Økologisk Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk Landsforening"

Transkript

1 Økologisk Landsforening Årsrapport 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Revisorerklæring fra de folkevalgte revisorer 5 Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Noter til årsrapporten 13 Økologisk Landsforening

3

4 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Økologisk Landsforening Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Økologisk Landsforening for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Økologisk Landsforening har i resultatopgørelse og noter medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for regnskabsåret Disse budgettal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Økologisk Landsforening

5

6

7 6 Foreningsoplysninger Foreningens navn Ledelsen Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj CVR-nr Kommune: Aarhus Hjemmeside: Paul Holmbeck, direktør Torben Vesterager Lauridsen, sekretariatschef Bestyrelsen Revision Per Kølster, formand Mads Helms, næstformand Kim Quist, næstformand Birte Brorson Ole Sørensen Randi Kok Karsten Kjærgaard Laust Stenger Lis Rosborg Helle Bossen Rikke Friderichsen Philip Dam Hansen Arne Juel Jensen RSM plus P/S Statsautoriserede revisorer Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 Dirigent Økologisk Landsforening

8 7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Foreningens formål er at sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske målsætninger, som er beskrevet i IFOAMS principper for økologisk jordbrug samt foreningens mission og vision. Det sker ved at arbejde for at styrke økologiens troværdighed og ved at udbrede den økologiske fødevareproduktion. Foreningens vision Økologi er danskernes passion og stolthed. Foreningens mission Sammen skaber vi nye veje til mere økologi og bæredygtige forandringer. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Foreningen har i 2014 arbejdet med at udvikle en ny strategi og herunder også forslag til ny vision og mission for foreningen. Økonomi Overordnet set har 2014 været et særdeles udfordrende år økonomisk set. Det har også resulteret i et underskud på t.kr. hvilket er et ikke-tilfredsstillende resultat, idet der var budgetteret med et overskud på 521 t.kr. Indtægterne fra medlemsbidrag er 124 t.kr. mindre end budgetteret, men er dog 111 t.kr. højere end i Indtægten fra landmandsmedlemmer er faldet på trods af at antallet af landmandsmedlemmer er steget. Det skyldes at der i løbet af året er gennemført en del hverveaktiviteter, hvor der er tilknyttet en introduktionsrabat. Såvel indtægten som antallet af virksomhedsmedlemmer er i positiv udvikling og større end budgetteret. Til gengæld er der tilbagegang i gruppen af personlige medlemmer både i antal og i indtægt. Aktivitetstilskuddene er 8 mio. kr. mindre end budgetteret, men dog 50% større end i Årsagen til budgetafvigelsen skyldes især at NaturErhvervstyrelsen ikke som lovet åbnede endnu en runde under erhvervsudvikling. Projektomkostningerne er i tilknytning til aktivitetstilskuddene reduceret med 4,8 mio kr. Disse afvigelser i aktivitetsniveauet vil foreningen under normale omstændigheder være i stand til at tilpasse sig. Imidlertid har der i 2014, været en række andre udfordringer, som i særlig grad har påvirket resultatet i negativ retning: Den landbrugsfaglige rådgivning til kunder i forbindelse med udarbejdelse af Fællesskema, har i flere tilfælde været behæftet med fejl. Det har givet anledning til en række erstatningssager. NaturErhvervstyrelsen har i forlængelse af, at de ultimo 2013 indførte bilagskontrol for alle aktiviteter under landdistriktsprogrammet, ændret fortolkning og praksis i forhold til tilskudsberettigede udgifter. Ændringerne er gennemført med tilbagevirkende kraft, hvilket har gjort det umuligt at tilpasse sig ændringerne uden økonomiske konsekvenser. Der er i medarbejdere, som har haft sygdom af længerevarende karakter. Heraf er de 3 i forbindelse med fratrædelser. Personale Der har i 2014 gennemsnitligt været 57,5 ansatte opgjort som årsværk efter ATP-bidrag. I 2013 var det tilsvarende antal 54,5 ansatte. Disponering af årets resultat Årets underskud på t.kr. er fratrukket kapitalkontoen. Økologisk Landsforening

9 8 Væsentlige begivenheder indtrådt efter regnskabsårets afslutning. Der er ikke indtruffet væsentlige økonomiske begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Økologisk Landsforening

10 9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Økologisk Landsforening for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder. Foreningen har valgt fra regnskabsklasse C at medtage ledelsesberetning. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Medlemsbidrag opgøres med periodisering for regnskabsåret. Aktivitetstilskud er årets tilskud vedrørende aftalte projekter. Der foretages beregning ud fra faktisk afholdte udgifter i regnskabsåret under hensyntagen til bevillingsreglerne. Der er således indtægtsført tilskud svarende til afholdte projektudgifter, idet der foretages periodisering heraf. Projekt- og aktivitetsudgifter indeholder bl.a. projektudgifterne, som der opnås tilskud til. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger med de beløb der vedrører regnskabsåret. Balancen Materielle anlægsaktiver og inventar mv. Indretning af lejede lokaler og inventar mv. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 3 år. IT opgraderinger afskrives lineært op til 3 år. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver måles til dagsværdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til pålydende. Værdien nedsættes med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, der består af gæld til leverandører samt anden gæld, er optaget til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Økologisk Landsforening

11 10 Resultatopgørelse for tiden 1. januar december 2014 Note 2014 Budget (ikke revideret) 1 Medlemsbidrag Gaver, sponsor mv Aktivitetstilskud (projekter) Salgsindtægter mv Omsætning Vareforbrug Projektomkostninger Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Adm.- og lokaleomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat før afskrivn. og finans. poster Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

12 11 Balance pr. 31. december 2014 Note Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver IT opgradering Ombygning lejede lokaler Finansielle anlægsaktiver Andelsbevis - Merkur Huslejedepositum Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Tilgodehavender Debitorer Tilgodehavende tilskud Andre tilgodehavender Moms Forudbetalte udgifter m.v Likvide beholdninger Kassebeholdning Indestående Merkur Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

13 12 Balance pr. 31. december 2014 Note Passiver Egenkapital Kapitalkonto Egenkapital i alt Kortfristet gæld Kassekredit Merkur Bank Leverandørgæld Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

14 13 Noter til årsrapporten 2014 Budget (ikke revideret) 1 Medlemsbidrag Landmænd Personlige medlemmer Øko-venner Virksomheder Støtte/interessekontingent Kontingent tilknyttet erhverv Medlemsbidrag i alt Gaver, sponsor m.v. Gavebidrag og sponsorering Tips og Lotto Distributionstilskud Gaver, sponsor m.v. i alt Aktivitetstilskud (Projekter) NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen GUDP Promilleafgiftsfonden Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden Svineafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden Fonden for økologisk landbrug GAU - Gartneribrugets Afsætningsudvalg CISU Udenrigsministeriet - GRV Villum Fonden Erhvervsministeriet Øvrige Aktivitetstilskud (Projekter) i alt Salgsindtægter mv Porto / gebyr Konsulentindtægter (rådg. mm.) Møde- og rejseindtægter Kopisalg Abonnementer Annonce - salg Foto - salg Informationsmat. salg Projektindtægter Konsulentindtægter Prod.sammenslutninger Rejseindtægter (viderefakt) Salg af materialer (viderefakt) Deltagerbetaling Overheads Salgsindtægter mv. i alt

15 14 Noter til årsrapporten 2014 Budget (ikke revideret) 5 Vareforbrug Trykning af avis og magasin Layout af avis og magasin Konsulentarbejde etc Varekøb - info.matr Vareforbrug ialt Projektomkostninger Konsulentbistand Materialer Mødeudgifter Rejser Andre omkostninger Nettoudgifter projekter Projektomk. ex. prod.sammenslutninger Bidrag til producentsammenslutninger Projektomkostninger i alt Personaleomkostninger Administration Løn incl. pension Kørsels/rejseudgifter Honorar - formænd Honorar - udvalg Bestyrelseshonorar (diæter) Refusion barsel m.v Administrationsløn ialt Andre personaleudgifter Personaleuddannelse Personaleomkostninger Vikarudgifter Andre personaleudgifter ialt Personaleomkostninger i alt Administrations- og lokaleomkostninger Kontorartikler Fotokopiering Porto Gebyr Telefon IT-udgifter Mindre nyanskaffelser og vedligehold Tidsskrifter og abonnementer Annoncer og reklame Forsikringer Erstatninger Revisor Advokat Tab på debitorer Sekretariatsomkostninger i alt

16 15 Noter til årsrapporten 2014 Budget (ikke revideret) Forenings/udvalgsudgifter Generalforsamling Mødeudgifter Bestyrelse/udvalg aktiviteter Telefonmøder Rejseudgifter folkevalgte Repræsentation Medlemskampagne Kurser Kontingenter Forenings/udvalgsudgifter i alt Administrationsomkostninger i alt Lokaleudgifter Husleje Huslejeindtægt Affald El/Vand/Varme Alarmsystem Udendørsarealer Rengøring Vedligeholdelse af lokaler Lokaleudgifter i alt Administrations- og lokaleomk. i alt Afskrivninger Afskrivning - IT Afskrivning - Ombygning lejede lokaler Afskrivninger i alt

17 16 Noter til årsrapporten Tilgodehavende tilskud NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen, GUDP Kvægafgiftsfonden Svineafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden GAU-fondens adm./promilleafg.fonden for frugt og grønt Fåreafgiftsfonden Fonden for økologisk landbrug STUDIA Studienzentrum Mælkeafgiftsfonden Andre tilgodehavender Medlemsbidrag m.v Sammenslutningen Økosalg og oplysning Organic Denmark Export Sammenslutningen af øko. Kartoffel producenter Sammenslutningen af øko. frugt- og grøntavlere Sammenslutningen økologisk mel-, korn, brødproducenter Sammenslutningen De øko. gårdbutikker Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december

18 17 Noter til årsrapporten Anden gæld Beregnede feriepenge funktionærer Feriepenge andre Skyldig ATP mv RSMplus revision Forudbetalinger Mellemregning vedr. projekter Skyldig depositum Moms Mellemregning Økologi & Miljø Mellemregning Frugt & Grønt Mellemregning Mel, Korn og Brødproducenter Projektrådgivningen NGO Forum Studia Studienzentrum Ministry of foreign affairs Denmark Erhvervsstyrelsen Styrelsen for videregående uddannelser Villum Fonden Fonden for økologisk landbrug Promilleafgiftsfonden for landbrug Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Der er indgået 3,5 årig leasingaftale for kopimaskiner pr. 1. januar Den årlige udgift udgør tkr Der er indgået uopsigelig lejekontrakt for Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj frem til Den årlige leje udgør inkl. skatter tkr Økologisk Landsforening er selvskyldnerkautionist vedrørende bankengagement i Sammenslutningen Økosalg &Oplysning og Organic Denmark Export. Til sikkerhed for bankengagement er der afgivet transport i tilskud fra NaturErhvervstyrelsen for ialt kr. 15 mio.

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere