Status Børnehaveklasseforeningen. en del af helheden... September September I September 2014 I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status 2014. Børnehaveklasseforeningen. en del af helheden... September 2013 - September 2014. I September 2014 I"

Transkript

1 I September 2014 I Status 2014 September September 2014 Se også årsberetningen 2013 på hjemmesiden BØRNEHAVEKLASSEN EN DEL AF HELHEDEN Børnehaveklasseforeningen en del af helheden...

2 Status 2014 Børnehaveklasseforeningens Hovedstyrelse Nyt fra Børnehaveklasseforeningen Sikken voldsom trængsel og alarm, er meget passende at starte denne status med, da vi både nærmer os julemåneden, hvor der er ekstra travlhed på den private front og sandelig også i skolen. Børnene er under hårdt pres af julekalendere, et højt sukkerindhold i blodet, alt for lidt søvn, mange julearrangementer og en lang skoledag. Men trængslen og alarmen stopper ikke der, for mange børnehaveklasseledere er også presset af mange undervisningstimer og for lidt tid til forberedelse. Det er også trængslen om, hvilken faggruppe der skal undervise i børnehaveklassen, for selvom bekendtgørelsen tydeliggør, at det er børnehaveklasselederen, der skal varetage undervisningen (der er dog nogle muligheder for at få dispensation). Når jeg bruger ordet trængsel, så er det fordi, at både skole/sfo-pædagogerne og lærerne kommer ind og får ansættelse i børnehaveklassen på bekostning af børnehaveklasselederen. Kontoret Vores fysiske kontor er ikke rigtig eksisterende mere. Vi bruger Danmarks Lærerforening som base for vores kontor og mødeafholdelse, men har valgt, at kontoradressen følger formanden, da vi har brug for, at posten kommer frem til os. Vi har nu i godt et år klaret alle kontoropgaverne i hovedstyrelsen uden at have ansat en sekretær. Det har selvfølgelig haft betydning for jer i forhold til den service og ekspeditionstid, der har været på henvendelser til foreningen. Vi har i nogle tilfælde købt lidt hjælp til kontoropgaver, som vi tidsmæssigt ikke kunne nå. Vi har været udfordret af, at det nye medlemssystem rent teknisk har haft problemer med at hente jeres indbetaling af medlemskontingent ind i systemet. Det har medført nogle gener for nogle af vores medlemmer, som har modtaget en ekstra opkrævning. Men vi er meget optimistiske og tror på, at vi nu er kommet så langt med vores medlemskartotek, at det er oppe at køre fra Det har på alle måder været op ad bakke. Forenklede Fælles Mål Det har været en spændende proces at være med til at forme de nye mål for Børnehaveklassen. Jeg mener, at vi har fået et bedre og mere overskueligt værktøj i opdelingen af de seks kompetenceområder med tilhørende færdigheds- og vidensmål. Vi skal huske, at vi er forpligtet på, at bruge både mål og læseplanen for at Fælles mål giver en helhed. Da det hele stadig er nyt og det kun er de skoler, der har søgt om at være med som en form for testskoler, så kender vi ikke et billede af, hvordan den målstyret undervisning forløber. Jeg har over for ministeriet givet udtryk for, at der mangler lokale kurser i de forenklede Fælles mål, der henvender sig direkte til børnehaveklasselederne. Skolestart Vi kan endnu engang takke bladudvalget for det kæmpe arbejde, de lægger i bladet Skolestart. Det højde faglige niveau og med de aktuelle artikler, er Skolestart et blad, der har stor anerkendelse i faglige og pædagogiske kredse. Kredsene Der lægges et stort arbejde i mange af de lokale kredse, uden at det altid giver bonus i forhold til fremmøde til arrangementer. På repræsentantskabsmødet i 2013 blev det besluttet, at der ikke blev sendt kredspenge ud i 2014, men at de særligt trængende kredse kunne søge om mindre beløb. Vi håber, at vi med de tiltag, vi har gjort i 2014, vil være mulighed for at tilgodese kredsene igen. Skolestartskonference Vi satsede på, at vores beslutning om at afholde kun én Skolestartskonference med plads til flere kursister på Hotel Nyborg ville blive en succes. Vi havde ca. 130 deltager, der spredte en god stemning i de dejlige omgivelser ud til Storebælt. Inspirerende oplægsholdere, udstillere og tid til vidensdeling gjorde, at kursisterne tog hjem med en god fornemmelse af at have fået et lille kompetenceløft. Kartotek I det forgangne år har vi flyttet vores kartotek over i et andet system. Det betyder, at alle hovedstyrelsesmedlemmer har fået et bedre oversigt over de forskellige medlemsgrupper. 2 STATUS 2014

3 Der har været en del udmeldelser, men heldigvis kommer der også nye medlemmer til. Mange af udmeldelserne sker pga. efterløn eller at medlemmerne ikke længere arbejder som børnehaveklasseleder. Vi har ca. 320 abonnenter samt omkring 1300 medlemmer heraf ca. 10 pensionister. Hjemmesiden På hjemmesiden har det været muligt at melde sig ind i foreningen, og at tilmelde sig skolestartskonferencen. Dette har været en succes. Desværre er opdateringerne på nogle af kredsenes egne hjemmesider ikke ajourført, da vi mangler oplysninger fra enkelte kredsstyrelser. Derudover er der kredse som ikke har en kredsstyrelse. Vi modtager gerne ideer og input til hjemmesiden, sådan at vi i fællesskab kan gøre siden mere spændende at besøge. Danmarks Lærerforening Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening har arbejdet med at belyse børnehaveklasseledernes situation og i den forbindelse har der været nedsat en ad-hoc gruppe. Gruppen har blandt andet kigget på de nye udfordringer og muligheder der er for børnehaveklasseledere under den nye folkeskolereform. Danmarks Lærerforening har ikke samme indflydelse som tidligere på lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsforhold, fordi arbejdstiden nu er reguleret ved Lov 409 og ikke gennem aftaler som foreningen kan stå inde for. Ude på skolerne opleves der dagligt et pres i forhold til at kunne levere ordentlig undervisning. Der er for mange opgaver i forhold til den tid, der er til rådighed. Danmarks Lærerforening har særlig fokus på følgende fem områder: Økonomi I regnskabsåret 2013 havde vi budgetteret med et underskud på ,- kr. Ved regnskabsårets afslutning blev resultatet et underskud på ,- kr. Det betyder, at egenkapitalen er reduceret til kr. Vi arbejder på at øge egenkapitalen i løbet af 2014, da det er vigtigt, den har en størrelse, der sikrer foreningen. At underskuddet blev mindre end forventet skyldes flere indtægter end forventet. I løbet af 2013 har vi truffet flere beslutninger der får betydning for økonomien fremadrettet. Vi har ikke længere ansat en sekretær og som følge deraf ikke noget kontor. Vi har aftalt med kredsene, at der ikke udbetales tilskud for 2014, men vi forventer, at der vil være midler til igen at kunne yde tilskud til kredsenes aktiviteter i Vi er stadigvæk udfordret af, at der ikke er så mange der annoncerer i Skolestart samt udviklingen på medlemstallet. Der er medlemmer der melder sig ud, fordi de stopper på arbejdsmarkedet, men der kommer heldigvis nye til og vi har plads til flere. 1. Fastholde og styrke sammenholdet blandt medlemmerne. 2. Få politikerne til at tage ansvar for, at skolerne og institutionerne kan lykkes med opgaven. 3. Konkrete forbedringer af medlemmernes arbejdssituation. 4. Forsvare medlemmernes ytringsfrihed og mulighed for at påpege problemer over for ledelsen. 5. Sikre TR s og AMR s vilkår for at kunne løse opgaven. STATUS

4 Årsregnskab 2013 Resultat opgørelse for perioden 1/1-31/ Indtægter: 1 Kontingenter, markedsføringsbidrag m.v Indtægter i alt Omkostninger: Forbrug varelager Tilskud til kredsene Skolestart Lønninger og gager Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige omkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger og finansielle poster Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger I alt Årets resultat Balance pr. 31. december 2013 AKTIVER Omsætningsaktiver: Periodeafgrænsning Lagerbeholdninger Kassebeholdning Bankindestående Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Balance pr. 31. december 2013 PASSIVER Egenkapital: Saldo 1/ Årets resultat Egenkapital i alt Periodeafgrænsningsposter: Forudbetalt kursusafgift Periodeafgrænsningsposter i alt Gæld: 9 Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten 2013 for Børne ha ve klas seforeningen. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn som forsvarlige. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Ingen af virksomhedens aktiver er pansat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. København, den Formand, Pia Jessen Godkendt af repræsentantskabet: København, den Dirigent Kasserer, Ulla Koch Sørensen Intern revisor, Jørgen Ebsen Revisorpåtegning Erklæringen omfatter: Vi har efter aftale udført review af årsrapporten 2013 for Børnehaveklasseforeningen. Virksomhedens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte review: Vi har udført vort review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens bestyrelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal, og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion: Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og den økonomiske stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af virksomhedens aktiviteter 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Kolding, den 10. marts 2014 Revisionsfirmaet Kurt Pedersen ApS Registreret revisionsinteressentskab Kurt Pedersen, Registreret revisor 4 STATUS 2014

5 Noter til resultatopgørelsen 1 Kontingenter, markedsføringsbidrag m.v. Kontingenter Abonnementer Annonceindtægter Salg af Skolestart og Særhæfter Diverse indtægter Skolestart Trykudgifter 7 ordinære numre Udgifter udover trykning Redaktørløn Moms Lønninger og gager Administrationsløn Vikar Pension Sociale udgifter Refusion barsel Regulering hensatte feriepenge Lokaleomkostninger Husleje og varme El Vedligeholdelse lejemål Administrationsomkostninger Kontingenter og abonnementer Kontorartikler Formandshonorar Porto og gebyrer Bogføring Regnskabsassistance m.v Telefon og telefontilskud Forsikring Småanskaffelser Leje kopimaskine Indfrielse lejeophør kopimaskine Noter til resultatopgørelsen 6 Øvrige omkostninger Kursusvirksomhed inkl. tilskud Annoncer og reklame Rejse- og mødeudgifter Vikarudgifter hovedstyrelsen Vederlag hovedstyrelsen Honorar hovedstyrelsen Reparation og vedligeholdelse/edb Hjemmeside/Internet Gaver og informationsmateriale Repræsentantskabsmøder Flytteomkostninger Diverse udgifter Finansielle indtægter Bank, renter Obligationer, renter Kursregulering obligationsbeholdning Finansielle omkostninger Bank og giro Leverandørrenter Renter SKAT m.v Anden gæld Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP Skyldig honorar Skyldig bogføring Skyldig regnskabsassistance Skyldige feriepenge Afsat feriepengeforpligtelse... 0 Skyldig moms Foto: Forside tv., Dorthe B. Clausen Forside th., Ina von Barm Side 3, Ina von Barm STATUS

6 BØRNEHAVEKLASSEN EN DEL AF HELHEDEN

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001

Læs mere

Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte. Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19

Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte. Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19 Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19 Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning... 1 Ledelsesberetning 2013... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Generalforsamlingen år 2014

Generalforsamlingen år 2014 Generalforsamlingen år 2014 Regnskabsåret 2013 Blokhus Vandværk A.m.b.a. www.blokhusvand.dk Side 1 Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus,

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere