Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge"

Transkript

1 Referat tirsdag den 11. november 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Til orientering ODIN rapport 3. kvartal IDV 3. kvartal Risikobaseret Dimensionsering Nytårsparole Mødeplan for beredskabskommissionen Eventuelt... 10

3 Lejre Kommune Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsorden godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Side 2 2. Til orientering Sagsnr.: 14/3898 Resumé: A. Den 9. oktober tiltrådte en ny beredskabsfaglig ledelse ved Lejre Brandvæsen. Beredskabschefen vil orientere om de umiddelbare erfaringer i forlængelse af sin tiltræden, samt de væsentligste udfordringer i et fremadrettet perspektiv. B. På mødet i kommunalbestyrelsen den 27. oktober blev det besluttet, at Lejre kommune vil arbejde videre med et samarbejde på beredskabsområdet mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner. Administrationen vil orientere om status for arbejdet med projektet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Administrationen orienterede om, at der har været dialog med Roskilde Kommune, som er indstillet på at forlænge aftalen om redningsberedskabsassistance i den østlige del af Lejre Kommune med 1 år frem til udgangen af Administrationen orienterede endvidere om, at den indledte afskedigelsessag mod Per Boye er afsluttet i forhandling mellem kommunaldirektøren og DOBL. Det betyder, at Per Boye fratræder stillingen endeligt den 31. maj 2015 efter de almindelige opsigelsesvarsler og indtil da er fritstillet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Lejre Kommune Side 3 3. ODIN rapport 3. kvartal 2014 Sagsnr.: 14/3895 Resumé: Administrationen har udarbejdet en kvartalsrapport over udrykninger i 3. kvartal 2014 i overensstemmelse med Beredskabskommissions beslutning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvartalsrapporterne (Månedsberetning for Redningsberedskab) fra 3. kvartal 2014 tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet en kvartalsrapport over antal udrykninger i 3. kvartal 2014, som bygger på et udtræk i en database over udrykningsstatistik (ODIN). Skemaet indeholder oversigt over antal udrykninger foretaget i hele Lejre Kommune. Det fremgår af kvartalsrapporten, at der i 3. kvartal 2014 har været 67 udrykninger. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at antallet af udrykninger er normalt for Lejre Brandvæsens gennemsnits udrykninger, dog et lille fald på 2 udrykninger fra sidste år for samme periode, hvor antallet var 69. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Bilag: 1. Månedsberetning for redningsberedskab 3 kvartal Lejre Brandvæsen 2. Stationsrapport 3 kvartal Lejre Brandvæsen

6 Lejre Kommune Side 4 4. IDV 3. kvartal 2014 Sagsnr.: 14/3897 Resumé: Administrationen har udarbejdet regnskab for 3. kvartal 2014 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed (IDV). Administrationen anbefaler at regnskabet for 3. kvartal 2014 godkendes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at regnskabet for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed for 3. kvartal 2014 godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet regnskab for 3. kvartal 2014 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed (IDV) med baggrund i det af kommunalbestyrelsen godkendte budget, som blev fremlagt på Beredskabskommissionsmødet den 8. maj Administrationens vurdering: Med udgangspunkt i administrationens tidligere vurdering af IDV anbefaler administrationen, at godkender regnskabsbudget for 3. kvartal Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Regnskab for IDV 3. kvartal 2014 viser en omsætning på kr. og udgifter på kr.. Med udgifter på kr. til Viceberedskabsinspektør funktionen samt udgifter på kr. til leasing af vandtankvogne (VT1 og VT2), viser regnskabet et netto resultat på kr. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Kopi af IDV 3 kvt 2014

7 Lejre Kommune Side 5 5. Risikobaseret Dimensionsering 2014 Sagsnr.: 14/17445 Resumé: har bedt administrationen undersøge, om der er overensstemmelse mellem den risikobaserede dimensionering og praksis ved udrykning til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. Det kan sammenfattende konstateres, at ved ny praksis (aug. 2014), som minimum, afsendes det mandskab, køretøjer og materiel, som er vurderet nødvendigt for opgavens løsning (1+6). Det er samtidig vurderingen, at der er behov for en præcisering af tidligere formuleringer og fortolkninger, ligesom der bør skelnes mellem det konkrete serviceniveau og den driftsmæssige håndtering heraf. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Beredskabschefens fremstilling og vurdering tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: besluttede på mødet den 2. september 2014, at administrationen skulle undersøge, om der er overensstemmelse mellem praksis og den af kommunalbestyrelsen godkendte risikobaserede dimensionering, efter at praksis er ændret ved udrykning til ABA-alarmer, som følge af Beredskabsstyrelsens anbefaling. Af den risikobaserede dimensionering, som er behandlet i kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013, fremgår det af planen (side 12), at Der alarmeres altid det antal brandpersonale der skønnes nødvendigt til at overholde serviceniveauet og bemande de af udrykningens nødvendige brandpersonaler, brandvogne og materiel/materialer og andet udstyr, dog mindst (holdleder og 6 brandmænd) svarer samtidig til den udrykningsstyrke, der skal kunne afsendes fra hver beredskabsstation ( Nord og Syd ) og som jf. planen kan håndtere op til 80 % af alle hændelser i udrykningsområdet, hvor der ved de resterende (større) hændelser skal tilkaldes assistance fra en anden station, evt. supperet med ekstra fremmødt mandskab fra den samme station. Planen henviser også til en række andre hændelsestyper (indeholdt i de 80 %), som kan håndteres med færre ressourcer end 1+6, f.eks. skraldespand i det fri, hvor der i planen henvises til Bilag A: Udrykningssammensætninger (vedlagt). Dermed er der i planen ikke en skarp opdeling mellem det antal der alarmeres og det mandskab der (som minimum) reelt skal indgå i udrykningen i henhold til bilag A. I sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 fremgår det samtidigt, at Det foreslås at bibeholde serviceniveauet således at: (d)er i 80 % af alarmerne afsendes en optimal førsteudrykning pr. brandstation i kommunen med 1+6..

8 Lejre Kommune Side 6 Dette giver yderligere en beskrivende variant af hvad der alarmeres og hvad der afsendes, hvor det kan tolkes således, at der altid afsendes minimum 1+6 mand uanset alarmmeldingen. I Lejre kommune har det været en praksis, alene at afsende en indsatsleder til automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) på tre adresser, uden samtidig udrykning med brandmandskab, således, at der i perioden 1. januar oktober 2014 har været foretaget udrykning til 52 ud af 90 ABA-alarmer kun med indsatleder, hvilket Lejre kommune har været i dialog med Beredskabsstyrelsen omkring. Beredskabsstyrelsen har senest, i deres svar af 27. august 2014 (bilag), konkret forholdt sig til denne praksis, idet Beredskabsstyrelsen både forholder sig til planens afsnit vedr. bemanding / alarmering og til bilag A: Udrykningssammensætning. Beredskabsstyrelsen gør opmærksom på, at Det er Beredskabsstyrelsens faglige vurdering, at en førsteudrykning bemandet med en indsatsleder, 1 holdleder og 3 brandfolk til en ABA-alarm fra f.eks. et behandlingshjem er et absolut minimum. På baggrund af det ovenfor anførte finder Beredskabsstyrelsen ikke, at Lejre kommune ved udelukkende at afsende en indsatsleder til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg lever op til kravene i dimensioneringsbekendtgørelsen. Beredskabsstyrelsen anmoder afsluttende om, (a)t Lejre kommune fremover sikrer, at udrykningssammensætningen til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg består af den udrykning, som vil være sendt af sted ved en traditionel alarm fra det, sted hvor alarmen er installeret. Lejre kommune har på den baggrund ændret praksis, hvor der efter den 26. august 2014 er foretaget udrykning efter samme principper som for øvrige udrykninger i Lejre kommune. På baggrund af en konkret statistik (målt på Asylcenter Avnstrup) kan det således også konstateres, at der i gennemsnit er mødt 9,1 brandmænd pr. alarm, hvor det bemærkes, at der af planlægningsmæssige hensyn alarmeres flere brandmænd end der som minimum skal foretage udrykning. I det slukningsområde som betjenes af Roskilde Brandvæsen (samt indsatsleder fra Lejre kommune), fremgår det af kontrakten, som er i overensstemmelse med praksis, at der ved mindre hændelser og automatiske brandalarmeringsanlæg sendes en reduceret udrykning tilpasset forholdene (1+3). Administrationens vurdering: Det er vurderingen, at nuværende praksis som minimum lever op til det, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen samt, at der herudover ofte afsendes supplerende mandskab, som rækker ud over det som er fundet nødvendigt for opgavens løsning. Da der umiddelbart er mulighed for fortolkning i forhold til alarmeres og afsendes vurderer beredskabschefen, at der skal fokuseres på, om der afsendes de ressourcer (køretøjer, mandskab og materiel), som er nødvendige for opgavens løsning samt, at den konkrete udmøntning i bilag A: Udrykningssammensætning, skal betragtes som en minimumsudrykning. Det vil således være beredskabschefens driftsansvar, i samarbejde med mandskabet, at sikre, at mandskabsstyrken, vagtsammensætningen og alarmeringsprocedurerne indrettes på en sådan måde, at der som minimum kan foretages udrykning i overensstemmelse med planen for den risikobaserede dimensionering, herunder kommunalbestyrelsens beslutning. Vedrørende udrykning til ABA-anlæg vurderer beredskabschefen, at der ud fra en faglig og konkret vurdering kan sammensættes differentierede udrykninger, idet der dog som minimum afsendes 1 indsatsleder, 1 holdleder og 3 brandmænd, som svarer til Bered-

9 Lejre Kommune Side 7 skabsstyrelsens minimumskrav, og som delvist også anvendes i andre kommuner. I den konkrete vurdering kan bl.a. indgå forhold vedr. objektets person- og brandbelastning, afstand til brandstationen, erfaringer og samarbejdsaftaler med brugerne på adressen m.v. Det er beredskabschefens vurdering, at der under alle omstændigheder skal fokuseres på at nedbringe antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg, særligt på tre konkrete adresser. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: I perioden 1. januar oktober har der været 90 ABA-alarmer, hvor der ved 52 tilfælde alene blev afsendt en indsatsleder, hvilket svarer til ca. 60 alarmer på årsplan. Der opkræves et gebyr på kr. 5050,- pr. udrykning til en blind alarm på ABA-anlæg. Gebyret fastsættes af Beredskabsstyrelsen. Ved at fortsætte nuværende genindsatte praksis, hvor der i gennemsnit er mødt 9,1 mand pr. alarm, vil merudgifterne årligt stige betydeligt. En brandmand der deltager i udrykningen modtager 4 timers betaling, med en timepris på ca. kr. 180,-. Merudgiften kan dermed årligt blive kr ,- i forhold til tidligere praksis, hvor der kun blev afsendt indsatsleder tre adresser. Finansieringen må forventes at være en del af brandvæsnets samlede driftsbudget, hvor det oprindeligt er forudsat, at gebyret skal dække udgifterne forbundet med de blinde alarmer fra ABA-anlæg. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag A Udrykningssammensætninger i Lejre Kommune 2013.pdf 2. Svar fra Beredskabsstyrelsen, 27. august 2014

10 Lejre Kommune Side 8 6. Nytårsparole 2014 Sagsnr.: 14/17448 Resumé: Traditionen tro afholder Lejre Brandvæsen nytårsparole ved indgang til det nye år, hvilket indstilles afholdt lørdag den 3. januar 2015 kl på Stationen i Kr. Hyllinge Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at arrangementet afholdes som foreslået. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Traditionen tro har Lejre Brandvæsen afholdt nytårsparole ved indgang til det nye år. Denne tradition ønskes videreført i Lejre brandvæsen ved indgangen til det nye år Beredskabschefen forslår at nyårsparolen afholdes den første lørdag lørdag den 3. januar 2014 kl på Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge. Traditionen tro har følgende været indbudt: Kommunalbestyrelsen,, politimyndigheden, brandmænd fra Lejre Brandvæsen samt samarbejdspartnere der måtte have interesse til denne nytårsparole. Ligeledes har det været tradition for også at invitere brandmændenes familier samt pressen til denne parole. Følgende aktiviteter og dagsorden forslås: Beredskabschefen byder kort velkommen. Tale ved formanden for beredskabskommissionen Formanden udleverer eventuelle kursusbeviser og diplomer til brandmænd der har gennemgået uddannelser, jubilar lykkeønskes m.v. Tale ved Beredskabschefen Tillidsmænd fra Stationerne, samt evt. andre får ordet. Tid til fri snak over en let anretning indtil kl Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at nytårsparolen bør videreføres ved årsskiftet 2014/2015. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence:

11 Lejre Kommune Side 9 7. Mødeplan for beredskabskommissionen 2015 Sagsnr.: 14/17450 Resumé: Fastlæggelse af mødekalender for beredskabskommissionen for Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at mødekalenderen for 2015 tiltrædes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Der foreslås følgende ordinære møde i beredskabskommissionen i 2015: 11. februar 20. maj 23. september 18. november Alle møder kl på Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Administrationens vurdering: Det er administrationen vurdering, at fire møder er tilstrækkeligt til at behandle sager i beredskabet i Administrationen gør dog opmærksom på, at der særligt i lyset af det kommende arbejde med formelle samarbejder på beredskabsområdet, kan blive behov for at indkalde til yderligere møder. Handicappolitik: Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger Beslutningskompetence:

12 Lejre Kommune Side Eventuelt Sagsnr.: 14/3901 Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

13 Lejre Brandvæsen 3. kvartal 2014 Omsætning: Faste indtægter (abonnementer): 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Faste indtægter abonnement total: Variable indtægter (udkald, kursus, salg, følgeskade) 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering 0 Variable indtægter total Indtægter total 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering Total indtægt Omsætning i alt: Udgifter: Faste udgifter (abonnementer): 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance 682 Faste udgifter (abonnementer) total Variable udgifter (udkald, kursus, salg, følgeskade) 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet (udbudt)

14 7 Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering 0 Variable udgifter (udkald) total: Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet (udbudt) Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering Total udgift abonnement/udkald Variable udgifter (drift)*: PR 0 Dragter & mundering 0 Uddannelse (IT, PC, instruktør) 24 Vognpark, rep. og service 911 Materiel (mindre materiel til biler, båd) 803 IT, telefoni og kopimaskine (vagtcentral, mobil) Rengøring 41 Energi (el, olie) Total variabel udgift (drift) Udgifter i alt: DB I DB I total DB I er anvendt til: Viceberedskabsinspektør (årligt kr.) Vandtankvogn/VT1 (årligt kr.) Vandtankvogn/VT2 (årligt kr.) Total Netto resultat Alle beløb er exclusiv moms * nøgletals fordeling på henholdsvis 1/3 udgift IDV - 2/3 Lejre Brandvæsen

15

16 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 1 Projekt: Risikobaseret dimensionering af Lejre Redningsberedskab Dokument: Plan til BRS, bilag A: Udrykningssammensætninger aug-13 Dokumentet er bygget op efter Rigspolitiets 112-årsags-Pickliste. Version 9b Bilag A: Udrykningssammensætninger Følgende begreber bruges i udrykningssammensætningen, for køretøjer og materiel: ISL: Indsatslederbil SE: Slukningsenhed (Fx Automobilsprøjte, Hurtigslukningsenhed mv.) TV: Vandtankvogn RE: Redningsvogn/Miljøvogn Båd: Redningsbåd/Inkl. Tørdragter/Redningsveste og udstyr S-TDR Slangetender (indsættes efter behov) MT: Miljøtrailer *2 = fx vandtankvogne (*4 er Fx = 4 vandtankvogne) (x) = køretøjer og mandskab der indsættes efter behov (evt. assistance recurser) *Rækkefølge af køretøjer, er ikke priorteret. Køretøjssammensætningen afsendes, afhængig af alarmens ordlyd. *Sammensætninger kan ændres i forhold til alarmensordlyd. Eksempelvist kan en TV byttes med RE eller omvendt

17 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 2 BRAND & MILJØ (B) Kode Navn på melding/årsag Bemanding Køretøjer/Materiel Bygningsbrand Brand & Miljø BBBu Bygn.brand-Butik (8) ISL+SE+TV BBCa Bygn.brand-Carport, fritliggende ISL+SE+TV BBEt Bygn.brand-Etageejendom (8) ISL+SE+TV BBGa Bygn.brand-Garage, fritliggende ISL+SE+TV BBGå Bygn.brand-Gård (8) ISL+SE+TV BBGD Bygn.brand-Gård/fare for dyr (2+16) ISL+SE+TV*2+S-TDR (Ass) BBIn Bygn.brand-Industribygning ISL+SE+TV (*2 + Ass) BBIS Bygn.brand-Industribygn.-Særligt obj ISL+SE+TV BBIt Bygn.brand-Institution ISL+SE+TV BBKo Bygn.brand-Kolonihavehus ISL+SE+TV BBLe Bygn.brand-Lejlighed (8) ISL+SE+TV BBSo Bygn.brand-Sommerhus ISL+SE+TV BBUd Bygn.brand-Udhus, fritliggende ISL+SE+TV BBVi Bygn.brand-Villa/Rækkehus ISL+SE+TV BBMi Bygn.brand-Mindre brand ISL+SE+TV Container/affald (brand) BCFr Container i det fri-brand 1+3 SE BCBy Container i bygning-brand ISL+SE+TV BCSk Skraldespand i det fri-brand 1+3 SE BCAf Affaldsoplag i det fri-brand 1+3 SE BCMi Container-Mindre brand 1+3 SE EL-installationer (brand) BETr EL-instal.-Brand-Transformatorstation ISL+SE+TV BEAn EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri ISL+SE+TV BELe EL-instal.-Brand-Nedfaldne el-ledninger 1+3 SE BEVi EL-instal.-Brand-Vindmølle 1+3 SE BEMi EL-instal.-Brand-Mindre 1+3 SE Gas (Lugt/udsivning/brand) BGiB Gas-Gaslugt i bygning ISL+SE+TV BGiF Gas-Gaslugt i det fri ISL+SE+TV BGLe Gas-Ledningsbrud, ej antændt ISL+SE+TV BGUd Gas-BRAND i udsivende gas ISL+SE+TV BGLu Gas-Gaslugt eftersyn 1+3 SE Brand & Miljø Brand & Miljø Brand & Miljø Naturbrand Brand & Miljø BNSP Naturbrand-Skov/Plantage (2+4+32) ISL+SE+TV*2+S-TDR (Ass) BNHe Naturbrand-Hede/Klit ISL+SE+TV*2+S-TDR (Ass) BNMa Naturbrand-Mark m/afgrøder ISL+SE+TV*2 (Ass) BNMH Naturbrand-Mark, Høstet ISL+SE+TV*2 BNSk Naturbrand-Skråning/Grøft ISL+SE+TV*2 BNHa Naturbrand-Halmstak ISL+SE+TV*2 (Ass) BNMi Naturbrand-Mindre brand ISL+SE+TV Skorstensbrand BSHT Skorst.brand-Hårdt tag ISL+SE+RE BSSt Skorst.brand-Stråtag (8) ISL+SE+RE (TV) BSEf Skorst.brand-Eftersyn 1+3 SE Transportmidler (brand) BTBT Brand-Bil under tag ISL+SE+TV BTBF Brand-Bil i det fri 1+4 ISL+SE+TV BTLB Brand-Lastbil/Bus ISL+SE+TV BTLa Brand-Landbrugsredskab ISL+SE+TV Brand & Miljø Brand & Miljø

18 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 3 BTMC Brand-MC/Knallert 1+3 SE BTSL Brand-Skib på land/dok ISL+SE+TV+MT BTSK Brand-Skib ved kaj ISL+SE+TV+MT BTSS Brand-Skib på sø ISL+SE+TV+MT BTPa Brand-Tog, Passagertog (10) ISL+SE+TV BTGo Brand-Tog, Godstog ISL+SE+TV BTFP Brand-Fly, Passagerer (16) ISL+SE+TV*2 (Ass) BTFM Brand-Fly, Militært (16) ISL+SE+TV*2 (Ass) Mindre forurening BMFF Min. forurening-v/fuh 1+3 SE+MT BMFM Min. forurening-mindre spild 1+3 SE+MT BMFO Min. forurening-oliefilm på vand 1+3 SE+MT Brand & Miljø Større forurening Brand & Miljø BSFO Str. forurening-olieudslip ISL+SE+TV+MT BSFB Str. forurening-benzinudslip ISL+SE+TV+MT BSFK Str. forurening-kemikalieudslip ISL+SE+TV*2+MT (+BRS) BSFA Str. forurening-ammoniakudslip ISL+SE+TV*2+MT (+BRS) BSFG Str.forurening-Gylleudslip ISL+SE+TV*2+MT (+BRS) Indsatsleder BIEf ISL-Eftersyn 1 ISL BIFo ISL-Forespørgsel 1 ISL Brand & Miljø Assistance (brand - miljø - alarmeringsplan - redning) BATa Ass.-Tankvogn 1 TV BAAS Ass.-A-sprøjte 1+3 SE BAAT Ass.-A-sprøjte+tankvogn 1+4 SE+TV BAST Ass.-Slangetender 1 S-TDR BAME Ass.-Miljø, Trin I 2 RE+MT BAMT Ass.-Miljø, Trin II 2 RE+MT BAPl Ass.-Alarmeringsplan-iværksæt 1+3 SE BARe Ass.-Redning 1+4 SE+RE Prøve BPro Prøve-Individuel prøve 1 BUge Prøve-Ugentlig prøve (ALLE) Brand & Miljø Færdselsuheld FUH-AMB & REDNING RFBr FUH-Brand i bil ISL+SE+TV RFFa FUH-Fastklemte BIL ISL+SE+RE+TV RFFL FUH-Fastklemte LASBIL/BUS (2+3+20) ISL+SE+RE+TV (Ass) RFFB FUH-Fastklemte/Brandfare BIL (8) ISL+SE+RE+TV RFFS FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS ISL+SE+RE+TV RFTi FUH-Tilskadekomne> ISL+SE+RE+TV RFBV FUH-Bil i vand ISL+SE+RE+Båd Personredning FUH-AMB & REDNING RPFM Redn.-Fastklemt, Maskine o.l ISL+SE+RE RPTi Redn.-Tilskadekomne> ISL+SE+RE RPSa Redn.-Sammenstyrtning (10) ISL+SE+RE (Ass) RPJo Redn.-Jord-/Sandskred ISL+SE+RE RPMa Redn.-Mast/højderedning ISL+SE+RE RPSi Redn.-Silo/Brønd ISL+SE+RE RPSk Redn.-Skrænt 1+3 SE Drukneulykke FUH-AMB & REDNING RDSø Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN ISL+RE+BÅD+SE RDFj Redn.-Drukneulykke FJORD ISL+RE+BÅD+SE RDHa Redn.-Drukneulykke HAVET ISL+RE+BÅD+SE

19 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 4 Togulykke FUH-AMB & REDNING RJPa Togulykke-Passager (2+3+20) ISL+SE+RE+TV (Ass) RJGo Togulykke-Gods ISL+SE+RE+TV Fly - standby RAS1 Fly - standby 1/sikkerhedslanding 1 ISL RAS2 Fly - standby 2/sikkerhedslanding 1 ISL RAS3 Fly - standby 3/sikkerhedslanding 1 ISL FUH-AMB & REDNING Flyulykke FUH-AMB & REDNING RAPa Flyulykke-Passager (2+3+20) ISL+SE+RE+TV (Ass) RAMi Flyulykke-Militært ISL+SE+RE+TV Andet/ABA Automatisk Brandalarm Isl alene ISL Automatisk Brandalarm 1+3 SE Oversvømmelse (1+3+20) ISL+SE+RE+S-TDR (Ass) Kraftig regn/sne/vejr (1+3+20) ISL+SE+RE+S-TDR (Ass) BRAND

20 Lejre Kommune 27. august 2014 Bemanding af førsteudrykningen i Lejre Kommune. Med e-post af 30. juni 2014 har Lejre Kommune fremsendt en udtalelse fra kommunens beredskabschef i anledning af styrelsens anmodning af 19. juni 2014 på baggrund af omtale i pressen af, at brandmandskabet i Lejre Brandvæsen vurderer, at der rykkes ud med for få brandfolk, at der til ABA-alarmer kun afsendes en indsatsleder, samt at indsatsledervagten af og til dækkes af en person, der opholder sig uden for kommunen. På baggrund af en gennemgang af Lejre Brandvæsens indberetning af udrykninger i 2013 bemærkede styrelsen, at der i 2013 var 86 udrykninger til alarmer fra ABA-anlæg, hvoraf 48 udrykninger alene var bemandet med en person, som styrelsen formodede var vagthavende indsatsleder. Endvidere viste gennemgangen, at op til 12 udrykninger var bemandet med færre personer end forudsat i de udrykningssammensætninger, der fremgår af kommunens plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Tlf Sagsnr.: 2010/ Sagsbehandler: BO Beredskabsstyrelsen fremsendte efterfølgende efter ønske fra Lejre Brandvæsen en oversigt over udrykningerne på baggrund af brandvæsenets indberetninger i ODIN. Lejre Kommune har på anmodning af Beredskabsstyrelsen den 11. august 2014 fremsendt supplerende bemærkninger vedrørende tilrettelæggelse af indsatsledervagten. Beredskabschefens udtalelser Lejre Kommunes beredskabschef anfører indledningsvis, at det af Bilag A til kommunens dimensioneringsplan, som kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2013, fremgår, at der ved alarmer fra automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) kan fremsendes to typer udrykninger: 1. Indsatsleder alene og/eller 2. Slukningsenhed (SE) med 1+3 mand. har ifølge udtalelsen ved møder været orienteret om denne praksis og om hvilke få ABA-anlæg, hvortil der ved alarm alene afsendes en indsatsleder. De pågældende ABA-anlæg findes på Avnstrup Asylcenter, Solvang Bosted samt Himmelev behandlingshjem. ABA-anlæggene er indrettet med en tidsforsinkelse, således at alarmen først videresendes til brandvæsenet efter henholdsvis 3 minutter, 1½ minut og 2 minutter. Institutionerne er døgnbemandet med personale med en elementær branduddannelse, og institutionerne har en intern instruks, som skal øves mindst en gang årligt af alt personale og evt. vikarer. Instruksen har fokus på alarmering af brandvæsenet via i tilfælde af brand.

21 Efter ønske fra de respektive institutioner om en reduktion i udrykninger af hensyn til de beboere, der opholder sig der, og efter Lejre Kommunes ønske om at reducere udrykningerne, idet der i perioder har været mange fejlalarmer og blinde alarmer fra ABAanlæg de pågældende steder, er der indgået aftaler om, at der ved alarmer fra ABAanlæggene med baggrund i ovennævnte forhold på institutionerne alene afsendes en indsatsleder fra Lejre Kommune. Beredskabschefen citerer i udtalelsen fra den alarmanalyse, der blev gennemført i 2013, hvori påpeges en række uhensigtsmæssigheder og negative konsekvenser ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg. Det fremgår, at de nævnte aftaler har været bekendtgjort over for beredskabskommissionen løbende og har været forelagt Beredskabsstyrelsen i det fremsendte forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Lejre Kommune, dog uden at Beredskabsstyrelsen har ønsket en ændring af serviceniveauet. For så vidt angår styrelsens bemærkninger om udrykninger bemandet med færre personer end forudsat i dimensioneringsplanen konstaterer beredskabschefen, at der har været en del fejludkald fra alarmcentralen, og at et par af udrykningerne kunne have været bedre sammensat. På den baggrund vil udrykningsprocedurer og udrykningssammensætninger blive gennemgået, og eventuelle fejl blive rettet, så udrykningerne lever op til det politisk fastsatte serviceniveau. Af beredskabschefens supplerende bemærkninger af 8. august 2014 fremgår, at indsatsledervagten i Lejre Kommune er tilrettelagt med 4 indsatsledere og 2 afløsere, og at vagthavende indsatsleder opholder sig i kommunen. Dog har en gennemgang af udrykningsrapporter vist ét tilfælde, hvor indsatslederen umiddelbart efter overtagelse af en vagt som afløser for en kollega blev kaldt ud, mens han stadig opholdt sig på sin bopæl i Roskilde. Det oplyses, at der ikke er tilkendegivet noget om eller fundet andre tilfælde. Beredskabsstyrelsens bemærkninger Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, jf. beredskabslovens 12, stk. 1. Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats. Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab, jf. 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen). Formålet med et automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) med direkte alarmoverførsel til redningsberedskabet er, at et sådant anlæg kan detektere brand på et tidligt tidspunkt eller iværksætte en automatisk brandbekæmpelse på et tidligt tidspunkt. Et alarmanlæg kan varsle truede personer samt aktivere andre brandsikringsforanstaltninger for at øge personsikkerheden yderligere. Alarmanlægget vil således ofte igangsætte et varslingsanlæg, der betyder, at personer i bygningen varsles tidligt i forløbet, 2/5

22 og at evakuering kan ske inden der opstår kritiske forhold. Med en tidlig detektering eller reaktion mindskes risikoen for, at brande breder sig ukontrollerbart. Det er korrekt, at en arbejdsgruppe nedsat af Beredskabsstyrelsen i 2013 gennemførte en alarmanalyse, som påpegede en række uhensigtsmæssigheder og negative konsekvenser ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg. Arbejdsgruppen, som ud over Beredskabsstyrelsen bestod af repræsentanter for Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, KL, Installatørernes Organisation, Dansk Industri og HORESTA, fremkom med en lang række anbefalinger og forslag til initiativer til nedbringelse af antallet af udrykninger. Af arbejdsgruppens konklusioner fremgår bl.a.: Det er arbejdsgruppens vurdering, at den risikobaserede dimensionering lægger op til, at den konkrete udrykningssammensætning fastlægges lokalt af kommunalbestyrelsen. Alarmer fra alarmanlæg må betragtes som reelle alarmer, indtil det er konstateret, at der er tale om en blind alarm. Det er derfor arbejdsgruppens vurdering, at udrykningssammensætningen til en alarm fra et alarmanlæg skal bestå af den udrykning, som ville være sendt af sted ved en traditionel alarm fra det sted, hvor alarmen er installeret. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at udrykningssammensætningen til en alarm fra et alarmanlæg fortsat fastsættes af kommunalbestyrelsen og består af den udrykning, som ville være sendt af sted ved en traditionel alarm fra det sted, hvor alarmanlægget er installeret. Beredskabsstyrelsen skal endvidere bemærke, at følgende fremgår af Lejre Kommunes forslag til plan for risikobaseret redningsberedskab (Serviceniveau for Lejre Brandvæsen, side 12): Vedrørende brandpersonale bemanding: Brandstationernes (Nord og Syd) bemandingsniveau er ensrettet, således at der mindst kan rykke 1+6 brandmænd ud fra hver af brandstationerne. Denne bemanding har ligeledes været serviceniveauet i perioden Der er tilknyttet 18 Brandfolk (6 HL og 12 BM) på Brandstation Nord og 16 Brandfolk (5 HL og 11 BM) på Brandstation Syd. Brandfolkene fortsættes med at blive alarmeret helt eller delvist gruppevis ved alarmering af Brandvæsenet, blandt andet ved ildebrand og redningsulykker, dog afhængig af alarmcentralens ordlyd af alarmtype. Der alarmeres altid det antal brandpersonale der skønnes nødvendigt til at overholde serviceniveauet og bemande de af udrykningens nødvendige brandpersonaler, brandvogne og materiel/materialer og andet udstyr, dog mindst 1+6. En udrykningsbemanding på 1+6 svarer til, at der kan afsendes en optimal første udrykning fra hver af brandstationerne til ca. 80 % af alarmerne (svarende til ca. 158 udrykninger pr. år i gennemsnit), mens der til de resterende 20 % af udrykningerne (svarende til ca. 40 udrykninger) skal suppleres med yderligere fremmødt mandskab fra egen brandstation og til ca. 1 % af kommunens hændelser (svarende til ca. 2 udrykninger), skal der suppleres med brandmandskab og 3/5

Picklister. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Picklister. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 9 Picklister Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse

Læs mere

Delrapport 5 Forslag

Delrapport 5 Forslag Delrapport 5 Forslag Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Beskrivelse 4 1 Ændrede slukningsområder

Læs mere

1-1-2 Årsagerne (picklisterne) for:

1-1-2 Årsagerne (picklisterne) for: 1-1-2 Årsagerne (picklisterne) for: Politi (P) Ambulance (S) Brand og Miljø (B) Redning (R) KODE ÅRSAG Bygningsbrand Brand & Miljø ISL HL BM ISL-køretøj Autosprøjte Tankvogn Drejestige HSE Båd Miljøvogn

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen onsdag den 18. november 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen onsdag den 18. november 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Dagsorden onsdag den 18. november 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering november 2015... 2 3. Indtægtsdækket

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Aftale om brandslukning mv. Langeland Kommune & Falck Danmark A/S

Aftale om brandslukning mv. Langeland Kommune & Falck Danmark A/S Aftale om brandslukning mv. Langeland Kommune & Falck Danmark A/S Denne aftale er gældende for perioden: 1. januar 2012 31. december 2017 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 3 2 Aftalens grundlag... 3

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Risikobaseret dimensionering

Risikobaseret dimensionering Risikobaseret dimensionering Beredskabsplan Februar 2010 Beredskabsplan 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Kommunens risikoprofil... 5 1.1 Faktuelle oplysninger om kommunen... 6 1.2 Udrykningsstatistikker...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 1 27. SEPTEMBER 2016 Vejledning L-opslag til anvendelse i rapporten Koeretoejesrepeater. I denne vejledning gennemgås, hvorledes der i arket Koeretoejsrepeater kan tilføjes

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Pick liste for Østsjællands Beredskab

Pick liste for Østsjællands Beredskab Pick liste for Østsjællands Beredskab KODE ÅRSAG Bygningsbrand Brand & Miljø ISL HL BM Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn ABA ABA alarm Automatisk brandalarmeringsanlæg særlige

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 4. juni 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 4. juni 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge Referat onsdag den 4. juni 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 4. juni 2014... 2 3. IDV 1. kvartal 2014... 6 4. Eventuelt...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Oplæg til Serviceniveau

Oplæg til Serviceniveau Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Oplæg til Serviceniveau Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse: Resume 3 1 Formål og baggrund for udarbejdelse

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Nomenklatur og klassifikation i ODIN Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 29. november 2011 Indhold Første meldings ordlyd 2 29. november 2011 Side 1 af 5 Beskrivelse Vagtcentralens første melding til redningsberedskabet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010 Referat mandag den 10. maj 2010 Kl. 11:30 i Brandstationen, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge (V) (A) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Orientering...2 3. Beredskabsstyrelsens ønske

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Mødedato 24. juni 2016 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Deltagere:, Kim Hagsten Sørensen, Hanne Grangaard, Tage Zacho Rasmussen, Ulla Roos, Sydøstjyllands politi Fraværende: Kim

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet 2013 2 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Indledning Denne plan indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til byrådet

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke REFERAT Torsdag den 17. marts 2016 kl. 08.00 Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 5 Forslag

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 5 Forslag Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 5 Forslag Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Beskrivelse 3 1 Ændrede slukningsområder

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 1. Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S 1 2. Årsberetning

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere