Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Valg af formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem 5. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 7. Præsentation af budget for Fastlæggelse af kontingent, indskud og honorarer 9. Bestyrelsens forslag 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Jesper Holm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at den var beslutningsdygtig. Der var 54 stemmer til stede og alle spørgsmål på dagsordene kunne afgøres med simpelt flertal. Dirigenten gennemgik dagsordenen, og der var et par ændringer i forbindelse med valgene. Bestyrelsen foreslog Jens Præstholm som kandidat til posten som bestyrelsesmedlem og Hans Jochumsen og Robert Domy til posterne som hhv. 1. og 2. suppleant. Ad 2 Bestyrelsens beretning Formanden Jimmie Sloth Madsen fremlagde bestyrelsens beretning. Den er gengivet nedenfor i stikord. Velkommer til Rønneholtparkens generalforsamling. Det er nr. 40 i rækken. Jeg er glad for fremmødet. Vil gerne takke for den store indsats fra, Dennis, H.C, Steen og den nu aftrådte forretningsfører Hans-Henrik (Stoffer) igennem helt Vi ser det store arbejde igennem hele parken, som tager sig meget flot ud og bliver endnu flottere. Vi ser frem til de sidste dele af beplantningsplanen bliver gennemført frem mod Vi har fået gennemført tiltrængt renovering af forpladsen, så vi overholder miljøkrav, kommunens krav. Samtidig er pladsen blevet meget flottere og mere sikker at færdes på for alle der bruger huset. Svømmepølen har igen i år været et hit. Vi beklager den sene opstart, men problemer med leverandøren gjorde det ikke muligt at komme i gang før. Vi takker de unge mennesker som gjorde badning i poolen sikkert igen i år. Der har ingen ulykker været på nær et lille uheld.

2 Dem der har siddet bag roret i 2013 er. Mie Christensen, Næstformand Lars Bloch, Kasserer Tina Sørensen, Menigt medlem Roberth Domy, Menigt medlem Jens Præstholm, Suppleant Jeg vil gerne takke dem alle for indsatsen i hele 2013 Jeg også gerne takke vangrepræsentanterog legepladsrepræsentanter for godt arbejde der sikrer at områderne tager sig flot ud. Og en tak til alle de frivillige foreninger og en stor tak til RAG for deres store frivillige arbejde. Vi forsætter med de åben bestyrelsesmøder i 2014, så hvis I ønsker at komme i dialog med bestyrelsen eller har forslag er I velkommen til at møde op. Økonomi. Vi har en sund økonomi. E-on varmeaftale ophører, og vi arbejder på at finde den rette løsning for parken fremover. De ting bestyrelsen arbejder med: Sikre en forsat sund økonomi. God og ordentlig drift af området. Gode arbejdsforhold for vores ansatte. Nyt antenneanlæg Mulighed for alternative energikilder Renovering af tennisbanerne Nye petanque baner Brud på varmerør og deres tilstand. Nye baderum Work shops og temadage Til slut vil jeg gerne opfordre til godt naboskab og en vilje til åben og ærlig dialog, da vi bor så tæt, som vi gør. Der var en række kommentarer til beretningen. Flemming Denker, M100: En temmelig tynd beretning, som vi ikke blev meget klogere af. Hvordan er det med opsparingen i Varmecentralen gennem tilbagebetaling fra E-on og risikoen omkring investering i fremtidig forsyning. Da man ikke blot må spare op, hvad skal der så ske med pengene, og hvad er bestyrelsens planer for fremtidig forsyning. Formanden: Hvis vi udbetaler vores kapital til medlemmerne, skal vi låne penge, når vi skal investere, og vi skal med stor sikkerhed investere, da vores udstyr er gammelt og slidt. Hvis vi stopper aftalen med E-on skal vi også betale det udstyr, som de har placeret hos os. Det er et beløb, der stort set svarer til det vi har fået retur. På den baggrund har bestyrelsen valgt at se tiden an og ikke udbetale kapitalen. Fremtidig varmeforsyning overvejes med levering fra Hillerød Varmeværk, men også her skal der investeres for at få etableret stikledning. Vi vil kunne købe varmen billigere fra Hillerød, men der vil også være en stor investering i en tilkobling til nettet. Endelig overvejer Allerød Kommune en udbygning af deres fjernvarmekapacitet, men der ligger ikke en beslutning endnu. Flemming Denker, M100 takkede for orienteringen og udtrykte ønske om, at medlemmerne præsenteres for alternative løsninger, inden der træffes en beslutning. Næste spørgsmål er om bestyrelsens planer for renovering af tennisbanerne. Formanden forsikrede om, at den endelige beslutning om fremtidig varmeforsyning, vil blive truffet af en kompetent forsamling af foreningens medlemmer. M.h.t. tennisbaner, så er de dyre at renovere, og

3 bestyrelsen vil fremkomme med forslag om renovering og/eller etablering af petanque baner, som kan lægges frem til drøftelse med medlemmerne inden en beslutning træffes. Niels Skovgaard, A42. Efter en afklaring mellem Skovgaard og dirigenten udtrykte Skovgaard, at han har mødt lukkethed fra bestyrelsen overfor en række spørgsmål. Han ser frem til en åben dialog om den fremtidige varmeforsyning. Formanden bekræftede bestyrelsens planer om en afklaring i løbet af det kommende år, og om at den endelige beslutning træffes af en kompetent forsamling af medlemmer om nødvendigt på en ekstraordinær generalforsamling. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 3 Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 Lars Bloch gennemgik regnskabet, som var godkendt uden anmærkninger af revisionsselskabet PWC og kritisk revisor. De to store afvigelser var renovering af forpladsen og af svømmepølen, og i begge tilfælde havde bestyrelsen besluttet at gennemføre renoveringerne trods en samlet budgetoverskridelse på omkring 340 tkr. Egenkapitalen er steget med tkr, som kommer fra et underskud på driften på 480 tkr. og et overskud på den faste del på tkr. E-on aftalen er opsagt, og der er indbetalt godt tkr., som kan benyttes til investering i ny varmeforsyning. Flemming Denker, M100 ønskede en forklaring på den store opsparing, som ikke modsvares af konkrete planer for fremtidig forsyning. Lars Bloch svarede, at det ikke blot er en sparebøsse, men at der en et reelt investeringsbehov, og vores rådgiver Force Technology er ved at finde den bedste løsning på den fremtidige forsyning. Med den kapital vi har nu, har vi en bedre mulighed for at finde den optimale løsning. Når dette arbejde er afsluttet, er det planen at invitere medlemmerne til en temaaften, hvor de kan blive orienteret om alternativerne, sådan at en fremtidig generalforsamling kan træffe beslutning på et ordentligt grundlag. Niels Skovgaard, A42. Ser frem til at modtage et fyldestgørende informationsmateriale inden beslutningen skal træffes. Egenkapitalen er steget og det må være udtryk for, at vi har betalt for meget i varme i de sidste to år. Vi har krav på en forklaring, som alle kan forstå ikke mindst på forholdet mellem fast og variable omkostninger. Lars Bloch svarede, at egenkapitalen er steget med indbetalingen fra E-on. Der er ikke udtryk for, at grundejerne har betalt mere. Den sætter os bedre i stand til at handle i forhold til alternative fremtidige forsyningsmuligheder, uden at medlemmerne skal indbetale ekstraordinære bidrag. Lotte Rosenkrants, C30 var glad for bestyrelsens indsats, og hun var sikker på, at den arbejder for medlemmernes bedste. Niels Skovgaard, A42 mente ikke han havde fået svar på sit spørgsmål om fordeling mellem faste og variable omkostninger. Lars Bloch svarede, at uanset hvilken udgift, der ender i grundejerforeningen, så er der kun medlemmerne til at betale. Dirigenten mindede forsamlingen om, at punktet drejede sig om godkendelse af regnskabet, og personlige synspunkter om tidligere forløb ikke var på sin plads i denne sammenhæng. Opklarende spørgsmål er derimod velkomne. Peter Høstved, A40 havde fået isoleret og skiftet vinduer. Det havde sparet mange kalorier, men med det store faste bidrag var der ikke meget incitament til at spare. Lars Bloch påpegede, at den faste del ikke blot er bidrag til varmecentralen, men også forsikring, rørvedligeholdelse og andre faste udgifter. Derfor vil den faste del altid veje tungt. Hvis den faste del skal nedsættes, skal kontingentet til foreningen sættes op for at få balance i regnskabet. Flemming Denker, M100 efterlyser en investeringsplan, gerne i form af flere alternativer. Da vi kan se, at der bruges mange konsulentkroner, håber vi, at der kommer noget ud af det. Niels Skovgaard, A42 Er ikke enig i, at det er ligegyldigt om omkostningerne er faste eller variable. Derfor ønsker han at kende grundlaget for fordelingen.

4 Lars Bloch Den variable del af omkostningerne omfatter betaling til E-on for levering af energi. Heraf er der tab i produktion og distribution, og resten svarer til nettoleverance til medlemmerne. Den variable del omfatter også ydelser for brug af Caterpillar motoren. Niels Skovgaard, A42 Den variable del er til at dokumentere, men hvilke fordelingsprincipper benyttes, og er disse principper i overensstemmelse med lovgivningen. Dirigenten påpegede, at regnskabet er godkendt af to statsautoriserede revisorer, som står inde for, at de regnskabsprincipper, der anvendes, er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder varmeforsyningsloven. Lars Bloch i note 11 er en specifikation af regnskabets faste del. Heraf fremgår det bl.a., at den faste del også omfatter lønninger, administration, forsikringer, maskindrift og andet. Dette fordelingsprincip har været anvendt i mange år også før den nuværende bestyrelse trådte til. Tommy Jørgensen Hvad sker der 1. januar 2015, når aftalen med E-on udløber. Står vi uden varme? Lars Bloch E-on har opsagt aftalen, men vil fortsat gerne levere til os under en ny aftale. De er ved at opstille en ny type puljeaftaler med et større antal værker, og på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvad det kommer til at betyde for vores varmeudgifter. Når forsikringen står sammen med andre faste udgifter, er det en generalforsamlingsbeslutning, at man har indrettet sit regnskab på den måde. Det er derfor det betegnes Regnskabets Faste del og ikke kaldes Varmeregnskab. Denne del ligger under bestyrelsens ansvarsområde, og er ikke underlagt en general forsamlingsbeslutning, på samme måde som kontingentet er. Når bestyrelsen vælges, gives samtidig beslutningsmyndighed over regnskabets faste del. Dirigenten konstaterede herefter at spørgelysten var udtømt, og generalforsamlingen godkendte regnskabet med akklamation. Ad 4 Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlem Der var ændringer i forhold til det udsendte materiale. Bestyrelsen foreslog følgende valgt for 2 år: Genvalg af formand Jimmie Slott Madsen Genvalg af næstformand Mie Christensen Nyvalg af bestyrelsesmedlem Jens Clod Præstholm Der var ikke andre kandidater. Jens Clod Præstholm præsenterede sig selv. Alle tre blev valgt. Ad 5 Valg af 1. og 2. suppleant Der var ændring i forhold til det udsendte materiale, idet bestyrelse foreslog nyvalg af Hans Jochumsen som 1. suppleant og Robert Domy som 2. suppleant. De blev begge valgt. Ad 6 Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. Bestyrelsen foreslog genvalg af Statsaut. Revisor Jesper Falk og Michael Herschend fra PWC, samt valg af Mogens Gøtze som kritisk revisor og Per Lund som suppleant for kritisk revisor. De blev alle valgt. Ad 7 Budget 2014 Budgettet blev fremlagt af Lars Bloch. Budgettet er udarbejdet under forudsætning af, at kontingentet bliver hævet med 192,- kr. årligt. Samtidig er bidraget til regnskabets faste del nedsat tilsvarende. Det er jo et lille skridt i den rigtige retning i forhold til den tidligere debat. Budgettets variable del er tilrettelagt med et beskedent overskud på 25 tkr. Budgettets faste del viser et overskud på 790 tkr. Peter Høstved, A40 påpegede en fejl i budgettet på rabat til enderækkehuse, idet der skal stå 12,0 % og ikke 12,9 %. Lars Bloch takkede for den opmærksomme gennemlæsning og bekræftede, at det er 12,0 %. Flemming Denker, M100 påpegede at betegnelsen Antennefond under hensættelser ikke længere er aktuelt. Lars Bloch medgav, at det var en forældet betegnelse, og at det vil blive rettet fremover. Der var ikke flere spørgsmål til budgettet.

5 Ad 8 Fastlæggelse af kontingent, indskud og honorarer. Bestyrelsens forslag til kontingentstigning til foreningen på 192,- kr. og uændret indskud på 500,- kr. blev vedtaget. Også forslag til honorar til bestyrelsen blev godkendt med følgende satser: Formand ,88 kr. Kasserer ,75 kr. Næstformand ,38 kr. 2 menige bestyrelsesmedlemmer hver ,25 kr. Ad 9 Forslag fra bestyrelsen Der var ikke fremsat forslag. Ad 10 Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. Der var heller ikke indkommet indlæg til oplæsning fra talerstolen indenfor fristen på 8 dage inden generalforsamlingen. Ad 11 Eventuelt Peter Høstved, A40 fortalte om de første generalforsamlinger, hvor der havde været megen debat og kampvalg til både formandsposten og bestyrelsesposterne. Han foreslog at man flytter generalforsamlingen til en søndag eftermiddag i stedet for en hverdags aften. Han ønskede også, at foreningen hjemmeside blev etableret som et forum for køb og salg og for Råd & Vink imellem beboerne. Tina Sørensen fortalte, at hjemmesiden supporteres af DFF, så den er nu både sikker og let at vedligeholde. Hvis vi skal have flere aktiviteter på hjemmesiden, skal det bæres af frivilligt arbejde, og det er blevet sværere at skaffe frivillig hjælp. Det gælder alle forhold i bebyggelsen. Hjemmesiden suppleres af Facebook, hvor mange er aktive. Der er en gruppe for Rønneholtparken. Flemming Denker, M100 Fortalte om sine erfaringer med en dårlig håndværker og alle de problemer, som en sag i byggeankenævnet havde indebåret. Han havde leveret en beskrivelse og dokumentation af forløbet til forretningsføreren, og dette materiale findes nu på kontoret. Her ville det være en god idé, hvis andre beboere med tilsvarende gode eller dårlige erfaringer leverer materiale så der kan opbygges et fælles erfaringsgrundlag med håndværkere. Tom Nielsen, A62 Starter med at rose bestyrelsen, som gør det godt. Fortsæt med den åbne linje, som I har startet med de åbne bestyrelsesmøder. Måske kommer der ikke så mange, men det er et godt signal. Til forslaget om generalforsamling søndag eftermiddag, så harmonerer det ikke med den aktive børnefamilies weekend. Så fasthold en hverdags aften. Formanden orienterede om, at første workshop/informationsdag bliver 22. maj, hvor emnerne bliver de nye muligheder fra YouSee. Hvis vi har mere information om den fremtidige varmeforsyning vil det også blive taget op den dag. Karin????spurgte hvorfor der pludselig var skiftet forretningsfører. Hun ville også gerne vide om hvilke sikkerhedskrav der var til bebyggelsens lejepladser. Mie Christensen Vore legepladser er private, og de skal ikke leve op til lovkravene, som gælder for offentlige legepladser. Hvis de skulle det, vil det blive meget dyrt. Det er derfor op til beboerne omkring legepladserne selv at stå for vedligeholdelsen. Der er indkaldt til legepladsmøde 8. april. Formanden orienterede om forretningsførerens afgang. Der er tale om et ansættelsesforhold mellem foreningen og en ansat, og som sådan er det omfattet af fortrolighed. Formanden kan derfor ikke kommentere det på generalforsamlingen. Den nuværende forretningsfører blev indsatmed meget kort varsel og fungerer på en konsulentaftale. Peter Høstved, A40 fortalte om et utæt tagnedløb, der var opstået, fordi nogle rødder var vokset ind i drænet. Rødderne havde også beskadiget selve fundamentet, og man havde effektivt repareret det med Vandex, som kunne anbefales.

6 Generalforsamlingen blev afsluttet kl Formand Jimmie Slott Madsen Dato Dirigent Jesper Holm Dato

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere