26. årgang Nr. 4. December 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. årgang Nr. 4. December 2009."

Transkript

1 26. årgang Nr. 4. December 2009.

2 Viborg Sejlklubs bestyrelse Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og adresse Formand Peter Blach Kirketoften Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej Viborg Kasserer Orla V. Christensen Egevej Karup Sekretær Walther Thomsen Klokkelyngen Viborg Bestyrelsesmedlem Frank Rømer Madsen Bavnevej Hjarbæk Bestyrelsesmedlem Per Bach Strandvejen Hjarbæk Bestyrelsessuppleant Jens Dyrbye Videbechs Alle Viborg Festudvalg og Bøjeudvalg Tlf Kapsejladsudvalg Tlf Tlf Mob ,4 mr-udvalg/bladudvalg Tlf Mob Havne-/pladsudvalg Tlf Klubhusudvalg Tlf Mob Mob

3 Så kom bådene op. Nu står bådene på land, og vi har haft det første lavtryk med en tilhørende kraftig storm ind over Hjarbæk, uden det gav anledning til alvorlige skader på fartøjerne på pladsen. Det betyder, at vi har fået vores både til at stå trygt og godt i stativerne. Sejlklubben er nu i fuld gang med renoveringsprojektet af den store sejlklubbro og et nyt molehoved. Det gamle broanlæg er fjernet og meget er allerede genbrugt så alle kan være sikre på at spildprocenten bliver meget lille. Det nye molehoved er også sat, ringstrækket er monteret, og alt er klar til, at molehovedet fyldes med nye storsten der skal dog lige sættes en kort fodspuns ind i hjørnet ved den nordlige mole inden stenene køres ud. De firkantede jerntræpæle er også sat fra knækket og ud til det runde molehoved (mange gamle og store pæle i havnebunden har drillet i arbejdet) Jerntræet fra hjørnet og ind til knækket kommer til at danne forkant på det nye broanlæg og pladserne forlænges nu tilsvarende, som fra knækket og ind til slæbestedet. Den aftalte udgravning er også gennemført - der resterer alene lidt udgravning ind i mellem jerntræpælene, så fodspunsen kan presses ned bagved meget er dette materiale kommer tilbage bag ved den nye fodspuns, når den er på plads. Sejlklubben har samtidig haft en af de største gravemaskiner nede i Hjarbæk anledningen var primært den lerknold (lidt uden for kranen), som altid driller den er nu væk. Den store gravemaskine blev også anvendt til gravearbejdet foran det nye broanlæg, mens den anden gravemaskine arbejdede med jerntræpælene og molehovedet. Det er absolut en fornøjelse at se, hvordan Ivan Jakobsens meget professionelle folk arbejder og de gør det altså - uanset om regn og storm pisker ind over Hjarbæk Havn det tror jeg, at alle sejlerne er imponeret over. De professionelles arbejdsindsats går fint i tråd med Viborg Sejlklubs ældregruppe, som ikke har det samme udstyr til rådighed, som Ivans folk har Men de er slidsomme og har altid kreative løsninger på problemerne og så kan de noget andet og meget værdifuldt for en lille sejlklub: De genanvender de brugte materialer ned til mindste del og på den måde bidrager de positivt til større projekter med købt arbejdskraft det er vi meget glade for i bestyrelsen. Der er også stor ros til Frank R og Walter T for den måde de griber tingene an på. Vi må heller ikke glemme, at et havneprojekt med store maskiner og øget trafik stiller store krav til vore naboer i Hjarbæk Vi har lagt megen vægt på at beskytte de gamle bygninger, der ligger tæt på vejen, med store jernplader på vejen med de gener, det nu

4 giver. Pladerne er væk nu og natteroen har forhåbentlig igen bredt sig i området pladerne vender sikkert tilbage ganske kortvarig, mens den store gravemaskine køres ud på blokvognen og væk fra Hjarbæk. En lille gruppe kvindelige sejlere har taget initiativ til et nyt tiltag i Sejlklubben det betyder, at nye sejlere kan tage et duelighedsbevis i løbet af vinteren og tilhørende prøve med Søren S som instruktør de samme sejlere barsler også med et par kursusdage med knuder, splejsninger, tovværksarbejde m.v. alt det kan du læse mere om inde i bladet godt gået. Jeg vil til slut ønske alle en rigtig god jul og godt nytår Formanden Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 15. september 2009 i Hjarbæk Afbud: Orla C og Per B Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Drøftelse af havneprojektet Jørgen K, Åge F og Børge L deltog i den første del af mødet med henblik på at få den nødvendige indsigt i projektet. Frank gav en orientering om de aftaler bestyrelsen har lavet med Ivan J (Jørgen K og Åge F fik kopi af Franks notat om samme). Aftalen blev, at den lille arbejdsgruppe selv indkalder den nødvendige hjælp til arbejdet det blev ligeledes aftalt, at sejlernes evt. ønsker om ændringer i projektet skulle henvises til bestyrelsen. Bestyrelsen orienterede om, at der var truffet aftale med Ivan J om at fjerne knolden lige før kranen. Jørgen K indhenter tilbud på nyt træværk til den nye bro fra knækket og ud (alt udskiftes) de gamle bromaterialer genanvendes som tidl. aftalt - Jørgen K indhenter to tilbud. Frank gav til slut en orientering om den valgte nye belysning på sejlklubbroen fra kranen og ud. Frank afbryder strømmen fra knækket og ud umiddelbart efter bådoptagningen. Rambukken placeres ved kranen som de tidl. år. Pkt. 3 - Kapsejladsudvalget Erling konkluderede, at de nye onsdagssejladser var forløbet fint og tilfredsstillende der kan blive tale om nogle få justeringer til næste år. Fælles turen i september videreføres i Problemerne i slusen søges nu løst med en drøftelse med den ansvarlige ledelsesperson i Viborg Kommune Sejlklubbens forslag går på opsætning af to planker i hver side til fenderne.

5 Pkt. 4 Juniorafdelingen Henrik Z orienterede om Virksunds henvendelse om lån/køb af gamle joller. Bestyrelsen sagde ja til udlån af de tre gamle joller Henrik m.fl. finder de tilhørende rigge samt sejl skulle gerne være på plads inden bådoptagningen. Mht. flere telefonpæle er energiselskaberne åbne for dette, herved slipper de for en miljørigtig fjernelse af de gamle pæle - Sekretæren undersøger regelgrundlaget for gamle el-master. Pkt. 5 - Farvandsvæsenet og Kort- og matrikelstyrelsen: De to orienteringsbreve med bilag blev underskrevet af formanden Erling sørger for afsendelse af begge med kopi til Sejlklubben. Næste bestyrelsesmøde: Bestyrelsesmøde den 27. oktober 2009 i klubhuset kl WT Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2009 i Hjarbæk Afbud: Per B Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Bådoptagningen: Der var 49 både med i den fælles optagning, hvilket er tilfredsstillende rent økonomisk. Optagningen forløb desværre ikke uden et grimt uheld med en båd, der lige var afsat i stativet heldigvis uden alvorlige personskader. Bortset fra dette uheld forløb optagningen som planlagt, og Havne-/Pladsudvalget har rent planlægningsmæssigt sikret god plads til havnerenoveringen. Kranholdene leverede igen en stor indsats det samme gælder for pigerne i køkkenet stor tak for det. Dagen blev dog lidt længere end vanligt pga. en sprængt hydraulikslange Slangen blev udskiftet, og de sidste 4-5 store både kom på land lidt forsinket. Indstilling af regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer til DS: Bestyrelsen blev enig om, at bakke op om forslaget fra regionen. Netværk Limfjordens konference: Sejlklubben deltager ikke i konferencen Ældregruppens arbejdsindsats:

6 Alle var enige om, at det var et stort og solidt arbejde ældregruppen havde udført mandag og tirsdag situationen er nu, at det gamle broanlæg er fjernet og havnedelen er klar til entreprenøren. Hvis nogle er i tvivl om, hvem der har bidraget, kommer de her: Åge F, Jørgen K, Børge L, Kurt B L, Bjarne K, Jørgen J, Erik N, Henry P samt Erik H stor tak for indsatsen. Gruppen arbejder videre torsdag (hvis vejrmeldingen holder) med overdækning af stensætningen fra kranen og ud med de gamle bromaterialer. Pkt. 3 Arealet foran klubhuset (mod øst) Beplantningen mod vejen udskydes til foråret. Pkt. 4 - Kapsejladsudvalget Erling stillede forslag om en strategidag i det kommende år. Der var enighed herom og der er endnu ikke fastlagt et endeligt indhold for dagen der blev heller ikke fastlagt et tidspunkt. Mht. det årlige møde med Forvaltningen (Kim W og Tom G) udskydes dette til først i det nye år, når havnerenoveringen er afsluttet. Sekretæren sender en mail til Kim W for at få klarhed over, hvilken ressourceperson vi skal rette henvendelse til for at få forbedret forholdene i slusen. Sejlklubbens forslag går på opsætning af to planker i hver side til fenderne. Pkt. 5 Havne-/Pladsudvalget Frank orienterede kort om ventelisteproblematikken (alle har modtaget kopi af diverse mail mellem Orla og formanden for H-/P-udvalget). Bestyrelsen var enig om at holde fast i girokort modellen der var ligeledes fuld opbakning til kassererens tilbagemelding til pladsudvalgsformanden - de aftalte spilleregler skal følges, og der skal sikres samklang mellem registrerede ventelistebetalinger og ventelisten til Sejlklubbens havnedel. Det er vigtigt at ventelisten for Sejlklubbens del er gennembearbejdet i udvalget, inden man fremsender til kassereren. Man kan ikke sende nye udgaver med få dages mellemrum. Bestyrelsen er nødt til at præcisere, at nye pladssøgende først kan medtages på de to ventelister, når kassereren har modtaget det fastsatte ventelistegebyr på 55 kr. Optagelsesdatoen på de to lister er den registrerede betalingsdato! Frank gav herefter en orientering om den kommunale repræsentants synspunkt om, at ventelisteblanketten skulle ændres, så det klart fremgår, at der ikke kræves medlemskab af VS for at få en plads i den kommunale havnedel. Bestyrelsen siger nej hertil, da den kommunale ventelisteblanket er lavet af Forvaltningen (Finn Køhler) i forbindelse med den nye overenskomst Sejlklubben ændrer ikke i denne blanket, da det er overenskomststof mellem Sejlklubben og Viborg Kommune. Bestyrelsen overvejer i stedet, om der skal laves en kort beskrivelse af forskellene mel-

7 lem de to havnedele samt fordelene ved et medlemsskab af Sejlklubben - uanset om man har plads i sejlklubbens del eller den kommunale del. Blanketten: Opdatering af ventelisten til bådplads i Hjarbæk Havn 2010 Efter nogen drøftelse blev der enighed om at blanketten skal tilrettes, et enkelt afsnit er direkte misvisende ift. den nye girokort ordning. Hvis den kommunale repræsentant ønsker at udsende blanketten efter betalingsfristen (20. januar) for ventelistegebyret, skal der også anvendes en tilsvarende blanket til de pladssøgende medlemmer i sejlklubbens havnedel. Deltagelse i målerkursus: Mange sejlere har udtrykt ønske om, at sejlklubben igen fik egen måler forslag fra samme: Simon B (Peter hører Simon herom). Orla undersøger mulighederne (pris og sted) ved DS. Bedre belysning på vinterpladsen: Belysningen på den høje stander ved slæbestedet renoveres med en ny (bedre) lampe og styring af samme. Frank sørger for dette og lejer en lift til formålet. Arbejdet udføres snarest. Havnerenoveringen: Frank og sekretæren har kompetence til, at rekvirere supplerende storsten til molehovedet, hvis det bliver nødvendigt. Pkt. 6 Kassereren Orla gav en kort orientering om den økonomiske situation, der forløber tilfredsstillende. De to tilbud: Der var enighed om at vælge tilbuddet fra Jørgen K har anbefalet, at brodækket laves med ru brædder i stedet for brædder, der er høvlet på den ene flade og de to kanter som i tilbuddet Klasse M bibeholdes. Fordelene ved dette bliver en lidt lavere pris for brodækket, samt at det svarer til brodækket fra i Sejlklubbens havnedel. Leveringstiden bliver ligeledes kortere (3 uger). Orla ringer til 10-4 og beder om et tilrettet tilbud, som herefter accepteres. Pkt. 7 - Juniorafdelingen Intet herfra Pkt. 8-2,4 mr og Bladudvalget Husk næste blads deadline 26. november!

8 Følgebåden og TWIN en er nu på land Orla modtager en regning fra Fransgård på de to kranløft. TWIN en står nu med et brækket ror, som ingen var vidende om uheldet må være sket i den første efterårsblæst fra en sydlig retning, hvor roret har ramt en sten på søbunden. Sekretæren har lavet diverse billeder af skaden og laver en Skadesrapport til Orla, der fremsender til Codan. Til orientering har DS udlånt TWIN en til VS mod, at vi tegner forsikring og vedligeholder båden. Pælesituationen: Bestyrelsen blev enig om, at vi anvender de lovlige pæle, som vi har p.t. Mht. til nye pæle i den kommunale havnedel, må forvaltningen levere de nødvendige pæle. Der er lavet en mappe med alle regler m.v. omkring havnepæle mappen placeres i stålskabet. Havnerenoveringen: Bestyrelsen var enig om, at den nye yderste plads ved molehovedet skulle fordeles på de 2 3 næste pladser, så de blev bredere. Der tages udgangspunkt i en bredde på 3,5 meter målt fra pælenes midte samt en længde på ca. 10 meter. Som yderste pæl anvendes én af pælene i det nye runde molehoved. De 6 yderste pladser har p.t. (i følge havneplanen) en: længde på ca. 7,8 8,0 meter bredde på ca. 2,2 2,5 meter Spørgsmålet er om det er korrekt? De næste 6 pladser har p.t. en: længde på ca. 8,1 8,65 meter bredde på ca. 2,3 3,0 meter Den nye fodspuns giver en forøgelse af længden på ca. 1,50 meter (muligvis lidt mere på de yderste pladser, da den gamle bro drejede lidt ud i havnen). Næste bestyrelsesmøde: Bestyrelsesmøde den 24. november 2009 i klubhuset kl Opfølgning på havnerenoveringen. WT

9

10 Køb og Salg. Har du noget liggende, som alligevel aldrig bliver monteret eller sat i båden? Så send en mail til: eller skriv til Ejler Rechnagel, Sct. Nicolaj Gade 14 B, 8800 Viborg, hvor du kort beskriver, hvad du har til salg eller vil købe, evt. pris, tlf. nr. eller adr. Din køb eller salgs annonce vil herefter blive bragt på hjemmesiden under Køb og Salg. Det må gerne være et billede af det man har til salg.

11

12

13

14

15

16

17

18 Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 24. november 2009 i Hjarbæk Afbud: Ingen Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Der søsættes nu to nye vinteraktiviteter: Duelighedsbevis og Taklinger, splejsninger m.v. Begge er fine tiltag fra en lille gruppe sejlerpiger. Aktiviteterne er allerede medtaget på hjemmesiden og som ophæng i klubhuset Bestyrelsen håber meget, at mange bakker op herom. Sejlklubben stiller selvfølgelig lokaler til rådighed de øvrige udgifter betales af deltagerne. Formanden er inviteret til et møde med de andre formænd i sejlklubberne omkring os tanken er at drøfte bl.a. takster m.v. Pkt. 3: Havnerenoveringen Status er, at alle pæle nu er på plads i havbunden arbejdet har været slidsomt i hjørnet og ud mod det nye molehoved, da mange gamle pæle i bunden og store sten var i vejen. Ringspændet i det nye molehoved er nu fastgjort med bolte i pælene overkanten af ringspændet har en højde svarende til underkanten af cementkanten på den kommunale mole. Gennemsejlingsåbningen holder de 13 meter, hvilket svarer til afstanden fra det kommunale molehoved til den gamle pælespuns i bunden foran den gamle stensætning. Dybden ved forkanten af det runde molehovedet er min. 2 meter (og lige nu over 2,5 meter). Stensætningen ud mod fjorden ændres ikke, og samtidig har entreprenøren konstateret at flere gamle og tykke spunspæle i bunden rager op gennem stensætningen (ud fra det nye runde molehoved) det er derfor, at der er sat en ny pæl lige uden for stensætningen. Det er muligt, at sjægte kan sejle inden om den nye pæl? Men folkebåde og andre sejlbåde kan ikke! Frank afklarer med Sjægtelauget om der skal monteres en fangline fra molehovedet og ud til pælen ud mod fjorden (pælen males rød eller der påsættes en rød spand ). Nu sættes den nye fodspuns på indersiden fra det runde molehoved og ind til hjørnet - herefter pakkes sten ned i molehovedet og dækmolen ind til hjørnet opbygges. Vi havde desværre ikke sten nok til dette arbejde, og bestyrelsen har bestilt 40 m3 hertil (kommer en af de nærmeste dage). Den store gravemaskine anvendes på land til læsning af de nye storsten på dumperen, som herefter kører stenene ud til molehovedet, hvor de pakkes. Vi kender p.t. ikke tidspunktet, hvor den store gravemaskine køres væk fra pladsen. Næste fase bliver fodspunsen fra knækket og ud, Eurobrøde i stensætningen og herefter reetableres stenmolen fra hjørnet og ind til vinterpladsen indtil videre holder tidsplanen. Når entreprenøren er færdig, skal samtlige pladser fra knækket og ud opmåles inden be-

19 styrelsen fastsætter de endelige mål for de 2 3 yderste pladser! Pkt. 4 - Kapsejladsudvalget Bestyrelsens strategidag fastlægges først i det nye år (efter generalforsamlingen). Pkt. 5 Havne-/Pladsudvalget Alt er klar til ventelistefornyelsen Orla udsender girokort først i december med en betalingsfrist til 8. januar 2010 Den 12. januar udskrives en betalingsoversigt, der fremsendes til alle Havne-/Pladsudvalgets medlemmer af Orla. Frank har nu opsat en ny lampe ved slæbestedet og der er godt lys om aftenen. Pkt. 6 Kassereren Orla gav en kort orientering om den økonomiske situation, der forløber som forventet. Bestyrelsen gennemgik herefter de enkelte poster i havnerenoveringen i relation hertil budgettet holder sig inden for den afsatte ramme. Pkt. 7 - Klubhusudvalget Per gav en orientering om problemerne med stålpladerne på Strandvejen disse problemer er nu løst på tilfredsstillende vis pladerne blev fjernet dagen efter for Ivan Jakobsens regning. Pkt. 7 - Juniorafdelingen Intet nyt herfra Pkt. 8-2,4 mr og Bladudvalget Husk næste blads deadline 26. november 2009! Vigtige datoer: Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 19. januar 2010 kl Generalforsamlingen bliver tirsdag den 23. februar 2010 kl De gule ærter bliver tirsdag den 2. februar 2010 kl Møde med Borgerforeningen afholdes tirsdag den 9. marts 2010 kl (Frank undersøger om dato er OK). WT VIBORG SEJLKLUB Egevej Karup Hjemmeside

20 Følgende: Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub. De bydes hjertelig velkommen i VS med håbet om, at de vil få glæde og fornøjelse af medlemskabet. Med venlig hilsen Bestyrelsen Fornavn Efternavn Adresse 2 Post Bynavn Karsten Madsen Romlundvej 68, Romlund 8800 Viborg Kamilla Madsen Romlundvej 68, Romlund 8800 Viborg Henrik Barret Rughavevej 15, 1. th Viborg Gitte Damborg Hjarbækvej Løgstrup Michael Magnussen Tjele Møllevej Tjele Allan Morell Haugevej Kjellerup

21 Afriggerfest. I år prøvede vi at lave festen lidt anderledes, parvis eller enkelt skulle man lave en ret som fem kunne smage, og så blev det hele sat på som et tag selv bord. Alle syntes det var godt, og som I kan se, blev det til ene forskellige dejlige retter, og alle blev godt og vel mætte. Der var 39. mødt op til denne meget vellykkede aften, hvor der blev snakket og danset og alle hjalp til med at rette an og rydde op. Jørgen og Grete Skrøder

22 Kom og spis Gule ærter den 02. februar 2010 kl i klubhuset. Tilmelding senest 26. januar til: Peter Blach tlf eller opslag i klubhuset (bliver opsat primo januar 2010). Lørdags hygge i klubhuset i Hjarbæk 2010 se kalender.

23 En tur til Skanør.. Det var i slutningen af juni, da Helsingør jollen, Vuska længtes efter at se nye horisonter. Efter afslutningen på et tegnelærer kursus, var der, herligt nok, blevet en uges ekstra ferie i slutningen af sommerferien, så jeg kontaktede min sejlerskolekammerat, Per. (Det var ham, der to år før i september 1963, havde reddet os, da Vuska var sprunget læk ved Kullen, ved at rulle en presenning ned under hende). Jo Per havde både tid og lyst, så vi startede fra Svanemøllen en onsdag med drømmen om en Bøgestrøms tur.. Sådan skulle det dog ikke gå. Der var god vind, men den kom lige fra Rødvig, så vi landede i den tidlige aften i stedet i det idylliske Skanør ved Falsterbro i Sverige. Havnen var let at besejle, da der er vinkelfyr. Næste morgen så vi rigtigt i solen, hvor grønt det hele er. Havnen ligger ensom på det yderste næs. Indenfor er en stor halvø med vådområder og enge, så fuglelivet er rigt. Selve Skanør by ligger længere østpå. Vi slentrede ud i den frodige eng natur og nød freden. Havne kaptajnen fik sit gebyr, og vi sejlede videre til Rødvig, 9. timers kryds. Der blev vi en dag, for per havde det ikke så godt. Vi havde nemlig gået langs markerne til kalk klinten for at nyde udsigten, men Per generedes af pollen fra kornet. Han fik en slem høfeber med snue, nysen og irritation af øjnene. Til sidst måtte vi have medicin i håndkøbsudsalget i Rødvig. På vandet havde der ikke været noget i vejen. Lørdag forsøgte vi derfor at sejle ud, men der var for lidt vind og gammel sø. Vi gik ind igen og opgav at nå ned i Bøgestrømmen. Søndag sejlede vi til Svanemøllen for en fin halvvind med bygevejr og regn, men vi følte næsten, at vi havde været på en rigtig langtur. Senere på året var Per igen gast på Vuska. Der blæste en styrke 4. på Sundet, da han lænede sig over cockpit karmen for at hale fokke skødet. Da lød der et underligt smæld. Hvad var det? spurgte jeg. Det var mit ribben der knækkede, svarede Per uanfægtet. Det smertede, når han åndede og bevægede sig. Per havde nogen tid før haft et fald i en skov. Jamen, vi må have dig til læge! foreslog jeg, med enhver skippers ansvar for besætningens ve og sundhed. Men nej, Per ville bare i havn, så hurtigt sejlede vi ind til Sundby på en bøjeplads. Han hvilede sig på dækket en times tid, så sejlede vi hjem. Mandag var han til læge. Revnen ville læge af sig selv i løbet af nogen tid, og det gjorde den. Brækkede ribben er ikke ualmindeligt på havkapsejladser, men er der en brist, kan det altså også ske på Sundet. Lisbet Følg med på Viborg Sejlklubs hjemmeside her får du nyhederne først. Bladet kan læses i fuld farveformat under Klubblad. Under Kalender kan man se aktiviteter og hvornår klubhuset er optaget. Nye knapper på velkomstsiden som giver direkte adgang til indmeldelsesblanket for medlemskab af Viborg Sejlklub, venteliste for bådplads i Viborg Sejlklub og venteliste for bådplads i den kommunale del af havnen.

24 Fællesturen den 11. og 12. september Referat fra fællesturen, den 11. og 12. september 2009 (Virksund Sundsøre) Fredag eftermiddag den 11. september mødtes vi en flok på havnen, hvor planen var at sejle til Virksund, hvor vi så ville hygge os med grill og hyggelig samvær. Men sådan skulle det ikke være, vejrguderne havde bestilt hård kuling og regn, så efter flere overvejelser blev enden på det hele, at vi ville blive trygt i havn og hygge os. Lørdag stod vi op til endnu en dag med hård blæst, men vi er jo sejlere, så vi blev enige om, at Virksund kunne vi da nå, og efter flere både hyggelige og lidt uhyggelige oplevelser (Henrik Zachos motor stod af) nåede vi lidt/meget forblæste Virksund. Eftermiddagen gik med petanque og minigolf, og om aftenen hyggede vi os så igen med fælles grill i klubhuset i Virksund. Fællesturen skulle været sluttet i Sundsøre, men sådan skulle det ikke være. Vi håber, vejrguderne er mere venlig stemt næste gang vi skal på fællestur. Det blev besluttet, at næste fællestur bliver den anden weekend i september 2010 og Jørgen Schrøder og Jørgen Jensen er arrangører. LKH.

25 Salg og reparation af inden- og udenbordsmotorer Vi udfører specialopgaver samt reparationer og vedligehold Forhandling af reservedele og METALINAS bådplejeprodukter markedets bedste! Udlejning af polérmaskiner Vi kommer overalt Autoriseret forhandler af: Mercury Mercruiser HONDA MARINE Perkins SABRE LOMBARDINI Marine QUICKSILVER Dato Kalenderen for 2009/2010 Aktivitet Bem. 05/ Svømning Søndre skole 12/ Svømning Søndre skole 12/ Julefrokost (Tilmelding) (Menu) Hjarbæk 06/ Duelighedsbevis kursus (Program/ tilmelding) Hjarbæk 09/ Svømning Søndre skole 16/ Svømning Søndre skole 16/ Lørdags frokost Hjarbæk 19/ Bestyrelsesmøde Hjarbæk 23/ Svømning Søndre skole 30/ Svømning Søndre skole 02/ Gule ærter Hjarbæk 06/ Svømning Søndre skole

26 13/ Lørdags frokost Hjarbæk 21/ Tovværks undervisning og beretning om det Hjarbæk græske Øhav (Program/tilmelding) 23/ Generalforsamling Hjarbæk 27/ Svømning Søndre skole 06/ Svømning Søndre skole 07/ Tovværks undervisning og beretning om det Hjarbæk græske Øhav (Program/tilmelding) 09/ Møde med Hjarbæk borgerforening Hjarbæk 13/ Svømning Søndre skole 13/ Lørdags frokost Hjarbæk 20/ Svømning Søndre skole 26/ Deadline for første blad i / Svømning 10/ Lørdags frokost 17/ Svømning 24/ Svømning 24/ Søsætning 23/ Skt. Hans aften Søndre skole Hjarbæk Søndre skole Søndre skole Hjarbæk Hjarbæk Næste nr. udkommer APRIL Deadline for indlæg til dette nr. er 26. MARTS 2010.

27 Stående udvalg i Viborg Sejlklub 2009 Udvalg -adresse Telefon Havne/plads Søren Kristian Schmidt (Formand) Kurt Grønkjær Børge List Udlån af bundslibemaskine Niels S. Søndergaard Knud Søndergaard (Kommunal) Leif Tipsmark (Sjægtelauget) Kapsejlads Knud Bloch (Formand) Klubhus Oluf Nørgaard (Formand) Jørgen Kofoed Udlevering af klubnøgler ,4mR Per Bandsholm Klubblad Ejler Rechnagel (Formand) Bjarne Kristensen Festudvalgs koordinator Elly Thomassen Juniorudvalg Henrik Zacho Bøjeudvalg Harry Vig Lauersen Børge List

28 Vestervangsvej. Farvervej

27. årgang Nr. 2. Juni 2010.

27. årgang Nr. 2. Juni 2010. 27. årgang Nr. 2. Juni 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

29. årgang Nr. 2. Juni 2012.

29. årgang Nr. 2. Juni 2012. 29. årgang Nr. 2. Juni 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

28. årgang Nr. 1. April 2011.

28. årgang Nr. 1. April 2011. 28. årgang Nr. 1. April 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

30. årgang Nr. 2. Juni 2013.

30. årgang Nr. 2. Juni 2013. 30. årgang Nr. 2. Juni 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

30. årgang Nr. 4. December 2013.

30. årgang Nr. 4. December 2013. 30. årgang Nr. 4. December 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

27. årgang Nr. 4. December 2010.

27. årgang Nr. 4. December 2010. 27. årgang Nr. 4. December 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

28. årgang Nr. 4. December 2011.

28. årgang Nr. 4. December 2011. 28. årgang Nr. 4. December 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. Formandens initialer Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. 1. Orientering m.m. fra formanden, René Hornshøj: A. Arbejdslørdag. Mail er udsendt.

Læs mere

32. årgang Nr. 3 September 2015 56 36,5N 9 17,5E

32. årgang Nr. 3 September 2015 56 36,5N 9 17,5E 32. årgang Nr. 3 September 2015 56 36,5N 9 17,5E Tænketanken tænker tanker Af Else Mørk Som de fleste medlemmer sikkert kan huske blev det på sejlklubbens generalforsamling besluttet, at der skulle nedsættes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet.

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet. Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck 59 43 79 59 26 74 05 94 Klubhusudvalg Jens Dybvad 24 22 22 25 frederiksenper@hotmail.com Olsson.stig@gmail.com

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere