Generalforsamlingsreferat 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat 2012."

Transkript

1 1 Generalforsamlingsreferat År 2012, den 30 april kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede var Fra Bestyrelsen: Kristian Nygaard, Ewa Jensen, Ydalina Moreno, Chalotte Nielsen og Gitte Nissen, samt suppleant Kristian Anskjær. For Administrator, Dansk Financia A/S, mødte Bettina Petersen. Der er 64 lejligheder i alt, (heraf er 4 kælderrum, der kan lejes/sælges). Ved præsentationsrunde konstateredes det, at der var 16 stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen, desuden de 12 usolgte lejligheder repræsenteret med fuldmagt fra ejeren. I henhold til foreningens vedtægter behandledes følgende DAGSORDEN A. Valg af dirigent. Formanden for bestyrelsen, Kristian Nygaard, bød velkommen. Formanden foreslog Bettina Nielsen fra Dansk Financia valgt som dirigent. Forslaget blev godkendt. Referent: Gitte Nissen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 10 var rettidigt og lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. B. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Formanden for bestyrelsen, Kristian Nygaard meddelte: Formandsskifte: Korttideftergeneralforsamlingeni2011flyttedeejerforeningenstidligereforman d, Alice, fra ejendommen og er dermed trådt ud af bestyrelsen. I stedet indtrådte Chalotte Nielsen i bestyrelsen,ogjegblevvalgtsomformand. Bestyrelsenharidensidsteperiodedermedbestået af Chalotte, Ewa, Gitte, Ydalinaog undertegnede, samt Kristian A som suppleant. Taget: Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget, at vores tag skulle have en overstrygning dvs.repareresudefra for dermedatforlængedetslevetid. Dettearbejdeblev udførtiefteråretogafsluttetistartenafnovember BestyrelsenogvoresviceværtSøren hargennemheleprocessenværetidialog medvores

2 2 rådgivendeingeniørpeterjahn&partnere,bl.a.medugentligebyggemøderog efterfølgendeopsamling. Desværreoplevedevi ogsåenkelteskaderiforbindelsemedprojektet,mendisseerefterfølgendeblevetrepareret:enkeltefliserpåvanløsealléerknækket,ogderk ommetny asfaltbelægningpååløkkevej. Næsteskridtireparationenaftageterenunderstrygning, dvs.indefra,hvilketerbestyrelsensforslagtilgeneralforsamlingen. Dettevilvikommetilbagetil. Besigtigelse af haver og terrasser. Bestyrelsenvarisommers,ogigenheriforåret,på havevandring. Lejlighederneistuenharråderetoverdeenkeltehaver,menerforpligtettil atholdedempræsentableogvedligeholdeterrasserne. Viibestyrelsenopfordrerbeboernetilatopfyldedette. Detkanfxværeenudslagsgivendefaktoriensalgssituation,atomgivelserne erpæne. Vandskade. 2.juli2011 blevkøbenhavnramtafskybrud,ogdetkomviogsåtilatmærke. Derstodvandikældrene heldigvisikkekloakvand. Enkeltelejlighederfikvandnedgennemtaget. Davandmængdernekomsåmassivtsomdegjordehardetteikkekunneundg ås,ogvi måkonstatere trodsalt atvislapbilligtiforholdtilandrestederikøbenhavn. Forsikringenhardækketskaderneilejlighederne,ogrenovationen af disseerafsluttet.

3 3 Vimåformentligindstilleospå,atkældreneigenkanbliveoversvømmetve dskybrud, ogmanmånokoverveje,hvilkeeffektermanvilladeværeikælderrummet, samtsørge foratklodseop! Hold øje for vores alles bedste! Desværreharområdetværetramtafindbrud bl.a.iflereafnabohusenepååløkkevej ogogsåienkeltelejlighederiejerforeningen.viopfordreralletilatværeo pmærksomme på suspekte personer,sørgeforatalleyderdørelukkesoglåses,ogikkel ukkefolk indiopgangenemedmindredeharetærinde. Derudovervilviopfordretilatholdeøjemedhvemderanvendervorescon tainer. Der blevsatlåspådennekorttideftersidstegeneralforsamling(sammenøgleso mtil kælderdørene).desværreoplevervi,atflereogflereblotstilleraffaldetveds idenafistedetforatputtedeticontaineren,hvilketikkeeracceptabelt,d asørenskalbrugetidpåatryddeopfremforøvrigeopgaver. Vilmanikontaktmedbestyrelsenkandettegøresvedatanvendevores mailadresse såvilvivendetilbageindenforfådage. Deterikkesikkertviharetsvarmeddetsamme,menvivilihvertfal dundersøgeog

4 4 følgeoppåevt.problemer,forslagoglign.manerogsåvelkommentilat anvendeformandenspostkasse,hvismanikkeharadgangtilatsendeene m ail. ÅRSBERETNINGEN BLEV GODKENDT C. Bestyrelsens og DF s aflæggelse af årsregnskabet med påtegning af revisor, administrator og bestyrelse til godkendelse. Bettina Petersen gennemgik det udsendte regnskab for år 2011 incl. specifikation af afholdte vedligeholdelsesudgifter. UNDERSKUD. Det vigtigste er at vi for første gang i flere år har et underskud på årets regnskab. Det samlede underskud er på kr. Pengene kan ikke betales via vores grundfond, fordi den kun kan bruges på planlagte vedligeholdelsesarbejder eller projekter - og vi bruger den jo til at spare op til vores tag-udskiftning om ikke så forfærdelig mange år. Pengene skal derfor betales over fællesudgifterne den første mulige måned efter generalforsamlingen, sådan er vores vedtægter. I år vil det betyde at pengene opkræves 1. juni sammen med fællesudgifterne. Beløbet vil være ca for en lejlighed med fordelingstal 96 (nr. 27 og 29-lejlighederne). Lidt mindre for toværelses og lidt mere for de større lejligheder. Man vil kunne lave en afdragsordning med DF og strække det i løbet af resten af året. Ser man på årsagerne til underskuddet, er det forståeligt og kunne dårligt være undgået: Specielt vedr. side 7 (Punktet Resultatopgørelsen vedr. Udgifter, sammenholdt med noterne side 9 og 10:) Vaskeriet har ikke bare haft et mindre underskud som i tidligere år, men vi har måttet udskifte en vaskemaskine til det samlede underskud er på vaskeriet. Elektriciteten er over budget - men vi havde også en vandskade med affugtere i kælderen i rød blok i og vi installerede to ventilatorer i hhv. tørrerum og vaskekælder i rød blok. De tog jo også en del strøm. Vores el-regnskab løber fra 1.april til 31.marts, derfor er 2010-overforbrugsudgiften kommet på 2011-regnskabet. Sørens arbejdstimer har kostet mere end budgetteret, men vi havde også rigtig mange snerydningstimer i vinteren. Vi har haft et merforbrug på tagreparationen på over budgetteret. Vi har haft et merforbrug på reparation af trapper, kældertrapper mv på godt Vores løbende vedligeholdelse er steget fra budgetteret til , især fordi der har været ekstraudgifter til tyverisikring af opgangsdørene, eftersyn og udskiftning af centralvarmeanlæggets varmtvandsbeholdere og en pumpe, samt opsugning af vand, udskiftning af maskine/udstyr. REGNSKABET BLEV GODKENDT.

5 5 Kommentar: Lonnie Kamper oplyser, at vasketiderne ikke overholdes. Maskinerne kører også efter kl. 21 i hvert fald kører tørremaskinerne til hen ved 23-tiden. Bestyrelsen vil undersøge sagen og bede Søren fra Cleano-x om at indstille vaskemaskinernes ur som tidligere aftalt D. Forelæggelse af årsbudget for 2012 til godkendelse: (løst ark) Under punktet Indtægter: Der foreslås uændret opkrævning i 2012 til fællesudgifter pga. den ekstra-opkrævning, der er nødvendig pr Til gengæld foreslås det at opkrævningerne til fællesudgifterne sættes op med 3% pr. 1. Januar Dette for at holde trit med den almindelige prisudvikling. Renter: Eftersom renterne p.t. er lave, vil vi også have mindre renteindtjening. Under punktet udgifter: Vand: Vi har været nødt til at sætte vandbudgettet for 2011-forbruget + 2%. Vi er usikre på om tallet holder, nyhederne vedr. prisfastsættelse svinger voldsomt op og ned for tiden. Elektricitet: Vi sætter et højt budgetbeløb pga skybruddet 2011 ekstraudgifter til tørring. Forsikringer: Vi er lige skiftet til Alka forsikring og kan derfor være glade for at beløbet ikke er steget mere. DF har draget fordel af at de administrerer rigtig mange boligforeninger og at man samlet har kunnet presse forsikringsselskaberne. Kabeltv (grundpakke) er steget, fordi TV2 nu er en betalingskanal. Vedligeholdelse: Bestyrelsen har valgt at budgettere med det beløb vi havde som forbrug i 2011 for almindelig vedligeholdelse. Derved bliver der tilbage til den nødvendige understrygning, som skal komplettere vores foreløbige tagreparation. Beløbet burde kunne holde iht. tidligere 10-årsplan. Hvis det viser sig, når vi indhenter tilbud, at understrygningen vil blive dyrere, vælger bestyrelsen at dele arbejdet op over to år. Dette vil være muligt, da alt arbejdet skal ske indefra. Diverse: Vi ved jo ikke hvordan det bliver til næste vinter, men heldigvis har der ikke været det store behov for snerydning i år. De øvrige punkter er fremskrevet med det alm. prisindeks. BUDGETFORSLAGET BLEV GODKENDT E. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at tre poster er på valg i år, nemlig Ydalina Moreno og Gitte Nissen og desuden Chalotte Nielsen, som jo var suppleant men trådte ind i bestyrelsen, da Alice Markussen flyttede. Alle blev genvalgt. Bestyrelsen har herefter følgende medlemmer: Formand: Kristian Nygaard, Vanløse Alle 9, 2.tv, 2720 Vanløse (valgt 2011) Ewa Jensen, Åløkkevej 34, 2.th, 2720 Vanløse (valgt 2011) Ydalina Moreno, Vanløse Alle 11, 3.sal tv, 2720 Vanløse (valgt 2012) Gitte Nissen, Åløkkevej 29, st th, 2720 Vanløse (valgt 2012) Chalotte Nielsen, Vanløse Alle 15, 3sal, 2720 Vanløse (valgt 2012) Hvervet som bestyrelsesmedlem gælder for to år ad gangen.

6 6 F. Valg af suppleanter: Efter de nye vedtægter gælder hvervet som suppleant kun i et år ad gangen. Kristian Anskjær modtog genvalg som suppleant. Herudover skulle der vælges en suppleant i stedet for Chalotte Nielsen. Vi har valgt følgende suppleanter: Kristian Anskjær, Åløkkevej 29, 2.tv, 2720 Vanløse Jørgen Hansen, Åløkkevej 36, 1. tv, 2720 Vanløse Hvervet som suppleant gælder for et år ad gangen. (valgt 2012 for ét år) (valgt 2012 for ét år) G. Valg af statsautoriseret revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt. H. Indkomne forslag : Fortsættelse af den tag-vedligeholdende proces, der startede i 2011 med reparationer udefra. For at taget skal kunne klare 8-10 år mere, er det en nødvendighed at få foretaget en grundig understrygning af tagstenene. Dette betyder, at der skal skaffes adgang til samtlige loftsrum. Beboerne får nu en god mulighed for at rydde ud og smide væk, hvis man har haft det i tankerne længe, men ikke fået taget sig sammen. Der vil blive opsat en storskraldscontainer i et afgrænset tidsrum, men i god tid inden håndværkerne går i gang. Vaskeriet skal stige fra kr. 14 til kr. 15 pr vask pr maskine. I. Eventuelt. BEGGE FORSLAG BLEV VEDTAGET. Støjgener. Husk alle sammen, at gamle huse er dårligt isoleret. Der har i desværre været nogle klager over musik og generende højrøstethed fra et par lejligheder. Ejeren af den lejlighed, hvor unge lejere har fået talrige klager medbringer til generalforsamlingen en undskyldning. Generalforsamlingen opfordrer til, at Fester og andre støjende arrangementer annonceres ved opslag i opgangen(e) i god tid i forvejen, som beskrevet i husordenen. Hvis du som nabo/genbo føler dig generet: Prøv at få en god og hyggelig snak. Hvis det ikke hjælper trods gentagne henvendelser: kontakt bestyrelsen. Vi håber ikke der bliver brug for det, men skulle vi være så uheldige at almindelig kontakt og evt. bestyrelses/df-breve ikke er tilstrækkeligt til at få støjgener ned på et acceptabelt niveau, kan man ende med at skulle have retten indblandet.

7 7 I så fald er det meget vigtigt for foreningen, at klagerne som dokumentation har noteret tidspunkter, dato og art af støjen og hvad man har gjort i det enkelte tilfælde. Energimærkning. Der bliver spurgt til energimærkning- regler. Bettina fra DF oplyser, at energimærkning er lovpligtig og at den gælder i 5 år. Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet, og generalforsamlingen hævedes kl. 21,00 Som dirigent: Bettina Petersen. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde og konstituerede sig med Kristian Nygaard som formand. Referent: Gitte Nissen.

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 Generalforsamlingsreferat År 2012, tirsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012.

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf.

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere