Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december 2009 foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»økonomi- og erhvervsministeren«til»erhvervs- og vækstministeren«. 2. 2, stk. 1, nr. 5, ophæves. 3. I 3, stk. 1, udgår».«, og i stedet indsættes», og flyselskaber med mere end årlige passagerer fra danske lufthavne som tilbyder ydelser efter 2, stk. 1, nr. 4«. 4. I 5 a, stk. 1, udgår»og 5« a, stk. 2, affattes således:»rejseudbydere, der udbyder flyrejser, jf. 2, stk.1, nr. 4, skal klart og tydeligt gøre kunden opmærksom på muligheden for at vælge konkursdækning via Rejsegarantifonden«. 6. I 8, stk. 6, udgår»eller billeje i udlandet«. 7. 8, stk. 7, ophæves. Stk bliver herefter til stk I 9, stk. 3, udgår»og 5«og 2. pkt. 9. Efter 9 indsættes i kapitel 3:» 9 a. Fonden kan opkræve de fornødne midler til etablering af nødvendige foranstaltninger for udbydelse og opkrævning af bidrag til konkursdækning fra de i 20 omfattede rejseudbydere og flyselskaber, jf. 2, stk. 1, nr. 4«. 10. I 15 ændres» 8, stk. 5-7«til:» 8, stk. 5 og 6«. 11. I 17, stk. 1, ændres» 8, stk. 5-7«til:» 8, stk. 5 og 6« affattes således:» 20 Pligten til at lade sig registrere omfatter her i landet etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, samt udenlandske luftfartsselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark, der leverer rejseydelser omfattet af 2, stk. 1, nr. 4«.

2 2 Loven træder i kraft den 1. juli 2015 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. 3

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund 2. Gældende ret 3. Lovforslagets indhold 3.1 Præcisering af lovens rækkevidde 3.2 Tilbud om konkursdækning 3.3 Håndhævelse 3.4 Differentieret garantistillelse for charterrejseydelser 3.5 Billeje i udlandet formidlet af dansk udlejer 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. 10. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser 1. Lovforslagets formål og baggrund Formålet med lovforslaget er, at kunder skal tilbydes en nem adgang til konkursdækning, når de køber flybilletter. Det sikres ved, at den nuværende ordning udvides, så udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende fra danske lufthavne også bliver omfattet af ordningen. Samtidig præciseres det, hvordan konkursdækning skal tilbydes til forbrugere. Hermed sikres mere ensartede konkurrencevilkår samt en effektiv forbrugerbeskyttelse. Den nuværende lovgivning blev indført i Intentionen med loven var at udvide den eksisterende konkursbeskyttelse i forbindelse med ferierejser, således at rejsegarantiordningen også skulle omfatte individuelle flyrejser og billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder. Indtil lovændringen i 2010 var kunders separate køb af flytransport og billeje i udlandet ikke dækket af Rejsegarantifondens dækningsområde, og kunder fik ikke dækket deres tab ved en eventuel konkurs. Dette blev bl.a. aktuelt i oktober 2008, hvor et stort dansketableret flyselskab gik konkurs, og de kunder, der havde købt en enkeltstående flybillet ved flyselskabet, mistede de penge, de havde forudbetalt for deres flybillet. Den nuværende lovgivning omfatter flyselskaber etableret i Danmark. I en dom afsagt af Østre Landsret er etableringsbegrebet blevet fortolket, således at ordningen alene omfatter flyselskaber med fysiske salgskontorer i Danmark, hvortil kunderne har adgang. Den fortolkning har medført, at adskillige flyselskaber med et stort antal afrejsende fra danske lufthavne ikke anses for omfattet af loven. Dette afskærer mange danske kunder muligheden for at tilkøbe konkursdækning, og forbrugerbeskyttelsen har således ikke det niveau, som det var tiltænkt, da ordningen trådte i kraft i 2010.

4 Samtidig betød Østre Landsrets dom, at der opstod en konkurrencemæssig skævhed mellem dansk og udenlandsk etablerede virksomheder. Endvidere har det vist sig i praksis, at der er meget store forskelle på, hvordan udbyderne af flybilletter tilbyder konkursdækning til kunder. For bl.a. at få belyst disse problemstillinger nedsatte Regeringen i efteråret 2013 Udvalg om lov om en rejsegarantifond. [Udvalget afgav sine anbefalinger i august 2014.] Regeringen har på baggrund af udvalgsrapporten fundet det hensigtsmæssigt at foreslå visse justeringer i den eksisterende ordning. I lovforslaget er der derfor lagt op til, at udenlandske flyselskaber med mere end årlige afgange fra danske lufthavne også skal omfattes af loven. De rejseudbydere, der er omfattet af loven, skal samtidig klart og tydeligt henvise til en central hjemmeside, hvorfra kunder kan købe konkursdækning af Rejsegarantifonden. Herudover foreslås en række andre ændringer. Bestemmelsen vedrørende billeje i udlandet formidlet af dansk udbyder forslås ophævet. Billejebegrebet blev tilføjet til loven ved udvidelsen af loven i Der har endnu ikke været biludlejningsselskaber registreret i Rejsegarantifonden, og bestemmelsen foreslås derfor afskaffet. Ydermere foreslås det at ophæve den differentierede garantistillelse for charterrejseudbyderes ydelser, idet Rejsegarantifonden i alle tilfælde foretager en individuel vurdering af hvert enkelt selskabs konkursrisiko. Bestemmelsen om differentieret garantistillelse er derfor overflødig. Konkursdækning på fly og billejeområdet er en særlig dansk ordning, mens pakkerejseområdet er EUreguleret ved pakkerejsedirektivet 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser. En revision af pakkerejsedirektivet er undervejs og Kommissionen er i foråret 2014 fremkommet med direktivforslag KOM 2013/512. Det forventes ikke, at pakkerejsedirektivforslaget vil indeholde regler om konkursdækning på enkeltstående flyrejser. 2. Gældende ret Rejsegarantifonden yder dækning til kunder i de situationer, hvor kunden har købt a) flytransport, b) en pakkerejse eller c) billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder, og arrangøren på grund af sine økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtelser f.eks. udflugter på rejsen eller guidede ture. Som en pakkerejse anses et rejsearrangement, hvor kunder køber en kombination af minimum to af følgende elementer; transport, indkvartering eller anden væsentlig turistmæssig ydelse. Med ændring af loven i 2010 blev Rejsegarantifondens dækningsområde udvidet. Det blev fra 2010 obligatorisk for dansk etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, som sælger flyrejser og billeje i udlandet, at være registreret i Rejsegarantifonden og at tilbyde kunder dækning fra Rejsegarantifonden. I modsætning til pakkerejser gælder konkursdækningen for flyrejser kun rejser, der er købt til privat brug, ligesom konkursdækningen ikke automatisk følger med, men skal vælges individuelt af kunder mod betaling af et bidrag på pt. 20 kr. Konkursdækningen skal sikre, at alle kunder, der har valgt konkursdækning i

5 forbindelse med køb af en flyrejse, bliver transporteret hjem uden ekstraomkostninger, hvis rejseudbyderen går konkurs. Derudover skal kunder, der har forudbetalt deres rejser, have deres penge tilbagebetalt. 3. Lovforslagets indhold 3.1 Præcisering af lovens rækkevidde Det foreslås, at den nuværende lovgivning præciseres. Det eksisterende etableringsbegreb bibeholdes, men samtidig udvides til at omfatte konkursdækning af flyselskaber med mere end antal afrejsende passagerer pr. år fra danske lufthavne. Dækningen foreslås dog begrænset således, at transfer- og transit passagerer undtages fra ordningen. Den nuværende lovgivning giver en konkurrencemæssig skævhed, idet ordningen kun omfatter dansk etablerede rejseudbydere og ikke yder den forbrugerbeskyttelse, som var hensigten. Da loven blev vedtaget, var det intentionen bag loven, at udenlandske flyselskaber med hyppige, kontinuerlige flyvninger til og fra Danmark, skulle være omfattet af lovens etableringsbegreb. I en konkret dom afsagt af Østre Landsret blev det midlertidig fastslået, at flyselskabet Norwegian Air ikke kunne anses for etableret i Danmark, da selskabet ikke havde et fysisk salgskontor i Danmark. Dommen betyder, at en række udenlandske flyselskaber, som udbyder flyvninger fra Danmark er undtaget fra loven og ikke er forpligtede til at tilbyde konkursdækning. Dette skaber en konkurrencemæssig ulige situation for de dansk etablerede flyselskaber, da de pålægges administrative og økonomiske byrder som deres udenlandske konkurrenter ikke er pålagt. Dertil kommer, at der ikke er en effektiv kundebeskyttelse, idet en stor gruppe af danske kunder ikke har mulighed for at købe konkursdækning hos de udenlandske etablerede konkurrenter. Samlet set er der derfor langt færre rejseudbydere, der er omfattet af ordningen, end det oprindelig var forudsat ved ændringen af loven. Dette medfører, at beskyttelsen af kunderne mod et flyselskabs konkurs er ringere end oprindelig forudsat, og at danske og udenlandske etablerede rejseudbydere ikke ligestilles konkurrencemæssigt. Lovforslaget berører ikke en ændring i forholdende for formidlere, hvorfor gældende ret vil forblive den samme. 3.2 Tilbud om konkursdækning Det fremgår af den nuværende lov, at det tydeligt skal fremgå af rejsebeviset, om en kunde har valgt dækning hos Rejsegarantifonden eller ej, jf. 5 a, stk. 2. Af den nuværende lovgivning fremgår, at ved indgåelse af en aftale om en rejseydelse til privat brug, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden. Hvis kunden vælger at købe konkursdækning, sker dette ved betaling til rejseudbyderen, som viderebetaler bidraget til fonden. Praksis har vist, at der er meget stor forskel på, hvordan udbydere af flybilletter tilbyder konkursdækningen til kunderne, samt hvornår i købsforløbet der henvises til muligheden for køb af konkursdækning. På denne baggrund foreslås det, at det præciseres, at tilbud om konkursdækning skal fremgå klart og tydeligt af rejsebeviset. Det af rejseudbyderen udstedte rejsebevis skal indeholde en henvisning til

6 Rejsegarantifonden, hvor konkursdækning kan købes direkte af Rejsegarantifonden. Forbrugeren skal have mulighed for at købe konkursdækning indtil 48 timer efter rejsebeviset er udstedt. Samlet set vurderes ændringen at være en lettelse for de omfattede rejseudbydere, idet deres forpligtelse til at tilbyde konkursdækning bortfalder og afløses af et krav om at henvise til køb af konkursdækning hos Rejsegarantifonden. Bestemmelsen ændrer ikke retsstillingen for pakkerejser. 3.3 Håndhævelse For rejseudbydere etableret her i landet og formidlere for udenlandske rejseudbydere vil de nuværende straffebestemmelser finde anvendelse uden ændring. Med præciseringen af lovens rækkevidde lægges der op til, at udenlandsk etablerede virksomheder, der opfylder lovens betingelser, ligeledes vil blive omfattet af Rejsegarantifondsloven. Virksomheder, der falder under registreringspligten i 20, er forpligtede til at lade sig registrere for lovligt at kunne udbyde rejseydelser i Danmark. Ved manglende overholdelse af lovens bestemmelser kan Rejsegarantifonden afregistrere virksomheden. Hvis forholdet ikke bringes i orden, kan Rejsegarantifonden anlægge civilt søgsmål mod den pågældende virksomhed. Rejsegarantifonden skal løbende offentligøre og informere om, hvilke virksomheder der overholder gældende regler, samt hvilke virksomheder der ikke overholder gældende regler. 3.4 Differentieret garantistillelse for flycharterrejseydelser Efter nugældende lovs 8, stk. 7, skal rejseudbyderen stille en garanti, når flycharterrejseydelse udgør 50 pct. eller derover af en rejseudbyders eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyders omsætning. Denne garantistillelse er højere end for øvrige rejseudbydere. Baggrunden for den differentierede garantistillelse er, at det var nødvendigt at kræve en højere garantistillelse for flycharterrejseydelser grundet en højere risikoprofil hos disse rejseudbydere end hos andre rejseudbydere. Rejsegarantifondens løbende tilsyn med virksomhederne (både charter- og andre typer arrangører) giver mulighed for at forhøje kravet til garantistillelse, der afspejler risikoen for konkurs i den enkelte virksomhed. Der er derfor ikke længere behov for en differentieret garantistillelse for charterselskaber. Det foreslås derfor, at ensrette garantiskalaen for rejseudbydere og charterrejseudbydere, ved at ophæve den differentierede garantistillelse for charterrejseudbydere. Retsstillingen for den almindelige garantistillelse berøres ikke i lovforslaget. Behandling af den almindelig garantistillelse anses for mest fordelagtig at håndtere ved implementering af et nyt pakkerejsedirektiv, som på nuværende tidspunkt er under forhandling og vil give anledning til en generel gennemgang af reglerne. 3.5 Billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder Med den seneste ændring af rejsegarantifondsloven i 2010 blev det obligatorisk for dansk etablerede udbydere af billeje i udlandet at tilbyde kunder dækning af Rejsegarantifonden.

7 Siden bestemmelsen blev tilføjet, har der ikke været biludlejningsselskaber registreret i Rejsegarantifonden. Bestemmelsen har derfor ikke haft nogen betydning for den reelle kundebeskyttelse. Der forventes heller ikke fremadrettet at opstå væsentlige problemer på området. Det foreslås derfor at afskaffe bestemmelsen, idet reglen har vist sig at være uden effekt. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget indeholder ingen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Der lægges ikke op til en ændring af den eksisterende finansiering af ordningen. Forslaget indebærer, at flere flyselskaber vil blive omfattet af Rejsegarantifondsloven. Tilbud af konkursdækning gøres mere enkel for flyselskaber og rejseudbydere ved, at Rejsegarantifonden etablerer en adgang til en central hjemmeside, der varetager tilbud om og betaling af konkursdækning. Flyselskaber og andre udbydere, der er omfattet af loven, vil være forpligtet til at henvise til den centrale hjemmeside i rejsebeviserne. Til gengæld bortfalder deres forpligtelse til at sælge konkursdækning. Denne ændring vurderes samlet set at være en administrativ lettelse for de virksomheder, der er omfattet af de gældende regler. Etableringen af den centrale hjemmeside skal forestås af Rejsegarantifonden. De fornødne midler til etablering skal tilvejebringes ved bidrag fra de i 20 omfattede rejseudbydere og formidlere, jf. lovforslagets 1, nr. 9. Alle løbende udgifter til vedligeholdelse af den centrale hjemmeside af konkursdækning dækkes af de obligatoriske fastsatte administrationsbidrag til finansiering af fondens og ankenævnets driftsudgifter, jf. lovforslagets 1, nr. 9. De økonomiske byrder ved at administrere en særlig dansk konkursdækningsordning vil være disproportionalt for udenlandske etablerede rejseudbydere, som har få afgange fra Danmark. Lovforslaget indeholder derfor en fritagelse af rejseudbydere, som årligt har mindre end afrejsende passagerer fra danske lufthavne. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke væsentlige administrative konsekvenser for borgerne. Hvis en kunde efter den nugældende lovgivning vælger at tilkøbe konkursdækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. I den foreslåede model skal rejseudbyderen ved udstedelse af rejsebevis gøre kunden opmærksom på muligheden for at købe konkursdækning ved Rejsegarantifonden. Det vurderes, at forslaget har en mindre forøget byrde for kunderne, idet de kan blive påkrævet at give deres oplysninger mere end én gang. Den administrative forøgelse vurderes ikke at være væsentlig. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

8 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den til den været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: 10. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindre udgifter Ingen Rejseudbydere skal ikke længere tilbyde konkursdækning, men i stedet henvise til køb af konkursdækning hos Rejsegarantifonden. Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Flere virksomheder vil blive omfattet af loven, hvilket medfører en principiel forøget risiko. Rejsegarantifondens krav til garantistillelse mv. foreslås dog ikke ændret, hvorfor risikoen for staten ikke anses for væsentlig forandret. Samlet set vurderes forslaget at medføre begrænsede omstillingsomkostninger for virksomheder. Omkostningerne består af etableringsudgifter forbundet med udførelsen af den centrale hjemmeside. Der vil være en yderst begrænset administrativ konsekvens for borgerne, idet forslaget indebærer, at de skal tilkøbe konkursdækning på en særskilt hjemmeside. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

9 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Ansvarshavende ressortminister har ændret navn fra økonomi- og erhvervsministeren til erhvervs- og vækstministeren. Lovforslaget er konsekvensrettet i overensstemmelse hermed. Til nr. 2 Det foreslås, at billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder udgår af 2, stk. 1. Siden bestemmelsen blev tilføjet ved lovændring nr. 518 af 12. juni 2009, har der ikke været biludlejningsselskaber registreret i Rejsegarantifonden. Bestemmelsen har derfor ikke haft nogen dokumenteret betydning for den reelle kundebeskyttelse, ligesom der heller ikke fremadrettet forventes at opstå væsentlige problemer på dette område. Det foreslås derfor, at lade billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder udgå af bestemmelsen, idet den har vist sig at være uden effekt. Til nr. 3 Det foreslås at udvide lovens nuværende dækningsområde til ligeledes at omfatte flyselskaber med mere end antal årlige afrejsende passagerer fra danske lufthavne. Hermed ændres loven således, at også udenlandske flyselskaber er omfattet. Dette mindsker konkurrenceforvridningen mellem danske og udenlandsketablerede flyselskaber, samtidig med en forbedret beskyttelse af danske kunder sikres ved muligheden for at købe konkursdækning. Bestemmelsen foreslås begrænset således, at kun passagerer, der påbegynder deres afrejse fra en dansk lufthavn, skal have mulighed for at købe konkursdækning. Hvis startdestinationen på rejsebeviset er en dansk lufthavn, anses rejsen for påbegyndt i Danmark, og kunden skal derfor informeres af rejseudbyderen om muligheden for at købe konkursdækning. I mindstegrænsen på passager medregnes ikke charterrejsende, idet disse allerede er omfattet af reglerne for pakkerejser. Traditionelle transit og transfer passagerer falder uden for lovens anvendelsesområde. Til nr. 4 Ændringen er en konsekvens af, at begrebet billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder i den nugældende lovs 2, stk. 1, nr. 5, ophæves. Til nr. 5 Det foreslås, at præcisere den nugældende bestemmelse om, hvordan kunderne skal tilbydes mulighed for at købe konkursdækning. Praksis har vist, at der er meget stor forskel på, hvordan udbydere af flybilletter

10 tilbyder konkursdækningen til kunderne, samt hvornår i købsforløbet der henvises til muligheden for køb af konkursdækning. Af den nugældende lovgivning fremgår, at ved indgåelse af en aftale om en rejseydelse til privat brug, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden. Hvis kunden vælger at købe konkursdækning, sker dette ved betaling til rejseudbyderen, som viderebetaler bidraget til fonden. Det foreslås, at Rejsegarantifonden etablerer en central hjemmeside, hvor konkursdækning tilbydes til kunden. Modtager kunden et elektronisk rejsebevis af flybilletten, skal dette indeholde et klart og tydeligt aktivt link til den centrale hjemmeside, hvorfra konkursdækning kan købes. Hvis kunden ikke modtager et elektronisk rejsebevis, skal kunden klart og tydeligt oplyses om telefonnummer samt adresse til Rejsegarantifonden. I købssituationer, hvor kunden ikke kan modtage et rejsebevis før afgang, skal rejseudbyderen på behørig vis informere forbrugeren om muligheden for konkursdækning samt udlevere kontaktoplysninger på Rejsegarantifonden. Det skal herudover præciseres, at ved køb af en returrejse skal Rejsegarantifonden tilbyde én konkursdækning med dækning for hele rejsen, f.eks. en returrejse til og fra samme lufthavn eller flere forbundne flyrejser, som alle fremgår af ét rejsebevis eller er købt i én købssituation. Ved køb af en enkeltstående billet skal konkursdækning tilbydes af Rejsegarantifonden fra dansk afrejselufthavn til destinationen, som fremgår af rejsebeviset. Til nr. 6 Ændringen er en konsekvens af, at begrebet billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder i den nugældende lovs 2, stk. 1, nr. 5, ophæves. Til nr. 7 Det foreslås, at der indføres én skala for alle rejseudbyder og formidlere for udenlandske arrangører, således at den nugældende lovs 8, stk. 7, ophæves. I henhold til den nugældende lovs 8, stk. 7, skal arrangører eller formidlere for udenlandske arrangører, hvor flycharterrejser udgør 50 pct. eller derover af omsætningen, stille forhøjet garanti i forhold til andre arrangører. Som anført i de almindelige bemærkninger, er baggrunden for den differentierede garantistillelse, at det var nødvendigt at kræve en højere garantistillelse for flycharterrejseydelser grundet en højere risikoprofil hos disse rejseudbydere end hos andre rejseudbydere. Med lov nr. 207 af 29. marts 2004 fik Rejsegarantifonden mulighed for at kræve forhøjet garantistillelse af arrangører, der driver virksomhed på uforsvarlig økonomisk grundlag. Det medfører, at uanset om der er en særlig garantiskala hvor flycharterrejser udgør 50 % eller derover, kan Rejsegarantifonden kræve forhøjet garantistillelse, i de tilfælde det vurderes, at virksomheden ikke drives på et økonomisk forsvarligt grundlag.

11 En ophævelse af 8, stk. 7, vil ikke forringe forbrugerbeskyttelsen, idet Rejsegarantifonden har mulighed for at kræve forhøjet garantistillelse, hvor der skønnes at være behov for det. Til nr. 8 Som følge af ophævelsen af begrebet billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder i den nugældende lovs 2, stk. 1, nr. 5, ophæves henvisningen hertil i 9, stk. 3. Vælger en kunde efter nugældende lovgivning at købe konkursdækning, sker dette ved betaling til rejseudbyderen, som viderebetaler bidraget til Rejsegarantifonden. Som anført i de almindelige bemærkninger foreslås det, at konkursdækning købes direkte af Rejsegarantifonden via den centrale hjemmeside. Som konsekvens heraf ophæves 9, stk. 3, 2. punktum: Vælger kunden dækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. Til nr. 9 Det foreslås, at der indsættes en 9 a, hvorved Rejsegarantifonden gives hjemmel til at opkræve de fornødne midler til etablering af den centrale hjemmeside og de deraf afledte nødvendige foranstaltninger til at sikre konkursdækning. Etableringsudgifterne anslås at anløbe kr. afhængig af hvilken løsning der konkret vælges. Til nr. 10 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at den nugældende lovs 8, stk. 7, udgår. Til nr. 11 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at den nugældende lovs 8, stk. 7, udgår. Til nr. 12 Det foreslås, at pligten til at lade sig registrere omfatter her i landet etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, samt udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark. Bestemmelsen er en præcisering af den nugældende lovs 20, hvor kun dansk etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere er registreringspligtige. Forslaget indebærer, at afrejsende fra danske lufthavne har krav på at få tilbudt en konkursdækning. Som nævnt i de almindelige bemærkninger begrænses bestemmelsen dog på visse punkter. Der indføres en undtagelse for rejseudbydere med færre end passagerer årligt. Begrænsningen indføres for at undgå disproportionale administrative byrder for rejseudbydere, der sælger relativt få flyrejser fra Danmark. Forslaget omfatter kun passagerer som påbegynder deres afrejse fra en dansk lufthavn. Transit- og transferpassagerer er ikke omfattet af ordningen, idet lovens intention er at sikre en effektiv kundebeskyttelse for kunder med afrejse fra en dansk lufthavn via en nem adgang til konkursdækning.

12 Rejsegarantifonden skal løbende informere kunder om, hvilke virksomheder, der overholder reglerne, og hvilke virksomheder, der ikke overholder reglerne. Præciseringen af en rejseudbyders registreringspligt har ikke indflydelse for de nugældende regler for pakkerejser. Det foreslås i 2, at loven træder i kraft 1. juli Til 2 Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens ikrafttræden for Færøerne og Grønland.

13 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december 2009 foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»økonomi- og erhvervsministeren«til»erhvervs- og vækstministeren«. 2. Stk. 1. Ved et rejsearrangement forstås: 1) --- 2) --- 3) --- 4) --- 5) Billeje i udlandet af en dansk udbyder. 3. Stk. 1. Som rejseformidler anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis. 5 a Stk. 1. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse til privat brug, jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, er kunden dækket, såfremt kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden, jf. 9. Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af rejsebeviset, om kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden eller ej Stk. 6. For rejseudbydere eller formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet kan garantiens størrelse dog ikke overstige 100 mio. kr. Stk. 7. Udgør flycharterrejseydelser 50 pct. eller derover af en rejseudbyders eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyders omsætning, skal vedkommende stille en garanti, jf. dog 23, stk , stk. 1, nr. 5, ophæves. 3. I 3, stk. 1 udgår».«, og i stedet indsættes», og flyselskaber med mere end årlige passagerer fra danske lufthavne som tilbyder ydelser efter 2, stk. 1, nr. 4«. 4. I 5 a, stk. 1, udgår»og 5« a, stk. 2, affattes således:»rejseudbydere der udbyder flyrejser, jf. 2, stk.1 nr. 4, skal klart og tydeligt gøre kunden opmærksom på muligheden for at vælge konkursdækning via Rejsegarantifonden«. 6. I 8, stk. 6, udgår»eller billeje i udlandet«. 7. 8, stk. 7, ophæves. Stk bliver herefter til stk. 7-9.

14 Garantiens størrelse fastsættes således: 1) Der stilles ikke garanti for en omsætning under kr. Ved en omsætning på mere end kr., men ikke over 2,5 mio. kr., er garantien kr. 2) Ved en omsætning på mere end 2,5 mio. kr., men ikke over 5 mio. kr., er garantien kr. 3) Ved en omsætning på mere end 5 mio. kr., men ikke over 10 mio. kr., er garantien kr. 4) Ved en omsætning på mere end 10 mio. kr., men ikke over 25 mio. kr., er garantien 1 mio. kr. 5) Ved en omsætning på mere end 25 mio. kr., men ikke over 50 mio. kr., er garantien 1,5 mio. kr. 6) Ved en omsætning på mere end 50 mio. kr., men ikke over 100 mio. kr., er garantien 2,5 mio. kr. 7) Ved en omsætning på mere end 100 mio. kr., men ikke over 150 mio. kr., er garantien 5 mio. kr. 8) Ved en omsætning på mere end 150 mio. kr., men ikke over 200 mio. kr., er garantien 7,5 mio. kr. 9) Ved en omsætning på mere end 200 mio. kr., men ikke over 300 mio. kr., er garantien 10 mio. kr. 10) Ved en omsætning på mere end 300 mio. kr., men ikke over 500 mio. kr., er garantien 15 mio. kr. 11) Ved en omsætning på mere end 500 mio. kr., men ikke over 700 mio. kr., er garantien 25 mio. kr. 12) Ved en omsætning på mere end 700 mio. kr. er garantien 30 mio. kr. og en yderligere garanti på 5 mio. kr. for hver 200 mio. kr., omsætningen overstiger 700 mio. kr Stk. 3. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse til privat brug, jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden, jf. 5 a. Vælger kunden dækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. 8. I 9, stk. 3, udgår»og 5«og 2. pkt. 9. Efter 9 indsættes i kapitel 3:» 9 a. Fonden kan opkræve de fornødne midler til

15 etablering af nødvendige foranstaltninger for udbydelse og opkrævning af bidrag til konkursdækning fra de i 20 omfattede rejseudbydere og flyselskaber, jf. 2, stk. 1, nr. 4«. 15. Har fonden søgt sig fyldestgjort i den af en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder stillede garanti, slettes rejseudbyderen eller formidlerens registrering i fonden, medmindre den stillede garanti er tilstrækkelig til at dække fondens fordringer og garantien inden en af fonden fastsat frist bringes op på den i 8 stk. 5-7, nævnte størrelse, jf. dog Stk. 1. Undlader en registreret rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder at betale bidrag til fonden eller at bringe garantistillelse i overensstemmelse med 8, stk. 5-7 eller 19, eller modtager fonden ikke på forlangende de i 12a, 13 og 22, stk. 3, nævnte oplysninger, kan fondens bestyrelse beslutte, at registreringen i fonden slettes, hvis forpligtelserne ikke er opfyldt inden en fastsat frist. 20 Pligten til at lade sig registrere omfatter her i landet etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere. 10. I 15 ændres» 8, stk. 5-7«til:» 8, stk. 5 og 6«. 11. I 17, stk. 1, ændres» 8, stk. 5-7«til:» 8, stk. 5 og 6« affattes således:» 20 Pligten til at lade sig registrere omfatter her i landet etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, samt udenlandske luftfartsselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark, der leverer rejseydelser omfattet af 2, stk. 1, nr. 4«. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt NOTAT 10. november 2014 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (præcisering, mindstegrænse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 2 Offentligt Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (L67) Rejsearrangører i Danmark November

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Den 6. juni 2013 Kære Henrik Dam Kristensen Vedr. Ændring af forordning 261/2004 om aflysning, forsinkelse

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Anvendelsesområde 1. Økonomi- og erhvervsministeren etablerer en ordning, som indebærer, at staten kan stille

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere