Kloak- og drænprojekt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloak- og drænprojekt."

Transkript

1 Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes licitation den 6. dec Repræsentanter for bestyrelsen gennemgår licitationsresultatet med Jesper Primdahl den 7. dec. og bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde den 11. dec. hvor der tages endelig stilling til projektet og licitationen, med henblik på at indgå en skriftlig aftale med Lemvig Vand og Spildevand A/S umiddelbart efter. Orbicon har stået for projektudarbejdelsen sammen med Lemvig Vand og Spildevand. Repræsentanter for bestyrelsen for Vrist Pumpelag har ved flere møder haft indflydelse på udformningen og fremsat en række forslag, der gerne skulle sikre, at vi får et godt og fremtidssikret anlæg til en fornuftig pris. Etapeopdelingen er ændret i forhold til de oprindelige planer. Dette skyldes primært, at der i den sydlige del af pumpelagets område, har været lidt usikkerhed omkring vejforholdene og placering af fremtidige ledninger. Nogle steder er der således ikke fuld overensstemmelse mellem hvor vejene ligger i henhold til gældende matrikulære grænser, og hvor vejene findes i praksis. Som udgangspunkt ønskes og søges kloak- og drænledninger placeret i de udlagte vejarealer som de fremgår af matriklen. Enkelte steder vil man skulle ind over privatejede arealer.

2 Arbejdet forudsættes derfor nu udført med 1. etape omfattende: En del af Themisvej, Emblavej, Hvilehjemsvej, John Brights Vej, Horizonvej, Arcticvej, Alkajavej, Fourmivej og en del af Slettevej. 2. etape omfattende: Bethaniavej, Ll. Flyvholmvej, del af Flyvholmvej, Ibsensvej, Hermodsvej, Slettevej, Charlottevej. 3. etape omfattende: Del af Themisvej, Emblavej, Gloryvej, Bragdøvej, Crownvej, Byskovvej, Nygårdsdiget, Sylphidevej. Arbejderne med 1. etape forventes påbegyndt sidst på vinteren / i det tidlige forår i 2013, men dette er dog noget usikkert endnu. Følg derfor godt med på hjemmesiden. Licitation Alle kloak- og drænarbejder udbydes i licitation som én samlet opgave, der blot udføres over 3 år. Det bliver således den samme entreprenør, der skal lave alt arbejde inden for pumpelagets område. Når resultatet af licitationen foreligger og de indkomne tilbud er gennemgået og der er valgt entreprenør, vil vi naturligvis oplyse nærmere om dette på hjemmesiden. Følg derfor med på pumpelagets hjemmeside: samt eventuelt på Lemvig Vand og Spildevands hjemmeside: Køb af pumpestationer og pumper. Bestyrelsen forventer at indgå aftale med firmaet Flygt om levering af pumpestationer og pumper til vores område. Der er tale om en ganske betydelig ordre, idet de samlede udgifter foreløbig forventes at andrage 2,5 3 millioner kr. Aftalen baserer sig på den licitation der blev afholdt i forbindelse med køb af pumper til Vejlby Pumpelag. I den forbindelse blev der via samarbejde med Vejlby Pumpelag sikret, at Vrist Pumpelag kunne købe pumpestationer og pumper til samme priser som de der blev forhandlet endelig på plads i Vejlby Pumpelag. Det blev bl.a. aftalt, at priserne skulle være faste til 2015, dvs. frem til afslutningen på vores drænprojekt. Orienteringsmøde om kloak- og drænarbejdernes praktiske udførelse. Inden de omfattende kloak- og drænarbejder igangsættes, vil Lemvig Vand og Spildevand A/S afholde et orienteringsmøde for alle grundejere.

3 Det er med Lemvig Vand og Spildevand aftalt, at et sådant orienteringsmøde afholdes lørdag den 2. feb kl. 13,00 i Harboørehallen. Reserver venligst allerede dagen nu. Du vil på mødet kunne få en række oplysninger om både kloakeringen og drænprojektet. Blandt andet deltager ingeniør Jesper Primdahl fra Lemvig Vand og Spildevand A/S, ingeniør Mikael Huber fra Orbicon som har forestået projektet, en repræsentant fra den entreprenør der skal udføre arbejdet, samt repræsenter fra bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Du vil fra Lemvig Vand og Spildevand modtage en indbydelse til et sådant møde, og bestyrelsen opfordrer til, at flest mulige benytter sig af muligheden for at høre mere om hvorledes projektet forventes gennemført, krav om tilslutningen til den nye kloak m.m. Gener under arbejdets udførelse. Det er helt uundgåeligt, at der opstår gener under arbejdets udførelse. Samtlige veje skal graves op, og det indebærer i sig selv gener, idet dette i bedste fald periodisk kan være forbundet med omkørsler for at komme frem til flere sommerhuse. Dette vurderes dog som mindre problemer. Der kan også opstå situationer, hvor man ikke kan køre frem til sommerhuset, men må parkere i en eller anden afstand fra sit sommerhus. Det gælder selvfølgelig også gæster til sommerhuse der udlejes. Sådanne forhold vil primært opstå hvor det ikke er muligt at etablere omkørsler. Lemvig Vand og Spildevand, Orbicon, grundejerforeninger og Vrist Pumpelag, vil forsøge at orientere bedst muligt om, hvor og hvornår der er opgravninger i diverse veje. Oplysninger herom, forventes opsat som plancher ved indkørslen til områderne, lige som disse vil kunne ses på hjemmesiderne for Lemvig Vand og Spildevand og Vrist Pumpelag. I det omfang det har været muligt, søges der planlagt etableret omkørsler via midlertidige vejforbindelser. Det sker for at søge begrænset de gener opgravningerne kan indebære for den enkelte sommerhusejer og dennes gæster, samt for at søge sikret, at der så vidt muligt hele tiden er sikret vejadgang for udrykningskøretøjer, renovationskørsel, post m.m., samt endelig for at søge tilvejebragt de mest optimale arbejdsbetingelser for entreprenøren. Vi vil også forsøge at vise disse planlagte omkørsler på hjemmesiden. Det er klart, at der søges skabt de bedst mulige oplysninger omkring arbejderne og tidsplaner m.m. for at sikre, at bl.a. gæster til området får en rimelig oplevelse. Således forventes også et tæt samarbejde med diverse udlejningsbureauer.

4 Økonomi. Som tidligere omtalt bliver der sammen med ejendomsskatterne opkrævet et bidrag på kr. inkl. moms pr. ejendom for 2013 til pumpelaget. De indkomne bidrag for 2012 og 2013 bliver anvendt til betaling af de første anlægsudgifter til pumpelaget og medvirker derfor til, at vores gæld de første år er relativ begrænset. Bestyrelsen vil deltage i møde med kommunens økonomiafdeling for drøftelse af ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån til finansiering af det store anlægsarbejde. Når de samlede anlægsudgifter er kendt, vil der blive søgt om kommunegaranti på et beløb svarende til det behov vi skønner bliver aktuel til gennemførelsen af arbejderne. Lån forventes optaget i Kommunekredit der er absolut billigste mulighed for låneoptagelse, idet der ikke skal betales stiftelsesomkostninger, tinglysningsudgifter, bidrag m.m., lige som renten er lav. Som allerede omtalt i nyhedsbrev nr. 2, har vi fået kommunens accept af, at pumpelaget IKKE skal betale en såkaldt garantiprovision, som vi ellers var stillet i udsigt. Dette betyder en temmelig stor besparelse for pumpelaget. Der har desuden været afholdt møde med Jesper Primdahl fra Lemvig Vand og Spildevand for drøftelse af aftaler om fordeling af udgifter i forbindelse med gennemførelsen af de mange opgaver. Parterne er enige om, at uanset fordelingen af udgifter mellem kloak og dræn, er det det samlede billigste tilbud der skal antages ved licitationen over arbejderne, i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningen på området. Skal du have en drænbrønd på din grund?? Enkelte grundejere har meddelt at de gerne vil have placeret en brønd inde på egen grund, så de efterfølgende kan tilslutte drænledninger nedgravet inde på grunden. Generalforsamlingen vedtog sidste år regler for sådanne anlæg. Disse regler kan du se på pumpelagets hjemmeside. Er du interesseret i at se mere om dette så følg dette link: Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at så mange som muligt får lavet en sådan lodsejerbrønd i forbindelse med at drænene laves. Det gælder også selv om man ikke lige nu og her vil lave mere dræn på egen grund. Det skyldes, at det både er bedst og billigst at få det lavet nu. Dels bliver pumpelagets hovedledninger ikke ødelagt ved yderligere senere tilslutninger, dels skal vejene ikke graves op igen på et senere tidspunkt, dels bliver det helt sikkert billigst for den enkelte. Fremtidige tilslutninger SKAL udføres af autoriseret kloakmester, og tilladelse skal indhentes hos bestyrelsen FØR arbejdet må sættes i gang. Alle sådanne lodsejerbrønde skal betales af den enkelte grundejer.

5 Laves en lodsejerbrønd i forbindelse med etableringen af de nye dræn, kan udgifterne til en sådan brønd anslås til at ca kr. + moms, i alt ca kr. og dækker over udgifter til grenrørstilslutning til pumpelagets hovedkloak, ca. 6 m. stikledning, 1 stk. ø 315 mm. skelbrønd med 70 l. sandfang og korrugeret opføringsrør, betonkegle og armeret betondæksel al opgravning, tilfyldning, komprimering i vejareal, samt opgravning og retablering på privat grund Lodsejerbrønden må forventes placeret ved siden af den lodsejerbrønd der laves til kloaktilslutningen. En endelig pris for en lodsejerbrønd til dræn i vores område kan oplyses efter licitationen og valg af entreprenør. Bestilling af drænbrønd. Uanset om du tidligere har tilkendegivet at du ønsker en sådan brønd lavet, beder vi dig anvende bestillingssedlen der er vedhæftet denne mail som en fil. Udførelse af stik og tilslutning til kloakledning. I forbindelse med arbejdets udførelse placeres en lodsejerbrønd på hver grund. I det omfang det er muligt, vil du kunne få indflydelse på, hvor på grunden en sådan brønd placeres. Der er dog visse begrænsninger af både teknisk og økonomisk karakter, men så vidt muligt tages der individuelle hensyn i størst muligt omfang. Det kan du høre mere om på det møde Lemvig Vand og Spildevand indbyder til. Lemvig Vand og Spildevand har foreløbig oplyst, at man forventer at meddele en frist på ca. ½ år til at den enkelte grundejer får lavet stikledning, tømt trixtank og lavet tilslutning mellem huset og det nye kloakanlæg. I bestyrelsen har vi foreslået aftalt en lidt længere frist for tilslutningen til det nye anlæg. Til orientering oplyses, at man i Vejlby området har indgået aftaler med entreprenørerne om, at de tilbyder udførelse af etablering af ny stikledning til 250 kr. + moms, i alt 312,50 kr. pr. lbd. m. stikledning, inklusive tilslutning til f.eks. nuværende brønd for afløb til trixtank, såfremt sådanne arbejder kan udføres i forbindelse med at man alligevel er i området, og kan udføre flere opgaver i sammenhæng. Prisen omfatter tilslutning til den af Lemvig Vand og Spildevand etablerede lodsejerbrønd inde på din grund, opgravning for og levering og lægning af ø110 mm. stikledning, tilfyldning og retablering, samt endelig tilslutning til f.eks. en brønd placeret foran trixtanken på din ejendom. Ud over denne pris skal du selv betale for tømning af trixtanken (der er flere forskellige størrelser), og efterfølgende sandfyldning af denne, men dette kan nærmere aftales med entreprenøren.

6 Når der er afholdt licitation, vil vi vende tilbage med oplysninger om priser gældende i vores område, og vel at mærke priser der kun er gældende, såfremt arbejderne kan udføres i takt med at entreprenøren arbejder sig frem i området. Du står selvfølgelig helt frit med hensyn til valg af entreprenør. Du skal dog sikre dig, at du anvender en autoriseret kloakmester til opgaven. Harboøre Pumpelag. Lemvig kommune har som tidligere oplyst besluttet at oprette Harboøre Pumpelag. Vrist Pumpelag bliver ikke en del af dette pumpelag, men afleder alt drænvand til Harboøre Pumpelag. Det er af kommunen tidligere oplyst, at Vrist Pumpelag må forvente at skulle betale 7 % af de samlede driftsudgifter i Harboøre Pumpelag. Kommunens beslutning er af nogle få grundejere i det fremtidige Harboøre Pumpelag påklaget til Natur og Miljøklagenævnet, hvorfor oprettelsen af Harboøre Pumpelag nu må afvente en afgørelse fra nævnet, før der kan indkaldes til en stiftende generalforsamling. Bestyrelsen har set klagerne, og finder ikke at disse kan have indflydelse på Vrist Pumpelags fremtidige afledning til Harboøre Pumpelag eller betalingen herfor. Udledningstilladelse til afledning af drænvand til offentligt vandløb. Orbicon har for Vrist Pumpelag ansøgt Lemvig kommune om udledningstilladelse til grøfter der afvander det der fremover benævnes Harboøre Pumpelag. Vi har endnu ikke modtaget en endelig afgørelse på denne ansøgning. Oprindelig var det planen at søge om udledningstilladelser to steder, men dette er nu ændret, primært for at søge det samlede drænprojekt optimeret og billigere i både anlæg og drift. Møde omkring Masterplan for Harboøreland /Etablering af nyt stort digelag. Vrist Pumpelag har flere gange rykket kommunen for afholdelse af offentligt møde omkring Masterplan for Harboøreland og dermed kommunens planer omkring oprettelse af et nyt stort digelag omfattende hele Harboøreland. Sidst var mødet aftalt til afholdelse i august 2012, men blev af kommunen rykket til en gang i efteråret. Heller ikke denne plan har holdt, men det ser nu ud til, at mødet formodentlig vil blive afholdt i løbet af marts måned Når vi ved mere herom, vil oplysningerne kunne findes på vores hjemmeside. Vedtægt for Vrist Pumpelag. Ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012 blev vedtægten for Vrist Pumpelag besluttet ændret. Efterfølgende er vedtægten fremsendt til Lemvig Kommune for endelig godkendelse. Udvalget for Teknik og Miljø har den 8. oktober 2012 godkendt ændringen. Efterfølgende skal Kommunalbestyrelsen endelig godkende vedtægtsændringen. Først derefter kan vedtægten blive tinglyst på alle grunde. Kommunen forestår tinglysningen, men udgiften skal afholdes af Vrist Pumpelag.

7 Næste års generalforsamling. Husk at næste års generalforsamling afholdes i Harboøre Centret lørdag den 13. april 2013, og at vi til den tid sikkert har flere konkrete oplysninger om både kloakerings- og drænprojekterne. Reserver allerede dagen nu!!!! Inden generalforsamlingen er pumpelaget vært ved en lille frokost. Tidspunkt for frokost og generalforsamling oplyses senere, lige som du selvfølgelig modtager en egentlig indkaldelse til generalforsamlingen med en tilhørende dagsorden. På vegne af bestyrelsen Bendt Bjergaard Formand for Vrist Pumpelag.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere