Reform - realisering. Tåsingeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015"

Transkript

1 Reform - realisering Tåsingeskolen

2 Indhold Målstyret undervisning Forældresamarbejde Elevsamtalen Elevsamtalen...5 Forældresamarbejde... 8 Lektiefaget/faglig fordybelse...11 Lektiefaget Side 2

3 Forord Folketinget har besluttet en ny folkeskolereform gældende fra skoleåret 2014/15. Reformen indeholder en række ramme-betingelser, indholdskrav og intentioner, der skal sikre udviklingen og tilblivelsen af en ny og bedre folkeskole i Danmark. En folkeskole der skaber superdygtige og glade elever, og dermed bedre resultater. Den største forandring, og det der også beskrives som rygraden i folkeskolereformen, er udviklingen af varieret målstyret undervisning. En varieret undervisning der tilrettelægges ud fra enkle og synlige lærings- og trivselsmål, som både elever, forældre og lærere kan forstå og samarbejde om. Som grundlag for den målstyrede undervisning peges der endvidere i reformen på nyt indhold, nye tilgange og ny tænkning (kultur), som skal udvikles og realiseres på den enkelte folkeskole med henblik på at påvirke elevernes læring og trivsel i positiv retning. Denne påpegning er både forankret i evidensbaseret forskning samt i andre landes positive erfaringer og gode resultatskabelse. På Tåsingeskolen har vi i skoleåret 2014/15 valgt primært at rette fokus på udvikling af reform-elementerne: målstyret undervisning, styrket forældreindflydelse og øget elevinddragelse samt lektiehjælp/faglig fordybelse. Disse elementer kommer i vores lokale udmøntning til at hedde: Elevsamtalen Forældresamarbejde Lektiefaget Kasper Føns, skoleleder, juni 2014 Side 3

4 Om dette hæfte... Dette digitale hæfte fungerer både som en ramme og en guide til ledelse, lærere og pædagoger på Tåsingeskolen. Her kan I finde retningslinjer for og hjælp til jeres arbejde med Elevsamtalen, Forældresamarbejdet og det nye Lektiefag. Målet er, at vi arbejder systematisk med de 3 elementer, hvilket skal føre til øget elev- og forældre-inddragelse, målrettet læring og øget trivsel. På Tåsingeskolen arbejder alle således i samme retning, med samme sprog og dermed skabes muligheden for at hjælpe hinanden med at øge den enkelte elevs læring og trivsel. Reform-realisering kræver en dynamisk tilgang: Derfor vil vi udvikle en forandringskultur der værdsætter: Prøvehandlinger vi prøver os frem med forskellige handlinger Øvning vi øver os hele tiden ved at tage små nye skridt Modstand og konflikt vi anser modstand og konflikter som drivkraft i forandringer, og håndterer den/dem som sådan Fejl vi anser også fejl som gode og brugbare erfaringer Festina lente vi skynder os langsomt ved at dvæle, fordi vi giver os tid og ro til eftertænksomhed Teamet som samarbejdsstruktur: Tåsingeskolen har valgt at organisere diverse forpligtende samarbejdsstrukturer som grundlag for den enkelte lærer/pædagogs realisering af reformen. Disse samarbejdsstrukturer udgøres primært af teams som den enkelte medarbejder både skal og kan samarbejde med for at kvalificere både egen læring og varetagelsen af kerneopgaven, (= elevernes læring og trivsel). Set i relation til de 3 udvalgte elementer vil teamtyperne årgangs-/gruppeteam, delskoleteam, fagteam og ressourceteam primært være relevante (se Tåsingeskolens strategi for teamsamarbejde skoleåret 2014/15). Læringssyn: Tåsingeskolens læringssyn lægger overvejende vægt på, at eleven er aktivt handlende, reflekterende og kommunikerende i og i forhold til egne lærings- og trivselsprocesser. Eleven skal med andre ord være subjekt i egen læring og trivsel. Læreren/pædagogens opgave bliver således, at bringe eleven i bevidst kontakt med egne lærings- og trivselsprocesser. Hæftet er udviklet på baggrund af en pædagogisk lørdag hvor alle Tåsingeskolens medarbejdere deltog samt en efterfølgende intens arbejdsgruppe-proces. Mange tak for alles positives bidrag. Side 4

5 Elevsamtalen Formålet med elevsamtalen Formålet med elevsamtalen er at gøre eleven til aktiv medspiller i egen lærings-proces. Samtalen er dialogbaseret og afvikles i en anerkendende, trygheds-skabende og udviklende ånd. Den synlig-gør for eleven, hvilke mål der er for læringen og trivslen således, at eleven opnår ejerskab til processen. Læring og trivsel bliver således et fælles ansvar for elev og lærer/pædagog. Værdier og retning for elevsamtalen Retningslinjerne for arbejdet med elevsamtalen på Tåsingeskolen er dannet ud fra Svendborg Kommunes værdier som er: læring og udvikling, borgeren i centrum, helhed og trivsel. Disse er tænkt som en paraply, der folder sig ud over en grundstamme med 3 konkrete værdier, der sætter de overordnede retningslinjer for arbejdet med elevsamtalen. Påvirker elevens motivation Værdier Fælles ansvar Elevens læring og trivsel er noget, vi alle har ansvar for. Anerkendelse Læreren lytter til og ser eleven, er anerkendende og fokuseret på elevens læring og trivsel. Læreren ser elevens potentialer, viser tillid og fordeler ansvar. Givende fagligt og socialt Hvorfor elevsamtalen? At dokumentere og synliggøre og dermed dele ansvaret, også tværfagligt Målrettethed Når eleven ved, hvad der skal læres og tager ejerskab for målet, er der større chance for at eleven lykkes med sin læring og trivsel. Læreren hjælper med at sætte og fastholde et målrettet fokus for at sikre lærings- og trivselsprogression. Relationsskabende Den enkelte elev i centrum Side 5

6 Metoder Hvad er elevsamtalen? Elevsamtalen på Tåsingeskolen er en bevidst kvalificerende samtale mellem elev og lærer/pædagog. Samtalen er: Elevsamtalen - en systematisk metode (overordnet princip-model) Et didaktisk element (en del af under-visningen) Fagligt målrettet (professionel) Den spørgende hånd Hatties model Den motiverende samtale (www.blivklog.dk) Samtalemodeller, som udvikles i delskolerne Systematisk (gentages jævnligt) Struktureret (genkendelig form) Udviklende (fokus på progression) Vidensbaseret (Forskning) Relations-skabende (tryghed og tillid) Styrkebaseret (fokus på det positive) Læring og udvikling Eleven i centrum Helhed Trivsel Se intra/elevsamtalen/metoder Det bærende princip er responstænkningen (Hatties feedback-model) Bygge bro mellem den nuværende viden og den ønskede viden Responsprincipper: Uanset metode Hvor skal jeg / vi hen? Hvorfor er elevsamtalen vigtig? Elevsamtalen underbygger Tåsingeskolens fokus på eleven i centrum for egen læring og trivsel. Når eleven opnår indsigt i, ejerskab til, reflekterer og kommunikerer egen læring og trivsel, så øges læringen og trivselen (jf. John Hattie, 2009). Hvordan arbejder vi med elevsamtalen? Samtalen understøtter elevens bevidsthed om egen læring gennem Fællesansvar Anerkendelse Målrettethed Hvor er jeg i læreprocessen? refleksion, kommunikation og analyse. Som professionel lærer/pædagog Hvad er næste skridt? finder man i dialog med eleven fremadrettede løsninger ved både at evaluere og målsætte, skabe nysgerrighed, motivation og progression. Glem ikke værdien i det uformelle og spontane møde mellem lærer og elev. Elevsamtalen organisering Elevsamtalen er en del af undervisningen. Samtalen medtænkes i de didaktiske overvejelser og den generelle planlægning. Elevsamtalen på Tåsingeskolen tager sit udgangspunkt i fælles lærings- og trivselsmål og tilpasses til den enkelte elev. Side 6

7 Hvornår arbejder vi med elevsamtalen? I år 1 øver vi os på at koordinere og planlægge, så vi kan gennemføre elevsamtalen i undervisningen. Det stiller krav til den enkelte lærer/pædagog om at sætte fokus på undervisningens form, indhold og rammer. Eksempler på hvornår samtaler kan afholdes i år 1: Løbende i undervisningen: Situationsbestemte elevsamtaler, der udspringer af aktuelle behov Turnus: Alle elever fra A-Å (løbende samtaler i alfabetisk orden) Forløb: Elevsamtalerne afholdes i forbindelse med hvert forløb Årshjul: Elevsamtalerne afholdes op til forældresamtaler og elevplan Nationale test og interne prøver danner udgangspunktet for elevsamtalen Teamet Et grundlag for elevsamtalen er, udover den enkelte lærer/pædagogs forberedelse, det professionelle team. Teamet videndeler og koordinerer indsatsen for at skabe helhed i elevens læring og trivsel. Teamet overvejer: Hvordan kan jeg/vi skabe plads i undervisningen? Hvor og hvordan kan jeg/vi dokumentere processen / udviklingen? Elevplanen, som en del af elevsamtalen? Lærings-blog, pralemappe, portfolio? Digitalt, mundtlig, visuelt, skriftlig Hvori består forandringen i elevsamtalen? Elevperspektiv: Eleven oplever sig i sigende grad refleksivt og kommunikativt inddraget i egne lærings- og trivselsprocesser. Værktøj Forslag til værktøjer/ organisering til at udvikle elevsamtalen i undervisningen: Det blå kontor (uv-koncept) (Kontakt Poulsen og Gandrup) Værkstedsundervisning Ugeplansskema Cooperative learning (CL) Teamkoordinering fx 1 lærer om 2 klasser Læsefidusen (www.dansklf.dk) Se intra/elevsamtalen/organisering Husk at indtænke elevsamtalen løbende i undervisningen Husk også at gøre responsprincipperne til en del af den daglige dialog med eleven/eleverne Forældreperspektiv: Forældrene oplever i stigende grad, at deres barns læreprocesser bliver mere forstålige og synlige, og dermed lettere at samarbejde med skolen om Medarbejderperspektiv: Læreren/pædagogen oplever i stigende grad sin undervisning/praksis være mere orienteret mod læringsog trivselsmål samt præget af et tæt kommunikativt samarbejde med eleven om disse. Side 7

8 Værdier Respekt...fordi respekt er grundlæggende for relationsdannelse Empati...fordi det skaber forståelse for hinandens perspektiver Tillid...fordi ethvert godt samarbejde forudsætter tryghed og tillid Forældresamarbejde Overordnet formål med forældresamarbejdet Formålet med forældresamarbejdet på Tåsingeskolen er at fremme elevens læring og trivsel. Elevens læring og trivsel fremmes gennem et gensidigt og ligeværdigt samarbejde mellem hjem og skole. Elevens læring og trivsel omfatter hele barnets udvikling fysisk, psykisk, socialt og fagligt. Hvad er forældresamarbejde? Forældresamarbejde er hjemmets og skolens gensidige interaktion. Det samarbejde vi beskriver her, foregår i henhold til Tåsingeskolens ressourcetildeling på området. Forældresamarbejdet indeholder i udgangspunktet 4 former for aktiviteter: 1. Samtale dialog mellem elev, hjem og skole 2. Forældremøde dialog- og temamøder med forældregrupper 3. Sociale arrangementer fokus på fællesskab og sammenhold 4. Fagcafé præsentation af andre end fagene dansk og matematik Roller og ansvar Indenfor de fire aktivitetsformer er det både den enkelte lærer/ pædagog samt teamet, der har ansvaret for aktiviteterne. Dette omfatter målsætning, ledelse og organisering herunder planlægning, indkaldelse og afholdelse af de 4 aktivitetstyper. Ansvarstagelse, planlægning og valg af organiseringsformer foregår således både individuelt samt i teamet. Hvorfor er forældresamarbejde vigtigt?...fordi samarbejdet mellem hjem og skole er afgørende for den enkelte elevs læring og trivsel. Organiseringsmetoder der kan anvendes ved de 4 forskellige former for forældresamarbejde kan fx være: Samtalemodeller Elevpræsentationer Forældrebidrag Cooperative Learning Gruppeinddeling Bordkort Diskussionsemner Værdispil mm. Inddragende invitationer OBS: Informationsmængden (envejs) til forældrene nedtones til et minimum i udførslen af de 4 aktivitetsformer. Information skal således overvejende gives på forældreintra eller på møder afholdt af afdelingslederen. Se uddybning på intra/forældresam-arbejde/metoder Det behovsbestemte forældresamarbejde Dette hæfte er kun gældende for det formelle forældresamarbejde. Herudover foregår det løbende behovsbestemte forældresamarbejde som en naturlig del af læreren/pædagogens opgavevaretagelse. Hvordan arbejder vi med forældresamarbejde? På Tåsingeskolen arbejder vi med forældresamarbejde indenfor følgende 4 former:...fordi hjemmet har den største indflydelse på barnets udvikling, og derfor er den vigtigste samarbejdspartner....fordi samarbejdet drejer sig om det hele barn. Side 8

9 1. Samtale 2. Forældremødet 3. Sociale 4. Fag-café arrangementer Formål: At fremme elevens læring og trivsel i et fremadrettet perspektiv, hvor man har nærmeste udviklingszone for øje. Elev og forældre inddrages og gøres aktive, og der fokuseres på elevens læring og trivsel og forventninger til dette. I samtalen, der forberedes både individuelt og i teamet, deltager elev, forældre og skole. Der lægges vægt på, at eleven og forældrene kommer på banen, fx: Eleven fortæller om/fremviser et projekt/ et produkt Forældrene får mulighed for at få indflydelse på samtalens indhold Samtalen forberedes fx ud fra et samtaleskema eller en på forhånd aftalt dagsorden. Formål: At involvere forældregruppen i at tage aktivt medansvar for klassens samlede læring og trivsel fx: Børnefødselsdage Klassemiljø Pubertetsproblematikker Ungdomskulturens udfordringer Forventningsafstemning Erfaringsudveksling Det tilstræbes, at forældre- og temamøder bruges; Når det er relevant Til at diskutere forskellige emner Ved forventningsafstemning ift. overgange Formål: At styrke forældreinvolvering i elevens læring og trivsel gennem sociale arrangementer samt at skabe fællesskab og sammenhold i elev- og forældregruppen. Det er det pædagogiske personale der som udgangspunkt rammesætter og planlægger alle arrangementerne. Forældre/klasserådet inddrages i videst mulig omfang. Sociale arrangementer kunne fx være: Hele skolen Verdensuge Afdeling Lundby Kidz Delskole Skolefest/MGP Årgang Teater, auktion Klasse Fællespisning Formål: At give forældrene mulighed for at stifte bekendtskab med andre fag end dansk og matematik samt at tale med en faglærer. En fag-café kan fx anvendes: Når forældrene skal møde andre fag end dansk og matematik Ved delskoleskift (hvor de modtagende delskoler præsenterer sig) Ved introduktion af nye fag Mulighed for at præsentere nye materialer og systemer Side 9

10 Råd og vejledning Dine livliner er: Ring til en ven kontakt ressourcecentret eller spørg en kollega udvælg ét udviklingsområde ad gangen og prøv det af! Spørg publikum spørg forældrene og eleverne! Samarbejd med din delskoleleder Hvornår arbejder vi med forældresamarbejde? Samtaler (den individuelle samtale) fordeles gennem skoleåret Forældremøde planlægges når det er relevant Sociale arrangementer når det er relevant, fastsat centralt og/ eller det afklares i delskolen Fagcafé planlægges kun i mellemskolen og udskolingen Teamet Teamet samarbejder om at udvikle en didaktisk tænkning, der indeholder: formål, planlægning, organisering samt involvering af forældre og elever. Det er den enkelte lærer/pædagog og teamet der har ansvar for aktiviteterne. Hvilken rolle har klasserådet? Klasserådet er valgt blandt klassens forældre og er forældrenes eget organ. Klasserådet har ingen formel kompetence set i relation til skolens pædagogiske dagligdag. De typiske områder klasserådet står for: Planlægning og afvikling af klasse-arrangementer/aktiviteter udenfor skoleregi Oprettelse af en klassekasse, der kan støtte klasseaktiviteter En hjælpende hånd til bl.a. klassens eller delskolens sociale arrangementer Den enkelte lærer/pædagog har ikke tildelt tid til klasseråds-arrangementer udenfor skoleregi. Deltagelse er således frivilligt. Hvilken rolle har skolebestyrelsen? Forældrene er en ressource og skal bidrage til skolens virke. Derfor præciseres det i folkeskoleloven, at skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem også skal omfatte principper for forældrenes ansvar i samarbejdet. Principperne vil f.eks. kunne beskrive, hvilke forventninger skolen har til forældrenes deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige og sociale aktiviteter på skolen. Dermed kan forældrene bidrage til tilgangen og håndteringen af det samarbejde, som de selv har en afgørende rolle i. Hvori består forandringen i forældresamarbejde? Elevperspektiv: Eleven oplever sig i stigende grad inddraget, aktiv og kommunikativt bidragende i forhold til egen læring og trivsel. Forældreperspektiv: Forældrene oplever i stigende grad at alle forældrearrangementer/aktiviteter/samtaler på skolen er præget af målrettethed, organisering, forældre- og elevinddragelse samt mødeledelse. Medarbejderperspektiv: Læreren/pædagogen oplever i stigende grad sin målrettede didaktiske og ledelsesmæssige kompetencer komme i spil på en langt mere retningsgivende facon i forældresamarbejdet samt at dette styrker og øger forældre- og elevinddragelse. Side 10

11 Lektiefaget/faglig fordybelse Hvad er lektiefaget / faglig fordybelse? Lektiefaget er i kommende skoleår skemalagte timer, som tager udgangspunkt i dansk- og matematikfaget. Målet er at styrke den enkelte elevs faglige udvikling samt at øge progression i fagene. Faget er tænkt som en kombination af lektiehjælp og faglig fordybelse - primært i fagene dansk og matematik. Faget er en træningsbane og et unikt supplement til elevens daglige træning/forberedelse derhjemme. Lektiefaget fritager således ikke hjemmet for medansvar i forbindelse med elevens læring. Lektiefaget er et tilbud til alle skolens elever og varetages som hovedregel af klassens dansk- og matematiklærer. Tåsingeskolens klare målsætning er, at Lektiefaget gøres så attraktivt, at alle elever deltager. Hvorfor er lektiefaget vigtigt? Lektiefaget er et læringsrum, hvor man arbejder med de ting, man ikke mestrer i dansk og matematik og hvor målene sættes i samarbejde mellem elev og lærer. Dette er vigtigt ud fra følgende to perspektiver: Overordnet perspektiv: At skabe resultater Individuel træning Lektiefaget til alle! Motivation Formål for lektiefaget... At give eleverne et løft i to af skolens grundlæggende fag: dansk og matematik.... At give eleverne oplevelsen af at fordybelse og træning nytter, når man skal dygtiggøre sig.... At yde eleverne hjælp til selvhjælp i forhold til skolearbejdet.... At sikre eleverne gode arbejdsvaner. Træning i sig selv, gør det ikke. Husk at feedback på proces, progression og resultat er vigtigt At skabe dygtigere elever At skabe elever der trives At sikre faglig progression Elev perspektiv: Rumpeflid Metodikken Indsigt i egen læring Gode arbejdsvaner Motivation til træning Sætte og fastholde egne mål Formål Side 11

12 Lektiefaget kontra hjemmearbejde Lektier skal på Tåsingeskolen forstås som to ting: Lektiefaget, hvor grundlæggende færdigheder trænes og automati-seres. Hjemmearbejde, hvor læreren giver opgaver til eleven, som skal løses hjemme. Hjemmearbejde vil stadig gives i alle fag, hvor det er relevant for elevens læring og trivsel. Fordele ved arbejde i lektiefaget er bl.a. at: Man genopfrisker og husker, det man netop har lært Stoffet gentages og huskes, fordi det repeteres medens forståelsesrammen endnu er til stede Den faglige progression sikres, idet klassen som helhed når mere, når alt ikke blot skal nås inden for undervisningstiden. Lektiefaget sikrer både bredde og dybde i fagene Eleverne lærer gode arbejdsvaner som f.eks. rutine, overblik samt planlægning/disponering af personlig tid, som er et gode at have med sig i uddannelses- og arbejdslivet Lektiefaget understøtter et af Tåsingeskolens grundlæggende fundamenter: Tilegnelse af kundskaber og færdigheder. Hvordan arbejder vi med lektiefaget? Værdier og retning for lektiefaget Lektiefaget er bygget op omkring en række værdier, der står som pejlemærker. Disse er følgende: Individuelle mål og feedback, fordi det giver resultater (fag-fagligt) Ro og fordybelse, fordi der skabes rum for læring (arbejdsmetode) Glæde, fordi man bliver dygtigere (trivsel) Underviserens rolle For at opnå synlige resultater, er det vigtigt at teste før og efter et forløb jf. målstyret undervisning. Side 12

13 Du skal som underviser stå for: Træning: I fagene med henblik på at opnå automatisering. Eksempelvis addition, multiplikation, læsning og stavning osv. Der kan benyttes; matematikfessor.dk, gyldendal.dk, grammatip. com, elevunivers.dk (BYOD) eller på papir; Stav selv eller kopimapper. Læringsbevidsthed: Vigtige arbejdsredskaber i forbindelse med læringsbevidsthed er den individuelle feedback til eleven, hvor man har mulighed for at spørge ind til elevens læring. Det kunne også være eleven havde brug for nogle andre læringsstrategier for at opnå sit mål. Gode læringsstrategier via feedback gør, at eleven bliver bevidst om egen læring og kan medvirke til at sætte nye læringsmål. Gode arbejdsvaner: De gode arbejdsvaner er med til, at eleven lærer at systematisere og prioritere sit arbejde. Eksempler på gode arbejdsvaner: Turde fejle og lære af fejlen Være nysgerrig og stille spørgsmål Øve sig i udholdenhed Motivation: er vigtig for læring i Lektiefaget. Faktorer der er medvirkende til dette: God relation til eleven Faglærer og lektielærer har tæt samarbejde Elevens eget ønske om områder, man vil dygtiggøre sig i Færdigheder evalueres jævnligt, så forbedring opleves som små sejre, der giver lyst til mere Der tages hensyn til, hvordan eleven lærer bedst Der kan være behov for øget forældresamarbejde fx belønning for god udvikling. Evt. kontrakt med hjemmet/eleven Opmærksomhed på rammesætning, stemning og klassemiljøet. Inddrage hele skolen som læringsarena Samarbejde på tværs af årgangen Hvornår arbejder vi med lektiefaget? Idet Lektiefaget indtil videre er et tilbud placeres Lektiefaget i skemalektionerne sidst på dagen. Side 13

14 Råd og vejledning Faget er helt nyt, så vi foreslår at videndele erfaringer på delskolemøder i løbet af det første år. Evt. kan alle lektiefagslærere mødes til evaluering. Anbefaling Gruppen anbefaler, at Tåsingeskolen inden for det første år finder et standardiseret værktøj, der kan anvendes til test ift. de enkelte trinmål og dokumentation af progression og resultat. Hvori består forandringen i lektiefaget? Elevperspektiv: Eleven oplever at kunne, og får opbakning til at træne egne specifikke færdigheder og kompetencer meget intensivt. Forældreperspektiv: Forældrene oplever at deres barn får en unik mulighed for at løfte sig på meget specifikke færdigheder og kompetencer og at det har effekt. Medarbejderperspektiv: Læreren/pædagogen oplever en unik mulighed for at fokusere på den enkelte elevs træning og tilegnelse af færdighed på meget specifikke områder. Samlet litteratur til inspiration Anette Hildebrand m.fl.: Perspektiver på Cooperative Learning Astrid Kilt og Per Havgaard: Den spørgende lærer Bodil Nielsen: Læringsmål og læringsmetoder Claus Madsen: Involverende læringsevaluering når evaluering fremmer læring E. Hartberg, S. Dobson og L. Gran: Feedback i skolen Gregers Rosdahl: Den motiverende samtale James Nottingham: Nøglen til læring James Nottingham: Udfordrende læring John Hattie: Synlig læring John Hattie og Gregory Yates: Synlig læring og læringens anatomi Lene Skovbo Heckmann: Den gode vurderingspraksis May Britt Drugli: Vanskelige samtaler gode dialoger Rune Andreasen m.fl.: Feedback og vurdering for læring Sture Långstrøm og Ulf Viklund: Undervis-ningens hvordan Trude Slemmen: Vurdering for læring Vibeke Petersen: Den målrettede samtale Åse Bille og Susanne Nygård: Bedre møder med Cooperative Learning (forældresamarbejde) (forældresamarbejde) Video fra Filmkompagniet: Målstyret undervisning og læring for alle (Youtube) Side 14

15 Tåsingeskolen Lidt om Tåsingeskoleln Tåsingeskolen er en folkeskole i Svendborg Kommune. Skolen har i alt godt 800 elever i Sundhøjafdelingen, Lundbyafdelingen og Centerafdelingen. Tåsingeskolens tre afdelinger fungerer i et tæt samarbejde. Tåsingeskolen har moderne faciliteter med god plads både ude og inde. Tåsingeskolen har fokus på både læring, trivsel og almen dannelse, så børnene lærer at begå sig ude i verdenen. Tåsingeskolen lægger stor vægt på, at læring skal være sjovt, for vi ved, at hvis eleverne synes, det er sjovt at gå i skole, så lærer de og trives på samme tid. I et resultatperspektiv er det utrolig vigtigt at vi undervejs kan måle på læring og trivsel, da det skaber gode slut-resultater. Tåsingeskolen har rigtig mange dygtige medarbejdere, og det er vi stolte af, for det er dem, der skaber rammerne for den gode hverdag, den gode undervisning og den gode læring for vores elever. Derfor gør vi også meget ud af, at vores medarbejdere har det godt. Tåsingeskolen er meget bevidst om, at forældresamarbejdet betyder meget for de resultater vi laver med eleverne. Så vi har store forventninger til forældrene, og vi forpligtiger hinanden på et samarbejde. Det er fundamentet for et langt og stabilt samarbejde, der giver eleverne de bedste muligheder for at virke i det samfund, de er en del af. Tåsingeskolens vision er, at eleverne efter endt skolegang er blevet dygtige og har fået kompetencer til at komme ud og indgå i livets mange fællesskaber i den virkelighed, der findes udenfor skolen. Alle er velkommen til at besøge os på Tåsingeskolen. Side 15

16 Tåsingeskolen Sundhøj afdelingen Eskærvej Svendborg Telefon Lundby afdelingen Lundbyvej 43, Tåsinge 5700 Svendborg Telefon Centerafdelingen Eskærvej Svendborg Telefon

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere