Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge"

Transkript

1 Referat tirsdag den 11. november 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Til orientering ODIN rapport 3. kvartal IDV 3. kvartal Risikobaseret Dimensionsering Nytårsparole Mødeplan for beredskabskommissionen Eventuelt... 10

3 Lejre Kommune Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsorden godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Side 2 2. Til orientering Sagsnr.: 14/3898 Resumé: A. Den 9. oktober tiltrådte en ny beredskabsfaglig ledelse ved Lejre Brandvæsen. Beredskabschefen vil orientere om de umiddelbare erfaringer i forlængelse af sin tiltræden, samt de væsentligste udfordringer i et fremadrettet perspektiv. B. På mødet i kommunalbestyrelsen den 27. oktober blev det besluttet, at Lejre kommune vil arbejde videre med et samarbejde på beredskabsområdet mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner. Administrationen vil orientere om status for arbejdet med projektet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Administrationen orienterede om, at der har været dialog med Roskilde Kommune, som er indstillet på at forlænge aftalen om redningsberedskabsassistance i den østlige del af Lejre Kommune med 1 år frem til udgangen af Administrationen orienterede endvidere om, at den indledte afskedigelsessag mod Per Boye er afsluttet i forhandling mellem kommunaldirektøren og DOBL. Det betyder, at Per Boye fratræder stillingen endeligt den 31. maj 2015 efter de almindelige opsigelsesvarsler og indtil da er fritstillet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Lejre Kommune Side 3 3. ODIN rapport 3. kvartal 2014 Sagsnr.: 14/3895 Resumé: Administrationen har udarbejdet en kvartalsrapport over udrykninger i 3. kvartal 2014 i overensstemmelse med Beredskabskommissions beslutning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvartalsrapporterne (Månedsberetning for Redningsberedskab) fra 3. kvartal 2014 tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet en kvartalsrapport over antal udrykninger i 3. kvartal 2014, som bygger på et udtræk i en database over udrykningsstatistik (ODIN). Skemaet indeholder oversigt over antal udrykninger foretaget i hele Lejre Kommune. Det fremgår af kvartalsrapporten, at der i 3. kvartal 2014 har været 67 udrykninger. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at antallet af udrykninger er normalt for Lejre Brandvæsens gennemsnits udrykninger, dog et lille fald på 2 udrykninger fra sidste år for samme periode, hvor antallet var 69. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Bilag: 1. Månedsberetning for redningsberedskab 3 kvartal Lejre Brandvæsen 2. Stationsrapport 3 kvartal Lejre Brandvæsen

6 Lejre Kommune Side 4 4. IDV 3. kvartal 2014 Sagsnr.: 14/3897 Resumé: Administrationen har udarbejdet regnskab for 3. kvartal 2014 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed (IDV). Administrationen anbefaler at regnskabet for 3. kvartal 2014 godkendes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at regnskabet for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed for 3. kvartal 2014 godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet regnskab for 3. kvartal 2014 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed (IDV) med baggrund i det af kommunalbestyrelsen godkendte budget, som blev fremlagt på Beredskabskommissionsmødet den 8. maj Administrationens vurdering: Med udgangspunkt i administrationens tidligere vurdering af IDV anbefaler administrationen, at godkender regnskabsbudget for 3. kvartal Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Regnskab for IDV 3. kvartal 2014 viser en omsætning på kr. og udgifter på kr.. Med udgifter på kr. til Viceberedskabsinspektør funktionen samt udgifter på kr. til leasing af vandtankvogne (VT1 og VT2), viser regnskabet et netto resultat på kr. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Kopi af IDV 3 kvt 2014

7 Lejre Kommune Side 5 5. Risikobaseret Dimensionsering 2014 Sagsnr.: 14/17445 Resumé: har bedt administrationen undersøge, om der er overensstemmelse mellem den risikobaserede dimensionering og praksis ved udrykning til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. Det kan sammenfattende konstateres, at ved ny praksis (aug. 2014), som minimum, afsendes det mandskab, køretøjer og materiel, som er vurderet nødvendigt for opgavens løsning (1+6). Det er samtidig vurderingen, at der er behov for en præcisering af tidligere formuleringer og fortolkninger, ligesom der bør skelnes mellem det konkrete serviceniveau og den driftsmæssige håndtering heraf. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Beredskabschefens fremstilling og vurdering tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: besluttede på mødet den 2. september 2014, at administrationen skulle undersøge, om der er overensstemmelse mellem praksis og den af kommunalbestyrelsen godkendte risikobaserede dimensionering, efter at praksis er ændret ved udrykning til ABA-alarmer, som følge af Beredskabsstyrelsens anbefaling. Af den risikobaserede dimensionering, som er behandlet i kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013, fremgår det af planen (side 12), at Der alarmeres altid det antal brandpersonale der skønnes nødvendigt til at overholde serviceniveauet og bemande de af udrykningens nødvendige brandpersonaler, brandvogne og materiel/materialer og andet udstyr, dog mindst (holdleder og 6 brandmænd) svarer samtidig til den udrykningsstyrke, der skal kunne afsendes fra hver beredskabsstation ( Nord og Syd ) og som jf. planen kan håndtere op til 80 % af alle hændelser i udrykningsområdet, hvor der ved de resterende (større) hændelser skal tilkaldes assistance fra en anden station, evt. supperet med ekstra fremmødt mandskab fra den samme station. Planen henviser også til en række andre hændelsestyper (indeholdt i de 80 %), som kan håndteres med færre ressourcer end 1+6, f.eks. skraldespand i det fri, hvor der i planen henvises til Bilag A: Udrykningssammensætninger (vedlagt). Dermed er der i planen ikke en skarp opdeling mellem det antal der alarmeres og det mandskab der (som minimum) reelt skal indgå i udrykningen i henhold til bilag A. I sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 fremgår det samtidigt, at Det foreslås at bibeholde serviceniveauet således at: (d)er i 80 % af alarmerne afsendes en optimal førsteudrykning pr. brandstation i kommunen med 1+6..

8 Lejre Kommune Side 6 Dette giver yderligere en beskrivende variant af hvad der alarmeres og hvad der afsendes, hvor det kan tolkes således, at der altid afsendes minimum 1+6 mand uanset alarmmeldingen. I Lejre kommune har det været en praksis, alene at afsende en indsatsleder til automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) på tre adresser, uden samtidig udrykning med brandmandskab, således, at der i perioden 1. januar oktober 2014 har været foretaget udrykning til 52 ud af 90 ABA-alarmer kun med indsatleder, hvilket Lejre kommune har været i dialog med Beredskabsstyrelsen omkring. Beredskabsstyrelsen har senest, i deres svar af 27. august 2014 (bilag), konkret forholdt sig til denne praksis, idet Beredskabsstyrelsen både forholder sig til planens afsnit vedr. bemanding / alarmering og til bilag A: Udrykningssammensætning. Beredskabsstyrelsen gør opmærksom på, at Det er Beredskabsstyrelsens faglige vurdering, at en førsteudrykning bemandet med en indsatsleder, 1 holdleder og 3 brandfolk til en ABA-alarm fra f.eks. et behandlingshjem er et absolut minimum. På baggrund af det ovenfor anførte finder Beredskabsstyrelsen ikke, at Lejre kommune ved udelukkende at afsende en indsatsleder til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg lever op til kravene i dimensioneringsbekendtgørelsen. Beredskabsstyrelsen anmoder afsluttende om, (a)t Lejre kommune fremover sikrer, at udrykningssammensætningen til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg består af den udrykning, som vil være sendt af sted ved en traditionel alarm fra det, sted hvor alarmen er installeret. Lejre kommune har på den baggrund ændret praksis, hvor der efter den 26. august 2014 er foretaget udrykning efter samme principper som for øvrige udrykninger i Lejre kommune. På baggrund af en konkret statistik (målt på Asylcenter Avnstrup) kan det således også konstateres, at der i gennemsnit er mødt 9,1 brandmænd pr. alarm, hvor det bemærkes, at der af planlægningsmæssige hensyn alarmeres flere brandmænd end der som minimum skal foretage udrykning. I det slukningsområde som betjenes af Roskilde Brandvæsen (samt indsatsleder fra Lejre kommune), fremgår det af kontrakten, som er i overensstemmelse med praksis, at der ved mindre hændelser og automatiske brandalarmeringsanlæg sendes en reduceret udrykning tilpasset forholdene (1+3). Administrationens vurdering: Det er vurderingen, at nuværende praksis som minimum lever op til det, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen samt, at der herudover ofte afsendes supplerende mandskab, som rækker ud over det som er fundet nødvendigt for opgavens løsning. Da der umiddelbart er mulighed for fortolkning i forhold til alarmeres og afsendes vurderer beredskabschefen, at der skal fokuseres på, om der afsendes de ressourcer (køretøjer, mandskab og materiel), som er nødvendige for opgavens løsning samt, at den konkrete udmøntning i bilag A: Udrykningssammensætning, skal betragtes som en minimumsudrykning. Det vil således være beredskabschefens driftsansvar, i samarbejde med mandskabet, at sikre, at mandskabsstyrken, vagtsammensætningen og alarmeringsprocedurerne indrettes på en sådan måde, at der som minimum kan foretages udrykning i overensstemmelse med planen for den risikobaserede dimensionering, herunder kommunalbestyrelsens beslutning. Vedrørende udrykning til ABA-anlæg vurderer beredskabschefen, at der ud fra en faglig og konkret vurdering kan sammensættes differentierede udrykninger, idet der dog som minimum afsendes 1 indsatsleder, 1 holdleder og 3 brandmænd, som svarer til Bered-

9 Lejre Kommune Side 7 skabsstyrelsens minimumskrav, og som delvist også anvendes i andre kommuner. I den konkrete vurdering kan bl.a. indgå forhold vedr. objektets person- og brandbelastning, afstand til brandstationen, erfaringer og samarbejdsaftaler med brugerne på adressen m.v. Det er beredskabschefens vurdering, at der under alle omstændigheder skal fokuseres på at nedbringe antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg, særligt på tre konkrete adresser. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: I perioden 1. januar oktober har der været 90 ABA-alarmer, hvor der ved 52 tilfælde alene blev afsendt en indsatsleder, hvilket svarer til ca. 60 alarmer på årsplan. Der opkræves et gebyr på kr. 5050,- pr. udrykning til en blind alarm på ABA-anlæg. Gebyret fastsættes af Beredskabsstyrelsen. Ved at fortsætte nuværende genindsatte praksis, hvor der i gennemsnit er mødt 9,1 mand pr. alarm, vil merudgifterne årligt stige betydeligt. En brandmand der deltager i udrykningen modtager 4 timers betaling, med en timepris på ca. kr. 180,-. Merudgiften kan dermed årligt blive kr ,- i forhold til tidligere praksis, hvor der kun blev afsendt indsatsleder tre adresser. Finansieringen må forventes at være en del af brandvæsnets samlede driftsbudget, hvor det oprindeligt er forudsat, at gebyret skal dække udgifterne forbundet med de blinde alarmer fra ABA-anlæg. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag A Udrykningssammensætninger i Lejre Kommune 2013.pdf 2. Svar fra Beredskabsstyrelsen, 27. august 2014

10 Lejre Kommune Side 8 6. Nytårsparole 2014 Sagsnr.: 14/17448 Resumé: Traditionen tro afholder Lejre Brandvæsen nytårsparole ved indgang til det nye år, hvilket indstilles afholdt lørdag den 3. januar 2015 kl på Stationen i Kr. Hyllinge Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at arrangementet afholdes som foreslået. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Traditionen tro har Lejre Brandvæsen afholdt nytårsparole ved indgang til det nye år. Denne tradition ønskes videreført i Lejre brandvæsen ved indgangen til det nye år Beredskabschefen forslår at nyårsparolen afholdes den første lørdag lørdag den 3. januar 2014 kl på Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge. Traditionen tro har følgende været indbudt: Kommunalbestyrelsen,, politimyndigheden, brandmænd fra Lejre Brandvæsen samt samarbejdspartnere der måtte have interesse til denne nytårsparole. Ligeledes har det været tradition for også at invitere brandmændenes familier samt pressen til denne parole. Følgende aktiviteter og dagsorden forslås: Beredskabschefen byder kort velkommen. Tale ved formanden for beredskabskommissionen Formanden udleverer eventuelle kursusbeviser og diplomer til brandmænd der har gennemgået uddannelser, jubilar lykkeønskes m.v. Tale ved Beredskabschefen Tillidsmænd fra Stationerne, samt evt. andre får ordet. Tid til fri snak over en let anretning indtil kl Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at nytårsparolen bør videreføres ved årsskiftet 2014/2015. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence:

11 Lejre Kommune Side 9 7. Mødeplan for beredskabskommissionen 2015 Sagsnr.: 14/17450 Resumé: Fastlæggelse af mødekalender for beredskabskommissionen for Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at mødekalenderen for 2015 tiltrædes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Der foreslås følgende ordinære møde i beredskabskommissionen i 2015: 11. februar 20. maj 23. september 18. november Alle møder kl på Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Administrationens vurdering: Det er administrationen vurdering, at fire møder er tilstrækkeligt til at behandle sager i beredskabet i Administrationen gør dog opmærksom på, at der særligt i lyset af det kommende arbejde med formelle samarbejder på beredskabsområdet, kan blive behov for at indkalde til yderligere møder. Handicappolitik: Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger Beslutningskompetence:

12 Lejre Kommune Side Eventuelt Sagsnr.: 14/3901 Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

13 Lejre Brandvæsen 3. kvartal 2014 Omsætning: Faste indtægter (abonnementer): 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Faste indtægter abonnement total: Variable indtægter (udkald, kursus, salg, følgeskade) 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering 0 Variable indtægter total Indtægter total 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering Total indtægt Omsætning i alt: Udgifter: Faste udgifter (abonnementer): 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance 682 Faste udgifter (abonnementer) total Variable udgifter (udkald, kursus, salg, følgeskade) 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet (udbudt)

14 7 Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering 0 Variable udgifter (udkald) total: Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet (udbudt) Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering Total udgift abonnement/udkald Variable udgifter (drift)*: PR 0 Dragter & mundering 0 Uddannelse (IT, PC, instruktør) 24 Vognpark, rep. og service 911 Materiel (mindre materiel til biler, båd) 803 IT, telefoni og kopimaskine (vagtcentral, mobil) Rengøring 41 Energi (el, olie) Total variabel udgift (drift) Udgifter i alt: DB I DB I total DB I er anvendt til: Viceberedskabsinspektør (årligt kr.) Vandtankvogn/VT1 (årligt kr.) Vandtankvogn/VT2 (årligt kr.) Total Netto resultat Alle beløb er exclusiv moms * nøgletals fordeling på henholdsvis 1/3 udgift IDV - 2/3 Lejre Brandvæsen

15

16 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 1 Projekt: Risikobaseret dimensionering af Lejre Redningsberedskab Dokument: Plan til BRS, bilag A: Udrykningssammensætninger aug-13 Dokumentet er bygget op efter Rigspolitiets 112-årsags-Pickliste. Version 9b Bilag A: Udrykningssammensætninger Følgende begreber bruges i udrykningssammensætningen, for køretøjer og materiel: ISL: Indsatslederbil SE: Slukningsenhed (Fx Automobilsprøjte, Hurtigslukningsenhed mv.) TV: Vandtankvogn RE: Redningsvogn/Miljøvogn Båd: Redningsbåd/Inkl. Tørdragter/Redningsveste og udstyr S-TDR Slangetender (indsættes efter behov) MT: Miljøtrailer *2 = fx vandtankvogne (*4 er Fx = 4 vandtankvogne) (x) = køretøjer og mandskab der indsættes efter behov (evt. assistance recurser) *Rækkefølge af køretøjer, er ikke priorteret. Køretøjssammensætningen afsendes, afhængig af alarmens ordlyd. *Sammensætninger kan ændres i forhold til alarmensordlyd. Eksempelvist kan en TV byttes med RE eller omvendt

17 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 2 BRAND & MILJØ (B) Kode Navn på melding/årsag Bemanding Køretøjer/Materiel Bygningsbrand Brand & Miljø BBBu Bygn.brand-Butik (8) ISL+SE+TV BBCa Bygn.brand-Carport, fritliggende ISL+SE+TV BBEt Bygn.brand-Etageejendom (8) ISL+SE+TV BBGa Bygn.brand-Garage, fritliggende ISL+SE+TV BBGå Bygn.brand-Gård (8) ISL+SE+TV BBGD Bygn.brand-Gård/fare for dyr (2+16) ISL+SE+TV*2+S-TDR (Ass) BBIn Bygn.brand-Industribygning ISL+SE+TV (*2 + Ass) BBIS Bygn.brand-Industribygn.-Særligt obj ISL+SE+TV BBIt Bygn.brand-Institution ISL+SE+TV BBKo Bygn.brand-Kolonihavehus ISL+SE+TV BBLe Bygn.brand-Lejlighed (8) ISL+SE+TV BBSo Bygn.brand-Sommerhus ISL+SE+TV BBUd Bygn.brand-Udhus, fritliggende ISL+SE+TV BBVi Bygn.brand-Villa/Rækkehus ISL+SE+TV BBMi Bygn.brand-Mindre brand ISL+SE+TV Container/affald (brand) BCFr Container i det fri-brand 1+3 SE BCBy Container i bygning-brand ISL+SE+TV BCSk Skraldespand i det fri-brand 1+3 SE BCAf Affaldsoplag i det fri-brand 1+3 SE BCMi Container-Mindre brand 1+3 SE EL-installationer (brand) BETr EL-instal.-Brand-Transformatorstation ISL+SE+TV BEAn EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri ISL+SE+TV BELe EL-instal.-Brand-Nedfaldne el-ledninger 1+3 SE BEVi EL-instal.-Brand-Vindmølle 1+3 SE BEMi EL-instal.-Brand-Mindre 1+3 SE Gas (Lugt/udsivning/brand) BGiB Gas-Gaslugt i bygning ISL+SE+TV BGiF Gas-Gaslugt i det fri ISL+SE+TV BGLe Gas-Ledningsbrud, ej antændt ISL+SE+TV BGUd Gas-BRAND i udsivende gas ISL+SE+TV BGLu Gas-Gaslugt eftersyn 1+3 SE Brand & Miljø Brand & Miljø Brand & Miljø Naturbrand Brand & Miljø BNSP Naturbrand-Skov/Plantage (2+4+32) ISL+SE+TV*2+S-TDR (Ass) BNHe Naturbrand-Hede/Klit ISL+SE+TV*2+S-TDR (Ass) BNMa Naturbrand-Mark m/afgrøder ISL+SE+TV*2 (Ass) BNMH Naturbrand-Mark, Høstet ISL+SE+TV*2 BNSk Naturbrand-Skråning/Grøft ISL+SE+TV*2 BNHa Naturbrand-Halmstak ISL+SE+TV*2 (Ass) BNMi Naturbrand-Mindre brand ISL+SE+TV Skorstensbrand BSHT Skorst.brand-Hårdt tag ISL+SE+RE BSSt Skorst.brand-Stråtag (8) ISL+SE+RE (TV) BSEf Skorst.brand-Eftersyn 1+3 SE Transportmidler (brand) BTBT Brand-Bil under tag ISL+SE+TV BTBF Brand-Bil i det fri 1+4 ISL+SE+TV BTLB Brand-Lastbil/Bus ISL+SE+TV BTLa Brand-Landbrugsredskab ISL+SE+TV Brand & Miljø Brand & Miljø

18 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 3 BTMC Brand-MC/Knallert 1+3 SE BTSL Brand-Skib på land/dok ISL+SE+TV+MT BTSK Brand-Skib ved kaj ISL+SE+TV+MT BTSS Brand-Skib på sø ISL+SE+TV+MT BTPa Brand-Tog, Passagertog (10) ISL+SE+TV BTGo Brand-Tog, Godstog ISL+SE+TV BTFP Brand-Fly, Passagerer (16) ISL+SE+TV*2 (Ass) BTFM Brand-Fly, Militært (16) ISL+SE+TV*2 (Ass) Mindre forurening BMFF Min. forurening-v/fuh 1+3 SE+MT BMFM Min. forurening-mindre spild 1+3 SE+MT BMFO Min. forurening-oliefilm på vand 1+3 SE+MT Brand & Miljø Større forurening Brand & Miljø BSFO Str. forurening-olieudslip ISL+SE+TV+MT BSFB Str. forurening-benzinudslip ISL+SE+TV+MT BSFK Str. forurening-kemikalieudslip ISL+SE+TV*2+MT (+BRS) BSFA Str. forurening-ammoniakudslip ISL+SE+TV*2+MT (+BRS) BSFG Str.forurening-Gylleudslip ISL+SE+TV*2+MT (+BRS) Indsatsleder BIEf ISL-Eftersyn 1 ISL BIFo ISL-Forespørgsel 1 ISL Brand & Miljø Assistance (brand - miljø - alarmeringsplan - redning) BATa Ass.-Tankvogn 1 TV BAAS Ass.-A-sprøjte 1+3 SE BAAT Ass.-A-sprøjte+tankvogn 1+4 SE+TV BAST Ass.-Slangetender 1 S-TDR BAME Ass.-Miljø, Trin I 2 RE+MT BAMT Ass.-Miljø, Trin II 2 RE+MT BAPl Ass.-Alarmeringsplan-iværksæt 1+3 SE BARe Ass.-Redning 1+4 SE+RE Prøve BPro Prøve-Individuel prøve 1 BUge Prøve-Ugentlig prøve (ALLE) Brand & Miljø Færdselsuheld FUH-AMB & REDNING RFBr FUH-Brand i bil ISL+SE+TV RFFa FUH-Fastklemte BIL ISL+SE+RE+TV RFFL FUH-Fastklemte LASBIL/BUS (2+3+20) ISL+SE+RE+TV (Ass) RFFB FUH-Fastklemte/Brandfare BIL (8) ISL+SE+RE+TV RFFS FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS ISL+SE+RE+TV RFTi FUH-Tilskadekomne> ISL+SE+RE+TV RFBV FUH-Bil i vand ISL+SE+RE+Båd Personredning FUH-AMB & REDNING RPFM Redn.-Fastklemt, Maskine o.l ISL+SE+RE RPTi Redn.-Tilskadekomne> ISL+SE+RE RPSa Redn.-Sammenstyrtning (10) ISL+SE+RE (Ass) RPJo Redn.-Jord-/Sandskred ISL+SE+RE RPMa Redn.-Mast/højderedning ISL+SE+RE RPSi Redn.-Silo/Brønd ISL+SE+RE RPSk Redn.-Skrænt 1+3 SE Drukneulykke FUH-AMB & REDNING RDSø Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN ISL+RE+BÅD+SE RDFj Redn.-Drukneulykke FJORD ISL+RE+BÅD+SE RDHa Redn.-Drukneulykke HAVET ISL+RE+BÅD+SE

19 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 4 Togulykke FUH-AMB & REDNING RJPa Togulykke-Passager (2+3+20) ISL+SE+RE+TV (Ass) RJGo Togulykke-Gods ISL+SE+RE+TV Fly - standby RAS1 Fly - standby 1/sikkerhedslanding 1 ISL RAS2 Fly - standby 2/sikkerhedslanding 1 ISL RAS3 Fly - standby 3/sikkerhedslanding 1 ISL FUH-AMB & REDNING Flyulykke FUH-AMB & REDNING RAPa Flyulykke-Passager (2+3+20) ISL+SE+RE+TV (Ass) RAMi Flyulykke-Militært ISL+SE+RE+TV Andet/ABA Automatisk Brandalarm Isl alene ISL Automatisk Brandalarm 1+3 SE Oversvømmelse (1+3+20) ISL+SE+RE+S-TDR (Ass) Kraftig regn/sne/vejr (1+3+20) ISL+SE+RE+S-TDR (Ass) BRAND

20 Lejre Kommune 27. august 2014 Bemanding af førsteudrykningen i Lejre Kommune. Med e-post af 30. juni 2014 har Lejre Kommune fremsendt en udtalelse fra kommunens beredskabschef i anledning af styrelsens anmodning af 19. juni 2014 på baggrund af omtale i pressen af, at brandmandskabet i Lejre Brandvæsen vurderer, at der rykkes ud med for få brandfolk, at der til ABA-alarmer kun afsendes en indsatsleder, samt at indsatsledervagten af og til dækkes af en person, der opholder sig uden for kommunen. På baggrund af en gennemgang af Lejre Brandvæsens indberetning af udrykninger i 2013 bemærkede styrelsen, at der i 2013 var 86 udrykninger til alarmer fra ABA-anlæg, hvoraf 48 udrykninger alene var bemandet med en person, som styrelsen formodede var vagthavende indsatsleder. Endvidere viste gennemgangen, at op til 12 udrykninger var bemandet med færre personer end forudsat i de udrykningssammensætninger, der fremgår af kommunens plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Tlf Sagsnr.: 2010/ Sagsbehandler: BO Beredskabsstyrelsen fremsendte efterfølgende efter ønske fra Lejre Brandvæsen en oversigt over udrykningerne på baggrund af brandvæsenets indberetninger i ODIN. Lejre Kommune har på anmodning af Beredskabsstyrelsen den 11. august 2014 fremsendt supplerende bemærkninger vedrørende tilrettelæggelse af indsatsledervagten. Beredskabschefens udtalelser Lejre Kommunes beredskabschef anfører indledningsvis, at det af Bilag A til kommunens dimensioneringsplan, som kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2013, fremgår, at der ved alarmer fra automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) kan fremsendes to typer udrykninger: 1. Indsatsleder alene og/eller 2. Slukningsenhed (SE) med 1+3 mand. har ifølge udtalelsen ved møder været orienteret om denne praksis og om hvilke få ABA-anlæg, hvortil der ved alarm alene afsendes en indsatsleder. De pågældende ABA-anlæg findes på Avnstrup Asylcenter, Solvang Bosted samt Himmelev behandlingshjem. ABA-anlæggene er indrettet med en tidsforsinkelse, således at alarmen først videresendes til brandvæsenet efter henholdsvis 3 minutter, 1½ minut og 2 minutter. Institutionerne er døgnbemandet med personale med en elementær branduddannelse, og institutionerne har en intern instruks, som skal øves mindst en gang årligt af alt personale og evt. vikarer. Instruksen har fokus på alarmering af brandvæsenet via i tilfælde af brand.

21 Efter ønske fra de respektive institutioner om en reduktion i udrykninger af hensyn til de beboere, der opholder sig der, og efter Lejre Kommunes ønske om at reducere udrykningerne, idet der i perioder har været mange fejlalarmer og blinde alarmer fra ABAanlæg de pågældende steder, er der indgået aftaler om, at der ved alarmer fra ABAanlæggene med baggrund i ovennævnte forhold på institutionerne alene afsendes en indsatsleder fra Lejre Kommune. Beredskabschefen citerer i udtalelsen fra den alarmanalyse, der blev gennemført i 2013, hvori påpeges en række uhensigtsmæssigheder og negative konsekvenser ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg. Det fremgår, at de nævnte aftaler har været bekendtgjort over for beredskabskommissionen løbende og har været forelagt Beredskabsstyrelsen i det fremsendte forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Lejre Kommune, dog uden at Beredskabsstyrelsen har ønsket en ændring af serviceniveauet. For så vidt angår styrelsens bemærkninger om udrykninger bemandet med færre personer end forudsat i dimensioneringsplanen konstaterer beredskabschefen, at der har været en del fejludkald fra alarmcentralen, og at et par af udrykningerne kunne have været bedre sammensat. På den baggrund vil udrykningsprocedurer og udrykningssammensætninger blive gennemgået, og eventuelle fejl blive rettet, så udrykningerne lever op til det politisk fastsatte serviceniveau. Af beredskabschefens supplerende bemærkninger af 8. august 2014 fremgår, at indsatsledervagten i Lejre Kommune er tilrettelagt med 4 indsatsledere og 2 afløsere, og at vagthavende indsatsleder opholder sig i kommunen. Dog har en gennemgang af udrykningsrapporter vist ét tilfælde, hvor indsatslederen umiddelbart efter overtagelse af en vagt som afløser for en kollega blev kaldt ud, mens han stadig opholdt sig på sin bopæl i Roskilde. Det oplyses, at der ikke er tilkendegivet noget om eller fundet andre tilfælde. Beredskabsstyrelsens bemærkninger Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, jf. beredskabslovens 12, stk. 1. Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats. Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab, jf. 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen). Formålet med et automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) med direkte alarmoverførsel til redningsberedskabet er, at et sådant anlæg kan detektere brand på et tidligt tidspunkt eller iværksætte en automatisk brandbekæmpelse på et tidligt tidspunkt. Et alarmanlæg kan varsle truede personer samt aktivere andre brandsikringsforanstaltninger for at øge personsikkerheden yderligere. Alarmanlægget vil således ofte igangsætte et varslingsanlæg, der betyder, at personer i bygningen varsles tidligt i forløbet, 2/5

22 og at evakuering kan ske inden der opstår kritiske forhold. Med en tidlig detektering eller reaktion mindskes risikoen for, at brande breder sig ukontrollerbart. Det er korrekt, at en arbejdsgruppe nedsat af Beredskabsstyrelsen i 2013 gennemførte en alarmanalyse, som påpegede en række uhensigtsmæssigheder og negative konsekvenser ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg. Arbejdsgruppen, som ud over Beredskabsstyrelsen bestod af repræsentanter for Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, KL, Installatørernes Organisation, Dansk Industri og HORESTA, fremkom med en lang række anbefalinger og forslag til initiativer til nedbringelse af antallet af udrykninger. Af arbejdsgruppens konklusioner fremgår bl.a.: Det er arbejdsgruppens vurdering, at den risikobaserede dimensionering lægger op til, at den konkrete udrykningssammensætning fastlægges lokalt af kommunalbestyrelsen. Alarmer fra alarmanlæg må betragtes som reelle alarmer, indtil det er konstateret, at der er tale om en blind alarm. Det er derfor arbejdsgruppens vurdering, at udrykningssammensætningen til en alarm fra et alarmanlæg skal bestå af den udrykning, som ville være sendt af sted ved en traditionel alarm fra det sted, hvor alarmen er installeret. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at udrykningssammensætningen til en alarm fra et alarmanlæg fortsat fastsættes af kommunalbestyrelsen og består af den udrykning, som ville være sendt af sted ved en traditionel alarm fra det sted, hvor alarmanlægget er installeret. Beredskabsstyrelsen skal endvidere bemærke, at følgende fremgår af Lejre Kommunes forslag til plan for risikobaseret redningsberedskab (Serviceniveau for Lejre Brandvæsen, side 12): Vedrørende brandpersonale bemanding: Brandstationernes (Nord og Syd) bemandingsniveau er ensrettet, således at der mindst kan rykke 1+6 brandmænd ud fra hver af brandstationerne. Denne bemanding har ligeledes været serviceniveauet i perioden Der er tilknyttet 18 Brandfolk (6 HL og 12 BM) på Brandstation Nord og 16 Brandfolk (5 HL og 11 BM) på Brandstation Syd. Brandfolkene fortsættes med at blive alarmeret helt eller delvist gruppevis ved alarmering af Brandvæsenet, blandt andet ved ildebrand og redningsulykker, dog afhængig af alarmcentralens ordlyd af alarmtype. Der alarmeres altid det antal brandpersonale der skønnes nødvendigt til at overholde serviceniveauet og bemande de af udrykningens nødvendige brandpersonaler, brandvogne og materiel/materialer og andet udstyr, dog mindst 1+6. En udrykningsbemanding på 1+6 svarer til, at der kan afsendes en optimal første udrykning fra hver af brandstationerne til ca. 80 % af alarmerne (svarende til ca. 158 udrykninger pr. år i gennemsnit), mens der til de resterende 20 % af udrykningerne (svarende til ca. 40 udrykninger) skal suppleres med yderligere fremmødt mandskab fra egen brandstation og til ca. 1 % af kommunens hændelser (svarende til ca. 2 udrykninger), skal der suppleres med brandmandskab og 3/5

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere