Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 11. november 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge"

Transkript

1 Referat tirsdag den 11. november 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Til orientering ODIN rapport 3. kvartal IDV 3. kvartal Risikobaseret Dimensionsering Nytårsparole Mødeplan for beredskabskommissionen Eventuelt... 10

3 Lejre Kommune Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsorden godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Side 2 2. Til orientering Sagsnr.: 14/3898 Resumé: A. Den 9. oktober tiltrådte en ny beredskabsfaglig ledelse ved Lejre Brandvæsen. Beredskabschefen vil orientere om de umiddelbare erfaringer i forlængelse af sin tiltræden, samt de væsentligste udfordringer i et fremadrettet perspektiv. B. På mødet i kommunalbestyrelsen den 27. oktober blev det besluttet, at Lejre kommune vil arbejde videre med et samarbejde på beredskabsområdet mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner. Administrationen vil orientere om status for arbejdet med projektet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Administrationen orienterede om, at der har været dialog med Roskilde Kommune, som er indstillet på at forlænge aftalen om redningsberedskabsassistance i den østlige del af Lejre Kommune med 1 år frem til udgangen af Administrationen orienterede endvidere om, at den indledte afskedigelsessag mod Per Boye er afsluttet i forhandling mellem kommunaldirektøren og DOBL. Det betyder, at Per Boye fratræder stillingen endeligt den 31. maj 2015 efter de almindelige opsigelsesvarsler og indtil da er fritstillet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Lejre Kommune Side 3 3. ODIN rapport 3. kvartal 2014 Sagsnr.: 14/3895 Resumé: Administrationen har udarbejdet en kvartalsrapport over udrykninger i 3. kvartal 2014 i overensstemmelse med Beredskabskommissions beslutning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvartalsrapporterne (Månedsberetning for Redningsberedskab) fra 3. kvartal 2014 tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet en kvartalsrapport over antal udrykninger i 3. kvartal 2014, som bygger på et udtræk i en database over udrykningsstatistik (ODIN). Skemaet indeholder oversigt over antal udrykninger foretaget i hele Lejre Kommune. Det fremgår af kvartalsrapporten, at der i 3. kvartal 2014 har været 67 udrykninger. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at antallet af udrykninger er normalt for Lejre Brandvæsens gennemsnits udrykninger, dog et lille fald på 2 udrykninger fra sidste år for samme periode, hvor antallet var 69. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Bilag: 1. Månedsberetning for redningsberedskab 3 kvartal Lejre Brandvæsen 2. Stationsrapport 3 kvartal Lejre Brandvæsen

6 Lejre Kommune Side 4 4. IDV 3. kvartal 2014 Sagsnr.: 14/3897 Resumé: Administrationen har udarbejdet regnskab for 3. kvartal 2014 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed (IDV). Administrationen anbefaler at regnskabet for 3. kvartal 2014 godkendes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at regnskabet for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed for 3. kvartal 2014 godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet regnskab for 3. kvartal 2014 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed (IDV) med baggrund i det af kommunalbestyrelsen godkendte budget, som blev fremlagt på Beredskabskommissionsmødet den 8. maj Administrationens vurdering: Med udgangspunkt i administrationens tidligere vurdering af IDV anbefaler administrationen, at godkender regnskabsbudget for 3. kvartal Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Regnskab for IDV 3. kvartal 2014 viser en omsætning på kr. og udgifter på kr.. Med udgifter på kr. til Viceberedskabsinspektør funktionen samt udgifter på kr. til leasing af vandtankvogne (VT1 og VT2), viser regnskabet et netto resultat på kr. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Kopi af IDV 3 kvt 2014

7 Lejre Kommune Side 5 5. Risikobaseret Dimensionsering 2014 Sagsnr.: 14/17445 Resumé: har bedt administrationen undersøge, om der er overensstemmelse mellem den risikobaserede dimensionering og praksis ved udrykning til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. Det kan sammenfattende konstateres, at ved ny praksis (aug. 2014), som minimum, afsendes det mandskab, køretøjer og materiel, som er vurderet nødvendigt for opgavens løsning (1+6). Det er samtidig vurderingen, at der er behov for en præcisering af tidligere formuleringer og fortolkninger, ligesom der bør skelnes mellem det konkrete serviceniveau og den driftsmæssige håndtering heraf. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Beredskabschefens fremstilling og vurdering tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: besluttede på mødet den 2. september 2014, at administrationen skulle undersøge, om der er overensstemmelse mellem praksis og den af kommunalbestyrelsen godkendte risikobaserede dimensionering, efter at praksis er ændret ved udrykning til ABA-alarmer, som følge af Beredskabsstyrelsens anbefaling. Af den risikobaserede dimensionering, som er behandlet i kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013, fremgår det af planen (side 12), at Der alarmeres altid det antal brandpersonale der skønnes nødvendigt til at overholde serviceniveauet og bemande de af udrykningens nødvendige brandpersonaler, brandvogne og materiel/materialer og andet udstyr, dog mindst (holdleder og 6 brandmænd) svarer samtidig til den udrykningsstyrke, der skal kunne afsendes fra hver beredskabsstation ( Nord og Syd ) og som jf. planen kan håndtere op til 80 % af alle hændelser i udrykningsområdet, hvor der ved de resterende (større) hændelser skal tilkaldes assistance fra en anden station, evt. supperet med ekstra fremmødt mandskab fra den samme station. Planen henviser også til en række andre hændelsestyper (indeholdt i de 80 %), som kan håndteres med færre ressourcer end 1+6, f.eks. skraldespand i det fri, hvor der i planen henvises til Bilag A: Udrykningssammensætninger (vedlagt). Dermed er der i planen ikke en skarp opdeling mellem det antal der alarmeres og det mandskab der (som minimum) reelt skal indgå i udrykningen i henhold til bilag A. I sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 fremgår det samtidigt, at Det foreslås at bibeholde serviceniveauet således at: (d)er i 80 % af alarmerne afsendes en optimal førsteudrykning pr. brandstation i kommunen med 1+6..

8 Lejre Kommune Side 6 Dette giver yderligere en beskrivende variant af hvad der alarmeres og hvad der afsendes, hvor det kan tolkes således, at der altid afsendes minimum 1+6 mand uanset alarmmeldingen. I Lejre kommune har det været en praksis, alene at afsende en indsatsleder til automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) på tre adresser, uden samtidig udrykning med brandmandskab, således, at der i perioden 1. januar oktober 2014 har været foretaget udrykning til 52 ud af 90 ABA-alarmer kun med indsatleder, hvilket Lejre kommune har været i dialog med Beredskabsstyrelsen omkring. Beredskabsstyrelsen har senest, i deres svar af 27. august 2014 (bilag), konkret forholdt sig til denne praksis, idet Beredskabsstyrelsen både forholder sig til planens afsnit vedr. bemanding / alarmering og til bilag A: Udrykningssammensætning. Beredskabsstyrelsen gør opmærksom på, at Det er Beredskabsstyrelsens faglige vurdering, at en førsteudrykning bemandet med en indsatsleder, 1 holdleder og 3 brandfolk til en ABA-alarm fra f.eks. et behandlingshjem er et absolut minimum. På baggrund af det ovenfor anførte finder Beredskabsstyrelsen ikke, at Lejre kommune ved udelukkende at afsende en indsatsleder til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg lever op til kravene i dimensioneringsbekendtgørelsen. Beredskabsstyrelsen anmoder afsluttende om, (a)t Lejre kommune fremover sikrer, at udrykningssammensætningen til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg består af den udrykning, som vil være sendt af sted ved en traditionel alarm fra det, sted hvor alarmen er installeret. Lejre kommune har på den baggrund ændret praksis, hvor der efter den 26. august 2014 er foretaget udrykning efter samme principper som for øvrige udrykninger i Lejre kommune. På baggrund af en konkret statistik (målt på Asylcenter Avnstrup) kan det således også konstateres, at der i gennemsnit er mødt 9,1 brandmænd pr. alarm, hvor det bemærkes, at der af planlægningsmæssige hensyn alarmeres flere brandmænd end der som minimum skal foretage udrykning. I det slukningsområde som betjenes af Roskilde Brandvæsen (samt indsatsleder fra Lejre kommune), fremgår det af kontrakten, som er i overensstemmelse med praksis, at der ved mindre hændelser og automatiske brandalarmeringsanlæg sendes en reduceret udrykning tilpasset forholdene (1+3). Administrationens vurdering: Det er vurderingen, at nuværende praksis som minimum lever op til det, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen samt, at der herudover ofte afsendes supplerende mandskab, som rækker ud over det som er fundet nødvendigt for opgavens løsning. Da der umiddelbart er mulighed for fortolkning i forhold til alarmeres og afsendes vurderer beredskabschefen, at der skal fokuseres på, om der afsendes de ressourcer (køretøjer, mandskab og materiel), som er nødvendige for opgavens løsning samt, at den konkrete udmøntning i bilag A: Udrykningssammensætning, skal betragtes som en minimumsudrykning. Det vil således være beredskabschefens driftsansvar, i samarbejde med mandskabet, at sikre, at mandskabsstyrken, vagtsammensætningen og alarmeringsprocedurerne indrettes på en sådan måde, at der som minimum kan foretages udrykning i overensstemmelse med planen for den risikobaserede dimensionering, herunder kommunalbestyrelsens beslutning. Vedrørende udrykning til ABA-anlæg vurderer beredskabschefen, at der ud fra en faglig og konkret vurdering kan sammensættes differentierede udrykninger, idet der dog som minimum afsendes 1 indsatsleder, 1 holdleder og 3 brandmænd, som svarer til Bered-

9 Lejre Kommune Side 7 skabsstyrelsens minimumskrav, og som delvist også anvendes i andre kommuner. I den konkrete vurdering kan bl.a. indgå forhold vedr. objektets person- og brandbelastning, afstand til brandstationen, erfaringer og samarbejdsaftaler med brugerne på adressen m.v. Det er beredskabschefens vurdering, at der under alle omstændigheder skal fokuseres på at nedbringe antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg, særligt på tre konkrete adresser. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: I perioden 1. januar oktober har der været 90 ABA-alarmer, hvor der ved 52 tilfælde alene blev afsendt en indsatsleder, hvilket svarer til ca. 60 alarmer på årsplan. Der opkræves et gebyr på kr. 5050,- pr. udrykning til en blind alarm på ABA-anlæg. Gebyret fastsættes af Beredskabsstyrelsen. Ved at fortsætte nuværende genindsatte praksis, hvor der i gennemsnit er mødt 9,1 mand pr. alarm, vil merudgifterne årligt stige betydeligt. En brandmand der deltager i udrykningen modtager 4 timers betaling, med en timepris på ca. kr. 180,-. Merudgiften kan dermed årligt blive kr ,- i forhold til tidligere praksis, hvor der kun blev afsendt indsatsleder tre adresser. Finansieringen må forventes at være en del af brandvæsnets samlede driftsbudget, hvor det oprindeligt er forudsat, at gebyret skal dække udgifterne forbundet med de blinde alarmer fra ABA-anlæg. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag A Udrykningssammensætninger i Lejre Kommune 2013.pdf 2. Svar fra Beredskabsstyrelsen, 27. august 2014

10 Lejre Kommune Side 8 6. Nytårsparole 2014 Sagsnr.: 14/17448 Resumé: Traditionen tro afholder Lejre Brandvæsen nytårsparole ved indgang til det nye år, hvilket indstilles afholdt lørdag den 3. januar 2015 kl på Stationen i Kr. Hyllinge Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at arrangementet afholdes som foreslået. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Traditionen tro har Lejre Brandvæsen afholdt nytårsparole ved indgang til det nye år. Denne tradition ønskes videreført i Lejre brandvæsen ved indgangen til det nye år Beredskabschefen forslår at nyårsparolen afholdes den første lørdag lørdag den 3. januar 2014 kl på Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge. Traditionen tro har følgende været indbudt: Kommunalbestyrelsen,, politimyndigheden, brandmænd fra Lejre Brandvæsen samt samarbejdspartnere der måtte have interesse til denne nytårsparole. Ligeledes har det været tradition for også at invitere brandmændenes familier samt pressen til denne parole. Følgende aktiviteter og dagsorden forslås: Beredskabschefen byder kort velkommen. Tale ved formanden for beredskabskommissionen Formanden udleverer eventuelle kursusbeviser og diplomer til brandmænd der har gennemgået uddannelser, jubilar lykkeønskes m.v. Tale ved Beredskabschefen Tillidsmænd fra Stationerne, samt evt. andre får ordet. Tid til fri snak over en let anretning indtil kl Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at nytårsparolen bør videreføres ved årsskiftet 2014/2015. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence:

11 Lejre Kommune Side 9 7. Mødeplan for beredskabskommissionen 2015 Sagsnr.: 14/17450 Resumé: Fastlæggelse af mødekalender for beredskabskommissionen for Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at mødekalenderen for 2015 tiltrædes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Der foreslås følgende ordinære møde i beredskabskommissionen i 2015: 11. februar 20. maj 23. september 18. november Alle møder kl på Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Administrationens vurdering: Det er administrationen vurdering, at fire møder er tilstrækkeligt til at behandle sager i beredskabet i Administrationen gør dog opmærksom på, at der særligt i lyset af det kommende arbejde med formelle samarbejder på beredskabsområdet, kan blive behov for at indkalde til yderligere møder. Handicappolitik: Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger Beslutningskompetence:

12 Lejre Kommune Side Eventuelt Sagsnr.: 14/3901 Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

13 Lejre Brandvæsen 3. kvartal 2014 Omsætning: Faste indtægter (abonnementer): 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Faste indtægter abonnement total: Variable indtægter (udkald, kursus, salg, følgeskade) 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering 0 Variable indtægter total Indtægter total 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering Total indtægt Omsætning i alt: Udgifter: Faste udgifter (abonnementer): 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance 682 Faste udgifter (abonnementer) total Variable udgifter (udkald, kursus, salg, følgeskade) 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet (udbudt)

14 7 Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering 0 Variable udgifter (udkald) total: Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet (udbudt) Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering Total udgift abonnement/udkald Variable udgifter (drift)*: PR 0 Dragter & mundering 0 Uddannelse (IT, PC, instruktør) 24 Vognpark, rep. og service 911 Materiel (mindre materiel til biler, båd) 803 IT, telefoni og kopimaskine (vagtcentral, mobil) Rengøring 41 Energi (el, olie) Total variabel udgift (drift) Udgifter i alt: DB I DB I total DB I er anvendt til: Viceberedskabsinspektør (årligt kr.) Vandtankvogn/VT1 (årligt kr.) Vandtankvogn/VT2 (årligt kr.) Total Netto resultat Alle beløb er exclusiv moms * nøgletals fordeling på henholdsvis 1/3 udgift IDV - 2/3 Lejre Brandvæsen

15

16 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 1 Projekt: Risikobaseret dimensionering af Lejre Redningsberedskab Dokument: Plan til BRS, bilag A: Udrykningssammensætninger aug-13 Dokumentet er bygget op efter Rigspolitiets 112-årsags-Pickliste. Version 9b Bilag A: Udrykningssammensætninger Følgende begreber bruges i udrykningssammensætningen, for køretøjer og materiel: ISL: Indsatslederbil SE: Slukningsenhed (Fx Automobilsprøjte, Hurtigslukningsenhed mv.) TV: Vandtankvogn RE: Redningsvogn/Miljøvogn Båd: Redningsbåd/Inkl. Tørdragter/Redningsveste og udstyr S-TDR Slangetender (indsættes efter behov) MT: Miljøtrailer *2 = fx vandtankvogne (*4 er Fx = 4 vandtankvogne) (x) = køretøjer og mandskab der indsættes efter behov (evt. assistance recurser) *Rækkefølge af køretøjer, er ikke priorteret. Køretøjssammensætningen afsendes, afhængig af alarmens ordlyd. *Sammensætninger kan ændres i forhold til alarmensordlyd. Eksempelvist kan en TV byttes med RE eller omvendt

17 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 2 BRAND & MILJØ (B) Kode Navn på melding/årsag Bemanding Køretøjer/Materiel Bygningsbrand Brand & Miljø BBBu Bygn.brand-Butik (8) ISL+SE+TV BBCa Bygn.brand-Carport, fritliggende ISL+SE+TV BBEt Bygn.brand-Etageejendom (8) ISL+SE+TV BBGa Bygn.brand-Garage, fritliggende ISL+SE+TV BBGå Bygn.brand-Gård (8) ISL+SE+TV BBGD Bygn.brand-Gård/fare for dyr (2+16) ISL+SE+TV*2+S-TDR (Ass) BBIn Bygn.brand-Industribygning ISL+SE+TV (*2 + Ass) BBIS Bygn.brand-Industribygn.-Særligt obj ISL+SE+TV BBIt Bygn.brand-Institution ISL+SE+TV BBKo Bygn.brand-Kolonihavehus ISL+SE+TV BBLe Bygn.brand-Lejlighed (8) ISL+SE+TV BBSo Bygn.brand-Sommerhus ISL+SE+TV BBUd Bygn.brand-Udhus, fritliggende ISL+SE+TV BBVi Bygn.brand-Villa/Rækkehus ISL+SE+TV BBMi Bygn.brand-Mindre brand ISL+SE+TV Container/affald (brand) BCFr Container i det fri-brand 1+3 SE BCBy Container i bygning-brand ISL+SE+TV BCSk Skraldespand i det fri-brand 1+3 SE BCAf Affaldsoplag i det fri-brand 1+3 SE BCMi Container-Mindre brand 1+3 SE EL-installationer (brand) BETr EL-instal.-Brand-Transformatorstation ISL+SE+TV BEAn EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri ISL+SE+TV BELe EL-instal.-Brand-Nedfaldne el-ledninger 1+3 SE BEVi EL-instal.-Brand-Vindmølle 1+3 SE BEMi EL-instal.-Brand-Mindre 1+3 SE Gas (Lugt/udsivning/brand) BGiB Gas-Gaslugt i bygning ISL+SE+TV BGiF Gas-Gaslugt i det fri ISL+SE+TV BGLe Gas-Ledningsbrud, ej antændt ISL+SE+TV BGUd Gas-BRAND i udsivende gas ISL+SE+TV BGLu Gas-Gaslugt eftersyn 1+3 SE Brand & Miljø Brand & Miljø Brand & Miljø Naturbrand Brand & Miljø BNSP Naturbrand-Skov/Plantage (2+4+32) ISL+SE+TV*2+S-TDR (Ass) BNHe Naturbrand-Hede/Klit ISL+SE+TV*2+S-TDR (Ass) BNMa Naturbrand-Mark m/afgrøder ISL+SE+TV*2 (Ass) BNMH Naturbrand-Mark, Høstet ISL+SE+TV*2 BNSk Naturbrand-Skråning/Grøft ISL+SE+TV*2 BNHa Naturbrand-Halmstak ISL+SE+TV*2 (Ass) BNMi Naturbrand-Mindre brand ISL+SE+TV Skorstensbrand BSHT Skorst.brand-Hårdt tag ISL+SE+RE BSSt Skorst.brand-Stråtag (8) ISL+SE+RE (TV) BSEf Skorst.brand-Eftersyn 1+3 SE Transportmidler (brand) BTBT Brand-Bil under tag ISL+SE+TV BTBF Brand-Bil i det fri 1+4 ISL+SE+TV BTLB Brand-Lastbil/Bus ISL+SE+TV BTLa Brand-Landbrugsredskab ISL+SE+TV Brand & Miljø Brand & Miljø

18 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 3 BTMC Brand-MC/Knallert 1+3 SE BTSL Brand-Skib på land/dok ISL+SE+TV+MT BTSK Brand-Skib ved kaj ISL+SE+TV+MT BTSS Brand-Skib på sø ISL+SE+TV+MT BTPa Brand-Tog, Passagertog (10) ISL+SE+TV BTGo Brand-Tog, Godstog ISL+SE+TV BTFP Brand-Fly, Passagerer (16) ISL+SE+TV*2 (Ass) BTFM Brand-Fly, Militært (16) ISL+SE+TV*2 (Ass) Mindre forurening BMFF Min. forurening-v/fuh 1+3 SE+MT BMFM Min. forurening-mindre spild 1+3 SE+MT BMFO Min. forurening-oliefilm på vand 1+3 SE+MT Brand & Miljø Større forurening Brand & Miljø BSFO Str. forurening-olieudslip ISL+SE+TV+MT BSFB Str. forurening-benzinudslip ISL+SE+TV+MT BSFK Str. forurening-kemikalieudslip ISL+SE+TV*2+MT (+BRS) BSFA Str. forurening-ammoniakudslip ISL+SE+TV*2+MT (+BRS) BSFG Str.forurening-Gylleudslip ISL+SE+TV*2+MT (+BRS) Indsatsleder BIEf ISL-Eftersyn 1 ISL BIFo ISL-Forespørgsel 1 ISL Brand & Miljø Assistance (brand - miljø - alarmeringsplan - redning) BATa Ass.-Tankvogn 1 TV BAAS Ass.-A-sprøjte 1+3 SE BAAT Ass.-A-sprøjte+tankvogn 1+4 SE+TV BAST Ass.-Slangetender 1 S-TDR BAME Ass.-Miljø, Trin I 2 RE+MT BAMT Ass.-Miljø, Trin II 2 RE+MT BAPl Ass.-Alarmeringsplan-iværksæt 1+3 SE BARe Ass.-Redning 1+4 SE+RE Prøve BPro Prøve-Individuel prøve 1 BUge Prøve-Ugentlig prøve (ALLE) Brand & Miljø Færdselsuheld FUH-AMB & REDNING RFBr FUH-Brand i bil ISL+SE+TV RFFa FUH-Fastklemte BIL ISL+SE+RE+TV RFFL FUH-Fastklemte LASBIL/BUS (2+3+20) ISL+SE+RE+TV (Ass) RFFB FUH-Fastklemte/Brandfare BIL (8) ISL+SE+RE+TV RFFS FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS ISL+SE+RE+TV RFTi FUH-Tilskadekomne> ISL+SE+RE+TV RFBV FUH-Bil i vand ISL+SE+RE+Båd Personredning FUH-AMB & REDNING RPFM Redn.-Fastklemt, Maskine o.l ISL+SE+RE RPTi Redn.-Tilskadekomne> ISL+SE+RE RPSa Redn.-Sammenstyrtning (10) ISL+SE+RE (Ass) RPJo Redn.-Jord-/Sandskred ISL+SE+RE RPMa Redn.-Mast/højderedning ISL+SE+RE RPSi Redn.-Silo/Brønd ISL+SE+RE RPSk Redn.-Skrænt 1+3 SE Drukneulykke FUH-AMB & REDNING RDSø Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN ISL+RE+BÅD+SE RDFj Redn.-Drukneulykke FJORD ISL+RE+BÅD+SE RDHa Redn.-Drukneulykke HAVET ISL+RE+BÅD+SE

19 Rigspolitiet - Koncern IT Sekretariatet Odinsvej 11, 2., 2600 Glostrup 4 Togulykke FUH-AMB & REDNING RJPa Togulykke-Passager (2+3+20) ISL+SE+RE+TV (Ass) RJGo Togulykke-Gods ISL+SE+RE+TV Fly - standby RAS1 Fly - standby 1/sikkerhedslanding 1 ISL RAS2 Fly - standby 2/sikkerhedslanding 1 ISL RAS3 Fly - standby 3/sikkerhedslanding 1 ISL FUH-AMB & REDNING Flyulykke FUH-AMB & REDNING RAPa Flyulykke-Passager (2+3+20) ISL+SE+RE+TV (Ass) RAMi Flyulykke-Militært ISL+SE+RE+TV Andet/ABA Automatisk Brandalarm Isl alene ISL Automatisk Brandalarm 1+3 SE Oversvømmelse (1+3+20) ISL+SE+RE+S-TDR (Ass) Kraftig regn/sne/vejr (1+3+20) ISL+SE+RE+S-TDR (Ass) BRAND

20 Lejre Kommune 27. august 2014 Bemanding af førsteudrykningen i Lejre Kommune. Med e-post af 30. juni 2014 har Lejre Kommune fremsendt en udtalelse fra kommunens beredskabschef i anledning af styrelsens anmodning af 19. juni 2014 på baggrund af omtale i pressen af, at brandmandskabet i Lejre Brandvæsen vurderer, at der rykkes ud med for få brandfolk, at der til ABA-alarmer kun afsendes en indsatsleder, samt at indsatsledervagten af og til dækkes af en person, der opholder sig uden for kommunen. På baggrund af en gennemgang af Lejre Brandvæsens indberetning af udrykninger i 2013 bemærkede styrelsen, at der i 2013 var 86 udrykninger til alarmer fra ABA-anlæg, hvoraf 48 udrykninger alene var bemandet med en person, som styrelsen formodede var vagthavende indsatsleder. Endvidere viste gennemgangen, at op til 12 udrykninger var bemandet med færre personer end forudsat i de udrykningssammensætninger, der fremgår af kommunens plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Tlf Sagsnr.: 2010/ Sagsbehandler: BO Beredskabsstyrelsen fremsendte efterfølgende efter ønske fra Lejre Brandvæsen en oversigt over udrykningerne på baggrund af brandvæsenets indberetninger i ODIN. Lejre Kommune har på anmodning af Beredskabsstyrelsen den 11. august 2014 fremsendt supplerende bemærkninger vedrørende tilrettelæggelse af indsatsledervagten. Beredskabschefens udtalelser Lejre Kommunes beredskabschef anfører indledningsvis, at det af Bilag A til kommunens dimensioneringsplan, som kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2013, fremgår, at der ved alarmer fra automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) kan fremsendes to typer udrykninger: 1. Indsatsleder alene og/eller 2. Slukningsenhed (SE) med 1+3 mand. har ifølge udtalelsen ved møder været orienteret om denne praksis og om hvilke få ABA-anlæg, hvortil der ved alarm alene afsendes en indsatsleder. De pågældende ABA-anlæg findes på Avnstrup Asylcenter, Solvang Bosted samt Himmelev behandlingshjem. ABA-anlæggene er indrettet med en tidsforsinkelse, således at alarmen først videresendes til brandvæsenet efter henholdsvis 3 minutter, 1½ minut og 2 minutter. Institutionerne er døgnbemandet med personale med en elementær branduddannelse, og institutionerne har en intern instruks, som skal øves mindst en gang årligt af alt personale og evt. vikarer. Instruksen har fokus på alarmering af brandvæsenet via i tilfælde af brand.

21 Efter ønske fra de respektive institutioner om en reduktion i udrykninger af hensyn til de beboere, der opholder sig der, og efter Lejre Kommunes ønske om at reducere udrykningerne, idet der i perioder har været mange fejlalarmer og blinde alarmer fra ABAanlæg de pågældende steder, er der indgået aftaler om, at der ved alarmer fra ABAanlæggene med baggrund i ovennævnte forhold på institutionerne alene afsendes en indsatsleder fra Lejre Kommune. Beredskabschefen citerer i udtalelsen fra den alarmanalyse, der blev gennemført i 2013, hvori påpeges en række uhensigtsmæssigheder og negative konsekvenser ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg. Det fremgår, at de nævnte aftaler har været bekendtgjort over for beredskabskommissionen løbende og har været forelagt Beredskabsstyrelsen i det fremsendte forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Lejre Kommune, dog uden at Beredskabsstyrelsen har ønsket en ændring af serviceniveauet. For så vidt angår styrelsens bemærkninger om udrykninger bemandet med færre personer end forudsat i dimensioneringsplanen konstaterer beredskabschefen, at der har været en del fejludkald fra alarmcentralen, og at et par af udrykningerne kunne have været bedre sammensat. På den baggrund vil udrykningsprocedurer og udrykningssammensætninger blive gennemgået, og eventuelle fejl blive rettet, så udrykningerne lever op til det politisk fastsatte serviceniveau. Af beredskabschefens supplerende bemærkninger af 8. august 2014 fremgår, at indsatsledervagten i Lejre Kommune er tilrettelagt med 4 indsatsledere og 2 afløsere, og at vagthavende indsatsleder opholder sig i kommunen. Dog har en gennemgang af udrykningsrapporter vist ét tilfælde, hvor indsatslederen umiddelbart efter overtagelse af en vagt som afløser for en kollega blev kaldt ud, mens han stadig opholdt sig på sin bopæl i Roskilde. Det oplyses, at der ikke er tilkendegivet noget om eller fundet andre tilfælde. Beredskabsstyrelsens bemærkninger Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, jf. beredskabslovens 12, stk. 1. Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats. Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab, jf. 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen). Formålet med et automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) med direkte alarmoverførsel til redningsberedskabet er, at et sådant anlæg kan detektere brand på et tidligt tidspunkt eller iværksætte en automatisk brandbekæmpelse på et tidligt tidspunkt. Et alarmanlæg kan varsle truede personer samt aktivere andre brandsikringsforanstaltninger for at øge personsikkerheden yderligere. Alarmanlægget vil således ofte igangsætte et varslingsanlæg, der betyder, at personer i bygningen varsles tidligt i forløbet, 2/5

22 og at evakuering kan ske inden der opstår kritiske forhold. Med en tidlig detektering eller reaktion mindskes risikoen for, at brande breder sig ukontrollerbart. Det er korrekt, at en arbejdsgruppe nedsat af Beredskabsstyrelsen i 2013 gennemførte en alarmanalyse, som påpegede en række uhensigtsmæssigheder og negative konsekvenser ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg. Arbejdsgruppen, som ud over Beredskabsstyrelsen bestod af repræsentanter for Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, KL, Installatørernes Organisation, Dansk Industri og HORESTA, fremkom med en lang række anbefalinger og forslag til initiativer til nedbringelse af antallet af udrykninger. Af arbejdsgruppens konklusioner fremgår bl.a.: Det er arbejdsgruppens vurdering, at den risikobaserede dimensionering lægger op til, at den konkrete udrykningssammensætning fastlægges lokalt af kommunalbestyrelsen. Alarmer fra alarmanlæg må betragtes som reelle alarmer, indtil det er konstateret, at der er tale om en blind alarm. Det er derfor arbejdsgruppens vurdering, at udrykningssammensætningen til en alarm fra et alarmanlæg skal bestå af den udrykning, som ville være sendt af sted ved en traditionel alarm fra det sted, hvor alarmen er installeret. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at udrykningssammensætningen til en alarm fra et alarmanlæg fortsat fastsættes af kommunalbestyrelsen og består af den udrykning, som ville være sendt af sted ved en traditionel alarm fra det sted, hvor alarmanlægget er installeret. Beredskabsstyrelsen skal endvidere bemærke, at følgende fremgår af Lejre Kommunes forslag til plan for risikobaseret redningsberedskab (Serviceniveau for Lejre Brandvæsen, side 12): Vedrørende brandpersonale bemanding: Brandstationernes (Nord og Syd) bemandingsniveau er ensrettet, således at der mindst kan rykke 1+6 brandmænd ud fra hver af brandstationerne. Denne bemanding har ligeledes været serviceniveauet i perioden Der er tilknyttet 18 Brandfolk (6 HL og 12 BM) på Brandstation Nord og 16 Brandfolk (5 HL og 11 BM) på Brandstation Syd. Brandfolkene fortsættes med at blive alarmeret helt eller delvist gruppevis ved alarmering af Brandvæsenet, blandt andet ved ildebrand og redningsulykker, dog afhængig af alarmcentralens ordlyd af alarmtype. Der alarmeres altid det antal brandpersonale der skønnes nødvendigt til at overholde serviceniveauet og bemande de af udrykningens nødvendige brandpersonaler, brandvogne og materiel/materialer og andet udstyr, dog mindst 1+6. En udrykningsbemanding på 1+6 svarer til, at der kan afsendes en optimal første udrykning fra hver af brandstationerne til ca. 80 % af alarmerne (svarende til ca. 158 udrykninger pr. år i gennemsnit), mens der til de resterende 20 % af udrykningerne (svarende til ca. 40 udrykninger) skal suppleres med yderligere fremmødt mandskab fra egen brandstation og til ca. 1 % af kommunens hændelser (svarende til ca. 2 udrykninger), skal der suppleres med brandmandskab og 3/5

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Indledning. Oversigt og værdilister i det nye ODIN. Version 1-23-12-2014

Indledning. Oversigt og værdilister i det nye ODIN. Version 1-23-12-2014 Indledning Oversigt og værdilister i det nye ODIN Dette dokument indeholder en oversigt over de dataparametre og værdilister, som skal anvendes af de kommunale redningsberedskaber ved registrering og indberetning

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne

Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne Sag: 306-2014-74393 Dok.: 306-2015-36963 Oprettet: 9. februar 2015 Version 1.0 af den 1. marts 2015 Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere