26. årgang Nr. 4. December 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. årgang Nr. 4. December 2009."

Transkript

1 26. årgang Nr. 4. December 2009.

2 Viborg Sejlklubs bestyrelse Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og adresse Formand Peter Blach Kirketoften Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej Viborg Kasserer Orla V. Christensen Egevej Karup Sekretær Walther Thomsen Klokkelyngen Viborg Bestyrelsesmedlem Frank Rømer Madsen Bavnevej Hjarbæk Bestyrelsesmedlem Per Bach Strandvejen Hjarbæk Bestyrelsessuppleant Jens Dyrbye Videbechs Alle Viborg Festudvalg og Bøjeudvalg Tlf Kapsejladsudvalg Tlf Tlf Mob ,4 mr-udvalg/bladudvalg Tlf Mob Havne-/pladsudvalg Tlf Klubhusudvalg Tlf Mob Mob

3 Så kom bådene op. Nu står bådene på land, og vi har haft det første lavtryk med en tilhørende kraftig storm ind over Hjarbæk, uden det gav anledning til alvorlige skader på fartøjerne på pladsen. Det betyder, at vi har fået vores både til at stå trygt og godt i stativerne. Sejlklubben er nu i fuld gang med renoveringsprojektet af den store sejlklubbro og et nyt molehoved. Det gamle broanlæg er fjernet og meget er allerede genbrugt så alle kan være sikre på at spildprocenten bliver meget lille. Det nye molehoved er også sat, ringstrækket er monteret, og alt er klar til, at molehovedet fyldes med nye storsten der skal dog lige sættes en kort fodspuns ind i hjørnet ved den nordlige mole inden stenene køres ud. De firkantede jerntræpæle er også sat fra knækket og ud til det runde molehoved (mange gamle og store pæle i havnebunden har drillet i arbejdet) Jerntræet fra hjørnet og ind til knækket kommer til at danne forkant på det nye broanlæg og pladserne forlænges nu tilsvarende, som fra knækket og ind til slæbestedet. Den aftalte udgravning er også gennemført - der resterer alene lidt udgravning ind i mellem jerntræpælene, så fodspunsen kan presses ned bagved meget er dette materiale kommer tilbage bag ved den nye fodspuns, når den er på plads. Sejlklubben har samtidig haft en af de største gravemaskiner nede i Hjarbæk anledningen var primært den lerknold (lidt uden for kranen), som altid driller den er nu væk. Den store gravemaskine blev også anvendt til gravearbejdet foran det nye broanlæg, mens den anden gravemaskine arbejdede med jerntræpælene og molehovedet. Det er absolut en fornøjelse at se, hvordan Ivan Jakobsens meget professionelle folk arbejder og de gør det altså - uanset om regn og storm pisker ind over Hjarbæk Havn det tror jeg, at alle sejlerne er imponeret over. De professionelles arbejdsindsats går fint i tråd med Viborg Sejlklubs ældregruppe, som ikke har det samme udstyr til rådighed, som Ivans folk har Men de er slidsomme og har altid kreative løsninger på problemerne og så kan de noget andet og meget værdifuldt for en lille sejlklub: De genanvender de brugte materialer ned til mindste del og på den måde bidrager de positivt til større projekter med købt arbejdskraft det er vi meget glade for i bestyrelsen. Der er også stor ros til Frank R og Walter T for den måde de griber tingene an på. Vi må heller ikke glemme, at et havneprojekt med store maskiner og øget trafik stiller store krav til vore naboer i Hjarbæk Vi har lagt megen vægt på at beskytte de gamle bygninger, der ligger tæt på vejen, med store jernplader på vejen med de gener, det nu

4 giver. Pladerne er væk nu og natteroen har forhåbentlig igen bredt sig i området pladerne vender sikkert tilbage ganske kortvarig, mens den store gravemaskine køres ud på blokvognen og væk fra Hjarbæk. En lille gruppe kvindelige sejlere har taget initiativ til et nyt tiltag i Sejlklubben det betyder, at nye sejlere kan tage et duelighedsbevis i løbet af vinteren og tilhørende prøve med Søren S som instruktør de samme sejlere barsler også med et par kursusdage med knuder, splejsninger, tovværksarbejde m.v. alt det kan du læse mere om inde i bladet godt gået. Jeg vil til slut ønske alle en rigtig god jul og godt nytår Formanden Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 15. september 2009 i Hjarbæk Afbud: Orla C og Per B Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Drøftelse af havneprojektet Jørgen K, Åge F og Børge L deltog i den første del af mødet med henblik på at få den nødvendige indsigt i projektet. Frank gav en orientering om de aftaler bestyrelsen har lavet med Ivan J (Jørgen K og Åge F fik kopi af Franks notat om samme). Aftalen blev, at den lille arbejdsgruppe selv indkalder den nødvendige hjælp til arbejdet det blev ligeledes aftalt, at sejlernes evt. ønsker om ændringer i projektet skulle henvises til bestyrelsen. Bestyrelsen orienterede om, at der var truffet aftale med Ivan J om at fjerne knolden lige før kranen. Jørgen K indhenter tilbud på nyt træværk til den nye bro fra knækket og ud (alt udskiftes) de gamle bromaterialer genanvendes som tidl. aftalt - Jørgen K indhenter to tilbud. Frank gav til slut en orientering om den valgte nye belysning på sejlklubbroen fra kranen og ud. Frank afbryder strømmen fra knækket og ud umiddelbart efter bådoptagningen. Rambukken placeres ved kranen som de tidl. år. Pkt. 3 - Kapsejladsudvalget Erling konkluderede, at de nye onsdagssejladser var forløbet fint og tilfredsstillende der kan blive tale om nogle få justeringer til næste år. Fælles turen i september videreføres i Problemerne i slusen søges nu løst med en drøftelse med den ansvarlige ledelsesperson i Viborg Kommune Sejlklubbens forslag går på opsætning af to planker i hver side til fenderne.

5 Pkt. 4 Juniorafdelingen Henrik Z orienterede om Virksunds henvendelse om lån/køb af gamle joller. Bestyrelsen sagde ja til udlån af de tre gamle joller Henrik m.fl. finder de tilhørende rigge samt sejl skulle gerne være på plads inden bådoptagningen. Mht. flere telefonpæle er energiselskaberne åbne for dette, herved slipper de for en miljørigtig fjernelse af de gamle pæle - Sekretæren undersøger regelgrundlaget for gamle el-master. Pkt. 5 - Farvandsvæsenet og Kort- og matrikelstyrelsen: De to orienteringsbreve med bilag blev underskrevet af formanden Erling sørger for afsendelse af begge med kopi til Sejlklubben. Næste bestyrelsesmøde: Bestyrelsesmøde den 27. oktober 2009 i klubhuset kl WT Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2009 i Hjarbæk Afbud: Per B Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Bådoptagningen: Der var 49 både med i den fælles optagning, hvilket er tilfredsstillende rent økonomisk. Optagningen forløb desværre ikke uden et grimt uheld med en båd, der lige var afsat i stativet heldigvis uden alvorlige personskader. Bortset fra dette uheld forløb optagningen som planlagt, og Havne-/Pladsudvalget har rent planlægningsmæssigt sikret god plads til havnerenoveringen. Kranholdene leverede igen en stor indsats det samme gælder for pigerne i køkkenet stor tak for det. Dagen blev dog lidt længere end vanligt pga. en sprængt hydraulikslange Slangen blev udskiftet, og de sidste 4-5 store både kom på land lidt forsinket. Indstilling af regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer til DS: Bestyrelsen blev enig om, at bakke op om forslaget fra regionen. Netværk Limfjordens konference: Sejlklubben deltager ikke i konferencen Ældregruppens arbejdsindsats:

6 Alle var enige om, at det var et stort og solidt arbejde ældregruppen havde udført mandag og tirsdag situationen er nu, at det gamle broanlæg er fjernet og havnedelen er klar til entreprenøren. Hvis nogle er i tvivl om, hvem der har bidraget, kommer de her: Åge F, Jørgen K, Børge L, Kurt B L, Bjarne K, Jørgen J, Erik N, Henry P samt Erik H stor tak for indsatsen. Gruppen arbejder videre torsdag (hvis vejrmeldingen holder) med overdækning af stensætningen fra kranen og ud med de gamle bromaterialer. Pkt. 3 Arealet foran klubhuset (mod øst) Beplantningen mod vejen udskydes til foråret. Pkt. 4 - Kapsejladsudvalget Erling stillede forslag om en strategidag i det kommende år. Der var enighed herom og der er endnu ikke fastlagt et endeligt indhold for dagen der blev heller ikke fastlagt et tidspunkt. Mht. det årlige møde med Forvaltningen (Kim W og Tom G) udskydes dette til først i det nye år, når havnerenoveringen er afsluttet. Sekretæren sender en mail til Kim W for at få klarhed over, hvilken ressourceperson vi skal rette henvendelse til for at få forbedret forholdene i slusen. Sejlklubbens forslag går på opsætning af to planker i hver side til fenderne. Pkt. 5 Havne-/Pladsudvalget Frank orienterede kort om ventelisteproblematikken (alle har modtaget kopi af diverse mail mellem Orla og formanden for H-/P-udvalget). Bestyrelsen var enig om at holde fast i girokort modellen der var ligeledes fuld opbakning til kassererens tilbagemelding til pladsudvalgsformanden - de aftalte spilleregler skal følges, og der skal sikres samklang mellem registrerede ventelistebetalinger og ventelisten til Sejlklubbens havnedel. Det er vigtigt at ventelisten for Sejlklubbens del er gennembearbejdet i udvalget, inden man fremsender til kassereren. Man kan ikke sende nye udgaver med få dages mellemrum. Bestyrelsen er nødt til at præcisere, at nye pladssøgende først kan medtages på de to ventelister, når kassereren har modtaget det fastsatte ventelistegebyr på 55 kr. Optagelsesdatoen på de to lister er den registrerede betalingsdato! Frank gav herefter en orientering om den kommunale repræsentants synspunkt om, at ventelisteblanketten skulle ændres, så det klart fremgår, at der ikke kræves medlemskab af VS for at få en plads i den kommunale havnedel. Bestyrelsen siger nej hertil, da den kommunale ventelisteblanket er lavet af Forvaltningen (Finn Køhler) i forbindelse med den nye overenskomst Sejlklubben ændrer ikke i denne blanket, da det er overenskomststof mellem Sejlklubben og Viborg Kommune. Bestyrelsen overvejer i stedet, om der skal laves en kort beskrivelse af forskellene mel-

7 lem de to havnedele samt fordelene ved et medlemsskab af Sejlklubben - uanset om man har plads i sejlklubbens del eller den kommunale del. Blanketten: Opdatering af ventelisten til bådplads i Hjarbæk Havn 2010 Efter nogen drøftelse blev der enighed om at blanketten skal tilrettes, et enkelt afsnit er direkte misvisende ift. den nye girokort ordning. Hvis den kommunale repræsentant ønsker at udsende blanketten efter betalingsfristen (20. januar) for ventelistegebyret, skal der også anvendes en tilsvarende blanket til de pladssøgende medlemmer i sejlklubbens havnedel. Deltagelse i målerkursus: Mange sejlere har udtrykt ønske om, at sejlklubben igen fik egen måler forslag fra samme: Simon B (Peter hører Simon herom). Orla undersøger mulighederne (pris og sted) ved DS. Bedre belysning på vinterpladsen: Belysningen på den høje stander ved slæbestedet renoveres med en ny (bedre) lampe og styring af samme. Frank sørger for dette og lejer en lift til formålet. Arbejdet udføres snarest. Havnerenoveringen: Frank og sekretæren har kompetence til, at rekvirere supplerende storsten til molehovedet, hvis det bliver nødvendigt. Pkt. 6 Kassereren Orla gav en kort orientering om den økonomiske situation, der forløber tilfredsstillende. De to tilbud: Der var enighed om at vælge tilbuddet fra Jørgen K har anbefalet, at brodækket laves med ru brædder i stedet for brædder, der er høvlet på den ene flade og de to kanter som i tilbuddet Klasse M bibeholdes. Fordelene ved dette bliver en lidt lavere pris for brodækket, samt at det svarer til brodækket fra i Sejlklubbens havnedel. Leveringstiden bliver ligeledes kortere (3 uger). Orla ringer til 10-4 og beder om et tilrettet tilbud, som herefter accepteres. Pkt. 7 - Juniorafdelingen Intet herfra Pkt. 8-2,4 mr og Bladudvalget Husk næste blads deadline 26. november!

8 Følgebåden og TWIN en er nu på land Orla modtager en regning fra Fransgård på de to kranløft. TWIN en står nu med et brækket ror, som ingen var vidende om uheldet må være sket i den første efterårsblæst fra en sydlig retning, hvor roret har ramt en sten på søbunden. Sekretæren har lavet diverse billeder af skaden og laver en Skadesrapport til Orla, der fremsender til Codan. Til orientering har DS udlånt TWIN en til VS mod, at vi tegner forsikring og vedligeholder båden. Pælesituationen: Bestyrelsen blev enig om, at vi anvender de lovlige pæle, som vi har p.t. Mht. til nye pæle i den kommunale havnedel, må forvaltningen levere de nødvendige pæle. Der er lavet en mappe med alle regler m.v. omkring havnepæle mappen placeres i stålskabet. Havnerenoveringen: Bestyrelsen var enig om, at den nye yderste plads ved molehovedet skulle fordeles på de 2 3 næste pladser, så de blev bredere. Der tages udgangspunkt i en bredde på 3,5 meter målt fra pælenes midte samt en længde på ca. 10 meter. Som yderste pæl anvendes én af pælene i det nye runde molehoved. De 6 yderste pladser har p.t. (i følge havneplanen) en: længde på ca. 7,8 8,0 meter bredde på ca. 2,2 2,5 meter Spørgsmålet er om det er korrekt? De næste 6 pladser har p.t. en: længde på ca. 8,1 8,65 meter bredde på ca. 2,3 3,0 meter Den nye fodspuns giver en forøgelse af længden på ca. 1,50 meter (muligvis lidt mere på de yderste pladser, da den gamle bro drejede lidt ud i havnen). Næste bestyrelsesmøde: Bestyrelsesmøde den 24. november 2009 i klubhuset kl Opfølgning på havnerenoveringen. WT

9

10 Køb og Salg. Har du noget liggende, som alligevel aldrig bliver monteret eller sat i båden? Så send en mail til: eller skriv til Ejler Rechnagel, Sct. Nicolaj Gade 14 B, 8800 Viborg, hvor du kort beskriver, hvad du har til salg eller vil købe, evt. pris, tlf. nr. eller adr. Din køb eller salgs annonce vil herefter blive bragt på hjemmesiden under Køb og Salg. Det må gerne være et billede af det man har til salg.

11

12

13

14

15

16

17

18 Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 24. november 2009 i Hjarbæk Afbud: Ingen Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Der søsættes nu to nye vinteraktiviteter: Duelighedsbevis og Taklinger, splejsninger m.v. Begge er fine tiltag fra en lille gruppe sejlerpiger. Aktiviteterne er allerede medtaget på hjemmesiden og som ophæng i klubhuset Bestyrelsen håber meget, at mange bakker op herom. Sejlklubben stiller selvfølgelig lokaler til rådighed de øvrige udgifter betales af deltagerne. Formanden er inviteret til et møde med de andre formænd i sejlklubberne omkring os tanken er at drøfte bl.a. takster m.v. Pkt. 3: Havnerenoveringen Status er, at alle pæle nu er på plads i havbunden arbejdet har været slidsomt i hjørnet og ud mod det nye molehoved, da mange gamle pæle i bunden og store sten var i vejen. Ringspændet i det nye molehoved er nu fastgjort med bolte i pælene overkanten af ringspændet har en højde svarende til underkanten af cementkanten på den kommunale mole. Gennemsejlingsåbningen holder de 13 meter, hvilket svarer til afstanden fra det kommunale molehoved til den gamle pælespuns i bunden foran den gamle stensætning. Dybden ved forkanten af det runde molehovedet er min. 2 meter (og lige nu over 2,5 meter). Stensætningen ud mod fjorden ændres ikke, og samtidig har entreprenøren konstateret at flere gamle og tykke spunspæle i bunden rager op gennem stensætningen (ud fra det nye runde molehoved) det er derfor, at der er sat en ny pæl lige uden for stensætningen. Det er muligt, at sjægte kan sejle inden om den nye pæl? Men folkebåde og andre sejlbåde kan ikke! Frank afklarer med Sjægtelauget om der skal monteres en fangline fra molehovedet og ud til pælen ud mod fjorden (pælen males rød eller der påsættes en rød spand ). Nu sættes den nye fodspuns på indersiden fra det runde molehoved og ind til hjørnet - herefter pakkes sten ned i molehovedet og dækmolen ind til hjørnet opbygges. Vi havde desværre ikke sten nok til dette arbejde, og bestyrelsen har bestilt 40 m3 hertil (kommer en af de nærmeste dage). Den store gravemaskine anvendes på land til læsning af de nye storsten på dumperen, som herefter kører stenene ud til molehovedet, hvor de pakkes. Vi kender p.t. ikke tidspunktet, hvor den store gravemaskine køres væk fra pladsen. Næste fase bliver fodspunsen fra knækket og ud, Eurobrøde i stensætningen og herefter reetableres stenmolen fra hjørnet og ind til vinterpladsen indtil videre holder tidsplanen. Når entreprenøren er færdig, skal samtlige pladser fra knækket og ud opmåles inden be-

19 styrelsen fastsætter de endelige mål for de 2 3 yderste pladser! Pkt. 4 - Kapsejladsudvalget Bestyrelsens strategidag fastlægges først i det nye år (efter generalforsamlingen). Pkt. 5 Havne-/Pladsudvalget Alt er klar til ventelistefornyelsen Orla udsender girokort først i december med en betalingsfrist til 8. januar 2010 Den 12. januar udskrives en betalingsoversigt, der fremsendes til alle Havne-/Pladsudvalgets medlemmer af Orla. Frank har nu opsat en ny lampe ved slæbestedet og der er godt lys om aftenen. Pkt. 6 Kassereren Orla gav en kort orientering om den økonomiske situation, der forløber som forventet. Bestyrelsen gennemgik herefter de enkelte poster i havnerenoveringen i relation hertil budgettet holder sig inden for den afsatte ramme. Pkt. 7 - Klubhusudvalget Per gav en orientering om problemerne med stålpladerne på Strandvejen disse problemer er nu løst på tilfredsstillende vis pladerne blev fjernet dagen efter for Ivan Jakobsens regning. Pkt. 7 - Juniorafdelingen Intet nyt herfra Pkt. 8-2,4 mr og Bladudvalget Husk næste blads deadline 26. november 2009! Vigtige datoer: Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 19. januar 2010 kl Generalforsamlingen bliver tirsdag den 23. februar 2010 kl De gule ærter bliver tirsdag den 2. februar 2010 kl Møde med Borgerforeningen afholdes tirsdag den 9. marts 2010 kl (Frank undersøger om dato er OK). WT VIBORG SEJLKLUB Egevej Karup Hjemmeside

20 Følgende: Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub. De bydes hjertelig velkommen i VS med håbet om, at de vil få glæde og fornøjelse af medlemskabet. Med venlig hilsen Bestyrelsen Fornavn Efternavn Adresse 2 Post Bynavn Karsten Madsen Romlundvej 68, Romlund 8800 Viborg Kamilla Madsen Romlundvej 68, Romlund 8800 Viborg Henrik Barret Rughavevej 15, 1. th Viborg Gitte Damborg Hjarbækvej Løgstrup Michael Magnussen Tjele Møllevej Tjele Allan Morell Haugevej Kjellerup

21 Afriggerfest. I år prøvede vi at lave festen lidt anderledes, parvis eller enkelt skulle man lave en ret som fem kunne smage, og så blev det hele sat på som et tag selv bord. Alle syntes det var godt, og som I kan se, blev det til ene forskellige dejlige retter, og alle blev godt og vel mætte. Der var 39. mødt op til denne meget vellykkede aften, hvor der blev snakket og danset og alle hjalp til med at rette an og rydde op. Jørgen og Grete Skrøder

22 Kom og spis Gule ærter den 02. februar 2010 kl i klubhuset. Tilmelding senest 26. januar til: Peter Blach tlf eller opslag i klubhuset (bliver opsat primo januar 2010). Lørdags hygge i klubhuset i Hjarbæk 2010 se kalender.

23 En tur til Skanør.. Det var i slutningen af juni, da Helsingør jollen, Vuska længtes efter at se nye horisonter. Efter afslutningen på et tegnelærer kursus, var der, herligt nok, blevet en uges ekstra ferie i slutningen af sommerferien, så jeg kontaktede min sejlerskolekammerat, Per. (Det var ham, der to år før i september 1963, havde reddet os, da Vuska var sprunget læk ved Kullen, ved at rulle en presenning ned under hende). Jo Per havde både tid og lyst, så vi startede fra Svanemøllen en onsdag med drømmen om en Bøgestrøms tur.. Sådan skulle det dog ikke gå. Der var god vind, men den kom lige fra Rødvig, så vi landede i den tidlige aften i stedet i det idylliske Skanør ved Falsterbro i Sverige. Havnen var let at besejle, da der er vinkelfyr. Næste morgen så vi rigtigt i solen, hvor grønt det hele er. Havnen ligger ensom på det yderste næs. Indenfor er en stor halvø med vådområder og enge, så fuglelivet er rigt. Selve Skanør by ligger længere østpå. Vi slentrede ud i den frodige eng natur og nød freden. Havne kaptajnen fik sit gebyr, og vi sejlede videre til Rødvig, 9. timers kryds. Der blev vi en dag, for per havde det ikke så godt. Vi havde nemlig gået langs markerne til kalk klinten for at nyde udsigten, men Per generedes af pollen fra kornet. Han fik en slem høfeber med snue, nysen og irritation af øjnene. Til sidst måtte vi have medicin i håndkøbsudsalget i Rødvig. På vandet havde der ikke været noget i vejen. Lørdag forsøgte vi derfor at sejle ud, men der var for lidt vind og gammel sø. Vi gik ind igen og opgav at nå ned i Bøgestrømmen. Søndag sejlede vi til Svanemøllen for en fin halvvind med bygevejr og regn, men vi følte næsten, at vi havde været på en rigtig langtur. Senere på året var Per igen gast på Vuska. Der blæste en styrke 4. på Sundet, da han lænede sig over cockpit karmen for at hale fokke skødet. Da lød der et underligt smæld. Hvad var det? spurgte jeg. Det var mit ribben der knækkede, svarede Per uanfægtet. Det smertede, når han åndede og bevægede sig. Per havde nogen tid før haft et fald i en skov. Jamen, vi må have dig til læge! foreslog jeg, med enhver skippers ansvar for besætningens ve og sundhed. Men nej, Per ville bare i havn, så hurtigt sejlede vi ind til Sundby på en bøjeplads. Han hvilede sig på dækket en times tid, så sejlede vi hjem. Mandag var han til læge. Revnen ville læge af sig selv i løbet af nogen tid, og det gjorde den. Brækkede ribben er ikke ualmindeligt på havkapsejladser, men er der en brist, kan det altså også ske på Sundet. Lisbet Følg med på Viborg Sejlklubs hjemmeside her får du nyhederne først. Bladet kan læses i fuld farveformat under Klubblad. Under Kalender kan man se aktiviteter og hvornår klubhuset er optaget. Nye knapper på velkomstsiden som giver direkte adgang til indmeldelsesblanket for medlemskab af Viborg Sejlklub, venteliste for bådplads i Viborg Sejlklub og venteliste for bådplads i den kommunale del af havnen.

24 Fællesturen den 11. og 12. september Referat fra fællesturen, den 11. og 12. september 2009 (Virksund Sundsøre) Fredag eftermiddag den 11. september mødtes vi en flok på havnen, hvor planen var at sejle til Virksund, hvor vi så ville hygge os med grill og hyggelig samvær. Men sådan skulle det ikke være, vejrguderne havde bestilt hård kuling og regn, så efter flere overvejelser blev enden på det hele, at vi ville blive trygt i havn og hygge os. Lørdag stod vi op til endnu en dag med hård blæst, men vi er jo sejlere, så vi blev enige om, at Virksund kunne vi da nå, og efter flere både hyggelige og lidt uhyggelige oplevelser (Henrik Zachos motor stod af) nåede vi lidt/meget forblæste Virksund. Eftermiddagen gik med petanque og minigolf, og om aftenen hyggede vi os så igen med fælles grill i klubhuset i Virksund. Fællesturen skulle været sluttet i Sundsøre, men sådan skulle det ikke være. Vi håber, vejrguderne er mere venlig stemt næste gang vi skal på fællestur. Det blev besluttet, at næste fællestur bliver den anden weekend i september 2010 og Jørgen Schrøder og Jørgen Jensen er arrangører. LKH.

25 Salg og reparation af inden- og udenbordsmotorer Vi udfører specialopgaver samt reparationer og vedligehold Forhandling af reservedele og METALINAS bådplejeprodukter markedets bedste! Udlejning af polérmaskiner Vi kommer overalt Autoriseret forhandler af: Mercury Mercruiser HONDA MARINE Perkins SABRE LOMBARDINI Marine QUICKSILVER Dato Kalenderen for 2009/2010 Aktivitet Bem. 05/ Svømning Søndre skole 12/ Svømning Søndre skole 12/ Julefrokost (Tilmelding) (Menu) Hjarbæk 06/ Duelighedsbevis kursus (Program/ tilmelding) Hjarbæk 09/ Svømning Søndre skole 16/ Svømning Søndre skole 16/ Lørdags frokost Hjarbæk 19/ Bestyrelsesmøde Hjarbæk 23/ Svømning Søndre skole 30/ Svømning Søndre skole 02/ Gule ærter Hjarbæk 06/ Svømning Søndre skole

26 13/ Lørdags frokost Hjarbæk 21/ Tovværks undervisning og beretning om det Hjarbæk græske Øhav (Program/tilmelding) 23/ Generalforsamling Hjarbæk 27/ Svømning Søndre skole 06/ Svømning Søndre skole 07/ Tovværks undervisning og beretning om det Hjarbæk græske Øhav (Program/tilmelding) 09/ Møde med Hjarbæk borgerforening Hjarbæk 13/ Svømning Søndre skole 13/ Lørdags frokost Hjarbæk 20/ Svømning Søndre skole 26/ Deadline for første blad i / Svømning 10/ Lørdags frokost 17/ Svømning 24/ Svømning 24/ Søsætning 23/ Skt. Hans aften Søndre skole Hjarbæk Søndre skole Søndre skole Hjarbæk Hjarbæk Næste nr. udkommer APRIL Deadline for indlæg til dette nr. er 26. MARTS 2010.

27 Stående udvalg i Viborg Sejlklub 2009 Udvalg -adresse Telefon Havne/plads Søren Kristian Schmidt (Formand) Kurt Grønkjær Børge List Udlån af bundslibemaskine Niels S. Søndergaard Knud Søndergaard (Kommunal) Leif Tipsmark (Sjægtelauget) Kapsejlads Knud Bloch (Formand) Klubhus Oluf Nørgaard (Formand) Jørgen Kofoed Udlevering af klubnøgler ,4mR Per Bandsholm Klubblad Ejler Rechnagel (Formand) Bjarne Kristensen Festudvalgs koordinator Elly Thomassen Juniorudvalg Henrik Zacho Bøjeudvalg Harry Vig Lauersen Børge List

28 Vestervangsvej. Farvervej

27. årgang Nr. 2. Juni 2010.

27. årgang Nr. 2. Juni 2010. 27. årgang Nr. 2. Juni 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

29. årgang Nr. 2. Juni 2012.

29. årgang Nr. 2. Juni 2012. 29. årgang Nr. 2. Juni 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

26. årgang Nr. 2. Juni 2009.

26. årgang Nr. 2. Juni 2009. 26. årgang Nr. 2. Juni 2009. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2009. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

28. årgang Nr. 2. Juni 2011.

28. årgang Nr. 2. Juni 2011. 28. årgang Nr. 2. Juni 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

28. årgang Nr. 1. April 2011.

28. årgang Nr. 1. April 2011. 28. årgang Nr. 1. April 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

30. årgang Nr. 4. December 2013.

30. årgang Nr. 4. December 2013. 30. årgang Nr. 4. December 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

30. årgang Nr. 3. September 2013.

30. årgang Nr. 3. September 2013. 30. årgang Nr. 3. September 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach vej 6 8831 Næstformand Erling Hansen Strandvejen 12 8831

Læs mere

30. årgang Nr. 2. Juni 2013.

30. årgang Nr. 2. Juni 2013. 30. årgang Nr. 2. Juni 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

27. årgang Nr. 4. December 2010.

27. årgang Nr. 4. December 2010. 27. årgang Nr. 4. December 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

28. årgang Nr. 4. December 2011.

28. årgang Nr. 4. December 2011. 28. årgang Nr. 4. December 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Over skrift. 27. årgang Nr. 3. September 2010.

Over skrift. 27. årgang Nr. 3. September 2010. Over skrift 27. årgang Nr. 3. September 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

28. årgang Nr. 3. September 2011.

28. årgang Nr. 3. September 2011. 28. årgang Nr. 3. September 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

32. årgang Nr. 4 November 2015 56 31,5 N 9 19,7 E

32. årgang Nr. 4 November 2015 56 31,5 N 9 19,7 E 32. årgang Nr. 4 November 2015 56 31,5 N 9 19,7 E Ligestilling på havnen? Læserbrev af Jørgen Buus Teknisk Udvalg i Viborg Kommune (altså de folkevalgte) traf 12-08- 2015 beslutning om at pladslejen i

Læs mere

32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E

32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E 32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E Massiv dagsorden! Der bliver nok at se til for både dirigent og medlemmer til klubbens generalforsamling. Hele seks forslag skal debatteres. Det bliver en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. 25. okt. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Erik Kragh- Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders.

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. 1. Tilføjelser til dagsordenen 2. Godkendelse og underskrift af referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Tilstede: Afbud: Per, Jørgen, Bent, Ebbe, Lars, Margit og Flemming. Dorte Jønck (Ferie) og René Hedegaard

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende.

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende. Nørresundby Sejlklub Bestyrelsesmøde d: 01-06-2015 Deltagere: Gabriele, Palle, Niels,Lars, Ingolf. Fravær: Steen har meldt afbud. 1/Godkendelse af referat 19-05-2015: Godkendt. 2/ Post/mail: Der er modtaget

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 Lørdag 7. Lørdag 18. Lørdag 25. KLUBKALENDER JANUAR 2017 Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset. FEBRUAR 2017 Bestyrelsesmøde. MARTS 2017

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter:

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. Formandens initialer Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. 1. Orientering m.m. fra formanden, René Hornshøj: A. Arbejdslørdag. Mail er udsendt.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 Deltagere: Alle i Bestyrelsen 1 Godkendelse af ref Mødereferat fra d 8 og 18 september 2014 OK godkendte 2 Indkommen post - formand Projekt nye jollehuse/referat

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Marts 2013 Nr. 131 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Broerne repereres. Foto Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Kurt Herløv blev valgt til ordstyrer. Kurt konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, og lovlig indkaldt.

Kurt Herløv blev valgt til ordstyrer. Kurt konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, og lovlig indkaldt. GENERALFORSAMLING 2015 Det officielle referat Her følger det officielle beslutningsreferat fra Viborg Sejlklubs generalforsamling 24. februar 2015. Referent er Frank Rømer, og referatet er godkendt af

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere