchen og de enkelte auktionshuse at skabe tryghed ved handel på netauktionerne. En af de væsentligste forudsætninger for en fortsat udvikling i handel på internetauktioner og på internettet generelt, er forbrugernes tillid. Den opnås bedst, ved at branchen tager ansvar og optræder etisk og juridisk korrekt. Side 3

4 3. Forskellige auktionstyper hvem hæfter for hvad? Internetauktionerne kan overordnet set opdeles i to kategorier. Først og fremmest er der de internetauktioner, der stort set afvikles som det kendes fra gammeldags auktioner, hvor auktionshuset bortauktionerer genstande, der typisk er indleveret i kommission af en sælger. Køberne betaler til og aftaler levering med auktionshuset. Det er med andre ord traditionelle auktioner, overført til internettet. På denne auktionstype sælger auktionshuset som udgangspunkt varen i eget navn og hæfter dermed for aftalens opfyldelse i forhold til køberen 1. Er varen mangelfuld, kan køberen rette sit krav mod auktionshuset. Der er tale om forbrugerkøb, idet auktionshuset handler som professionel, mens køberen er privat (forbruger). Auktionshuset er samtidig ansvarlig for overholdelse af de formelle regler om blandt andet oplysningspligt i e-handelsloven og forbrugeraftaleloven, jf. nedenfor. Andre internetauktioner kendetegnes ved, at varerne sælges ved auktion på en hjemmeside, der ofte mod vederlag stilles til rådighed af auktionshuset for købere og sælgere. Det vil normalt være klart for de bydende, at de køber varerne af en sælger og ikke af auktionshuset. Sælgerens præcise identitet kendes dog normalt ikke på forhånd, men oplyses til den køber, der opnår hammerslag. Sælger og køber står selv for at arrangere betaling og levering m.v. Det er således som udgangspunkt også sælgeren og ikke auktionsfirmaet, der hæfter i forhold til køberen, eksempelvis i tilfælde af mangler ved varen. Også i dette tilfælde er der juridisk set tale om et forbrugerkøb, selvom der ikke er en professionel sælger. Det skyldes, at handlen er formidlet for den private sælger af en professionel erhvervsdrivende auktionshuset 2. En privat person, der sælger sin gamle sofa, bliver altså her betragtet som erhvervsdrivende i købelovens forstand. Det betyder, at køberen af den gamle sofa har samme rettigheder, som hvis han havde købt den af en erhvervsdrivende, og at forbrugeraftaleloven gælder, herunder reglen om fortrydelsesret. Det er formentlig de færreste private sælgere, der er klar over dette. Det er derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en internetauktion, hvis hjemmeside er indrettet på denne måde, bør oplyse sine sælgere om, hvilke forpligtelser der påhviler dem, når de sælger noget på hjemmesiden. Også på denne type auktion påhviler de formelle regler om oplysningspligt auktionshuset 3. Det betyder, at det er auktionshusets ansvar, at der gives oplysninger om f.eks. varens egenskaber, pris, leverings- og betalingsvilkår, fortrydelsesret etc. 1 Der kan dog tænkes konstruktioner, hvor varen f.eks. sælges i indsætterens navn. I så fald vil indsætteren være at betragte som ansvarlig sælger i forhold til køberen. 2 Jf. købelovens 4a, stk Jf. Betænkning 1440/2004 om revision af forbrugeraftaleloven, s. 378f. Side 4

5 4. Oplysninger der skal gives før budgivning Inden der indgås en aftale om salg af varer via internettet, skal der i henhold til forbrugeraftaleloven 4 og e-handelsloven 5 gives en række oplysninger om auktionshuset, sælgeren, varen og aftalevilkårene, fortrydelsesretten m.v. Det vil sige, før der afgives bud, idet et bud kan føre til, at der indgås en aftale. Blandt andet er det vigtigt, at der gives fyldestgørende oplysninger om auktionsfirmaet, herunder tilstrækkelige kontaktoplysninger. Angivelse af en adresse alene kan for eksempel ikke anses for at opfylde lovens krav. Oplysningerne skal gives klart, tydeligt og forståeligt. Det vil sige, at oplysningerne skal være fremhævede, så de er lette at få øje på, og at de ikke må være unødigt vanskelige at tilegne sig. Det er således vigtigt, at forbrugeren har en let adgang til alle oplysningerne, inden forbrugeren afgør, om han er interesseret i at købe varen. Oplysningerne skal gives i rimelig tid inden aftaleindgåelsen (afgivelse af bud). På de fleste punkter levede auktionshusene op til kravene. Dog var der væsentlige problemer i forhold til at oplyse om fortrydelsesretten, og i flere tilfælde manglede der oplysninger om auktionsfirmaet. 5. Oplysninger der skal gives efter hammerslag Hvis der gives hammerslag, skal forbrugeren have visse oplysninger 6 på et såkaldt varigt medium. Det drejer sig om: den erhvervsdrivendes navn og fysiske adresse, varens karakter og væsentligste egenskaber, den samlede pris for varen inklusive gebyrer, omkostninger, herunder eventuelle leveringsomkostninger, moms og andre afgifter, herunder afgifter eller omkostninger, der ikke betales af den erhvervsdrivende eller pålægges af denne, eller, hvis en nøjagtig pris ikke kan oplyses, grundlaget for beregningen af prisen, vilkår om betaling, levering eller anden opfyldelse af aftalen, hvorvidt der er fortrydelsesret efter loven, oplysning om fortrydelsesretten, herunder varighed, udnyttelse, eventuelle begrænsninger m.v., og betingelser for brug af garantitilsagn og reparations- og vedligeholdelsesservice. Hvis køberen allerede inden aftalens indgåelse fik disse oplysninger på et varigt medium, skal de dog ikke gives igen. 4 11, stk. 1, nr Jf. forbrugeraftalelovens 11, stk. 1, nr. 1-5 og 12, stk. 2. Side 5

6 Et medium er varigt, når det er muligt for forbrugeren at gemme oplysningerne i en rimelig periode og genfinde dem. Som eksempler kan nævnes disketter, cd-rom'er og . Kravet vil også kunne opfyldes ved i en at sende forbrugeren et link til en skrivebeskyttet hjemmeside, hvor der er sikkerhed for, at oplysningerne ikke ændres af den erhvervsdrivende. Det er imidlertid ikke nok at give oplysningerne på en almindelig hjemmeside Fortrydelsesret Der har gennem det seneste års tid været en del debat om, hvorvidt internetauktioner var omfattet af blandt andet forbrugeraftalelovens regler. At dette er tilfældet fremgår imidlertid klart af lovens forarbejder 8. Det betyder blandt andet, at forbrugere har fortrydelsesret ved køb på internetauktion, i lighed med andre køb på internettet. Inden der indgås en aftale (afgives bud), har auktionshuset pligt til klart og tydeligt at oplyse om, at der er fortrydelsesret. Hvis forbrugeren får hammerslag, skal han desuden have oplysning om fortrydelsesretten, betingelserne for at udnytte den, eventuelle begrænsninger, længden af den m.v. på et varigt medium, jf. ovenfor. Gives disse oplysninger ikke på et varigt medium, udløber fortrydelsesfristen først tre måneder efter, at forbrugeren har modtaget varen, eller det tidspunkt hvor han fik oplysningerne. Siden 2004 har det været strafbart ikke at give de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten 9. Forbrugerombudsmanden konstaterede, at nogle auktionshuse ikke oplyste om fortrydelsesretten, mens et enkelt auktionshus ikke mente, at der var fortrydelsesret. Andre oplyste om fortrydelsesretten, men ikke på en tilstrækkelig tydelig måde. Flere af auktionshusene havde desuden ulovlige vilkår i forbindelse med fortrydelsesretten. Det gælder for eksempel vilkår om, at forbrugeren selv skal betale transport af varen begge veje. Når fortrydelsesretten udnyttes, kan forbrugeren imidlertid kun pålægges at betale for at sende varen tilbage. Et andet auktionshus ville udelukke brugere, som ikke gav skriftlig besked om udnyttelse af fortrydelsesretten til auktionsfirmaet. Et sådant vilkår er i strid med markedsføringslovens 1, idet fortrydelsesretten ikke lovligt kan betinges af skriftlig meddelelse. Et enkelt auktionshus mente, at fortrydelsesretten ikke gjaldt for personer fra sælgers husstand. Der kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke gøres en sådan ge- 7 Jf. betænkning 1440/2004 om revision af forbrugeraftaleloven, s. 398f. 8 Jf. betænkning 1440/2004 om revision af forbrugeraftaleloven, s. 377f. 9 Ved grov eller gentagen overtrædelse, jf. forbrugeraftalelovens 29. Side 6

7 nerel indskrænkning i fortrydelsesretten, hvorfor vilkåret vurderes at være i strid med såvel forbrugeraftaleloven som markedsføringslovens 1. Hos et auktionshus oplyste man, at i tilfælde af, at fortrydelsesretten blev misbrugt, ville byderen blive frataget muligheden for at handle på auktionen. Det kunne f.eks. være i tilfælde af, at byderen ikke havde haft en reel intention om at købe varen. Forbrugerombudsmanden har også modtaget henvendelser om dette fra forbrugere, der er blevet udelukket fra at byde. Forbrugerombudsmanden er principielt enig i, at der må være en vis begrænset adgang til at udelukke personer, der groft misbruger fortrydelsesretten. Derimod er han betænkelig ved, at der på forhånd opstilles faste kriterier for en sådan vurdering, som f.eks. antallet af fortrudte køb, hvorvidt køberen har besigtiget varen før auktionen og lignende, idet fortrydelsesretten er forbrugerens lovbestemte rettighed, der ikke kan fraviges. Et enkelt auktionshus opfordrede brugerne til at give hinanden karakterer på baggrund af, hvordan handlen var forløbet. Af reglerne fremgik det blandt andet, at man kunne give en negativ karakter, hvis køberen udnyttede sin fortrydelsesret. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er det i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1, at opfordre til at give negative karakterer i tilfælde, hvor køberen udnytter den lovbestemte fortrydelsesret, medmindre der er tale om decideret misbrug. Forbrugerombudsmanden indskærpede over for netauktionerne, at de gav korrekte oplysninger om fortrydelsesretten på deres hjemmesider. Grov eller gentagen overtrædelse af pligten til at give oplysning om, at der er fortrydelsesret kan straffes med bøde Kontosystemer omfattet af betalingsmiddelloven Nogle internetauktioner har et kontosystem, hvor brugerne kan indbetale penge, og som kan bruges til at indsætte og hæve beløb i forbindelse med køb og salg. Efter Forbrugerombudsmandens umiddelbare vurdering, kan der være tale om systemer, der er omfattet af reglerne i betalingsmiddelloven, og som derfor skal anmeldes til Forbrugerombudsmanden. 8. Aftaleindgåelse - budgivning Det er vigtigt, at brugeren i forbindelse med køb på en netauktion kender de aftalevilkår, der gælder for handlen. Der er ikke i lovgivningen formkrav til, hvordan vilkårene nærmere skal præsenteres og accepteres. Men det er Forbrugerombudsmandens generelle opfattelse, at netbutikker generelt - og dermed også internetauktioner - bør 10 Jf. forbrugeraftalelovens 29, stk. 1. Side 7

8 sikre sig, at brugeren har accepteret vilkårene. Dette kan for eksempel gøres ved, at brugeren skal passere aftalevilkårene og bekræfte at være bekendt med dem, eksempelvis ved at krydse af i et felt. Ikke alle auktionshusene havde en procedure, der sikrede dette. Samtidig var der flere hjemmesider, hvor vigtige aftalevilkår var anført i forskellige dokumenter på hjemmesiden. Der var derfor ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at brugeren faktisk blev opmærksom på alle vilkårene. Aftalevilkår, som forbrugeren ikke har accepteret, kan ikke gøres gældende over for forbrugeren. Er der tale om vilkår, som er særligt byrdefulde, usædvanlige, eller som fraviger lovgivningens almindelige regler, skal de være særligt fremhævede over for forbrugeren for at kunne gøres gældende. 9. Ændring af aftalevilkår Et auktionshus oplyste, at eventuelle ændringer i aftalevilkårene ville blive varslet på forsiden af hjemmesiden, og at brugerne kunne melde sig ud, inden ændringerne trådte i kraft. Det er imidlertid auktionshuset, der skal bevise, at ændringer i allerede aftalte vilkår er kendte for brugerne. I modsat fald kan de ikke gøres gældende. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal ændringer i vilkårene varsles over for de enkelte brugere, f.eks. via Ejeren af computeren hæfter for bud Et auktionshus anførte i sine vilkår, at ejeren af computeren og internetforbindelsen hæftede for de bud, der blev afgivet fra computeren. Hertil bemærkede Forbrugerombudsmanden, at kun den, der har afgivet budet og dermed indgået aftalen, hæfter for aftalens opfyldelse. Dette er ikke nødvendigvis ejeren af computeren og internetforbindelsen, som f.eks. kan være et andet medlem af husstanden eller en arbejdsgiver. 11. Registrering og behandling af personoplysninger Forbrugerombudsmanden har ikke foretaget en egentlig vurdering af netauktionernes politik for behandling af personoplysninger, da dette henhører under Datatilsynets kompetence. Han finder det imidlertid væsentligt, at forbrugerne kan færdes trygt på internettet, og at de på en hjemmeside altid kan finde tydelige oplysninger om virksomhedens retningslinier for registrering og behandling af personoplysninger. Manglende oplysning om dette vil indebære en overtrædelse af god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. Datatilsynet, som er den myndighed, der fører tilsyn med persondataloven, stiller endvidere krav til den dataansvarliges oplysningspligt ved indsamling af oplysninger på internettet. Side 8

9 Hos enkelte auktionshuse var der slet ingen information om indsamlingen og behandlingen af personoplysninger. Persondatapolitikken skal være nem at finde og bør udover på forsiden - være tilgængelig fra de steder på hjemmesiden, hvor der indsamles personoplysninger. Forbrugerombudsmanden henviste i den forbindelse til Datatilsynets anbefalinger i forbindelse med indsamling af oplysninger på internettet Udsendelse af s Flere af auktionshusene udsender s til deres brugere og kunder. Forbrugerombudsmanden vurderede de forskellige s i relation til markedsføringslovens 6a [nu 6], hvorefter det som udgangspunkt er forbudt at udsende elektronisk post med henblik på markedsføring uden et aktivt samtykke fra modtageren 12. Næsten alle de gennemgåede hjemmesider gav anledning til bemærkninger. På en hjemmeside kunne man ved oprettelsen klikke ja eller nej til at modtage nyhedsbreve. Uanset at man havde klikket nej, modtog man s med forskelligt indhold. Det viste sig, at man efterfølgende ved at logge ind på sin konto kunne foretage til- og fravalg af s i en lang række kategorier. Imidlertid var størstedelen af disse på forhånd udfyldt med kryds i ja, herunder de to kategorier, som var blevet fravalgt ved tilmeldingen. De fleste af de pågældende s var efter Forbrugerombudsmanden omfattet af markedsføringslovens 6a [nu 6]. Da der ikke var tale om et gyldigt samtykke, var udsendelsen i strid med bestemmelsen. På en anden hjemmeside fremgik det, at såfremt man deltog i konkurrencer, ville man blive lagt i en database til brug for fremtidige konkurrencer. Deltagelse i en konkurrence er imidlertid ikke i sig selv et lovligt grundlag for at udsende s. Desuden fremgik det, at auktionshuset ville leje sin mailliste ud til sælgere på hjemmesiden. Andre kan imidlertid ikke lovligt sende s ud til modtagere på en lejet eller købt mailliste, men må selv sikre sig, at modtagerne har givet samtykke. Et auktionshus udsendte uden samtykke påmindelser om forskellige auktioner, der udløb. Ved oprettelse på siden var der et felt, hvor der på forhånd var krydset af, at man ønskede at modtage informationsmails. Dette kryds kunne imidlertid ikke fjernes. Forbrugerombudsmanden udtalte, at det var i strid med markedsføringslovens 6a [nu 6] at udsende disse s, idet der ikke forelå et gyldigt samtykke Se også Forbrugerombudsmandens spamvejledning på Side 9

10 13. Købeloven Købeloven gælder også ved køb på internetauktioner 13. Flere auktionshuse havde vilkår om, at varer købes som beset. Det følger imidlertid af købeloven 14, at vilkår, om at køberen ikke kan påberåbe sig mangler ved varen og almindelige forbehold, om at varen er solgt som den er og forefindes, ikke kan gøres gældende. Desuden fraskrev enkelte auktionshuse sig ansvaret for de oplysninger, de selv gav om varerne, som f.eks. årstal, størrelse og vægt. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, er denne ansvarsfraskrivelse imidlertid for vidtgående. Der er ikke krav om, at en erhvervsdrivende oplyser, hvilke rettigheder forbrugeren har, hvis varen viser sig at være mangelfuld. Det kan dog være en god ide at gøre dette. Hvis man vælger at gøre det, må beskrivelsen imidlertid indeholde korrekte og fyldestgørende oplysninger om køberens beføjelser, og ikke kun nævne nogle af disse, idet dette kan give forbrugeren et fejlagtigt indtryk af sine rettigheder. Et enkelt auktionshus oplyste på hjemmesiden, at kun den, der havde købt varen på auktionen, havde ret til eventuelt at hæve købet. Retten til at reklamere over mangler følger imidlertid varen. Selvom den oprindelige køber har solgt eller foræret varen til en anden, kan den nye ejer altså gøre samme krav gældende, som den oprindelige ejer kunne. Et auktionshus oplyste, at hvis varen f.eks. viste sig at være en forfalskning, eller beskrivelsen af varen var fejlbehæftet, kunne køberen annullere købet. Køberen ville dog højst få tilbagebetalt vurderingsprisen, inklusive omkostninger, uanset hammerslagsprisen. Forbrugerombudsmanden gjorde opmærksom på, at hvis der er tale om en mangel i købelovens forstand, har forbrugeren i tilfælde af ophævelse af købet krav på at få tilbagebetalt hele købesummen 15. Tilbagebetalingen kan med andre ord ikke begrænses på denne måde. Et andet auktionshus oplyste, at køberen senest 14 dage efter auktionens afslutning var berettiget til at annullere købet, hvis det købte skulle vise sig at være en forfalskning. Hvis en vare skulle vise sig at være uægte, vil dette imidlertid som udgangspunkt give forbrugeren alle de sædvanlige mangelsbeføjelser i henhold til købeloven, og ikke kun mulighed for at hæve købet. Forbrugerens reklamationsret kan heller ikke begrænses til en tidsfrist på 14 dage, idet det følger af købeloven 16, at der kan reklameres over mangler i to år efter varens levering. 13 Jf. købelovens 4a, stk Jf. købelovens 77, stk Jf. købelovens 57, stk Jf. købelovens 83. Side 10

11 Et auktionshus oplyste, at ophævelse af købet var betinget af, at forbrugeren returnerede varen i samme stand i enhver henseende, som det købte var i på hammerslagstidspunktet. Det følger imidlertid af købeloven, at selvom varen er forringet eller ødelagt, kan forbrugeren alligevel hæve købet, hvis ikke der er noget at bebrejde forbrugeren Opbevaring, levering og transport Nogle auktionshuse anfører, at varer henstår for købers regning og risiko fra tidspunktet for hammerslag. Samtidig fraskrives ansvaret for skader på varerne, opstået under forsendelse, og for forsvundne forsendelser, selvom auktionshuset har påtaget sig at pakke og sende varen for forbrugeren. I forbrugerkøb overgår risikoen for varen imidlertid først til køberen ved leveringen, hvilket vil sige ved varens overgivelse 18. Ansvaret for skader opstået under transport og for bortkomne forsendelser, påhviler derfor normalt sælger. En fravigelse heraf vil være et byrdefyldt vilkår, og en forudsætning for at det kan gøres gældende over for forbrugeren er, at det er klart fremhævet. Det kan dog ikke udelukkes, at vilkåret helt vil kunne tilsidesættes i medfør af aftalelovens 38c, jf. 36. Hvis en forbruger ønsker at bruge sin lovbestemte fortrydelsesret, er det samtidig uden betydning, om varen er blevet beskadiget, for eksempel under tilbagesendelsen, medmindre skaden kan bebrejdes forbrugeren Fraskrivelse af erstatningsansvar Forbrugerombudsmanden konstaterede forskellige former for ansvarsfraskivelser. Hos et auktionshus fremgik det, at man ikke ydede erstatning for beskadigelse af rammer og glas. Udgangspunktet er imidlertid, at den, der har en genstand i sin varetægt, er ansvarlig for uagtsom skadesforvoldelse (fejl eller forsømmelse). Det må altid vurderes konkret, om der er handlet uagtsomt, eller om der er tale om en skade, der ikke kan bebrejdes auktionshuset. Et andet auktionshus fraskrev sig ansvaret for indirekte skader, følgeskader m.v. og begrænsede samtidig sit generelle ansvar til højst kr. eller det beløb, som forbrugeren skulle betale i forbindelse med den konkrete handel. I forbrugerforhold er det imidlertid et urimeligt vilkår på forhånd at begrænse erstatningsansvaret. Vilkåret vil formentlig kunne tilsidesættes efter aftalelovens regler. 17 Jf. købelovens Jf. købelovens Jf. forbrugeraftalelovens 20. Side 11

12 16. Bortskaffelse af varer Flere auktionshuse oplyste, at varer, der var betalt, men ikke afhentet, ville blive videresolgt for købers regning efter et år. I ét tilfælde skulle varer dog afhentes inden fire arbejdsdage, hvorefter varen ville blive solgt til anden side uden varsel. Hertil bemærkede Forbrugerombudsmanden under henvisning til købelovens regler 20, at der gælder en almindelig omsorgspligt for uafhentede varer. Hvis køberen ikke sørger for at hente varen inden rimelig tid efter at være blevet opfordret til det, kan auktionshuset sælge varen for køberens regning. Køberen skal dog have besked inden varen bortsælges. Hvis køberen ikke betaler for varen, kan auktionshuset/sælgeren efter omstændighederne hæve handlen, hvis forsinkelsen med betalingen er væsentlig Tilbageholdsret og modregning Flere auktionshuse havde vilkår om modregning og tilbageholdsret i indleverede varer. Vilkårene indebar, at hvis man skyldte auktionshuset penge - eksempelvis for et køb af en vare på auktionen - og samtidig havde indleveret en vare til salg, kunne auktionshuset sælge denne vare uden hensyntagen til en eventuelt aftalt mindstepris. Det beløb auktionshuset fik ind ved et sådant salg, ville blive modregnet i det beløb, man skyldte auktionshuset. Samtidig oplyste enkelte auktionshuse, at de udøvede tilbageholdsret i indleverede effekter, så længe der var forfalden gæld. Forbrugerombudsmanden oplyste, at for så vidt angår adgangen til at modregne, forudsætter dette blandt andet, at der er tale om krav, der kan dække hinanden, hvilket i praksis betyder, at der er tale om pengekrav på begge sider. Denne betingelse er ikke opfyldt i tilfælde, hvor en indleveret genstand endnu ikke er solgt på auktion, hvorfor modregning ikke kan finde sted i disse tilfælde. Er varen derimod solgt på auktionen, vil auktionshuset være berettiget til at modregne det skyldige beløb i den indkomne købesum. Det forhold, at auktionshuset er i besiddelse af effekter tilhørende en misligholdende køber, berettiger ikke auktionshuset til at tvangssælge effekterne. Et vilkår om tvangssalg af indleverede effekter med henblik på at kunne foretage modregning, vil således efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne tilsidesættes efter aftalelovens 38c, jf. 36, og vil samtidig være i strid med markedsføringslovens 1. Auktionshuset kan som udgangspunkt kun udøve tilbageholdsret i varer, hvis der er en nærmere forbindelse mellem kravet og besiddelsen af genstanden. Det vil næppe 20 Jf. købelovens om fordringshavermora. 21 Jf. købelovens 28, stk. 1. Side 12

13 være tilfældet, hvor en køber f.eks. er i misligholdelse med betaling af en købesum og samtidig har indleveret effekter til salg på auktion. Man kan således ikke udøve tilbageholdsret for ældre restancer. 18. Renter ved forsinket betaling Flere auktionshuse angav, at de ved forsinket betaling ville opkræve f.eks. 1,5 % eller 2 % i rente pr. måned. Et sådant vilkår er imidlertid ikke gyldigt i forbrugerforhold. Over for forbrugere kan der således ikke opkræves højere rente end den af Nationalbanken fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7 % pr. år (morarenten) Værneting Et typisk vilkår på internetauktionerne er, at f.eks. Københavns Byret skal være værneting i tvister mellem auktionshuset og forbrugeren. Det vil sige, at retssager skal anlægges her. Da køb på en internetauktion er fjernsalg, er udgangspunktet imidlertid, at forbrugeren kan vælge at anlægge retssag mod den erhvervsdrivende i den retskreds, hvor forbrugeren bor 23. En forudgående aftale, der ændrer dette udgangspunkt er ikke bindende for forbrugeren Udmelding På mange internetauktioner er det nemt at oprette sig som bruger. Derimod manglede der på flere sider oplysning om, hvordan man udmeldte sig igen. Oplysning om udmelding bør være let tilgængelig, og det bør være lige så nemt at udmelde sig, som det er at oprette sig som bruger. 22 Jf. rentelovens 7, stk. 1, jf Jf. retsplejelovens Jf. retsplejelovens 245, stk. 2. Side 13

14 Yderligere materiale om internetauktioner og e-handel: Retlig regulering af elektroniske loppemarkeder af Susanne Karstoft, Aarhus Universitet, trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2006, s. 55f. Betænkning nr. 1440/2004 om revision af forbrugeraftaleloven, Justitsministeriet (kan ses på - lovgivning, vejledninger m.v. - Forbrugerombudsmandens side om e-handel. Side 14

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 14. marts 2006 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-709-0017 Dok.: KLH40242 REDEGØRELSE OM AUKTIONER PÅ INTERNETTET Slotsholmsgade 10 Telefon: 33 92 33 40 E-post:

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Ved salg over nettet til forbrugere er der særlige regler for, hvornår levering skal ske, hvis dette på forhånd er aftalt med forbrugeren.

Ved salg over nettet til forbrugere er der særlige regler for, hvornår levering skal ske, hvis dette på forhånd er aftalt med forbrugeren. Efter Salget 0 Indhold Indhold... 1 Ordrebekræftelse... 2 Levering... 2 Levering skal ske som lovet og senest inden for 30 dage... 2 Forsinkelse giver kunden ret til at hæve købet... 3 Væsentlig forsinkelse

Læs mere

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER)

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) 1. Kundeforhold: 1.1.For at få adgang til at sælge genstande på auktion på se link på http://hillerødauktioner.dk (i det følgende kaldet on-line siden, skal rekvirenten

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Life- Style.dk, Skovsholm 1, 6470 Sydals, Tlf. 74422070. CVR nr. 13459932, netbutik:

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Auktioner ApS sælger sko for kunde

Auktioner ApS sælger sko for kunde 19. januar 2017 Auktioner ApS sælger sko for kunde IKKE under konkurs (1400 par damesko, største delen ballerina sko) Eftersyn: 1. februar 2017 fra kl. 12.00 til kl. 15.00 Grantoftestræde 11, 2750 Ballerup

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Auktioner ApS sælger cashmere varelager

Auktioner ApS sælger cashmere varelager 10. januar 2017 Auktioner ApS sælger cashmere varelager IKKE under konkurs (Cashmere varelager 184 enheder) Eftersyn: 9. januar 2017 fra kl. 11.00 til kl. 13.00 Godthåbsvej nr.7, 2.sal 2000 Frederiksberg

Læs mere

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms.

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms. Generelt om os: Urban Cykler Hobrovej 42B 9000 Aalborg Tlf.: 98 15 54 40 CVR-nummer: 61157417 E-mail: mail@urban-cykler Vi svarer på e-mailhenvendelser inden for 1-2 hverdage. Du kan også benytte vores

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår Handelsvilkår Generelle Oplysninger www.vvsmester.dk er en del af Solar Danmark A/S. Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer af Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen,

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Auktioner sælger for kunde i Hellerup

Auktioner sælger for kunde i Hellerup 18. juni 2015 Auktioner sælger for kunde i Hellerup IKKE under konkurs (antikt kaminur-marmor, møbler, lamper BOSE sound. ) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 29. juni 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk

Læs mere

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 %

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 % Handelsbetingelser Pet-Pocket APS CVR-nr.36454237 Contact@Pet-Pocket.dk Telefon: (+45) 79 30 41 40 (Telefonisk åbningstid 13-15) Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard,

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 18. juli 2016. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med MobilePay, kontooverførsel og betalingskort via Paypal (VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express).

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin:

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin: 1. Virksomhedsoplysninger Køkkenfornyelse.dk v/ Lars Thorhauge CVR nr.: 14 90 48 40 Mail: webshop@koekkenfornyelse.dk Tlf.: 22 17 14 76 Telefonen er åben 9.00-16.00 i hverdagene. Webshoppen er etableret

Læs mere

Claus Emge Jensen ApS under konkurs v/andersen Partners Advokatpartnerselskab (Fordring stor kr ,83)

Claus Emge Jensen ApS under konkurs v/andersen Partners Advokatpartnerselskab (Fordring stor kr ,83) 28. december 2016 Claus Emge Jensen ApS under konkurs v/andersen Partners Advokatpartnerselskab (Fordring stor kr. 131.068,83) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 16. januar 2017 kl. 15.10 Se mere på www.konkurser.dk

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Emballage Fabrikken A/S under konkurs. Brøndby 2 eltrucks og diverse kontorinventar. Eftersyn den 12. maj 2009 kl. 15-16

Emballage Fabrikken A/S under konkurs. Brøndby 2 eltrucks og diverse kontorinventar. Eftersyn den 12. maj 2009 kl. 15-16 Emballage Fabrikken A/S under konkurs Brøndby 2 eltrucks og diverse kontorinventar Eftersyn den 12. maj 2009 kl. 15-16 Budfrist den 15. maj 2009 kl. 15 VILKÅR - Konkurser.dk Markedsføring og målrettet

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Inter Gruppen Ikast A/S uner konkurs v/kromannreumert (VW Touran Van, 2,0 TDI, aut. Fra 2012)

Inter Gruppen Ikast A/S uner konkurs v/kromannreumert (VW Touran Van, 2,0 TDI, aut. Fra 2012) 23. december 2016 Inter Gruppen Ikast A/S uner konkurs v/kromannreumert (VW Touran Van, 2,0 TDI, aut. Fra 2012) Eftersyn: 4. januar 2017 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Svanemøllevej 34, 2100 København Ø.

Læs mere

Auktioner ApS sælger for kunde

Auktioner ApS sælger for kunde 27. januar 2017 Auktioner ApS sælger for kunde IKKE under konkurs (PH Kogle Ø720 Hvid) Eftersyn: 20. januar 2017 fra kl. 12.00 til kl. 12.30 Strandvejen 60, 2900 Hellerup. Kun efter aftale dagen før inden

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM VÆRDIFORRINGELSE VED INTERNETHANDEL Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel

Læs mere

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie i Danmark December 2004 Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie Indledning Denne vejledning har til formål at oplyse

Læs mere

Auktioner ApS sælger aktiver fra dødsbo

Auktioner ApS sælger aktiver fra dødsbo 22. februar 2017 Auktioner ApS sælger aktiver fra dødsbo IKKE under konkurs (9 Smykker) Eftersyn: 7. marts 2017 fra kl. 11.00 til kl. 11.30 Strandvejen 60, 2900 Hellerup kun efter tilmelding dagen inden

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Hansenlejligheder I/S under konkurs (4 arbejdsstationer, 1 fladskærm m.m.)

Hansenlejligheder I/S under konkurs (4 arbejdsstationer, 1 fladskærm m.m.) 15. februar 2013 Hansenlejligheder I/S under konkurs (4 arbejdsstationer, 1 fladskærm m.m.) Eftersyn: 20. februar 2013 fra kl. 12.00 til kl. 13.00 Korsørvej 52D, 4200 Slagelse Budfrist: 22. februar 2013

Læs mere

18. december Auktioner ApS. IKKE under konkurs (B&O fjernsyn 22 tommer med stel på hjul)

18. december Auktioner ApS. IKKE under konkurs (B&O fjernsyn 22 tommer med stel på hjul) 18. december 2016 Auktioner ApS IKKE under konkurs (B&O fjernsyn 22 tommer med stel på hjul) Eftersyn: 15. december 2016 fra kl. 13.00 til kl. 13.30 Svanemøllevej 34, København Ø. Kun efter tilmelding

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler BEK nr 995 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-7002-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1457 af 17/12/2013

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

JP Byg ApS under konkurs (Mercedes Benz Vito)

JP Byg ApS under konkurs (Mercedes Benz Vito) 17. september 2013 JP Byg ApS under konkurs (Mercedes Benz Vito) Eftersyn: 23. september 2013 fra kl. 13.00 til kl. 15.00 hos Tågerup Autoopretning, Rundinsvej 67, 3200 Helsinge Budfrist: 24. september

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Handelsbetingelser, gældende for private

Handelsbetingelser, gældende for private Handelsbetingelser, gældende for private Generelle oplysninger Aktieselskab 16731803 info@ep.dk 98137722 1992 Betaling På www.ep.dk kan der betales med: Dankort (ingen gebyrer) Nationalt udstedt kreditkort

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere