Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr )"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj ) Byrådsmødet den 6. juli ) Byrådsmødet den 21. marts 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 11. maj side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Fra Skoleudvalget forelaa følgende Indstilling vedrørende Sagen Overlærer A. Müller contra Aarhus Byraad: "I Anledning af Pastor N. Joh. Laursens Yttringer i Byraadets Møde 20. April skal Skoleudvalget, for atter at klargøre sin Stilling til Spørgsmaalet om Appel til Højesteret af Sagen Overlærer Müller contra Aarhus Byraad, fremkomme med følgende Indstilling til det ærede Byraad. Efter at Ministeriet i 1907 (se Byr. Forh. 21/3 1907) havde forlangt Overlærernes Lønforhøjet, androg disse Byraadet om at faa udbebetalt den Sum, som de formentlig havde faaet udbetalt forlidt mellem Efter Indstilling fra Skoleudvalget afslog Byraadet dette i Møde 30/ Der anførtes i Dette dokument er fra Side 1 af 8

2 Mødet som Grunde for Nægtelsen, dels at Overlærerne efter Skolelovens 20 ikke havde noget Krav paa mere Løn, end de havde faaet, og dels at de i 1901 "var gaaet ind paa at nøjes med at faa 300 Kr. lagt paa deres første Lønningstrin og forøvrigt lønnes efter Lovens højeste Skala". Overlærerne anlagde derefter Sag mod Byraadet, og 11/ (lukkede Døre) vedtog Byraadet Værneting i København. Byens Sag førtes for Hof- og Stadsretten af Højesteretssagfører Bülow. Da det imidlertid af Præmisserne for Overretsdommen synes at fremgaa, at der ikke for Overretten subsidiært er gjort gældende, at Overlærerne i 1901 var gaaet ind paa den vedtagne Ordning af deres Lønforhold, saaledes som i Byraadets Møde 30/ er hævdet at være Tilfældet, saa kan man ikke se rettere, end at der bør optages Forhør i Sagen med Hensyn til dette i Sagen ikke hidtil fremførte Moment, og at saa vel Overlærerne som det i 1901 fungerende Skoleudvalg bør indstævnes til af afgive Forklaring. Idet i øvrigt henvises til vedlagte Skrivelse med Bilag fra Skoleinspektøren, skal Skoleudvalget henholde sig til sine Indstillinger af 10/5 og 28/9 1910, hvori det tilraades at appellere Sagen til Højesteret". Skoleinspektørens Skrivelse af 29. April 1911 var saalydende: "I Anledning af de i Byraadets Møde den 20. ds. faldne Udtalelser angaaende en til mig rettet Skrivelse fra Pastor N. Joh. Laursen om Sagen Overlærer Müller kontra Aarhus Byraad, skal jeg tillade mig for det ærede Udvalg at fremkomme med følgende: I Begyndelsen af November 1908 fik jeg Anmodning om at afgive en Erklæring i Sagen, og jeg indsendte til Borgmesteren vedlagte Skrivelse af 6. November Det vil af Skrivelsen ses, at jeg har gjort opmærksom paa de to Punkter, som formentlig fra Byraadets Side burde, gøres gældende i Sagen, at Overlærerne ikke havde noget Krav, og at de i 1901 havde accviesceret, de samme to Paastande, som var fremme i Byraadets Møde 30. Januar Jeg vedlægger Pastor Laursens Skrivelse af 23 November Da jeg, som Datoen udviser, har modtaget den, efter at jeg har indsendt min Redegørelse til Borgmesteren, og da Skrivelsen vil ses ingen Momenter at at fremføre ud over de i Byraadets Møde 30. Januar 1908 og i min Redegørelse anførte, saa har jeg formodentlig ikke anset det for nødvendigt at indsende den. løvrigt har jeg - selvfølgeligt - ikke haft nogen Indflydelse paa, hvilke Papirer der er bleven vedlagt Sagen, eller hvilke Paastande Byraadets Sagfører har nedlagt for Overretten." Skoleinspektørens Skrivelse af 6. Dette dokument er fra Side 2 af 8

3 November 1908 til Borgmesteren var saalydende: "Da i 1900 den ny Lønningslov skulde gennemføres, var Aarhus paa det Rene med, at den maatte vælge højeste Skala, hvorefter Overlærerne altsaa skulde lønnes med Kroner (Skolelovens 20). Imidlertid havde mange Lærere allerede den Gang over 2400 Kr.,nogle endog 2600, og Byen ønskede derfor at give Lærerne 300 Kr. s Tillæg efter 25 Aars Tjeneste. Som det fremgaar af medfølgende Skrivelse til Byraadet fra Skoleudvalget mente man ikke, at dette vilde medføre, at Overlærernes Løn forhøjedes med 300 paa alle Trin, saaledes at den blev i Stedet for Man henholdt sig dels til Udtrykket "Lønningstillæg, der fastsættes under Hensyn til, hvilken af de ovennævnte Skalaer, der er gældende ved Skolen", som formentlig gik ud fra, at Overlærernes Løntillæg lagdes til den gældende Skalas Top, selv om Lærerne fik en højere Slutløn, som Overlærerne jo skulde begynde med. Det synes lidet rimeligt, at Lovens Mening var, at Overlærernes Løn skulde stige 300 Kr. paa alle Trin, medens Lærerne fik 300 Kr. mere som sidste Trin. En saa stor Forhøjelse vilde kun være rimelig, hvis ogsaa Lærernes Løn forbedredes 300 Kr. paa alle Trin. At Lovens Givere virkelig havde haft Øje herfor og ønsket at gøre det muligt at forhøje paa enkelte Punkter, uden at dette just skulde medføre en almindelig Stigning paa andre, fremgik formentlig af: "Ministeren kan dog for en Kommunes hele Skolevæsen eller Dele deraf godkende stigende Lønninger". Hvad man her ønskede approberet i 1900 var altsaa: Lærerlønninger: 1000 Kroner stigende til Kr. Overlærerlønninger Kr. stigende til 3600 Kr. De 300 Kr. s Tillæg paa ældste Lærerløn og paa yngste Overlærerløn var Byens særlige Tillæg. Som det fremgaar af Skrivelsen, blev Overlærernes Lønforhold i Regulativet noget gunstigere for dem (højeste Skala: i Stedet for Ministeriet approberede denne Skala, og Overlærerne rejste (som det fremgaar af medfølgende Skrivelse) ingen Indvendinger derimod, selv om de naturligvis ikke skriftlig eller mundtlig afgav nogen Erklæring om at være tilfredse med deres Lønforhold, en saadan Erklæring vilde vel overhovedet ikke kunne gives af nogen Embedsmand. Hovedsagen er, at Ministeriet approberede Lønningsbestemmelserne, hvad det formentlig i Følge det foregaaende var i sin gode Ret til at gøre, lige saa vist, som det kunde have nægtet Approbationen, hvis Billighedshensyn havde talt derfor. Saadanne Hensyn indtraadte i Vinteren Lærernes Lønskala var 1901: 1000, 1100, 1600, 1900, 2000, 2400, (Stigningerne 25 Aar). Fra 1. April 1906 forhøjedes Lønningerne til 1000, 1200, 1600, 1800, 1900, 2200, 2500, Skoleplanen indsendtes med denne Ændring Dette dokument er fra Side 3 af 8

4 til Ministeriets Approbation, og dette fandt ingen Anledning til at gøre Indvendinger, som det ses af dets Skrivelse af 6. Juli 1906, hvori ønskes forskellige Ændringer, men ikke noget med Hensyn til Overlærernes Lønninger. Først 25. Februar 1907 kom Fordringen om Overlærernes Løn, saaledes at deres Løn blev gennem 12 Aar. Naar Ministeriet stillede denne Fordring paa dette Tidspunkt, var det vistnok paa Foranledning af Overlærerne, som nu mente, at Billighed krævede, at ogsaa deres Lønforhold forbedredes. Deres Krav herom, som atter fremkaldte Ministeriets Fordring til Kommunen, foranledigedes vistnok af, at de havde faaet Afslag af Kommunen paa et Andragende om, at der til deres Embedsbolig maatte medregnes Lys og Brændsel; da Byen ikke gik ind herpaa, fik Overlærerne Ministeriet til at forlange Forhøjelse af deres Lønninger. Hvorvidt dette er gaaet saaledes til i alle Enkeltheder, kan naturligvis ikke dokumenteres; men alt tyder dog paa, at alle Parter lige til den sidste Tid har været enig om, at Forhøjelse af Overlærernes Lønninger udover 2400 Kr. + Tillæg til højeste Lærerløn var et Billighedsspørgsmaal, som Ministeriet kunde afgøre og altsaa ogsaa har afgjort. Efter Sigende erklærer Ministeriet det nu for en Fejl, naar det i 1901 approberede de nævnte Bestemmelser, en Fejl, som formentlig undskyldtes af, at der var saa mange Skoleplaner til Approbation, at man ikke havde Opmærksomhed nok henvendt paa de enkelte; men der er hertil at bemærke, at Ministeriet som ovenfor nævnt, i Sommeren 1906 var villig til at approbere det samme som i 1901 og at Fordringen om Overlærernes Lønstigning først rejstes af Ministeriet 27. Februar Hvis Ministeriet imidlertid har begaaet en Fejl ved at approbere noget, som ikke har Medhold i Loven, saa maa i hvert Fald Byen holde paa, at Ministeriet selv maa tage Følgerne deraf. Saalænge Byen har sin Skoleplan approberet af Ministeriet som foreskrovet i Lovens 12,saa maa den være paa den sikre Side og kan umuligt være forpligtet, ud over de i denne Plan staaende opproberede Bestemmelser." Hr. N Joh. Laursens Skrivelse at 23. November 1908 var saalydende: "De har ønsket en Udtalelse af mig, der var Medlem af Skoleudvalget, da dette indbragte Forslag til Aarhus Byraad om Lærernes og Overlærernes Løn. Som det fremgaar af Byraadets Forhandlinger, har den af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet approberede Skoleplan for Aarhus Købstad 16 følgende Sætninger: Overlærerne lønnes efter Skolelovens højeste Skala for Overlærere med et Tillæg af 300 Kr, paa 1., 200 Kr. paa 2., 100 Kr. paa 3. Lønningstrin, saa at Skalaen bliver 2700 Kr., 3000 Kr., 3300 Kr., 3600 Kr. Afdraget af dem, der har Embedsbolig, er paa alle Trin 450 Kr. Det forudsættes, at Staten af denne Løn betaler 400 Kr. paa 3. Lønningstrin og 800 Kr. paa 4. Trin. Jeg vilde Dette dokument er fra Side 4 af 8

5 aldrig være gaaet med til som Medlem af Udvalget at indstille dette til Byraadets Vedtagelse og Ministeriets Approbation, hvis ikke Udvalg og Overlærere havde været enige om det, thi jeg erindrer nøje, at jeg den Gang hellere vilde have haft et andet Forslag fremmet, nemlig at Overlærernes Boliger skulde have været sat til 600 Kr., en meget moderat Lejeværdi, og saa skulde Overlærernes Løn have været sat til 2700 Kr., 3100 Kr., 3500 Kr., 3900 Kr., og jeg frafaldt kun dette Forslag i Udvalget, fordi Ministeriet ønskede Embedsboligerne sat saa lavt som muligt, og derved fremkom det Forslag, der blev vedtaget med Billigelse af alle vedkommende, ogsaa af Overlærerne. At dette var mit Standpunkt, beviste jeg derved, at da jeg blev Formand for Skoleudvalget, drog jeg Omsorg for, at der blev af Kommunen købt en Overlærerbolig til Overlærer A. Müller og bygget en til Overlærer S, Pedersen, de eneste, der ikke havde Embedsboliger, da Overenskomsten blev indgaaet, fordi jeg vilde have disse to stillet paa lige Fod med deres Kolleger, thi det betød jo for dem en Lønforringelse ikke at have Embedsbolig til den Pris. Jeg føler mig overbevist om, at min Hukommelse ikke svigter mig, naar jeg hævder, at denne Skala ikke er bragt frem for Aarhus Byraad af Skoleudvalget, uden at Udvalget har forhandlet med Overlærerne og disse har samtykket i denne Affattelse. Dertil var der forhandlet om for mange Forslag, og derom vidner ogsaa mit Arbejde i Boligsagen for de to Overlærere " Jakob Jensen pegede paa, at det formentlig af Sagens Akter vilde fremgaa, at det nuværende Skoleudvalg havde gjort alt, hvad det kunde gøre for at føre Sagen igennem. Han henviste dernæst til Skoleinspektørens Forklaring om Grunden til, at Hr. N. Joh. Laursens Erklæring i Sagen ikke var kommet med, og udtalte som sin Opfattelse, at Skoleinspektøren havde konfereret med andreangaaende denne Erklæring, og at der ved denne Konference var opnaaet Enighed om, at Erklæringen ikke skulde indsendes. Endvidere bemærkede han, at han i sin Tid havde gjort Formanden opmærksom paa, at saavel vedkommende Overlærere som det daværende Skoleudvalgs Medlemmer burde afhøres i Sagen. Han gav dernæst en kort Fremstilling af Sagen, væsentlig som denne er omtalt i Skoleinspektørens ovenfor aftrykte Erklæring af 6. Novbr. 1908, og udtalte, at det stadig havde været Byraadets Mening at søge Regres hos Ministeriet, hvis Dommen skulde gaa Byraadet imod. Sluttelig henviste han til, at Formanden i flere Møder havde været enig med Udvalget i, at Sagen burde for Højesteret. Formanden var vedblivende enig med Udvalget i, at Sagen burde appelleres. Der syntes ham i Hr. Jakob Jensens Udtalelse at ligge en Bebrejdelse imod ham for at have forsømt Vidneførsel ved 1. Instans. Noget Ansvar i den Henseende kunde han dog ikke paatage Dette dokument er fra Side 5 af 8

6 sig, da Sagen var overgivet til en Sagfører. Han havde i en Samtale med Skoleinspektøren udtalt, at han ikke troede Hr. N. Joh. Laursens Erklæring af megen Betydning; maaske var det i Henhold hertil, at Skoleinspektøren havde undladt at indsende Erklæringen. Den omtalte Vidneførsel burde imidlertid nu foretages, og Sagen burde føres videre navnlig for at faa den fuldt belyst. Jakob Jensen havde ikke villet rette nogen Bebrejdelse mod Formanden. Mikael Johansen var uenig med Udvalgets Flertal og kunde ikke stemme for dettes Forslag. Overlærerne var sikkert i deres gode Ret, og Sagen var jo øvrigt indanket for Højesteret. Noget, andet havde det været, hvis det var mod Ministeriet, man vilde føre Sag. Formanden fremhævede, at netop hvis man vilde føre Sag mod Ministeriet, var det rigtigt nu at føre Sagen til Ende overfor Overlærerne. Det vedtoges at fremme Sagen. Uddrag fra byrådsmødet den 6. juli side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Udskrift af Dommen i Sagen angaaende Købmand F. D. Matzens Kirkebidrag til Aarhus Kommune. Til Efterretning. Uddrag fra byrådsmødet den 21. marts side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Sagen Overlærer A. Müller contra Aarhus Byraad. Formanden meddelte, at Skoleudvalget henstillede til Byraadet at afgøre, hvorvidt det ønskede at foretage videre i Sagen. Han refererede dernæst Sagens Historie og erindrede herunder om, at Lønnen var udbetalt efter den af Ministeriet approberede Skoleplan. Det maatte derfor siges, at Byraadet havde været i fuldstændig god Tro ved at udbetale Lønningerne, og Spørgsmaalet var derfor, om man nu, da Kommunen havde tabt Sagen ogsaa ved Højesteret, ikke skulde søge Regres hos Ministeriet. Oprindelig havde Taleren ogsaa tænkt sig det muligt at opnaa dette ved et Andragende til Ministeriet. Menda der i Dette dokument er fra Side 6 af 8

7 Dommene ingen Vægt var lagt paa det Moment, at Skoleplanen var approberet af Ministeriet, troede han dog ikke nu at kunne tilraade denne Fremgangsmaade. Desuden vilde det sikkert blive gjort gældende fra Ministeriets Side, at det var Kommunen, der havde haft Fordelen af den urigtige Fortolkning, der laa til Grund for Fastsættelsen af Lønningerne i Skoleplanen. Taleren vilde derfor henstille, at man tog Sagen ad acta og ikke gjorde videre derved. Simonsen syntes dog, man skulde rette en Anmodning til Ministeriet. Fandt dette ikke Kravet berettiget, kunde Sagen jo godt gaa i al Venskabelighed. Ministeriets Approbation maatte dog betyde noget, ellers var der ingen Grund til at indhente den. De Anskuelser, Hr. N. Joh. Laursen saa stærkt havde gjort gældende i Byraadet, syntes at være Grund nok til en Henvendelse til Ministeriet om Erstatning. Formanden oplyste, at det af Hr. N. Joh. Laursen anførte var kommet frem for Højesteret gennem ny Vidneførsel, men havde ikke været tilstrækkeligt for denne Ret til at forandre Overretsdommen. Det kunde maaske være ret fristende at gaa den af Hr. Simonsen anviste Vej, men det maatte dog erindres, at da Ministeriet kun kunde skaffe Penge ved en Bevilling fra Rigsdagen, maatte et Andragende gaa ud paa, at Ministeriet søgte en Bevilling. Givet var det tillige, at Ministeriet ikke godvilligt gik til Rigsdagen dermed. Efter det, Højesteret havde fastslaaet, vilde Pengene dog være gaaet ud af Byens Kasse, og dette var formentlig det afgørende. Simonsen kunde ikke indrømme, at de samme Penge vilde være gaaet ud af Byens Kasse. Efter Hr. N. Joh. Laursens Udtalelse var der jonemlig givet Overlærerne Ekvivalent ved en billigere Boligleje, og hvis dette var rigtigt, var det dermed givet, at Byraadet, hvis Ministeriet havde modsat sig at approbere Ordningen, ikke havde ladet Overlærerne komme til at bo saa billigt. I denne Forbindelse vilde Taleren gerne henlede de forskellige Udvalgs Opmærksomhed paa det heldige i at faa Boligafgifterne for de kommunale Embedsmænd reviderede, efterhaanden som Embederne blev ledige, idet der ingen Mening var i at give de højtlønnede Embedsmænd Bolig til saa latterlig smaa Priser, som der nu forlangtes. Formanden gjorde opmærksom paa, at Forholdet angaaende Overlærerens Husleje havde foreligget for Højesteret. Mousten havde troet, at Kommunen havde vundet Sagen paa den dagældende Skolelovs Bestemmelse om, at der kunde approberes højere Lønninger for Dele af et Skolevæsens Dette dokument er fra Side 7 af 8

8 Lærerpersonale. Da dette imidlertid ikke var slaaet til, troede han ikke, det kunde nytte at foretage videre. Hr. N. Joh. Laursens Oplysninger var blevet en Del mere afblegede under Vidneførselen, end da de fremsattes i Byraadet. Taleren pegede paa, at Boligafgiftens Størrelse var fastsat i Lønregulativet for alle andre af Kommunens Embedsmænd end Overlærerne. Samuelsen troede ikke, det kunde nytte at foretage videre i Sagen. Naturligvis kunde det næppe skade at indanke Sagen for Ministeriet, men nogen Erstatning fik man næppe. Taleren havde læst Forhørene og syntes nok, at Vidneforklaringerne var meget vage. Det vedtoges at henlægge Sagen. Dette dokument er fra Side 8 af 8

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 168-1916) Originalt emne Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 8. juni 1916 2)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 567-1908) Originalt emne Byraad Valg, Fritagelse for at være Medlem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. marts 1909 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Originalt emne Skole og Undervisningsvæsen i Almindelighed Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. april 1906 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_17-1918) Originalt emne Jorder Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1919 2) Byrådsmødet den 13. marts 1919 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10-1913) Originalt emne Rigsdag Valgbestyrelser til Rigsdagsvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. april 1913 2) Byrådsmødet den 15. januar 1914 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 149-1905) Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. juni 1905 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 588-1930) Originalt emne Marselisborg Skole Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. december 1930 2) Byrådsmødet den 5. februar 1931 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 100-1908) Originalt emne Børn Børnehjem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. maj 1908 2) Byrådsmødet den 11. juni 1908 3) Byrådsmødet den 18. juni 1908 4) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 161-1919) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Dyrtidstillæg Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Rets- og Politivæsen

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere