Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden"

Transkript

1 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen. 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 6.1 Endelig godkendelse af vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen i 2014: Ændring af vedtægternes 8 stk. 1 Nuværende formulering: Et medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Ny formulering: Et medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders varsel. Ændring af vedtægternes 18, stk. 4. Nuværende formulering: Stk. 4. Indkaldelse skal ske skriftligt ved omdeling til alle medlemmer eller udsendelse af til medlemmer, samt annoncering i en lokal avis. Hvis foreningen driver informationskanal eller en hjemmeside, skal indkaldelsen Gengives på disse. Ny formulering: Stk. 4. Indkaldelse skal ske ved annoncering i Ugeavisen eller en lokal avis. Hvis foreningen driver informationskanal eller en hjemmeside, skal indkaldelsen gengives på disse. 6.2 Etablering af fælles signalforsyning med antenneanlæg tilhørende anden ejer. 7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. a. På valg til bestyrelsen er følgende: 1. Morten Led (villig til genvalg) 2. Helge Rosendahl (villig til genvalg) 3. Hroar Nielsen (villig til genvalg) 4. Kurt Pedersen (villig til genvalg) b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 9. Eventuelt Faaborg Vest Antenneforening Side 1 af 6

2 Ad 1) Ad 2) Ad 3) Ad 4) Ad 5) Ad 6) Advokat Leif Jørgensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Der var mødt 43 stemmeberettigede medlemmer. Jonna Rasmussen og Vibeke Sølyst blev valgt som stemmetællere. Kurt Pedersen var referent. Formandens beretning blev aflagt (kan læses på foreningens hjemmeside). Der var ikke spørgsmål til beretningen som blev godkendt. Fremlæggelsen foretages under et senere punkt. Søren Brix Andersen spurgte til udleveret materiale af Glenten og Stofa. Vil blive behandlet under et senere punkt 6.2. Årsrapport 2014 blev gennemgået af kassereren (kan læses på foreningens hjemmeside). Foreningen har ved årsskiftet 972 medlemmer, og heraf har 660 tilsluttet sig foreningens internet. Årsrapporten for 2014 udviser et overskud på kr ,00 og en egenkapital på kr ,00. Vibeke Sølyst spurgte til punktet anden gæld, hvortil kassereren henviste til note 8 hvor posterne var udspecificeret. Da der ikke var yderligere spørgsmål blev regnskabet godkendt. Bestyrelsen havde fremsat 2 vedtægtsændringer (se dagsorden), som var en gentagelse fra generalforsamlingen fra Genfremsættelsen skyldes at ændringer af vedtægter skal ske med et flertal fra de fremmødte medlemmer, og med accept 2/3 af foreningens medlemmer på en efterfølgende generalforsamling Ændring af vedtægternes 8 stk. 1 Et medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders varsel. Forslaget til vedtægtsændring blev godkendt. Ændring af vedtægternes 18, stk. 4. Stk. 4. Indkaldelse skal ske ved annoncering i Ugeavisen eller en lokal avis. Hvis foreningen driver informationskanal eller en hjemmeside, skal indkaldelsen gengives på disse. Keld Sønderby spurgte om udsendelsen også kunne ske på . Formanden var positiv overfor forslaget, men oplyste at dette skulle fremsættes og godkendes på næste generalforsamling, hvorfor forslag om ændring af vedtægterne 18, stk. 4 vil blive fremsat i Jørgen Møllegaard ville gerne have tilføjet information via web sms. Formanden ønskede ikke dette medtaget i vedtægterne når vi ikke kender de fremtidige muligheder for denne informationsform. Der vil dog tilgå alle medlemmerne i vores forsyningsområde en sms om indkaldelse til generalforsamlingen fremover. Helen Pedersen spurgte om det kun var medlemmer med foreningens internet der fik meddelelser udsendt. Formanden oplyste at det var det, men det kunne Faaborg Vest Antenneforening Side 2 af 6

3 lade sig gøre til andre, såfremt foreningen fik en, men foreningen kunne ikke være ansvarlig for at holde adressen ved lige, såfremt der skete ændringer. Ændringen blev herefter godkendt med 41 stemmer for og 2 imod. Ad 6.2 Formanden oplyste om bestyrelsens forhandlinger med 4 forskellige udbydere at tvkanaler. Møderne endte op i en fremlæggelse af et tilbud fra Stofa og Glenten (sidstnævnte er en selvstændig antenneforening i Odense med over medlemmer). Der blev også fremlagt de nuværende priser og vilkår for YouSee, men da de ikke har ønsket at give tilbud, kunne der alene oplyses om de nuværende vilkår. Bestyrelsen anbefalede et køb af tv-kanaler fra Glenten med mulighed for levering af 5 tv-pakker, og selvstændig sammensætning af tv-kanaler efter brugerafstemning. Et valg af Glenten medfører investering i nyt modtageudstyr, leje af fiber til signalfremførsel, og opsætning af pakkefiltre. En samlet udgift på kr som afholdes af foreningens formue. Ud over investeringen vil der løbende være betaling for leje af fiber på kr ,00 månedligt i 36 måneder. Stofa havde tilbudt en skarp pris på levering af tv-kanaler i 3 pakker, og ville afholde investeringen i opsætning af pakkefiltre. Peter Olsen efterlyste hvilke kanaler der udbydes af Glenten. Kanallister der var fremlagt blev omdelt til de medlemmer der ikke havde fået materialet. (kanallisten vil kunne hentes fra foreningens hjemmeside under Generalforsamling ). Keld Sønderby spurgte om der var enighed i bestyrelsen med det fremlagte forslag, hvortil formanden oplyste, at der var et medlem, der af økonomiske årsager havde en anden holdning. Carl Johan Feddersen spurgte til brugerafstemning, og om individuelle valg af kanaler. Formanden oplyste at, Glenten har 5 programpakker, som vi vil modtage når endelige forhandlinger er på plads. Der vil senere komme en brugerafstemning, hvor der vil være mulighed for, at vi kan ændre i de udbudte programmer. På spørgsmål om valg af Glenten oplyste formanden, at vi havde en større frihedsgrad. Jens Erik Hansen efterlyste kanal 5 i programpakkerne. Den er med, dog ikke i grundpakken. Peter Olsen sagde, at der ved YouSee kan der ændres på 10 kanaler hver måned. Hvorledes ved Glenten? Formanden oplyste, at såfremt der var behov for det, kunne der købes enkelte kanaler eller temapakker. Carl Johan Feddersen spurgte om muligheden for start forfra, TV arkiv m.m. Formanden oplyste, at Glenten har ikke denne mulighed endnu. Stofa har. Carl Johan Feddersen konstaterede, at der ved Stofa ikke var nogen etableringsudgift, hvorfor det kunne være en mulighed, at vælge dem for 3 år, og så se på noget andet. Formanden oplyste, at vi ville vente med Web TV, da der p.t. kun er et mindre brug af denne mulighed. Ved skiftet til Glenten vil der blive udsendt valgmuligheder for TV pakker, hvor tilbagetilmelding skal ske. Ved dette skifte skal der ikke betales for ændringen. Peter Olsen ønskede oplyst, hvornår skiftet fra YouSee til Glenten vil ske. Det vil ske den Helen Pedersen spurgte til programmerne fra udbyderne. I grundpakken fra Glenten var der 3 betalingsprogrammer mindre end ved Glenten. Formanden mente, at vi skulle væk fra betalingsprogrammer i grundpakken for at have så billig en grundpakke som muligt, og så tilkøbe ekstra programmer, såfremt man ønskede dette. Faaborg Vest Antenneforening Side 3 af 6

4 Bjørn Gundesen, ville gerne have oplyst bindingsperioden. Den er på 1 år. Han mente, at det var mange penge i etableringsudgift, hvis man ændrer mening om et år. Formanden oplyste, at investeringen i nyt modtageudstyr også kan bruges til modtagelse af tv kanaler fra andre udbydere, så den var ikke spildt. Hroar Nielsen oplyste, at fiberforbindelsen også kunne bruges til køb af andre tvleverancer, samt køb af internet. Keld Sønderby mente at Glenten åbner op for fremtiden. Et spørgsmål om lokalradioerne var med ved Glenten, blev af formanden besvaret med, at det var den ligesom andre lokale stationer vil være med. Der blev spurgt om programvalg ved brugerafstemning. Der vil blive en fælles eller en egen afstemning, hvor de endelige pakker skal vedtages. De fremmødte anbefaler egen afstemning. Keld Sønderby konstaterede, at der ved Stofa kunne vi ikke vælge andre pakker. Freddie Rasmussen mente at vi havde etableringsudgifter ved Glenten, samt at grundpakken var større ved Stofa. Bjørn Gundesen. Hvem køber Glenten signaler ved. Det gør de ved de samme som YouSee og Stofa køber ved. Per Skjerning henviste til Stofas grundpakke. Kan vi få betalingskanaler med ved Glenten. Det er der mulighed for, men foreningen anbefaler, at vi ikke får betalingskanaler med i grundpakken Der var herefter skriftlig afstemning om skiftet til Glenten. For forslaget stemte 24, imod 13 og der var 4 blanke stemmer. Forslaget var herefter vedtaget. Ad 7) Budget 2015 blev gennemgået af foreningens kasserer. Budget er opstillet med uændret kontingent, nye priser for køb af tv-kanaler, CopyDan og Koda, samt forventede indtægter og udgifter fra internet. Budgettet udviser et overskud på kr ,00. Bruttofortjenesten udgør kr ,00, og det samlede resultat før afskrivninger udgør kr ,00. Budget med nuværende kontingentpriser herefter godkendt. Kontingent og betaling for programmer i 2015: Faaborg Vest Antenneforening Side 4 af 6

5 Priser for tv-pakke år 2015 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Køb af tv-kanaler 752, , ,36 Kontingent 400,00 400,00 400,00 Service af anlæg 71,52 71,52 71,52 I alt 1.224, , ,84 Moms 306,07 751,30 969,96 I alt 1.530, , ,80 CopyDan og Koda 358,56 410,52 511,56 I alt 1.888, , ,36 Pris pr. kvartal 480, , ,00 Pris pr. måned 160,00 350,00 450,00 Af den samlede pris for tv-pakker modtager antenneforeningen alene kontingentet på kr. 400,00 til driften, mens de resterende beløb afregnes videre. Ad 8a) 4 bestyrelsesmedlemmer var på valg, og alle var villige til genvalg. Da der ikke blev bragt andre medlemmer i forslag blev der genvalg til: Morten Led Helge Rosendahl Hroar Nielsen Kurt Pedersen Ad 8b) Nuværende bestyrelsessuppleanter Jesper Hansen, Betzyslyst 88, var mødt og ville gerne genopstille. Han blev herefter valgt som suppleant. Blandt de fremmødte blev følgende bestyrelsessuppleanter opstillet og valgt: Jesper Hansen, Betzyslyst 88, 5600 Faaborg Carl Johan Feddersen, Lindevej 15, 5600 Faaborg Ad 9 Keld Sønderby udtrykte sin tilfredshed med IP telefoni gennem antenneforeningens samarbejde med evercall. Samme spurgte også om fordele/ulemper ved fast IP adresse. Morten Led fra bestyrelsen oplyste, at ulempen var større risiko for angreb udefra, hvis der blev brugt fast IP-adresse. Der blev spurgt om pixelering på Eurosport 1 og 2. Formanden oplyste, at det er ikke signalet fra YouSee det er galt med. Kan være mellemledninger eller stik. Kan også være forstyrrelser fra det nye 4G netværk som sender med højere styrke. Faaborg Vest Antenneforening Side 5 af 6

6 Der blev givet udtryk for at pakkeskift kr. 600 var dyrt. Formanden oplyste, at der skal her tages hensyn til, at der skal sendes en tekniker ud og foretaget skiftet af filteret. Foreningen kan afhængigt af tidspunktet for pakkeskift komme til at dække en udgift til Copydan for det resterende kalenderår. For referat Faaborg, den 12. april 2015 Kurt Pedersen Efter generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, og bestyrelsen konstituerede sig således: Gert Holm Jensen, formand Michael Christensen, kasserer Helge Rosendahl Hansen, teknik og pakkeskift Morten Led, internet Kurt Pedersen, sekretær Hroar Nielsen Helmuth Jensen Faaborg Vest Antenneforening Side 6 af 6

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Jesper Pedersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Steen Jensen som dirigent.

Jesper Pedersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Steen Jensen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: mandag, 11. maj 2015 Sted: Hotel Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C Deltagere: ca. 40 deltagere (4.844 stemmer, heraf 20 enkelttilsluttede

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere